فهرست مطالب

Veterinary Medicine - Volume:17 Issue: 4, Autumn 2023

Iranian Journal of Veterinary Medicine
Volume:17 Issue: 4, Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهدی سلطانی*، شفیق شفیعی، سید سعید میرزرگر، سپیده اسدی صفحات 287-300

  مطالعات درزمینه قدرت ضدمیکروبی و کارآیی مقاومت به بیماری ها در مورد پروبیوتیک ها بر علیه بیماری لاکتوکوکوزیس با عوامل لاکتوکوکوس گارویه، لاکتوکوکوس لاکتیس، لاکتوکوکوس پسیوم و لاکتوکوکوس رافینولاکتیس اندک بوده است. در میان مطالعات انجام شده بیشترین تمرکز بر پروبیوتیک های اسید لاکتیک بوده و توجه کمتری به پروبیوتیک های باسیلی و سایر پروبیتیک های متعلق به گرم مثبت ها و گرم منفی ها شده است. جنس های لاکتوباسیل، لاکتوکوکوس، لوکونوستوک و انتروکوکوس متداول ترین جنس های باکتری های اسید لاکتیک هستند که از آن ها به عنوان پروبیوتیک علیه لاکتوکوکوس در هر دو شرایط برون تنی و درون تنی استفاده شده و نتایج امیدوارکننده ای داشته است. گونه هایی از جنس های آیروموناس، سودوموناس، فلاوباکتریوم و ویبریو خاصیت ضدلاکتوکوکوس گارویه داشته اند، اما مطالعات بیشتری به ویژه آزمایشات درون تنی نیاز می باشد تا خواص پروبیوتیکی آن ها مشخص شود. اخیرا نژادهایی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شکل پست بیوتیک با خاصیت ضدلاکتوکوکوس گارویه گزارش شده است، اما مکانیسم عمل آن ها نیازمند مطالعات بعدی است. در این مقاله مروری، خواص پروبیوتیک تراپی علیه لاکتوکوکوزیس در آبزی پروری بررسی شده است و نکات نیازمند مطالعه، مورد توجه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لاکتوکوکوزیس، آبزی پروری، پست بیوتیک، پاراپروبیوتیک
 • آنوتا اکتر، سابوج رحمان، ابو حنیف، مرضیه رحمان، نسرین سلطانا جوینا، محمودول عالم* صفحات 301-308
 • میرا چیخاووی*، فادلا اسماعیل، سواد آیچه، ناسور بنامور صفحات 309-320
 • یماما الابدالی*، محمد الفتحی، سوان المحمود صفحات 321-332
 • فارس محمد امین*، خنونو طارق، رحمان جلال الدین صفحات 333-344
 • پرهام متقیان، افشین رئوفی*، امید مددگار، آریا بدیعی، ایرج اشرافی تمایی صفحات 345-352
  زمینه مطالعه

  کراتوکونژونکتیویت عفونی گاوان، شایع ترین بیماری چشمی گاوها در سرتاسر جهان است. افزون بر موراکسلا بویس به عنوان عامل اصلی بیماری، ویروس رینوتراکییت عفونی گاو (هرپس ویروس تیپ 1 گاوی) و گونه های مایکوپلاسما احتمالا به عنوان فاکتورهای خطر کراتوکونژونکتیویت عفونی گاوان مطرح می باشند. 

  هدف

  این مطالعه با هدف ارزیابی وجود ارتباط بین شناسایی گونه های مایکوپلاسما، هرپس ویروس تیپ 1 گاوی و ویروس اسهال ویروسی گاو در کیسه ملتحمه چشم و کراتوکونژونکتیویت عفونی گاوان انجام شد.

  روش کار

  واکنش زنجیره ای پلیمراز برای شناسایی گونه های مایکوپلاسما، هرپس ویروس تیپ 1 گاوی و ویروس اسهال ویروسی گاو در نمونه های دریافت شده از چشم های مبتلا به کراتوکونژونکتیویت عفونی و چشم های سالم به کار گرفته شد. 

  نتایج

  براساس نتایج آزمون پی سی آر، گونه های مایکوپلاسما به ترتیب در 6/63 درصد از چشم های مبتلا و 2/47 درصد از چشم های سالم شناسایی شدند. هرپس ویروس تیپ 1 گاوی به ترتیب در 59/1 درصد از چشم های مبتلا و 36/1 درصد از چشم های سالم و ویروس اسهال ویروسی گاو  نیز در 65/9 درصد از چشم های مبتلا و 58/3 درصد از چشم های سالم شناسایی شدند. هرپس ویروس تیپ 1 گاوی به عنوان تنها عامل دارای ارتباط معنادار (P<0/05) با ضایعات بیماری مورد شناسایی قرار گرفت (جداشده از 59/1 درصد از چشم های مبتلا و 36/1 درصد از چشم های سالم).

   نتیجه گیری نهایی:

   براساس نتایج این مطالعه، هرپس ویروس تیپ 1 گاوی ممکن است به عنوان فاکتور خطر در پاتوژنز کراتوکونژونکتیویت عفونی گاوان نقش داشته باشد و مکانیسم هایی به غیر از تضعیف ایمنی نیز در پاتوژنیسیته بیماری دخالت داشته باشد.

  کلیدواژگان: بیماری های چشمی، کراتوکونژونکتیویت عفونی گاوان، گونه های مایکوپلاسما، ویروس اسهال ویروسی گاو، هرپس ویروس تیپ 1 گاوی
 • امید آذری*، رضا نیکزاد، علیرضا فارسی نژاد، شهرزاد عزیزی صفحات 353-362
  زمینه مطالعه

  سلول درمانی در تاندونیت به منظور کوتاه کردن دوره بهبودی بافت تاندون و همچنین بازگشت ویژگی های عملکردی آن به کار می رود. تقریبا همه سلول های بنیادی پس از تزریق، پتانسیل گسترده ای برای تمایز به سلول های گیرنده را دارا هستند.

  هدف

  هدف اصلی این مطالعه مقایسه دو منبع سلول های بنیادی مزانشیمی در بازسازی تاندون است.

  روش کار

  در این مطالعه 32 خرگوش نیوزلندی به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. کلاژناز باکتریایی به دنبال بیهوشی عمومی در تاندون خم کننده انگشتی سطحی (SDFT)، همه خرگوش ها القا شد و سلول درمانی 48 ساعت پس از القای کلاژناز انجام شد. گروه 1 با سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان آلوژنیک (BMMSCs)، گروه 2 با سلول های بنیادی مشتق شده از پد چربی رباط کشکک خرگوش نیوزیلندی و گروه 3 با نرمال سالین 0/9 درصد تحت درمان قرار گرفت. گروه 4 (گروه کنترل) بدون درمان باقی ماند. همه خرگوش ها در پایان هفته دوم و چهارم به روش انسانی معدوم و نمونه های تاندون جهت ارزیابی هیستوپاتولوژی برداشت شدند. مطالعه هیستوپاتولوژی توسط رنگ های هماتوکسیلین ایوزین، تری کروم ماسون و وانگیسون انجام شد و ساختار تاندون، آرایش فیبر، هسته سلولی، التهاب بافت، عروق زایی و تراکم بررسی شدند.

  نتایج

  روند ترمیم تاندون در گروه های 1 و 2 بازسازی بهتری نسبت به گروه های3 و 4 نشان داد (0/50≤P). در برخی از پارامترهای میکروسکوپی بین گروه 1 و 2 تغییرات معناداری مشاهده شد (0/50≤P).

  نتیجه گیری نهایی: 

  باتوجه به مطالعه حاضر، تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی BMMSCsمشتق از بافت استخوان و چربیADSCs ، نتایج مفیدی را در بهبود بافت تاندون نشان داد. علاوه براین ADSCها بازسازی بهتر بافت تاندون آسیب دیده را نسبت به BMMSCها نشان دادند.

  کلیدواژگان: ترمیم، سلول های بنیادی، هیستوپاتولوژی، تاندونیت، خرگوش
 • حسین حقیقت نژاد، سید مصطفی پیغمبری*، جمشید رزم یار صفحات 363-374
  زمینه مطالعه

  سالمونلوز به صورت گسترده، به عنوان یک بیماری همه گیر و دارای اهمیت بهداشت عمومی شناخته می شود. سالمونلا اینفنتیس توانایی ایجاد عفونت در انسان و حیوانات مختلف شامل طیور را دارد. این باکتری یکی از مهم ترین سرووارهای جداسازی شده از مناطق مختلف جهان محسوب می شود. با وجود اینکه تحقیقات مختلفی در مورد روند بیماری زایی سالمونلا اینفنتیس صورت گرفته است، اما درک علمی چندانی در این زمینه وجود ندارد.

  هدف

   هدف این مطالعه بررسی ژن های حدت سالمونلا اینفنتیس جداشده از منابع مختلف طیور در کشور ایران است. 

  روش کار

  در این مطالعه 54 جدایه سالمونلا اینفنتیس که از لاشه طیور، مدفوع طیور و کشتارگاه جداسازی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تکنیک ملکولی PCR اختصاصی هر ژن، به منظور بررسی 6 ژن حدت مهم سالمونلا اینفنتیس (sopB, sopE, sitC, pefA, sipA, spvC)  طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. 

  نتایج

  تعداد 51 جدایه (94/4 درصد) دارای ژن حدت sopE، 49 جدایه (90/7 درصد) دارای ژن حدت sitC، 26 جدایه (48/1 درصد) واجد ژن حدت pefA، 5 جدایه (9/2 درصد) واجد ژن حدت sopB و 15 جدایه (7/درصد) واجد ژن حدت sipA بودند. همچنین ژن حدت spvC در هیچ کدام از جدایه ها مشاهده نشد. 

  نتیجه گیری نهایی:

   در مطالعه حاضر، ویژگی های مشابه و قابل توجهی در ژن های حدت جدایه های به دست آمده از مدفوع طیور و کشتارگاه طیور مشاهده شد که ازنظر بهداشت عمومی حایز اهمیت و باعث نگرانی است. نیاز است جدایه های سالمونلا اینفنتیس بیشتری از منابع مختلف طیور و انسان مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند، اما یافته های این بررسی می تواند به محققان بهداشتی به منظور درک روند بیماری زایی و همه گیرشناسی سالمونلا اینفنتیس در ایران کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: بیماری زایی، بهداشت عمومی، سالمونلا اینفنتیس، ژن های حدت، طیور
 • روزبه فلاحی*، نوید داداش پور دواچی صفحات 375-382
  زمینه مطالعه

  خرگوش ها در طول روز تمیز کردن خود را انجام می دهند که این کار غالبا منجر به تجمع مو در معده حیوان می شود. ازآنجاکه موهای خرگوش نسبت به سایر حیوانات سست تر است و دایما بدن خود را لیس می زنند، خزهای بدنشان به راحتی کنده می شود. از طرفی، خرگوش ها مستعد تشکیل سنگ های ادراری هستند.

  هدف

  این مطالعه به منظور بررسی وجود توپ های مویی و سنگ های ادراری در خرگوش های آزمایشگاهی موسسه رازی انجام شد.

  روش کار

  طی دوره 1 ساله، کلنی خرگوش های آزمایشگاهی نژاد داچ آلبینو در بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی شامل 106 سر حیوان نر و 287 سر ماده و 166 نوزاد، تحت نظر قرار گرفتند. پس از کالبدگشایی، دستگاه گوارش (معده و روده ها)، ازنظر وجود مو و توپ های مویی بررسی شد. سپس سیستم ادراری (کلیه ها، میزنای، مثانه و میزراه) از نظر وجود هرگونه سنگ ادراری مورد بررسی قرار گرفت. 

  نتایج

  هیچ گونه علایمی از بی اشتهایی، بی حالی، درد شکمی، کاهش وزن، کاهش و غیرطبیعی شدن مدفوع، در آن ها مشاهده نشد و نیز در کل کلنی هیچ تلفاتی رخ نداد. معده در تمام نمونه ها پر بود که نشان دهنده خوردن غذا به مقدار کافی بوده است. در روده ها گاز و نقاط پرخون و یا خونریزی مشاهده نشد. مقدار و قوام مدفوع در روده ها طبیعی بودند. در هیچ کدام از نمونه ها، توپ های مویی مشاهده نشد، اما در اکثر خرگوش ها (هر دو جنس)، مقدار کمی مو در محتویات معده مشاهده شد. همچنین در کلنی خرگوش ها، هیچ گونه علایم ناشی از ابتلا به سنگ های ادراری مشاهده نشد. 

  نتیجه گیری نهایی:

   متعادل بودن جیره غذایی، تامین نیازهای غذایی و نیز عدم وجود هرگونه عامل استرس زا در محیط های پرورشی نقش اساسی دارد و از بروز بسیاری از بیماری ها نظیر توپ های مویی و سنگ های ادراری جلوگیری می کند. عدم مشاهده سنگ های ادراری در این بررسی، می تواند این فرضیه را مطرح کند که عفونت به باکتری های موثر در ایجاد سنگ های ادراری منتفی و یا در حد غیر بیماری زا است که می تواند به عنوان شاخصی برای حیوانات عاری از عوامل بیماری زا مطرح باشد. گرچه باید پایش های باکتریایی و سایر عوامل عفونت زا به صورت تخصصی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: توپ های مویی، خرگوش، دستگاه ادراری، دستگاه گوارش، سنگ ها
 • اکرم بحرینی پور، علیرضا باهنر*، زهرا بلوکی، عباس رحیمی فروشانی، صمد لطف الله زاده، کریم امیری صفحات 383-392
  زمینه مطالعه

  بروسلوز یکی از بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام است که ازنظر بهداشتی و اقتصادی دارای اهمیت بسیاری است. 

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی برخی عوامل موثر بر آلودگی گاوداری های شیری ایران به بروسلوز انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش، یک مطالعه مورد-شاهد در سطح گاوداری های شیری است. گاوداری های مورد (95 گاوداری) شامل تمام موارد بروز ثبت شده بیماری در طی 14 ماه مطالعه با حداقل 1 راس گاو سرم مثبت (1. آزمایش رزبنگال و آزمایشات رایت و 2. مرکاپتواتانول به صورت متوالی) و گاوداری های شاهد (95 گاوداری) با شرط حداقل 2 سال عاری بودن از بیماری انتخاب و ازنظر ظرفیت و منطقه جغرافیایی با گاوداری های مورد همسان شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون رگرسیون لجستیک شرطی چند متغیره و نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام شد.

  نتایج

  ازنظر ارتباط آماری بین متغیرهای مستقل تحت مطالعه با ابتلا به بروسلوز در گله، مشخص شد رعایت بهداشت و ضدعفونی آبشخورها (حداقل هفته ای 3 بار شست وشو و استفاده از مواد شوینده یا ضدعفونی کننده) باعث کاهش خطر آلودگی دامداری به بروسلوز (درصد شانس=،0/04 فاصله اطمینان 95 درصد=0/003-0/499) می شود و عواملی چون سابقه سقط (درصد شانس=،7/01 فاصله اطمینان 95 درصد=1/51-32/59)، جایگزینی دام از بیرون (درصد شانس=،7/87 فاصله اطمینان 95 درصد=1/07-58/07) و ورود دام جدید در 12 ماه اخیر به دامداری (درصد شانس=،7/27 فاصله اطمینان 95 درصد=1/20-43/90) سبب افزایش خطر آلودگی به بروسلوز می شود.

  نتیجه گیری نهایی:

   توجه جدی تر به آموزش دامداران، رعایت اصول بهداشتی از سوی دامداران و محدود کردن جابه جایی دام ها به طور قانون مند از راهکارهایی است که برای پیشگیری از ابتلای دامداری به بروسلوز توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بروسلوز، عوامل خطر، گاوداری شیری، ایران
 • هدی جواهری بارفروشی، سعید اسماعیل خانیان*، نوید داداشپور دواچی، نادر اسدزاده، رضا مسعودی صفحات 393-400
  زمینه مطالعه

  انجماد اسپرم روشی موثر برای توزیع اسپرم با کیفیت با هدف تلقیح مصنوعی است، اما فرآیند انجماد باعث کاهش کیفیت اسپرم پس از یخ گشایی می شود.

  هدف

  هدف از ازریابی اثر آنتی اکسیدان هدف مند میتوکندریایی میتوتمپو بر کیفیت اسپرم بز بعد از ذخیره سرمایی بوده است. 

  روش کار

  نمونه های اسپرم پس از جمع آوری و رقیق سازی به 5 قسمت تقسیم شدند. مقادیر 0، 1، 10، 100 و 1000 میکرو مولار میتوتمپو را دریافت کردند. پارامترهای جنبایی، پراکسیداسیون لیپیدها، مورفولوژی غیرنرمال، سلامت غشا، سلامت آکروزوم و زند ه مانی پس از یخ گشایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

  نتایج

  زمانی که مقدار 10 میکرومولار میتوتمپو به رقیق کننده انجماد اسپرم افزوده شد، پارامترهای جنبایی کل، جنبایی پیشرونده، سلامت غشا، سلامت آکروزوم و زنده مانی افزایش یافت (P≤0/05)، درحالی که پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی نسبت به سایر گروه ها کاهش یافت (P>0/05). 

  نتیجه گیری نهایی:

   درنتیجه، استفاده از آنتی اکسیدان هدف مند میتوکندریایی میتوتمپو می تواند به عنوان یک افزودنی مناسب برای بهبود کیفیت اسپرم بز در هنگام انجام فرایند انجماد-یخ گشایی باشد.

  کلیدواژگان: بز، ذخیره سرمایی، رقیق کننده، میتوتمپو، اسپرم
 • منیره شهسواری، پیراسته نوروزی، حمید کلالیان مقدم، مریم تیموری* صفحات 401-408
  زمینه مطالعه

  استرس اکسیداتیو و التهاب به شدت با هم مرتبط هستند. هر دوی آن ها نقش مهمی در پاتوژنز دیابت شیرین دارند.

  هدف

  در این مطالعه اثر محافظتی بالقوه ریشه کودزو در برابر استرس اکسیداتیو و التهاب در مدل حیوانی دیابت ملیتوس القاشده با استرپتوزوتوسین بررسی شده است.

  روش کار

  دیابت ملیتوس در موش های صحرایی نر نژاد ویستار با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) ایجاد شد. ریشه کودزو (100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) پس از گذشت 1 هفته از تجویز استرپتوزوتوسین، در حیوانات دیابتی (به مدت 6 هفته) به صورت خوراکی تجویز شد.

  نتایج

  حیوانات دیابتی افزایش معنا داری در سطوح گلوکز خون ناشتا، فاکتور نکروز تومور آلفا و مالون دی آلدیید نشان دادند، اما کاهش معنا داری در سطح انسولین پلاسما و سوپراکسید دیسموتاز و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز داشتند. تجویز ریشه کودز به حیوانات دیابتی توانست این اثرات را معکوس کند.

  نتیجه گیری نهایی:

   ریشه کودزو دارای خاصیت ضددیابتی احتمالا از طریق خواص ضدالتهابی و ضداکسیداتیو در مدل حیوانی دیابت القاشده با استرپتوزوتوسین است.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، دیابت، التهاب، ریشه کودزو، استرس اکسیداتیو
 • امیر اصغری باغ خیراتی، سارا شکرپور*، محمد حسن زاده، جواد جاوید نژاد، جمشید رزمیار صفحات 409-414

  باجریگار (Melopsittacus undulatus)  طوطی کوچک رنگارنگ و حیوان خانگی محبوب در سرتاسر جهان است. این مطالعه بر روی یک باجریگار نر 5 ساله همراه با توده بزرگ و پر از مایع در قسمت قدامی گردن انجام شد. به منظور تعیین منشا تومور، آسپیراسیون با سوزن ظریف انجام شد و محتوای تومور بر روی آگار خون دار و مک کانکی (هوازی و بی هوازی) کشت داده شد. به علاوه سونوگرافی از تومور و رادیوگرافی کل بدن در موقعیت جانبی و پشتی-شکمی انجام شد. درنهایت تومور برداشته و در فرمالین بافر خنثی 10 درصد تثبیت شد. با رنگ آمیزی معمول هماتوکسیلین-ایوزین ،(H&E) رنگ آمیزی شد. براساس نتایج رادیولوژی و سونوگرافی، تومور (5/2 سانتی متر×4 سانتی متر×3/7 سانتی متر) ساختاری همگن داشت و با مایع اکوژنیک پر شده بود. رشد باکتری در کشت محتویات تومور مشاهده نشد. ازنظر هیستوپاتولوژی، توده از فضاهای کیستیک همراه با تکثیر سلول های اپیتلیوم پوششی، در جهت تشکیل پاپیلای داخل لومن تشکیل شده بود. تومور به عنوان آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری تشخیص داده شد.

  کلیدواژگان: باجریگار، آدنوکارسینوم کیستیک، هیستوپاتولوژی، رادیولوژی، سونوگرافی
 • محمد بابائی، مرتضی یاوری*، سید مسعود ذوالحواریه، علی کلانتری حصاری صفحات 415-422

  زمینه مطالعه آگناتیا یکی از بدشکلی های اولین کمان حلقی است که به ناهنجاری فک پایین منجر می شود. هدف از این گزارش تشریح شکل غیرمعمول آگناتیا اتوسفالی در بره میش مهربان بود که با ناهنجاری های دیگری همراه بود. بررسی دقیق صورت بره نشان دهنده وجود زنجیره ای از ناهنجاری ها در ناحیه سر بود. عدم وجود فک پایین، لب ها، شکاف دهان، حفره دهان، زبان و دندان ها تشخیص داده شد. چشم ها و لوب های گوش نرمال بودند، اما قاعده لاله های گوش در ناحیه شکمی مفصل اطلسی- پس سری به هم رسیده و یک مجرای گوش خارجی واحد را در قسمت شکمی مفصل اطلسی-پس سری تشکیل داده بودند. سوراخ های بینی به شکل طبیعی تشکیل شده بود، اما به دلیل تشکیل نشدن لب ها به ویژه لب بالایی، فیلتروم تشکیل نشده بود. دستگاه لامی به طور نرمال توسعه یافته بود. ناحیه حنجره ای حلق، ارتباطی با ناحیه بینیای حلق نداشت و به صورت تهبسته خاتمه یافته بود. همچنین حفره های بینی به دلیل عدم تشکیل ناحیه بینیای حلق به صورت تهبسته خاتمه یافته بود و سوراخ شوان وجود نداشت. بنابراین ناحیه حلقی غیرنرمال باعث ناکارآمدی سیستم تنفسی و به دنبال آن مرگ بره شده بود.

  کلیدواژگان: آگناتیا، بدشکلی، مادرزادی، بره میش مهربان
|
 • Mehdi Soltani *, Shafigh Shafiei, Seyed Saeid Mirzargar, Sepideh Asadi Pages 287-300

  Studies describing antagonistic activity and disease resistance efficacy of potential probiotics towards lactococcosis caused by Lactococcus garvieae, Lactococcus lactis, Lactococcus piscium, and Lactococcus raffinolactis are limited. Most studies have focused on lactic acid bacteria (LAB), and less attention has been paid to Bacillus probiotics or other gram-positive or gram-negative members. Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, and Enterococcus are the most common genera of LAB tested towards L. garvieae either in in vitro or in vivo assays, and the obtained results are promising. Although strains of Flavobacterium, Pseudomonas, Aeromonas, and Vibrio genera have shown antibacterial activity against L. garvieae, further work is required to confirm such inhibition activity, particularly by disease resistance bioassays. recently, gram-positive or gram-negative bacteria strains have demonstrated antimicrobial inhibition towards L. garvieae in postbiotics, but details of their mode of action warranted further studies. This review addresses the probiotic therapy for lactococcosis in aquaculture and discusses the present gaps.

  Keywords: Probiotic, Lactococcosis, Aquaculture, Postbiotic, Paraprobiotic
 • Antora Akter, Sabuj Rahman, Abu Hanif, Marzia Rahman, Nasrin Sultana Juyena, Mahmudul Alam * Pages 301-308
  Background
  Septic arthritis affects ruminant welfare because, if left untreated, it can cause chronic pain and limit the mobility of affected joints.
  Objectives
  This study aimed to investigate the clinical and pathological changes in arthritic bovine calves. 
  Methods
  The study was conducted on 12 calves with swollen knees or carpal joints. All calves were evaluated through clinical, radiographic, and ultrasonographic examination. Peripheral blood was aspirated from each to assess hematobiochemical changes. Synovial fluid and infected swab samples were subjected to bacteriological analysis, and a synovial biopsy was taken for histological examination. 
  Results
  Ultrasound revealed inflammatory effusions with various echogenicity in the afflicted joint capsule, while radiography showed remarkable swelling of joints and surrounding structures and the development of new bone. Regarding hematological variables, the value of total erythrocyte count, total leukocyte count, and erythrocyte sedimentation rate significantly (P<0.05) increased in septic arthritic calves compared to healthy calves. In the arthritis group, the serum concentration of alanine transaminase, alkaline phosphatase, and aspartate aminotransferase was considerably (P<0.05) higher than in healthy calves. The total protein and urea values were significantly (P<0.05) decreased in calves with infected arthritis. From the synovial fluid and purulent discharge of the joints, Staphylococcus aureus and Escherichia coli were isolated. Histopathology of synovial tissue revealed chronic suppurative inflammation with intense hyperplasia of joint synovium.
  Conclusion
  The results of this study may aid veterinarians in effectively diagnosing and treating septic arthritis in calves.
  Keywords: calves, Histopathology, Radiography, septic arthritis, Ultrasonography
 • Mira Chikhaoui *, Fadhéla Smail, Souad Aiche, Naceur Benamor Pages 309-320
  Background
  The pure-bred Barb horse is a beloved breed from the Great Maghreb. Despite the breed’s prominence in Algeria, no gestational hematological or biochemical research has been done on this breed.
  Objectives
  This study aimed to compare the hematological and biochemical parameters of pregnant and non-pregnant Barb mares in the first, second, and third trimesters of pregnancy.
  Methods
  From 12 pregnant and 6 non-pregnant mares, 102 venous blood samples were taken, and their glucose (Glu), cholesterol (Cho), triglycerides (TG), total protein (TP), urea (Urea), Aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyl transferase (GGT), iron (Fer), calcium (Ca), phosphorus (P), and ferric reducing ability of plasma (FRAP) were assessed as biochemical variables. Also, red blood cells, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin concentration, white blood cells, and platelets were all measured as hematological variables.
  Results
  The levels of ALP, ALT, GGT, and P decreased significantly throughout gestation, while Ca, TG, Fe, and Glu levels increased. AST concentrations decreased in the second and third trimesters, whereas Cho levels increased in the first and second trimesters. Urea levels increased significantly in the third trimester, and FRAP showed significant differences at different stages of pregnancy. Mean corpuscular hemoglobin concentration was significantly lower in the first and second trimesters, and hemoglobin values were significantly lower in the second trimester. The mean value of white blood cell count was slightly higher in late pregnancy, while platelet values significantly increased throughout all trimesters.
  Conclusion
  The study provides valuable information on the changes in hematological and biochemical parameters during pregnancy in Barb mares. These findings can be used as a reference for future studies on the reproductive physiology of this breed.
  Keywords: Barb mares, gestation, Biochemical parameters, Hematology, oxidative stress
 • Yamama Z Al-Abdaly *, Mohammed Younis Alfathi, Saevan Saad Al-Mahmood Pages 321-332
  Background
  The pharmacologic and toxicological response to different drugs vary according to the type and breed of the animal.
  Objectives
  This investigation was carried out to compare the toxic effects of azithromycin on chickens and quails.
  Methods
  The animals of each kind were divided into 3 groups; the first group served as the control and received just distilled water; the second and third groups received different doses of azithromycin (5% and 10% of the median lethal dose) over 5 days.
  Results
  Compared to quails, the LD50 in chicks was substantially higher. Both chicks and quails treated with high doses of azithromycin showed a substantial difference in neurobehavioral and motor measures. Total antioxidant capacity (TAC) and glutathione decrease in chicks receiving the high dose of azithromycin, whereas, in quail, the prior impact was present in both doses. With the cholinesterase activity in quails and chicks being inhibited, a high dose of azithromycin dramatically raised the level of caspase-3 in the quail. We observed severe diffuse vacuolar degeneration in hepatocytes with infiltration of inflammatory cells in quails and chicks in the high dose and less severe effects in quail and chicks in the lower dose. In quails’ livers, tumor necrosis factor-(TNF)-α was strongly expressed at high and weakly at low doses. Still, in chickens’ livers, TNF-α expression was moderate at high and low at low doses.
  Conclusion
  At the same percentages and dose of the LD50 in both quails and chicks, azithromycin causes severe toxic effects in quails but less toxic effects in chickens.
  Keywords: Azithromycin, Birds, caspase-3, Neuro-behavioral, TNF-α, Toxicity
 • Mohamed Amine Fares *, Tarek Khenenou, Djallal Eddine Rahmoun, Hemida Houari Pages 333-344
  Background
  The immune system of the dromedary has remained a subject that has not been extensively researched in immunology. Researchers in morphology and immunology have long sought to delve into the structure and function of the dromedary’s immune system to gain a deeper understanding of its mechanisms and potential applications in human and animal health.
  Objectives
  This study aims to elucidate the histological architecture and cellular composition of the lymph nodes in the indigenous dromedary breed of the El Oued region in Algeria and to compare the results with those of prior investigations of lymph node structures in other mammalian species.
  Methods
  Hematoxylin, eosin stain, and Masson’s trichrome stain techniques were used for histological analysis. In contrast, methylene blue, eosin, and May-Grünwald Giemsa staining techniques were used for cytological analysis. The study data were collected and analyzed using qualitative and quantitative methods to identify the histological and cellular features of the lymph nodes.
  Results
  Our study revealed that the lymphatic follicles in the dromedary’s lymph nodes have a higher concentration of lymphocytes within the follicles’ germinal center than other species. The lymph nodes were observed to be divided into conglomerates. The cytological study showed that the major cellular population consisted of lymphocytes, followed by macrophages and reticulocytes according to the localization and the functional zone.
  Conclusion
  The study provided novel insights into the architecture and cellular composition of the lymph nodes of dromedaries, distinct from those of other species. These findings may have implications for the understanding and treatment of immune-related conditions in dromedaries.
  Keywords: Cytology, Dromedary, Histology, Lymph nodes, Morphology
 • Parham Mottaghian, Afshin Raoofi *, Omid Madadgar, Arya Badiei, Iradj Ashrafi Tamai Pages 345-352
  Background

  Infectious bovine keratoconjunctivitis (IBK or “pink eye”) is the most common infectious ocular disease in cattle worldwide. In addition to Moraxella bovis as the principal causative agent, infectious bovine rhinotracheitis virus (BHV-1) and Mycoplasma species probably act as risk factors for IBK.

  Objectives

  This study aimed to evaluate the association between the detection of Mycoplasma sp., bovine herpesvirus 1 (BHV-1), and bovine viral diarrhea virus (BVDV) in the conjunctival sac of the eye and IBK.

  Methods

  Polymerase chain reaction (PCR) was employed to detect Mycoplasma sp., BHV-1, and BVDV in samples collected from IBK-affected and healthy eyes.

  Results

  Based on the PCR results, Mycoplasma sp. was detected in 63.6% and 47.2% of IBK-affected and healthy eyes, respectively. BHV-1 was detected in 59.1% and 36.1% of affected and healthy eyes, respectively. BVDV was detected in 65.9% and 58.3% of affected and healthy eyes, respectively. BHV-1 was the only agent significantly (P<0.05) associated with IBK lesions (isolated from 59.1% of affected vs 36.1% of healthy eyes). 

  Conclusion

  Based on the study results, BHV-1 may be a risk factor in the pathogenesis of infectious bovine keratoconjunctivitis, and mechanisms other than immune depression might be involved in its pathogenicity.

  Keywords: BHV-1, BVDV, Infectious bovine keratoconjunctivitis, Mycoplasma sp
 • Omid Azari *, Reza Nikzad, Alireza Farsinezhad, Shahrzad Azizi Pages 353-362
  Background

  Cell therapy is applied in tendonitis to speed the healing process of tendon tissue and restore its functional properties. Almost all types of stem cells can differentiate from the recipient cells after transplantation.

  Objectives

  The main goal of this study is to compare the effects of two sources of mesenchymal stem cells on tendon regeneration.

  Methods

  This study randomly divided 32 New Zealand rabbits into 4 groups. The bacterial collagenase was induced at the superficial digital flexor tendon (SDFT) of all rabbits, and the treatment was performed 48 hours after collagenase induction. Group 1 was treated with allogeneic bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSCs). Group 2 was treated with adipose-derived stem cells (ADSCs) from the patellar ligament fat pad. Group 3 (sham group) was treated with 0.9% normal saline, and group 4 (control group) was left with no treatment. All rabbits were euthanized 2 and 4 weeks after surgery, and tendon samples were harvested. The histopathology was assessed by hematoxylin-eosin, Masson’s trichrome, and Vangieson’s dye, and tendon structure, fiber arrangement, cell nuclei, tissue inflammation, vascularity (angiogenesis), and density were surveyed.

  Results

  The tendon healing process in the BMMSC and ADSC groups revealed better regeneration than the control and sham groups (P≤0.05). Significant changes (P≤0.05) in some microscopic parameters were seen by comparing the BMMSC and ADSC groups.

  Conclusion

  According to the present study, the injection of mesenchymal stem cells (BMMSCs or ADSCs) showed beneficial results in tendon tissue healing. Furthermore, ADSCs showed better regeneration of the injured tendon tissue than BMMSCs.

  Keywords: Regeneration, stem cell, Histopathology, Tendonitis, Rabbit
 • Hossein Haghighatnezhad, Seyed Mostafa Peighambari *, Jamshid Razmyar Pages 363-374
  Background

  Salmonellosis is increasingly recognized as a worldwide public health concern. Salmonella Infantis can infect both humans and animals, including poultry. It has been one of the most reported isolated serovars from different parts of the world. Although some research has been carried out on the pathogenesis of S. Infantis, little scientific understanding of its pathogenesis is available.

  Objectives

  This study aimed to analyze the virulence genes of S. Infantis recovered from different sources of poultry in Iran.

  Methods

  Six virulence genes of 54 S. Infantis strains originated from broiler feces, poultry processing, and broiler carcasses were examined. Gene-specific polymerase chain reactions were designed and employed to detect the presence or absence of 6 important virulence genes (sopB, sopE, sitC, pefA, sipA, and spvC) in 54 S. Infantis isolates.

  Results

  In this study, sopE, sitC, pefA, sipA, and sopB virulence genes were detected in 51(94.4%), 49(90.7%), 26(48.1%), 15(27.7%), and 5(9.2%) isolates, respectively. The spvC gene was not detected in any of the isolates. 

  Conclusion

  In the present study, a remarkably identical profile was found on virulence genes’ presence in isolates recovered from broiler feces and poultry processing plant sources, that is a public health concern. However, more S. Infantis isolates from various poultry sources, and human origin should be examined and analyzed. The findings of this survey can help the health researchers better understand the pathogenesis and epidemiology of S. Infantis in Iran.

  Keywords: pathogenesis, Poultry, Public health, Salmonella Infantis, virulence genes
 • Roozbeh Fallahi *, Navid Dadashpour Davachi Pages 375-382
  Background

  Usually, the daily self-grooming by rabbits leads to fur accumulation in the animal’s stomach. Since rabbit hair is looser than other animals and constantly licks their body, the fur can be pulled out easily. On the other hand, rabbits are susceptible to urinary stone formation. 

  Objectives

  This study was designed to investigate the presence of hairballs and urinary stones in Razi Institute Laboratory rabbits. 

  Methods

  During the 1 year, the albino Dutch laboratory rabbit colony, in research, breeding, and production of the Laboratory Animals Department of Razi Institute, including 106 males, 287 females, and 166 kittens, were monitored. After the necropsy of the selected animals, the gastrointestinal tract (stomach and intestines) were examined for the presence of hair and hairballs. Then the urinary system (kidneys, ureter, urinary bladder, and urethra) was examined for any urinary stones.

  Results

  No symptoms of anorexia, lethargy, abdominal pain, weight loss, decrease and abnormal stools were observed in them, and also no mortality occurred in the whole colony. All samples’ stomach was full, indicating enough eating. No gas or congested spots, or hemorrhage were observed in the intestines. The amount and consistency of stool in the intestines were normal. In none of the samples, hairballs were observed, but in most rabbits’ stomachs (both sexes), a small amount of hair was observed in the stomach contents. Also, no symptoms of urinary stones were observed in the colony of the studied rabbits.

  Conclusion

  Balanced diet, supply of nutritional requirements, and the absence of any stressors in breeding environments have played a key role and prevented many diseases, such as hairballs and urinary stones. No observation of urinary stones in this study could lead to the hypothesis that infection with the bacteria that cause urinary stones in the studied rabbits was eliminated or non-pathogenic, indicating specific pathogen-free animals. However, bacterial and other infectious agent monitoring should be specialized.

  Keywords: Gastrointestinal tract, Hairballs, Rabbit, Stones, Urinary tract
 • Akram Bahreinipour, Alireza Bahonar *, Zahra Boluki, Abbas Rahimi Foroshani, Samad Lotfollah Zadeh, Karim Amiri Pages 383-392
  Background

  Brucellosis is one of the most important and common diseases among humans and animals, with great health and economic significance.

  Objectives

  This study aimed to investigate some risk factors of brucellosis infection in Iranian dairy farms.

  Methods

  This study is a herd-level case-control study on dairy farms. Case dairy farms (95 dairy farms) included all registered cases of disease during 14 months of studying with at least one positive serum cow (Rose Bengal, Wright, and 2-mercaptoethanol tests consecutively) and control dairy farms (95 dairy farms) in the condition of at least two disease-free years were selected and matched due to the capacity, and geographical area with case dairy farms. The obtained data were analyzed by the multivariate conditional logistic regression test and SPSS software, version 20.

  Results

  According to the statistical relationship between studying independent variables and brucellosis infection in herd, the hygiene and disinfection of watering points (washing at least three times a week and using detergent or disinfectant) reduce the risk of brucellosis infection (OR=0.04, 95% CI, 0.003%-0.499%) and factors such as the history of abortion (OR=7.01, 95% CI, 1.51%-32.59%), the replacement of livestock from outside (OR=7.87, 95% CI, 1.07%-58.07%) and introducing new livestock during last 12 months (OR=7.27, 95% CI, 1.20%-43.90%) increase the risk of brucellosis infection.

  Conclusion

  More serious attention to rancher training, the observance of hygienic principles, and legal restriction of livestock displacement are among the recommended strategies to prevent brucellosis infection on the farm.

  Keywords: Brucellosis, dairy farms, Iran, risk factors
 • Hoda Javaheri Barfourooshi, Saeid Esmaeilkhanian *, Navid Dadashpour Davachi, Nader Asadzadeh, Reza Masoudi Pages 393-400
  Background

  Although sperm cryopreservation seems to be an efficient technique for distributing competent sperm for artificial insemination, the process affects the quality of post-thawed sperm.

  Objectives

  This study was designed to see how the novel mitochondria-targeted antioxidant “Mito-TEMPO” affected buck sperm quality during cryopreservation. 

  Methods

  After proper semen samples collection, they were diluted and divided into 5 equal groups and cryopreserved in liquid nitrogen with 0, 1, 10, 100, and 1000 µM Mito-TEMPO. Sperm motility, lipid peroxidation, abnormal morphology, acrosome integrity, membrane integrity, and viability were all evaluated after thawing. 

  Results

  When the freezing extender was supplemented with 10 µM Mito-TEMPO, total motility, progressive motility, membrane integrity, acrosome integrity, and viability increased (P≤0.05), while lipid peroxidation decreased (P≤0.05). 

  Conclusion

  Finally, the novel mitochondria-targeted antioxidant “Mito-TEMPO” could be introduced as an effective cryo-additive to improve buck semen quality parameters during cryopreservation.

  Keywords: Buck, Cryopreservation, extender, Mito-TEMPO, Sperm
 • Monireh Shahsavari, Pirasteh Norouzi, Hamid Kalalianmoghaddam, Maryam Teimouri * Pages 401-408
  Background

  Oxidative stress and inflammation are strictly connected, and both perform an important role in the pathogenesis of diabetes mellitus (DM).

  Objectives

  This research aimed to investigate the potential protective effect of kudzu root against oxidative stress and inflammation in a streptozotocin (STZ)-induced DM animal model.

  Methods

  DM was induced in male Wistar rats by intraperitoneal injection of STZ (50 mg/kg body weight). The kudzu root (100 mg/kg BW) was administered orally after 1 week of STZ administration in diabetic animals (for 6 weeks).

  Results

  The diabetic animals exhibited a significant increase in fasting blood glucose, tumor necrosis factor-alpha, and malondialdehyde levels. However, they exhibited a significant decrease in plasma insulin level, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase activity. Administration of kudzu root to diabetic animals reversed these effects.

  Conclusion

  The current study indicated that kudzu root has potent antidiabetic properties, likely through its anti-inflammatory and anti-oxidative properties in the STZ-diabetic rat model.

  Keywords: Antioxidant, Diabetes mellitus, inflammation, Kudzu Root, oxidative stress
 • Amir Asghari Baghkheirati, Sara Shokrpoor *, Mohammad Hassanzadeh, Javad Javid Nezhad, Jamshid Razmyar Pages 409-414

  Budgerigar (Melopsittacus undulatus) is a tiny colorful parrot and one of the most popular pets worldwide. This study was performed on a 5-year-old male budgerigar with a large and fluid-filled mass in the anterior part of the neck. Fine needle aspiration was accomplished to determine tumor origin, and the tumor content was cultured on blood and MacConkey agars (aerobic and anaerobic conditions). Besides, tumor ultrasonography and whole-body radiographs were done in the lateral and ventrodorsal positions. Finally, the tumor was removed, fixed in 10% neutral buffered formalin, and stained with hematoxylin and eosin (H & E). The radiology and ultrasonography results showed that the tumor (5.2×4×3.7 cm) had a homogenous structure filled with echogenic fluid content. The tumor content culture revealed no bacterial growth. Histopathologically, the mass was composed of cystic spaces with invagination of the lining epithelial cells, forming intraluminal papillae. The tumor was diagnosed as a papillary cystadenocarcinoma.

  Keywords: budgerigar, Cystadenocarcinoma, Histopathology, Radiology, Ultrasonography
 • Mohammad Babaei, Morteza Yavari *, Seyed Masoud Zolhavarieh, Ali Kalantari Hesari Pages 415-422

  Agnathia is one of the first pharyngeal arch deformities referred to as mandibular abnormality. This case report aimed to describe an unusual form of agnathia-otocephaly in a Mehraban ewe-lamb accompanied by other malformations. The scrutiny of the lamb’s face indicated a chain of abnormalities in the head region. Lack of mandible, lips, rima oris, oral cavity, tongue, and teeth were recognized. Eyes and ear lobes were normal, but the base of the pinnae met each other ventral to the atlantooccipital joint and formed a single external acoustic meatus there. The nostrils were normally formed, but the philtrum was not formed due to the lack of lips, especially the upper lip. The hyoid apparatus was normally developed. The laryngopharynx had no connection with the nasopharynx and dead end. Also, the nasal cavities ended blindly because of rinopharyngeal aplasia and no choanal foramen. So, the abnormal pharyngeal region caused a non-functional respiratory system followed by death.

  Keywords: Agnathia, congenital, Malformation, Mehraban ewe-lamb