فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال بیست و یکم شماره 7 (پیاپی 168، مهر 1402)

نشریه پرستاری و مامایی ارومیه
سال بیست و یکم شماره 7 (پیاپی 168، مهر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هیرو حمزه پور، شیما سادات آقاحسینی* صفحات 503-510
  پیش زمینه و هدف

  با عنایت به نقش تعیین کننده مشاغل مراقب سلامت در امر مراقبت و ایمنی بیمار و آثار مرتبط بر تعامل و همکاری فی مابین مشاغل مرتبط در این حوزه بر بهبود روند کمی و کیفی مراقبت و ارتقای خدمت رسانی به بیماران، مطالعه حاضر باهدف تعیین همبستگی بین حساسیت اخلاقی پرستاران با همکاری بین حرفه ای در سال 1402 انجام شد.

  مواد و روش کار

  مطالعه حاضر توصیفی از نوع مقطعی همبستگی بوده و نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفت و شامل 150 پرستار شاغل در مراکز آموزش - درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بود. معیارهای ورود: تسلط به زبان فارسی، داشتن سلامت روانی، عدم وقوع مسایل تنش زا در شش ماه گذشته و تمایل به شرکت در مطالعه بود. معیارهای خروج: عدم رضایت به ادامه همکاری و عدم تکمیل پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه حساسیت اخلاقی پرستاران (لوتزن و همکاران 1994) و پرسشنامه همکاری بین حرفه ای (جفرسون 2001) جمع آوری شد. جهت روایی ابزارها از روش اعتبار صوری و محتوایی و جهت پایایی از روش آلفای کورنباخ استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون های همبستگی پیرسون صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 67/82 درصد پرستاران حساسیت اخلاقی زیاد و 33/81 درصد همکاری بین حرفه ای زیادی داشتند. همچنین رابطه آماری معناداری بین نمره حساسیت اخلاقی و همکاری بین حرفه ای در پرستاران وجود نداشت (125/0=P).

  بحث و نتیجه گیری

  با عنایت به اثرات مثبت و غیرقابل انکار حساسیت اخلاقی و همکاری بین حرفه ای در امر مراقبت پرستاری، توسعه آموزش های حرفه ای در این زمینه می تواند با تاثیر بر کیفیت مراقبت پرستاری، افزایش رضایت بیماران، کاهش خطاهای پزشکی و غیره موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: همکاری بین حرفه ای، حساسیت اخلاقی، پرستار
 • نادر آقاخانی، ندا محمدی کیا، سامره اقتدار*، وحید علی نژاد صفحات 511-520
  پیش زمینه و هدف

  در روند درمان بیماری سرطان پستان یکی از گروه های مهم ارایه دهنده خدمات به بیماران، افراد خانواده، فامیل و دوستان آنان می باشند و مراقبت های ارایه شده توسط مراقبین خانوادگی، در افزایش بقای این بیماران موثر است. از سویی دیگر، فرسودگی مراقبتی نیز فشار توان فرسایی بر جسم، ذهن و توان مراقبین تحمیل می کند و تاثیری منفی بر نقش مراقبتی آن ها برجای می گذارد. لذا هدف مطالعه حاضر، تعیین تاثیر آموزش مراقبت از بیمار از طریق پیام رسان واتساپ بر تاب آوری مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1401 بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با دو گروه آزمون و کنترل به صورت پیش آزمون و پس آزمون بود که بر روی 60 نفر از مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در شهر ارومیه انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تخصیص داده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 تجزیه وتحلیل گردید. سطح معنی داری کمتر از 05/0 بود.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات تاب آوری قبل از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون وجود نداشت (05/0p>) اما تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات تاب آوری مراقبین خانوادگی بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون وجود داشت (05/0p<) به نحوی که بعد از مداخله، میانگین نمره تاب آوری در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل، افزایش یافته بود.

  بحث و نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مجازی از طریق شبکه های اجتماعی از قبیل پیام رسان واتساپ می تواند میزان تاب آوری مراقبین خانوادگی افراد مبتلا به سرطان را ارتقاء دهد. لذا با توجه به اهمیت نقش مداخلات آموزشی در ارتقای سطح سلامت بیماران و مراقبین آن ها، مدیران مراکز درمانی می توانند با اتخاذ تدابیر و برنامه مدون آموزشی و کارگاه های آموزشی در ارتباط با آموزش تقویت تاب آوری، موجب ارتقای سطح سلامتی مراقبین و تسریع در روند بهبودی و کیفیت زندگی بیماران شود.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، آموزش، مراقبین خانوادگی، تاب آوری، شبکه های اجتماعی
 • جواد صداقتی*، ابوالفضل کل میشی صفحات 521-529
  پیش زمینه و هدف

  این مطالعه باهدف مقایسه تاثیر دو روش تکنیک انحراف فکر و مانور والسالوا بر شدت درد جایگذاری کاتتر وریدی محیطی انجام شده و میزان کاهش درد رگ گیری طی این دو مداخله را بررسی می کند.

  مواد و روش کار

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور است که بر روی 100 بیمار با سن 60-18، نیازمند برقراری مسیر وریدی با کاتتر وریدی محیطی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین و طی تیرماه تا شهریورماه سال 1398 انجام شد. بیماران به دو گروه 50 نفره تقسیم شدند. در زمان اولین رگ گیری و زمان اولین تعویض آنژیوکت روی هر بیمار، دو تکنیک انحراف فکر و مانور والسالوا به روش متقاطع اجرا گردید. در روش تکنیک انحراف فکر از بیمار خواسته شد که یک توپک لاستیکی قابل انعطاف را در دست مقابل رگ گیری تا جایی که می تواند فشار دهد و تا پایان رگ گیری آن را نگه دارد. در روش مانور والسالوا از بیمار خواسته شد که یک بازدم فشاری با گلوت بسته هم زمان با گرفتن و فشردن نوک بینی به مدت 10 ثانیه، انجام دهد. درد رگ گیری بیمار با استفاده از مقیاس VAS قبل و بعد رگ گیری اندازه گیری شد. برای مقایسه میانگین شدت درد از آزمون های تی زوجی و تی مستقل، و برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 15 استفاده شد. این مطالعه با ضریب اطمینان 95 درصد انجام شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که اثر دوره در این مطالعه معنی دار نبود و بیانگر این موضوع هست که دوره ی شست و شوی 24 ساعته در این مطالعه مناسب بوده است (48/0P=). اثر متقابل دوره-درمان معنی دار بوده است (001/0P<)، درنتیجه مقایسه گروه ها در دوره درمانی اول و به صورت درون گروهی انجام شد. تحلیل روش متقاطع به وسیله آزمون های تی زوجی و تی مستقل نشان داد که بین تاثیر مداخله های تکنیک انحراف فکر و مانور والسالوا بر شدت درد رگ گیری وریدی با آنژیوکت در دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشته است (16/0P=).

  بحث و نتیجه گیری

  طبق نتایج این مطالعه، می توان روش های مانور والسالوا و تکنیک انحراف فکر را به عنوان روش هایی آسان، بدون هزینه و بدون نیاز به ابزار خاص در حین جایگذاری کاتتر وریدی به منظور کاهش درد استفاده نمود. در شرایط منع کاربرد مانور والسالوا در بیمارانی مانند بیماران قلبی، می توان از تکنیک انحراف فکر استفاده نمود.

  کلیدواژگان: انحراف فکر، کاتتریزاسیون، درد، وریدهای محیطی، مانور والسالوا
 • سوسن بهرامی کوهشاهی، فاطمه گلشنی*، آنیتا باغداساریانس، افسانه قنبری پناه صفحات 530-541
  پیش زمینه و هدف

  درد مزمن می تواند زمینه ناسازگاری هیجانی و روانی را در فرد مبتلا فراهم کرده و از این طریق بهداشت روانی را مورد تهدید قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی ساختاری درد مزمن بر اساس ذهن آگاهی، حمایت اجتماعی و رویدادهای زندگی با نقش میانجی پریشانی روان شناختی بود.

  مواد و روش کار

  روش پژوهش توصیفی از نوع الگویابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان مبتلا به درد مزمن در شهر تهران بود که در سال 1401 با شکایت درد عضلانی- اسکلتی و آرتریت روماتویید به کلینیک های درمانی مراجعه کرده بودند و تعداد 496 نفر از آن ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های درد مک گیل (MPQ)، پنج عاملی ذهن آگاهی (FFMQ)، حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)، رویدادهای استرس آمیز زندگی پیکل (SLESQ) و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس (DASS) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان دهنده برازش مطلوب مدل با داده های تجربی بود. اثر ضریب مسیرهای استاندارد مستقیم ذهن آگاهی و میزان عوامل استرس زا بر تجربه درد مزمن معنادار بود، اما ضریب مستقیم برای حمایت اجتماعی و تعداد عوامل استرس زا غیرمعنادار بود (p<0.05). همچنین مسیر غیرمستقیم ذهن آگاهی، حمایت اجتماعی، میزان و تعداد عوامل استرس زا بر تجربه درد مزمن از طریق نقش میانجی پریشانی روان شناختی معنادار بود (p<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  ذهن آگاهی، حمایت اجتماعی و رویدادهای زندگی با میانجی گری پریشانی روان شناختی نقش مهمی در تبیین درد مزمن ایفا می کنند. بنابراین متخصصان سلامت روان می توانند از این عوامل جهت بهبود بهداشت روانی افراد مبتلا به درد مزمن بهره ببرند.

  کلیدواژگان: درد مزمن، رویدادهای زندگی، ذهن آگاهی، پریشانی روان شناختی، حمایت اجتماعی
 • محمد یوسفی اصل* صفحات 542-546

  سازمان بهداشت جهانی گزارش می دهد که سالانه میلیون ها بیمار از مراقبت های ناایمن رنج می برند. امروزه ایمنی بیمار یکی از چالش های اصلی در سراسر جهان است. سه عامل می تواند بر ایمنی بیمار تاثیر بگذارد که عبارت اند از: عوامل سازمانی و مدیریتی، عوامل فیزیکی و ساختاری، و عوامل انسانی. عامل انسانی مهم تر و تاثیرگذارتر از سایر عوامل ذکر شده است. عدم دقت و سهل انگاری پزشکان، پرستاران، داروسازان و سایر کادر پزشکی می تواند ایمنی بیمار را به خطر بیندازد. راهکارهای مختلفی برای بهبود ایمنی بیمار توصیه شده است، ازجمله: نظارت و کنترل دقیق رویه های درمانی، افزایش مسیولیت کارکنان پزشکی، افزایش رضایت کارکنان پزشکی، ترفیع کارمندان و غیره. بهورزان با بهره گیری از آموزه های اسلامی مبتنی بر تاکید دین مبین اسلام بر اهمیت، ارزش و جایگاه کارکنان بهداشتی، سلامت جامعه و پاداش درمان و مراقبت از بیماران. تقویت مبانی دینی و اعتقادات معنوی کارکنان بهداشت و درمان می توانند منجر به مسیولیت پذیری و وظیفه شناسی بیشتر در کار و درنتیجه افزایش ایمنی بیمار شوند. پنج پیشنهاد عملی برای ارتقای سلامت معنوی کارکنان بهداشت و درمان عبارت اند از: برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با تقویت و تحکیم باورهای دینی، برگزاری جلسات تبیین و تفسیر اهمیت مراقبت از بیمار در آموزه های دینی، برگزاری مسابقات کتاب خوانی مرتبط با مسیولیت پذیری و خدمت به بیماران از منظر دین، برگزاری جلسات منظم هفتگی برای خواندن قرآن و اقامه نماز دسته جمعی، و نصب تابلوهای هنری و جذاب اهمیت و ثواب کمک به بیماران در محیط بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی.

  کلیدواژگان: کارکنان بهداشت و درمان، بهداشت روانی، بیمار، سلامت معنوی
 • فاطمه تقلیلی، فرحناز محمدی شاهبلاغی*، حمیدرضا خانکه، کیان نوروزی تبریزی صفحات 547-557
  پیش زمینه و هدف

  یکی از ابعاد مهم خود مراقبتی در پرستاران، بعد معنوی است. با این وجود مفهوم خودمراقبتی معنوی پرستاران به خوبی تعریف نشده است. لذا این مطالعه سعی دارد تا با تحلیل این مفهوم، تعریفی روشن و شفاف از این مفهوم ارایه نماید.

  مواد و روش کار

  این پژوهش باهدف تحلیل مفهوم خودمراقبتی معنوی پرستار با استفاده از رویکرد هشت مرحله ای واکر و آوانت انجام شد. بعد از جستجوی پایگاه های داده SID، Magiran،ISI، Pubmed، Scopus, Iranmedex بین سال های 2000 تا 2022 با استفاده از کلیدواژه های: خودمراقبتی پرستار، خودمراقبتی معنوی، خودمراقبتی معنوی پرستار، مقالات واجد شرایط انتخاب و با کمک روش تحلیل محتوای گرانهایم و لاندمن مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل مطالعات نشان داد، تبلور خود درونی و رفتار مبتنی بر نمود معنوی ازجمله ویژگی های مفهوم خودمراقبتی معنوی پرستاران می باشند که با پیشایندهای رویارویی با فشار و استرس زیاد، درک ماهیت معنوی حرفه پرستاری و محیط کاری معنویت پرور ظهور یافته و منجر به پیامدهایی از قبیل صیقل یافتن خود معنوی پرستار، تاب آوری و مراقبت اثربخش پرستاری می گردد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه، تعریف جامعی از خودمراقبتی معنوی در پرستار ارایه داده است و نشان می دهد خودمراقبتی معنوی در پرستار، فرایند مراقبتی مبتنی بر خود است که منجر به توجه بیشتر به ابعاد معنوی درونی پرستار و تقویت آن ها شده و کمک می کند تا در شرایط سخت و پرتنش حرفه ای بتواند از بیماران مراقبت اثربخش داشته باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل مفهوم، پرستار، خودمراقبتی معنوی، واکر و اوانت
 • سحر نورسینا، قمر کیانی* صفحات 558-574
  پیش زمینه و هدف

  افزایش هزینه های درمان سرطان در ایران و رشد تک فرزندی، والدین را بیش ازپیش تحت فشارهای ناشی از مراقبت از کودک دچار سرطان قرار داده است که دراین بین افسردگی از شایع ترین پیامدهاست. افزایش شفقت با توجه به نقش محافظتی آن در برابر آسیب های روانی، می تواند در حفظ سلامت روان والدین این کودکان سودمند باشد. پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه بین فشار مراقبتی و افسردگی در والدین کودکان مبتلا به سرطان با نقش تعدیل کنندگی شفقت به خود، انجام شد.

  مواد و روش کار

  روش پژوهش توصیفی و از نوع مقطعی-همبستگی و جامعه آماری آن، والدین کودکان مبتلا به سرطان زیر 18 سال بود. با روش نمونه گیری در دسترس 376 نفر از والدین، از بیمارستان های محک، بهرامی، مفید و میلاد، پرسشنامه های فشار مراقبتی نواک و گست (CBI)، فرم کوتاه افسردگی بک (BDI-II) و فرم کوتاه شفقت به خود ریس و همکاران را تکمیل کردند. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای spss-27 و smart pls-3 انجام شد. روابط بین متغیرها با آزمون همبستگی پیرسون و مدل پژوهش با استفاده از فن معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزیی (pls) ارزیابی شد.

  یافته ها

  با تحلیل
  یافته ها تاثیر فشار مراقبتی بر افسردگی (05/0>p) و تاثیر شفقت به خود بر افسردگی (05/0>p) در والدین کودکان مبتلا به سرطان تایید شد. همچنین یافته ها نشان داد بین شفقت به خود و فشار مراقبتی رابطه وجود دارد (05/0>p). درنهایت اثر تعدیل گری شفقت به خود در رابطه بین فشار مراقبتی و افسردگی تایید شد که شدت اثر تعدیل گری برابر با 122/0- و جهت تعدیل گری منفی بود (05/0>p). بر این اساس مشخص شد شفقت به خود می تواند در کاهش تاثیر فشار مراقبتی بر افسردگی موثر باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که شفقت به خود با کاهش ادراکات منفی در طول مراقبت از فرزند مبتلا به سرطان، کاهش علایم افسردگی را تسهیل می کند. بنابراین ارایه ی روان درمانی مبتنی بر شفقت به خود، در مراکز درمانی سرطان می تواند در کاهش فشار مراقبتی و افسردگی در والدین کودکان مبتلا به سرطان موثر باشد.

  کلیدواژگان: سرطان، فشار مراقبتی، کودکان، افسردگی، والدین، شفقت به خود
 • روزیتا چراغی، لاله الماسی*، وحید علی نژاد، نادر آقاخانی، مدینه جاسمی، سامره اقتدار صفحات 575-588
  پیش زمینه و هدف

  پرستاران بزرگترین مولفه سرمایه انسانی در سیستم های مراقبت های بهداشتی، به دلیل ماهیت شغلی خود نیازمند برخورداری از مهارت هایی هستند که بتواند در ارایه با کیفیت مراقبت ها به آنان کمک نماید. هوش هیجانی به عنوان یک توانایی فردی نسبتا ثابت و یک ویژگی مهم برای عملکرد پرستاری شناخته می شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با عملکرد شغلی و استرس شغلی در پرستاران انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کمی با رویکرد توصیفی از نوع مقطعی- همبستگی می باشد که بر روی 300 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی شهر ارومیه انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها مشتمل بر پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ، عملکرد شغلی پاترسون و استرس شغلی در پرستاران بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با کمک نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد میانگین نمره هوش هیجانی پرستاران در این مطالعه برابر با 78/107 بود که حاکی از میزان هوش هیجانی خوب در آنان بود. میانگین نمره استرس شغلی نیز برابر با 10/77 بود که نمایانگر استرس شغلی متوسط در آنان و میانگین نمره عملکرد شغلی در آن ها 62/37 به دست آمد که بیانگر عملکرد شغلی بسیار خوب در میان پرستاران مورد مطالعه ما بود. بررسی تحلیلی وجود ارتباط معنی دار بین عملکرد شغلی پرستاران و هوش هیجانی (P= 0.000) و همچنین استرس شغلی (P= 0.000) در پرستاران را تایید نمود.

  بحث و نتیجه گیری

  از آنجاییکه برخورداربودن از هوش هیجانی به عنوان یک مهارت مهم و قایل آموزش در شاغلین حرفه پرستاری بشمار می آید، این مهارت می تواند استرس شغلی افراد را کاهش داده و عملکرد شغلی آنان را ارتقاء و بهبود بخشد. بنابراین توصیه می شود که سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی حرفه پرستاری در جهت گنجاندن آموزش این مهارت در کوریکولولوم آموزشی پرستاری و یا دوره های ضمن خدمت پرستاران، در جهت ارتقاء این مهارت در جهت کاهش فشار و استرس کاری پرسنل پرستاری، افزایش عملکرد و نهایتا ارایه مراقبت های با کیفیت به بیماران و افزایش رضایتمندی آنان کوشا باشند.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، عملکرد شغلی، استرس شغلی، پرستار
|
 • Hero Hamzehpour, Shima Sadat Aghahosseini* Pages 503-510
  Background & Aim

  Concerning the determining role of health care professions in patient care and safety and the effects of interaction and collaboration between related professions on improving the quality and quantity of care and improving service to patients, this study was conducted to determine the correlation between moral sensitivity and interprofessional collaboration in 2023.

  Materials & Methods

  This is a descriptive study with a cross-sectional-correlation design. The sampling was done by simple random method and included 150 nurses working in teaching hospitals affiliated with Tehran Islamic Azad University of Medical Sciences. Inclusion criteria were the ability to speak Persian, mental health, absence of stressful issues in the last six months, and willingness to participate in the study. Exclusion criteria were lack of satisfaction to continue cooperation and failure to complete the questionnaire. Data were collected using nurses' moral sensitivity questionnaire (Lützén et al. 1994) and the Jefferson Scale of Attitudes toward Physician-Nurse Collaboration (Jefferson 2001). Face and content validity methods were used to validate the instruments, and Cronbach's alpha was used for reliability. Data analysis was done using descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation tests.

  Results

  The results showed that 82.67% of nurses had high moral sensitivity, and 81.33% had a lot of interprofessional collaboration. There was also no significant statistical relationship between nurses' moral sensitivity score and interprofessional collaboration (p=0.125).

  Conclusions

  Considering the positive and undeniable effects of moral sensitivity and interprofessional collaboration in nursing care, developing professional training in this field can affect the quality of nursing care, increase patient satisfaction, and reduce medical errors.

  Keywords: Interprofessional Collaboration, Moral Sensitivity, Nurses
 • Nader Aghakhani, Neda Mohammadikia, Samereh Eghtedar*, Vahid Alinejad Pages 511-520
  Background & Aim

  Among the critical groups providing services to patients are their family members, relatives, and friends in the breast cancer treatment process. The care provided by family caregivers effectively increases these patients' survival. On the other hand, caregiving burnout also imposes exhausting pressure on caregivers' bodies, minds, and power and negatively impacts their caring role. This study aimed to investigate the effect of patient care education delivered through WhatsApp messenger on the resilience of family caregivers of breast cancer patients in Urmia medical training centers in 2022.

  Materials & Methods

  This research was a semi-experimental study with pre-test and post-test design conducted on 60 family caregivers of breast cancer patients in Urmia City. The samples were selected by convenience sampling and randomly assigned to two control and test groups. Data collection tools were demographic information questionnaires and Connor Davidson's resilience questionnaire. Finally, the data was analyzed using SPSS ver.22 statistical software. The significance level was less than 0.05.

  Results

  There was no significant difference in resilience mean scores between control and intervention groups before the intervention (p>0.05). However, there was a significant difference in resilience mean scores of the two groups after the intervention (p<0.05), with higher resilience mean scores in the intervention group than in the control group.

  Conclusions

  This study showed that virtual training through social networks such as WhatsApp can increase the resilience of family caregivers of people with cancer. Therefore, considering the importance of educational interventions in improving the health level of patients and their caregivers, the managers of medical centers can improve the health level of caregivers and accelerate the recovery process and the quality of life of patients by adopting strategies and an educational program and training workshops in association with training to strengthen resilience.

  Keywords: Breast cancer, Education, Family caregivers, Resilience, Social Networks
 • Javad Sedaghati*, Abolfazal Kalmishi Pages 521-529
  Background & Aims

  This study was conducted to compare the effect of the distraction technique and Valsalva maneuver methods on the pain intensity of peripheral venous catheter placement and examined the reduction of pain during these two interventions.

  Materials & Methods

  This study is a randomized, single-blind clinical trial conducted on 100 patients aged 18-60 who needed to establish an intravenous line with a peripheral venous catheter, referring to Imam Khomeini Hospital, Esfrain between July and September 2019. Patients were allocated into two groups of 50 each. During the first venipuncture and IV line replacement, both distraction techniques and the Valsalva maneuver were performed in a cross-over method. In the distraction technique, the patients were asked to press a flexible rubber ball in their hand opposite the venipuncture as much as they could and hold it until the end of the venipuncture. In the Valsalva method, the patients were asked to perform a forced exhalation with their glottis closed while holding and squeezing the tip of their nose for 10 seconds. The patient's venipuncture pain was measured using the Visual Analogue Scale (VAS) before and after venipuncture. Paired t-test and independent t-test were used to compare the mean pain intensity, and SPSS software version 15.0 was used to analyze the data. The confidence coefficient of 95% was considered as significant in this study.

  Results

  The period effect was insignificant, indicating that the washing period of 24 hours was appropriate in this study (P =0.48). The treatment-period interaction was significant (P <0.0001), and so, the groups were compared in the first treatment period and within the groups. Cross-over analysis using paired t-test and independent t-test showed no significant difference between the effect of the distraction method and Valsalva maneuver on the severity of pain of IV line insertion in the groups
  (P = 0.16).

  Conclusion

  According to the results of this study, Valsalva maneuver and distraction techniques can be used as easy methods, without any cost, and without a need for special tools during the placement of venous catheters in order to reduce pain. The distraction technique can be used in the cases like cardiac patients that the Valsalva maneuver is prohibited.

  Keywords: Distraction, Catheterization, Pain, Peripheral Veins, Valsalva Maneuver
 • Susan Bahrami Koohshahi, Fatemeh Golshani*, Anita Baghdassarians, Afsaneh Ghanbari Panah Pages 530-541
  Background & Aim

  Chronic pain can provide emotional and psychological incompatibility in the affected person, thus threatening mental health. The current research aimed to develop the structural model of chronic pain based on mindfulness, social support, and life events with the mediating role of psychological distress.

   Materials & Methods

  This descriptive research used the structural equation modeling method. The population included all women and men suffering from chronic pain in Tehran city who had been referred to medical clinics in 1401 with complaints of musculoskeletal pain and rheumatoid arthritis. Four hundred and ninety-six patients were selected using the convenience sampling method. Then, they completed the McGill Pain Questionnaire (MPQ), Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), Stressful Life Events Screening Questionnaire (SLESQ), and Depression Anxiety and Stress Scale (DASS). Data were analyzed using SPSS v.25 and AMOS softwares.

  Results

  The results showed a good fit of the model with experimental data. The effect of the coefficient of direct standard paths of mindfulness and the amount and number of stressors on the experience of chronic pain was significant, whereas the direct coefficient for social support and the number of stressors was insignificant (p<0.05). Also, the indirect path of mindfulness, social support, amount, and number of stressors on the experience of chronic pain through the mediating role of psychological distress was significant (p<0.05).

  Conclusion

  Mindfulness, social support as well as life events play important role in explaining chronic pain by mediating psychological distress. Thus, mental health professionals can use these factors to improve the mental health of the people with chronic pain.

  Keywords: Chronic Pain, Life Change Events, Mindfulness, Psychological Distress, Social Support
 • Mohammad Yousefi-Asl* Pages 542-546

  The World Health Organization reports that millions of patients suffer from unsafe care annually. Today, patient safety is one of the main challenges worldwide. Three factors can affect patient safety: organizational and managerial factors, physical and structural factors, and human factors. The human factor is more important and influential than the other factors mentioned. Inaccuracy and negligence of doctors, nurses, pharmacists, and other medical staff can endanger the patient's safety. Various strategies have been recommended to improve patient safety, including careful monitoring and control of treatment procedures, increasing the responsibility of medical personnel, increasing medical staff satisfaction, employee promotion, etc. This commentary is suggested to improve patient safety by enhancing the spiritual health of the healthcare workers by using Islamic teachings based on the emphasis of the religion of Islam on the importance, value, and position of the healthcare workers, the wellness of the society, and the reward for treating and caring for patients. Strengthening the religious foundations and spiritual beliefs of healthcare workers can lead to greater responsibility and conscientiousness at work and, as a result, increase patient safety. Practical suggestions proposed to improve the spiritual health of healthcare workers included: Holding workshops related to strengthening and consolidating religious beliefs, Holding meetings to explain and interpret the importance of caring for the patient in religious teachings, Holding book reading competitions related to responsibility and service to patients from the perspective of religion, Holding regular weekly meetings to read the Qur'an and holding group prayers, and installing artistic and attractive signs on the importance and rewards of helping patients in the environment of hospitals and medical service centers.

  Keywords: Healthcare Workers, Mental Health, Patient, Spiritual Health
 • Fatemeh Taghlili, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi*, Hamid Reza Khankeh, Kian Norouzi Tabrizi Pages 547-557
  Background & Aim

  One of the important dimensions of self-care in nurses is the spiritual dimension, but the concept of spiritual self-care is not well defined. Therefore, this study analyzed this concept to provide a clear definition.

  Materials & Methods

  This research was conducted to analyze the concept of nurses’ spiritual self-care using Walker's and Avant's eight-step approach. SID, Magiran, ISI, Pubmed, Scopus, and Iranmedex databases were searched using the keywords: nurse's self-care, spiritual self-care, and nurse spiritual self-care between 2000 and 2022. Then, eligible articles were selected and analyzed using the content analysis method of Graneheim and Landman.

  Results

  The analysis of the data revealed that internal self-crystallization and behavior based on spiritual manifestation are among the characteristics of the nurses' spiritual self-care concept. It emerged from the antecedents of facing a lot of pressure and stress, understanding the spiritual nature of the nursing profession and a spiritual work environment, and led to consequences such as nursing spiritual self-polishing, resiliency, and effective nursing care.

  Conclusion

  The results of this study provide a comprehensive definition of spiritual self-care in nurses and show that spiritual self-care in nurses is a self-centered care process that leads to more nurses' attention to strengthening the inner spiritual dimensions. It also helps to provide effective care for patients in difficult and stressful professional situations.

  Keywords: Concept Analysis, Nurse, Spiritual Self-Care, Walker, Avant
 • Sahar Noursina, Qamar Kiani* Pages 558-574
  Background & Aims

  The increase in the cost of cancer treatment in Iran and the growth of single-child families have placed parents under more pressure than ever to take care of their child with cancer, which, among other traumas, increases the risk of depression. Increasing the level of compassion, given its protective role against psychological harm, can be beneficial in maintaining the mental health of the parents of these children. This study aims to determine the relationship between caregiving burden and depression in parents of children with cancer, focusing on the moderating role of self-compassion.

  Materials & Methods

  This research was descriptive-correlational, and the statistical population includes parents of children with cancer under 18 years of age. Three hundred seventy-six parents from Mahak, Bahrami, Mofid, and Milad hospitals participated in the study using the convenient sampling method. Participants were asked to respond to the Novak and Guest Caregiver Burden Inventory (CBI), Beck depression short form (BDI-II), and self-compassion short form. The data were analyzed using SPSS- and Smart PLS-3 software. The relationships between variables were evaluated using Pearson's correlation test and the research model was evaluated using the structural equation technique with the partial least squares (PLS) method.

  Results

  It was confirmed that caregiving burden has an effect on depression (p < 0.05), and self-compassion also has an impact on depression (p < 0.05) in the parents of the children with cancer. A significant relationship was found between caregiving burden and self-compassion (p<0.05). Furthermore, the study revealed that self-compassion mediates the relationship between caregiving and depression, with a mediating effect of -0.122 and a negative direction (p < 0.05). This indicates that self-compassion can play a role in reducing the impact of caregiving burden on depression.

  Conclusion

  It can be concluded that self-compassion reduces depressive symptoms by helping parents better perceive the care of a child with cancer. Therefore, incorporating psychotherapy-based self-compassion in cancer treatment centers can effectively reduce the caregiving burden and depression in parents of children with cancer.

  Keywords: Cancer, Caregiving Pressure, Children, Depression, Parents, Self-Compassion
 • Rozita Cheraghi, Laleh Almasi*, Vahid Alinejad, Nader Aghakhani, Madineh Jasemi, Samereh Eghtedar Pages 575-588

  Background &

  Aim

  Nurses are the most important members of health care systems. Due to the nature of their job, they need to have skills that can help them in providing quality care. Emotional intelligence is a relatively stable individual ability and an essential characteristic of nursing practice. The present study was conducted to determine the relationship between emotional intelligence, job performance, and occupational stress in nurses.
  Methods & Materials: The current research is a quantitative study with a descriptive cross-sectional and correlational approach conducted on 300 nurses working in educational and medical centers in Urmia City. Data collection tools included the Siberia Schering Emotional Intelligence Standard questionnaire, Paterson's Job Performance Questionnaire, and the Nursing Stress Scale (NSS). After completing the questionnaires, the data was analyzed using descriptive and analytical statistics in SPSS 20 software.

  Results

  The findings showed that the mean emotional intelligence score of the nurses was 107.78, having good emotional intelligence. The mean occupational stress score was 77.10, which represents the average job stress, and the mean job performance score was 37.62, which indicated a very good job performance among the nurses. The analytical investigation confirmed a significant relationship between nurses' job performance and emotional intelligence (P=0.000) as well as occupational stress (P=0.000) in nurses.

  Conclusion

  Since emotional intelligence is considered an important skill in the nursing profession, this skill can reduce nurse's job stress and improve their job performance. Therefore, it is recommended that the policymakers and educational planners add this emotional intelligence skill education in the nursing curriculum or continue education courses to improve their skills and reduce the workload and stress, increase their performance, and finally promote quality care to patients and increase their satisfaction.

  Keywords: Emotional intelligence, Job Performance, Occupational Stress, Nurse