فهرست مطالب

نشریه سواد تربیتی معلم
سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی سعیدی* صفحات 1-17

  با توجه به اهمیت خلاقیت در دانش آموزان و تاثیرپذیری خلاقیت فرد از محیط و اینکه معلم مهم ترین عامل موثر در محیط مدرسه به شمار می رود، در این پژوهش رابطه بین خلاقیت معلم و خلاقیت دانش آموزان، از طریق مقایسه خلاقیت و عوامل تشکیل دهنده آن از دیدگاه تورنس در دو گروه دانش آموزان دارای معلم خلاق و دانش آموزان دارای معلم غیرخلاق مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان و دانش آموزان پایه چهارم و پنجم منطقه 11 آموزش و پرورش شهر تهران بود. ابتدا دو گروه معلم خلاق و غیرخلاق شناسایی شدند. سپس آزمون تفکر خلاق تورنس فرم B بر روی دانش آموزان آنها که شامل 100 نفر دانش آموز پایه چهارم و 100 نفر در پایه پنجم منطقه 11 تهران بود اجرا شد. یافته های پژوهش نشان داد که هم در پایه چهارم و هم در پایه پنجم دانش آموزانی که دارای معلمان خلاق بودند نسبت به دانش آموزانی که دارای معلمان غیرخلاق بودند، میانگین بالاتری در آزمون خلاقیت داشتند. این تفاوت در هر دو پایه معنادار  بود، ولی در پایه چهارم این تفاوت بیشتر بود. در این تحقیق عوامل تشکیل دهنده خلاقیت نیز در دو گروه مقایسه گردید و نتایج  نشان داد که در چهار عامل سیالی، اصالت، بسط و انعطاف پذیری، دانش آموزان کلاس چهارم دارای معلم خلاق از دانش آموزان دارای معلم غیرخلاق میانگین بیشتری داشتند ولی در کلاس پنجم تفاوت این عوامل بین دو گروه دانش آموز فقط در عامل بسط، معنادار بود.

  کلیدواژگان: خلاقیت، معلم، دانش آموز، آموزش و پرورش
 • فروغ ماهیگیر* صفحات 18-33

  هدف از این تحقیق نیازسنجی دوره های آموزشی کوتاه مدت از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش استان خوزستان بود. به این منظور 380 نفر (به صورت خوشه ای چند مرحله ای) انتخاب و از طریق روش تحقیق پیمایشی و تکمیل پرسش نامه  محقق ساخته در فرایند تحقیق شرکت نمودند. یافته ها نشان داد که گروه های اصلی نیازهای آموزشی معلمان شامل "نیازهای فضای مجازی و آموزش برخط، اصول و مهارت های تدریس، ارتقای سطح دانش عمومی، ارتقای سطح فرهنگی، مهارت های زندگی و موضوعات بهداشتی" می باشد. همچنین معلمان مقطع ابتدایی، به نیازهایی چون "آموزش مهارت های زندگی، اصول و مهارت های تدریس، ارتقای سطح فرهنگی و موضوعات بهداشتی"، اهمیت بیشتری قایل بودند؛ در حالی که از نظر معلمان دوره متوسطه "ارتقای سطح دانش عمومی" دارای اهمیت بیشتری بود.

  کلیدواژگان: نیازسنجی، دوره های آموزشی کوتاه مدت، معلمان، استان خوزستان
 • فرحناز فولادوند*، مهری شهنشاهی، مجتبی محمودی صفحات 34-54

  هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک های مدیریت کلاس درس معلمان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره دوم ابتدایی پایه های پنجم وششم ناحیه دوشهرستان خرم آباد به تعداد 340 نفر بود. با استفاده از جدول مورگان تعداد 181 نفر از افراد جامعه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن و پرسشنامه محقق ساخته سواد تربیتی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، عمده مسایلی که در رابطه بین والدین و کودکان و نوجوانان پیش می آید برخواسته از کاستی هایی است که پدر و مادر دارند به بیان دیگر نیازهایی که پدر و مادر در ارتباط با کودک و نوجوان خودشان دارند اما این نیازها تامین نشده است.

  کلیدواژگان: سبک های مدیریت، کلاس درس، سواد تربیتی، معلمان، دوره ابتدایی
 • زهرا اسمی جوشقانی* صفحات 55-73

  امروزه با گسترش وسایل ارتباطی جدید و دسترسی آسان به آن، دانش آموزان با اقیانوسی از اطلاعات روبرو هستند. بنابراین لازم است که معلمان برای  تربیت نسل جدید آموزش ببینند. در سال های اخیر این مسیولیت مهم را دانشگاه فرهنگیان پذیرفته است، تا با تربیت نیروهای توانمند جان و روح تازه ای به نظام آموزش و پرورش کشور ببخشد. به همین منظور در این مقاله به تبیین نظری و مفهومی توانمند سازی معلمان پرداخته شده است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق کیفی استفاده شد. با انجام مصاحبه های عمیق با سه گروه از  فارغ التحصیلان دانشگاه، به بررسی برداشت ذهنی نومعلمان از توانمندسازی و نقش دانشگاه در توانمندسازی نو معلمان پرداخته شد .بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که نومعلمان توانمندی زیادی در استفاده از روش های فعال تدریس ، سازگاری ، شادابی و پویایی دانش آموزان دارند و با توجه به انگیزه زیاد، به حمایت و پذیرش بیشتر از طرف مدیران و کادر اداری نیاز دارند و در تحقیق حاضر راهکارهایی برای بهبود عملکرد دانشگاه در توانمندسازی  بیشتر دانشجو معلمان ارایه شده که توجه به آنها می تواند منجر به رشد و تعالی نظام آموزش و پرورش و در نهایت توسعه جامعه گردد.

 • سامان عزتی*، مختار ویسانی صفحات 74-90

  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی کودک محور بر مهارت های هیجانی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم بود. جامعه آماری پژوهش کودکان 6 تا 8 سال مرکز آموزش ویژه کودکان دارای اختلال اتیسم شهر سنندج بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 10 نفر از این کودکان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (5 نفر) و کنترل (5 نفر) گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، فرم والد پرسشنامه مهارت مدیریت هیجان (زیمن و همکاران، 2001) و پرسشنامه نظام درجه بندی مهارت های اجتماعی (گرشام و الیوت، 1990) بودند. طرح پژوهشی، شبه آزمایشی پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. نتابج نشان داد که بازی درمانی گروهی کودک محور باعث افزایش معنی دار مهارت های هیجانی و اجتماعی در مرحله پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. با توجه به نتیجه به دست آمده، می توان از روش بازی درمانی کودک محور برای آموزش مهارت های هیجانی و اجتماعی به کودکان اتیستیک بهره برد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی کودک محور، کودکان اتیستیک، مهارت های اجتماعی، مهارت های هیجانی
 • داود صارمی*، سمیرا کلهری صفحات 91-103

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش ترکیبی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی هشتم مدارس هوشمند در  سال تحصیلی 1401- 1400 در مقایسه با روش ترکیبی و روش الکترونیکی در این مدارس انجام گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع اوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه و از لحاظ تجزیه و تحلیل پژوهشی کمی و از طریق آزمون رگرسیون می باشد. جامعه ی آماری پژوهش همه دانش آموزان مدارس هوشمند شهرستان بروجرد و حجم نمونه آن شامل 379 دانش آموز بوده است. در این طرح نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی قرارگرفتند؛ ابزارهای این پژوهش پرسش نامه ی انگیزش پیشرفت هرمنس بوده  است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که روش آموزش ترکیبی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند تاثیر مثبت دارد؛ هم چنین آموزش ترکیبی در مقایسه با روش الکترونیکی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: آموزش ترکیبی، مدارس هوشمند، انگیزش پیشرفت تحصیلی
 • سیمین زغیبی قناد* صفحات 104-119

  هدف پژوهش حاضر، آزمون مدل علی رابطه مشغولیت رفتاری و مشغولیت شناختی با چالش پذیری تحصیلی با میانجی گری هیجان های اضطراب، خستگی و امید یادگیری بود. به این منظور 292 نفر از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر دزفول به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و در پژوهش شرکت کردند. آنان خرده مقیاس های مشغولیت رفتاری و مشغولیت شناختی پرسشنامه ی مشغولیت تحصیلی تینیو (2009)، خرده مقیاس چالش پذیری مقیاس تجدیدنظرشده ی سرسختی تحصیلی (2005) و خرده مقیاس های اضطراب، خستگی و امید یادگیری از پرسشنامه ی هیجان های پیشرفت پکران (2002) را تکمیل نمودند. پس از گرداوری داده ها، از روش تحلیل مسیر برای ارزیابی مدل پیشنهادی استفاده شد و اثرات غیرمستقیم با استفاده از روش بوت استراپ سنجش شدند. نتایج تحلیل نشان داد که مشغولیت شناختی اثر مستقیم و معنی داری بر متغیرهای چالش پذیری تحصیلی، خستگی و امید یادگیری دارد اما اثر مستقیم و معنی داری بر اضطراب یادگیری ندارد. همچنین، مشغولیت رفتاری اثر مستقیم و معنی داری بر اضطراب، خستگی و امید یادگیری دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مشغولیت رفتاری و شناختی دانش آموزان با تکالیف تحصیلی می تواند با کاهش اضطراب یادگیری و افزایش هیجان امید یادگیری بر گرایش افراد در پذیرش چالش های تحصیلی بالاتر تاثیر بگذارد.

  کلیدواژگان: مشغولیت شناختی، مشغولیت رفتاری، چالش پذیری تحصیلی، اضطراب یادگیری، امید یادگیری
 • ندا کاوند*، مهتاب طلائی صفحات 120-140

  در جهان پرشتاب امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه ساز تحولی عظیم در زمینه آموزش و یادگیری است، به طوری که آموزش های الکترونیکی با شیوه های آموزش سنتی ترکیب شده و شیوه نوینی از آموزش تحت عنوان « آموزش ترکیبی » را ایجاد نموده است. آموزش ترکیبی رویکردی اثربخش در برنامه ریزی آموزشی است، که از مزایای هر دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیک بهرمند بوده و ضرورتی اجتناب ناپذیر در سیستم آموزشی است. در این مقاله تلاش شده با بکارگیری روش پژوهش مروری مفهوم، ابعاد، و مدل های آموزش ترکیبی مورد بحث قرار گیرد. بدین منظور مطالعات انجام شده در این حوزه در بازه زمانی2000 تا2020بررسی شد. براساس یافته ها، یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت های هر دو رویکرد آموزش سنتی و الکترونیکی، رویکردی موثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی و افزایش اثربخشی هزینه ها می باشد. همچنین، مدل آموزش ترکیبی کان بدرال به دلیل پرداختن به اخلاق نسبت به سایر مدل ها دارای ارجحیت است.

  کلیدواژگان: آموزش سنتی، آموزش الکترونیکی، آموزش ترکیبی
 • زبیر صمیمی*، اسلم ملازهی کهن ملک صفحات 141-159

  مطالعه حاضر با هدف رابطه بین سواد رسانه ای و پذیرش سیستم های اطلاعاتی با نقش واسطه ای انعطاف پذیری روانشناختی در معلمان دوره متوسطه انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره متوسطه مشغول به تدریس شهرستان سیب و سوران در سال  تحصیلی 1401-1400 (260 نفر متوسطه اول و 180 نفر متوسطه دوم) بود. براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه 205 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه های انعطاف پذیری روانشناختی دنیس و وندروال ، پذیرش سیستم های اطلاعاتی فرجی و همکاران و سواد رسانه ای فلسفی را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج نشان داد: بین سواد رسانه ای و پذیرش سیستم های اطلاعاتی در معلمان دوره متوسطه شهرستان سیب و سوران رابطه معناداری وجود داشت. بین انعطاف پذیری روانشناختی و پذیرش سیستم های اطلاعاتی در معلمان دوره متوسطه شهرستان سیب و سوران رابطه معناداری وجود دارد. انعطاف پذیری روانشناختی نقش واسطه ای در رابطه بین مولفه های سواد رسانه ای با پذیرش سیستم های اطلاعاتی معلمان داشت. با عنایت به یافته های حاصل، توجه به بسترسازی انعطاف پذیری روانشناختی در راستای سواد رسانه ای و پذیرش سیستم های اطلاعاتی معلمان توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، پذیرش سیستم های اطلاعاتی، انعطاف پذیری روانشناختی
 • حمیده عبدالهی لاشکی* صفحات 160-174

  هدف پژوهش حاضر بررسی اضطراب تدریس ریاضیات در دبیران ریاضی و  دانشجو معلمان رشته آموزش ریاضی است. روش پژوهش توصیفی است. جامعه آماری شامل دبیران ریاضی استان مازندران و دانشجو معلمان رشته آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران است. که 110 نفر از این جامعه آماری شامل 75 دبیر ریاضی متوسطه و 35 دانشجو معلم به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 19 گویه ای اضطراب تدریس ریاضی دوعاملی MTASاست. که این پرسشنامه دو عامل اضطراب تدریس ریاضی خود راهبر و اضطراب تدریس ریاضی دانش آموز راهبر را بررسی می کند. ضریب آلفای کرونباخ کل برای پرسشنامه برابر 93/0 است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون مقایسه میانگبن نمونه های مستقل تی و همچنین آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، پرسشنامه اضطراب تدریس ریاضی ابزاری روا و معتبر بوده که می توان از آن در تشخیص میزان اضطراب تدریس ریاضی استفاده کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد سطح اضطراب تدریس ریاضیات دانشجو معلمان در مقایسه با دبیران شاغل  بیشتر گزارش شده و همچنین در میان دبیران شاغل همبستگی منفی بین طول دوره خدمت و اضطراب تدریس ریاضی وجود دارد. همچنین اختلاف معنی داری در اضطراب تدریس ریاضیات مردان و زنان وجود ندارد.

  کلیدواژگان: اضطراب ریاضیات، اضطراب تدریس ریاضی، دانشجو معلمان، دبیران ریاضی
 • حسین مهرداد*، طنین معظمی گودرزی صفحات 175-191

  در این مقاله به بررسی نقش تربیت در شکل گیری شخصیت و جنبه های گوناگون آن، به ویژه رشد اخلاقی و دینی و بالاخص انجام فریضه نماز، آنهم با نگاهی آسیب شناسانه و نقادانه به روش تعلیم و تربیت پرداخته شده است. در جامعه نمونه کتب تعلیم و تربیت اسلامی در دسترس و به ویژه قرآن کریم، نهج البلاغه، اخلاق ناصری، کیمیای سعادت، تعلیم و تربیت اسلامی و چند مورد کتب فلاسفه ی غربی که به دست دانشمندان ایرانی با نگاه اسلامی ترجمه و تفسیر شده اند استفاده شده است. پس از مطالعه و مقایسه و بحث و بررسی مطالب، به این نتیجه رسیده ایم که یکی از عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت «خود» با نگاه اسلامی و به تبع آن روی آوردن به عبادت در قالب «نماز»، اعمال تربیت حکیمانه است. بمنظور تحقق آن پیشنهاداتی نیز در زمینه ی رشد فعالیت ذهنی بر اساس آموزه های دینی، تاکید بر ایمان مبتنی بر معرفت و شناخت، اعتلای درک و فهم مربیان از تعلیم و تربیت اسلامی و پای بندی عملی به آن ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: جایگاه و اهمیت نماز، تعلیم و تربیت، تربیت اخلاقی و دینی، هویت خود
 • محمدرضا مددی ماهانی* صفحات 192-208

  ایجاد انگیزه در کارکنان خواسته تمامی سازمان ها است. سازما ن ها مایل هستند کارکنان رفتارهایی را بروز دهند که موجب موفقیت آن ها شود. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی روش های ایجاد انگیزه در معلمان مبتنی بر نامه 53 نهج البلاغه است به همین خاطر با روش توصیفی تحلیلی تعدادی از روش های ایجاد انگیزه در این نامه بررسی شده است. از جمله عوامل تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه در معلمان، توجه به نیازهای مالی معلمان، مهارت معلم، تشویق، تنبیه، برخورد تعاملی، عذرخواهی و اخلاق حرفه ای است. نتایج نشان می دهد آن حضرت ایجاد انگیزه را در راستای پیروی از دستورات الهی و با انگیزه انسانی مطرح کرده اند.

  کلیدواژگان: انگیزه، نهج البلاغه(نامه 53)، معلمان، حضرت علی(ع)
|
 • Ali Saeidi* Pages 1-17

  Considering the importance of creativity in students and the impact of the environment on individual creativity and the fact that the teacher is the most important factor in the school environment, in this study the relationship between teacher creativity and student creativity by comparing creativity and its constituent factors in a group of students with a creative teacher and a group of students with a non-creative teacher was studied. The subjects of the present study included 100 fourth grade students and 100 fifth grade students in Tehran's 11th district, in which half of them had a creative teacher and the other half had a non-creative teacher. In this study, first, two groups of creative and non-creative teachers were identified, then The Torrance Form B Creative Thinking Test was administered to their students. One of the most important results of the present study was that in both the fourth and fifth grade, students with creative teachers had higher mean scores on the creativity test than students with non-creative teachers. This difference is significant in both grades, but in the fourth grade this difference is more evident. In this study, the components of creativity have been compared in two groups and the results show that in four factors of fluency, originality, elaboration and flexibility, the mean of fourth grade students with creative teachers was more than students with non-creative teachers, but in the fifth grade, the difference between these factors of the two groups of students was significant only in the expansion factor.

  Keywords: Creativity, teacher, student, Education
 • Forough Mahigir Pages 18-33

  The purpose of this research is to assess the needs of short-term training courses from the point of view of primary and secondary education teachers in Khuzestan province. For this purpose, 380 people were selected (in a multi-stage cluster) and participated in the research process through the survey research method and completing the open-ended questions and the final questionnaire made by the researcher. The findings showed that the main groups of teachers' educational needs include "needs of virtual space and online education, teaching principles and skills, improving the level of general knowledge, improving the cultural level, life skills and health issues". Also, primary school teachers have given more importance to needs such as "teaching life skills, teaching principles and skills, improving the cultural level and health issues"; While middle school teachers have attached more importance to "raising the level of general knowledge". Based on the findings of this research, suggestions for the design and implementation of the program have been presented to the education officials and planners. 

  Keywords: needs assessment, short-term training courses, primary level teachers, secondary level teachers, Khuzestan province education
 • Farahnaz Fouladvand*, Mehri Shahanshahi, Mojtaba Mahmoudi Pages 34-54

  The purpose of this research is to investigate the classroom management styles of teachers. In terms of the purpose, the current research is considered part of applied research, and in terms of data collection and analysis, it is descriptive-correlation research. The statistical population of this research includes all the teachers of the second primary period of the fifth and sixth grades of Khorram Abad district in the academic year of 1997-1998 in the number of 340 people in which by using Morgan's table, 181 people from the community were selected as samples. The sampling method in this research is stratified random sampling method. In the current research, Wolfgang and Glickman's (1986) 25-question classroom management style questionnaire and 13-question questionnaire made by the researcher of educational literacy were used. The findings of the research show that most of the problems that arise in the relationship between parents and children and adolescents are caused by the shortcomings of parents, in other words, the needs that parents have in relation to their children and adolescents, but these needs have not been provided. The second axis is damages, which by examining the issues and problems of families we conclude that there are some damages in the relationship between parents and children, if these damages and their solutions are known we can passe them safely or prevented them. These two major axes in parent-parent relations are very obvious and important, that's why we have investigated them. 

  Keywords: management styles, classroom, educational literacy, primary school teachers, students
 • Zahra esmi josheghani Pages 55-73

  Today, with the development of new communication tools and easy access to it, students face the ocean of information. Therefore, teachers need to be trained to educate the new generation. In recent years, this important responsibility has been accepted by Farhangian University to train with capable forces give a new soul to the education system of the country . For this purpose, this paper focused on the theoretical and conceptual explanation of the empowerment of teachers. The research method is qualitative and by conducting in-depth interviews with three groups of graduate students on the one hand, looking for new teachers 's mental impression of empowerment and also the role of the university in the empowerment of new teachers. Based on the results, it was found that new teachers has a lot of ability to use active teaching methods, adaptability, happiness and dynamism of students and with a lot of motivation they need to be more supportive and more responsive from managers and the administrative staff and in the end, they have provided some solutions to improve university performance in more empowerment of students which can lead to the growth and excellence of the education system and ultimately the development of society.

  Keywords: teachers, empowerment, Farhangian university, education system
 • Saman Ezzati*, Mokhtar Visani Pages 74-90

  The aim of the present study was to determine the effectiveness of child-centered group play therapy on the emotional and social skills of children with autism. The statistical population of the research is children aged 6 to 8 years from the special education center for children with autism disorder in Sanandaj city, 10 of them were selected by simple random sampling method and randomly divided into two experimental (5 people) and control groups (5 people). The tools used in this research were parent form of emotion management skill questionnaire (Zieman et al., 2001) and social skills grading system questionnaire (Gresham and Elliott, 1990). The research design was a semi-experimental design with a pre-test and post-test with a control group. First, a pre-test was conducted for both groups, then a trial intervention (child-centered play therapy) was conducted for the experimental group during 9 sessions. After completing the treatment program, a post-test was conducted for two groups. The data collected using the statistical method of multivariate covariance analysis showed that child-centered group play therapy significantly increased (p<0.001) emotional and social skills in the post-test phase in the experimental group in comparison with the control group. According to the results, the child-centered play therapy method can be used to teach emotional and social skills to autistic children. 

  Keywords: child-centered play therapy, autistic children, social skills, emotional skills
 • d Sarmivou*, Samira Kalhari Pages 91-103

  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of combined education on the motivation of eighth grade students of smart schools in the academic year of 1400-1401 compared to the combined method,the electronic method in these schools. This research is applied in terms of purpose,in terms of information collection through questionnaire distribution,in terms of quantitative research analysis,through regression test. The statistical population of the research is all students of smart schools in Borujerd city,its sample size includes 379 students. In this design,the samples were selected,randomly placed in a multi-stage cluster method,The tools of this research were Hermens progress motivation questionnaire. The results of the research findings showed that the combined teaching method has a positive effect on the motivation of academic progress in smart schools,Also,compared to the electronic method,combined education has a more positive effect on the motivation of academic progress.

  Keywords: combined education, smart schools, academic achievement motivation
 • Simin Zaghibi ghannad* Pages 104-119

  The aim of this study was to test a causal model of relationship of behavioral engagement, cognitive engagement with academic challenging with mediating role of hope, boredom and learning anxiety. For this purpose, 292 high school first year female students of Dezful city were selected by multiple stage clustered sampling. They completed academic challenging subscale of revised academic hardiness scale (2005), behavioral engagement subscale and cognitive engagement subscale of Tinio's Academic Engagement Scale (2009) and learning anxiety, boredom and hope subscales of Pekrun's Achievement Emotion Questionnaire (2002). After gathering data, the fitness of the proposed model was examined through path analysis and the indirect effects were tested by using bootstrap procedure. The results showed that cognitive engagement has a direct statistically significant effect on academic challenging and learning boredom but no direct effect on learning anxiety. Also, behavioral engagement has significant direct effect on learning anxiety, boredom and hope. The results suggested that behavioral and cognitive engagement with academic tasks with reducing the learning anxiety and increasing the learning hope can affect on the tendency of people to accept the higher education challenges.

  Keywords: behavioral engagement, cognitive engagement, learning hope, learning anxiety, academic challenging
 • Neda Kavand*, Mehtab Talai Pages 120-140

  In today's fast-paced world, information and communication technology is the foundation for a huge transformation in the field of education and learning, so that electronic education has been combined with traditional education methods and has created a new way of education called "combined education" .Blended education is an effective approach in educational planning. ,which benefits from both traditional and electronic methods of education and is an inevitable necessity in the educational system.In this article , In this article it is tried to discuss the concept ,dimensions, and models of hybrid education by using the review research method. For this purpose, the studies conducted in this field in the period from 2000 to 2020 were reviewed .Based on the findings ,blended learning ,having the advantages of both traditional and electronic education approaches ,is an effective approach to increase the effectiveness of learning ,ease of access to educational materials, and increase the effectiveness of costs .Also , Badral Khan's combined education model is preferred over other models due to its focus on ethics.

  Keywords: traditional education, virtual education, blended training dimensions
 • Zubair Samimi *, Aslam Malazahi Kohen Malik Pages 141-159

  The present study was conducted with the aim of the relationship between media literacy and acceptance of information systems with the mediating role of psychological flexibility in secondary school teachers. Descriptive and correlational method and the statistical population includes all middle school teachers teaching in Sib and Soran cities in the academic year 1401-1400 (260 first and 180 second secondary). Based on the table of Karjesi and Morgan, the sample number of 205 people was selected as a sample and completed the electronic form of the psychological flexibility questionnaires of Dennis and Vanderwaal (2010), acceptance of information systems by Faraji et al. Data analysis was done with spss software version 21 and descriptive statistics indicators (prevalence, percentage, mean and standard deviation) and Pearson's correlation coefficient and at the inferential level with path analysis in Imus software. The results showed: 1- There was a significant relationship between media literacy and the acceptance of information systems among secondary school teachers in Sib and Soran cities. 2- There was a significant relationship between psychological flexibility and acceptance of information systems among secondary school teachers in Sib and Soran cities. 3- In response to the research question, psychological flexibility had a mediating role in the relationship between the components of media literacy (understanding the content of media messages and consciously choosing media messages) with teachers' acceptance of information systems. Considering the findings, it is recommended to pay attention to the foundation of psychological flexibility in line with media literacy and acceptance of teachers' information systems.

  Keywords: Media literacy, Acceptance of information systems, Psychological flexibility
 • Hamideh Abdollahi Pages 160-174

  The aim of the present study is to investigate the anxiety of mathematics teaching in mathematics teachers and university student teachers in the field of mathematics education. The research method is descriptive. The statistical population includes mathematics teachers of Mazandaran province and student teachers in the mathematics education field of Farhangian University of Mazandaran province. 110 people from this statistical population, including 75 high school math teachers and 35 student teachers, were selected by random sampling. The research tool includes a 19-item MTAS two-factor mathematics teaching anxiety questionnaire. This questionnaire examines the two factors of teacher's own math teaching anxiety and student teacher's math teaching anxiety. The total Cronbach's alpha coefficient for the questionnaire is equal to 0.93. In order to analyze the data, the mean comparison test of independent samples t and also the Pearson correlation test were used. Based on the results of the research, the mathematics teaching anxiety questionnaire is a valid and reliable tool that can be used to detect the level of mathematics teaching anxiety. The findings of the research show that the level of student teachers' anxiety in teaching mathematics is higher compared to working teachers, and there is also a negative correlation between the length of service and the anxiety of teaching mathematics among working teachers. Also, there is no significant difference in mathematics teaching anxiety of males and females.

  Keywords: mathematics anxiety, mathematics teaching anxiety, student university teachers, mathematics teachers
 • Tanin Moazami Goodarzi*, Hossein Mehrdad Pages 175-191

  In this article, the special role of education in the formation of personalities and its various aspects, moral and religious development, and especially the obligation of prayer, is discussed with a pathological and critical look at the method of education. In the society, there are examples of Islamic education and training books in education, especially the Holy Qur'an, Nahj al-Balaghe, Nasari ethics, alchemy of happiness, Islamic education and training, and several books of Western philosophers that have been translated and interpreted by Iranian scholars with an Islamic perspective. After studying, comparing, discussing and reviewing the materials, we have We have concluded that one of the influencing factors on the formation of the view of «self» with Islam and consequently turning to worship in the form of «prayer», is the implementation of wise education. In order to implement it, suggestions were also made in the field of developing mental activity based on religious teachings, emphasizing faith based on knowledge and understanding, improving the understanding and training of educators from Islamic education and practical adherence to it. 

  Keywords: the importance of the prayer, education, training, moral, religious education, self-identity
 • Mohammad Reza Madadi Mahani * Pages 192-208

  Motivating employees is the desire of all organizations. Organizations want employees to exhibit behaviors that will make them successful. The purpose of this research is to investigate and identify methods of motivating teachers based on letter 53 of Nahj al-Balagh. Therefore, a number of motivational methods in this letter have been investigated with a descriptive and analytical method. Among the factors that affect teachers' motivation are attention to teachers' financial needs, teacher's skills, encouragement, punishment, interaction, apology and professional ethics. The results show that Hazrat Ali peace be upon him has proposed creating motivation in line with following divine orders with human motivation.

  Keywords: Motivation, Nahj al-Balagha(letter 53), teachers, Hazrat Ali