فهرست مطالب

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 81، بهار 1402)

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 81، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم تاجور، ام البنین آتش بهار، فیروزه دادرس، حانیه سادات سجادی* صفحات 1-16
  زمینه و هدف

  ارزیابی عملکرد راهی مفید جهت کسب اطلاعات برای تصمیم گیری و مدیریت سازمان های بهداشتی درمانی می باشد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت شهرستان کرمان در دوران دنیا گیری کووید- 19می باشد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی به شیوه توصیفی-تحلیلی در سال 1400 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 57 خانه بهداشت شهرستان کرمان بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست ارزیابی عملکرد خانه های بهداشت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بود که برای نظارت بر عملکرد خانه های بهداشت در دوران همه گیری کووید-19 تدوین شده بود. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 26 و با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی شامل تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد.

  نتایج

  میانگین نمره عملکرد خانه های بهداشت مشارکت کننده در پژوهش (تعداد=55) در مدیریت همه گیری کووید-19، معادل 37/96 از حداکثر 136به دست آمد. در گویه های نصب کروکی روستا به دیوار خانه بهداشت (3/92%) و غربالگری و پیگیری افراد مثبت و اطلاع رسانی به تیم مراقبت جهت رهگیری و جداسازی افراد در تماس نزدیک (6/84%) بیشترین و تزریق دوز سوم (8/78%) و دوز دوم واکسن کووید (75%) کمترین امتیاز را کسب کرده اند. از بین ویژگی های مورد بررسی بهورزان و خانه های بهداشت، متغیر بومی بودن بهورزان با نمره عملکرد ارتباط مثبت معنی داری از لحاظ آماری داشت (01/0=p). همچنین خانه های بهداشت با بهورز بیشتر عملکرد بهتری از خانه های تک بهورز داشتند (05/0=p).

  نتیجه گیری

  ارزیابی عملکرد واحدهای بهداشتی درمانی در مواقع بروز بحران ها از جمله بروز اپیدمی بیماریهای واگیر امکان شناسایی گلوگاه های نیازمند بهبود و ایجاد آمادگی هر چه بیشتر در آینده را میسر خواهد نمود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، گسترش پوشش واکسیناسیون کووید-19، مشخص و به روزرسانی وضعیت بروز بیماری، عملکرد تیم های مراقبت در منزل و پیشرفت برنامه عملیاتی بیشترین موارد نیازمند بهبود بودند.

  کلیدواژگان: مراقبت های بهداشتی اولیه، خانه بهداشت، بهورز، سنجش عملکرد، کووید-19، کرمان، ایران
 • زینب عزیزی میانایی، رویا صادقی*، مامک شریعت، آذر طل، عباس رحیمی فروشانی، حسین جلاهی، یاسر تعدادی صفحات 17-32
  زمینه و هدف

  توجه به کیفیت مراقبت های پریناتال و شناسایی عوامل قابل اجتناب و غیرقابل اجتناب مادری و ارتقاء مهارت ها و دانش مراقبین بهداشت و درمان مطابق جدیدترین یافته های علمی برای انجام اقدامات پیشگیرانه و مداخله ای مناسب جهت شروع و به پایان رساندن یک بارداری موفق و مدیریت مناسب در نظام سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف مقایسه پیامدهای نامطلوب بارداری در جمعیت زنان باردار و زایمان کرده با و بدون سابقه ابتلا به کووید-19 طراحی و اجرا شد.

  روش کار

    این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی به بررسی 4124 نفر از زنان  باردار و زایمان کرده (با و بدون سابقه ابتلا به کووید-19) از تاریخ 01/12/1398 الی 29/12/1400، که  اطلاعات شان در سامانه سیب دانشگاه علوم پزشکی بابل ثبت شده بود، پرداخته است. چک لیست اولیه طراحی، تدوین و به روش پنل خبرگان اعتبارسنجی شد. اطلاعات بر اساس چک لیست جمع آوری و شیوع پیامدهای مادری و نوزادی مورد نظر در دو بخش مادران باردار، با و بدون سابقه ابتلا به کووید-19 تعیین و مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون های توصیفی از قبیل کای اسکویر و تست دقیق فیشر با استفاده از نرم افزارهای 24 SPSS  و  STATA نسخه 22 انجام و پیامدهای نامطلوب و با فراوانی بالا پس از ابتلا به کووید-19 تعیین گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پیامد عوارض مامایی و بیماری های مادر (فشار خون، دیابت، حداقل یکی از موارد خونریزی حین بارداری، زایمان زودرس، زایمان دیررس و پارگی زودرس کیسه آب) در457 نفر (8/27%) و مسایل پزشکی و جراحی (وزن گیری نامناسب و حوادث ترومبوآمبولیک) در 206 نفر (5/12%) شایع ترین پیامدها در مادران باردار با سابقه ابتلا به کووید -19بوده اند. همچنین تفاوت معنی دار آماری در دو گروه مادران باردار با و بدون سابقه ابتلا به کووید -19در مسایل پزشکی و جراحی (P=0.001) و عوارض مامایی و بیماری های مادر (p=0.002) وجود داشت. در بخش ارتباط پیامدهای نامطلوب نوزادی در مادران باردار با و بدون سابقه ابتلا به کووید -19تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه با و بدون سابقه ابتلا از نظر آپگار دقیقه یک و دقیقه پنج نوزاد (001/0˂p) و تغذیه انحصاری با شیر مادر (P=0.001) و وجود علایم کووید-19 در نوزاد بنا به تشخیص پزشک (001/0˂p) وجود داشت.  

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد کووید-19 در بارداری با افزایش خطر برخی از پیامدهای نامطلوب مادری و نوزادی مرتبط است. بنابراین در پیامدهای قابل مداخله از طریق آموزش بهداشت، ایجاد نگرش صحیح جهت مدیریت مطلوب تر، افزایش مهارت و توانمندی ارایه دهندگان و ارتقاء دانش گیرندگان خدمت با تدوین برنامه های آموزشی جذاب و نوآور ضروری است.

  کلیدواژگان: کووید 19، بارداری، زایمان، زنان باردار، پیامدهای مادر و نوزاد، بسته آموزشی مجازی
 • حانیه صاحب الزمانی، محمود آزادی*، جعفر طالبیان شریف صفحات 33-46
  زمینه و هدف

  نشانگان داون یکی از اختلالات کروموزومی است که به عنوان شایع ترین اختلال ژنتیکی شناخته می شود (1) و باعث مشکلات سلامتی و پزشکی از جمله مشکلات روحی، تنفسی و قلبی - عروقی در این کودکان می شود. والدین نیز در زندگی با این کودکان مسایل و چالش های زیادی را تجربه می کنند (2). به همین دلیل هدف این پژوهش، واکاوی نگرانی ها و راهبردهای مدارا در والدین کودکان دچار نشانگان داون است.

  روش کار

  مطالعه حاضر با رویکرد پدیدارشناسی کلایزی (Colaizzi) انجام شده است و جامعه مورد پژوهش را والدین کودکان دارای نشانگان داون شهر مشهد در سال 1401 که تحت پوشش بهزیستی هستند تشکیل دادند و روش نمونه گیری هدفمند بوده و بعد از انجام 13 مصاحبه پژوهشگر به اشباع نظری داده رسیده است.

  نتایج

  در تجزیه وتحلیل ها 4 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی در بخش نگرانی های والدین و 3 مضمون اصلی و 6 مضمون فرعی در بخش راهکارهای مدارا در والدین کودکان دچار نشانگان داون پیدا شد.

  نتیجه گیری

  از نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که والدین کودکان دچار نشانگان داون نگرانی های فراوانی در زمینه خانوادگی، آینده کودک، مشکلات اجتماعی و فرآیند درمان فرزند خود دارند، همچنین نتایج نشان داد افرادی که از راهبردهای مدارای معنوی استفاده می کنند بهتر می توانند با مشکلات ناشی از زندگی با کودک خود برآیند.

  کلیدواژگان: نگرانی، راهبردهای مدارا، والدین کودکان دچار نشانگان داون
 • الهام فتح الهی*، محمد جعفری صفحات 47-66
  زمینه و هدف

  محصولاتی مانند دخانیات بدین سبب که به میزان زیادی در مرگ و میر در سراسر جهان نقش دارند، برای زندگی انسان مضر تلقی می شوند. مصرف دخانیات سالانه باعث مرگ بیش از هشت میلیون نفر در سراسر جهان می شود. این امر تحمیل مالیات بر چنین محصولات مضری را با هدف کاهش تقاضای آن ها و در نتیجه تضمین افزایش سلامت جمعیت در ایران را ضروری کرده است.

  روش کار

  این مطالعه با استفاده از مالیات بر دخانیات به عنوان نماینده ای برای مالیات بر محصولات مضر و نرخ مرگ به عنوان شاخصی برای سلامت کلی جمعیت، تاثیر مالیات محصولات مضر را بر سلامت جمعیت در30 استان ایران از سال 1387 تا 1398 بررسی می کند. بدین منظور از روش گشتاور تعمیم یافته پانلی پویا (GMM) با استفاده از نرم افزار Eviews 10 و stata17 به عنوان تکنیک تخمین تجربی استفاده می شود.

  نتایج

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که مالیات بر محصولات مضر، سلامت جمعیت را افزایش می دهد. بدین مفهوم که دولت می تواند از مالیات بر محصولات مضر برای بهبود سلامت جمعیت استفاده کند. بنابراین، این توجیه سازمان جهانی بهداشت را تایید می کند که مالیات بر محصولات مضر، به ویژه مالیات بر دخانیات، نه تنها مصرف آن را کاهش می دهد، بلکه پیامدهای سلامتی را نیز افزایش می دهد. همچنین از طرفی با افزایش عوارض سیگار که به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین راهکار و استراتژی اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی است، درآمد حاصل از افزایش این عوارض مصرفی، صرف ارتقای زیرساخت های بهداشتی و آموزشی، خانه های بهداشت، اوژانس و غیره خواهد شد.

  نتیجه گیری

  در حالت کلی، هر چه دولت یک کشور هزینه بیشتری را به مراقبت های بهداشتی اختصاص دهد، طول عمر شهروندان آن کشور بالاتر و در نتیجه سلامت جامعه افزایش خواهد یافت. در رابطه با تاثیر مالیات/ قیمت بر مصرف سیگار یا دخانیات بر کاهش مرگ برای کشور ایران، اگر مالیات های اعمال شده بر محصولات مضر برای برآورده کردن توصیه سازمان بهداشت جهانی افزایش یابد و همچنین به طور موثر اداره شود، منجر به بهبود ضرایب بالاتری در سلامت جمعیت نسبت به موارد مشاهده شده در این مطالعه خواهد شد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که سیاست گذاران باید فعالیت های افزایش دهنده رشد اقتصادی را آغاز کنند، زیرا سبب افزایش سلامت جمعیت می شود. بعلاوه، تلاش ها برای افزایش جمعیت باید با همراهی سرمایه گذاری قابل توجه در بخش سلامت صورت گیرد، زیرا مشخص می شود که برای سلامت جمعیت مفید است.

  کلیدواژگان: کالاهای مضر، مالیات بر ارزش افزوده، سلامت جامعه، پانل پویا
 • نونا حسینی، نصرت الله شادنوش*، زهرا عابدی صفحات 67-82
  زمینه و هدف

  پروبیوتیک یا همان محصولاتی که در تولید آنها از میکروارگانیزم های مفید بکاربرده می شود، سالیان اخیر توجه جامعه جهانی و به ویژه بخش سلامت و درمان را به خود جذب کرده اند. چرا که محصولات پروبیوتیک می توانند در درمان و ایمنی با سلامت  بدن انسان کمک ویژه ای نمایند. و داروهای موجود در بازار عوارض جانبی متعددی را به همراه دارند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت این محصولات هدف از انجام این پژوهش تبیین پیشران های توسعه کسب وکارهای صنعت پروبیوتیک در ایران می باشد.

  روش کار

  در پژوهش حاضر با استفاده از بررسی نقطه نظر خبرگان صنعت پروبیوتیک ایران که شامل متخصصین علوم تغذیه و پزشکی و فعالین کسب وکارهای پروبیوتیک می شود به جمع آوری مهمترین پیشران های توسعه کسب وکارهای صنعت پروبیوتیک در ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی اثر متغیرهای بدست آمده با بهره گیری از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی پرداخته شده است.

  نتایج

  نتیجه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که محیط کلان و محیط خرد ارتباط مستقیمی با توسعه صنعت پروبیوتیک دارند. تاثیر محیط کلان با ضرایب 05/0> 033/0= p، 13/3= T در سطح اطمینان 95%، بر توسعه صنعت پروبیوتیک معنادار واقع شد. همچنین محیط خرد نیز با ضرایب 05/0> 001/0= p، 13/2= T در سطح اطمینان 95% بر توسعه صنعت پروبیوتیک تاثیر گذار است.

  نتیجه گیری

  بدین ترتیب با توجه به بررسی های انجام شده می توان بیان داشت که توسعه صنعت پروبیوتیک از دو بخش محیط کلان و محیط خرد، تحت تاثیر قرار می گیرند. در بخش محیط کلان نیروهای سیاسی همچون دولت ها می توانند زمینه را برای توسعه این صنعت فراهم نمایند و در بخش خرد، کسب وکارها و فعالین نیز می توانند تاثیر گذار باشند.

  کلیدواژگان: صنعت پروبیوتیک، توسعه صنعت، صنایع غذایی
 • صدیقه رستمی، حمزه اکبری*، حسن عبدالله زاده صفحات 83-100
  زمینه و هدف

  رفتارهای خودمراقبتی شایع ترین پاسخ رفتاری پیشگیری کننده از استرس ناشی از بحران ویروس کرونا در بیماران دیابتی است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی و آموزش فعال سازی رفتاری بر خودمراقبتی و استرس کرونا در بیماران دیابتی انجام گرفت.   

  روش کار

  روش تحقیق در این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت ونوشه شهرستان قایمشهر در سال 1400-1399 بود. از بین آنها تعداد 45 بیمار مبتلا به دیابت بر اساس ملاک های ورود و خروج و به شیوه نمونه گیری در دسترس گزینش شده و به صورت تصادفی در سه گروه (15 نفری) آموزش مهارت های مثبت اندیشی، آموزش فعال سازی رفتاری و گروه کنترل گمارده شدند. گروه آزمایشی اول تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی در 6 جلسه غیرحضوری 60 دقیقه ای قرار گرفتند؛ گروه آزمایشی دوم فعال سازی رفتاری را در 8 جلسه غیرحضوری 70 دقیقه ای آموزش دیدند؛ و گروه کنترل در فهرست انتظار بودند. ابزار پژوهش شامل مقیاس استرس کرونا (CSS-18) و مقیاس کوتاه فعالیت های خودمراقبتی دیابت (SDSCA) بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرنی در نرم افزار SPSS22  تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی دار وجود داشت و هر دو مداخله مهارت های مثبت اندیشی و آموزش فعال سازی رفتاری باعث کاهش استرس کرونا (73/15=F) و افزایش خودمراقبتی (17/16=F) بیماران دیابتی شده و تاثیر این مداخلات درمانی در مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است (p <0.05). همچنین، نتایج آزمون تعقیبی بن فرنی حاکی از آن بود که میزان اثربخشی مداخله مهارت های مثبت اندیشی بر بهبود استرس کرونا (02/9 =IJ) بیشتر از فعال سازی رفتاری بود؛ و میزان اثربخشی مداخله فعال سازی رفتاری بر بهبود خودمراقبتی (93/12 =IJ) بیشتر از مهارت های مثبت اندیشی بود (p <0.05).  

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مداخلات مهارت های مثبت اندیشی و آموزش فعال سازی رفتاری می توانند برای بهبود خودمراقبتی و استرس کرونا در بیماران دیابتی کارآمد باشند، و توصیه می گردد که درمانگران و مشاوران در راستای بهبود خودمراقبتی و استرس کرونا بیماران مبتلا در کنار سایر مداخلات درمانی از این شیوه ها استفاده کنند.

  کلیدواژگان: مهارت های مثبت اندیشی، فعال سازی رفتاری، خودمراقبتی، استرس کرونا
 • مجید محمود علیلو، خلیل اسماعیل پور، آیسان فرضی* صفحات 101-122
  زمینه و هدف

  این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی درمان فرا آگاهی و تنظیم هیجان مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر هیجانات منفی؛ اضطراب، خشم و افسردگی در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی  Borderline personality disorder (BPD) انجام شده است.

  روش کار

  این پژوهش در چهارچوب آزمایش تک موردی از نوع خط پایه ی چندگانه پلکانی، طی هشت جلسه، هر جلسه به مدت یک ساعت بر روی سه بیمار و با دوره پیگیری یک ماهه صورت گرفت. جامعه آماری در این پژوهش بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بودند که از میان آنها سه نفر با تشخیص اختلال شخصیت مرزی و با توجه به داوطلب بودن و با تطبیق با معیارهای پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شده و بر اساس تشخیص روانپزشک و مصاحبه بالینی ساختار یافته وارد پژوهش شدند. داده ها از طریق پرسشنامه نامه افسردگی Beck - ویرایش دوم (BDI-II)، پرسشنامه اضطراب Beck (BAI)، پرسشنامه خشم چندبعدی(MAI) جمع آوری شد.

  نتایج

  تحلیل داده ها با استفاده از نمودار و جدول ویژه طرح های تک آزمودنی، نشان داد که مداخلات فراآگاهی و تنظیم هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی با توجه به اینکه اندازه اثر برای آزمودنی اول در متغیرهای اضطراب، افسردگی و خشم  به ترتیب:494/2، 260/2 و 484/2، برای آزمودنی دوم 087/3، 827/2 و 727/2 و برای آزمودنی سوم 854/4، 183/2، و 917/2      می باشد.

  نتیجه گیری

  این روش درمانی تغییرات معنی دار و قابل توجهی به لحاظ آماری در نشانه های افسردگی، اضطراب و خشم بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ایجاد کرده است.

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، تنظیم هیجان، فراآگاهی، خشم، افسردگی، اضطراب
 • حسین درگاهی*، محبوبه عنبری، محمود بیگلر صفحات 123-136
  زمینه و هدف

  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به عنوان یک رفتار اختیاری به افزایش بهره وری سازمانها کمک می کند. اما تشویق کارکنان به انجام رفتارهای داوطلبانه نیاز به آموزش های بدو خدمت در قالب جامعه پذیری سازمانی دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین جامعه پذیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

  روش کار

  پژوهش حاضر ازنوع توصیفی تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1400-1399 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 1419 نفر از کارکنان حوزه های ستادی معاونت های دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 243 نفر باتوجه به ضریب پاسخ دهی 86% به عنوان نمونه آماری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه  جامعه پذیری سازمانی Katz و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی Organ و Konovsky استفاده شد. روایی صوری و محتوی پرسشنامه ها با استفاده از متخصصین ذیربط تعیین شد و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ برای جامعه شناسی سازمانی برابر 83/0 و رفتار شهروندی سازمانی برابر 81/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده لازم بعمل آمد.

  نتایج

  میاتگین جامعه پذیری سازمانی کارکنان برابر 28/3 و رفتار شهروندی سازمانی آنها برابر 35/3 درحد "نسبتا بالا" گزارش شد. همچنین بین جامعه پذیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن همبستگی مثبت مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  تبیین و تشویق رفتارهای داوطلبانه شهروندی سازمانی در کارکنان ازطریق اجرای روش های جامعه پذیری سازمانی و اجرای دوره های توان مند سازی به ارتقای پویایی بهره وری سازمانی کمک می کند.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • Maryam Tajvar, Omolbanin Atashbahar, Firoozeh Dadras, Haniye Sadat Sajadi* Pages 1-16
  Background and Aim

  Performance evaluation is a useful way to obtain information for decision-making and management of healthcare organizations. The purpose of this study was to assess the performance of health houses in rural areas in Kerman City, Iran during the outbreak of Covid-19.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted in 2021-22 using descriptive and analytical methods. The research population included all the health houses in Kerman City (n=57), Iran. The tool for data collection was the Health House Performance Evaluation Checklist of the Ministry of Health and Medical Education developed to supervise the performance of health houses during the outbreak of Covid-19. Data analysis was done using SPSS 26 software, the statistical tests being descriptive statistics (mean and standard deviation) and analytical statistics including independent t-test, one-way analysis of variance and Pearson and Spearman correlations.

  Results

  The average performance score of the health houses (n =55) in managing Covid-19 was 96.37 out of 136. Installation of the village map on the wall of the health house  (92.3%), screening and following up the positive-test individuals and informing the health care team to track and isolate individuals in close contact (84.6%) were found to have the highest, and injecting the third dose (78.8%) and the second dose (75%) of the Covid vaccine the lowest,  scores. From among the characteristics investigated the variable of native Behvarzes (the personnel of health houses) had a statistically significant positive relationship with the performance score (p=0.01). In addition, the health houses with more than one Behvarz were found to perform better than those with only one Behvarz (p=0.05).

  Conclusion

  Assessing the performance of health care units at times of crisis, including communicable diseases epidemics, will make it possible to identify the bottlenecks that need improvement for better preparedness in the future. Based on the findings of this  research, the expansion of the coverage of the covid-19 vaccination, updating the disease incidence, the performance of health care teams at home visits, and the progress of the operational plan were the variables that needed improvement most.

  Keywords: Primary Health Care, Health House, Behvarz, Performance Evaluation, Covid-19, Kerman City, Iran
 • Zeinab Azizi Mianaii, Roya Sadeghi*, Mamak Shariat, Azar Tol, Abbas Rahimi Foroushani, Hossein Jalahi, Yaser Tedadi Pages 17-32
  Background and Aim

  Considering the quality of prenatal care services, indentification of the avoidable and inevitable maternal factors and proper promotion of the knowledge and skills of health care service providers is vital for providing suitable preventive and interventional services with the aim of ensuring a successful pregnancy and proper management in the health care system.  This study was conducted to compare the adverse pregnancy outcomes among women with or without a history of Covid-19 in the pregnancy and postpartum stages covered by the Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

  Materials and Methods

  This was a descriptive-analytical cross-sectional study including 4124 women, either pregnant or after a recent childbirth (with or without Covid-19) between 20.2.2020  and  29.3.2022, registered in the Sib electronic system (hereinafter Sib) of Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. Using a checklist developed and validated by an expert panel data were collected on the prevalence of maternal and neonatal outcomes in mothers with or without a history of Covid-19 and compared. The data collected were analyzed with SPSS 24 using descriptive tests such as chi-square and Fisher's exact test and STATA version 22, and the adverse outcomes with high frequencies following Covid-19 were determined.

  Results

  Analysis of the data showed the following to be the most common outcomes among mothers with a history of Covid-19: 1. obstetric complications and maternal disorders/diseases (hypertension, type-2 diabetes mellitus, at least one case of bleeding during pregnancy, premature/delayed birth and premature rupture of the amniotic sac, n= 457, 27.8%); 2. medical and surgical problems (unhealthy pregnancy weight gain and thromboembolic events, n=206, 12.5%). In addition, there was a statistically significant difference between the two groups of pregnant mothers with and without a Covid-19 infection as regards medical and surgical problems (P=0.001) and obstetric complications and maternal diseases (p=0.002). As regards the adverse neonatal outcomes in pregnant mothers with and without a history of Covid-19, there was a statistically significant difference between the two groups in terms of Apgar score at minutes 1 and 5 (p≥0.001) and exclusive breastfeeding (P=0.001) and the presence of Covid-19 symptoms in the baby (p<0.001).

  Conclusion

  Based on the findings of this study it seems that Covid-19 infection during pregnancy is associated with a higher risk of some of the undesirable maternal and neonatal outcomes.  Therefore, it is essential to plan and implement programs for health education, creation of a sound attitude towards better management, enhancement of the skills and capabilities of the health-care providers and, finally, promotion of the knowledge of service recipients.

  Keywords: Covid-19, Pregnancy, Childbirth, Pregnant Women, Maternal, Neonatal Outcomes, Virtual Educational Package
 • Hanieh Sahebazamani, Mahmoud Azadi*, Jaafar Talebian-Sharif Pages 33-46
  Background and Aim

  Down syndrome is one of the chromosomal disorders known as the most common genetic disorder causing health and medical problems such as mental, respiratory and cardiovascular problems. Parents of children with Down syndrome experience many problems and challenges in life. The purpose of this research was to find the concerns and tolerance strategies of parents of children suffering from Down syndrome.

  Materials and Methods

  This study was carried out in 2022-23 with a Colaizzi`s phenomenological approach. The research population was the parents of children with Down syndrome in Mashhad, Iran under coverage of the Welfare Organization, the sample being selected by purposeful sampling; after conducting 13 interviews, the researcher reached theoretical data saturation.

  Results

  Analysis of data revealed 4 main themes and 12 sub-themes in the section of parents' concerns and 3 main themes and 6 sub-themes in the section of tolerance strategies among the parents of children with Down syndrome.

  Conclusion

  Based on the findings of this study it can be concluded that the parents of children with Down syndrome have many concerns about the family life, the future of their children and their treatment process, as well as social problems. In addition, the parents who use spiritual tolerance strategies can deal better with the problems arising from living with their child.

  Keywords: Concern, Tolerance Strategies, Parents of Children with Down Syndrome
 • Elham Fatholahi*, Mohammad Jafari Pages 47-66
  Background and Aim

  Products such as tobacco are considered harmful to human life due to the fact that they contribute greatly to mortality around the world. Tobacco use kills more than eight million people worldwide annually. This has necessitated the imposition of taxes on such harmful products with the aim of reducing their demand and, thus, guaranteeing the increase in the health of the population in Iran.

  Materials and Methods

  Using the tobacco tax as a proxy for the tax on harmful products and the death rate as an indicator of the general health of the population, this study investigated the effect of the tax on harmful products on the health of the population in 30 provinces of Iran between 2007 and 2018. For this purpose, the dynamic panel generalized moment method (GMM) using Eviews 10 and stata17 software was used as an experimental estimation technique.

  Results

  Analysis of the data collected revealed that the tax on harmful products can help promote the health of the population, since the government can use the additional income thus generated to improve the health of the population. These findings support the World Health Organization's justification that taxes on harmful products, especially on tobacco, not only can reduce their consumption, but also can help to promote health outcomes. In addition, increasing the tax on cigarettes, which is considered the most important and key strategy by the World Health Organization, will lead to spending the resulting income on improving health and educational infrastructure, health centers, emergency services, etc.

  Conclusion

  In general, the more a government spends on health care, the more the health of the population and, consequently, the higher the life expectancy of the population. Regarding the effects of prices/and taxes on smoking or tobacco consumption on the mortality reduction in Iran, if the taxes imposed on harmful products are increased and the resulting additional funds are used and effectively administered to meet the recommendations of the World Health Organization, better desirable outcomes will result in the health of the population as compared to those observed in this study. In addition, the policymakers should start actions that will help promote economic growth, because this will increase the health of the population. Moreover, actions and efforts aiming to increase the population growth rate should be accompanied by significant investments in the health sector.

  Keywords: Harmful Commodities, Value-Added Tax (VAT), Public Health, Dynamic Panel
 • Nona Hosseini, Nusratullah Shadnoush*, Zahra Abedi Pages 67-82
  Background and Aim

  Probiotics, or useful microorganisms tobtained from beneficial microorganisms, have attracted the attention of the world community, especially the health sector, in recent years. The reason is that probiotic products can help in treating diseases and strengthening the human body without any side effects, unlike drugs which may usually have many side effects. Considering the importance of these products, this study was conducted to find and explain the drivers of probiotic industry development in Iran's food industry.

  Materials and Methods

  Data were collected, using the thematic analysis method, on the views of the experts of the probiotic industry in Iran, including experts in nutritional and medical sciences and probiotic producers, concerning the most important driving forces in the development of probiotic industry businesses in Iran. Based on the data the effects of the variables obtained were investigated using the structural equation modeling method with a partial least squares approach.

  Results

  Analysis of the data showed that the development of probiotics industry was statistically significantly related directly both to macro-environment (coefficients T=3.13, p=0.033<0.05;  95% confidence level) and micro-environment (coefficients of T=2.13, p=0.001<0.05; 95% confidence level).

  Conclusion

  It can be concluded that the development of the probiotic industry in Iran is influenced by both the macro-environment and the micro-environment. What can provide the basis for the development of this industry in the macro-environment and the micro-environment sectors is the political forces such as governments and the private sector, respectively.

  Keywords: Probiotic Industry, Industry Development, Food Industry
 • Sedigheh Rostami, Hamzeh Akbari*, Hassan Abdollahzadeh Pages 83-100
  Background and Aim

  Self-care behaviors are the most common behavioral response in attempts to prevent corona stress in patients with diabetes. Therefore, this study aimed to compare the effectiveness of positive thinking skills training and behavioral activation therapy on self-care and corona stress in patients with diabetes mellitus.

  Materials and Methods

  This was a semi-experimental study using a pretest-posttest and follow-up design with experimental and control groups. The statistical population included all the diabetic patients referring to the Vanoshe Diabetes Clinic in Qaemshahr city, Iran in 2020-2021, from among whom 45 patients were selected by accessible sampling technic based on the inclusion and exclusion criteria and randomly divided into three 15-member groups, namely,  positive thinking skills training, behavioral activation therapy and a control group. The first and second experimental groups received positive thinking skills training in six 60-minute virtual sessions and behavioral activation therapy training in eight 70-minute virtual sessions, respectively, and the control group was in the waiting list. Data were collected using the Corona Stress Scale "CSS-18" and the Summery of Diabetes Self-Care Activities "SDSCA" and analyzed using the repeated measures of variance analysis and the Bonferroni post hoc test with SPSS-22.

  Results

  The findings revealed that there was a significant difference between the two experimental groups and the control group. Both the positive thinking skills training and behavioral activation therapy interventions reduced corona stress (F= 15.73) and increased self-care (F= 16.17) in the patients, and the effects of the interventions in the follow-up phase were found to be continuing (p <0.05). In addition, the results of Bonferroni post hoc test showed that positive thinking skills raining was more effective than behavioral activation therapy on corona stress reduction (IJ= 9.02), while as regards self-care the behavioral activation therapy (IJ= 12.93) was more effective (p <0.05).

  Conclusion

  Based on the findings it can be concluded that positive thinking skills training and behavioral activation therapy interventions can be effective in improving self-care and corona stress reduction among diabetic patients. It is recommended that therapists and counselors use, in addition to other treatment methods, these therapies to improve the self-care and corona stress reduction in diabetic patients.

  Keywords: Positive Thinking Skills, Behavioral Activation Therapy, Self-Care, Corona Stress
 • Majid Mahmoud Alilou, Khalil Esmailpour, Aisan Farzi* Pages 101-122
  Background and Aim

  This study was conducted to investigate the effectiveness of mindfulness and emotion regulation based on dialectical behavior therapy on negative emotions (anxiety, anger and depression) among people with borderline personality disorder (BPD).

  Materials and Methods

  This was a single-case experiment study of the multiple-step baseline type conducted in eight one-hour sessions on three patients with a one-month follow-up. The statistical population was patients suffering from borderline personality disorder, from among whom three volunteers diagnosed by a psychiatrist were selected by the targeted available selection process and a structured clinical interview based on the research criteria.  Data were collected using the second edition of the Beck Depression Inventory (BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI) and Multidimensional Anger Inventory (MAI) questionnaires.                                                

  Results

  Data analysis using special graphs and tables for the single-subject designs showed that the effect size in the variables of anxiety, depression and anger for the three subjects was, respectively,  as follows: for the first subject 2.494, 2.260 and 2.484; for the second subject 3.087, 2.827 and 2.727;  and for the third subject 4.854, 2.183 and 2.917.

  Conclusion

  This treatment method can bring about statistically significant changes in the symptoms of depression, anxiety and anger in patients with borderline personality disorder.

  Keywords: Borderline Personality Disorder, Emotion Regulation, Mindfulness, Anger, Depression, Anxiety
 • Hossein Dargahi*, Mahboubeh Anbari, Mahmoud Biglar Pages 123-136
  Background and Aim

  Organizational citizenship behavior (OCB) of employees in an organization as an optional and voluntary behavior may help to improve organizational productivity. It is important to know that encouraging employees to perform voluntary behaviors needs pre-employment education training in the format of organizational socialization. Therefore, this study was conducted to find the association between organizational socialization and OCB among Tehran University of Medical Sciences Senate staff members, Tehran, Iran 

  Materials and Methods

  This research was a cross-sectional descriptive-analytical study conducted in 2021-2022. The research population was a group of 1419 staff members in the Tehran University of Medical Sciences Senate, Tehran, Iran, from among whom an available sample of 243 was selected according to Krejcie and Morgan Table based on a response rate of 86%.  Data were collected using the Katz’s Organizational Socialization and the Organ & Konovsky’s OCB Questionnaires, the face and content validity of which had been determined by experts, and based on the Cronbach's alpha test the reliability of the questionnaires was found to be 0.83 and 0.81 for the organizational socialization and OCB questionnaires, respectively.  Data analysis for descriptive and analytical statistics was done using the SPSS software.

  Results

  The means of the employees’ organizational socialization and OCB scores were 3.8 and 3.35 (relatively high), respectively.  A statistically significant correlation was observed between the organizational socialization and OCB and their subthemes.

  Conclusion

  Explaining and encouraging voluntary behaviors of organizational citizenship among the employees through implementation of pre-employment and on-the-job training and empowerment courses may help to promote organizational productivity.

  Keywords: Organizational Socialization, Organizational Citizenship Behavior, Tehran University of Medical Sciences