فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 64 (تابستان 1402)

مجله نظارت و بازرسی
پیاپی 64 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمد اعرابی صفحه 0

  بسمه تعالی
  سرمقاله 64
  یکی از اهداف عام در مدیریت واحدهای نظارت و بازرسی در هراندازه ای و حتی موضوعات نظارت و بازرسی عبارت از افزایش بهره وری است. بهره وری دارای دو بعد کارایی و اثربخشی است. از ترکیب این دو بعد، چهارگزینه، جهت گیری و استراتژی حاصل می شود.
  حالت 1- کارایی کم و اثربخشی کم که به آن مدیریت نابهره ور گفته می شود.
  حالت 2- کارایی بالا و اثربخشی کم که به آن مدیریت کارآمد گفته می شود.
  حالت 3- کارایی کم و اثر بخشی بالا که به آن مدیریت اثربخش گفته می شود.
  حالت 4- کارایی بالا و اثربخشی بالا که به آن مدیریت بهره ور گفته می شود.
  کارایی یعنی استفاده بهینه از منابعی (مانند منابع فیزیکی، مالی، اطلاعاتی و انسانی) که در اختیاراست که از نسبت خروجی ها به ورودی ها حاصل می شود.
  اثربخشی یعنی دستیابی به اهداف خاص که از نسبت عملکرد به برنامه حاصل می شود.
  بدین ترتیب بهره وری از اجتماع، کارایی و اثربخشی (حالت 4) حاصل می شود. لذا جهت گیری یا استراتژی مدیریت ما به صورت زیر خواهد بود:در صورتی که منابع را ثابت فرض کنیم باید خروجی ها را افزایش داد.
  در صورتی که برنامه را ثابت فرض کنیم باید عملکرد را افزایش داد.
   
  موفق باشید
  سید محمد اعرابی
  1402/06/15

 • جعفر محمدی برزگر* صفحات 1-32
  زمینه و هدف

  فرار از خدمت سربازان یکی از جرایم شایع در بین نیروهای مسلح است. به نظر می رسد دلالت های نظریه فشار تا حدود زیادی علل وقوع این جرم را تبیین کند. بر این اساس، هدف پژوهش پیش رو شناسایی عوامل جرم فرار از خدمت سربازان بر اساس دلالت های نظریه فشار و ارایه راهکارهای پیشگیرانه است.

  روش

  تحقیق از نظر روش، کیفی و از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی بوده و از لحاظ ماهیت به روش گرند تیوری انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها از روش مصاحبه هدفمند با روسای بازرسی یک یگان نظامی استفاده شده است. حجم نمونه در این تحقیق پس از اشباع نظری و مصاحبه با 28 نفر خاتمه یافته است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و ابزار مورداستفاده، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. پس از مصاحبه از نرم افزار مکس کیودا برای تحلیل یافته ها استفاده شد. راهبرد پژوهش بر سه عنصر مضمون ها، مفاهیم و مقوله ها استوار بوده است. روایی یافته ها از طریق نظر سایر خبرگان (تکنیک تثلیث) و پایایی آن از طریق هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه های همگرا و نظر خبرگان به دست آمد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس دلالت های نظریه فشار عوامل مدیریتی، سازمانی، خانوادگی، روحی و روانی، فردی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی و همسالان بیشترین نقش را در فرار سربازان وظیفه داشته اند.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاکی از آن است که راهکارهای پیشگیری از این جرم در سه سطح خرد، میانه و کلان قابلیت اعمال دارد و در صورت برنامه ریزی مناسب بر اساس این یافته ها، تا حدود زیادی می توان این جرم را در یگان های نظامی کنترل کرد.

  کلیدواژگان: پیشگیری، فرار از خدمت، سربازان وظیفه، نیروهای مسلح، نظریه فشار
 • حمید شایق، اکرم تفتیان*، محمود معین الدین صفحات 33-66
  زمینه و هدف

  مدیران مالی یک عنصر مهم در موفقیت هر سازمان هستند که مسیولیت اصلی آن ها، نظارت بر امور مالی و مشاوره در مورد ایده ها و چشم اندازها یک سازمان است، بنابراین درک دانش و مهارت های موردنیاز آن ها بسیار مهم است و این پژوهش باهدف ارایه تدوین و اعتبار یابی ابزار سنجش توانمندی دانشی مدیران مالی دستگاه های اجرایی انجام شده است. 

  روش

  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با کمک ابزار مصاحبه و پرسش نامه ابتدا ابعاد شناسایی شد و سپس ابعاد و مولفه های مهم طبق روش دلفی فازی مشخص شد و با کمک روش AHP، وزن هر یک از ابعاد مشخص شد، سپس تعداد سوال های اولیه مربوط به هر یک از ابعاد طراحی شد و 72 سوال با مصاحبه با خبرگان طراحی شد. سپس با روش تکنیک دلفی فازی با کسب نظر از 15 نفر از خبرگان مالی کشور (به عنوان پانل دلفی) پرسشنامه ای مشتمل بر 53 سوال طی دو مرحله فازی موردپذیرش قرار گرفت و به عنوان ابزار سنجش توانمندی دانش مالی مدیران مالی دستگاه های اجرایی تدوین شد. پایایی سوال ها با ضریب آلفا کرونباخ و روایی با مراجعه دوباره به خبرگان تایید شد.

  یافته ها

  در تمامی شاخص هایی که از مرور ادبیات استخراج شده است اختلاف میانگین کمتر از 2/0 می باشد پس می توان نتیجه گرفت اجماع کافی بین خبرگان حاصل شده است. همچنین در میان 72 سوال، 53 سوال امتیاز «خوب» کسب نموده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داده شده است که این ابزار بومی و تدوین شده می تواند جهت سنجش توانمندی دانش مالی دستگاه های اجرایی مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: توانمندی، توانمندی دانشی، مدیران مالی دستگاه های اجرایی، روش دلفی فازی، روش AHP
 • محمدکریم حکمت آرا*، علیرضا پیروزمند، سید علیرضا ادیانی، لطفعلی بختیاری صفحات 67-102
  زمینه و هدف

  سبک زندگی، سبک کنش بر اساس یک فرهنگ خاص ولی قابل تشخیص است. سبک زندگی حرفه ای فراجا، خصوصیات ویژه ای از سبک زندگی اسلامی را دارد. اهمیت و ضرورت پرداختن به سبک زندگی در این سازمان به لحاظ جایگاه و قداست شغلی و همچنین الگوپذیری جامعه از آن به عنوان نماینده نظام اسلامی یکی از دغدغه های مهم مسیولین است.

  روش

  روش تحقیق تکاملی است، و در روش شناختی نوآوری دارد. از نظر هدف، کاربردی است و با رویکرد ترکیبی (کیفی توصیفی) انجام پذیرفته است. اعتباریابی الگو بر اساس پرسشنامه ای خودساخت یافته به دست آمد. ابعاد و مولفه های سبک زندگی حرفه ای و ارتباط بین آنها از خبرگان اخذ شده، و نظرات آنان توسط نرم افزار SPSS تحلیل و برای آزمون روایی همگرایی در نرم افزار SmartPls بررسی شده است.

  یافته ها

  پس از گردآوری اطلاعات از قواعد الگوسازی با اکتشاف الگو در زندگی حرفه ای لایه درون سازمانی پلیس استفاده شد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات با «گمانه زنی، گزینش، پردازش» نسبت به ابعاد و مولفه های وصفی الگو، و در مراجعه به عینیت، به تعیین الگوی موضوعی انجامید.

  نتایج

  غنی سازی و اسلامی تر شدن سبک زندگی حرفه ای پلیس از طریق ارتباط با خدا و خود برای خودسازی، در ارتباط با دیگران برای دگرسازی و در ارتباط با محیط برای محیط سازی بهتر به ترتیب اولویت نشات می گیرد؛ از سوی دیگر، شناخت ابعاد و مولفه های این الگو در سطوح مختلف درون سازمانی، و ایجاد ارتباط میان این ابعاد به اکتشاف یک الگوی مهندسی شده در سبک زندگی حرفه ای فراجا می انجامد.

  کلیدواژگان: الگو، زندگی حرفه ای، سبک زندگی، فراجا، پلیس
 • مظاهر خواجوند*، محمدمهدی احمدی صفحات 103-132
  زمینه و هدف

  علم قاضی گاهی علم اقناعی ناشی از ادله شرعی است. این نوع علم حسی در طول ادله قرار می گیرد و در مرحله بررسی دلیلیت یا ارزش گذاری دلیل به کار می رود. پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلیل باقی نمی ماند و قاضی بر مبنای دلیل قانونی حکم صادر می کند. علم قاضی گاهی ناشی از امارات قضایی است. این نوع علم حسی، یک دلیل مستقل و به عبارتی در عرض سایر ادله قرار می گیرد. حجیت این نوع دلیل در جرایم حق الهی و حق الناس همواره از موضوعاتی مورد مناقشه بین فقها اعم از فقهای متقدم و متاخر در پرتو فقه مقارن است که از نوع علم حصولی و مستخرج از محتویات پرونده است. در حقوق کیفری اروپایی نیز علم قاضی ناشی از امارات قضایی و ادله علمی اصولا مثبت انواع بزهکاری است. در حال حاضر، حقوق کیفری ایران ترکیبی از تفکر فقهی و اندیشه اروپایی است. هدف پژوهش حاضر، اصلاح مبانی معرفت شناختی علم قاضی در سنجه مطالعات مقارن های تطبیقی است تا از این رهگذر خلا قانونی مشخص و راهکارهای نوین ارایه شود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و تحلیل اطلاعات به صورت کتابخانه های و فیش برداری انجام شده است.

  یافته ها

  این پژوهش نشان می دهد که بی توجهی مقنن به الگوها و اصول حاکم بر حقوق تطبیقی در اقتباس از هر یک از انگاره ها از حیث قانون گذاری و قاعده سازی تضادهایی را به همراه داشته است که بدعت گذاری در نظام موضوعیت ادله با پذیرش علم برخلاف آن و تعبدی کردن ادله شرعی در اثبات جرایم تعزیری از جمله آن هاست.

  نتایج

  مطالعه تطبیقی نشان داده که در فقه امامیه با وجود اینکه امکان خروج قاضی مجتهد را از بی طرفی بعید دانسته اند اما قاضی می تواند به علم شخصی خود استناد کند، در حقوق کیفری ایران نیز رویه قضایی بر حجیت علم قاضی بوده و آن را از باب قاعده تراجیح بر سایر ادله متقدم دانسته اند. در حقوق اروپایی، نظام ادله اقناعی اصل و علم قاضی مثبت کلیه جرایم است و توسل قاضی به علم شخصی برخلاف اصل بی طرفی است، در «کامن لا» استثنایا در مواردی که قاضی در آن زمینه تخصص داشته باشد مورد پذیرش است و در حقوق رومی ژرمنی معیار اثبات جرم، اقناع وجدان قاضی است.

  کلیدواژگان: علم قاضی، امارات قضایی، کشف حقیقت، ارزش و توان اثباتی، ادله قطع آور و ظن آور
 • احمد رضائی*، مرتضی شعاعی، محمدرضا زارعی صفحات 133-160
  زمینه و هدف

  نقش مهم شایستگی ها در بهبود فعالیت های شغلی مشخص و واضح است. نیروی انسانی ماهر و شایسته می تواند سازمان را به سوی اهداف عالی هدایت نماید؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر شناسایی الگوی شایستگی های مهارتی فرماندهان یگان های ویژه مرتبط با ماموریت های محوله است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت، اکتشافی و از نوع توصیفی تحلیلی با روش تحلیل محتوی اسناد است. جامعه تحقیق عبارت بود از: مجموعه تمام اسناد و دستورالعمل ها و کتاب هایی که در حوزه های آموزشی و مهارتی موردنیاز کارکنان یگان های ویژه انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سال 1391 الی 1401 تدوین و ابلاغ شده است. جهت اطمینان از روایی درونی و بیرونی نتایج پژوهش، چهار ملاک توصیه شده توسط گوبا و لینکلین مورد ارزشیابی قرار گرفت و تایید شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد شایستگی های مهارتی فرماندهان یگان های ویژه فراجا در 5 بعد، 16 مولفه و 102 شاخص قابل دسته بندی می باشد. ابعاد به دست آمده عبارت بودند از: مهارت های عمومی؛ مهارت های تخصصی حرفه ای؛ مهارت های فردی؛ مهارت های مدیریتی و مهارت های علمی، دانشی و بصیرتی.

  نتیجه گیری

  برای فرماندهی در یک یگان واکنش سریع انتظامی که ماموریت های متنوع و مهمی را انجام می دهد، ترکیبی از مهارت های متنوع لازم است؛ لذا برنامه ریزی در راستای آموزش و گزینش فرماندهان و حتی توانمندسازی ایشان در ضمن خدمت نیازمند توجه به همه انواع شایستگی های مهارتی می باشد. بعضی از این مهارت ها به صورت عمومی در حوزه های نظامی و انتظامی بوده، اما بسیاری از آنها مختص یگان های ویژه و حوزه های تخصصی آن است.

  کلیدواژگان: الگوی شایستگی، مهارت، فرمانده، یگان های ویژه
 • روح الله سالار*، رضا بیرانوند، حسین بجانی، حمید واحدی صفحات 161-190
  زمینه و هدف

  ارزیابی و بررسی میزان اثربخشی برنامه های آموزشی، یکی از مهم ترین مراحل برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش های رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین انجام شد.

  روش

  تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، دانش آموختگان دوره 27 و فرماندهان آن ها هرکدام به تعداد 48 نفر است و از روش نمونه گیری به صورت تمام شمار استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه واکنش، رفتار از منظر دانشجویان و فرماندهان استفاده شد. برای ارزیابی یادگیری دانشجویان، نمرات و کارنامه آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی، آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و کای اسکویر و با دو نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد.

  یافته ها

  واکنش دانشجویان نسبت به عناصر برنامه آموزشی نشان داد که بیشترین رضایت از برنامه ریزی با میانگین 23/4، مجریان با میانگین 15/4 و محتوا با میانگین 15/4 است. میزان رضایتمندی دانشجویان به برنامه آموزشی در متغیر کل رضایتمندی (واکنش) بر اساس میانگین 09/4 محاسبه شد، که با اطمینان بیش از 95% می توان گفت دانشجویان نسبت به برنامه آموزشی ارایه شده رضایت برخوردارند. میزان یادگیری دانش آموختگان مطلوب بوده است و در خصوص تغییرات عملکردی (رفتاری) ازنظر دانشجویان و فرماندهان می توان گفت تغییرات عملکردی (رفتاری) در این بعد در سطح مطلوبی قرار دارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق، دانش آموختگان در حوزه عملکردی متاثر از سطح یادگیری هستند و در موضوعات و مباحثی که نمره مطلوبی اخذ نموده اند، در عمل و اجرا نیز از منظر خود و حتی به زعم فرماندهانشان دارای عملکرد مناسبی هستند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، اثربخشی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، طرح ریزی عملیات انتظامی، آموزش
 • مهدی علی زاده*، عقیل قربانی پاچی صفحات 191-222
  زمینه و هدف

  سنجش اثربخشی و عملکرد سازمانی در تصمیم گیری های راهبردی و ارزیابی موفقیت سازمانی بسیار ضروری است. هدف پژوهش پیش رو، طراحی الگوی اثربخشی بازرسی فراجا با رویکرد تحلیل مضمونی است.

  روش

  روش این تحقیق، کیفی از نوع تحلیل مضمونی است. داده ها به روش میدانی و کتابخانه ای و با ابزار مصاحبه و بررسی اسنادی گردآوری شد. مشارکت کنندگان پژوهش، 21 نفر از خبرگان بازرسی فراجا بوده که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمونی کلارک و براون انجام شد.

  یافته ها

  با پیاده سازی متن داده ها 227 کد اولیه، 64 مضمون فرعی، 18 مضمون اصلی شناسایی شد که شامل «سیستمی، نیل به هدف، ذی نفعان استراتژیک، فرایندی، کرامت انسان محوری، دانایی محوری، چشم انداز محوری، ذی نفعان داخلی، ذی نفعان خارجی، کاهش نرخ تخلفات و جرایم، ارتقای نمرات ارزیابی، ارتقای ایمنی در محیط کار، ارتقای اعتماد و مشارکت مردمی، ارتقای رضایت ذی نفعان، ارتقای سلامت سازمانی، ارتقای کیفیت و کمیت بازرسی و ارتقای فرهنگ خودکنترلی» است.

  نتیجه گیری

  الگوی اثربخشی سازمان، با استفاده از مضامین به دست آمده طراحی شد. در الگوی اثربخشی بازرسی فراجا چهار رویکرد سیستمی، نیل به هدف، ذی نفعان استراتژیک و فرایندی با تمرکز بر ارزش های محوری، کرامت انسان محوری، دانایی محوری و چشم اندازمحوری حاکم است.

  کلیدواژگان: الگوی اثربخشی، بازرسی کل فرماندهی انتظامی و تحلیل مضمونی
|
 • Jafar Mohmmadi Barzegar * Pages 1-32
  Background and purpose

  Desertion from the service of soldiers is one of the most common crimes among the armed forces. The implications of the pressure theory seem to explain the causes of this crime to a large extent. Based on this, the aim of the upcoming research is to identify the factors of the desertion crime of soldiers based on the implications of the pressure theory and provide preventive solutions.

  Method

  The research is qualitative in terms of method and descriptive-analytical in terms of purpose, and in terms of nature, it has been carried out using the grand theory method. In order to collect data, a targeted interview method has been used with the inspection chiefs of a military unit. The sample size in this research has been finalized after theoretical saturation and interviews with 28 people. The purposeful sampling method was semi-structured interview. After the interview, Max Kyuda software was used to analyze the findings. The research strategy was based on three elements: themes, concepts and categories. Validity of the findings was done through the opinion of other experts (trinity technique) and its reliability was done through the accurate guidance of the interview process, the interpretation of convergent interviews and the opinion of experts.

  Findings

  The findings of the research show that according to the implications of the pressure theory, managerial, organizational, family, individual, environmental, social, economic and peer factors play the most important role in desertion of conscripts.

  Conclusion

  The results of the research show that the strategies to prevent this crime can be applied at three levels: micro, medium, and macro, and in case of proper planning based on these data, this crime can be controlled to a large extent in the military unit.

  Keywords: prevention, Desertion, servicemen, Armed forces, pressure theory
 • Hamid Shayegh, Akram Taftiyan *, Mahmoud Moeinaddin Pages 33-66
  Background and purpose

  financial managers are an important element in the success of any organization, whose main responsibility is to supervise the financial affairs and advise on the ideas and perspectives of an organization, therefore, understanding the knowledge and skills they need is very important, and this research aims to provide a compilation and the validation of the tool for measuring the knowledge ability of financial managers of executive bodies has been done.

  Method

  In terms of the practical purpose of this research, with the help of interviews and questionnaires, the dimensions were first identified, and then the important dimensions and components were determined according to the fuzzy Delphi method, and with the help of the AHP method, the weight of each dimension was determined, then the number of initial questions related to Each dimension was designed and 72 questions were designed by interviewing experts. Then, with the fuzzy Delphi technique, a questionnaire consisting of 53 questions was accepted in two fuzzy stages by obtaining the opinion of 15 financial experts of the country (as a Delphi panel) and was compiled as a tool for measuring the financial knowledge of financial managers of executive bodies. The reliability of the questions was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and validity by referring again to the experts.

  Findings

  In all the indicators extracted from the literature review, the average difference is less than 0.2, so it can be concluded that a sufficient consensus has been reached between the experts. Also, among 72 questions, 53 questions have earned a "good score.

  Conclusion

  The results have shown that this indigenous and compiled tool can be used to measure the ability of financial knowledge of executive bodies.

  Keywords: Ability, knowledge ability, financial managers of executive agencies, fuzzy Delphi method, AHP Method
 • Mohammad Karim Hekmatara *, Allireza Pirouzmand, Seed Allireza Adyane, Lotfali Bakhtiari Pages 67-102
  Background and purpose

  lifestyle, style of action is based on a specific but recognizable culture. The professional lifestyle of Faraja has special characteristics of the Islamic lifestyle, and the importance and necessity of addressing the lifestyle in this organization in terms of the position and sanctity of the job, as well as the society's imitation of it as a representative of the Islamic system, is one of the concerns. It is important for those in charge.

  Method

  The research method is evolutionary, and has methodological innovation. In terms of practical purpose, it has been done with a combined (qualitative-descriptive) approach. Validation of the model with a self-constructed questionnaire, the dimensions and components of professional lifestyle and the relationship between them were obtained from experts, and their opinions were analyzed by SPSS software and checked for convergence validity test in SmartPls software.

  Findings

  After collecting information from the rules of pattern making, pattern discovery has been done in the professional life of the internal level of the police organization; Analyzing information by "guessing, selecting, processing" in relation to the dimensions and descriptive components of the pattern, and referring to objectivity, leads to the determination of the subject pattern.

  Concluosion: 

  Enriching and becoming more Islamic the professional life style of the police originates through communication with God and oneself for self-improvement, in communication with others for transformation, and in communication with the environment for environmental improvement, in the order of priority; On the other hand, by knowing the dimensions and components of this model at different levels within the organization, and by establishing a relationship between these dimensions, it leads to the discovery of an engineered model in Faraja's professional lifestyle.

  Keywords: Model, professional life, Lifestyle, Faraja, Police
 • Mazaher Khajevand *, Mohammad Mehdi Ahmadi Pages 103-132
  Background and purpose

  The science of the judge is sometimes the science of persuasion due to Shari'i evidence. This type of sensory science is placed during proofs and is used in the phase of checking evidence or valuing evidence. After proving the reason, there is no more room for not sticking to the reason and the judge issues a verdict based on the legal reason. The knowledge of the judge is sometimes derived from the judicial emirate. This type of sensory science is an independent reason, in other words, it is placed in front of other reasons. The validity of this type of evidence in the crimes of divine right and human right is always one of the disputed issues between the jurists, including the early and late jurists, in the light of comparative jurisprudence, which is of the type of acquired knowledge and extracted from the contents of the case. In European criminal law, the judge's knowledge is derived from judicial emirates and scientific evidence is basically positive for all types of crimes. Currently, Iranian criminal law is a combination of jurisprudence and European thought. The purpose of the current research is to revise the epistemological foundations of the science of the judge in the measure of comparative comparative studies in order to identify the legal gap and provide new solutions.

  Method

  The current research is of descriptive and analytical type and data analysis was done in the form of libraries and flash sampling.

  Findings

  This research shows that the legislator's lack of attention to the patterns and principles governing comparative law in the adaptation of each of the concepts in terms of legislation and rule-making has led to contradictions that innovation in the system of objectivity of evidence with the acceptance of science contrary to it and worshiping Shari'i evidences in proving penal crimes are among them.

  Results

  A comparative study has shown that in Imami jurisprudence, even though the possibility of a mujtahid judge's departure from neutrality is considered unlikely, the judge can rely on his personal knowledge. In Iranian criminal law, the judicial procedure is based on the validity of the judge's knowledge and it is based on They have considered the principle of preference over other evidences. In European law, the system of persuasive evidence is the principle and the judge's positive knowledge of all crimes, and the judge's appeal to personal knowledge is against the principle of impartiality. In common law, it is accepted exceptionally in cases where the judge has expertise in that field, and in Roman Germanic law, it is the standard. Proving a crime is persuading the judge's conscience.

  Keywords: Judge's science, Judicial Emirate, discovery of the truth, evidential value, power, decisive, suspicious evidence
 • Ahmad Rezaee *, Mortezashoaei Mortezashoaei, Mohammad Reza Zarei Pages 133-160
  Background and purpose

  The important role of competencies in improving job activities is clear. Skilled and competent human resources can lead the organization to great goals. Therefore, the purpose of the present research is to identify the pattern of skill competencies of the commanders of special units related to the assigned missions.

  Method

  The current research was conducted in terms of practical purpose, in terms of exploratory nature and descriptive-analytical type with the content analysis method of documents. The research community consisted of the collection of all the documents, instructions and books that were compiled and published in the fields of education and skills required by the employees of the special law enforcement units of the Islamic Republic of Iran from 1391 to 1401. In order to ensure the internal and external validity of the research results, the four criteria recommended by Goba and Lincoln were evaluated and confirmed.

  Findings

  The results of the analysis of the findings showed that the skills of the commanders of Faraja special units can be categorized into 5 dimensions, 16 components and 102 indicators. The obtained dimensions were: general skills; specialized professional skills; Individual skills; Management skills andscientific, knowledge and insight skills.

  Conclusion

  Commanding a police rapid response unit that performs diverse and important missions requires a combination of diverse skills. Therefore, planning for the training and selection of commanders and even empowering them while serving requires attention to all kinds of skills. Some of these skills are general in the military and administrative fields, but many of them are specific to special units and their specialized fields.

  Keywords: competence model, Skill, Commander, special units
 • Rouholah Salar *, Reza Beyranvand, Hosein Bejani, Hamid Vahedi Pages 161-190
  Background and purpose

  The present study was conducted with the aim of evaluating the effectiveness of Education in the field of command and police management of Amin University of Police Sciences

  Method

  The research is a descriptive survey in terms of its practical purpose and in terms of the method of data collection. The statistical population of the graduates of the 27th course and their commanders is 48 people each. To collect data, the questionnaire of satisfaction and behavior from the perspective of students and their commanders was used. To evaluate the students' learning, their scores and report cards have been examined. Descriptive statistical methods, Klo-Mogrof Smirnov and Chi-Square tests and SPSS and PLS software were used to analyze the data..

  Findings

  The degree of satisfaction of the students to the educational program in the total variable of satisfaction (response) was calculated based on the average of 4.09, which can be said with more than 95% confidence that the students are satisfied with the educational program provided. The amount of learning of the students in the courses has been positive and regarding the analysis of functional changes from the point of view of students and commanders, it can be said that the functional changes in this dimension are at a favorable level.

  conclusion

  the performance area of the graduates is affected by the level of learning, and in the subjects and topics that have obtained a favorable score, they have a good performance in practice and implementation from their perspective and even according to their commanders.

  Keywords: Evaluating, effectiveness, police command, management, planning police operations, Education
 • Mahdi Alizadeh *, Aghil Ghorbani Pages 191-222
  Background and purpose

  Measuring organizational effectiveness and performance is essential in making strategic decisions and evaluating organizational success. The purpose of this study is to design an model of effectiveness in the public sector studied by police with a thematic analysis approach.

  Method

  The method of this qualitative research is thematic analysis. Data collection is field and library and with the tools of interview and documentary review. The participants of the study were police experts who were selected by non-random-purpose sampling method and numbered 21 people. Data analysis was performed by Clark-Brown thematic analysis method.

  Findings

  After implementing the data text, 227 primary codes, 64 sub-themes, 18 main themes were identified, including: systemic, achievement, strategic stakeholders, process, human-centered dignity, knowledge-based, vision-oriented, internal stakeholders, external stakeholders and reduction, external stakeholders, reduction Crimes are the improvement of evaluation scores, the promotion of safety in the workplace, the promotion of trust and public participation, the promotion of stakeholder satisfaction, the promotion of organizational health, the improvement of the quality and quantity of inspections, and the promotion of a culture of self-control. The effectiveness model of the organization was designed using the obtained themes.

  Conclusion

  In the inspection effectiveness model, there are four systemic approaches, reaching the goal, strategic stakeholders and a focused process with the core values of human dignity, knowledge, and perspective.

  Keywords: The model of effectiveness, the general inspection of the police command, thematic analysis