فهرست مطالب

مجله تحقیقات دامپزشکی
سال هفتاد و هشتم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پارمیدا ملک زاده، سید حسین حسینی*، فاطمه جالوسیان، محمد اکرمی، نرگس امینی نیا صفحات 157-165
  زمینه مطالعه

  لکتین نوع سی توکسوکارا کنیس عامل اصلی تعدیل سیستم ایمنی و تحریک لنفوسیت های T تنظیمی در میزبان می باشد و باعث افزایش جمعیت سلول های (Forkhead box P3) Foxp3+ و کاهش التهاب می شود و می تواند به عنوان کاندیدای دارویی در درمان بیماری های خودایمن معرفی شود.

  هدف

  مقایسه تخلیص پروتیین نوترکیب لکتین نوع سی توکسوکارا کنیس در دو شرایط واسرشته و طبیعی به منظور افزایش بازیابی و حفظ فعالیت زیستی آن می باشد.

   روش‎ کار: 

  یک توالی به طول 660 جفت باز از لکتین نوع سی توکسوکارا کنیس در پلاسمید pET32-a سنتز و در باکتری اشریشیا کلی BL21(DE3) در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت با ایزوپروپیل بتا-دی-1-تیوگالاکتوپیرانوزید (IPTG) 1 میلی مولار القا و بیان شد. در مطالعه حاضر بافر لیز کننده اوره 8 مولار (pH=8) و بافر حاوی ایمیدازول 01/0 مولار همراه با لیزوزیم 1 میلی گرم/میلی لیتر برای شکستن سلول های باکتریایی و محلول سازی پروتیین مورد استفاده قرار گرفت. بافرهای فوق همراه با سونیکه کردن، به منظور شکستن سلول های باکتری استفاده شد و لام های میکروسکوپی تهیه و با رنگ آمیزی گرم بررسی شدند. پروتیین نوترکیب استخراج شده تحت شرایط واسرشته و طبیعی با استفاده از رزین نیکل-نیتریلوتری استیک اسید آگاروز و رزین نیکل-نیتریلوتری استیک اسید سفاروز تخلیص شد. ارزیابی ایمونوژنیسیته پروتیین نوترکیب با روش دات بلات با سرم خرگوش چالش شده با پروتیین نوترکیب انجام شد.

  نتایج

  بیشترین مقدار بیان پروتیین با وزن مولکولی 41 کیلودالتون در ساعت ششم پس از القا در دمای 37 درجه سانتی گراد با IPTG 1 میلی مولار حاصل شد. بافر اوره 8 مولار (pH=8) حاوی لیزوزیم 1 میلی گرم/میلی لیتر همراه با سونیکه کردن، مقدار زیادی از پروتیین نوترکیب استخراج شد. تخلیص پروتیین تحت شرایط واسرشته با استفاده از رزین نیکل- آگاروز مقدار پروتیین بیشتری نسبت به رزین نیکل سفاروز بازیابی شد. نتایج آزمایش دات بلات نیز حضور آنتی بادی IgG (Immunoglobulin G) اختصاصی علیه پروتیین نوترکیب لکتین نوع سی توکسوکارا کنیس در سرم خرگوش ایمن شده تا رقت 1:500 را مورد تایید قرار داد.

  نتیجه گیری نهایی:

   استفاده از روش واسرشته بر فعالیت زیستی پروتیین تاثیر منفی نداشت و با این روش مقدار بیشتری پروتیین در سیستم باکتریایی بازیابی گردید. پروتیین نوترکیب لکتین نوع سی توکسوکارا کنیس تخلیص شده با این روش می تواند با اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استخراج پروتئین، توکسوکارا کنیس، شرایط طبیعی، شرایط واسرشته، لکتین نوع سی
 • میترا زارعی چالشتری، پیمان کیهانی*، حسن ممتاز، میلاد حمزه علی طهرانی، سید رضا حسینی صفحات 167-174
  زمینه مطالعه

  بیماری لایم به وسیله باکتری گرم منفی اسپیروکت شکلی به نام بورلیا بورگدورفری ایجاد شده و یکی از شایع ترین بیماری های منتقله از کنه به انسان و حیوانات می باشد. این بیماری واجد پراکندگی جغرافیایی جهانی بوده و سگ ها نیز توسط گزش کنه Ixodes ricinus به این بیماری مبتلا می شوند.

  هدف

  تشخیص مولکولی B. burgdorferi در سگ های نگهبان شهر اصفهان.

  روش ‎کار: 

  97 نمونه خون از سگ های نگهبان در نواحی شهر اصفهان با میانگین سنی 5/3 سال به طور تصادفی انتخاب و به روش اسمیر مستقیم خون و روش مولکولی (Semi Nested PCR) مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  12 نمونه (37/12 درصد) از نظر مولکولی مثبت بود که شامل 10 سگ جنس نر (30/10 درصد) و 2 سگ جنس ماده (06/2 درصد) بود، در بررسی اسمیر مستقیم خون هیچ گونه شواهدی مبنی بر حضور باکتری در گسترش خون مشاهده نشد و تغییرات هماتولوژیک در آزمایشات CBC انجام شده بر روی نمونه های آلوده قابل تشخیص نبود.در بررسی شیوع با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 24) و آزمون دقیق فیشر، بین گروه های سنی 1 تا 2 سال (029/0=P) و این گروه سنی با گروه بالای 3 سال تفاوت معنی داری وجود داشت (032/0=P) و همچنین با استفاده از روش مجذور کای بین جنس و میزان آلودگی رابطه معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری نهایی: 

  نتایج نشان داد که شیوع آلودگی در سگ های شهر اصفهان نسبتا بالا بوده و با توجه به سهولت انتقال و مشترک بودن این بیماری، بین انسان و حیوان، توجه ویژه به کنترل و تشخیص به موقع این بیماری توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بورلیا بورگدورفری، بیماری لایم، تب راجعه، تشخیص مولکولی، سگ های نگهبان
 • رضا صادقی لیمنجوب، اشکان زرگر*، علی طاهری میرقائد صفحات 175-182
  زمینه مطالعه

  امروزه با توسعه صنایع مختلف و انواع آلودگی های زیست محیطی بسیاری از عناصر سمی و خطرناک از طرق مختلف وارد چرخه غذایی جوامع بشری شده است، که متاسفانه حیات انسان ها و احتمالا دیگر موجودات زنده را با مخاطره جدی مواجه نموده است. فلزات سنگین پس از ورود، به ندرت از بدن دفع شده و در بافت ها رسوب می کنند که موجب بروز بیماری ها و عوارض متعددی در بدن می شوند. جیوه یکی از سمی ترین عناصر سنگین است که عمدتا از طریق مصرف غذاهای دریایی آلوده به جیوه وارد بدن انسان می شود. اندازه گیری آلاینده های مختلف به ویژه فلزات سنگین در محیط آبی و آبزیان به علت مصرف خوراکی آن ها برای انسان می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

  هدف

  تعیین مقدار تجمع فلز سنگین جیوه در بافت خوراکی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در مزارع پرورش میگوی استان بوشهر.

  روش ‎کار: 

  در مطالعه حاضر تعداد 70 نمونه میگو طی چهار مرحله صید در ماه های تیر، مرداد، شهریور و مهر طی دو سال متوالی تهیه، در محلول دیویدسون فیکس شده و پس از طی مراحل هضم، اندازه گیری فلز جیوه با استفاده از روش بخار سرد انجام شد. همچنین بافت های فیکس شده هپاتوپانکراس در محلول دیویدسون جهت تهیه مقاطع و انجام بررسی هیستوپاتولوژیکی به آزمایشگاه آسیب شناسی منتقل شدند.

  نتایج

  براساس داده های حاصل از آزمایشات صورت گرفته غلظت فلز جیوه در بافت خوراکی میگوهای نمونه برداری شده بین صفر تا 009/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر می باشد، در حالی که غلظت استاندارد برای فلز جیوه بر اساس معیار WHO برابر 1/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر می باشد. همچنین نتایج حاصل از مشاهدات ریزبینی بافت هپاتوپانکراس هیچ گونه تغییر پاتولوژیک را نشان نداد.

  نتیجه گیری نهایی:

   به طور کلی غلظت فلز جیوه در بافت خوراکی میگوهای نمونه برداری شده از منطقه بوشهر بسیار کمتر از استاندارد جهانی به دست آمد و خطری ساکنان و مصرف کنندگان را تهدید نمی کند.

  کلیدواژگان: بافت، بخار سرد، جیوه، فلزات سنگین، میگو
 • علی خانی اوشانی، مهدی سلطانی، نجمه شیخ زاده*، مهدی شمسایی مهرجان، هومن رجبی اسلامی، غلامرضا حمیدیان صفحات 183-195
  زمینه مطالعه

  مطالعات زیادی در رابطه با اثرات مثبت کامپوزیت های کیتوزان و نانوکیتوزان بارگذاری شده بر روی کلینوپتیلولیت بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیم های گوارشی و هیستومورفولوژی روده در گونه های مختلف ماهی موجود می باشد. اما اطلاعاتی در زمینه ارزیابی پتانسیل این کامپوزیت ها بر معده ماهی وجود ندارد.

  هدف

  در مطالعه حاضر، اثرات کامپوزیت های کیتوزان و نانوکیتوزان بارگذاری شده بر روی کلینوپتیلولیت بر ساختار بافت شناسی و فعالیت پپسین در معده ماهی قزل آلای رنگین کمان مدنظر قرار گرفت.

  روش ‎کار:

   کامپوزیت های کیتوزان و نانوکیتوزان بارگذاری شده بر روی کلینوپتیلولیت ساخته شدند. سپس 240 قطعه ماهی (حدودا 75/27 گرم) در هشت گروه مختلف با سه تکرار توزیع شدند و پس از دوره 10 روزه آدابتاسیون، با هشت نوع جیره غذایی شامل جیره کنترل (CTR)، کلینوپتیلولیت (T1)، نانوکامپوزیت های کیتوزان (T2, T3, T4) و کامپوزیت های نانوکیتوزان (T5, T6, T7) به مدت 70 روز تغذیه شدند. سپس همه ماهی های هر تانک با عصاره گل میخک (50 میکرولیتر در لیتر) بی هوش شده و نمونه های بافتی برای بررسی فعالیت پپسین (5 = n) و همچنین آزمایشات بافت شناسی (5 = n) اخذ گردید.

  نتایج

  بالاترین میزان فعالیت پپسین در گروه های تغذیه شده با کامپوزیت های نانوکیتوزان نشان داده شد (05/0˂P). مطالعات بافت شناسی نیز بیانگر افزایش ارتفاع بافت پوششی، ضخامت طبقه مخاطی و هایپرتروفی سلول های اکسینتیکوپپتیک در ماهی های تغذیه شده با کامپوزیت ها در مقایسه با گروه CTR بود (05/0˂P). ضمنا مصرف کامپوزیت های نانوکیتوزان باعث ایجاد واکنش شدیدتر گرانول های ترشحی به رنگ آمیزی پریودیک اسید شیف (PAS) گردید.

  نتیجه گیری نهایی: 

  این نتایج نشان دهنده پتانسیل کامپوزیت های کیتوزان و نانوکیتوزان بارگذاری شده بر روی کلینوپتیلولیت در بهبود ساختار بافت شناسی و فعالیت پپسین در معده ماهی قزل آلای رنگین کمان است که نتیجه نهایی آن بهبود رشد می باشد.

  کلیدواژگان: بافت شناسی، قزل آلای رنگین‎کمان، کلینوپتیلولیت، کیتوزان، نانوکیتوزان
 • صبا صفدرپور، زهره افتخاری*، اکرم عیدی، دلارام درود صفحات 197-212
  زمینه مطالعه

  استفاده از ترکیبات نانو شده موثرگیاهان در درمان بیماری های عفونی قبل از جفت گیری یا در دوران بارداری ممکن است از طریق مکانیسم های پیچیده ای بر روی بافت های مادر و جنین اثرات سمی داشته باشد.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات سمی ساپونین کپسوله شده توسط نانوذرات فریتین (نانو ساپونین) بر فرایند تکامل ریه جنین متولد شده از مادر مبتلا به استرپتوکوک پنومونیه در مدل موشی می باشد.

  روش‎ کار:

   استخراج ساپونین خام از ریشه گیاه شیرین بیان با حرارت دادن نمونه پودر شده با اتانول 20 درصد و دی اتیل اتر صورت گرفت. سپس به لایه آبی، ان بوتانول و محلول کلرید سدیم 5 درصد اضافه شد. در ابتدا موش های کوچک آزمایشگاهی به پنج گروه (10 سر/گروه) شامل: گروه کنترل، پنومونی، پنومونی تیمار شده با فریتین، پنومونی تیمار شده با ساپونین، پنومونی تیمار شده با ساپونین کپسوله شده توسط نانوذرات فریتین (نانو ساپونین). سپس به دو گروه پنومونی باردار بدون درمان و پنومونی باردار تیمار شده با نانو ساپونین تقسیم شدند. در مطالعه حاضر بیان ژن های IFN-γ، HB-EGF، MBD-2، KLF-2 در ریه موش مادر و سطح TNF-α با کمک الایزا در ریه جنین مورد ارزیابی قرار گرفت. بافت رحم مادر و ریه جنین، با رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ایوزین و بافت کبد مادر با رنگ آمیزی تری کروماسون و پارامترهای استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نانو ساپونین بیان ژن های IFN-γ (05/0<p) (01/0<p) MBD-2 و (05/0<p)HB-EGF سطح پروتیین KLF-2 و میزان TNF-αرا در ریه جنین کاهش داد. ضخامت میومتر رحم و جریان خون آندومتر، تعداد جنین های زنده و میزان بارداری موفق را افزایش داد. علاوه بر این، نانو ساپونین به طور موثر پاسخ استرس اکسیداتیو در جنین را بدون هیچ گونه اثر مخربی بر بافت کبد مادر، بهبود بخشید.

  نتیجه گیری نهایی:

   بر اساس نتایج به دست آمده، نانو ساپونین تهیه شده نه تنها اثر سمی بر اندام های مورد ارزیابی مادر و جنین نداشت، بلکه اثرات درمانی موثری بر روند تکامل ریه جنین پس از بیماری عفونی مادر نشان داد.

  کلیدواژگان: استرپتوکوک پنومونیه، جنین، ریه، ساپونین، نانوذرات فریتین
 • ندا قاسمی پور افشار، حسینعلی عرب*، اکرم وطن نژاد، قربانگل اصحابی، علی اکبر گلابچی فر صفحات 213-222
  زمینه مطالعه

  آسیب ناشی از ایسکمی _ پرفیوژن مجدد باعث تغییرات عمده در عملکرد اعضای بدن از جمله کبد می شود. مطالعات نشان داده که پس شرطی سازی ایسکمی یک عضو، قادر به حفاظت آن در برابر آسیب های ناشی از ایسکمی _ پرفیوژن مجدد است.

  هدف

  بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی پس شرطی سازی ایسکمی بر ضایعات ناشی از ایسکمی _ پرفیوژن مجدد کبد موش صحرایی که از طریق 4 سیکل 30 ثانیه ای متناوب ایسکمی و پرفیوژن مجدد، قبل از خونرسانی مجدد طولانی مدت، انجام شد.

  روش ‎کار:

   پانزده سر موش صحرایی به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که شامل: 1) گروه کنترل جراحی، 2) گروه Ischemia Reperfusion (IR) که کبد آن ها در معرض یک ساعت ایسکمی و 24 ساعت پرفیوژن مجدد قرار داشت و 3) گروه Ischemic post conditioning (IR+IPO) که همانند گروه دوم تحت عمل قرار گرفتند، با این تفاوت که قبل از پرفیوژن طولانی با القاء 4 دوره 30 ثانیه ای متناوب از ایسکمی و پرفیوژن مجدد، در معرض پس شرطی سازی قرار گرفتند. تغییرات ایجاد شده ناشی از با ایسکمی- پرفیوژن مجدد و اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی پس شرطی سازی ایسکمی، با اندازه گیری سطح سرمی اینترلوکین- 6، مالون دی آلدهید (MDA) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج

  پس شرطی سازی ایسکمی سبب تقویت اثرات آنتی اکسیدانی و کاهش التهاب ناشی از ایسکمی _ پرفیوژن مجدد در کبد شد. به طوری که سطح سرمی اینترلوکین _ 6 (از4/126 ± 4/394 به 07/29 ± 4/124 پیکوگرم در میلی لیتر) و مالون دی آلدهید بافتی (از 53/76± 4/431 به 77/25 ± 2/207 نانومول در گرم) را در مقایسه با گروه تحت ایسکمی _ پرفیوژن مجدد کاهش داده و تقریبا به سطح گروه کنترل جراحی برگرداند (001/0<p). همچنین سطح ظرفیت تام آنتی اکسیدانی کبد را به طور معنی داری از 87/1 ± 58/11 میلی مول در میلی گرم (در گروه ایسکمی _ پرفیوژن مجدد) به 51/2±53/17 میلی مول در میلی گرم (در گروه پس شرطی سازی ایسکمی) بهبود بخشید (01/0<p).

  نتیجه گیری نهایی:

   مطالعه حاضر نشان داد که اثر محافظتی پس شرطی سازی در برابر آسیب ناشی از ایسکمی _ پرفیوژن مجدد، ممکن است به دلیل کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو باشد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، التهاب، ایسکمی، پرفیوژن مجدد، پس شرطی سازی ایسکمی، کبد
 • سیده زهرا ابوالوفایی، نعمت شمس*، علی فروهرمهر، امین جایدری، نرگس نظیفی صفحات 223-233
  زمینه مطالعه

  سالمونلوزیک بیماری‏ مهم و خطرناک می باشد که سلامت انسان و حیوان را مورد تهدید قرار می‏دهد. این بیماری سالیانه سبب زیان‏های اقتصادی بی شماری می شود، از جمله مهم ترین راه های مقرون به صرفه برای مهار انواع پاتوژن ها واکسیناسیون ایمن با انواع واکسن های زیر واحدی می باشد. آنتی ژن Omp28 به عنوان یک پروتیین خارج غشایی مهم در باکتری سالمونلا تیفی‏موریوم توانایی اثبات شده ای در تحریک سیستم همورال و سلولار میزبان را دارد. از طرفی جهت بهبود واکنش ایمنی نسبت به آنتی ژن ها، در طراحی واکسن ها معمولا از ادجوانت ها استفاده می شود.

  هدف

  مطالعه حاضر به منظور طراحی کایمر نوترکیب HBHA-Omp28 به عنوان یک واکسن علیه پاتوژن سالمونلا اجرا شد.

  روش ‎کار:

   برای این منظور، توالی‏های نوکلیوتیدی و آمینو اسیدی آنتی‏ژن Omp28 و مولکول HBHA از پایگاه داده‏های NCBI استخراج شد. سپس کایمر نوترکیب HBHA-Omp28 با استفاده از لینکر پپتیدی غیر منعطف به صورت درون رایانه ای طراحی شد. پیش بینی اپی توپ های سلول های T و B به ترتیب توسط سرورهای IEDB و ABCpred انجام شد و خواص آنتی‏ژنسیتی، آلرژنسیتی و فیزیکوشیمایی سازه طراحی شده نیز به ترتیب توسط سرورهای VaxiJen، AllerTOP و ProtParam بررسی شد. در ادامه برای ارزیابی ساختار دوم و ساختار سوم سازه، به ترتیب سرورهای SOPMA وI-TASSER به کار گرفته شدند. داکینگ مولکولی بین کایمر نوترکیب و گیرنده TLR4/MD2 با استفاده از سرور ClusPro بررسی شد. در نهایت پس از بهینه‏سازی کدون‏های توالی نوکلیوتیدی کایمر نوترکیب در سامانه پروکاریوتی E. Coli سویه K-12، امکان کلون کایمر نوترکیب درون وکتور pET21-a (+) مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  بر اساس نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، کایمر نوترکیب HBHA-Omp28 یک پروتیین غیر‏آلرژن و آنتی‏ژنتیک با وزن مولکولی 19/34 کیلو دالتون بود. این سازه با توزیع 91 درصد اسیدهای آمینه‏ در ناحیه هسته (بر اساس آنالیزهای راماچاندران) مدل شد. همچنین بر اساس داکینگ مولکولی مشخص شد که پروتیین HBHA توانسته با تشکیل 9 پیوند هیدروژنی به گیرنده TLR4/MD2 متصل شود. همچنین نتایج کلونینگ اثبات کرد که کایمر نوترکیب با موفقیت درون وکتور بیانی pET21-a(+) کلون شد.

  نتیجه گیری نهایی:

   به طور کلی می‏توان نتیجه گرفت که سازه طراحی شده HBHA-Omp28 در مطالعه حاضر می تواند کاندید قابل اعتمادی در ساخت واکسن های نوترکیب علیه باکتری سالمونلا باشد.

  کلیدواژگان: بیوانفورماتیک، پروتئین نوترکیب، سالمونلوزیس، عفونت، واکسیناسیون
|
 • Parmida Malekzadeh, Seyed Hossein Hosseini *, Fateme Jalousian, Mohammad Akrami, Narges Amini Nia Pages 157-165
  BACKGROUND

  Toxocara canis C-type lectin (T. canis-CTL) is the main protein part of the secretory-excretory product secreted by Toxocara canis infective larvae. T. canis-CTL can stimulate immune response-mediated regulatory T lymphocytes, increase the FOXP3+ cells population, and reduce severe inflammatory responses. T. canis-CTL is a promising candidate for immune modulation in some autoimmune diseases, deserving further investigation.

  OBJECTIVES

  The current research aimed to purify the recombinant T. canis-CTL under denaturation and native condition to increase exploration and maintain biological activity.

  METHODS

  The expression vector, pET32a was constructed with the partial sequence 660bp of T. canis-CTL and expressed in E. coli BL21 (DE3). T. canis-CTL protein expression was induced by IPTG (1 mM) at 37°C after 6 h. In this study, different buffers were used for cell explosion and recombinant protein solubilization, including lysis buffer with urea (8 M, pH=8) and lysozyme enzyme as well as lysis buffer with Imidazole (0.01 M) and lysozyme enzyme, and previous buffers in addition to sonication. The effect of these buffers was evaluated in bacterial cells explosion, using Gram-staining and microscopic examination. Recombinant T. canis-CTL protein was extracted and purified under denaturation and native condition using Ni-NTA affinity chromatography by agarose and sepharose resin. A New Zealand male rabbit was immunized with the recombinant protein to evaluate the bioactivity of the protein. 

  RESULTS

  Lysis buffer with urea (8 M, pH=8) and lysozyme enzyme, in addition to sonication, provided acceptable results, and an additional amount of recombinant T. canis-CTL protein was secreted in the buffer. Protein purification under denaturation conditions with Ni-NTA agarose affinity chromatography also provides further recombinant protein. Most of the induction of recombinant T. canis-CTL with 41 KDa molecular weight was collected 6 h after induction at 37°C. Dot-blot results illustrate the brown dot, which showed a 1:500 titer of specific IgG polyclonal antibody has developed in the sera of rabbits immunized with T. canis-CTL recombinant protein.

  CONCLUSIONS

  The denaturation condition did not affect the biological activity of the T. canis-CTL recombinant protein and can recover a further amount of recombinant proteins.

  Keywords: C type Lectin, Denaturate, Extraction of protein, Native conditions, Toxocara canis
 • Mitra Zarei Chaleshtory, Payman Keihani *, Hassan Momtaz, Milad Hamze Ali Tehrani, Seyed Reza Hosseini Pages 167-174
  BACKGROUND

  Lyme disease is caused by a gram-negative spirochete bacterium called “Borrelia burgdorferi” and can be transmitted by the bite of infected ticks to humans and animals. This disease has a global geographic distribution Dogs can be infected by the bite of the Ixodes ricinus tick.

  OBJECTIVES

  This study aims to detect the prevalence of Borrelia burgdorferi in guard dogs in Isfahan, Iran.

  METHODS

  In this study, blood samples were collected from 97 guard dogs with an average age of 3.5 years in Isfahan city and analyzed by the blood smear method and the nested polymerase chain reaction method (molecular study). The data were statistically analyzed in SPSS software (version 24) using Fisher's exact test and chi square.

  RESULTS

  Twelve samples (12.37 %) were found molecularly positive, which were for 10 male dogs (10.30 %) and two female dogs (2.06 %). There was no evidence of the presence of bacteria in the blood smear and hematological changes were not found in complete blood count tests (CBC Test) performed on infected samples. There was a significant difference in the levels of infection between the age groups of 1 to 2 years (P=0.029) and between this age group (1 to 2 years) and the age group >3 years (P=0.032. (There was a significant difference in infection levels between dogs with different gender.

  CONCLUSIONS

  The prevalence of Borrelia burgdorferi in dogs of Isfahan City is relatively high. Due to the ease of transmission of this pathogen between humans and animals, special attention should be paid for its control and timely detection.

  Keywords: Borrelia burgdorferi, Guard dogs, Lyme disease, Molecular detection, Relapsing fever
 • Reza Sadeghi Limanjoob, Ashkan Zargar *, Ali Taheri Mirghaed Pages 175-182
  BACKGROUND

  Many toxic elements enter human food in different ways by various industries which can put people's lives in danger. Heavy metals can be rarely removed from the body after absorption and deposition in tissues, which can lead to diseases and complications in the body. Mercury is one of the heavy metals that can posion people after consumption of contaminated seafood. The measurement of pollutants such as mercury that present in aquatic animals and environment is one of challenges for humans.

  OBJECTIVES

  This study aims to measure the amount of mercury accumulation in the edible tissue of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) found in farms of Bushehr Province in Iran.

  METHODS

  In this research, 70 whiteleg shrimps were collected during four sampling stages in July, August, September and October for two consecutive years. Total mercury level was measured by the cold vapor method.

  RESULTS

  The level of mercury was 0-0.009 mg/kg of body weight, while the recommended limit for mercury is 0.1 mg/kg according to the WHO. The microscopic study on tissue sections did not show any histopathological changes.

  CONCLUSIONS

  The mercury level in the edible tissue of whiteleg shrimps in Bushehr province is much lower than the recommded level and does not pose any danger to residents and consumers.

  Keywords: Cold vapor, Heavy metals, mercury, Shrimp, Tissue
 • Ali Khani Oushani, Mehdi Soltani, Najmeh Sheikhzadeh *, Mehdi Shamsaie Mehrgan, Houman Rajabi Islami, Gholamreza Hamidian Pages 183-195
  BACKGROUND

  Numerous studies have investigated the positive effect of chitosan and nano-chitosan loaded clinoptilolite on growth performance, digestive enzyme activity, and intestinal histomorphology in different fish species. However, there are no data evaluating the potential effect of the composites on the fish stomach.

  OBJECTIVES

  In the current study, the effects of chitosan and nano-chitosan loaded clinoptilolite on histological features and pepsin activity in the rainbow trout stomach were considered.

  METHODS

  Chitosan and nano-chitosan loaded clinoptilolite were synthesized, and then two hundred and forty fish (~27.75 g) fish were distributed in eight groups each in three replicates. Ten days after adaptation, the fish were fed with eight diets, including control diet (CTR), clinpotilolite (T1), chitosan composites (T2, T3, T4), and nano-chitosan composites (T5, T6, T7) for 70 days. Afterward, all fish in each tank were anesthetized in clove extract (50 μl/l), and tissue samples were obtained for pepsin activity (n= 5) and histological assay (n = 5).

  RESULTS

  The groups administrated with nanochitosan composites showed the highest pepsin activity (P˂0.05). Additionally, histological examinations exhibited a higher epithelial height, increased mucosal density, and oxynticopeptic cells hypertrophy in fish fed composites compared to the CTR group (P˂0.05). Meanwhile, nanochitosan composite administration could cause higher reaction of secreted granules to periodic acid–Schiff (PAS) staining.

  CONCLUSIONS

  The findings demonstrated the potential application of chitosan and nano-chitosan loaded clinoptilolite composites for improvements in the histomorphology and pepsin activity of the rainbow trout stomach, resulting in higher growth performance.

  Keywords: Chitosan, Clinoptilolite, Histology, Nanochitosan, Rainbow trout
 • Saba Safdarpour, Zohre Eftekhari *, Akram Eidi, Delaram Doroud Pages 197-212
  BACKGROUND

  The effect of nanoherbal substances in the treatment of infectious diseases before mating or during pregnancy must be evaluated. Saponin has adverse effects on a pregnant mother and her fetal through complex mechanisms.

  OBJECTIVES

  This study aims to investigate the toxic effects of saponin encapsulated by ferritin nanoparticles (Nanosaponin) on fetal lung development in female mice with Streptococcus pneumonia.

  METHODS

  Extraction of crude saponin from licorice roots was done by the powder heating and using 20 % ethanol and diethyl ether. Then, n-butanol and 5 % sodium chloride solution were added to the aqueous layer. The mice were divided into five groups of 10 including control, pneumonia, pneumonia treated with ferritin, pneumonia treated with saponin, and pneumonia treated with nanosaponin. Then, two groups of untreated pregnant pneumonia and pregnant pneumonia treated with nanosaponin were separated. In this study, tumor necrosis factor alpha (IFN-γ), heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF), Methyl-CpG binding domain 2 (MBD-2), and kruppel like factor 2 (KLF-2) genes were evaluated in the maternal lungs, and TNF-α level was evaluated using ELISA method in the fetal lungs. Maternal tissue, uterus tissue, and fetal lung were examined by hematoxylin and eosin staining, and maternal body tissue was examined by trichromason staining and Oxidative stress parameters were investigated.

  RESULTS

  Nano saponin decreased the expression of IFN-γ (P<0.05) (P<0.01), MBD-2 (P<0.05) and HB-EGF  genes, KLF-2 protein level and TNF-α levels in fetal lung.The thickness of uterine myometrium and blood flow of endometrium increased the number of live embryos and the rate of successful pregnancy. In addition, Nano saponin effectively improved the oxidative stress response in the fetus without any harmful effect on the mother's liver tissue.

  CONCLUSIONS

  The nanosaponin has no toxic effects on the sudy organs of the mother and fetus. It has therapeutic effects on the fetal lung development process after the infection of mother with Streptococcus pneumonia.

  Keywords: Fetus, Ferritin nanoparticles, Lung, Saponin, Streptococcus pneumoniae
 • Neda Ghasemi Pour Afshar, Hossein Ali Arab *, Akram Vatannejad, Ghorbangol Ashabi, AliAkbar Golabchifar Pages 213-222
  BACKGROUND

  Ischemia-reperfusion injury (IRI) can induce major changes in the function of different organs, including the liver. Studies have indicated that ischemic post-conditioning (HIPO) can protect the tissues against ischemia-reperfusion injury.

  OBJECTIVES

  To investigate the antioxidant and anti-inflammatory effects of ischemia post-conditioning against the IRI of the rat liver through four 30-second cycles of alternating ischemia and reperfusion, before 24-hour persistent reperfusion.

  METHODS

  Fifteen rats were randomly divided into 3 groups 1) operation control group, 2) ischemia-reperfusion (IR) group whose liver was exposed to 60-miute ischemia of by 24-hour reperfusion and 3) ischemic post-conditioning (IR+IPO) group underwent the same procedure as the second group except that before persistent reperfusion, the rats were subject to post-conditioning by four 30-second cycles of alternating ischemia and reperfusion. The changes induced by IRI and the antioxidant and anti-inflammatory effects of ischemic post-conditioning were assessed by the serum level of IL-6 using the ELISA method, malondialdehyde (MDA), and total antioxidant capacity (TAC). 

  RESULTS

  Ischemic post-conditioning potentiated antioxidant effects and reduced the inflammation caused by the IR in the liver. The serum level of IL-6 reduced from 394.4±126.4 to 124.4±29.07 pg/ml (post-conditioning group), and the tissue MDA reduced from 431.4±76.53 to 207.2±25.77 nmol/g) compared to the IR group. The data revealed that the levels of the indices returned almost to the level of the operation control group (P<0.001). Additionally, the total antioxidant capacity of the liver significantly improved (P<0.01) from 11.58±1.87 (in the IR group) to 17.53±2.51 mmol/mg (in the IR+IPO group).

  CONCLUSIONS

  The study demonstrates that the protective effect of ischemic post-conditioning against IR-induced injury may be mediated through decreasing inflammation and improving antioxidant activities.

  Keywords: inflammation, Ischemia, reperfusion, Ischemic post-conditioning, Liver, oxidative stress
 • Seyedeh Zahra Abolvafaei, Nemat Shams *, Ali Forouharmehr, Amin Jaydari, Narges Nazifi Pages 223-233
  BACKGROUND

  Salmonellosis is a dangerous disease that can threaten the health of humans and animals. This disease can lead to economic losses annually; therefore, many studies have been conducted to prevent this disease.

  OBJECTIVES

  The current study aims to design a recombinant chimera protein HBHA-Omp28 as a vaccine against Salmonella typhimurium.

  METHODS

  The nucleotide and amino acid sequences of Omp28 and HBHA proteins were first extracted from the NCBI database. Then, the recombinant chimera of HBHA-Omp28 was bioinformatically assembled using a rigid linker. Epitope prediction of T and B cells, antigenicity, allergenicity, and physicochemical features assessments of HBHA-Omp28 were done using Immune Epitope Database (IEDB), ABCpred, VaxiJen, AllerTOP and ProtParam online servers, respectively. To assess the secondary and tertiary structures, the Self-Optimized Prediction Method with Alignment (SOPMA) and the Iterative Threading ASSEmbly Refinement (I-TASSER) server were used, respectively. Molecular docking between recombinant chimera and TLR4/MD2 receptor was assessed by ClusPro server. Finally, after codon optimization of nucleotide sequence of recombinant chimera to express in Escherichia Coli k-12 strain, the cloning of recombinant chimera in pET21-a (+) vector was examined.

  RESULTS

  The designed recombinant chimera was classified as an antigenic and non-allergenic protein with molecular weight of 34.19 kDa. According to the results of molecular docking study, the HBHA-Omp28 protein was able to bind to TLR4/MD2 receptor using 9 hydrogen bonds. The results of cloning study demonstrated that HBHA-Omp28 successfully cloned into pET21-a (+).

  CONCLUSIONS

  The designed recombinant chimera can be an appropriate vaccine against salmonella bacteria.

  Keywords: Bioinformatics, Salmonellosis, Recombinant protein, infection, Vaccination