فهرست مطالب

نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 60، خرداد و تیر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • زهرا دیانت، رضوان حسینقلی زاده*، سمیه ابراهیمی کوشک مهدی صفحات 1-16
  مقدمه و هدف

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش رهبری آموزشی مدیران مدارس در یادگیری حرفه ای معلمان در مدارس ابتدایی شهر مشهد می باشد.

  روش شناسی پژوهش: 

  برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش آمیخته، طرح کمی-کیفی استفاده شد. ابتدا در مرحله کمی، 50 مدرسه ابتدایی (50 مدیر و 236 معلم) در نواحی چهار، پنج و شش شهر مشهد به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب، نمونه مورد مطالعه را تشکیل دادند. سپس انتخاب نمونه در مرحله کیفی براساس نتایج به دست آمده از مرحله کمی صورت گرفت و شش مدرسه(6 مدیر و 12 معلم) به عنوان نمونه های مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت تحلیل داده های کمی از روش تحلیل آماری معادلات ساختاری و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل تفسیری (کدگذاری باز و محوری) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده های کمی نشان داد الگوی رهبری آموزشی با یادگیری حرفه ای معلمان رابطه مستقیم و معناداری دارد. نتایج حاصل از تحلیل داده های کیفی نیز حاکی از شناسایی ویژگی های نظر به تعریف ماموریت مدرسه، مدیریت برنامه آموزشی، ارتقای جو یادگیری در مدرسه، دغدغه ارتقا یادگیری دانش آموزان،دغدغه رشد و پرورش همه جانبه و تامین رفاه و امنیت دانش آموزان، انگیزش معلمان، زمینه یادگیری حرفه ای معلمان، جو همکاری در مدرسه، تغییر در روش تدریس معلمان و الگو بودن مدیر در مدارس مورد مطالعه می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری آموزشی، یادگیری حرفه ای معلمان، مدیر مدرسه، مدرسه ابتدایی
 • دلالت های آموزشی دادگاه های بین المللی برای اهداف و رویکرد دیوان
  مهدی رضا صادقی، سید قاسم زمانی* صفحه 2

  دادگاه های کیفری بین المللی موردی، هم از حیث هنجاری و هم از نظر رویه، توجه ویژه ای به اهداف مجازات داشته اند. اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی اشاره ای به اهداف مجازات ننموده اند. اهداف مشترک هر دو دادگاه، این قابلیت را برای دیوان فراهم می سازد تا از آموزه های دادگاه های کیفری بین المللی موردی در رابطه با اهداف مجازات استفاده کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان تاثیر پذیری دیوان از اهداف مجازات در پرتو آموزه ها و یافته های دادگاه های کیفری بین المللی به شیوه ای توصیفی و تحلیلی است.

  کلیدواژگان: مجازات، دیوان، آموزه
 • تاثیر کلاس هنری سرود و موسیقی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران
  فاطمه ناصری، مرتضی سمیعی زفرقندی*، مریم صفر نواده صفحه 3

  آموزش موسیقی سابقه طولانی در دفاع از جایگاه خود در برنامه درسی مدارس با تمرین کنندگان دارد و محققان به طور یکسان در مورد مزایای خلاق ، اجتماعی و شناختی موسیقی در کودکان و نوجوانان بحث می کنند.این پژوهش با هدف تعیین تاثیر کلاس هنری سرود و نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر پایه چهارم ، پنجم ، ششم ، دوره دوم ابتدایی ، شهر تهران بود. روش تحقیق نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری 361 نفر از دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند و پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1999) را دریافت نمودند. سپس به طور تصادفی ساده در دو گروه 180 نفری در دو گروه آزمایش (مدارس غیردولتی) و کنترل (مدارس دولتی) جایگزین شدند. گروه آزمایش در یک ماه و طی 4 جلسه 45 دقیقه ای مفید در کلاس هنری (سرود و موسیقی) آموزش دیدند، در حالی که گروه کنترل در طی این مدت برنامه روزانه خود را دنبال می کردند و هیچ گونه مداخله آموزشی دریافت نکردند. پس از اجرای برنامه آموزشی، مجددا پرسشنامه بر روی هر دو گروه اجرا گردید.تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که شرکت در کلاس های هنری سرود و موسیقی بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به طور معناداری موثر بوده است. این نتایج نشان می دهد که کلاس هنری سرود و موسیقی بر مهارت اجتماعی در ابعاد: همکاری، ابراز وجود، خویشتن داری و همدلی، تاثیر مثبت و معنا دار داشته است.

  کلیدواژگان: سرود، موسیقی، پیشرفت تحصیلی، مهارت اجتماعی، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • محمد رزمیان، صادق ملکی آوارسین*، جهانگیر یاری حاج عطالو صفحات 17-32

  پژوهش حاضر با رویکردی کیفی به مطالعه پدیدار شناسانه تجارب دشوار مدیران مدارس ابتدایی در شهر ارومیه پرداخته است. روش مورد استفاده به شکل پدیدار شناسی توصیفی انجام شد. با نمونه گیری هدفمند بیست نفر داوطلب انتخاب شدند، که با انجام مصاحبه داده ها در نفر هفدهم به اشباع رسیدند. محقق برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بهره برد، در نتیجه 88 مورد از تجارب دشوار مدیران مدارس ابتدایی شناسایی و در حوزه های دانش آموزی، اولیاء دانش آموزان، همکاران آموزشی، مدیریت مدرسه، ادارات و مناطق آموزشی، بالا دستی و تصمیم گیرندگان طبقه بندی شدند. در جهت پاسخگویی به اهداف پژوهش از تحلیل سلسله مراتبی، آزمون فریدمن، آزمون تی استفاده شد. نتایج حاصل شده نشان داد حوزه دانش آموزی با ضریب 318/0 بیشترین اولویت و حوزه بالا دستی با ضریب 078/0کمترین اولویت را دارند. همچنین شاخص "وابسته بودن بسیاری از طرح ها به افراد خاص و مسکوت ماندن آنها پس از تغییر سمت صاحب ایده "جزو تجاربی با بیشترین اولویت و شاخص" تعدد بخشنامه ها و طرح ها برای اجرا در سطح مدارس" جزو تجارب دارای کمترین اولویت بودند. در این تحقیق وضعیت تمامی شاخص ها به غیر از چند شاخص مانند عدم انگیزه و بی تفاوتی معلمان به فرآیند آموزش و پرورش از مطلوب بیشتری برخوردار بودند. در پایان نتایج و یافته های این پژوهش بر ضرورت توجه به تجارب دشوار مدیران مدارس و کوشش در جهت رفع چالش های مدیران مدارس، همچنین اهمیت مستند سازی و بهره گیری از تجارب مدیران مدارس را مورد تاکید قرار دادند.

  کلیدواژگان: تجارب دشوار، مدیران مدارس، مدرسه
 • حامد عباسی کسانی*، غلامرضا شمس مورکانی، فرهاد سراجی صفحات 33-49
  مقدمه و هدف

  ارزشیابی و بخصوص ارزشیابی تکوینی در یادگیری الکترونیکی دارای نقاط ضعف و آسیب هایی است که نیازمند ارایه راه حل هایی جهت بهبود آن است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارایه راه حل هایی جهت بهبود ارزشیابی تکوینی در محیط های یادگیری الکترونیکی انجام گرفت.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کیفی بود. شرکت کنندگان در پژوهش نیز شامل اساتید مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه های سطح شهر تهران بود که 13 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه نیمه ساختارمند بود. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری تحلیل مضمون استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که اساتید مراکز یادگیری الکترونیکی جهت بهبود ارزشیابی تکوینی در نظام یادگیری الکترونیکی 10 راه حل اصلی ارایه کردند که عبارتند از: «بکارگیری ابزارهای مختلف ارزشیابی تکوینی»، «بازخورددهی مناسب»، «احراز هویت دانشجویان»، «استفاده اثربخش از ارایه های کلاسی»، «مدیریت تکالیف و فعالیت ها»، «اجرای موثر آزمون های آنلاین»، «مدیریت بحث های کلاسی»، «تهیه برنامه ارزشیابی دانشجویان»، «مدیریت تمرین ها و پروژه ها»، و «گزارش گیری تحلیلی و مقایسه ای».

  بحث و نتیجه گیری

  بهبود ارزشیابی تکوینی در نظام یادگیری الکترونیکی مستلزم توجه و بررسی مستمر آن است و شناسایی چنین راه حل هایی ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصت اصلاح و بهبود یادگیری که هدف اصلی ارزشیابی تکوینی است را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، ارزشیابی تکوینی، یادگیری الکترونیکی
 • علی حکیم زاده، محمد قاسمی نامقی*، علی حسین زاده صفحات 53-63
  مقدمه و هدف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی آموزش های موثر نیروی انسانی بر پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت های دانش بنیان فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران می باشد.

  روش شناسی پژوهش: 

  روش پژوهش از نوع کاربردی و میدانی و جامعه آماری پژوهش را مدیران  شرکت های دانش بنیان فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران تشکیل دادند. جهت نمونه گیری از روش اشباع نظری استفاده شد و 15 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند.به منظور گرداوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه مقایسات زوجی محقق ساخته استفاده شد. برای بررسی روایی  پرسشنامه از نظرات خبرگان و  پایایی آن با آلفای کرونباخ انجام و 0.87 به دست آمد. پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های گرندد تیوری و اورسته و نرم افزار Expert choice انجام شد.

  یافته ها

  شواهد حاکی از آن است که از بین آموزش های موثر نیروی انسانی جهت پیاده سازی تجارت الکترونیک، آموزش استفاده از تکنولوژی با ضریب (1)، آموزش تفکر انتقادی و تحلیل با ضریب (0.840) و آموزش افزایش توانایی های تکنولوژی با ضریب (0.740) در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

  بحث و نتیجه گیری

  طبق نتایج به دست آمده برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک، برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است و جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه ای رسیده باشد الزامی است.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، آموزش، نیروی انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت های دانش بنیان
 • حسین معجونی*، محمدرضا اردلان، سیروس قنبری، افشین افضلی صفحات 61-85

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی رهبری سطح پنج و رهبری توزیعی با تعالی سازمانی مدارس بواسطه توانمندسازی ساختاری و روان-شناختی معلمان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان فارس در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 16264 نفر بودند، با توجه به طبقات جامعه پژوهش مانند نوع منطقه (برخوردار، نیمه برخوردار و محروم)، تعداد شهرستان/ناحیه (39) و جنسیت (مرد و زن) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 375 نفر انتخاب شد. جمع آوری داده ها بر اساس پنج پرسشنامه رهبری سطح پنج چم آسمانی، رهبری توزیعی المور، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر، توانمندسازی ساختاری کردناییج، بخشی زاده و فتح الهی و تعالی سازمانی عمارلو صورت گرفت که ضریب آلفای کرانباخ آن ها به ترتیب: 96/0، 92/0، 94/0، 93/0 و 91/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با به کارگیری دو نرم افزار SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که: رهبری سطح پنج رابطه مستقیم، مثبت و معنادار با توانمندسازی روان شناختی و تعالی سازمانی مدارس دارد؛ رهبری سطح پنج بواسطه توانمندسازی روان شناختی رابطه غیرمستقیم، مثبت و معنادار با تعالی سازمانی مدارس دارد؛ رهبری توزیعی رابطه مستقیم، مثبت و معنادار با توانمندسازی ساختاری و تعالی سازمانی مدارس دارد؛ رهبری توزیعی بواسطه توانمندسازی ساختاری رابطه غیرمستقیم، مثبت و معنادار با تعالی سازمانی مدارس دارد. در واقع رهبران سطح پنج و رهبران توزیعی به همراه نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی و توانمندسازی ساختاری معلمان دارای نقش موثری در سرآمدی و تعالی سازمانی مدارس می باشند. بنابراین چنانچه مدیران و رهبران مدارس از راهکارهای رهبری سطح پنج و رهبری توزیعی استفاده نموده و در این فرایند از راهبردهایی مانند توانمندسازی روان شناختی و ساختاری بهره گیرند، می توانند شرایط مساعدی جهت همکاری و مشارکت هر چه بیشتر معلمان جهت رشد و ارتقاء سطح مدرسه در تمامی ابعاد و تعالی سازمانی مدرسه فراهم کنند.

  کلیدواژگان: رهبری سطح پنج، رهبری توزیعی، توانمندسازی روان شناختی، توانمندسازی ساختاری، تعالی سازمانی مدارس
 • فیض الله ناصری، مریم اسلام پناه*، فرانک موسوی، الهام کاویانی صفحات 86-99
  مقدمه و هدف

  هدف این پژوهش شناسایی پیشران های هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برای ورود به هنرستان بود.

  روش شناسی: 

  این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی کارشناسان و مشاوران هدایت تحصیلی شهرستان ایلام بود. براساس روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از کارشناسان و مشاورانی انجام گرفت که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت در نظام آموزشی بودند. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی، از مشاوران و کارشناسان صاحب نظر در زمینه هدایت تحصیلی استفاده گردد، و برای تعیین پایایی، از راهبرد تایید همکاران پژوهشی استفاده شد، براین اساس روایی و پایایی تایید شد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش اشتراوس و کوربین بود.

  یافته ها

  براساس نتایج مصاحبه ها، 5 مفهوم در قالب 22 مضمون بدست آمد. یافته ها نشان داد پنج مفهوم توانمندسازی و دانش مداری کارشناسان و معلمان، بکارگیری موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش آگاهی و حس مسیولیت پذیری اولیا، توانمندسازی و افزایش آگاهی دانش آموزان و اصلاح فرایند هدایت تحصیلی و روش های امتیاز دهی عواملی هستند که می توانند باعث بهبود فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برای ورود به هنرستان شود.

  نتیجه گیری

  بر این اساس پیشنهاد می شود از مدل ارایه شده در این پژوهش به منظور اثربخشی بیشتر و کارا کردن فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم استفاده شود.

  کلیدواژگان: پیشران های هدایت تحصیلی، دانش آموزان پایه نهم، هنرستان، روش اشتراوس و کوربین
 • مریم احمدی*، محمدنقی ایمانی، اصغر شریفی، مهدی شریعتمداری صفحات 100-112

  هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت و از نظر نوع داده آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) بود. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (1715 نفر) تشکیل می دادند. روش نمونه گیری در بخش کمی روش تصادفی طبقه ای نسبی بود که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 314 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ آن 960/0 به دست آمد. با توجه به سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، تحلیل مسیر، همبستگی پیرسون و t تک نمونه ای) و با استفاده از نرم افزارهای Spss-v21 و Lisrel-V8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد ارتقای تعهد سازمانی (فردی، سازمانی و محیطی) و مولفه های آن (احساس مثبت به شغل، تجربیات کاری، انعطاف پذیری، اعتماد، خودمختاری، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، انگیزه شغلی، امنیت شغلی، پشتیبانی مدیریت، ارتباطات کاری، مهارتهای رهبری، فرصت های شغلی جایگزین، محیط اجتماعی و محیط اقتصادی) بود که با توجه به ابعاد و مولفه ها مدلی ارایه شد که برازش مطلوبی داشت. همه مسیرهای احتمالی مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات مستقیم متغیرهای شناسایی شده بر ارتقاء تعهد سازمانی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: تعهد، تعهد سازمانی، بعد فردی، بعد سازمانی، بعد محیطی
 • سجاد نیکخو*، عباس ابراهیمی، میثم آقداغی صفحات 113-127

  شاخص ها داده هایی برای تجزیه، تحلیل و سنجش دقیق خط مشی و سیاست های حکومت ها در توسعه ی فرهنگی و آموزشی است. این داده ها در هر جامعه ای باید مطابق با هویت تاریخی و دینی درون آن جامعه تدوین گردد. از همین رو در جوامع توحیدی (:اسلامی) قرآن به عنوان یک منبع لایزال، جامع ترین و غنی ترین نظام فکری برای استخراج دلالت های آموزشی و تعیین شاخص های توسعه فرهنگی است. این پژوهش با بررسی نظام فکری و مفهومی آیات قرآن، مبتنی بر روش دلالت پژوهی برایشی، دال هایی را کشف نموده که در تدوین شاخص ها، سنجش و بازخوانی خط مشهای کلان توسعه راه گشاست. از منظر قرآن انسان خلیفه الله، موجودی کرامت یافته و در بهترین صورت و قالب آفریده شده است و دارای دوساحت مادی و معنوی است. توسعه فرهنگی و آموزشی موجب آرامشی است که هم سویه دنیایی و هم رویکرد آنجهانی و آخرتی دارد. قرآن کریم شاخص های کلان آموزشی در تحقق توسعه ی فرهنگی مطلوب را با دال هایی چون، رشد و ارتقاء فردی و اجتماعی بر محور تقوی، عقلانیت و خرد ورزی، توجه به سنن الهی در نظام هستی، عدالت و برخورداری آحاد جامعه از آموزش، شایسته سالاری در مدیریت آموزشی و نظم ترسیم می نماید.

  کلیدواژگان: دلالت پژوهی، شاخص، توسعه فرهنگی، آموزش
 • صلاح الدین سرخابی، فردین باتمانی*، مجید محمدی، عباس خدادادی صفحات 128-140
  مقدمه و هدف

  هدف از این پژوهش طراحی الگوی شایستگی های مدیران آموزشی سازمان تامین اجتماعی بود.

  روش شناسی پژوهش:

   این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری در زمره پژوهش-های کیفی است و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران (مدیران ارشد آموزشی سازمان تامین اجتماعی) در سال 1400 تشکیل می دادند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و نمونه گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 15 مصاحبه انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت اعتباربخشی از معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری استفاده شد.

  یافته ها

  با اقتباس از متن در مرحله کدگذاری باز تعداد 103 مفهوم در مرحله کدگذاری محوری با در نظر گرفتن قرابت معنایی مفاهیم شناسایی شده 12 مقوله فرعی و سرانجام 4 مقوله اصلی شامل شایستگی های محوری، شایستگی های مدیریتی، شایستگی های حرفه ای و شایستگی های استراتژیک حاصل شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش به مدیران سازمان تامین اجتماعی توصیه می شود در انتخاب و بکارگیری مدیران آموزشی به شاخص های شناسایی شده در این تحقیق که منعکس کننده نظرات خبرگان است توجه نمایند.

  کلیدواژگان: الگوی شایستگی، مدیران آموزشی، سازمان تامین اجتماعی
 • نادر شهامت*، رضا زارعی، مسلم صالحی، سید محمدهادی حسینی حسام آبادی صفحات 141-154

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های مدل تدریس اثربخش در مقطع ابتدایی است.این پژوهش به صورت کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده. مشارکت کنندگان در این پژوهش، معلمین شاغل در آموزش وپرورش استان فارس با سابقه حداقل 15 سال و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می باشد. انتخاب افراد به روش نمونه گیری هدفمند با ملاک سابقه تدریس در دوره تحصیلی ابتدایی انجام گرفت. نمونه گیری با مشارکت 18 نفر از صاحب نظران و خبرگان صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، شامل دو بخش، بررسی و کنکاش اسناد بالادستی در بخش کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تحلیل مضمون انجام گردید . به منظور حصول اطمینان از روایی، سوالات مصاحبه مورد تایید 3 نفر از معلمین باتجربه آموزش و پروش قرار گرفت.و به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرون باخ استفاده گردید که ضریب کلی آن 84% بود.یافته ها نشان داد که مدل تدریس اثربخش شامل 3 مولفه اصلی (فردی، تدریس و ارزشیابی، علمی- آموزشی) و 10 شاخص (شخصیتی، ارتباطی، اخلاق حرفه ای، مدیریت کلاس درس، مهارتهای تدریس، ارزیابی و ارزشیابی، فنی و حرفه ای، آموزشی و پژوهشی، آماده سازی و گسترش، حمایت علمی) می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  موضوع تدریس اثربخش در مقطع ابتدایی باید به طور ویژه ای موردتوجه قرار گیرد، همچنین معلمین به عنوان بخش مهمی از جامعه علمی هر کشور، نقش مهمی در تولید علم و دانش دارند، این نقش ایجاب می کند آموزش وپرورش در ابتدا با گزینش و جذب نیروی کارآمد و دادن آموزش ها و مهارت های موردنیاز به معلمین و همچنین درک واقعی نیازهای معلمین خود و با شناخت و آگاهی لازم، منابع موردنیاز آنان را تامین و راه دسترسی به آن را فراهم سازند و زمینه رشد و تعالی معلمین را فراهم نماید، زیرا اگر معلمین از تدریس مطلوبی برخوردار باشند، آنگاه می توان به ارتقای کیفیت فعالیت ها و ماموریت های آموزش وپرورش امید داشت.

  کلیدواژگان: ابعاد، مولفه ها، تدریس، اثربخشی، دوره ابتدایی
 • حمزه آبار، کورش پارسا معین*، فتاح ناظم صفحات 155-168

  این پژوهش از نظر هدف،کاربردی توسعه ای و از نظر نوع داده ها، کیفی بود. جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق پیاده نمودن متن مصاحبه ها،بدست آمده از طریق روش فراترکیب و دلفی تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل صاحبنظران حوزه فرهنگ و برنامه درسی بود که برای طراحی و تدوین برنامه درسی مکعبی از آنها استفاده شد.روش نمونه گیری در این جامعه به صورت نمونه گیری هدفمند گلوله برفی بود. از جامعه آماری، تعداد15نفر از صاحبنظران به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای (کتب و مقالات انگلیسی و فارسی ،پایان نامه ها، سایت های اینترنتی و همچنین پرسشنامه محقق ساخته) انجام پذیرفت. روایی محتوا با استفاده از نظرات متخصصین و برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد که تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از روش فراترکیب استفاده شد همچنین از تکنیک دلفی برای دستیابی به اجماع در تصمیم گیری های گروهی استفاده شد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی مکعبی، روش فراترکیب، روش دلفی
 • شهرزاد خسروی نژاد*، عفت پیری صفحات 169-183

  این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی رویکرد ارتباطی در آموزش زبان جهت ارتقای مهارت های زبان انگلیسی انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش از نوع سنتزپژوهی بود. این بخش طبق مراحل شش گانه سنتز پژوهشی انجام شد. حوزه پژوهش، متون و منابع مرتبط با رویکرد ارتباطی در آموزش زبان انگلیسی شامل 15 کتاب بین سال های 2002 تا 2016 و30 مقاله داخلی و خارجی بین سال های 2008 تا 2020 بود. ابزار گردآوری داده ها فیش برداری از کتب و منابع در دسترس بود که پس از تجزیه و تحلیل مبانی نظری، با کدگذاری باز، محوری و گزینشی، هفت مولفه کلیدی حول سه محور از ابعاد عناصر انسانی، عناصرابزاری و عناصرتعاملی مشخص شدند. عناصر انسانی شامل افراد مورد تحلیل، جامعه مرتبط با هدف؛ عناصرابزاری شامل روش تدریس، قراردادها و هنجارها، واسطه مصنوعی و عناصرتعاملی شامل تقسیم کار، هدف از فعالیت دسته بندی شدند و مولفه های استخراج شده پس از اعتبارسنجی مولفه ها به روش دلفی و با استفاده از نظرات متخصصین این حوزه در طراحی الگوی رویکرد ارتباطی لحاظ شدند. نتایج یافته ها منجر به طراحی الگوی رویکرد ارتباطی جهت استفاده در طرح درس های زبان انگلیسی برای ارتقای چهار مهارت گفتاری، شنیداری، خوانداری و نوشتاری زبان انگلیسی شد.

  کلیدواژگان: رویکرد ارتباطی، سنتزپژوهی، مولفه های رویکرد ارتباطی، مهارت های زبان انگلیسی
 • سیروس سروقد، مجید پورحمیدی، حسین بقولی، آذرمیدخت رضایی* صفحات 184-196

  اضطراب امتحان گونه ای ازاضطراب بوده که درموقعیت ارزشیابی یا حل مساله بروزنموده، باعث افت توانایی،کاهش عملکرد مطلوب واخلال در کیفیت زندگی فردگردیده است.هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کاهش علایم اضطراب امتحان و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان بود.یعنی یک مطالعه تجربی وکاربردی ؛از نوع پیش آزمون ، پس آزمون و دوره پیگیری سه ماهه توام با گروه کنترل بکار رفته که از بین دانش آموزان پسردوره اول متوسطه بخش چنارشاهیجان از توابع استان فارس،50 نفر دارای اختلال اضطراب امتحان بصورت تصادفی، در دو گروه آزمایشی وکنترل قرار گرفته است.ابزار جمع آوری داده ها ؛یکی پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن وجاکوب و دیگری پرسشنامه فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،دارای روایی وپایایی لازم جهت انجام پژوهش بود.پروتکول درمانی، استفاده از تکنیک های درمان شناختی رفتاری ویلدرموت در مدت 9 جلسه یک و نیم ساعته هفتگی بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی از طریق نرم افزار کامپیوتری spss22، تجزیه و تحلیل گشته است.نتایج یافته ها نشان داد که این مداخله روانشناختی در پس آزمون و پیگیری منجر به کاهش علایم اضطراب امتحان دانش آموزان درسه بعد؛ تحقیر اجتماعی ،خطای شناختی وتنیدگی گشته و کیفیت زندگی آنها را نیزبهبود بخشیده است. درنتیجه این روش می تواند در آینده بخشی از درمان اضطراب بوده ودر ارتقاء کیفیت زندگی افراد نیز موثر باشد.

  کلیدواژگان: مداخله شناختی رفتاری، اضطراب امتحان، کیفیت زندگی
|
 • Zahra Dianat, Rezvan Hossingholizadeh *, Somayeh Ebrahimi Kooshak Mahdi Pages 1-16
  Introduction

  The role of school principals’ Instructional leadership in predicting teachers’ professional learning in the primery schools in Mashhad city. The main purpose of this study is to examine the role of school principals’ instructional leadership in predicting teachers’ professional learning across primery schools in Mashhad.

  research methodology

  To this end, the mixed research method (Qan-Qual) was used. In the quantitative stage, study population included 50 primery schools (50 principals and 236 teachers) in the 4, 5 and 6 districts which were selected through proportional stratified sampling. Sampling in the qualitative stage was done based on the results obtained from the quantitative stage, and six schools (6 principals and 12 teachers) were chosen as the subjects of study. To analyze the quantitative data, the technique of statistical analysis of structural equations was employed whereas interpretative analysis (open and axial coding) was used to examine the qualitative data.

  Findings

  According to the results of the analysis, the proposed model of instructional leadership determines 62% of the variance of teacher professional learning. As a result of coding the analysis of obtained data from interviews, 11 categories, 195 key points, and 195 concepts in high level schools as well as 158 key points and 158 concepts in low level schools were extracted.

  Conclusion

  The results of quantitative data analysis showed that instructional leadership model had a direct and significant relationship with teacher professional learning. Also, the results of qualitative data suggested the following notions: definition of school mission, managing curriculum, improvement of learning climate, concerns about improving student learning, concerns about comprehensive student growth and development while providing welfare and security, teacher motivation, bases of teacher professional learning, climate of cooperation in school, change in teachers’ teaching methods and principals as role models.

  Keywords: Instructional Leadership, Teacher Professional Learning, School Principal, Primery School
 • Educational Implications of International tribunals for the purposes and approach of the court
  Mahdireza Sadeghi, Seyed Ghasem Zamani * Page 2

  The Ad Hoc international criminal tribunals paid special attention to the purposes of punishment, both normatively and procedurally. In the resolutions of the founders of these tribunals, some of the purposes of punishment have been mentioned in general, but in a significant number of Cases, the purposes of punishment have been considered in detail. Although these tribunals tried to establish a link between the issue of punishment and national peace and reconciliation, no coherent and unique approach was established between these concepts. In this article, based on the relevant documents and the study of all the Judgements issued by the tribunals in the case in which the issue of the purposes of punishment is mentioned, an attempt will be made to clarify the approach of these tribunals to the purposes of punishment, And then examine the extent to which the International criminal court influence on the approach of these tribunals.

  Keywords: punishment, court, Teaching
 • The effect of anthem and music art class on academic achievement and social skills of female elementary school students in Tehran
  Fateme Naseri, Morteza Samiei Zafarghandi *, Maryam Safarnavadeh Page 3

  Music education has a long history of defending its place in the school curriculum with practitioners, and researchers alike discuss the creative, social, and cognitive benefits of music in children and adolescents. On the academic achievement and social skills of female students in the fourth, fifth, sixth grade, second grade, was in Tehran. The research method was quasi-experimental. The statistical population of 361 students was selected by stepwise random sampling using Morgan table and received Gersham and Elliott (1999) social skills questionnaire. Then, in a simple group of 180 people, they were randomly divided into two groups: experimental (privet schools) and control (public schools). The experimental group was trained in one useful month in 4 sessions of useful 45 minutes in art class (anthem and music), while the control group followed their daily schedule during this period and did not receive any educational intervention. After the educational program, a questionnaire was administered to both groups again. Data analysis using analysis of covariance showed that participation in anthem and music art classes was significantly effective in promoting students' academic achievement. These results show that the art class of song and music has had a positive and significant effect on social skills in the dimensions of: cooperation, assertiveness, self-control and empathy.

  Keywords: anthem, Music, academic achievement, social skills, elementary school students
 • Mohammad Razmian, Sadegh Maleki Avarsin *, Jahangir Yari Haj Atalo Pages 17-32

  The present study has studied the difficult experiences of primary school principals in Urmia with a qualitative approach. The method used was descriptive phenomenology. The researcher used thematic analysis method to analyze the data, thus identifying 88 difficult experiences of primary school principals and in the areas of students, parents, educators, school management, offices and educational districts, upstream and class decision makers. Were classified. In order to meet the objectives of the research, hierarchical analysis, Friedman test and t-test were used. The results showed that the student domain with a coefficient of 0.318 has the highest priority and the upstream domain with a coefficient of 0.078 has the lowest priority. Also, the index of "dependence of many projects on specific people and their silence after changing the position of the owner of the idea" was among the experiences with the highest priority and the index of "multiple circulars and plans for implementation at the school level" were among the experiences with the lowest priority. In this study, the status of all indicators except a few indicators such as lack of motivation and indifference of teachers to the education process were more favorable. At Last, the results and findings of this study emphasized the need to pay attention to the difficult experiences of school principals and efforts to address the challenges of school principals, as well as the importance of documenting and benefiting from the experiences of school principals.

  Keywords: School Principals, Difficult experiences, Principals', Challenges, school
 • Hamed Abbasi Kasani *, Gholamreza Shams Mourkani, Farhad Seraji Pages 33-49
  Introduction

  Assessment and especially formative assessment in e-learning has weaknesses and disadvantages that need to provide solutions to improve it. Therefore, the present study aimed to provide solutions to improve formative assessment in the e-learning environments.

  Research methodology

  The method of this research was applied in terms of purpose and qualitative in terms of how to collect information. Participants in the study also included professors of e-learning centers of Tehran universities, 13 of whom were selected as the research sample using the available purposive sampling method. Data collection tool was also semi-structured interview. The content analysis coding method was also used to analyze the data.

  Findings

  Findings showed that the professors of e-learning centers provided 10 main solutions to improve formative assessment in the e-learning system, which are: "Using different tools of Formative Assessment", "Appropriate Feedback", "Student Authentication", "Effective use of Class Presentations", "Management of Assignments and Activities", "Effective implementation of Online Tests", "Management of Class Discussions", "Preparation of Student Assessment Program", "Management of Exercises and Projects", and "Analytical and Comparative Reporting".

  Conclusion

  Improving formative assessment in the e-learning system requires constant attention and review, and identifying such solutions while identifying strengths and weaknesses provides the opportunity to modify and improve learning, which is the main goal of formative assessment.

  Keywords: Assessment, Formative Assessment, e-learning
 • Ali Hakimzadeh, Mohammad Ghasemi Namaghi *, Ali Hosseinzadeh Pages 53-63
  Introduction

  The purpose of this study is to identify and rank the effective training of human resources on the implementation of e-commerce in knowledge-based Companies In the field of Information And communication Technology In Tehran.research

  methodology

  The research method is applied and field. The statistical population of the study consisted of managers of knowledge-based companies active in the field of information and communication technology in Tehran. Theoretical saturation method was used for sampling and 15 people were selected as the sample size. In a small part, a researcher-made pairwise comparison questionnaire was used. To evaluate the validity of the journal from the opinions of experts and reliability with Cronbach's alpha, 0.87 was obtained. The questionnaire was approved. Data analysis was performed using grounded theory and Oreste methods and Expert choice software..

  Findings

  Evidence suggests that among the effective training of human resources for the implementation of e-commerce, training in the use of technology with a coefficient (1), training in critical thinking and analysis with a coefficient (0.840) and training to increase technology capabilities with a coefficient (0.740) rank The first to the third.

  Conclusion

  Therefore, according to the results, having the necessary training and expertise in relation to the use of e-commerce techniques, in order to gain and maintain a business advantage in an environment where there is intense competition, attract, train and retain a specialized workforce related to business techniques. Electronics must have reached a professional level.

  Keywords: E-commerce, education, Human Resources, ICT manpower, knowledge-based companies
 • Hosein Majouni *, MohammadReza Ardalan, Siroos Ghanbari, Afshin Afzali Pages 61-85

  The purpose of this study was to investigate the relationship between level five leadership and distributive leadership with organizational excellence in schools through structural and psychological empowerment of teachers. The research method was descriptive-correlation with emphasis on structural equations. The statistical population of the study consisted of all primary school teachers in Fars province in the academic year 1399-1400 with 16264 people, according to the classes of the research community such as the type of region (privileged, semi-privileged and deprived), the number of cities / districts (39) and gender (male and female) by stratified random sampling method based on Cochran's formula The volume of 375 people was selected. Data collection was based on five questionnaires of level five leadership Cham Asmani, Almore distributive leadership, psychological empowerment of Spritzer, structural empowerment of Kordanij, Bakhshizadeh and Fatehalahi and Amarloo organizational excellence, whose Cronbach's alpha coefficient 0.96, 0.92, 0.94, 0.93 and 0.91 were obtained, respectively. The construct validity of the questionnaires was determined through confirmatory factor analysis. Data were analyzed using SPSS and LISREL software. The results showed that: level five leadership has a direct, positive and significant relationship with psychological empowerment and organizational excellence of schools; Level five leadership has an indirect, positive and significant relationship with the organizational excellence of schools through psychological empowerment; Distributive leadership has a direct, positive and significant relationship with structural empowerment and organizational excellence of schools; Distributive leadership has an indirect, positive and significant relationship with the organizational excellence of schools through structural empowerment. In fact, level five and distribution leaders, along with the mediating role of psychological empowerment and structural empowerment of teachers, have an effective role in the excellence and organizational excellence of schools. Therefore, if school principals and leaders use Level five leadership and distributive leadership strategies and in this process use strategies such as psychological and structural empowerment, they can create favorable conditions for cooperation and participation of teachers as much as possible to grow and improve the level. Provide schools in all dimensions and organizational excellence of the school.

  Keywords: Level Five Leadership, Distributive Leadership, Psychological Empowerment, Structural Empowerment, Organizational Excellence of Schools
 • Feizollah Naseri, Maryam Islampanah *, Faranak Mosavi, Elham Kaviani Pages 86-99
  Introduction

  The purpose of this study is to identify the drivers of ninth grade students to enter the conservatory.

  Methods

  This research is of qualitative and phenomenological type. The statistical population of this study includes all experts and educational guidance counselors in Ilam city. Based on purposive sampling method, semi-structured interviews were conducted with 16 experts and consultants who had at least 10 years of service in the education system. In this study, in order to achieve validity, it was tried to use consultants and experts in the field of academic guidance, and to determine the reliability, the research partners' approval strategy was used , Accordingly, validity and reliability were confirmed. The analysis method used in the present study was Strauss and Corbin method.

  Results

  Based on the results of the interviews, 5 concepts were obtained in the form of 22 themes. Findings showed that the five concepts of empowerment and knowledge of experts and teachers, effective use of information and communication technology, increasing awareness and sense of responsibility of parents, empowering and increasing students' awareness and improving the academic guidance process and scoring methods are factors that can improve the student academic guidance process. Be the ninth grade to enter the conservatory.

  Conculation: 

  Therefore, it is suggested to use the model presented in this study in order to be more effective and efficient in the process of academic guidance of ninth grade students.

  Keywords: academic guidance, ninth grade students, conservatory, Strasus &, Corbin metod
 • Maryam Ahmadi *, Mohammadnaqi Imani, Asghar Sharifi, Mehdi Shariatmadari Pages 100-112

  The aim of the study was to present a model of promoting organizational commitment of the staff of the Central Organization of the Islamic Azad University. The research method is descriptive in terms of applied purpose, in terms of data collection method, which was done with a cross-sectional survey approach, and in terms of data type, it was mixed exploratory (qualitative-quantitative). The statistical population of the quantitative section consisted of all employees of the Central Organization of the Islamic Azad University (1715 people). Sampling method in quantitative section was a relative stratified random sampling method that 314 people were selected as a sample to determine the sample size using Cochran's formula. In this "research", in order to "collect" data, a "constructed" research questionnaire was used, the Cronbach's alpha coefficient of which was 0.960. According to the questions of research, methods of statistics, descriptive and inferential (constructional equations modeling, exploratory factor analysis, Confirmation factor analysis, Path analysis, Pearson correlation and t single sample) Spss-v21 and Lisrel-V8.8 software were used. The results showed that the dimensions of promoting organizational commitment (individual, organizational and environmental) and its components (positive feeling about the job, work experience, flexibility, trust, autonomy, organizational climate, organizational culture, organizational justice, job motivation, job security, management support, business communication, leadership skills, alternative job opportunities, social environment and economic environment) were presented according to the dimensions and components of a model that had a good fit.. All possible direct and indirect paths between research variables were evaluated . The results showed that the direct effects of the identified variables on the promotion of organizational commitment in the central organization of the Islamic Azad University have been confirmed.

  Keywords: Commitment, Organizational Commitment, Individual Dimension, Organizational Dimension, environmental dimension
 • Sajjad Nikkhoo *, Abbas Ebrahemi, Meysam Aghdaghi Pages 113-127
  Introduction

  Indicators are data for analysis, analysis and accurate measurement of policy in cultural and educational development.These data in every society should be compiled according to the historical and religious identity within that society. Therefore, in Islamic societies, the Qur'an is the most comprehensive and richest thought system for extracting educational implications and determining indicators of cultural development.

  research methodology

  By reviewing the verses and examining the thought and conceptual system of the Qur'an based on the method of emergent implication-research, this research has extracted the meanings and the contributions of the verses related to education policy making, and by coding and analyzing the meanings, the implications of educational policy in the realization of and cultural development has been achieved.

  Findings

  From the point of view of the Qur'an, a human being, the Caliph of God, is a dignified being and has been created in the best form and has both material and spiritual dimensions. Cultural and educational development brings a peace that has both a worldly side and an approach to the hereafter. The Holy Qur'an provides educational macro-indicators in the realization of desirable cultural development with signs such as individual and social growth and promotion based on piety, rationality and wisdom, attention to divine traditions in the system of existence, justice and the enjoyment of education by all members of the society, and meritocracy in educational management and discipline.

  Conclusion

  Talking about cultural development and educational indicators does not mean not paying attention to the economic and livelihood welfare of the people, but providing the livelihood of the people is a means to reach the closeness of God and serving God in the shadow of good life.

  Keywords: implication-research, indicator, cultural development, education
 • Salaheddin Sorkhabi, Fardin Batmani *, Majid Mohammadi, Abbas Khodadadi Pages 128-140
  Introduction

  The purpose of this study was to design a competency model for educational managers of the Social Security Organization.

  research methodology

  This research is applied in terms of purpose and in terms of collection method is in the category of qualitative research and was conducted using the grounded theory. The statistical population of this study consisted of experts (senior educational managers of the Social Security Organization) in the year 2020. For sampling, purposive sampling method was used and sampling continued until the theoretical saturation was reached, based on this, 15 interviews were conducted. Semi-structured interviews were used to collect information. For validation used Criteria validity, portability, reliability and verification,

  Findings

  Adapted from the text in the open coding stage, 103 concepts in the axial coding stage, taking into account the semantic similarity of the identified concepts, 12 sub-categories and finally 4 main categories, including core competencies, managerial competencies, professional competencies and Strategic competencies were achieved.

  Conclusion

  According to the results of the research, the managers of the Social Security Organization are recommended to pay attention to the indicators identified in this research, which reflect the opinions of experts, in selecting and employing educational managers.

  Keywords: Competency Pattern, Educational Managers, Social Security Organization
 • Nader Shahamat *, Reza Zarei, Moslem Salehi, Seyed MohammadHadi Hoseini Hesam Abadi Pages 141-154

  The purpose of this study is to identify the dimensions and components of an effective teaching model in primary school. This research has been done qualitatively and by content analysis method. Participants in this study are teachers working in education in Fars province with a history of at least 15 years and have a master's degree or higher. The individuals were selected by purposive sampling method based on their teaching experience in the primary school. Sampling was performed with the participation of 18 experts. Data collection tools include two sections: reviewing upstream documents in the library section and semi-structured interviews in the field section. Data analysis was performed based on content analysis. In order to ensure validity, the interview questions were approved by 3 experienced teachers.Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability, the overall coefficient was 84%.Findings showed that the effective teaching model includes 3 main components (individual, teaching and evaluation, scientific-educational) and 10 indicators (personality, communication, professional ethics, classroom management, teaching skills, evaluation and evaluation, technical and professional, educational And research, preparation and development, scientific support).Discussion and Conclusion The issue of effective teaching in primary school should be given special attention. Also, teachers, as an important part of the scientific community of any country, have an important role in the production of science and knowledge. Attract efficient staff and give the required training and skills to teachers, as well as real understanding of the needs of their teachers and with the necessary knowledge and awareness, provide them with the necessary resources and provide access to it and provide the ground for teachers' growth and excellence, because if Teachers have good teaching, then we can hope to improve the quality of educational activities and missions.

  Keywords: Dimensions, Components, Teaching, Effectiveness, elementary course
 • Hamze Abar, Kourosh Parsa Moin *, Fattah Nazem Pages 155-168

  This research was developmental in terms of purpose and qualitative in terms of data type. Data collection and data were analyzed by transcribing the text of the interviews obtained through the meta-combination and Delphi method. The statistical population of the present study included experts in the field of culture and curriculum that were used to design and compile a cubic curriculum. The sampling method in this population was snowball sampling. From the statistical population, 15 experts were selected by snowball sampling. The data collection method was done through library studies (English and Persian books and articles, dissertations, websites as well as a researcher-made questionnaire). Content validity was analyzed using expert opinions and to determine the reliability of the measurement tool of the present study, Cronbach's alpha coefficient was used. The meta-combined method was used to analyze the data in the present study. The Delphi technique was also used to reach consensus in group decisions.

  Keywords: : Cube curriculum, meta-combined method, Delphi method
 • Shahrzad Khosravinezhad *, Effat Piri Pages 169-183

  The goal of this study was designing the model of Communicative Language Teaching approach in teaching English for improving English skills. The research approach was qualitative and the method was Research Synthesis. This part was done based on 6 steps of Research Synthesis. The research domain was all the related texts and resources in Communicative Language Teaching including 15 books between 2002 and 2016 and 30 internal and external articles between 2008 and 2020. The Gathering data tool was note-taking of available resources, after literature analysis; by open, axial and selective coding, seven elements were recognized around three main categories of human elements, tools elements and interactional elements. Human elements were grouped into subject and community, tools elements were grouped into rules and mediating artifacts and interactional elements were grouped into division of labor and community, and extracted elements were applied in the Communicative Language Teaching model after validation of elements by Delphi method and using experts' comments about this domain. The findings were resulted to designing the Communicative Language Teaching model to be used in English lesson plans for improving four English skills including speaking, listening, reading and writing.

  Keywords: Communicative Language Teaching Approach, Research Synthesis, Communicative Language Teaching elements, English Skills
 • Sirous Sarvghad, Majid Pour Hamidi, Hossein Baghouli, Azarmidikht Rezaei * Pages 184-196

  Test anxiety is a type of situational anxiety (certain phobia) that has a certain state of general anxiety including phenomenological, physiological, and behavioral responses to fear of failure and negatively affects one's quality of life. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral therapy on reducing anxiety symptoms and improving the quality of life of students with test anxiety. The present study was an experimental study (with pre-test, post-test, and a 3-month post hoc study) in which repeated measures analysis of variance with control group were used. From among the first period high school male students of CHENAR SHAHIJAN in Fars province, 50 individuals with test anxiety disorder were selected and assigned into experimental and control groups. Data were collected using Friedman & Jacob Test Anxiety Inventory (1997) and the World Health Organization Quality of Life Instrument- Short Form (WHOQOL-BREF). The treatment protocol comprised using Wildermouth Cognitive Behavioral Therapy techniques in 9 sessions of one and a half hour weekly. Data were analyzed using repeated measures ANOVA and Bonferroni’s post hoc test using SPSS 22. The results showed that the psychological intervention in the post-test and post hoc reduced students' test anxiety scores in three dimensions of social humiliation, cognitive error and stress, and improved their quality of life. Cognitive behavioral therapy causes significant changes (p

  Keywords: cognitive behavioral therapy, Test anxiety, quality of life