فهرست مطالب

نشریه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدامین بهرامی، سارا جام برسنگ، محمد رنجبر، راضیه منتظرالفرج، عطیه ربانی* صفحات 106-115
  زمینه و هدف

  مراقبت فردی سازی شده مفهومی است که ویژگی های شخصی بیماران را در شرایط بالینی، وضعیت زندگی شخصی و ترجیحات آن ها در جهت ارتقاء مشارکت در تصمیم گیری را توصیف می کند. هدف این پژوهش، اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مراقبت فردی سازی شده سوهانن و همکاران (2005) بود.

  روش پژوهش:

   این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1398 انجام گرفت. در ابتدا پرسشنامه مراقبت فردی سازی شده سوهانن و همکاران (2005) که دارای 19 گویه و بر روی طیف 5 گزینه ای لیکرت (1 = کاملا مخالف، 2 = مخالف، 3 = نظری ندارم، 4 = موافق، 5 = کاملا موافق) بود، به روش پیش رو و پس رو (Forward-Backward) ترجمه گردید. سپس روایی محتوا و ظاهری آن با اخذ نظرات 10 نفر از متخصصان مدیریت سلامت (رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت) موردسنجش قرار گرفت. پایایی درونی پرسشنامه نیز با استفاده از نظرات 20 نفر از بیماران بستری در بخش های زنان، داخلی و جراحی 3 بیمارستان آموزشی یزد، بررسی گردید و ضریب آلفای کرونباخ (0/93) از طریق نرم افزار SPSS 20 محاسبه شد.

  یافته ها

  نتایج محاسبه روایی محتوا نشان داد که تمامی گویه های پرسشنامه حاضر دارای نسبت روایی محتوایی (Content Validity Ratio) قابل قبول بودند و شاخص روایی محتوایی (Content Validity Index) نیز برای این پرسشنامه مقدار 0/73محاسبه گردید. سنجش روایی ظاهری نیز نشان داد که تمام متخصصان گویه های پرسشنامه را تایید نمودند. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0/93بود و برای ابعاد "وضعیت بالینی"، "وضعیت زندگی شخصی" و "کنترل تصمیم گیرانه بر مراقبت" به ترتیب 0/90، 0/87و 0/90به دست آمد که نشان دهنده میزان مطلوب آلفا کرونباخ بود و بدین ترتیب پایایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت و هیچ کدام از گویه های پرسشنامه حذف نشدند.

  نتیجه گیری

  پرسشنامه مذکور می تواند، به عنوان ابزاری معتبر و ارزشمند جهت بررسی وضعیت مراقبت فردی سازی شده بیماران مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مراقبت فردی سازی شده، بیمار محوری، مشارکت بیمار در مراقبت، اعتبارسنجی، پرسشنامه
 • اسیه محمودی*، معصومه تاجی، فهیمه عربی آیسک صفحات 116-129
  زمینه و هدف

  ارزیابی عملکرد بیمارستان ها منجر به افزایش اثربخشی، کارآیی و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده و بهبود پاسخگویی به مشتریان می گردد. شاخص های کارآیی پرکاربردترین ابزار اندازه گیری عملکرد بیمارستان ها است. شیوع همه گیری کووید-19، سیستم مراقبت های بهداشتی را در سطوح مختلف با پیامدهای مهمی بر سلامت، اقتصاد و ساختارهای اجتماعی تحت تاثیر قرار داده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد بخش های بستری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با استفاده از مدل پابن لاسو در سال های قبل و حین همه گیری کووید-19 بود.

  روش پژوهش:

   مطالعه حاضر به صورت مقطعی طی سال های قبل از همه گیری کووید-19 (1398-1397) و حین همه گیری کووید-19 (1400-1399) انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام بخش های بستری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود. عملکرد خدمات و کارایی آن ها با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات گردآوری و از طریق الگوی پابن لاسو، کارایی بیمارستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای ترسیم نمودار پابن لاسو، توصیف داده ها و بررسی روند تغییرات، از نرم افزار Excel استفاده شد، بررسی عملکرد خدمات و روند تغییرات دوره قبل و حین همه گیری کووید-19 با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و آزمون آماری مقایسه زوجی (paired sample t-test) انجام شد (معنی داری در سطح 0/05 تعیین گردید).

  یافته ها

  یافته های مطالعه حاضر در سال های قبل و حین همه گیری کووید-19 نشان داد، نسبت های عملکردی درصد اشغال تخت 29/26درصد کاهش، متوسط اقامت بیمار 6/90 درصد افزایش و میزان گردش تخت سالیانه 32/80درصد کاهش داشته است. نتایج آزمون آماری مقایسه زوجی با سطح معنی داری 0/05 نشان داد در بخش های داخلی و CCU (Coronary Care Unit) برای 3 شاخص عملکردی درصد اشغال تخت، میزان گردش تخت و متوسط اقامت بیمار ارتباط معنی داری وجود داشت و در بخش سوختگی ارتباط معنی داری وجود نداشت؛ در بررسی سایر بخش های جراحی کلیه و مجاری ادراری، جراحی گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، روان پزشکی، اطفال، عفونی، جراحی عمومی، ICU (Intensive Care Unit) قلب باز، جراحی مغز و اعصاب و قلب و عروق، 2 شاخص عملکردی درصد اشغال تخت و میزان گردش تخت، در بخش ICU، شاخص عملکردی درصد اشغال تخت و در بخش های نوزادان و NICU (Neonetal Intensive Care Unit)، شاخص متوسط مدت اقامت بیمار ارتباط معنی داری را نشان دادند. در بررسی کارایی بخش ها، تعداد بخش های ناحیه کارا از 32/14 به 28/57درصد و تعداد بخش های ناحیه ناکارا از 25 به 28/57درصد تغییر یافت؛ همچنین تغییرات مثبتی در وضعیت کارایی بخش های ICU قلب باز و نوزادان و تغییرات منفی در وضعیت کارایی بخش های اطفال، داخلی، روان پزشکی و عفونی در بازه زمانی مورد نظر مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  با ورود همه گیری کووید-19، عملکرد خدمات در شاخص های درصد اشغال تخت و میزان گردش تخت سالیانه و کارایی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به دلیل محدودیت در ارایه خدمات به بیماران کاهش یافت. در طی سال های مورد مطالعه، به طور میانگین کمتر از یک سوم (30/36درصد) بخش های بیمارستانی در ناحیه کارا و درنتیجه دارای عملکرد مطلوب بودند؛ لذا ارزیابی مستمر دوره ای برای کمک به سیاستگذاران جهت بهره برداری از منابع در دسترس با استفاده از مدل پابن لاسو و یا دیگر مدل ها پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، میزان گردش تخت
 • حمیدرضا فلاح تفتی، احمد استقلال*، سید علی المدرسی، زهره بهشتی پور، سید مجید میرحسینی صفحات 130-143
  زمینه و هدف

  گردشگری درمانی در شهر یزد به عنوان یکی از قطب های درمان کشور رونق فراوانی یافته و می توان گفت این صنعت به یکی از محور های توسعه ای شهر یزد مبدل شده است. هدف این پژوهش شناسایی مهم ترین عوامل موثر برجذب گردشگران درمانی غیر بومی به شهر تاریخی یزد بود.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نوع کیفی بود که در پاییز سال 1401 انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و دلفی استفاده گردید. نمونه آماری این مطالعه شامل 41 خبره در حوزه های درمان، گردشگری و برنامه ریزی شهری بودند که این خبرگان بر اساس تخصص های مرتبط به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در مطالعه مبانی نظری تحقیق، 41 عامل موثر در جذب گردشگران درمانی از متون پژوهش های مرتبط احصاء گردید و در طی مطالعه، دسته بندی و ویرایش، تعداد 23 شاخص به صورت پرسشنامه ای در طیف 5 گزینه ای لیکرت در اختیار خبرگان قرار گرفت و در پایان پرسشنامه یک سوال باز مطرح گردید. بعد از تجزیه وتحلیل پاسخ ها، نتایج ثبت و پرسشنامه جدید برای مرحله بعد تشکیل گردید که این کار 3 بار تکرار شد. با توجه به نتایج آزمون - اسمیرنوف در سطح معنی داری 0/05، همبستگی بین عوامل با استفاده از آزمون ناپارامتریک همبستگی دبلیوی کندال و با استفاده از نرم افزار SPSS18  بررسی و برای دستیابی به اهداف تحقیق از تکنیک دلفی استفاده گردید.

  یافته ها

  در جریان تجزیه وتحلیل داده ها شاخص های با اختلاف میانگین کمتر از 0/1 تایید نهایی شد، شاخص های با میانگین کمتر از 4 حذف و سایر شاخص ها به مرحله بعد منتقل شد. پس از انجام 3 مرحله آزمون، تعداد 12 عامل به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر گردشگری درمانی شهر یزد مشخص گردید که این عوامل در 5 دسته ی خصوصیات کادر درمان، ویژگی های بیمارستان، عوامل اقتصادی، اطلاع رسانی و ارتباطات و سایر عوامل مرتبط قرار گرفتند. با توجه به ضرایب همبستگی دبلیوی کندال به دست آمده در طی 3 مرحله دلفی، همگرایی و تطابق نظرات خبرگان مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه شاخص های زیر ساختی، مهارت پرسنل و عوامل اقتصادی از مهم ترین شاخص های جذب گردشگران درمانی به شهر تاریخی یزد می باشد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد به منظور توسعه گردشگری درمانی در شهر یزد این موارد به صورت خاص موردتوجه قرار گرفته در ساماندهی وضعیت موجود مراکز درمانی به کارگیری شوند و سرمایه گذاری بر توسعه زیرساخت های درمانی متمرکز گردد.

  کلیدواژگان: گردشگری درمانی، تکنیک دلفی، یزد
 • صاحبه محمدیان منصور*، ابوالقاسم گل خندان صفحات 144-160
  زمینه و هدف

  درآمدهای نفتی به عنوان بخش مهمی از درآمدهای دولت در اقتصاد وابسته به نفت ایران، نقش قابل توجهی در تامین مخارج بخش عمومی ازجمله بخش سلامت و بالتبع اثرگذاری بر برون داده های سلامت دارد. از طرفی، چگونگی استفاده و مدیریت درآمدهای نفتی عامل مهمی در نحوه این اثرگذاری می باشد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت نفت بر امید به زندگی در ایران بود.

  روش پژوهش: 

  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران به بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت و بلندمدت بین شاخص برون داد سلامت، درآمد سرانه، رانت نفت، شاخص حکمرانی خوب و اثر متقاطع (تعاملی) حکمرانی خوب و رانت نفت طی دوره ی زمانی 2020-1985 پرداخته است. داده های مورداستفاده از پایگاه داده ای شاخص های توسعه جهانی متعلق به بانک جهانی و راهنمای ریسک بین المللی کشوری گردآوری شدند. هم چنین، برآورد مدل با استفاده از آزمون هم انباشتگی کرانه ها و روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews 10 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش رانت نفت، شاخص برون داد سلامت را در کشور بهبود می بخشد. 1 درصد افزایش در سهم رانت نفت از تولید ناخالص داخلی، در بلند مدت و کوتاه مدت، امید به زندگی را در کشور، به ترتیب حدود 0/101و 0/668 درصد افزایش می دهد. اما اثر تعاملی رانت نفت و شاخص حکمرانی خوب در کوتاه مدت و بلندمدت با ضرایب 0/84 - و 0/515- ، منفی و معنی دار است؛ که نشان می دهد رانت نفت از طریق تضعیف شاخص های حکمرانی خوب به کاهش امید به زندگی منجر می شود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت رانت نفت در ذات خود برای ارتقای سلامت در کشور مفید است؛ اما نحوه ی استفاده و مدیریت نادرست آن باعث می شود که بخش سلامت به خوبی از این نعمت بهره مند نشود و حتی این نعمت به نقمت تبدیل شود.

  کلیدواژگان: امید به زندگی، رانت نفت، حکمرانی خوب، اثر تعاملی، خود رگرسیون با وقفه های توزیعی
 • نازیلا یوسفی، بهنیا آزادمهر، سید علی هاشمی، محمدحسین متولی خامنه، فرزاد پیرویان* صفحات 161-175
  زمینه و هدف

  بیوسیمیلارها را می توان نسخه ژنریک داروهای بیولوژیک برند در نظر گرفت. استفاده از بیوسیمیلارهای تولید داخل به جای داروهای بیولوژیک برند اصلی، یکی از راه های کاهش هزینه های دارویی است. علاوه بر کاهش هزینه های دارویی، تولید داخل داروهای بیوسیمیلار می تواند مزایای اقتصادی دیگری نیز به همراه داشته باشد، لذا در این مطالعه به بررسی مزایای اقتصادی تولید داروهای بیوسیمیلار در ایران پرداخته شده است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش در سال 1399 در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد. در گام اول، پس از بررسی متون، راهنمای پرسشگری طراحی شد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان تا رسیدن به نقطه ی اشباع، پس از مصاحبه با 9 نفر از خبرگان حوزه های مختلف (واردات، تولید و سیاست گذاری) ادامه یافت. داده ها به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MaxQDA 2020، کد گذاری و تحلیل گردید و مزایای اقتصادی تولید بیوسیمیلارها در ایران از دیدگاه خبرگان استخراج شد. در بخش کمی، مزیت قیمتی بیوسیمیلارهای تولید داخل به عنوان یکی از مهم ترین مزایای اقتصادی آن ها در مقایسه با معادل آن در کشورهای مرجع مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بعلاوه این مقایسه برای داروهای برند اصلی وارداتی هم انجام شد.

  یافته ها

  از دیدگاه خبرگان، مهم ترین اثر اقتصادی تولید داخلی بیوسیمیلارها، کاهش هزینه های دارویی و هزینه های مرتبط با سلامت از طریق دسترسی به داروهای ارزان تر بود. سایر ابعاد اقتصادی این داروها، اشتغال متخصصان، توسعه فناوری های جدید، گسترش بازار دارویی، کاهش خروج ارز، افزایش استطاعت پذیری و دسترسی به دارو و درنهایت ارتقای سطح سلامت جامعه بیان گردید. در بخش کمی، پس از مقایسه قیمت 23 داروی بیوسیمیلار تولید داخل باقیمت بیوسیمیلارهای مشابه در کشورهای مرجع، قیمت 21 دارو کمتر از میانگین قیمت بیوسیمیلارهای مشابه و قیمت 18 دارو حتی کمتر از کمینه قیمت بیوسیمیلارهای مشابه در کشورهای مرجع بود. بعلاوه، تولید این داروها در کشور به صورت غیرمستقیم بر کاهش قیمت داروهای برند اصلی در کشور موثر می باشند به طوری که، در مورد داروهای بیولوژیک وارداتی نیز، از میان 28 دارو قیمت 26 دارو از میانگین کشورهای مرجع و قیمت 23 دارو حتی از کمینه کشورهای مرجع کمتر بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه، نتیجه گیری شد که تولید داخلی داروهای بیوسیمیلار در ایران علاوه برافزایش دسترسی به داروهای بیولوژیک و ارتقای سلامت عمومی، مزایای اقتصادی متعددی ازجمله صرفه جویی در هزینه های دارویی را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: داروهای بیوسیمیلار، هزینه های مراقبت سلامتی، صنعت دارو
 • میلاد شفیعی، ضحی دری، فرزان مددی زاده، محمد رنجبر، بهروز حیدری، حسین عامری* صفحات 176-187
  زمینه و هدف

  مصرف خودسرانه دارو یکی از بزرگ ترین معضلات اقتصادی-اجتماعی و بهداشتی جوامع مختلف محسوب گشته و مصرف غیراصولی و غیرمنطقی داروها می تواند بعضا عواقب ناگوار و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر باهدف بررسی وضعیت مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد.

  روش پژوهش: 

  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی بود که در سال 1399 انجام گردید. جامعه آن را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر محاسبه شد و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای-تصادفی بود. داده های موردنیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مطالعه قلی پور و همکاران (1391) جمع آوری شد. جهت توصیف داده ها از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و جهت تحلیل از روش های تحلیل پاسخ های چندگانه و آزمون کای اسکویر و رگرسیون لجستیک باینری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار 20 SPSS و با در نظر گرفتن سطح معنی داری 5 درصد انجام شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر بیانگر اذعان 39 درصد از دانشجویان به مصرف خودسرانه دارو بود. شایع ترین علت مصرف خودسرانه در میان دانشجویان، تجربه قبلی از بیماری (50/4درصد) و مهم تلقی نکردن بیماری (47/0درصد) گزارش شد. بیشترین مصرف خودسرانه دارو برای مرتفع نمودن بیماری سرماخوردگی (53/0درصد) و بیشترین فراوانی ازنظر نحوه تامین داروی موردنظر برای مصرف خودسرانه متعلق به خرید دارو از داروخانه با میزان 52/1درصد بود. نتایج رگرسیون لجستیک باینری نشان داد تنها یکی از رنج های متغیر درآمد (بین 2 تا 3 میلیون تومان) تاثیر معنی داری بر احتمال مصرف خودسرانه دارو دارد (0/02=p). شانس مصرف خودسرانه دارو در درآمدهای بین 2 تا 3 میلیون تومان حدود 2 برابر دانشجویان با درآمدهای بیش از 3 میلیون تومان بود (1/8, OR = 0/02p =).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 39 درصد از دانشجویان مصرف خودسرانه دارو دارند؛ و هر چه درآمد افراد بیشتر باشد مصرف خودسرانه در بین آن ها بیشتر است.

  کلیدواژگان: دارو، مصرف خودسرانه، دانشجویان
 • محمد مسگرپور امیری*، امیر جعفری صفحات 188-198
  زمینه و هدف

  انتخاب صحیح شاخص های مالی می تواند به اتخاذ تصمیمات بهینه در مدیریت منابع مالی و ارتقاء کارایی دانشگاه ها کمک نماید. لذا هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های مالی مورد نیاز برای طراحی و توسعه سامانه جامع مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی منتخب بود.

  روش پژوهش: 

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی در سال 1401 در 2 مرحله انجام گردید. در مرحله اول با استفاده از مرور کلی ادبیات و مبانی نظری مالی، شاخص های مورد نیاز برای طراحی و توسعه سامانه جامع مدیریت مالی به دست آمد. در مرحله دوم با نظرسنجی از خبرگان، میزان روایی محتوایی شاخص ها برای کاربرد در سامانه امور مالی با استفاده از پرسشنامه والتز و باسل و لاوشه موردبررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل مجموعه ای از خبرگان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران باتجربه ی کاری حداقل 10 سال، مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و شناخت صحیحی از امور مربوطه در حوزه مدیریت مالی، حسابرسی، حسابداری و ممیزی داشتند که از میان آن ها به طور هدفمند 21 نفر انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های MaxQDA 12 وExcel  انجام شد.

  یافته ها

  17 شاخص در 6 حوزه ی اصلی شامل نقدینگی، سودآوری، درآمدزایی، ساختار سرمایه، سرمایه گذاری و ریسک مالی شناسایی و طبقه بندی شدند. بیشترین میزان نسبت روایی مربوط به شاخص های "سود " و "ارزش افزوده سرمایه انسانی " (90 درصد) بوده و بیشترین میزان نظر شاخص روایی محتوا نیز مربوط به شاخص "نسبت هزینه نیروی کار " و "ارزش افزوده سرمایه انسانی " (100 درصد) بوده است.

  نتیجه گیری

  مدیران و سیاستگذاران دانشگاه با استفاده از سنجه های ارایه شده در این پژوهش می توانند ارزیابی مناسبی از عملکرد مالی دانشگاه داشته باشند. لذا پیشنهاد می گردد نرم افزار ثبت شاخص ها بر اساس این الگو (17 شاخص در 6 حوزه اصلی) طراحی شود و پایگاه اطلاعاتی شاخص های ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه و سازوکار جمع آوری و تحلیل اطلاعات بر اساس آن ایجاد گردد.

  کلیدواژگان: _ مدیریت مالی، دانشگاه، نظام مراقبت سلامت، منابع مالی
 • پریسا یوشاری، الهه قربانی، الهه نصیری، رحیم خدایاری زرنق* صفحات 199-221
  زمینه و هدف

  کووید-19 علاوه بر اینکه مسیول مرگ ومیر و ابتلای میلیون ها نفر در سراسر دنیا بود، زمینه ساز ایجاد طیفی از چالش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، محیطی و سلامت روان نیز شد. این مطالعه باهدف بررسی ابعاد، چالش ها و تاثیرات مختلف این پاندمی در حوزه های پیش گفت انجام شد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر با روش مرور حیطه ای در سال 1401 انجام شد. تمامی مقالات منتشرشده در زمینه ی ابعاد پیش گفت و از ابتدای 2020 تا پایان ماه آوریل سال 2022 مورد جستجو قرار گرفت. جستجوها در پایگاه های اطلاعاتی داده ای انگلیسی زبان شامل Medline از طریق درگاه PubMed، Scopus، Web of Sciences و همچنین جستجوی دستی در پایگاه های فارسی زبان SID و Magiran، صورت گرفته و پس از بررسی متون خاکستری و دستی درنهایت 84 مقاله نهایی انتخاب شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوایی و با استفاده از «چارچوب تعیین کننده های ساختاری و حد واسط عوامل تعیین کننده سلامت» سازمان بهداشت جهانی تحلیل و طبقه بندی گردید.

  یافته ها

  مواردی مانند کاهش تولید ناخالص ملی، عدم تعادل عرضه و تقاضا، نیاز فوری بر تقویت نظام های حمایتی اجتماعی، افزایش نابرابری، کاهش حقوق اجتماعی زنان و کودکان و کاهش دسترسی به خدمات سلامت در زمره ی عوامل ساختاری و مواردی مانند خسارت های گردشگری، کاهش رفاه ذهنی، افزایش تحریک پذیری، عصبانیت و تنش، ترس از کووید-19 در سالمندان و قرارگرفتن در معرض طیف مشکلات روانی در زمره ی عوامل تعیین کننده حد واسط قرار گرفتند که منجر به تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم در عدالت، سلامت و بهزیستی جوامع شده اند.

  نتیجه گیری

  پاندمی کووید-19 و اقدامات متعاقب دولت ها مانند قرنطینه های سراسری و ایجاد محدودیت های متعدد، منجر به وجود آمدن طیف وسیعی از اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی بر جوامع شده است. کشورها نیازمند اقدامات موثر و گسترده در قالب این عوامل تعیین کننده برای رهایی از آثار منفی شیوع این بیماری بر سلامت و بهزیستی مردم خود در بلند مدت هستند.

  کلیدواژگان: پاندمی کووید-19، اثرات اجتماعی، اثرات اقتصادی، اثرات محیطی، مرور حیطه ای
|
 • MohammadAmin Bahrami, Sara Jambarsang, Mohammad Ranjbar, Razieh Montazeralfaraj, Atiye Rabani* Pages 106-115
  Background

  Individualized care is a concept that describes personal characteristics of patients in clinical conditions, their personal life situation, and their preferences in order to promote participation in decision-making. The purpose of this study was to validate the Persian version of the Suhanen et al.'s (2005) individualized care scale.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in 2019. Initially, the individualized care scale of Suhanen et al (2005) was translated in forward-backward way with 19 items and on a 5-point Likert scale (1 = completely disagree, 2 = disagree, 3 = no opinion, 4 = agree, 5 = completely agree). Content and face validity were then assessed using the opinions of 10 health management professionals (majors of health care management, health policy and health economics) Internal reliability of the questionnaire was assessed using the opinions of 20 patients admitted to gynecology, internal medicine and surgery wards of Yazd 3 teaching hospitals, and Cronbach's alpha coefficient (0.93) was calculated using SPSS 20 software.

  Results

  The results of content validity calculation showed that all items of the current questionnaire had acceptable Content Validity Ratio, and the Content Validity Index was 0.73 for this questionnaire. Face validity analysis also demonstrated that all experts approved the questionnaire items. Cronbach's alpha coefficient for the whole questionnaire was 0.93, and for "clinical status", "personal life situation" and "decision-making control over care," was 0.90, 0.87 and 0.90 respectively; the values were acceptable, and the reliability of the questionnaire was confirmed; none of the items were removed.

  Conclusion

  The questionnaire can be used as a credible and valuable tool for assessing individualized patient care.

  Keywords: Individualized care, Patient-centeredness, Patients' participation in care, Validation, Questionnaire
 • Asiyeh Mahmoodi*, Masoomeh Taji, Fahimeh Arabi Ayask Pages 116-129
  Background

  Evaluating the performance of hospitals will increase effectiveness, efficiency, and quality of services provided and improves responding to the customer. Performance indicators are the most widely used tools for measuring the performance of hospitals. The prevalence of Covid-19 pandemic has affected health care systems at various levels with significant implications for health, the economy, and social structures. Therefore, the present study evaluates the performance of inpatient wards of hospitals affiliated with South Khorasan University of Medical Sciences in the years before and during the COVID-19 pandemic.

  Methods

  The current study was cross-sectional, which was conducted during the years before (2018-2019) and during the outbreak of COVID-19 (2020-2021). The research population included all inpatient departments of hospitals affiliated with Birjand University of Medical Sciences (28 departments). The performance of services was analyzed using data collection form, and through the Pabon Lasso model, the efficiency of the hospital was analyzed. Excel 2018 was used to draw Paben Lasso diagram, describe the data, and check the process of change. Service performance and change process before and during the COVID-19 pandemic were examined using SPSS22 software and Paired sample t-test statistical test (The significance level was determined at 0.05).

  Results

  The results of this study showed that in the years before and during the COVID-19 pandemic, the functional ratios of bed occupancy percentage decreased by 29.20%, the average patient stay increased by 6.90%, and the annual bed turnover rate decreased by 32.80%. The results of paired sample t-test with a significance level of 0.05 showed that there was a significant relationship regarding the internal wards and CCU (Coronary Care Unit) between 3 functional indicators: bed occupancy percentage, bed turnover rate and average patient stay; there was no significant relationship in the burn ward. After examining the wards of kidney and urinary tract surgery, ear, nose and throat surgery, orthopedics, psychiatry, pediatrics, infectious diseases, general surgery, open heart ICU (Intensive Care Unit), neurosurgery, and cardiovascular surgery, 2 functional indicators of bed occupancy percentage and bed turnover rate, in the ICU ward, the functional index of the percentage of bed occupancy, and in the neonatal wards, the NICU (Neonetal Intensive Care Unit), the average length of patient stay showed a significant relationship. After examining the efficiency of the wards, the number of efficient districts changed from 32.14 to 28.57%, and the number of inefficient districts changed from 25 to 28.57%. Moreover, positive changes in the efficiency status of the open heart and neonatal ICU departments and negative changes in the efficiency status of the pediatric, internal, psychiatric, and infectious wards were observed in the target period.

  Conclusion

  With the arrival of Covid-19 pandemic, service performance regarding the indicators of bed occupancy percentage, and annual bed turnover rate, and efficiency in hospitals affiliated with Birjand University of Medical Sciences decreased due to limitations in providing services to patients. During the studied years, on average, less than one third (30.36 %) of hospital wards in Kara district were functional, and therefore, had a favorable performance; therefore, periodic and continuous evaluation is suggested to help the policy makers to utilize the available resources using the Pabenlaso model or other models.

  Keywords: Bed occupancy rate, Average duration of hospitalization, Bed return rate
 • Hamidreza Fallah Tafti, Ahmad Esteghlal*, Seyed Ali Al-Modaresi, Zohrah Beheshtipour, S.Majid Mirhoseini Pages 130-143
  Background

  Medical tourism in Yazd city has been greatly developed as one of the treatment poles of the country and can be said that this industry has become one of the development axes of Yazd city. The purpose of this research is to identify the most important factors influencing the attraction of non-native medical tourists to the historical city of Yazd.

  Methods

  The current research was of a qualitative type conducted in the fall of 1401. Desk research and Delphi method were used to collect data. The statistical sample of this study included 41 experts in the fields of treatment, tourism, and urban planning, and these experts were selected based on their related specialties using a snowball method. After studying the theoretical foundations of the research, 41 effective factors in attracting medical tourists were specified from related research texts, and during studying, categorization and editing, 23 indicators were provided to the experts in the form of a questionnaire on a 5-point Likert scale, and at the end of the questionnaire, an open question was provided. After analyzing the answers, the results were recorded and a new questionnaire was created for the next stage, which was repeated 3 times. According to the results of the Kolmogorov-Smirnov test at a significance level of 0.05, the correlation between the factors was analyzed using the W. Kendall non-parametric correlation test and the SPSS 18 software, and the Delphi technique was used to achieve the research objectives.

  Results

  In the course of data analysis, indicators with an average difference of less than 0.1 were confirmed, indicators with an average of less than 4 were removed, and other indicators were moved to the next stage. After completing 3 stages of the test, 12 factors were identified as the most important factors affecting medical tourism in Yazd city, and these factors were placed in 5 categories: characteristics of the treatment staff, characteristics of the hospital, economic factors, giving information and communication, and other related factors. According to W. Kendall's correlation coefficients obtained during the 3 Delphi steps, the convergence and agreement of experts' opinions were confirmed.

  Conclusion

  Considering that infrastructure indicators, personnel skills and economic factors are among the most important indicators of attracting medical tourists to the historical city of Yazd, it is suggested that to develop medical tourism in Yazd city, these items should be taken into consideration in managing the current situation of medical centers; Furthermore, investment should focus on the development of medical infrastructure.

  Keywords: Medical tourism, Delphi technique, Yazd
 • Sahebe Mohamadian Mansour*, Abolghasem Golkhandan Pages 144-160
  Background

  Oil revenues, as an important part of the government's revenues in Iran's oil-dependent economy, play an important role in providing public sector expenditures, including the health sector and consequently have an impact on health outputs. On the other hand, the way of using and managing oil revenues is an important factor in the way of this effect. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the interactive effect of good governance and oil rent on life expectancy in Iran.

  Methods

  The present descriptive-analytical study investigated the short-term and long-term equilibrium relationship between health output index, per capita income, oil rent, good governance index, and the cross (interactive) effect of good governance and oil rent from 1985 to 2020 using the time series data of Iran. The data used were collected from World Bank global development indicators database and international country risk guide. Also, model estimation was conducted using and autoregressive distributed lag and data analysis was performed using Eviews 10 software.

  Results

  The results show that in the short and long term, the increase in oil rent improves the health output index in the country. One percent increase in the share of oil rent from gross domestic product (GDP), in the long and short term, increases the life expectancy in the country by about 0.101 and 0.668 percent, respectively. However, the interactive effect of oil rent and good governance index in the short and long term is negative and significant with coefficients of - 0.084 and - 0.515; which shows that oil rent leads to a decrease in life expectancy by weakening good governance indicators.

  Conclusions

  Based on the findings of this study, it can be said that oil rent is inherently useful in promoting health in the country; but its improper use and management causes the health sector to not benefit from it and even become a loss.

  Keywords: Life expectancy, Oil rent, Good governance, Interactive effect, Auto-regressive Distributed Lag
 • Nazila Yousefi, Behniya Azadmehr, Seyyed Ali Hashemi, Mohammadhossein Motevali Khameneh, Farzad Peiravian* Pages 161-175
  Background

  Biosimilars can be considered generic versions of branded biologic medicines. Substituting branded biologic medicines with biosimilars is important to reduce medication costs. In addition to reducing drug costs, the domestic production of biosimilars can provide many other economic benefits. Therefore, this study aimed to investigate the economic benefits of producing biosimilar medicines in Iran.

  Methods

  This study was done in 2021 through 2 qualitative and quantitative steps. In the first step, after literature review, the interview guide was designed and
  semi-structured interviews with experts continued until reaching the saturation point, after interviewing 9 experts from different fields (imports, production, and policy making). The data were coded and analyzed by thematic analysis using MaxQDA software and the economic benefits of producing the biosimilars in Iran were extracted. In the quantitative step, the price advantage of producing domestic biosimilars was analyzed as one of their most important economic advantages compared to its equivalent in reference countries. In addition, the same comparison was done for the main imported branded medicines.

  Results

  From the experts’ viewpoints, the most important economic effect of the domestic production of biosimilars was the reduction of medication costs through access to lower-priced medicines. The employment of professionals, development of new technologies, expansion of the pharmaceutical market, the reduction of foreign currency outflows, increased affordability and access to drugs, and ultimately the improvement of the health level of the society were the other economic aspects of these medicines. In the quantitative step, after comparing the prices of 23 domestic biosimilars with the prices of the equivalent medicines in reference countries, the prices of 21 medicines were lower than the average prices of equivalent biosimilars and the prices of 18 medicines were even lower than the minimum price of the equivalent biosimilars in the reference countries. In addition, the production of these drugs in the country is indirectly effective in reducing the price of the main branded drugs in the country, so that in the case of imported branded biologic medicines, out of 28 medicines, the prices of 26 medicines were lower than the average prices in the reference countries and the prices of 23 medicines were even lower than the minimum of prices in the reference countries.

  Conclusion

  Based on the results of the study, it was concluded that the domestic production of biosimilar medicines in Iran, in addition to increasing access to biological drugs and promoting public health, provides many economic benefits, including saving drug costs.

  Keywords: Biosimilar medicines, Health care costs, Pharmaceutical industry
 • Milad Shafiei, Zoha Dorri, Farzan Madadizadeh, Mohammad Ranjbar, Behrooz Heidary, Hosein Ameri* Pages 176-187
  Background

  Self-medication is one of the main socioeconomic and health problems in different societies and irrational drug consumption can sometimes lead to unfavorable outcomes and even death. The present study has been performed to investigate self-medication and its relevant factors in students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd.

  Methods

  This analytical study investigate 300 students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Using Cochran's formula in Yazd (2020). The samples were selected by stratified sampling proportional to the strata size and the data were collected by a researcher-made questionnaire from Gholipoor etal's article (2012) and analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean ± SD and multiple response analysis (MRA), chi-square and binary logistic regression. All statistical analyses were done by SPSS 20 (α=0.05).

  Results

  The total self-medication rate was estimated 39%. The most common causes of self-medication among the students were the experience of the disease (50.4%) and considering the disease non-risky (47.0%).The most common self-medication case was cold (53.0%) and the most common way of supplying the drug for self-medication was purchasing from drugstores (52.1%).The results of multiple logistic regression showed that the only variable having a significant effect on the probability of self-medication was income (p = 0.02); odds of self-medication in students with an average income of 20-30 million Rials was about twice as high as students with an income of more than 30 million Rials (p = 0.02, OR = 1.8).

  Conclusion

  Self-medication is not a safe habit and it can cause complications such as drug interaction, addiction, drug poisoning, concealment of the disease and in general, health risks. Meanwhile, the students’ attitude towards
  self-medication can affect the behavior of their future patients. So, it is suggested to inform students in this area.

  Keywords: Drug, Self-medication, Students
 • Mohammad Meskarpour Amiri*, Amir Jafari Pages 188-198
  Background

  The proper selection of financial indicators can assist in making optimal decisions in financial resource management and enhancing the efficiency of universities. Therefore, the aim of this research was to identify the required financial indicators for designing and developing a comprehensive financial management system of the selected medical university.

  Methods

  The present cross-sectional study was conducted in 2022 in 2 stages. In the first stage, the required financial indicators for designing and developing a comprehensive financial management system were identified through a literature review and financial theoretical foundations. In the second stage, the content validity of the indicators for application in the financial system was assessed through a survey of experts using the Waltz and Bausell and Lawshe questionnaires. The research population consisted of a group of university experts from Tehran medical sciences universities with a minimum of 10 years of work experience and at least a bachelor's degree, and a proper recognition of relevant affairs in the field of financial management, auditing, and accounting. Among them, 21 individuals were purposefully selected. Data analysis was performed using MaxQDA 12 and Excel software.

  Results

  A total of 17 financial indicators were identified and classified into 6 main areas, including "liquidity," "profitability," "revenue generation," "capital structure," "investment," and "financial risk." The highest level of Content Validity Ratio pertained to the "profit" and "human capital value added" indicators (CVR= 90 %), and the highest level of Content Validity Index was also related to the "labor cost” and “human capital value added" (CVI = 100 %).

  Conclusion

  University managers and policymakers can have a desired evaluation of the university financial performance using the proposed indicators in this research. Therefore, it is suggested to design software for recording indicators based on this model (17 indicators in 6 main areas) and establish a database for the assessment of the university financial performance and the mechanism for collecting and analyzing information based on it.

  Keywords: Financial management, University, Healthcare systems, Financial resources
 • Parisa Yoshari, Elahe Ghorbani, Elahe Nasiri, Rahim Khodayari-Zarnaq* Pages 199-221
  Background

  In addition to being responsible for the death and infection of millions of people around the world, COVID-19 also created a range of social, economic, environmental, and mental health challenges. This study was conducted with the aim of investigating various dimensions, challenges, and effects of the pandemic in the aforementioned areas.

  Methods

  The present scoping review was conducted in 2022. All published articles in the field of aforementioned dimensions were searched from the beginning of 2020 to the end of April 2022. Searches were made in English language databases including Medline through PubMed, Scopus, Web of Sciences and also manual search in Persian language databases including SID and Magiran. After reviewing gray and manual texts, finally 84 final articles were selected. The data were analyzed and classified using the content analysis method using the "framework of structural and intermediate determinants of health" of the World Health Organization.

  Results

  Cases such as the reduction of the gross national product, the imbalance of supply and demand, the urgent need to strengthen social protection systems, the increase in inequality, the reduction of the social rights of women and children, and the reduction of access to health services are among structural factors and cases such as tourism damages, decrease in mental well-being, increase in irritability, anger and tension, fear of COVID-19 in the elderly and exposure to the spectrum of mental problems were among the intermediate determinant factors that have led to direct and indirect effects on the justice, health, and well-being of societies.

  Conclusion

  The COVID-19 pandemic and the subsequent actions of the governments, such as nationwide quarantines and the creation of numerous restrictions, have led to a wide range of social, economic and environmental effects on societies. Countries need effective and extensive measures in determinant factors to get rid of the negative effects of the spread of this disease on the health and well-being of people in the long run.

  Keywords: COVID-19 Pandemic, Social Impacts, Economic Impacts, Environmental Impacts, Scoping Review