فهرست مطالب

نشریه مهندسی مدیریت نوین
سال نهم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرضیه جهان دیده، حسینعلی بهرام زاده* صفحه 1

  نقش قابلیت های دیجیتال در تجارت الکترونیک و توانایی آن در بهبود عملکرد سازمان های صنعتی موردتوجه جدی محققان کسب وکار قرارگرفته است. از طرفی امروزه، تقویت صادرات غیرنفتی یکی از اهداف راهبردی کشور است که توجه ویژه به آن، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه دارد. از سوی دیگر یکی از راه های مهم و تاثیرگذار بر افزایش صادرات, بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت دیجیتال بر عملکرد صادرات شرکت با نقش میانجی اکتشاف، بهره برداری، چابکی زنجیره تامین، چابکی عملیاتی و چابکی بازاریابی در شرکت سیمان بجنورد بود. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری آن، کلیه کارکنان شرکت سیمان بجنورد به تعداد 405 نفر بودند؛ که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 196 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برگرفته از تحقیق ساپوترا و همکاران جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل، آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری با نرم افزار PLS نسخه 3 استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد قابلیت دیجیتال بر عملکرد صادرات شرکت با نقش میانجی اکتشاف، بهره برداری، چابکی زنجیره تامین، چابکی عملیاتی و چابکی بازاریابی تاثیر معناداری داشت؛ ازاین رو با افزایش میزان قابلیت های دیجیتال، عملکرد صادرات سیمان بهبود پیداکرده که در این میان اکتشاف، بهره برداری مناسب و چابکی نقش اثرگذاری داشتند.

  کلیدواژگان: قابلیت دیجیتال، عملکرد، صادرات، کارخانه سیمان بجنورد
 • میلاد ابوالقاسمیان*، سمیه سازگاری، حوری داودی صفحه 2

  در بهداشت سازمانی، بررسی عوامل استرس زای شغلی، در مشاغل مختلف با نتایج متفاوتی همراه بوده است. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی عوامل استرس زای شغلی بر روی کارکنان سازمان با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره است این مطالعه کیفی - کمی در دو مرحله انجام شده است. ابتدا، مهم ترین عوامل استرس زای شغلی آتش نشانان با استفاده از بررسی سیستماتیک مراجع علمی و نظرات کارشناسان بر اساس طرح پرسش نامه شناسایی و غربالگری شدند. سپس تمامی عوامل استرس زای غربال شده توسط روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی و اولویت بندی شدند.  با توجه به نتایج پژوهش عوامل نامناسب حین اجرای عملیات در رتبه اول و عوامل اجتماعی در رتبه دهم قرار گرفتند. سپس زیرمعیارهای مربوط به هر معیار به صورت زوجی مقایسه شدند که بر اساس نتایج شاخص عوارض ناشی از اثرات دود و گازهای سمی در اولویت نخست و شاخص سطح فرهنگ سازمانی در ارتباط با مدیریت استرس در اولویت بیستم قرار دارد.

  کلیدواژگان: عوامل استرس زای شغلی، خطرات شغلی، روش AHP
 • مجید ماهرانی برزانی، مهرداد صادقی ده چشمه*، علی رشیدپور صفحه 3

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات بی نزاکتی سرپرست بر درهم تنیدگی شغلی و بدبینی سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند که تعداد آن ها 2255 نفر است.  با توجه به حجم هر دانشگاه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد بی نزاکتی سرپرست هور و همکاران (2016)، پرسش نامه استاندارد درهم تنیدگی شغلی کاراتپه (2013)، پرسش نامه استاندارد بدبینی سازمانی دین و همکاران (1998) و پرسش نامه استاندارد خودکارآمدی کارکنان پیک و همکاران (2015)  بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0، 77/0، 70/0 و82/0  برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس 22 و وارپ پی ال اس 7 انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بی نزاکتی سرپرست از طریق  خودکارآمدی کارکنان بر درهم تنیدگی شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 11/0 است و بی نزاکتی سرپرست از طریق  خود کارآمدی کارکنان بر بدبینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تاثیر 22/0 است و همچنین تاثیر مستقیم بی نزاکتی سرپرست بر درهم تنیدگی شغلی نیز معنادار  و مثبت است که ضریب این تاثیر 12/0 است و همچنین تاثیر مستقیم بی نزاکتی سرپرست بر بدبینی سازمانی نیز معنادار و مثبت است که ضریب این تاثیر 52/0 است.

  کلیدواژگان: بی نزاکتی سرپرست، درهم تنیدگی شغلی، بدبینی سازمانی، خود کارآمدی کارکنان
 • سلمان چراغی بادی، میثم عرب زاده*، حسن قدرتی قزاآنی، حسین جباری، مصطفی ایزدپور صفحه 4

  مطالعه حاضر باهدف ارایه مدلی مبتنی بر ریسک و پیچیدگی تعامل هیات مدیره به عنوان رکن حاکمیت شرکتی بر اساس نظریه زمینه یابی انجام گردید. جهت معتبرسازی تحقیق زمینه ای از یک نمونه پایلوت استفاده شده است. علاوه بر مصاحبه، یادداشت هایی میدانی نیز ثبت و کدگذاری شد.96 منبع تولید شد و در بررسی های نهایی 76 کد و 142 منبع ایجاد کرد. سیر بسته هیات مدیره در سه مرحله مجزا (پیش توزیع، پردازش فردی و پردازش گروهی) بوده است. گزارش ها در بسته هیات مدیره دارای انواع: جهت اطلاع، گزارش و بررسی دسته بندی شدند.«تخصیص تلاش« با نماد هایی شامل: «جهت اطلاع»، «جهت گزارش»، «جهت بحث وبررسی» و«کمیته های موقت»بودند. هیات مدیره به عنوان درک گروهی از ریسک و درک سازمان از ریسک، عینیت یافت.«تخصیص تلاش»، تجلی آشکار عدم انطباق بین اعضای هیات مدیره یا دررابطه با درک نقش آن ها یا ریسک ناشی از این مسیله بوده است. کمیته های موقت از مولفه های اصلی در فرایندهای نظارت و تصمیم گیری هیات مدیره را تشکیل داده و باید برای بررسی ذی نفعان شفاف باشد. افشای این کمیته ها باید شامل فعالیت ها، اختیارات و بازیگران درگیر در هر کمیته باشد. لازم است سیاست گذاری هایی صورت پذیرد تا کمیته های موقت را از وضعیت نهان در سایه خارج کرده و براین اساس اطمینان حاصل شود که از امکان رویارویی موردنیاز برای ارزیابی کامل فرآیندهای اداره سازمان، ذی ربط برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: ریسک، تعامل هیات مدیره، نگرش زمینه ای، حاکمیت شرکتی، گزارش های هیات مدیره
 • مسعود واسعی، مریم دانشمندمهر*، مرتضی بذرافشان، آرمین قانع کنفی صفحه 5

  زمینه تحلیل پوششی داده ها در حوزه علوم داده و تجزیه وتحلیل آن ها قرار می گیرد. هدف اصلی این تحلیل، بررسی و تحلیل جوانب مختلف و متنوع داده ها در یک مجموعه داده است. تحلیل پوششی برای شناخت بهتر داده ها، شفافیت بیشتر و فهم عمیق تر از الگوها، روابط و خصوصیات داده ها به کار می رود. هدف اصلی تحلیل پوششی داده ها، کشف اطلاعات پنهان و ناشناخته در داده ها و استخراج دانش از آن ها است. با استفاده از روش های تحلیل پوششی، می توان مشاهده و شناخت الگوها، روابط، اختلاف ها و تغییرات در داده ها را انجام داد و به ارایه دیدگاه های جدید و بالقوه مفید در مورد داده ها و فرآیندهای مربوط به آن ها پرداخت. از این رو، در این مقاله با استفاده از فرآیند شبیه سازی بوت استرپ برای بالا بردن دقت کارایی برآورده شده استفاده شده است. برای این منظور امتیاز کارایی کلی و مرحله ای به طور جداگانه برای هر یک از واحدها از طریق مقادیر شبیه سازی شده برای ورودی ها و خروجی ها تعیین می شوند؛ لذا، مهم ترین نوآوری این تحقیق ارایه چارچوبی برای تعیین امتیاز کارایی واحدهایی که به طور شبکه ای در ارتباط هستند با استفاده از تحلیل پوششی داده های بوت استرپ شده است.  برای نشان دادن روش پیشنهادی، یک مورد مطالعاتی واقعی در شبکه زنجیره تامین رب گوجه فرنگی در نظر گرفته شده است. بر طبق نتایج، دقت روش بکار گرفته شده نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، بوت استرپ، شبکه
 • مسعود عطائی قراچه، سید محمدرضا داودی* صفحه 6

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی_همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشند، که نمونه ای مشتمل بر 285 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از چهار پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای کادوزیر (2002)، امنیت شغلی، نیسی و همکارن (1379)، سرمایه اجتماعی، ناهاپیت و گوشال  (1998) و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن  (1990) انجام شد. روایی محتوای پرسشنامه ها توسط خبرگان تایید و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر به کمک نرم افزار AMOS انجام گردید. نتایج پژوهش وجود تاثیر مثبت و مستقیم امنیت شغلی بر تعهد سازمانی را تایید کرد. این تاثیر در حالت استاندارد برابر با 28/0 بوده و بالاترین ضریب تاثیر را در میان سایر روابط دارا بود. همچنین نتایج وجود رابطه غیر مستقیم بین اخلاق حرفه ای و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی را نشان داد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، امنیت شغلی، سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی
|
 • Marziyeh Jahandideh, Hosseinali Bahramzadeh * Page 1

  The role of digital capabilities in e-commerce and its ability to improve the performance of industrial organizations has received serious attention from business researchers. On the other hand, today, strengthening non-oil exports is one of the country's strategic goals, which brings special attention to economic growth and employment growth. On the other hand, one of the important and effective ways to increase exports is to improve the export performance of commercial enterprises. The purpose of this study was to investigate the effect of digital capabilities on the company's export performance with the mediating role of exploration, exploitation, supply chain agility, operational agility and marketing agility in Bojnourd Cement Company. The descriptive-survey research method and its statistical population were all the employees of Bojnourd Cement Company in the number of 405 people; 196 people were selected by stratified random method according to Kerjesi and Morgan's table. In the present study, the questionnaire taken from Saputra et al.'s research was used to measure the research variables. In order to analyze and test the hypotheses of the research, structural model method with PLS version 3 software was used. The results of the research hypothesis test showed that digital capability had a significant effect on the company's export performance with the mediating role of exploration, exploitation, supply chain agility, operational agility and marketing agility; Therefore, with the increase in the amount of digital capabilities, the performance of cement export has improved, among which exploration, proper exploitation and agility played an effective role.

  Keywords: Digital capability, performance, Export, Bojnord cement factory
 • Milad Abolghasemian *, Somayeh Sazegari, Hoori Davoodi Page 2

  In organizational health, the examination of occupational stressors has been associated with different results in different occupations. The aim of the current research is to evaluate job stressors on the organization's employees using multi-criteria decision-making. This qualitative-quantitative study was conducted in two stages. First, the most important occupational stressors of firefighters were identified and screened using a systematic review of scientific references and experts' opinions based on a questionnaire design. Then, all the screened stressors were weighted and prioritized by Analytical Hierarchy (AHP) method. According to the results of the research, inappropriate factors during the operation were ranked first and social factors ranked tenth. In the next step of AHP, the sub-criteria related to each criterion were compared in pairs, based on the results of the index of complications caused by the effects of smoke and toxic gases in the first priority and the index of the level of organizational culture in relation to stress management is in the 20th priority.

  Keywords: job stressors, job risks, AHP method
 • Majid Maharani Barzani, Mehrdad Sadeghi *, Ali Rashidpour Page 3

  .The aim of the present study is to determine the effects of supervisor rudeness on job entanglement and organizational cynicism with the mediating role of employees' self-efficacy. The statistical population of this study was all the employees of Chaharmahal and Bakhtiari universities, whose number is 2255, according to the size of each The sample size of 660 people was selected using the Cochran formula, and the sample people were selected using the stratified sampling method according to the size of each stratum. To collect the required data in this research, standard questionnaires were used and their validity and reliability were tested, and they were highly valid and reliable. The results of the analysis conducted in the research showed that supervisor politeness through employees' self-efficacy has a positive and significant effect on job entanglement, and the coefficient of this effect is 0.11, and supervisor rudeness through employees' self-efficacy has a positive and significant effect on organizational pessimism. It has a positive and significant effect, and the coefficient of this effect is 0.22, and the direct effect of the supervisor's impoliteness on job entanglement is also significant and positive. The coefficient of this effect is 0.12 and also the direct effect of supervisor's impoliteness on organizational pessimism is significant and positive. The coefficient of this effect is 0.52

  Keywords: Manager's impoliteness, job entanglement, Organizational Pessimism, employees' self-efficacy
 • Salman Cheraghi Badi, Meysam Arabzadeh *, Hasan Ghodrati Ghazaani, Hossein Jabbary, Mostafa Ezadpour Page 4

  The purpose of the current study was to devise a model based on risk and complexity of the interaction of board of directors as a major element of corporate governance using grounded theory. A pilot sample was examined to validate the field research. Content derived from on-field surveys and interviews were extracted and hence coded, which initially resulted in 96 sources. Ultimately, 76 codes and 142 sources were extracted from the contents. The course of the board of directors can be categorized in three separate stages of pre-distribution, individual processing and group processing. The reports offered to the board of directors were categorized as for information, for report and for discussion and review. The concept of “Allocation of effort” was presented with labels of “for information”, “for report”, “for discussion and review” and “temporary committees”. The board of directors was objectified as a group's understanding of risk and the organization's understanding of risk. “Allocation of effort” was a definitive representation of non-compliance between the members of the board of directors or in relation to understanding their role or the risk caused thereby. The temporary committees are one of the main components in the monitoring and decision-making processes of the board of directors and should be transparent enough for the stakeholders to review. The disclosure of these committees should include the disclosure of activities, authorities and actors involved in each committee. As such devising and implementing policies aimed at officially unveiling temporary committees,.

  Keywords: Risk, interaction of the board of directors, Grounded Theory, Corporate Governance, reports of the board of directors
 • Masoud Vaseei, Maryam Daneshmand-Mehr *, Morteza Bazrafshan, Armin Ghanee Kanafi Page 5

  The field of data envelopment analysis in the realm of data science and analytics focuses on examining and analyzing various aspects of data within a dataset. The main objective of this analysis is to investigate and analyze different and diverse dimensions of the data. Data envelopment analysis is employed to gain a better understanding of the data, enhance transparency, and achieve a deeper comprehension of patterns, relationships, and characteristics within the data. The primary goal of data envelopment analysis is to discover hidden and unknown information within the data and extract knowledge from it. By utilizing data envelopment analysis methods, one can observe and comprehend patterns, relationships, differences, and variations in the data, leading to the provision of new and potentially valuable insights regarding the data and its associated processes. Therefore, in this article, the bootstrap simulation process has been utilized to improve the accuracy of achieved performance. The main objective of this article is to present a framework for measuring the performance of evaluated units under the bootstrap scenario. To accomplish this, overall and stage-wise performance scores are separately determined for each unit through simulated values for inputs and outputs. Thus, the most significant innovation of this research is the presentation of a framework for determining the performance scores of interconnected units using bootstrap-data envelopment analysis. To demonstrate the proposed method, a real case study in the tomato supply chain network has been considered. According to the results, the accuracy of the employed method has been demonstrated.

  Keywords: Data envelopment analysis, Bootstrap, network
 • Masood Ataee Gharacheh, Sayyed MohammadReza Davoodi * Page 6

  The purpose of this study was to determine investigating the effect of professional ethics and job security on organizational commitment with the mediating role of social capital. The research is an applied and descriptive-correlation type. The statistical population of the research is employees of Esfahan's Mobarakeh Steel Company. A sample of 285 people was selected using available sampling method. Data collection was done using four standard questionnaires of professional ethics by Cadozir (2002), job security, Nissi et al. (2019), social capital, Nahapit and Ghoshal (1998) and organizational commitment questionnaire by Meier and Allen (1990). The content validity of questionnaires was confirmed by the experts and Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaires. Testing of research hypotheses was done using the path analysis method with using AMOS software. The results of this research confirmed a positive and direct impact of job security on organizational commitment. This effect in the standard state is equal to 0/28 and has the highest impact coefficient among other relationships. Also the results showed the indirect relationship between Professional ethics and job security on organizational commitment with the mediator role of social capital.

  Keywords: Data envelopment analysis, Bootstrap, Network