فهرست مطالب

نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا پری پور، مهدی داوری*، بیتا عسگری صفحات 123-142

  درختان زبان گنجشک (Fraxinus spp.) یکی از مهم ترین درختان زینتی در فضای سبز شهرها هستند. به منظور شناسایی قارچ های همراه با زوال و سرخشکیدگی این درختان، از شاخه، تنه و ریشه دو گونه زبان گنجشک (زبان گنجشک اروپایی با نام علمی F. excelsior و درخت ون با نام علمی F. rotundifolia) در شهرهای اردبیل و نمین، طی تابستان و پاییز 1397 و 1398 نمونه‎ برداری به عمل آمد. در کل از 60 نمونه جمع آوری شده، تعداد 81 جدایه قارچی جداسازی شد. جدایه ‎ها ابتدا بر اساس ویژگی های ریخت‎شناختی شناسایی و گروه بندی شدند. شناسایی برخی از گونه‏ های جنس Fusarium و Neocosmospora با استفاده از داده‎ های مولکولی به دست آمده از تکثیر ژن tef-1α و همچنین آغازگرهای اختصاصی گونه مورد تایید قرار گرفت. در مجموع، 21 گونه قارچی از درختان بیمار جداسازی و شناسایی شد که از مهمترین آنها می توان به جنس های Alternaria، Chaetomium،Clonostachys ،Cytospora ، Fusarium، Microascus،Microsphaeropsis ، Neocosmospora، Peyronellaea و Phialophora اشاره نمود. گونه ‎های Neocosmospora solani، Cytospora chrysosperma و F. oxysporum به ترتیب بالاترین فراوانی را داشتند. آزمون بیماریزایی به روش شاخه بریده برای گونه های F. cerealis، F. equiseti، F. oxysporum و N. solani روی شاخه های بریده و جوان زبان گنجشک و در مورد C. chrysosperma روی شاخه بریده و همچنین نهال دو ساله زبان گنجشک در گلخانه انجام شد. تمام گونه های مایه زنی شده (به غیر از F. cerealis و F. equiseti) بعد از گذشت یک ماه باعث تغییر رنگ بافت چوب در محل مایه ‏زنی شدند. گزارش اغلب گونه‎ های شناسایی شده در این پژوهش از روی زبان گنجشک برای دنیا و ایران جدید است. همچنین گونه F. denticulatum برای مایکوبیوتای ایران جدید است.

  کلیدواژگان: آغازگر اختصاصی، فضای سبز، فیلوژنی، Cytospora، Fusarium
 • سعیده السادات فاطمی، داود محمدی*، ناصر عیوضیان کاری صفحات 143-152

  شب پره مینوز گوجه فرنگیTuta absolutaیکی از مهم ترین آفات گوجه فرنگی در استان یزد می باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با اطلاعات یک پارچه، درست و به موقع که مهم ترین بخش از هر برنامه مدیریتی می باشد، می تواند بخش مهمی از چاره سازی برای مسایل مربوط به مدیریت آفات باشد. به منظور تعیین و ارزیابی الگوی پراکنش شب پره مینوز گوجه فرنگی یک گلخانه گوجه فرنگی به ابعاد یک هکتار در اطراف شهرستان یزد انتخاب شد. داده های مربوط به تراکم جمعیت شب پره مینوز گوجه فرنگی از طریق نمونه برداری تصادفی از سطح گلخانه به دست آمد. بر اساس نتایج روش نزدیک ترین همسایه، الگوی پراکنش در این جوامع در اوایل و اواسط کشت بصورت تجمعی و در آخر فصل بصورت یکنواخت بود. روش  Kرایپلی نیز نشان داد که الگوی پراکنش، در ابتدا و اواسط کشت تجمعی بوده که با افزایش فاصله به سمت پراکندگی بیشتر تمایل پیدا می کرد. این الگو در انتهای فصل کشت بصورت یکنواخت مشاهده شد. نتایج برآیند این دو روش نشان داد، این آفت در اوایل و اواسط فصل رشد، دارای توزیع تجمعی است، لذا امکان کنترل متناسب با مکان در گلخانه وجود دارد. نقشه توزیع مکانی شب پره مینوز گوجه فرنگی از طریق مدل کریجینگ در تمام نقاط گلخانه ترسیم شد.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، گلخانه، نمونه برداری، توزیع مکانی، مدیریت آفات
 • اسما سلطانپور، اروج ولیزادگان*، اثمر سلیمان زاده صفحات 153-167
  بید سیب زمینی Phthorimaea operculella  به عنوان یکی از مهمترین آفات خانواده Solanaceae در نظر گرفته شده است. استفاده بی‏رویه از سموم شیمیایی موجب بروز مشکلاتی از قبیل آلودگی محیط زیست، توسعه مقاومت در آفات و اثرات سوء روی انسان و موجودات غیر هدف گردیده است. ترکیبات گیاهی به عنوان یکی از جایگزین‏های مناسب ترکیبات شیمیایی معرفی شده‏اند که کمترین خطر را برای محیط زیست دارند. در پژوهش حاضر سمیت حشره‏کش کلرانترانیلی‏پرول با اثر پودر، اسانس و عصاره میخک Syzygium aromaticum روی مراحل مختلف زیستی بید سیب‏زمینی مقایسه شد. همچنین تاثیر این ترکیبات روی درصد نفوذ لاروهای نیونات و ترجیح تخم ریزی حشرات کامل مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز پروبیت داده‏ها نشان داد که حساس‏ترین مراحل به حشره‏کش کلرانترانیلی‏پرول، اسانس و عصاره میخک هندی به ترتیب لارو با LC50: 39/3 میلی‏گرم بر لیتر، حشرات کامل با LC50: 43/0 میکرولیتر بر لیتر هوا و حشرات کامل با LC50: 54/241 میلی‏گرم بر لیتر می‏باشند. حشره‏کش کلرانترانیلی‏پرول با وجود اینکه روی کاهش درصد نفوذ لاروها بسیار موثر بود، اثر معنی‏داری روی ترجیح تخم ریزی حشرات کامل نداشت. طبق نتایج حاصل اسانس، عصاره و پودر گیاه میخک پتانسیل خوبی برای محافظت سیب‏زمینی‏های انبار شده در برابر بید سیب‏زمینی دارند و می‏توان از آنها در برنامه‏های مدیریت تلفیقی آفت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: حشره‏کش شیمیایی، حشره‏کش گیاهی، سوکسله، کلونجر، ترجیح تخم ریزی
 • زینب اسماعیلی، بهرام شریف نبی*، جهانگیر خواجه علی صفحات 169-176
  بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان سیب در مناطق مختلف جهان دارای اهمیت است و سالیانه خسارت قابل توجهی به باغ های سیب در سراسر دنیا وارد می کند. با توجه به حضور عوامل قارچی جدیدا شناسایی شده در مناطق سیب کاری استان اصفهان، حساسیت گونه های Fusarium solani و F. oxysporum به عنوان فراوان ترین گونه های شناسایی شده زوال درختان سیب نسبت به قارچکش های معمول شامل تیلت، امیننت، کابریودو، کولیس، ارتیواتاپ، لاماردور، یونیفرم، فلینت، استروبی، رورال تی اس و توپسین ام در غلظت های 10، 25، 50، 100 و mg/l200 در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. قارچکش های لاماردور، رورال تی اس، ارتیواتاپ و تیلت به دلیل میانگین بازدارندگی رشد میسلیومی بیش از 50% در اغلب غلظت های مورد آزمایش در دو گونه Fusarium و قارچکش امینت در همه غلظت های مورد آزمایش در F. oxysporum در مقایسه با سایر قارچکش ها در شرایط آزمایشگاهی، تاثیر بیشتری در مهار رشد میلسیومی داشتند. اگرچه اجرای آزمون آزمایشگاهی در غربال گری اولیه قارچکش ها بسیار مفید است اما به منظور توصیه قطعی یک قارچکش جهت کنترل بیماری، علاوه بر آزمون قارچکش ها در شرایط آزمایشگاه، اجرای آزمون در شرایط گلخانه و مزرعه نیز ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل قارچی، پوسیدگی ریشه و طوقه، زوال درختان سیب، بازدارندگی رشد میسلیومی، Fusarium
 • ابراهیم زاهدی اصل*، غلامرضا نیکنام، ابوالقاسم محمدی، مصطفی ولی زاده صفحات 179-196

  نماتدهای مولد زخم جنس Pratylenchus  بین 10 نماتد مهم انگل گیاهی دنیا قرار دارند. خسارت اقتصادی آن ها به عنوان سومین گروه خسارت زا، گاهی تا 85 درصد نیز می رسد. در این تحقیق، پاسخ 100 توده بومی گندم نان بهاره، 20 رقم زراعی و دو گونه Aegilops tauschii و Ae. cylindrica به نماتد مولد زخم P. neglectus تحت شرایط گلخانه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها براساس مدل ریاضی تجزیه واریانس یک طرفه انجام و برای مقایسه میانگین ها از آزمون حداقل اختلاف معنی داری (LSD) در سطح احتمال 5 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد تلقیح با نماتد منجر به کاهش معنی دار در شاخص های رشدی ژنوتیپ ها گردید. اثر ژنوتیپ و آلودگی با نماتد روی همه صفات فنوتیپی در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. براساس فاکتور تولیدمثل ژنوتیپ ها به پنج گروه با RF <36/0 (مقاوم)، 58/0 - 36/0 (نیمه مقاوم)، 81/0 - 58/0 (متحمل)، 03/1 - 81/0 (نیمه حساس) و RF >03/1 (حساس) تقسیم شدند.  ده ژنوتیپ (2/8 درصد) به عنوان حساس، 12 ژنوتیپ (83/9 درصد) به عنوان نیمه حساس، 30 ژنوتیپ (59/24 درصد) به عنوان متحمل، 49 ژنوتیپ (16/40 درصد) به عنوان نیمه مقاوم و 21 ژنوتیپ (21/17 درصد) به عنوان مقاوم شناسایی شدند. ارتباط مستقیمی بین شاخص های مربوط به نماتد (RF و تعداد نماتد به ازای وزن ریشه) و شاخص های رشدی گیاهان بعد از آلودگی با نماتد مشاهده گردید به طوری که هر چقدر شاخص های نماتدی بیشتر بود، شاخص رشدی گیاهان کمتر شد، این موضوع نمایانگر تاثیر معنی دار نماتد بر ژنوتیپ های مورد مطالعه بود.

  کلیدواژگان: آزمون حداقل اختلاف معنی داری، حساسیت، شاخص های فنوتیپی، فاکتور تولیدمثل، مقاومت
 • ندا خوش خطی، امید عینی*، داود کولیوند صفحات 199-209

  ویروس کوتولگی بوته انبوهی گوجه فرنگی (TBSV-Tomato bushy stunt virus) از ویروس های مهم گوجه فرنگی در مزارع ایران و سراسر جهان است. در این پژوهش اثر مایکوریزا در آلودگی ویروس کوتولگی بوته انبوهی در گوجه فرنگی بررسی شد. به این منظور، مایه تلقیح مایکوریزا در زمان نشاکاری گوجه فرنگی در بستر کشت گیاه اضافه گردید و بعد از چهارهفته،  TBSVبصورت مکانیکی به گیاهان مایه زنی شد. میزان تکثیر ویروس در فاصله های زمانی 19، 25 و 31 روز بعد از مایه زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل گیاهان شاهد (C)، گیاهان آلوده به TBSV (V)، گیاهان مایکوریزایی (M) و گیاهان مایکوریزایی مایه زنی شده با ویروس TBSV (MV) بودند. نتایج بررسی میزان غلظت نسبی ویروس توسط روش  Real-time PCRدر گیاهان، بیانگر کاهش معنی دار آن در گیاهان MV در مقایسه با گیاهان V بود و این کاهش در بازه های زمانی بعدی بررسی بیماری مشخص تر بود. بررسی میزان بیان ژن های (Argonaute) AGO2  و  (Myeloblastosis) MYB33 نیز مشخص نمود که این ژن ها در گیاهان MV نسبت به گیاهان V افزایش معنی دار داشته اند. این افزایش نشان دهنده افزایش مقاومت گیاهان MV نسبت به گیاهان V بوده و همین طورتایید کننده تکثیرکمتر ویروس در گیاهان گوجه فرنگی تلقیح شده با مایکوریزا می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از قارچ مایکوریز به عنوان تحریک کننده سیستم دفاعی گیاه گوجه فرنگی ممکن است روش خوبی برای دفاع در برابر این بیماری ویروسی باشد.

  کلیدواژگان: بیان ژن، پی سی آر، مایکوریزا، ویروس کوتولگی بوته انبوهی گوجه فرنگی، همزیستی
 • احسان حسنوند، مصطفی درویش نیا*، حسین میرزایی نجفقلی، سمیرا پاکباز صفحات 213-224
  بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم  باعث ایجاد خسارت اقتصادی روی این محصول استراتژیک می شود. این بیماری با کاهش عملکرد دانه و کیفیت محصول راندمان تولید در واحد سطح را کاهش داده و از طریق تولید زهرابه های قارچی مانند نیوالنول و داکسی نیوالنول  باعث به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان می شود. در این مطالعه، واکنش  25 ژنوتیپ گندم رایج کشت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در شرایط گلخانه بررسی شدند. ژنوتیپ ها در دو نوبت در زمان تشکیل سنبله و گل دهی مایه زنی شدند و پس از گذشت ده روز، وقوع بیماری و شدت بیماری روی ژنوتیپ های تیمار شده محاسبه شد. نتایج تجزیه داده های مربوط به میزان وقوع و شدت بیماری و نیز میزان آلودگی دانه (وزن هزار دانه و تعداد دانه در هر سنبله) در شرایط گلخانه نشان داد که برای صفات یاد شده تفاوت معنی دار آماری بین ژنوتیپ ها وجود دارد. هم چنین ژنوتیپ های Irana، نیک نژاد، گهر، مروارید و زاگرس به ترتیب جزو ژنوتیپ های مقاوم، Wa-82-9 و اکبری به عنوان ژنوتیپ های نیمه مقاوم، چمران، کاروان، پاستور، چمران2، Chenab، Weebille 264 و کراس روشن بهار به عنوان ژنوتیپ نیمه حساس و S-90-5، مهرگان، شعله، فلات، هیرمند، الوند، داراب، سیستان، زرین و استار به عنوان ژنوتیپ های حساس و هم چنین ژنوتیپ باژ به عنوان ژنوتیپ های خیلی حساس شناخته شدند. با ارزیابی مقاومت ارقام مقاوم و نیمه مقاوم معرفی شده در این تحقیق در شرایط مزرعه، امکان استفاده از رقم ها در برنامه های کشت در مناطق مختلف کشور امکان پذیر خواهد شد.
  کلیدواژگان: Fusarium graminearum، بلایت خوشه، شدت بیماری، مقاومت، لرستان
 • سمیه کریمی مردق، علی مختصی بیدگلی*، سعیدرضا یعقوبی صفحات 227-237
  به منظور بررسی اثر اضافه کردن مویان ها و منابع نیتروژنی مختلف روی کارایی علف کش تری بنورون متیل، آزمایشی گلدانی در سال 1400 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در قالب آزمایش فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیبی از چهار غلظت علف کش تری بنورون متیل (0، 5/4، 9 و 15 گرم ماده موثره در هکتار) به صورت پس رویشی، منابع نیتروژن شامل بدون نیتروژن، نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم، استات آمونیوم و اسیدآمینه آسپاراژین و مویان های آمفوتر، آنیونی، دو مویان غیریونی و بدون مویان بودند. نتایج نشان داد مقدار شاخص سبزینگی، سطح برگ و وزن خشک کل بوته علف هرز خردل وحشی در تیمار شاهد بدون علف کش حداکثر بود و با افزایش غلظت علف کش کاهش پیدا کرد. کاربرد جداگانه منابع نیتروژن و مویان ها با غلظت های مختلف علف کش، کارایی آن ها را در مقایسه با عدم کاربرد مواد افزودنی افزایش داد به طوری که نیترات آمونیوم و استات آمونیوم مقدار ED90 را از 15 گرم به 6 گرم ماده موثره علف کش در هکتار و مویان آنیونی سدیم لوریل اتر سولفات و مویان غیریونی کاستراویل اتوکسیلات به 14 و 02/11 گرم ماده موثره در هکتار کاهش دادند. کاربرد هم زمان مویان و نیتروژن با علف کش کارایی آن را بیشتر از کاربرد جداگانه این مواد افزایش داد. در مجموع، کاربرد نیترات آمونیوم، استات آمونیوم و سولفات آمونیوم با مویان لوریل الکل اتوکسیلات، کاربرد نیترات آمونیوم با کاستر اویل اتوکسیلات و استات آمونیوم با سدیم لوریل اتر سولفات بالاترین اثربخشی را در افزایش کارایی علف کش تری بنورون متیل در کنترل خردل وحشی داشت.
  کلیدواژگان: کاهش دهنده کشش سطحی، نمک آمونیومی، کارایی علف کش، سولفونیل اوره، غلظت موثر
|
 • Zahra Paripour, Mahdi Davari *, Bita Asgari Pages 123-142

  Ash trees (Fraxinus spp.) are one of the most important ornamental trees in the green space of cities. To evaluate the fungi associated with decline and dieback of ash trees, the symptomatic samples from branches, trunks, and roots of two species of Fraxinus (European Fraxinus, F. excelsior and Van, F. rotundifolia) were collected from Ardabil and Namin during the summer and autumn of 2018–2019. From the 60 samples, 81 fungal isolates were recovered. Based on morphological features of all isolates together with sequence data of tef-1α gene and specific primers of some Fusarium and Neocosmospora species, 21 fungal species were identified, i.e., Alternaria, Chaetomium, Clonostachys, Cytospora, Fusarium, Microascus, Microsphaeropsis, Neocosmospora, Peyronellaea and Phialophora. Neocosmospora solani, Cytospora chrysosperma and F. oxysporum had the highest abundance, respectively. Pathogenicity test was performed by excised shoot for F. cerealis, F. equiseti, F. oxysporum and N. solani excided shoot method and for C. chrysosperma on excided shoot method and also on two years old ash saplings in greenhouse. Our results showed that all examined species except F. cerealis and F. equiseti cause discoloration of wood texture at the inoculation site. According to our knowledge, most of the fungal species identified in this study, are reported for the first time on ash trees worldwide. Besides, F. denticulatum is a new record to the Iranian mycobiota.

  Keywords: Greenspace, Phylogeny, Specific Primer, Cytospora, Fusarium
 • Saeide Assadat Fatemi, Davoud Mohammadi *, Naser Eivazian Kary Pages 143-152

  Tuta absoluta is one of the most important tomato pests in Yazd province. Geographic Information System (GIS) with integrated, accurate and timely information, which is the most important part of any management program, can be used to solve pest management issues. In order to determine and evaluate the distribution pattern of tomato leaf miner, a 1-hectare tomato greenhouse was selected around Yazd city. Data on pest population density were obtained through random sampling from the greenhouse surface. Based on the results of the nearest neighbor method, the distribution pattern in these communities in the beginning and middle of the cultivation was cumulative and at the end of the season was uniform. The Ripley k method also showed that the dispersion pattern was cumulative at the beginning and middle of the culture, which tends to disperse more with increasing distance. This pattern was observed uniformly at the end of the growing season. As a result of these two methods, this pest has a cumulative distribution in the early and middle of the growing season, so it is possible to control it according to the location in the greenhouse. The spatial distribution map of the pest was drawn through Kriging model in all parts of the greenhouse.

  Keywords: GIS, Greenhouse, sampling, Spatial distribution, Pest Management
 • Asma Soltanpour, Orouj Valizadegan *, Asmar Soleymanzade Pages 153-167
  Potato tuber moth, Phthorimaea operculella is considered as one of the most serious insect pests infesting plants in the family Solanaceae. The indiscriminate utilization of chemical pesticides has caused problems such as environmental pollution, development of resistance in insect pests and undesirable effects on human and non-target organisms. Plant-based materials are one of the appropriate candidates as an alternative to synthetic chemical compounds that have the lowest risk to the environment. In this research, the insecticidal toxicity of chlorantraniliprole on different biological stages of P. operculella was compared with powder, essential oil and extract of Syzygium aromaticum. Oviposition-preference activity of adults and larval penetration rate were also studied. Based on probit analysis, the most sensitive stages to chlorantraniliprole, essential oil and extract of S. aromaticum were larvae (LC50= 3.39 mg/l), adults (LC50= 0.43 µl/l air) and adults (LC50= 241.54 mg/l), respectively. Although, chlorantraniliprole was effective in reducing the larval penetration rate, it did not have a significant effect on oviposition preference of adults. The results of this study showed that powder, essential oil and extract of S. aromaticum have a good potential to protect stored potatoes from P. operculella infestation and can be used for management programs of this pest.
  Keywords: Chemical insecticide, Botanical Insecticide, Soxhlet, Clevenger, Oviposition-preference
 • Zieynab Esmaili, Bahram Sharifnabi *, Jahangir Khajehali Pages 169-176
  Root and crown rot disease of apple trees is important in different regions of the world and causes considerable damage to apple orchards around the world annually. Due to the presence of newly known fungal agents in apple growing areas of Isfahan province, sensitivity of Fusarium solani and F. oxysporum species as the most abundant identified species of decay of apple trees compared to common fungicides including Tilt, Eminent, Cabrio Duo, Collis, Ortiva Top, Lamardor, Uniform, Flint, Stroby, Rovral TS and Topsin M at concentrations of 10, 25, 50, 100 and 200 mg/l were tested in vitro. Lamardor, Rovral TS, Ortiva top and Tilt fungicides at the highest tested concentrations in both Fusarium species and Eminent at all tested concentrations in F. oxysporum resulted in more than 50% mycelial growth inhibition in vitro, in comparison with the other fungicides. Although, performing a laboratory test is very useful in the initial screening of fungicides, but in order to definitively recommend a fungicide to control the disease, in addition to fungicides experiment in vitro, testing in greenhouse and field conditions is also necessary.
  Keywords: Fungal agents, root, crown rot, decay of apple trees, mycelial growth inhibition, Fusarium
 • Ebrahim Zahedi Asl, *, Niknam, Gholamreza, Mohammadi, Abolgasem, Mostafa Valizadeh Pages 179-196

  Root-lesion nematodes genus Pratylenchus are among the 10 most important plant parasitic nematodes in the world. Their economic damage as the third damaging group sometimes reaches 85%. In this research, the response of 100 landraces of spring bread wheat, 20 cultivars and two species Aegilops tauschii and Ae. cylindrica was evaluated to root-lesion nematode under greenhouse conditions in the form of a randomized complete block design. ANOVA analysis was done based on one-way analysis of variance and to compare the averages, the least significant difference (LSD) test was used at the probability level of 5%. The results showed that inoculation with nematodes led to a significant decrease in the growth indices. The effect of genotype and nematode inoculation on all phenotypic traits was significant at the 5% probability level. Based on the reproduction factor, the genotypes were divided into five groups with RF <0.36 (resistant), 0.36-0.58 (semi-resistant), 0.58-0.81 (tolerant), 0.81-1.03 (semi-sensitive) and RF > 0.03 (sensitive). Ten genotypes (8.2%) as sensitive, 12 genotypes (9.83%) as semi-sensitive, 30 genotypes (24.59%) as tolerant, 49 genotypes (40.16%) as semi-resistant and 21 genotypes (17.21%) were identified as resistant. A direct relationship between the nematode-related indices (RF and the number of nematodes per root weight) and the growth indices of plants after nematode infection was observed, so that the higher the nematode indices, the lower the plant growth index. This matter showed the significant effect of nematode on the studied genotypes.

  Keywords: LSD test, Phenotypic characters, Resistance, RF, Susceptibility
 • Neda Khoshkhatti, Omid Eini *, Davoud KOOLIVAND Pages 199-209

  Tomato bushy stunt virus (TBSV) is one of the important tomato viruses in Iran and all over the world. In this study, the effect of mycorrhizae in Tomato bushy stunt virus infection was investigated. For this purpose inoculum of mycorrhizal fungus Rhizoglomus irregulare was added to the plant growing medium at the time of tomato transplanting and after four weeks, TBSV was inoculated mechanically to the plants. The rate of virus multiplication was evaluated by Real-time PCR at time intervals of 19, 25 and 31 days after inoculation. The treatments included control plants (C), plants infected with TBSV (V), mycorrhizal plants (M) and mycorrhizal plants infected with TBSV (MV). The results of investigating the amount of virus accumulation in plants showed its decrease in MV plants compared to V plants, and this decrease was more obvious in more advanced stages of the disease. Investigating the expression level of AGO2 and MYB33 genes also revealed that these genes had a significant increase in MV plants compared to V plants. This increase indicates an increase in the resistance of MV plants to the virus compared to V plants and it also confirms the lower reproduction of the virus in tomato plants inoculated with mycorrhiza. The results of this research show that the use of mycorrhizal fungi as a stimulant of the plant's defense system may be a good way to defend against this viral disease.

  Keywords: Gene Expression, Mycorrhiza, Real-Time PCR, Symbiosis, Tomato bushy stunt virus
 • Ehsan Hasanvand, Mostafa Darvishnia *, Hossein Mirzaei Najafgholi, Samira Pakbaz Pages 213-224
  Fusarium head blight disease of wheat causes economic damage on this strategic crop. This disease reduces crop yield and quality by lowering the grain yield and pose health risks to consumers via production of fungal toxins such as nivalenol and deoxynivalenol on the seeds. In this study the reaction of 25 commonly cultivated wheat genotypes were evaluated to Fusarium head blight disease under greenhouse conditions.The genotypes were inoculated twice at the time of spike formation and flowering, and after ten days, the disease incidence and the disease severity were calculated. Analytical results of data related to disease incidence, disease severity and seed contamination rate (thousand seed weight and number of seeds per spike) in greenhouse conditions showed that there is a significant difference between genotypes regarding the mentioned characteristics. Also, Irana, Niknejad, Gahar, Morvarid and Zagros were resistant genotypes, Wa-82-9 and Akbari genotypes were semi-resistant, Chamran, Karvan, Pastor, Chamran 2, Chenab, weebile 264 and Spring BC Roushan were semi-susceptible genotypes, S-90-5, Mehregan, Sholah, Flat, Hirmand, Alvand, Darab, Sistan, Zarin and Star genotypes were sensitive and also Bazh was recognized as very sensitive genotype. With the evaluation of resistance and semi resistance genotypes designated in this study, against this disease under field conditions, it will possible to recommend these genotypes for wheat production programs in different parts of Iran.
  Keywords: Fusarium graminearum, head blight, Disease severity, Resistance, Lorestan
 • Somayeh Karimi-Merdogh, Ali Mokhtassi-Bidgoli *, Saeed Reza Yaghoobi Pages 227-237
  To evaluate the effect of tank mixing surfactants and nitrogen sources on the efficacy of tribenuron methyl herbicide, a greenhouse experiment was conducted as a factorial arrangement in a completely randomized design with four replications in the faculty of agriculture at Tarbiat Modares University in 2021. Experimental treatments included four rates of tribenuron methyl (0, 4.5, 9, and 15 g active ingredient (ai) ha-1), as a post-emergence herbicide: nitrogen sources (control without nitrogen, ammonium nitrate, ammonium sulfate, ammonium acetate, and asparagine amino acid): and types of surfactants (control without surfactant, amphoteric, anionic, and two non-ionic surfactants). The results showed that the values of greenness index, leaf area, and total dry weight were highest under control (no herbicide application), and decreased as herbicide rate increased. Application of nitrogen sources and surfactants with herbicide separately increased its efficiency compared to the non-use of additives, so that ED90 decreased from 15 to 6 by ammonium nitrate and ammonium acetate and from 15 to 14 and 11.02 g ai ha-1 by sodium lauryl ether sulfate and castor oil ethoxylate, respectively. The mixture of surfactant and nitrogen with tribenuron methyl was more effective than herbicide application with each of these additives alone. Generally, the application of ammonium nitrate, ammonium acetate, or ammonium sulfate with lauryl alcohol ethoxylate, ammonium nitrate with castor oil ethoxylate, and ammonium acetate with sodium lauryl ether sulfate are recommended.
  Keywords: Surfactant, Ammonium salt, Herbicide efficacy, Sulphonylurea, Effective dose