فهرست مطالب

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی
سال یازدهم شماره 42 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین امینی، فرزانه خلیلی، مجید افشاری راد*، عبدالرحیم هاشمی دیزج صفحات 7-53

  هدف اصلی این پژوهش برآورد شوک های حجم نقدینگی و تاثیر آن به همراه سایر متغیرهای تاثیرگذار بر بقای نظام های ارزی در 9 کشور با نظام پولی لنگر ارزی و 20 کشور با نظام پولی هدف گذاری تورمی طی سال های 2020-1999 است. برای نیل به این هدف ابتدا به روش پسماند، شوک های حجم نقدینگی برآورد و در ادامه به روش چرخشی مارکوف محیط های تورمی آرام و شدید در نرم افزار آکس- متریکس نسخه 7 تخمین زده شد. درنهایت به روش شبه پارامتریک با توزیع ویبول بقا و ماندگاری نظام های ارزی توسط نرم افزار استاتا نسخه 17 مورد تخمین قرار گرفت. نتایج برآورد الگوی نهایی نشان داد که شوک های مثبت و منفی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت و معنی دار بر ماندگاری یا بقای نظام های ارزی در هر دو گروه از کشورها داشته و متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد و هزینه نهایی تولید به ترتیب تاثیرهای مثبت، مثبت و منفی بر بقای نظام های ارزی در گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند. متغیر محیط های تورمی تاثیر منفی و معنی دار بر بقا و ماندگاری نظام های ارزی در هر دو گروه از کشورها داشته اما تاثیر متغیر بی ثباتی نرخ موثر اسمی ارز بر بقای نظام لنگرگاه ارزی معنی دار نبوده و دلیل عدم معنی داری هم به ترتیبات ارزی اتخاذشده نظام ارزی تثبیت شده با دامنه نوسان 2 درصد و محدود بوده که امکان تشدید بی ثباتی را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: احتمال بقای نظام های ارزی، شوک های حجم نقدینگی، محیط های تورمی، نظام پولی لنگر ارزی، نظام پولی هدف گذاری تورمی
 • سعید راسخی*، سارا قنبرتبار احمدی، یوسف محنت فر صفحات 55-89

  مصرف انرژی های آلاینده در تقابل با رفاه اقتصادی؛ سیاست گذار را بر سر دوراهی- دستیابی به رفاه اقتصادی به عنوان هدف نهایی اقتصاد یا افزایش مصرف انرژی برای رشد اقتصادی- قرار می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون این دوگانگی و مشخصا وجود رابطه U وارون میان رفاه اقتصادی و مصرف انرژی با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته ممکن برای داده های تابلویی 117 کشور (77 کشور با شدت انرژی پایین و 40 کشور با شدت انرژی بالا) طی دوره زمانی 2019-2007 است. یافته های مطالعه حاضر نشانگر وجود رابطه U وارون میان مصرف انرژی و رفاه اقتصادی و تایید فرضیه منحنی کوزنتس است. نکته قابل توجه در یافته های این مطالعه، پویایی الگوی عمومی رفاه با تغییر مصرف انرژی است به گونه ای که برای کشورهای با شدت انرژی پایین و همچنین با انرژی تجدیدپذیر، حد آستانه رفاه با سرعت بیشتر حاصل می شود و بعد از آن، رفاه با سرعت کمتر نسبت به روند صعودی منحنی کاهش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد کشورها می توانند با سیاست های سازگار و بهینه، مسیر را اصلاح کرده و رسیدن به مرحله کاهش رفاه را به تاخیر اندازند.

  کلیدواژگان: رفاه اقتصادی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و فسیلی، اثر آستانه ای، حداقل مربعات تعمیم یافته ممکن، کشورهای منتخب
 • سید احمد ابراهیمی، علیرضا عرفانی*، مجید اسحاقی گرجی صفحات 91-135

  قلب تپنده بانکداری در واسطه گری مالی و چرخاندن مستمر جریان تسهیلات- سپرده- تسهیلات است مطالبات غیر جاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آن ها خارج و توان اعتبار دهی شان را کاهش می دهند، از طرفی استفاده از تکنیک های اجرایی سخت گیرانه وصول مطالبات همچون اخذ جرایم موجب به وجود آمدن درجه بالایی از بی اعتمادی مردم به سیستم بانکی گردیده است. پژوهش حاضر باهدف بهره مندی از ابزارهای اقتصاد رفتاری در بانک ها جهت وصول مطالبات صورت گرفته است. پژوهش از نوع کیفی و آزمایشگاهی بوده که در بخش کیفی داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با تحلیل تم مولفه ها و شاخص هایی جهت وصول مطالبات بانک ها شناسایی شده است. یافته های پژوهش ضمن تاکید بر بهره مندی از ابزارهای اقتصاد رفتاری جهت وصول مطالبات بانکی نشان می دهد که می توان از ابزارهای تلنگر که شامل نه مفهوم اصلی: یاد آورنده ها، مشوق ها، هنجارها، پیش فرض، برجستگی، زمینه سازی ذهنی، تحریک هیجانات، اخذ تعهدات و ایجاد عزت نفس است در جهت وصول مطالبات بانک بهره برد. نتایج آزمایش صورت گرفته در 200 پرونده تسهیلاتی حاکی از آن است که درصورتی که صرفا بر اساس تماس تلفنی و بدون بهره مندی از تلنگر به پیگیری مطالبات پرداخته شود 20 درصد پرونده های مطالباتی کاهش خواهد یافت اما اگر در تماس تلفنی جهت وصول مطالبات از تلنگر نیز استفاده شود 30 درصد تعداد پرونده های مطالباتی کاهش خواهد یافت بنابراین با بهره مندی از تلنگرها، پیش بینی می گردد، 10 درصد تعداد پرونده های مطالباتی کاهش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: اقتصاد رفتاری، اقتصاد آزمایشگاهی، تغییر رفتار، معوقات بانکی
 • حامد باقی زاده، احسان طیبی ثانی*، محمدابراهیم آقابابائی صفحات 137-171

  در پارادایم جدید از علوم مالی با عنوان مالی رفتاری، عوامل احساسی نقش عمده ای در تصمیمات فردی دارند و می توانند در بازارهای مالی تاثیرات قابل توجهی به جای بگذارند. ابتدا با استفاده از مدل بیکر و وورگلر (2007)، شاخص احساسات بازار سرمایه ایران مدل سازی شده و بازار سرمایه به دو دوره احساسات پایین و احساسات بالا تفکیک می گردد. به منظور بررسی رابطه بین بازدهی مقطعی و ارزش در معرض ریسک (VaR) در دوره احساسات بالا و پایین از دو رویکرد مدل رگرسیونی فاما مک بث و مرتب سازی منفرد و دوگانه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 130 شرکت بازار بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار MATLAB پیاده سازی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه معناداری بین ارزش در معرض ریسک و بازدهی اضافی با در نظر گرفتن عامل احساسات وجود دارد. این رابطه به گونه ای است که تغییرات VaR در دوره احساسات بالا بیشتر از دوره با احساسات کم بوده است و در دوره احساسات بالا، معاملات سرمایه گذاران صرفا تحت تاثیر احساسات بوده و با ریسک بسیار بالایی همراه است. علاوه بر این رابطه بین بازدهی اضافی و VaR تنها متاثر از متغیر کنترلی مومنتوم است.

  کلیدواژگان: شاخص احساسات، مدل قیمت گذاری، ارزش در معرض ریسک، بازدهی مورد انتظار، مومنتوم
 • ابوالقاسم گل خندان، صاحبه محمدبان منصور* صفحات 173-221

  از دیرباز تاکنون، اثرات اقتصادی مخارج نظامی یکی از موضوعات بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد دفاع و صلح بوده است. غالب مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه نشان دهنده اثر منفی و یا بی معنای مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه است. اما مطالعات تجربی جدیدتر نشان می دهند که وجود عوامل خارجی نظیر تهدیدات، وفور منابع طبیعی و نهادهای باکیفیت می تواند به طور غیرمستقیم از طریق مخارج نظامی، رشد اقتصادی را در این کشورها افزایش و اثرات منفی مستقیم مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را تا حدی جبران کند. در این راستا مقاله حاضر تلاش کرده است تا نقش کیفیت نهادی و وفور منابع طبیعی را بر رابطه نظامی سازی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2018-2000 با استفاده از رویکرد داده های پانل پویا مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از شاخص جهانی نظامی سازی (GMI) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که اثر نظامی سازی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منفی و معنادار است؛ اما اثر تعاملی کیفیت نهادی و نظامی سازی و همچنین اثر تعاملی وفور منابع طبیعی و نظامی سازی بر رشد اقتصادی این کشورها مثبت و معنادار است. به این معنا که نظامی سازی در کشورهای درحال توسعه در حضور نهادهای خوب و فراوانی منابع طبیعی، می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. همچنین با تفکیک کشورهای مورد مطالعه به دو دسته کشورها با نهادهای بالنسبه بهتر و ضعیف تر، نشان داده شده است که نظامی سازی از کانال وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی را در کشورهای با نهادهای بالنسبه بهتر، افزایش می دهد؛ درحالی که نظامی سازی از کانال وفور منابع طبیعی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای با نهادهای بالنسبه ضعیف تر داشته است.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، شاخص جهانی نظامی سازی (GMI)، نهادها، وفور منابع طبیعی، کشورهای درحال توسعه، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)
 • محمد بنی عامریان، عسگر نوربخش* صفحات 223-271

  یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها ایجاد شرایط لازم برای افزایش سطح رشد اقتصادی است. ازجمله شرایط لازم برای این امر، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی وزن شاخص ها و رتبه بندی 31 استان ایران بر اساس رشد زیرساخت ها است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش ما 31 استان ایران و بازه زمانی مورد بررسی ما 10 سال از سال 1390 تا سال 1399 است. در این پژوهش به بررسی رشد زیر ساخت های مورد بررسی (حمل ونقل، بهداشت و درمان ، ارتباطات و مخابرات و آب و فاضلاب) در جامعه آماری (31 استان ایران) و افق زمانی (10 ساله از سال 1390 تا سال 1399) و پس از آن رتبه بندی جامعه آماری (31 استان ایران) از بیشترین رشد زیرساخت به کمترین رشد زیرساخت با استفاده از روش آنتروپی شانون و تاپسیس پرداخته شده است. نتایج نشان داد که در طی بازه زمانی 10 ساله مورد بررسی میانگین نرخ رشد زیرساخت ها الگو منظم افزایشی و یا کاهشی نداشته و در بعضی سال ها زیرساخت ها دارای رشد بوده اند و در سال های دیگر رشدی وجود نداشته یا رشد خیلی جزیی بوده است و با توجه به محاسبه میانگین هندسی نرخ رشد کل زیرساخت های موردبررسی در بازه زمانی 10ساله 81/14 درصد بوده است.

  کلیدواژگان: زیرساخت ها، تاپسیس، آنتروپی شانون، رشد اقتصادی، حمل ونقل
|
 • Hossein Amini, Farzaneh Khalili, Majid Afsharirad*, Abdolrahim Hashemi Dizaj Pages 7-53

  The main aim of this article is to estimate the volume liquidity shocks and its impact along with other effective variables on the exchange rate system’s survival in the 9 countries with an exchange rate anchor monetary system and the 20 countries with an inflation targeting monetary system during the period of 1999-2020. In order to achieve this objective, volume liquidity shocks were first estimated using the residual method, and then low and high inflationary environments were estimated using the Markov rotation method in Ox-Metrix version 7 software. Finally, the survival of foreign exchange systems has been estimated using the quasi-parametric method with the Weibull distribution in Stata software version 17. The main results of the estimation showed that positive and negative shocks had negative, positive and significant effects on the durability or survival of exchange rate systems in both groups of countries, respectively. Moreover, the variables of gross domestic fixed capital formation, the degree of openness and marginal cost have, respectively had positive, positive and negative effects on the survival of currency systems in the group of countries under investigation. The inflationary environment had a negative and significant impact on the survival and permanence of the exchange rate systems in both groups of countries, but the effect of nominal effective exchange rate volatility on the survival of the exchange rate anchor system was not significant due to the adopted exchange rate arrangements of a stabilized currency system with a 2% and limited fluctuation range, which reduces the possibility of aggravating instability.

  Keywords: Probability of Exchange Rate Regime Survival, volume liquidity Shocks, Inflationary Environment, Exchange Rate Anchor system, Inflation Targeting Monetary system
 • Saeed Rasekhi*, Sara Ghanbartabar Ahmadi, Yousef Mehnatfar Pages 55-89

  Consumption of polluting energy against economic welfare puts the policymaker on a dilemma - achieving economic prosperity as the ultimate goal of the economy or increasing energy consumption for economic growth. The main goal of this research is to test this duality and specifically the presence of an inverted U relationship between economic welfare and energy consumption using the Feasible Generalized Least Squares method for panel data of 117 countries (77 countries with low energy intensity and 40 countries with high energy intensity) in the period of 2007-2019. Findings of the present study indicate the existence of an inverted U relationship between energy consumption and economic welfare and confirm the hypothesis of the Kuznets curve. The noteworthy point in the findings of this study is the dynamics of the general pattern of welfare by a change in energy consumption, so that for countries with low energy intensity and also renewable energy, the threshold limit of welfare is reached faster, and after that, welfare decreases at a slower rate than the upward trend of the curve. Based on this, it seems that countries can adjust the path with consistent and optimal policies and delay reaching the stage of welfare reduction.

  Keywords: Economic welfare, Consumption of Renewable, Fossil Energy, Threshold effect, Feasible Generalized Least Squares, Selected countries
 • Seyed Ahmad Ebrahimi, Alireza Erfani*, Majid Eshaghi Gorji Pages 91-135

  The beating heart of banking is in financial intermediation and the continuous rotation of loan-deposit-loan. Nonperforming bank loan due to the locking of banks loan in a process outside of this cycle, practically take part of the banks assets out of their credit management and reduce their crediting ability. On the other hand, The use of strict techniques for Collecting Receivables such as bank fines Obtainment has caused a high level of people's mistrust in the banking system. The current research has been done with the aim of benefiting from behavioral economics tools in banks to Collecting receivables. The research is of a qualitative and experimental type, which in the qualitative part of the data was collected using a semi-structured interview, and through theme analysis, components and indicators were identified for the collect bank Receivables. The findings of the research, while emphasizing the benefit of behavioral-based executive policies to collect bank Receivables, show that it is possible to use Nudge tools that include nine main concepts: Messenger, Incentives, Norms, Defaults, Salience, Priming, Affect, Commitments and Ego are useful in the direction of collect bank Receivables.The results of the experiment conducted in 200 loan cases indicate that if collect bank Receivables are followed up only on the basis of telephone calls and without the use of Nudge, 20% of the collect bank Receivables cases will be reduced, but if in a telephone call to collect bank Receivables from if Nudge is also used, the number of will be reduced by 30%, so it is expected that the number of collect bank Receivables files will be reduced by 10% with the use of Nudge.

  Keywords: : Behavioral economics, laboratory economics, Behavioral change, Collecting claims
 • Hamed Baghizadeh, Ehsan Taieby Sani*, MohammadEbrahim Aghababaei Pages 137-171

  Individual decisions in the new paradigm of financial science are influenced by emotional factors. These factors can also have an impact on financial markets. First, using the Baker and Wurgler model (2007) to model the Iranian capital market sentiment index, and the capital market is divided into two periods of low and high sentiment. In order to examine the relationship between cross-sectional return and value-at-risk (VaR) in periods of high and low sentiment, two approaches were used: Fama-Macbeth regression model and single-sorting and double-sorting. The statistical population of this study consists of 130 companies represented on the Tehran Stock Exchange, selected using a systematic elimination method. MATLAB software was used to implement the method. It was found that, regarding the sentiment factor, there is a significant relationship between VaR and excess return, such that VaR changes were greater in periods of high sentiment than those in the periods of low sentiments. During periods of high sentiment, shareholders’ transactions are determined solely by emotions and with high risk. Furthermore, the relationship between excess return and VaR was only influenced by momentum

  Keywords: Sentiment Index, Pricing Model, Value-at-Risk, Expected return, Momentum
 • Abolghasem Golkhandan, Sahebe Mohammadian Mansour* Pages 173-221

  For a long time now, the economic effects of military spending have been one of the most controversial topics in the literature of defense and peace economics. The majority of empirical studies in this field show the negative or insignificant effect of military spending on economic growth in developing countries. But more recent empirical studies show that the existence of external factors such as threats, an abundance of natural resources, and high-quality institutions can indirectly increase economic growth in these countries through military spending and partially compensate for the direct negative effects of military spending on economic growth. In this regard, this article has tried to investigate the role of institutional quality and abundance of natural resources in the relationship between militarization and economic growth in developing countries during the period of 2000-2018 using the dynamic panel data approach. For this purpose, the Global Militarization Index (GMI) and the Generalized Method of Moments (GMM) have been used. The empirical results show that the effect of militarization on economic growth in developing countries is negative and significant. However, the interactive effect of institutional quality and militarization, as well as the interactive effect of abundant natural resources and militarization on economic growth in these countries is positive and significant. This means that militarization in developing countries can increase economic growth in the presence of good institutions and an abundance of natural resources. Also, by separating the studied countries into two categories of countries with relatively better and weaker institutions, it has been shown that militarization from the channel of abundant natural resources increases economic growth in countries with relatively better institutions, while militarization from the channel of abundant natural resources has a negative and significant effect on economic growth in countries with relatively weaker institutions.

  Keywords: Economic Growth, Global Militarization Index (GMI), Institutions, Abundance of Natural Resources, Developing Countries, Generalized Method of Moments (GMM)
 • Mohammad Baniameryan, Asgar Noorbakhsh* Pages 223-271

  One of the most important economic goals of countries is to create the necessary conditions for increasing economic growth. One of the necessary conditions for that is investment in economic infrastructure. The purpose of this research is to examine the weight of indicators and rank 31 provinces of Iran based on the growth of infrastructure. The type of current research is applied in terms of purpose and descriptive-post-event in terms of method. The statistical population of our research is 31 provinces of Iran and the time frame under our investigation is 10 years, from 2011 to 2020. In this research, we will examine the growth of the investigated infrastructures (transportation, healthcare, communication and telecommunications, and water and sewage), then rank the growth of the infrastructures using the Shannon entropy and TOPSIS methods. The results showed that during the 10-year period under investigation, the average growth rate of the infrastructures did not have a regular pattern of increase or decrease, and in some years the infrastructures had growth, and in other years there was no or very slight growth. Regarding the geometric mean, the total growth rate of the investigated infrastructures was 14.81% in the 10-year period.

  Keywords: infrastructures, TOPSIS, Shannon entropy, economic growth, transportation