فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
سال پنجاه و چهارم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • همایون مرادنژادی* صفحات 347-364
  با وجود فراهم بودن زیرساخت های علمی- پژوهشی مختلف در دانشگاه ایلام،  تعداد راه اندازی هسته ها و شرکت های دانش بنیان دانشجویی کم است. به نظر می رسد که یکی از کارکردهای مورد انتظار از دانشگاه می تواند راه اندازی و پرورش تیم های کاری دانشجویی در قالب گروه های کاری مختلف و استارت آپی باشد. این پژوهش با هدف شناسایی بازدارنده های انجام کارهای تیمی دانشجویی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام گرفته است. روش شناسی پژوهش کیفی و از میان روش های کیفی از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش تعداد 18 نفر از دانشجویان و اعضای هییت علمی دانشگاه ایلام بوده اند که به روش نمونه گیری نوعی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بوده است. ملاک پایان نمونه گیری و تعداد افراد مورد مطالعه شده، اشباع نظری داده ها (saturation data theoretical) بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری و مقوله بندی و استفاده از نرم افزار مکس کیودا  نسخه 12 انجام شده است. برای تایید روایی و پایایی یافته ها از قابلیت اعتماد (دقیق بودن یافته ها از منظر پژوهشگر و مشارکت کنندگان) استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، تعداد 30 مقوله به عنوان بازدارنده های انجام کارهای تیمی دانشجویی، در قالب چهار محور فردی، ساختاری، زمینه ای و ماهیت کار، شناسایی شد. پیشنهاد می شود، باهدف آشنایی دانشجویان با روش های ایده پردازی و تشخیص فرصت های کارآفرینانه، برگزاری رویدادهای کارآفرینانه در دانشگاه ایلام بیش تر شود. همچنین الگوهای موفق کارهای تیمی دانشجویی سایر دانشگاه ها به دانشجویان معرفی شوند.
  کلیدواژگان: رویدادهای کارآفرینانه، کار تیمی، پدیدارشناسی
 • الهه سامانی، غلامحسین عبدالله زاده*، محمدشریف شریف زاده، محمدرضا محبوبی صفحات 365-381

  بهبود معیشت مردم محلی در دو دهه اخیر مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است و یکی از اهداف اصلی دولت های ملی است. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر مهاجرت بر معیشت پایدار خانوارهای مهاجر سیستانی ساکن در روستاهای استان گلستان است. روش تحقیق توصیفی مبتنی بر پیمایش پرسشنامه ای است. جامعه آماری شامل 25000 نفر از سرپرستان خانوار مهاجر از استان سیستان و بلوچستان به استان گلستان است. با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه ها از 12 شهرستان استان گلستان انتخاب شدند. روایی پرسشنامه های تحقیق بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که سرمایه های طبیعی و مالی و کل سرمایه ها کمتر از حد متوسط (نامناسب) است. نتایج بررسی راهبردهای معیشت نشان داد که مواردی مانند کسب درآمد از فعالیت های زراعت، دامداری، باغداری، جمع آوری منابع و گیاهان جنگلی و کارگری از جمله مهم ترین راهبردهای معیشتی هستند. نتایج ارزیابی روندهای آسیب پذیری نشان داد که مواردی از قبیل انسجام و همبستگی خانواده ها، فرصت های کاری درآمدزا، تعداد دام و طیور، سطح درآمد و قدرت خرید خانوار اهمیت بیش تری در زمینه کاهش آسیب پذیری داشته اند. در حالی که مواردی مانند تورم و گرانی، آلودگی آب و هوا اهمیت بیش تری در زمینه افزایش آسیب پذیری داشته اند. نتایج ارزیابی پیامدهای مهاجرت نشان داد که پیامدهای اقتصادی، طبیعی، فرهنگی- اجتماعی و خدماتی- رفاهی مهاجرت بیش تر از حد متوسط است. این نتایج بیانگر این است که مهاجرت منجر به تغییر و بهبود در زندگی خانوارها شده است و اثرات مثبت مورد انتظار مانند بهبود رفاه و دسترسی به خدمات و اشتغال حاصل شده است.

  کلیدواژگان: راهبردهای معیشتی، سرمایه های معیشتی، پیامدهای معیشتی، آسیب پذیری معیشتی
 • صغری امیدی، منصور زیبایی، فاطمه فتحی* صفحات 383-398

  آب به عنوان به یک منبع کمیاب است و این کمیابی در شرایط تغییر اقلیم، اهمیت بیشتری می‏یابد. از طرف دیگر، فرسایش خاک نه‏تنها به این سبب که زیان بهره‏وری را بدنبال دارد، بلکه به این دلیل که به کویرزایی و فقر روستایی مرتبط است، نیز یک مسیله چالش برانگیز است. در نتیجه حفاظت از آب و خاک، دو موضوع حیاتی در مناطق با محدودیت آب نظیر دشت فیروزآباد است. این مطالعه، درک کاملتری از چالش‏های پیرامون پذیرش اقدامات حفاظت از آب و خاک را فراهم نموده است. برای این منظور اثر متغیرهای مالی، اقتصادی-اجتماعی، انسانی، همراه با ویژگی‏های انفرادی زارعین بر بکارگیری اقدامات حفاظت از آب و خاک به عنوان یک تصمیم با هم با استفاده از یک مدل رگرسیون پروبیت دو متغیره ظاهرا نامرتبط مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات اقتصادی-اجتماعی و تولیدی از یک نمونه 204 مزرعه بصورت تصادفی از هشت روستا جمع‏آوری شد. نتایج نشان داد که 6/43 درصد از زارعین حفاظت از آب، 1/44 درصد حفاظت از خاک و 24 درصد هر دو اقدام را بکار گرفته‏اند. در معادله آب، تحصیلات، سن، اندازه مزرعه، فعالیت‏های خارج از مزرعه و دسترسی به اعتبار تماما اثر مثبت و معنی‏داری بر احتمال بکارگیری اقدامات حفاظتی دارند. در مقابل، تعداد افراد خانوار و تعداد قطعات زمین تاثیر منفی و معنی‏دار بر حفاظت از آب دارند. در معادله خاک، تحصیلات، تعداد افراد خانوار، نیروی‏ کار خانوار و تناوب زراعی، اثر مثبت و معنی‏دار و در مقابل تعداد افراد خانوار بر پذیرش اقدامات حفاظتی اثر منفی و معنی‏دار دارند. نهایتا اینکه نتیجه بدست آمده از معادله پذیرش باهم اقدامات حفاظتی آب و خاک نشان داد که اندازه مزرعه، تحصیلات، دسترسی به اعتبار، فعالیت‏های خارج از مزرعه و نیروی کار خانوار، متغیرهای مهمی در ارتباط با پذیرش اقدامات حفاظتی هستند. یافته‏های این مطالعه می‏تواند به درک بهتر رفتار زارعین در رابطه با حفاظت کمک کند و در نتیجه به توسعه انگیزه‏ها و ابزارهای متمرکز بر برنامه‏های آب و خاک مساعدت نماید.

  کلیدواژگان: حفاظت از آب و خاک، پذیرش، دشت فیروزآباد
 • حنانه آقاصفری، علیرضا کرباسی*، میلاد امینی زاده صفحات 399-415

  تولید پایدار مواد غذایی ارگانیک مستلزم توجه به طرف تقاضا و مولفه های پیش برنده تمایل به خرید مواد غذایی ارگانیک است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا مهم ترین مولفه های پیش برنده قصد خرید مواد غذایی ارگانیک را با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده و الگوسازی معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. داده های این پژوهش با جمع-آوری 160 پرسشنامه از مصرف کنندگان شهر مشهد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در سال 1398 به دست آمده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای نگرش های رفتاری، کنترل رفتاری درک شده، نگرانی زیست محیطی و آگاهی از سلامتی به ترتیب به میزان 26/0، 19/0، 22/0 و 18/0 بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک تاثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین، متغیرهای نگرانی زیست محیطی و آگاهی از سلامتی به طور غیرمستقیم نیز از طریق اثرگذاری بر نگرش های رفتاری، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و کیفیت درک شده محصول بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک موثر می-باشند. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود، که اطلاع رسانی در زمینه موضوعات مرتبط با سلامت فردی و ایمنی مواد غذایی و نیز پیامدهای تخریب محیط زیست صورت گیرد.

  کلیدواژگان: قصد خرید، مدل سازی معادلات ساختاری، مواد غذایی ارگانیک، نظریه رفتار برنامه ریزی شده
 • امید جمشیدی، فاطمه شفیعی* صفحات 417-438
  با تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک می توان به پایداری اکوسیستم و سلامت افراد جامعه کمک کرد، اما باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که کشاورزان برای تولید این نوع از محصولات با موانع و مشکلات فراوانی مواجه هستند. از این رو، شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک از دیدگاه کشاورزان حایز اهمیت است. پژوهش کیفی حاضر با بهره جستن از روش تحلیل محتوا برای دستیابی به این هدف انجام شد. در این مطالعه، به منظور جمع آوری داده ها با 11 نفر از کشاورزان حوزه تولید محصول سالم و ارگانیک مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند انجام شد و نمونه های آماری به روش هدفمند انتخاب شدند و تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافتند. سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA Analytics Pro 2020  مورد تحلیل قرار گرفتند. سازماندهی داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، مقوله بندی و انتزاع انجام شد. برای بررسی روایی و پایایی این مطالعه کیفی نیز از چهار معیار اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان پذیری و تاییدپذیری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که 55 درصد از کشاورزان دارای گواهی تولید محصول سالم را مردان و 45 درصد را زنان تشکیل دادند. در خصوص وضعیت حال حاضر تولید در استان، 25 کد اولیه در چهار مقوله اصلی شناسایی شد. نتایج تحلیل مصاحبه ها با کشاورزان در خصوص عوامل بازدارنده نشان داد که 57 کد اولیه شناسایی شده در هفت مقوله اقتصادی و بازاری، دولتی- حمایتی، نگرشی- فرهنگی، طبیعی، تولیدی و فنی، تحقیق و توسعه و آموزش، قانونی و فردی- حرفه ای خلاصه شدند. همچنین 16 کد اولیه خروجی مرتبط با عوامل پیش برنده استخراج شد  که مهم ترین آن ها  تمایل ذاتی کشاورزان (وجدان کاری) به تولید محصول سالم و ارگانیک،  اهمیت سلامت و مصرف غذاهای سالم و  کمک و تبلیغ جهاد کشاورزی و صدور آسان مجوز تولید توسط جهاد کشاورزی بودند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود گرایش و سمت و سوی سیاست های کشاورزی دولت به سمت اهداف زیست محیطی و اجتماعی تولید محصولات سالم و ارگانیک معطوف شود.
  کلیدواژگان: کشاورزان، محصول گواهی شده، کشاورزی پایدار، تحلیل محتوا
 • سمیه احمدی، رضوان قنبری*، سعید غلامرضایی، مهدی رحیمیان صفحات 439-457
  استان لرستان به لحاظ شرایط آب و هوایی و میانگین بالای بارش ها، یکی از 5 استان سیل خیز کشور است. در جریان وقوع سیل، خسارت های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به افراد و معیشت آن ها وارد می شود. لذا، تخمین آسیب پذیری پس از سیل همواره یکی از چالش های مدیریت بحران و ریسک است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق سنجش آسیب پذیری کشاورزان نسبت به وقوع سیل است. جامعه آماری این مطالعه، تعداد 3843 خانوار ساکن در 22 روستای حاشیه رودخانه حوزه آبخیز افرینه از توابع شهرستان پلدختر بخش معمولان در استان لرستان می باشد که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 350 نفر تعیین شد و برای دستیابی به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. به منظور ارزیابی آسیب پذیری از رویکرد مبتنی بر شاخص در قالب سه مولفه مواجهه، حساسیت و ظرفیت سازگاری استفاده شد. برای گروه بندی و شناسایی عامل های موثر بر میزان آسیب پذیری از تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحلیل خوشه ای نشان داد آسیب پذیری بیشتر خانوارها نسبت به سیل در طبقه آسیب پذیری متوسط قرار دارد. نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد که شاخص مدت سیل در بعد مواجهه، شاخص های مالی و معیشتی در بعد حساسیت و شاخص های سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در بعد سازگاری بر میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی تاثیر داشته اند. از اینرو متنوع سازی محصولات و منابع درآمدی و تشویق روستاییان به شرکت در تشکل های روستایی و ایجاد انگیزه به منظور مشارکت و همکاری در بین کشاورزان می تواند در کاهش اثرات مخاطره سیل نقشی سازنده ایفا کند.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، سیل، مواجهه، حساسیت، ظرفیت سازگاری
 • پریسا انگوتی کلوچه، شهریار نصابیان، رضا مقدسی*، علی اکبر خسروی نژاد صفحات 459-470
  کشاورزی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مطرح است و توجه به آن، با توجه به اهدافی همچون تامین درآمد، ایجاد اشتغال، تامین غذا و ارزآوری، به خصوص در شرایط تحریم اقتصادی، حایز اهمیت است. از سوی دیگر، تجارت خارجی منبع تامین ارز موردنیاز برای سرمایه گذاری در فن آوری های جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می باشد. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های سالانه 99-1357 و به کارگیری الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده غیرخطی به بررسی اثر خطی و غیرخطی (متقارن و غیرمتقارن) تکانه واردات بر رشد کشاورزی می پردازد. نتایج موید اثر نامتقارن واردات بر رشد کشاورزی و یا به عبارتی برتری الگوی غیرخطی در توضیح روابط میان متغیرها می باشد. یعنی، تکانه مثبت در ارزش واردات کشاورزی با ضریب 18/0 و در مقابل تکانه منفی آن با ضریب 05/0- بر رشد کشاورزی در بلندمدت موثر خواهد بود اگرچه ضریب دوم به لحاظ آماری معنی دار نیست. هم چنین وجود عدم تقارن در اثر سایر متغیرها (به غیر از نیروی کار) بر رشد کشاورزی مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اثرات غیر خطی، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده غیرخطی، کشاورزی، ایران
 • زهرا کیانی فیض اباد، سعید یزدانی*، حبیب الله سلامی، غلامرضا پیکانی صفحات 471-485

  ایران در منطقه فرونشینی توده های هوا در چرخه آب و هوایی نیم کره شمالی زمین قرار گرفته است، به همین دلیل بیش از دو سوم از پهنه آن دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک می باشد. کاهش سرانه منابع آب تجدیدشونده، گسترش منابع آلوده کننده آب، اضافه برداشت از سفره-های آب زیرزمینی عمده چالش های موجود در بخش منابع آب ایران بشمار رفته و حوضه های آبریز کشور را در شرایط ناپایدار قرار داده است. این مطالعه به دنبال شناخت عوامل اثرگذار بر ناپایداری به سنجش وضعیت حوضه های آبریز کشور از لحاظ فقر آبی می پردازد. برای این منظور از اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سال 1395 وضعیت پایداری حوضه های آبریز کشور و عوامل اثرگذار مشخص شده است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد، میانگین شاخص فقر آبی در کل حوضه های آبریز کشور برابر با 73/43 است. در این میان مولفه منابع و مصرف با 24/19 و 85/36 کم ترین مقادیر را در میان مولفه ها دارا هستند. همچنین بر اساس رتبه بندی شاخص فقر آبی، حوضه های آبریز کویر درانجیر، بلوچستان جنوبی، هامون جازموریان، قره سو و گرگان، کل- مهران و بندرعباس-سدیج ناپایدار و حوضه های آبریز سفیدرود بزرگ، مرزی غرب، دریاچه ارومیه و کارون بزرگ فاقد تنش آبی بوده و دارای پایداری کامل آبی هستند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود تا در راستای برقراری مدیریت یکپارچه منابع آب با استفاده از رویکردهای جامع نگر به ارزیابی وضعیت منابع آبی مناطق پرداخته شود

  کلیدواژگان: پایداری آب، شاخص فقر آبی، حوضه های آبریز ایران
 • سیده کوثر حسینی، معصومه فروزانی*، عباس عبدشاهی صفحات 487-503

  یکی از چالش های اساسی توسعهی ی مناطق روستایی در دهه های اخیر موضوع ناپایداری معیشت مردم است که منجر به آثار و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی می گردد. بنابراین، از مهم ترین و تاثیرگذارترین بسترهای پیشبرد اهداف توسعه در نواحی روستایی، شناخت وضعیت معیشتی خانوارها، میزان دسترسی به دارایی های معیشتی و عوامل موثر بر معیشت است.  پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان تاثیرگذاری دارایی های معیشتی بر تنوع معیشت روستاییان انجام شده است؛ جهت نیل به این هدف از روش پیمایشی برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. جامعه آماری، خانوارهای روستایی شهرستان باوی به تعداد 6670 خانوار بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 260 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن بر اساس نظرات اساتید و صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت. برای اطمینان از پایایی آن، یک مطالعه راهنما بر روی نمونه ای خارج از محدوده تحقیق انجام گرفت و اندازه ضرایب آلفا برای متغیرهای تحقیق قابل قبول ارزیابی شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel2013 و SPSS20 استفاده گردید.  نتایج نشان داد که میزان تنوع معیشت در بین ساکنان روستاهای شهرستان باوی در سطح پایین می باشد. وضعیت روستاها از نظر برخورداری از دارایی های معیشتی متفاوت بوده و خانوارهای دارای تنوع معیشتی در مورد تمام داریی های معیشتی از وضعیت بهتری نسبت به خانوارهای فاقد تنوع معیشت برخوردار بودند. همچنین نتایج برآورد مدل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای دارایی های معیشتی به همراه سایر متغیرهای سابقه کار غیرکشاورزی، سابقه کار کشاورزی و سن 4/32 درصد از تغییرات متغیر وابسته تنوع معیشت را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: تنوع معیشت، دارایی معیشتی، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی
 • حمید محمدی*، محمدجواد مهدی زاده راینی صفحات 505-518

  هزینه مبادله واحدهای کسب و کار کشاورزی عاملی تاثیرگذار در قیمت تمام شده محصول، قیمت های خالص دریافتی کشاورزان و الگوی مشارکت آنان در بازار است. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف تاثیر هزینه های مبادله بر رفتار و نحوه مشارکت تولیدکنندگان در بازار محصول سیب زمینی در استان همدان انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی استان همدان در سال زراعی 1400-1399 می باشد. نمونه لازم با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده چند مرحله‏ای به دست آمد. بدین ترتیب حجم نمونه، 65 زارع سیب‏زمینی کار در استان همدان تعیین شد. اطلاعات آماری لازم از طریق پرسشنامه جمع‏ آوری شد. نتایج نشان داد که بهبود وضعیت راه های دسترسی به بازار و افزایش میزان عضویت زارعین در اتحادیه های کشاورزی، بر احتمال مشارکت زارعین به عنوان فروشنده تاثیر منفی و افزایش فاصله دارای تاثیر مثبت می باشد. در حضور هزینه مبادله تنها 84/13 درصد از زارعین به عنوان خریدار در بازار مشارکت نموده اند و کاهش میزان هزینه مبادله می تواند باعث افزایش مشارکت بازاری زارعین گردد.

  کلیدواژگان: هزینه مبادله، مشارکت زارعین، الگوی لاجیت، سیب زمینی
 • طاهره شرقی*، مجتبی رضایی احمدآبادی صفحات 519-541
  به کارگیری اقدامات و روش‎های تولید ارگانیک در سطح باغات نیازمند تغییر رفتار کشاورزان است. هدف مطالعه حاضر تبیین قصد رفتاری تولید پسته ارگانیک در سطح 4831 نفر پسته‎کار بخش مرکزی شهرستان اردکان استان یزد با به کارگیری نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده و پذیرش فناوری با اضافه نمودن متغیر دانش کشت ارگانیک بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر طرح تحقیق، پژوهش کمی است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 356 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه‎گیری طبقه ای با انتساب متناسب، افراد انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‎ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و با نرم‎افزارهای SPSS22 و SmartPLS2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه، از طریق روایی صوری توسط پانل متخصصان و همچنین، روایی تشخیصی تعیین شد. برای محاسبه قابلیت پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که بالاتر از 7/0 بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر هنجار ذهنی (265/0=(β  تنها عامل در قصد رفتار به کارگیری روش‎های تولید ارگانیک پسته است. بیشترین فراوانی متغیر دانش تولید ارگانیک در حد خوب (5/45 درصد)، متغیر قصد رفتاری در حد ضعیف (7/83 درصد) و متغیرهای کنترل رفتار درک شده (3/41 درصد)، نگرش (4/40 درصد) و هنجار ذهنی (4/37 درصد) در حد متوسط بود. بر اساس یافته‎های این تحقیق پیشنهاد ‎گردید به منظور کاهش شکاف بین دانش و قصد رفتاری، واحد ترویج دوره‎های آموزش تولید پسته ارگانیک را به گونه‎ای طراحی نماید تا سهولت به کارگیری این نوع روش‎ها و مدیریت آن در سطح باغ مورد توجه پسته‎کاران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تغییر رفتار، دانش تولید ارگانیک، هنجار اخلاقی، قصد تولید پسته ارگانیک، شهرستان اردکان
 • زینب صفاری زاده، حمید بلالی*، رضا موحدی، حبیب شهبازی صفحات 543-555
  گیاهان دارویی، یکی از منابع بسیار ارزشمند در سطح وسیع منابع طبیعی ایران هستند که می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کنند. گام اول در توسعه بازار و سودآوری گیاهان دارویی شناسایی رفتار مصرف کنندگان در پذیرش گیاهان دارویی است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل اقتصادی موثر بر پذیرش گیاهان دارویی در شهر خرم آباد بااستفاده از الگوی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن انجام شده است. داده های مورد نیاز الگو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله 384 پرسشنامه جمع آوری شده است. براساس نتایج تحقیق در مرحله اول، درآمد با ضریب 26/0 بر میزان مصرف گیاهان دارویی اثر مثبت و معنی داری دارد، متغیرهای هزینه دسترسی، اعتماد به زیانمند نبودن و همچنین آموزش خواص و کاربرد گیاهان دارویی به فروشندگان به ترتیب با ضرایب 006/0، 008/0و 02/0، اثر مثبتی بر مصرف دارند. در مرحله دوم متغیر پوشش بیمه ای داروهای شیمیایی با ضریب 07/0- اثر منفی و معنی داری بر میزان مصرف دارد و متغیر رضایت از تاثیر مثبت مصرف گیاهان دارویی با ضریب 16/0 دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان مصرف گیاهان دارویی است.
  کلیدواژگان: الگوی توبیت، پذیرش، روش دو مرحله ای هکمن، عوامل اقتصادی، گیاهان دارویی
 • محمدجواد جامه بزرگی*، محمدرضا میگون پوری صفحات 557-574

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی انجام شده است. شناسایی مولفه های کارافرینانه و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر توسعه ی اکوسیستم کارآفرینانه دانشگاهی از جمله اهداف به شمار می رود. تحقیق با رویکرد کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کیفی، با نمونه اشباع عوامل، از خبرگان کسب و کارهای صنعتی و خدماتی استفاده شده است. به علاوه از تعداد 52 نفر از صاحب نظران حوزه محیطی و کارافرینانه با عوامل نه گانه استفاده شد. جامعه آماری؛ اعضای علمی دانشگاه های دولتی و آزاد در شهر تهران و صاحبان کسب و کارها هستند. یافته ها نشان داد عامل فرهنگ سرمایه گذاری و تامین مالی اکوسیستم (42/0)، فرهنگ سیاستگذاری کارافرینانه (12/0)، فرهنگ توسعه زیرساخت (16/0)، فرهنگ تحقیق و توسعه (19/0)، فرهنگ نهادسازی اکوسیستم (33/0)، فرهنگ توسعه بازار اکوسیستم (14/0)، فرهنگ بهبود محیط کسب و کار (50/0)، فرهنگ سیاستگذاری حاکمیتی (15/0) در تعیین میزان توسعه اکوسیستم کارافرینانه دانشگاهی نقش فعال و موثری دارند. نتایج نشان داد، ایجاد زیرساخت توسعه اکوسیستم و توسعه بازار در اکوسیستم کارافرینی دانشگاهی به طور موثری بر بهبود محیط کسب و کار تاثیر دارند. توسعه تحقیق در اکوسیستم منجر به بهبود محیط اکوسیستم شده و دخالت عوامل حاکمیتی در سیاستگذاری و قوانین در آن کاهش می یابد. به علاوه آزمون سنجش اثرات متقابل عوامل نشان داد، که سه عامل فرهنگ سرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت ها و بازارسازی تولیدات در توسعه اکوسیستم کارافرینانه دانشگاهی نقش موثری ایفا کرده اند.

  کلیدواژگان: اکوسیستم، دانشگاه، کارافرینی، رویکرد فرهنگی، فرهنگ سرمایه گذاری
|
 • Homayoon Moradnezhadi * Pages 347-364
  Despite the availability of various scientific-research infrastructures in Ilam University, the number of start-ups and student-based companies is few. It seems that one of the expected functions of the university can be to set up and develop student work teams in the form of various working groups and startups.The aim of this study was to identify the inhibitors of student teamwork in Agriculture faculty of Ilam University Ilam University.Qualitative research methodology and among the qualitative methods, phenomenological method has been used. Participants in the study were 18 students and faculty members of Ilam University who were selected and studied by sampling method. Data collection tool was semi structured intervie.the criterion for the end of sampling and the number of people studied was saturation data theoretical. Data analysis was performed using coding and categorization and Using Max Kyoda software version 12 is done. Reliability (accuracy of findings from the perspective of the researcher and participants) was used to confirm the validity and reliability of the findings. Based on the research results, 31 categories were identified as inhibitors of student teamwork in the form of four axes: individual, structural, contextual and the nature of work. It is suggested that the number of entrepreneurial events in Ilam University be increased in order to acquaint students with the methods of idea generation and identifying entrepreneurial opportunities. Also introduce successful models of student teamwork of other universities to students.
  Keywords: entrepreneurial events, teamwork, Phenomenological
 • Elaheh Samani, Gholamhossein Abdollahzadeh *, Mohammad Sharif Sharifzadeh, Mohammadreza Mahboobi Pages 365-381

  Improving the livelihoods of local people has received growing attention during last two decades and is one of the main goals of national government. This research aimed to investigate the effect of migration on the sustainable livelihood of Sistanian immigrant households in the rural area of Golestan province. The research method is a descriptive survey based on a questionnaire. The target population includes 25,000 heads of migrant households from Sistan and Baluchestan province to Golestan province. Using Cochran's formula, 250 persons were selected as the research sample. Samples were selected from 12 counties of Golestan province by multi-stage cluster sampling. Validity of the questionnaire was verified based on expert's view and reliability was confirmed based on the calculation of Cronbach's alpha coefficient. The results of the one sample t-test showed that the natural and financial capital were less than average (inappropriate). The results of investigating livelihood strategies showed that, the most important livelihood strategies are farming, livestock, horticulture, stockpiling forestry resources and being worker. The results of assessing vulnerability trends showed that items such coherence and solidarity of households, income-earning job opportunities, numbers of livestock and poultry, income level and household purchasing power were more important in reducing vulnerability. While items such as inflation and high pollution of air and water were more important in increasing vulnerability. The results of assessing the immigration impacts showed that the economic, natural, cultural-social and service-welfare impacts of immigration were more than average. These results indicate that immigration has led to changes and improvements in the households' life, and expected positive effects such as improved welfare and access to services and employment have been achieved.

  Keywords: Livelihood Strategies, Livelihood Assets, livelihood impacts, Livelihood vulnerability
 • Soghra Omidi, Mansour Zibaei, Fatemeh Fathi * Pages 383-398

  Water is a gradually scarce resource. This growing scarcity turns out to be even more substantial in climate change condition. On the other hand, erosion is a challenging problem not only since it leads to productivity losses, but also because it is related to desertification and rural poverty. As a consequence, conserving both water and soil are two of the most vital issues in water-constrained region such as Firoozabad plain. To provide a more comprehensive understanding of challenges surrounding the adoption of soil and water conservation (SWC) practices, this study investigates the impacts of economic, social, human, and financial variables as well as those of the individual properties of farmers on the adoption of SWC as a joint decision, using a Seemingly Unrelated Bivariate Probit Regression (SUBPR) model. Socioeconomic and production information were collected on a sample of 204 farms randomly selected in 8 villages. The result of diagonality test indicated that the residual terms of the two equations are correlated, which leads support to the use of the SUBPR model. In other words, SWC is a joint decision. Result also showed that 43.6% of farmers adopt water conservation, 44.1% adopt soil conservation and 24% adopt both. In the water equation, age, farm size, off-farm activities and access to credit, have positive and significant effects on the likelihood of adopting conservation. In contrast, family size and the number of land plots have negative and significant influences on adoption. In the soil equation, educations, farm size, family numbers working on farm and crop rotation have positive and significant effects on adoption. In contrast, Family size has a negative and significant influence. Finally, the result obtained from the equation for the case of joint adoption showed that farm size, education, access to credit, off-farm activities and family members working on-farm are important variables associated with the adoption of conservation measures. The findings of this study could help to improve the understanding of farmers’ behavior regarding conservation, and thus help the development of incentives and instruments focusing on soil and water programs.

  Keywords: Water, soil conservation, adoption, Firoozabad Plain
 • Hanane Aghasafari, Alireza Karbasi *, Milad Aminizadeh Pages 399-415

  Sustainable production of organic food requires the attention to the demand side and the driving factors behind the intention to purchase organic food. Therefore, the present study attempts to evaluate the most important driving factors of intention to purchase organic food using the theory of planned behavior and structural equation modeling. The data for this study were obtained by collecting 160 questionnaires from consumers in Mashhad using convenience sampling method in 2019. The results revealed that the behavioral attitudes, perceived behavioral control, environmental concern and health consciousness have a positive and significant effect (0.26, 0.19, 0.22, and 0.18, respectively) on intention to purchase organic food. Also, the environmental concern and health consciousness indirectly influence the intention to purchase organic food by affecting the behavioral attitudes, subjective norms, perceived behavioral control and perceived quality of the product. According to the results, it is suggested that information be provided on issues related to personal health and food safety, as well as the consequences of environmental degradation to consumers.

  Keywords: intention to purchase, structural equation modelling, Organic food, theory of planned behavior
 • Omid Jamshidi, Fatemeh Shafiee * Pages 417-438
  By producing of healthy and organic agricultural products could be help the sustainability of the ecosystem and the health of society, but this bitter truth should be also accepted that organic and healthy farmers has been confronted with many obstacles for this production. Therefore, identifying the production of healthy and organic agricultural products deterrent barriers and its facilitating factors from farmers’ perspective is very important. The current qualitative research was conducted using the content analysis method to achieve this purpose. In this study, in order to collect data, in-depth and semi-structured interviews were conducted with 11 farmers in the area of healthy and organic production, and statistical samples were selected in a purposeful way and continued until the theoretical saturation point was reached. Instrument data collection were semi-structured and in-depth interviews with farmers who had the experience of organic agricultural or were a healthy product producer (n=11). Then Data collected were analyzed using MAXQDA Analytics Pro 2020 software. These Data were organized in three stages of open coding, categorization and abstraction. To evaluate the validity and reliability of this qualitative study, four criteria of Credibility, Transferability, Dependability and Confirm ability were used. The results showed that 55 percent of farmers with a healthy production certificate were men and 45 percent were women. Regarding the current situation of production in the province, 25 initial codes were identified in four main categories. The results of the analysis of interviews with farmers regarding deterrents showed that 57 initial codes identified in seven categories: economic and market, government-supportive, attitude-cultural, natural, productive and technical, research and development and education, legal and individual-professional were summarized. Also, 16 initial output codes related to promotional factors were extracted. According to the results of the research, it is suggested that the direction of the government's agricultural policies should be directed towards the environmental and social goals of producing healthy and organic products.
  Keywords: farmers, Certified product, Sustainable agriculture, Content analysis
 • Somayeh Ahmadi, Rezvan Ghanbari *, Saeed Gholamrezai, Mehdi Rahimian Pages 439-457
  Lorestan province is one of the 5 flood-prone provinces in terms of weather conditions and high average rainfall. During floods, many economic and social damages are inflicted on individuals and their livelihoods. Estimating post-flood vulnerability is always one of the challenges of crisis and risk management. Therefore, the purpose of this study is to assess the vulnerability of farmers to floods. The statistical population of this study is 3843 households who are living along the Afrineh river basin in Poledokhtar Township. The sample size was determined to be 350 according to Cochran's formula and the participants were selected through a simple random sampling method. An Index-based method was used to assess vulnerability. The vulnerability was measured based on three components of exposure, sensitivity and, adaptive capacity. Cluster analysis and one-way ANOVA were used to grouping and identify the factors affecting the vulnerability. The results showed that most rural households are in the middle class based on vulnerability to floods. The results of the analysis of variance showed that flood duration index in exposure dimension, financial and, livelihood indicators in sensitivity dimension and social capital and human capital indicators in adaptation dimension had a significant effect on the vulnerability of rural households. Therefore, diversifying products and sources of income and encouraging villagers to participate in rural organizations and, creating incentives for participation and cooperation among farmers can play a constructive role in reducing the effects of flood risk.
  Keywords: Vulnerability, Flood, exposure, Sensitivity, Adaptation capacity
 • Parisa Anguoti Klocheh, Shahriar Nessabian, Reza Moghaddasi *, Aliakbar Khosravinejad Pages 459-470
  Agriculture is recognized as the driving force of economic growth, especially in developing economies. Attention to agriculture is extremely important, especially during economic sanctions owing to its critical roles such as income for rural people, food security, job creation, and foreign exchange earnings. On the other hand, foreign trade is vital to technology transfer to the country. The present study investigates the linear (nonlinear) relationship between agricultural import shocks and agricultural growth in Iran using annual data for the period 1978-2020 by application of the nonlinear autoregressive distributed lag model (NARDL). The results confirmed asymmetry in the impact of imports on growth. In other words, the superiority of the nonlinear model was in explaining the relationships between variables. To be specific, a positive and negative shock to agricultural imports affected sector growth by 0.18 and -0.05 percent, respectively in the long run. However, the latter was found statistically insignificant. Moreover, we found evidence of the asymmetry in the effect of other variables (except labor) on growth.
  Keywords: Agriculture, economic growth, Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) Model, Iran
 • Zahra Kiani Feyzabad, Saeid Yazdani *, Habibollah Salami, GholamReza Peykani Pages 471-485

  Iran is located in a part of the Northern Hemisphere climate cycle where there is air mass subsidence; as a result, over two-thirds of this country has arid and semi-arid climate. The main challenges facing Iran water resources are the annual decline in renewable water resources, increase in the number of water pollutants, and aquifer over-exploitation, putting drainage basins in a precarious position. In keeping with this, the present paper studied the factors affecting this instability in Iran’s drainage basins in terms of water poverty. To this end, using water poverty index (WPI) of Iran’s drainage basins and the affecting factors, social, economic, and environmental data were collected for 2016. Results revealed that the average WPI in all the drainage basins is 43.73. Among the components, resources and consumption have the lowest values, i.e. 19.24 and 36.85, respectively. In terms of WPI ranking, the basins of Daranjir Desert, South-Baluchistan, Hamun-e Jaz Murian, Qara Su and Gorgan, Kal and Mehran, Bandar Abbas, and Sedij are precarious and instable, and the basins of Sefidrood, Persian Gulf (western border), lake Urmiah, and Karun lack water deficit stress and have yield stability. Therefore, the author(s) recommend that the study and examination of water resources be conducted using holistic approaches in order to establish integrated management of water resources.

  Keywords: Water sustainability, Water Poverty Index, Iran's basins
 • Seyedeh Kosar Hosseini, Masoumeh Forouzani *, Abbas Abdeshahi Pages 487-503

  One of the main challenges of rural development during recent decades is the issue of people's livelihoods instability, which leads to undesirable socioeconomic impacts. Thus, the most crucial and effective means for promoting development goals in rural areas is to identify the households’ livelihoods status, the extent they have access to livelihood assets and the factors affecting that. The purpose of this study was to investigate the impacts of rural livelihood assets on their livelihoods diversity. In line with this, a survey method was used to collect data. The statistical population of interest composed of 6670 rural households living in rural areas of Bavi County. A sample of 260 persons as the head of rural households, based on Kerjcie and Morgan table, was selected using cluster random sampling. A questionnaire was designed to collect data. The questionnaire’s validity was confirmed based on the opinion of a panel of faculty members and experts. To ensure its reliability, a pilot study was conducted on a sample outside the scope of the study, and the calculated alpha coefficients showed an acceptable value for the research variables. Data was analyzed using Excel2013 and SPSS20 software.The results showed that the livelihoods diversity in Bavi’s rural areas was low and not desirable. The rural situations based on their livelihood assets’ prosperities were different; the housholds with a diversified income source had a better situation regarding all livelihood assets than those who had not. Also, the results of regression model estimation represented that livelihood assets variables together with other variables of non-agricultural work experience, agricultural work experience and age accounted for 32.4% of variations in dependent variable of livelihood diversity.

  Keywords: Livelihood diversity, Livelihood Assets, economic sustainability, social sustainability
 • Hamid Mohammadi *, MohammadJavad Mehdizadeh Rayeni Pages 505-518

  The exchange cost of agricultural business units is an influential factor in the final price of the product, the net prices received by farmers and their participation pattern in the market. The current survey research was conducted with the aim of the effect of transaction costs on the behavior and participation of producers in the potato market in Hamadan province. The statistical population of this study is the producers of agricultural products in Hamadan province in the crop year of 2020-2021. The required sample was obtained using multi-stage simple random sampling. In this way, the sample size was determined to be 65 potato growers in Hamadan province. The necessary statistical information was collected through a questionnaire. The results showed that improving the access roads to the market and increasing the membership of farmers in agricultural unions have a negative effect on the possibility of farmers participating as sellers, and increasing the distance has a positive effect. In the presence of exchange cost, only 13.84% of farmers have participated in the market as buyers, and reducing the amount of exchange cost can increase farmers' market participation.

  Keywords: Exchange cost, Farmers' Participation, Logit Model, potato
 • Tahereh Sharghi *, Mojtaba Rezaee Pages 519-541
  Applying organic production measures and methods at the orchard level requires changing the behavior of farmers. The purpose of the present study was to explain the behavioral intention of organic pistachio production at the level of 4831 pistachio workers in the central part of Ardakan county of Yazd province by using the developed theory of planned behavior and technology acceptance by adding the variable of knowledge of organic cultivation. This research is practical in terms of purpose and quantitative research in terms of research design. The sample size was determined based on Cochran's formula of 356 people and using stratified sampling method with proportional assignment, people were selected and studied. Data were collected using a questionnaire and analyzed with SPSS22 and SmartPLS2 software. The validity of the questionnaire was determined through face validity by a panel of experts as well as diagnostic validity. Cronbach's alpha and composite reliability were used to calculate the reliability of the research tool, which was obtained above 0.7. The research results showed that the subjective norm variable (β=0.265) is the only factor in the behavioral intention to use organic pistachio production methods. The highest frequency of organic production knowledge variable is good (45.5 percent), behavioral intention variable is poor (83.7 percent), perceived behavior control variables (41.3 percent), attitude (40.4 percent) and mental norm. (37.4 percent) was medium level. Based on the findings of this research, it was suggested that in order to reduce the gap between knowledge and behavioral intention, the extension unit should design organic pistachio production training courses in such a way as to facilitate the application of these types of methods and its management at the garden level to be noticed by pistachio farmers.
  Keywords: behavior change, Knowledge of organic production, Moral norm, Intention to produce organic pistachios, Ardakan county
 • Zeinab Saffarizadeh, Hamid Balali *, Reza Movahedi, Habib Shahbazi Pages 543-555
  Medicinal plants are one of the valuable resources in the extensive level of Iran's nature that can play an important role in community health, job creation and increasing non-oil exports. The first step in market development and profitability of medicinal plants is to identify the behavior of consumers in the acceptance of medicinal plants. The main object of this study was to investigate the economic factors affecting the acceptance of medicinal plants in Khorramabad city using the Tobit model and Heckman two-stage method. The required data of the model were collected using simple random sampling method by 384 questionnaires. According to the research results, in the first stage, income with a coefficient of 0.26 has a positive and significant effect on consumption of medicinal plants. The variables of access cost, trust to the medical plants, as well as the learning to consumers and sellers variable with coefficients of 0.006, 0.008 and 0.02, respectively, have a positive effect on consumption. In the second stage, the variable of chemical insurance coverage with a coefficient of -0.07 has a negative and significant effect on consumption. and the variable of satisfaction with the positive effect of medicinal plants consumption with a coefficient of 0.16 has a positive and significant effect on the amount of medicinal plants consumption.
  Keywords: Medicinal plants consumers, adoption, Tobit pattern, Heckman two-step method
 • MohammadJavad Jame Bozorgi *, MohammadReza Meigounpoory Pages 557-574

  The current research was conducted with the aim of investigating the factors affecting the development of the academic entrepreneurship ecosystem. The identification of entrepreneurial components and the configuration of factors affecting the development of the academic entrepreneurial ecosystem are among the goals. The research has been done with a quantitative and qualitative approach. In the qualitative part, with a saturated sample of factors, experts from industrial and service businesses have been used. In addition, 52 environmental and entrepreneurial experts were used with nine factors. Statistical Society; They are academic members of public and free universities in Tehran and business owners.The findings showed that the factor of ecosystem investment and financing culture (0.42), entrepreneurial policy culture (0.12), infrastructure development culture (0.16), research and development culture (0.19), ecosystem institutionalization culture (0.33) 0), ecosystem market development culture (0.14), business environment improvement culture (0.50), governance policy culture (0.15) have an active and effective role in determining the development of academic entrepreneurial ecosystem. The results showed that the creation of ecosystem development infrastructure and market development in the university entrepreneurship ecosystem effectively affect the improvement of the business environment. The development of research in the ecosystem leads to the improvement of the ecosystem environment and the involvement of governance factors in policy making and laws is reduced in it. In addition, the test to measure the mutual effects of the factors showed that the three factors of investment culture, creating infrastructure and marketing products have played an effective role in the development of the academic entrepreneurial ecosystem.

  Keywords: ecosystem, University, Entrepreneurship, Cultural approach, Investment culture