فهرست مطالب

طب توانبخشی - سال دوازدهم شماره 3 (امرداد و شهریور 1402)

فصلنامه طب توانبخشی
سال دوازدهم شماره 3 (امرداد و شهریور 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/22
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فرزانه فتاحی*، عاطفه ابوالحسنی زراعتکار، مریم امیری جهرمی، فهیمه حاجی ابوالحسن، امیرسالار جعفرپیشه، نریمان رهبر، الهام فقیه زاده صفحات 414-431
  مقدمه و اهداف

  نسخه آزمون سریع گفتار در نوفه که بر فرکانس های بالا تاکید دارد و توانایی بهتری برای تعیین افت نسبت سیگنال به نوفه دارد، به فارسی تهیه شده است. تاکنون نسخه ای از این آزمون که با واژگان دارای واج های پرفرکانس باشد، در دنیا ساخته نشده است. هدف این پژوهش توسعه آزمون سریع گفتار در نوفه به صورت ساخت لیست‎های جدید و همچنین ساخت لیست های دارای واژگان با واج های پرفرکانس می باشد که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه روایی جمله ها بررسی شد. از 36 جمله، جهت ساخت لیست‎های جدید و از 36 جمله دیگر برای ساخت لیست های با استفاده از واژگان دارای واج های پرفرکانس، استفاده شد. با رعایت ضوابط ساخت آزمون، 12 لیست تهیه شد. 6 لیست جدید (لیست 1 تا 6) در 20 نفر، 6 لیست پرفرکانس (لیست 7 تا 12) در 46 فرد 18-35 ساله بهنجار اجرا شد.

  یافته ها

  شاخص روایی محتوا برای جملات جدید 0/742 و برای جملات پرفرکانس،0/736 بود. در هیچ یک از لیست های 12 گانه ساخته شده (به استثنای لیست 8)، در میانگین امتیازات کسب شده میان مردان و زنان تفاوت معناداری وجود نداشت، لیست های 1، 2، 3 و 4 از لیست های جدید، و لیست های 7، 8، 10 و 11، از لیست های پرفرکانس، هم تراز بودند.

  نتیجه گیری

  لیست های 1، 2 ،3 و 4 از 6 لیست جدید آزمون گفتار در نوفه سریع و لیست های 7، 8، 10 و 11 از 6 لیست پرفرکانس، در افراد هنجار، هم تراز بودند که برای استفاده بالینی از آن ها می بایست در تحقیقات بعدی آزمون را برای افراد کم شنوا اجرا کرد.

  کلیدواژگان: همترازی، آزمون سریع گفتار در نوفه، شنوایی هنجار، روایی، کاهش نسبت سیگنال به نوفه، واج های پرفرکانس
 • رضا امیری، حیدر صادقی*، زهره برهانی کاخکی صفحات 432-445
  مقدمه و اهداف

  امروزه بیماری های غیرواگیر به علت پیشرفت فناوری و تغییر سبک زندگی به صورت ساکن، بی تحرک و غیرفعال، سبب بروز مشکلاتی دررابطه با سلامتی و تندرستی مانند بیماری‏های قلبی عروقی و بیماری‏های شریان کرونری شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو شیوه تمرین هوازی و موازی توان‏بخشی قلب بر شاخص‏های منتخب هموداینامیکی و بیومکانیکی مردان سالمند مبتلا به بیماری عروق کرونری به‏دنبال رویداد قلبی یا مداخلات درمانی بود.

  مواد و روش ها

  دراین مطالعه نیمه آزمایشی و کاربردی، طرح پژوهش پیش آزمون و پس‏آزمون و مدل آن تاثیرسنجی(علی مقایسه‏ای) بود. 24 مرد سالمند مبتلا به بیماری عروق کرونری که به صورت تصادفی و به تساوی، در 3 گروه کنترل، تمرین‏ هوازی و تمرین موازی تقسیم شدند. آزمودنی ها با انجام معاینه توسط پزشک متخصص قلب و تایید پزشک، برای انجام مرحله پیش‏آزمون به مرکز تصویربرداری (اکو داپلر) و تست ورزش معرفی شدند. بیماران برای شروع تمرین توان‏بخشی قلب به آزمایشگاه بیومکانیک مرکز طب فیزیکی معرفی شدند. با گذشت 8 هفته تمرین، مرحله پس آزمون انجام شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های میانگین و انحراف معیار، برای توصیف داده‏ها، از آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع طبیعی، از آزمون لون برای تعیین تجانس واریانس گروه ها، از آزمون تی وابسته جهت اختلاف درون گروهی و از آزمون تی مستقل جهت اختلاف پیش‏آزمون، پس آزمون گروه های تمرینی با گروه کنترل جهت تایید آزمون تی وابسته، به صورت جداگانه (هوازی-کنترل، موازی-کنترل)، در سطح معنا داری (0/05≥P) استفاده شد. 

  یافته ها

  بهبود معنادار در شاخص های میزان متابولیسم استراحتی، کسر تخلیه ای بطن چپ، سرعت ضربان قلب استراحتی، متعاقب هر دو تمرین هوازی و موازی مشاهده شد (0/05≥P)، اما بهبود معناداری در فشارخون دیاستولیک و فشارخون سیستولیک، مشاهده نشد (0/05<P). این بهبود در گروه موازی برجسته تر بود.

  نتیجه گیری

  هر دو روش توان بخشی قلبی (تمرینات هوازی و موازی) می توانند ظرفیت عملکردی، LVEF و ضربان قلب در حالت استراحت را در افراد مسن مبتلا به بیماری عروق کرونر بهبود بخشند که در آن تمرین موازی موثرتر است.

  کلیدواژگان: تمرین، عارضه قلبی، بیومکانیک عملکرد قلب، بیماری عروق کرونر
 • کریم عالی ساری نصیرلو، فرح نادری*، رضوان همائی، بهنام مکودی صفحات 446-459
  مقدمه و اهداف

  داشتن فرزندان با ناتوانی ذهنی، والدین و به ویژه مادران را با مشکلات روان شناختی، هیجانی و اجتماعی مختلفی مواجه می سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عاطفه خودآگاه و کیفیت زندگی خانواده در مادران دارای کودک با ناتوانی ذهنی انجام شد.

  مواد و روش ها 

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مادران دارای کودک با ناتوانی ذهنی شهرستان اردبیل در 6 ماهه اول سال 1400 بود. در این پژوهش تعداد 37 مادر دارای کودک با ناتوانی ذهنی با روش نمونه گیری هدف مند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مادران حاضر در گروه آزمایش به مدت 8 جلسه طی 2 ماه رفتار درمانی دیالکتیکی را دریافت کردند. در این پژوهش از پرسش نامه عاطفه خودآگاه و پرسش نامه کیفیت زندگی خانواده استفاده شد. داده ها به شیوه تحلیل واریانس آمیخته تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد رفتاردرمانی دیالکتیکی بر عاطفه خودآگاه مثبت، (P=0001 و η2=0/68 و  F=75/20)، عاطفه خودآگاه منفی (P=0001 و η2=0/56و  F=45/19) و کیفیت زندگی خانواده (P=0001 و η2=0/67 و  F=71/74) در مادران دارای کودک با ناتوانی ذهنی تاثیر معنادار دارد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج پژوهش حاضر، براساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که رفتاردرمانی دیالکتیک با بهره گیری از تکنیک های تحمل پریشانی، پذیرش و خودنظم جویی هیجانی می تواند به عنوان یک درمان کارآمد برای بهبود عاطفه خودآگاه و کیفیت زندگی خانواده مادران دارای کودک با ناتوانی ذهنی استفاده شود.

  کلیدواژگان: ناتوانی ذهنی، رفتاردرمانی دیالکتیکی، عاطفه خودآگاه، کیفیت زندگی خانواده
 • امیرعلی جعفرنژاد گرو*، الهه ممشلی، ابراهیم نوریان صفحات 460-471
  مقدمه و اهداف

    افزایش نرخ بارگذاری با آسیب های اندام تحتانی همچون شکستگی ناشی از فشار در استخوان تیبیا همراه است. فعالیت الکتریکی عضلات چهارسرران با فعالیت برونگرای خود در جذب شوک های ناشی از نیروی عکس العمل زمین اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات هوازی بر رابطه بین نرخ بارگذاری و فعالیت الکتریکی عضلات چهارسرران در افراد مبتلا به نوروپاتی دیابتی می باشد. 

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه کار آزمایی بالینی از نوع دو سویه کور که به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 20 بیمار مبتلا به نوروپاتی دیابتی (با میانگین سنی: 7/3±54/9، شاخص توده بدن: 5/4±28/4) در گروه آزمایش و 20 بیمار مبتلا به نوروپاتی دیابتی (با میانگین سنی: 7/3±54/1، شاخص توده بدن: 5/1±28/5) در گروه کنترل بود که به طور دردسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش تمرینات هوازی را به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه انجام دادند. مقادیر نیروهای عکس العمل زمین توسط دستگاه صفحه نیرو اندازه گیری شد. فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شد. 

  یافته ها

  نتایج، یک افزایش در رابطه منفی بین نرخ بارگذاری و فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی را بعد از پروتکل تمرینی نشان داد (0/028>P). فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی و راست رانی هیچ گونه ارتباط معناداری را بعد از دوره تمرینی نشان نداد (0/05<P). 

  نتیجه گیری

   تمرینات هوازی رابطه بین فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی و نرخ بارگذاری عمودی را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: الکترومایوگرافی، دیابت نروپتی، نیروی عکس العمل زمین، راه رفتن
 • مینا رحمت الهی*، آیدین ولی زاده اورنج، محمدابراهیم بهرام، امیرعلی جعفرنژاد گرو صفحات 472-485
  مقدمه و اهداف

  آدیپوکین ها نقشی اساسی در پاتوبیولوژی پیری و بیماری های مرتبط با سن دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر 12 هفته تمرینات مقاومتی با کل بدن بر سطوح سرمی آیریزین و کمرین در مردان سالمند بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش نیمه آزمایشی، تعداد 16 نفر از مردان سالمند با محدوده سنی (1/53±62/06) سال به صورت قابل دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه تمرینی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در یک برنامه تمرینی، به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 60 دقیقه به تمرین پرداختند. شدت تمرین توسط مقیاس درک فشار بورگ (RPE) کنترل شد. نمونه گیری خونی 48 ساعت قبل و بعد از دوره مداخله جهت اندازه گیری آیریزین و کمرین سرم انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 0/05 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین پیش آزمون و پس آزمون در میزان سرمی آیریزین (0/001=P) و کمرین (0/001= P) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد میزان آیریزین و کمرین در گروه آزمایش به نسبت گروه کنترل به ترتیب افزایش (0/001=P) و کاهش معنادار  داشت (0/001=P). همچنین درصد چربی بدن و وزن افراد هم کاهش معنادار داشت (0/001=P). 

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرینات مقاوتی با کل بدن می تواند ضمن افزایش آیریزین و ایجاد تغییرات مطلوب در سطح کمرین، منجر به بهبود درصد چربی بدن، وزن و شاخص توده بدنی افراد سالمند شود.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی با کل بدن، آیریزین، کمرین، سالمند، شاخص توده بدن
 • حامد باباگل تبار سماکوش*، علی اصغر نورسته صفحات 486-503
  مقدمه و اهداف

  زانو والگوس یکی از شایع ترین ناهنجاری های عصبی عضلانی است که در ایجاد آسیب غیر تماسی به رباط صلیبی قدامی نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر و ماندگاری برنامه تمرینی عصبی عضلانی بر والگوس زانو، دامنه حرکتی و قدرت عضلات منتخب اندام تحتانی فوتبالیست های نوجوان مبتلا به نقص والگوس داینامیک زانو انجام شد.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. شرکت کنندگان این پژوهش 25 فوتبالیست پسر نوجوان مبتلا به نقص والگوس پویا بودند که به طور هدف مند از آکادمی فوتبال شاهین آمل انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه کنترل و تمرینی قرار گرفتند. در این مطالعه وجود والگوس پویا زانو با آزمون اسکات و زاویه والگوس با آزمون فرود-پرش و با کمک نرم افزار کینوا ارزیابی شد. قدرت و دامنه حرکتی ابداکشن و چرخش خارجی ران، دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن مچ پا نیز به ترتیب با ام ام تی و گونیامتر ارزیابی شد. پس از تعیین متغیرها در پیش آزمون، آزمودنی های گروه تمرینی تمرینات عصبی عضلانی را در مدت 8 هفته انجام دادند و گروه کنترل نیز در این دوره در برنامه آمادگی جسمانی اختصاصی تیم شرکت داشتند. جهت بررسی تفاوت از آزمون آماری تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 0/05 استفاده شد. کلیه عملیات آماری به وسیله نسخه 24 نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  نتایج اختلاف معناداری در زاویه والگوس زانو (0/001=P)، دامنه حرکتی ابداکشن ران (0/01=P) و چرخش خارجی ران (0/01=P)، دامنه حرکتی دورسی فلکشن با زانو صاف (0/001=P) و دامنه حرکتی دورسی فلکشن با زانو خم (0/001=P)، قدرت ابداکشن ران (0/002=P) و چرخش خارجی ران (0/01=P) و قدرت پلانتار فلکشن مچ پا (0/03=P) بین دو گروه کنترل و تمرینی نشان داد، اما نتایج این آزمون در متغیر دامنه حرکتی پلانتارفلکشن و قدرت دورسی فلکشن مچ پا تفاوتی را نشان نداد (05/P>0). همچنین پس از 1 ماه نتایج نشان دهنده ماندگاری اثر تمرینات در متغیرهای دامنه حرکتی ابداکشن و چرخش خارجی ران، دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا با زانوی صاف و خم، قدرت دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن مچ پا بود.

  نتیجه گیری

  تمرین عصبی عضلانی می تواند خطر آسیب غیر تماسی رباط متقاطع قدامی را در بازیکنان مرد فوتبال مبتلا به نقص والگوس پویا زانو با بهبود قدرت و دامنه حرکتی مفصل ران و مچ پا کاهش دهد.

  کلیدواژگان: نقص والگوس پویا، قدرت، دامنه حرکتی، کنترل عصبی عضلانی
 • مرجان اسدی، هومن مینونژاد*، محمدحسین علیزاده صفحات 504-519
  مقدمه و اهداف

  آی چی یک روش نوین آب درمانی است که در توان بخشی آسیب های مچ پا توصیه شده است. اثر روش نوین آی چی در بازتوانی آسیب های مچ پا نامشخص است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرینات آی چی بر تعادل ایستا، پویا، حس عمقی مفصل مچ پا و عملکرد در زنان ورزشکار نخبه دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق 30 نفر از دختران والیبالیست، بسکتبالیست و هندبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا به دو گروه 15 نفر کنترل (با میانگین سنی 1/22±21/90 سال، قد 4/05±164/54 سانتی متر، وزن 7/40±61/19 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 1/8±21/84کیلوگرم بر متر مربع) و آزمایش (با میانگین سنی 1/71±22/53 سال، قد 5/18±165/07 سانتی متر، وزن 8/82±59/45 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 1/17±21/87 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی برای ارزیابی تعادل از دستگاه تعادل سنج بایودکس، حس عمقی با گونیامتر و جهت ارزیابی عملکرد از آزمون لی لی به شکل 8 لاتین و لی لی به طرفین استفاده شد. سپس گروه آزمایش تمرینات آی چی را به مدت 8 هفته (2 جلسه 30-60 دقیقه ای) انجام دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تی زوجی جهت بررسی تفاوت درون گروهی و همچنین از آزمون تی مستقل جهت بررسی میزان تغییرات تفاوت بین گروهی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد تمرینات آی چی باعث بهبود تغییرات درون گروهی و بین گروهی متغیرهای تعادل ایستا، پویا، حس عمقی و عملکرد ورزشکاران دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا در گروه آزمایش می شود (P≤0/05).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تعادل، حس عمقی و عملکرد ورزشکاران پس از انجام تمرینات آی چی بهبود می یابد. بنابراین کاربرد تمرینات آی چی در کنار سایر روش های تمرینی به عنوان یک محیط نامتعادل و بی ثبات که سیستم های فیزیولوژیکی درگیر در تعادل را به چالش می کشد، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آی چی، تعادل، حس عمقی، عملکرد، بی ثباتی عملکردی مچ پا
 • نوید میرزاخانی عراقی، مبینا مظفری، شفق ساعی، مرضیه پشم دارفرد*، اکرم آزاد صفحات 520-533
  مقدمه و اهداف

  اشتیاق به صورت کلی اشاره به محرک های شکل دهنده رفتار در یک الگوی مشخص است و بر تمامی جنبه های زندگی فرد ازجمله تحصیل و موفقیت تحصیلی تاثیر می گذارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان براساس مهارت های ارتباطی- اجتماعی ، سبک فرزندپروری ادراک شده و پردازش حسی بود. 

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و بررسی مدل سازی معادلات ساختاری بود بود که در آن دانش آموزان مقطع متوسطه دوم منطقه 6 شهر تهران به شیوه نمونه گیری هدف مند و دردسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. در این مطالعه جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول دوم کوکران استفاده شد. بنابراین حجم نمونه لازم 385 نفر به دست آمد که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های فرزندپروری دایانا بامریند، مهارت های ارتباطی- اجتماعی کویین دام، مهارت اجتماعی (خودبازداری)، نیمرخ حسی/جوانان-بزرگسالان و پرسش نامه اشتیاق تحصیلی استفاده شد. برای ارزیابی مدل معادلات ساختاری، سطح معناداری و ضرایب مسیر با استفاده از روش بوت استروپ و آزمن تی زوجی بررسی شد.

  یافته ها

  در این مطالعه از بین 385 شرکت کننده، 199 دختر (51/7 درصد) و 186 پسر (48/3 درصد) شرکت داشتند. 47/8 درصد از پاسخ گویان با بیشترین فراوانی در رده سنی 16 سال قرار داشتند میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 0/84±17/1 بود. برای ارزیابی مدل ساختاری، معنا داری و ضرایب مسیر مدل تحقیق با استفاده از روش بوت استرپ (نمونه گیرهای مجدد و متوالی) و آماره آزمون تی استیودنت مورد بررسی قرارگرفت. در مطالعه حاضر ضرایب تعیین و مقادیر Q2، ضرایب مسیر در تمامی متغیرها مثبت بود و ضریب تعیین برابر با 0/71 بود. به این معنی که متغیرهای مستقل، توان پیش بینی 71 درصد از اشتیاق تحصیلی را دارند.

  نتیجه گیری

  در تبیین این یافته ها می توان عنوان کرد که مهارت های ارتباطی-اجتماعی، سبک فرزندپروری ادراک شده و پردازش حسی می توانند به عنوان پیش بینی کننده اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان مورد توجه بیشتری قرار گیرند و در بین متغیرهای مذکور بیشترین اثر پیش بینی کنندگی مربوط به مهارت های ارتباطی می باشد.

  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، مهارت های اجتماعی، سبک فرزندپروری ادراک شده، پردازش حسی، اشتیاق تحصیلی
 • حمیده ایرانمنش، علیرضا صابری کاخکی*، حمیدرضا طاهری، چارلز اچ. شی، حسام ایرانمنش صفحات 534-549
  مقدمه و اهداف

  خواب بعد از تمرین یک مهارت توالی دار جدید، باعث بهبود حافظه آشکار در کودکان می شود، اما تحکیم حافظه حرکتی وابسته به خواب در کودکان، خصوصا در تکالیف توالی دار پیچیده ضمنی مبهم و بحث برانگیز است. بنابراین، هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی نقش خواب شبانه و بیداری در تحکیم حافظه حرکتی کودکان در تکلیف پیچیده ضمنی بوده است.

  مواد و روش ها 

  در تحقیق حاضر، 26 کودک داوطلب پسر (9-12 سال) به طور تصادفی به دو گروه خواب و بیداری تقسیم شدند. جلسه اکتساب شامل10 بلوک 96 کوششی بود. گروه خواب، تمرین اولیه را در ساعت (1±)20 شب و گروه بیداری در ساعت (1±)8 صبح با استفاده از تکلیف حرکتی بازوی دینامیک انجام دادند. شرکت کنندگان هیچ آگاهی در مورد ترتیب توالی ها نداشتند. پس از جلسه تمرین، عملکرد کودکان بعد از 12 ساعت مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داد ه ها در مرحله تحکیم با استفاده از تحلیل واریانس مختلط 2×2 نشان داد اثر بلوک در زمان پاسخ اجزا (000/P=0) و خطای پیش بینی (023/P=0) معنا دار بوده است، اما اثر تعاملی بلوک و گروه در هر دو متغیر زمان پاسخ اجزا (566/P=0) و خطای پیش بینی (887/P=0) معنادار نبوده است.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان دادند تحکیم حافظه توالی حرکتی یک تکلیف پیچیده ضمنی به طور پنهان بهبود می یابد، بدون در نظر گرفتن این موضوع که شرکت کنندگان بین جلسه تمرین و آزمون، خواب شبانه را تجربه کرده اند یا خیر. بنابراین، خواب در بهبود پنهان همه مهارت های توالی حرکتی ضروری نمی باشد و گذر زمان در تحکیم تکلیف حرکتی بازوی دینامیک موثر است. بدین ترتیب سهم خواب در یادگیری خاموش مهارت های حرکتی وابسته به ماهیت تکلیف مورد استفاده در تمرین می باشد.

  کلیدواژگان: تحکیم حافظه، تکلیف پیچیده، توالی حرکتی، خواب، یادگیری خاموش
 • انسیه دهقانی*، غلامعلی قاسمی، مرتضی صادقی صفحات 550-563
  مقدمه و اهداف

  امروزه تعادل عاملی مهم در افراد کم توان ذهنی جهت بهره مندی از یک زندگی مستقل می باشد. این افراد به دلیل عدم تکامل سیستم عصبی مرکزی و نقص در مسیرهای حسی حرکتی و نیز به جهت داشتن یک زندگی کم تحرک دچار ضعف در تعادل ایستا و پویا می باشند. بنابراین این مطالعه جهت تعیین اثر 8 هفته تمرینات ثبات عصبی عضلانی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش26 دانش آموز دختر 15-20 ساله کم توان ذهنی آموزش پذیر با میانگین سنی (1/50±17/19)، ضریب هوشی (6/07±61/15)، قد (6/67±157/92) و وزن (12/73±58/9) به صورت نیمه تجربی و هدف مند انتخاب و سپس براساس بهره هوشی در 2 گروه آزمایش (13نفر) و کنترل (13 نفر) به صورت تصادفی جفت شده قرار گرفتند. قبل و بعد از دوره تمرینی متغیرهای تعادل ایستا، تعادل پویای پای راست و تعادل پویای پای چپ از طریق دستگاه فوت اسکن ارزیابی شدند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 24 جلسه و هر جلسه 40 دقیقه تمرینات ثبات عصبی عضلانی را انجام دادند، درحالی که در گروه کنترل مداخله ای اعمال نشد و  آزمودنی ها فعالیت های روزانه خود را انجام دادند. تحلیل واریانس برای داده های تکراری برای تحلیل و بررسی داده ها در سطح معناداری 0/05 مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد طی اجرای 8 هفته تمرینات ثبات عصبی عضلانی پویا و نتایج حاصل از تجزیه و بررسی داده های گروه کنترل و آزمایش، تفاوت معناداری در تعادل ایستای گروه آزمایش (P=0/001 و  F=72/54) نسبت به قبل از اجرای دوره تمرینات ثبات عصبی عضلانی به وجود آمد (05/P≤0). همچنین تمرینات ثبات عصبی عضلانی باعث بهبود تعادل پویا راست (P=0/002 و  F=91/90) و تعادل پویای چپ (P=0/001 و  F=61/58) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. بنابراین تمرینات ثبات عصبی عضلانی تاثیر معنادار را بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان کم توان ذهنی نشان داد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد باتوجه به یافته های به دست آمده از این پژوهش که تاثیر تمرینات ثبات عصبی عضلانی پویا را بر تعادل دانش آموزان کم توان ذهنی مثبت ارزیابی کرد، به کار بردن این تمرینات می تواند به عنوان یک روش موثر در بهبود تعادل ایستا و پویای دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کم توان ذهنی، تمرینات ثبات عصبی عضلانی، تعادل ایستا، تعادل پویا
 • نیره نقدی، غلامعلی افروز*، سعید حسن زاده، سوگند قاسم زاده صفحات 564-575
  مقدمه و اهداف

  علی رغم وجود ابزارهای غیربومی که در دنیا برای سنجش نیازهای آموزشی و توان بخشی کودکان دارای نشانگان داون مورد استفاده قرار می گیرد، در ایران مطالعات اندکی درزمینه مفهوم پردازی، طراحی و ساخت ابزارهای بومی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تهیه پرسش نامه ای برای سنجش نیازهای آموزشی و توانبخشی کودکان مبتلا به سندرم داون در ایران از دیدگاه مادران آن ها انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی با طرح اکتشافی-مدل توسعه ابزار بود. در مرحله کیفی، از روش پژوهش پدیدارشناختی استفاده شد. جامعه آماری این بخش، شامل مادران کودکان دارای نشانگان داون بود. نمونه گیری آماری در بخش کیفی به صورت هدف مند و براساس اشباع نظری بود، بدین منظور حجم نمونه 17 نفر از مادران کودکان دارای نشانگان داون انتخاب شدند. مرحله دوم که بخش کمی پژوهش بود، جامعه آماری شامل مادران کودکان دارای نشانگان داون بود. حجم نمونه 100 نفر در نظر گرفته شد که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله اول (مرحله کیفی) مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بود. ابزار پژوهش در بخش کمی پژوهش نیز «پرسش نامه محقق ساخته نیازهای آموزشی و توان بخشی کودکان دارای نشانگان داون» بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، از روش شیه و شانن استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل بخش کمی پژوهش نیز از روش های مختلف روایی و پایایی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های کیفی پژوهش نشان داد براساس نظر والدین، نیازهای این کودکان در 4 حیطه مهارت های ارتباطی، رفتار انطباقی، مهارت های زبانی و مشکلات آموزشی تقسیم بندی می شوند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل کمی داده ها نیز نشان داد «مقیاس نیازهای آموزشی و توان بخشی کودکان دارای نشانگان داون» از روایی و پایایی قابل قبولی برخودار است. حداقل و حداکثر نسبت روایی محتوایی برابر با 8/ 0 و 1 و شاخص روایی محتوایی نیز برابر با 0/98 برآورد شد. ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/93 و ضریب بازآزمایی برابر با 0/84 برآورد شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد این پرسش نامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است. بر این اساس به درمانگران، معلمان و روان شناسان پیشنهاد می شود با مطالعه این تجربه ها و استفاده از مقیاس تهیه شده در این پژوهش، در پی تدوین و طراحی آموزش هایی برای بهبود این مشکلات و نیازها باشند..

  کلیدواژگان: نشانگان داون، نیازهای آموزشی، نیازهای توان بخشی، والدین
 • حمید کمر زرین، زهرا فلاحی*، مریم طهرانی زاده صفحات 576-589
  مقدمه و اهداف

  اختلال در روانی گفتار یا لکنت زبان از اختلالات گفتاری است که شیوع آن در محدوده سنی زیر سن بلوغ بیشتر می باشد. روش شبیه سازی ذهن ازجمله شیوه هایی است که احتمالا در کاهش شدت لکنت و برخی مسایل همراه آن مانند نگرش منفی ارتباطی می تواند تاثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر روش شبیه‏ سازی ذهن بر میزان کاهش لکنت و نگرش ارتباطی می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری بود. بدین منظور یک گروه با تعداد 30 نفر از کودکان و نوجوانان 7 تا 16 سال مبتلا به لکنت زبان (21 پسر، 9 دختر) مراجعه کننده به مرکز خدمات روان‎شناختی ذهن و روان در سال 1399 از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. در مرحله پیش آزمون شدت لکنت و نگرش ارتباطی آزمودنی ها با استفاده از آزمون سنجش شدت لکنت-4 و آزمون تجدیدنظرشده نگرش ارتباطی اندازه گیری شد. سپس آزمودنی ها به مدت 3 ماه تحت درمان با روش شبیه سازی ذهن قرار گرفتند. در مرحله پس آزمون مجددا شدت لکنت و نگرش ارتباطی سنجیده شد. در مرحله پیگیری هم، شدت لکنت و نگرش ارتباطی یک بار دیگر سنجیده شد. برای تحلیل داده‏ها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون فریدمن استفاده شد.  

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد بین نمرات پیش‏آزمون، پس آزمون و پیگیری در لکنت زبان در سطح (0/0001=P) و نگرش ارتباطی در سطح (0/0001=P) تفاوت معنادار وجود دارد. میزان شدت لکنت زبان در نمونه های مورد بررسی در پیگیری و پس‏آزمون نسبت به پیش‎آزمون کاهش و نگرش ارتباطی نیز در پس‏آزمون نسبت به پیش‏آزمون افزایش یافته است.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد روش شبیه سازی ذهن می تواند در بهبود نسبی لکنت و نگرش ارتباطی تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: شبیه سازی ذهن، لکنت زبان، نگرش ارتباطی، کودکان و نوجوانان
 • امیر مقدم، سیده صبا فانی یزدی، مهدی نبوی نیک* صفحات 590-603

  مقدمه و اهداف: 

  شناختی بیماری مالتیپل اسکلروروزیس  (ام اس)، تعادل و ضرورت اندازه گیری و ارزشیابی تعادل بیماران، بوده است. بر این اساس، یکی از مسایل در این زمینه، استفاده از آزمون های مختلف در جایگزینی و استفاده متنوع از آن ها بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی همبستگی میان آزمون های متداول سنجش تعادل بیماران بود. 

  مواد و روش ها

  برای سنجش همبستگی میان مقیاس تعادل برگ، آزمون دسترسی عملکردی و مقیاس اعتماد تعادل در فعالیت های روزانه، آزمون های زمان بلند شدن و رفتن، شاخص راه رفتن پویا، آزمون تغییریافته رومبرگ با چشم باز، آزمون تغییریافته رومبرگ با چشم بسته و پرسش نامه معلولیت سرگیجه، از 41 بیمار ام اس (27 زن و 14 مرد) با درجه ناتوانی 4/5 و کمتر (میانگین4/02 و انحراف معیار0/61) استفاده شد. آزمون ها در دو روز مستقل به طور تصادفی برنامه ریزی و اجرا شدند و میان آن ها استراحت کافی وجود داشت. تحلیل همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین نتایج آزمون های تعادل انجام شد. . 

  یافته ها

  بین مقیاس راه رفتن پویا با دسترسی عملکردی، تعادل برگ و اعتماد در فعالیت های روزانه، همبستگی بالا و معناداری وجود دارد ((P≤0/001. همچنین ارتباط بالا و معناداری میان آزمون اعتماد در فعالیت های رزوانه با آزمون تعادل برگ وجود دارد (P≤0/001). همبستگی بین آزمون تعادل برگ و آزمون دسترسی عملکردی، یک ارتباط بالا و معنادار بود (P≤0/001). نتیجه گیری یافته های این پژوهش نشان می دهد آزمون تعادل برگ به عنوان یکی از آزمون های تعادل پرکاربرد در بیماران ام اس و سایر بیماری های مختل کننده تعادل، همبستگی بالایی با آزمون های اعتماد در فعالیت های رزوانه، راه رفتن پویا و دسترسی عملکردی  دارد که به عنوان آزمون های تکمیلی پیشنهاد می شوند.

  نتایج

  پژوهش حاضر می تواند به درمانگران و عصب شناسان برای انتخاب آزمون های معتبر در شرایط و با اهداف متفاوت و در سطوح مختلف بیماری های ام اس کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس (ام اس)، آزمون های سنجش تعادل، تعادل
 • پگاه رجب پور، معصومه شجاعی*، عبدالله قاسمی، کیوان ملانوروزی صفحات 604-619
  مقدمه و اهداف

  کنترل تعادل، پایه و اساس توانایی انسان برای حرکت و عملکرد مستقل است. کاهش تعادل و تحرک که اغلب با ترس از سقوط همراه است، می تواند اثر منفی بر عملکرد روانی و جسمانی سالمندان داشته باشد. بنابراین هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی تمرینات گروهی فال پروف بر تعادل و جنبه های روان شناختی سالمندان در سه گروه سنی است.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش نیمه آزمایشی را سالمندان 65-85 سال ساکن تهران با توانایی انجام کارهای روزمره تشکیل دادند. طبق معیارهای پژوهش 60 نفر در 3 رده سنی 65 تا 85 سال، به طور دردسترس از مراکز تفریحی عمومی انتخاب شدند. همه گروه ها به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته) در تمرینات گروهی فال پروف شرکت کردند. از پرسش نامه اس سی ال 90 برای اندازه گیری اختلالات روانی و به منظور شناسایی مشکلات تعادل از مقیاس پیشرفته تعادل فولرتون در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. برای بررسی پیش فرض طبیعی بودن داده ها از آزمون شاپیرو ویلک و برای مقایسه میانگین گروه ها از تحلیل کوواریانس آنکووا برای در سطح معنا داری 05/P≤0 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از بهبود قابل توجه ای در سلامت روان و تعادل هر 3 گروه پس از مداخله بود  (0/001>P)؛ مطابق نتایج افراد مسن تر نه تنها می توانند به اندازه گروه های سنی پایین تر از مداخلات ورزشی بهره مند شوند، بلکه در مقایسه با آنان، نتایج کوتاه مدت روانی و جسمانی بهتری از مشارکت در تمرینات گروهی فال پروف به دست آوردند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد 8 هفته تمرینات گروهی فال پروف می تواند در بهبود تعادل و سلامت روان در سالمندان موثر باشد؛ بنابراین از این تمرینات می توان در کنار سایر پروتکل های تمرینی برای بهبود تعادل و سلامت روان شناختی سالمندان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پیری، تمرینات فال پروف، تعادل، سلامت روان، سالمندان
|
 • Farzaneh Fatahi *, Atefeh Abolhasani Zeraatkar, Maryam Amiri Jahromi, Fahimeh Hajiabolhassan, Amirsalar Jafarpisheh, Nariman Rahbar, Elham Faghihzadeh Pages 414-431
  Background and Aims

   The quick speech in noise (Q-SIN) test shows how difficult it is to perceive speech in noise by determining signal-to-noise ratio (SNR) loss. The lists with high-frequency words have a better ability to identify SNR loss which have been created in Persian. Although a Persian version of Q-SIN with emphasis on high frequency is available، but there is no Q-SIN lists with high-frequency words; therefore,this study aims to develop new lists and the lists with high-frequency words for Q-SIN test and determine their equivalency in normal-hearing people which was condcuted in Tehran University of Medical Sciences.

  Methods

   The sentences were first developed. Then, their content validity and face validity were determined. In this regard، 36 sentences were used to make new Q-SIN lists and 36 sentences were used to make Q-SIN lists with high-frequency words. Based on the Q-SIN test development criteria، six regular lists (lists 1-6) and six lists with high-frequency words (lists 7-12) were tested on 46 people (23 males and 23 females) aged 18-35 with normal hearing

  Results

   The content validity index for new and high-frequency words lists were 0. 74 and 0. 736، respectively. The equivalency test results showed that among the first 6 lists، the lists no. 1, 2, 3, and 4 were equal. Among the six lists with high-frequency words, the lists no. 7, 8, 10, 11 were equal. There was no gender differences between six regular lists and high-frequency lists (P>0.05). 

  Conclusion

   The Q-SIN word lists with equivalency can be used for normal-hearing people in clinical practice.

  Keywords: Equivalency, Quick speech in noise test, Normal Hearing, Validity, Signal-to-noise ratio loss, High-frequency words
 • Reza Amiri, Heydar Sadeghi *, Zohreh Borhani Kakhki Pages 432-445
  Background and Aims

  Nowadays, due to technological advances and sedentary or inactive lifestyle, non-communicable diseases have caused many health problems such as cardiovascular diseases. This study aims to examine the effect of two methods of aerobic training and concurrent training for cardiac rehabilitation on selected hemodynamic and biomechanical factors in older men with coronary artery disease.

  Methods

  This is a quasi-experimental causal-comparative study using the pre-test/post-test design. Participants were 24 older men with coronary artery disease, randomly divided into three groups of aerobic training, concurrent  training, and control. They first underwent cardiac assessment using the echo Doppler device as well as sports performance test. Then, they were referred to the biomechanics laboratory of the Physical Medicine Center to start cardiac rehabilitation training. After 8 weeks of training, they underwent post-test assessments. The mean and standard deviation were used to describe the data. The Shapiro-Wilk test was used to check the normality of data distribution and the Levene’s test was used to determine the homogeneity of variances. The paired t-test was used to assess between-group differences and independent t-test was used for assessing differences between pretest and post-test scores of the groups. The significance level was set at 0.05.

  Results

  Significant improvement was reported in functional capacity, left ventricular ejection fraction (LVEF), and resting heart rate after both aerobic and concurrent training methods (P<0.05), but no significant difference in diastolic blood pressure and systolic blood pressure were observed (P>0.05). The improvements were more in the concurrent  training group.

  Conclusion

  Both cardiac rehabilitation methods (aerobic and concurrent  training) can improve functional capacity, LVEF, and resting heart rate of older mean with coronary artery disease, where concurrent  training is more effective.

  Keywords: Exercise, Cardiac rehabilitation, Biomechanics of cardiac function, Coronary artery disease
 • Karim Aali Sari Nasirlo, Farah Naderi *, Rezvan Homaei, Behnam Makvandi Pages 446-459
  Background and Aims

  having children with intellectual disability can cause psychological, emotional and social problems for the parents, especially mothers. The present study aims to examine the effect of dialectic behavior therapy (DBT) on self-conscious emotions and family quality of life (QoL) in mothers of children with intellectual disability.

  Methods

  This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-test/ follow-up design. The study population consists of all mothers of children with intellectual disability in Ardebil, Iran in 2021. Of these, 37 were selected using a purposive sampling method and randomly divided into intervention and control groups. The mothers in the intervention group received eight sessions of DBT for two months. Tangney et al.’s test of self-conscious affect and the beach center family QoL scale were used in this study. The data were analyzed using mixed ANOVA.

  Results

  The DBT had a significant effect on positive self-conscious affect (F=75.20; Eta squared=0.68; P=0001), negative self-conscious affect (F=45.19; Eta squared =0.56; P=0001) and family QoL (F=71.74; Eta squared=0.67; P=0001) in mothers.

  Conclusion

  The DBT can improve self-conscious emotions and family QoL in mothers of children with intellectual disability by employing techniques such as distress tolerance, mindfulness, and emotional regulation.

  Keywords: Intellectual disability, dialectic behavior therapy, Self-Conscious Affect, Family quality of life (QoL)
 • Amirali Jafarnezhadgero *, Elahe Mamashli, Ebrahim Noorian Pages 460-471
  Background and Aims

  The increase in loading rate is associated with lower limb injuries such as tibial stress fracture. Quadriceps muscle activities absorb ground reaction force (GRF) shocks by eccentric activation. This study aims to evaluate the effect of aerobic training on the relationship between loading rate and quadriceps muscle activities in men with diabetic neuropathy (DN). 

  Methods

  In this double-blinded, randomized, controlled clinical trial, participants were 40 men with DN who were selected by a convenience sampling method and randomly divided into two groups of training (n=20, age: 54.9±7.3, body mass index: 28.4±5.4) and control (n=20; age: 54.1±7.3, body mass index: 28.5±5.1). The GRF data was recorded using a force plate system during walking. The electrical activity of selected lower limb muscles was recorded using electromyography method. The training group performed aerobic training for 12 weeks (three sessions per week). 

  Results

  The results showed an increase in the negative relationship between vertical loading rate and vastus lateralis activities after training (P=0.028). The activities of vastus medialis and rectus femoris muscles showed no significant relationship with loading rate after training (P>0.05). 

  Conclusion

  Aerobic training can improve the relationship between vastus lateralis muscle activity and vertical loading rate in men with DN.

  Keywords: Electromyography, diabetic neuropathy, ground reaction force, gait
 • Mina Rahmatollahi *, Aydin Valizadehorang, Mohamad Ebrahim Bahram, Amirali Jafarnezhadgero Pages 472-485
  Background and Aims

  Adipokines have a major role in aging pathobiology and age-related diseases. The present study aims to evaluate the effect of 12 weeks TRX on irisin and chemerin levels in older men. 

  Methods

  In this randomized clinical trial, 16 older men (Mean age=62.06±1.53 years) were selected using a convenience sampling method and randomly divided into training and control groups. The training group performed TRX for 12 weeks, three sessions per week, each for 60 minutes. The training intensity was evaluated by the Borg rating of perceived exertion scale. Blood sampling was done 24 hours before and after training to measure irisin and chemerin levels. Statistical analysis was done by ANCOVA. The significant level was set at 0.05. 

  Results

  In the training group, there were significant differences between pre- and post-test levels of irisin (P=0.001) and chemerin (P=0.001). The ANCOVA results showed a significantly higher level of irisin (P=0.001) a lower level of chemerin (P=0.001) in training group than in the control group. Also, the percentage of body fat and weight of people decreased significantly (P=0.001). 

  Conclusion

  It seems that TRX, by increasing irisin level and reducing chemerin level, can lead to improvement in body fat percentage, weight, and Body Mass Index (BMI) of older men.

  Keywords: TRX, Irisin, Chemerin, Older adults, Body mass index (BMI)
 • Hamed Babagoltabar Samakoush *, Aliasghar Norasteh Pages 486-503

  Background and Aims

  The present study aims to investigate the effect of a neuromuscular training program on knee valgus angle, and range of motion (ROM) and muscle strength of hip and ankle in male adolescent football players with dynamic knee valgus (DKV). Valgus knee is one of the most common neuromuscular abnormalities that is involved in causing non-contact damage to the anterior cruciate ligament (ACL).

  Methods

  This is a quasi-experimental study. Participants were 25 adolescent male football players with DKV who were purposefully selected from Shahin Football Academy in Amol, Iran and randomly divided into two groups of control and training. The existence of DKV was assessed by Squats test and the valgus angle were assessed by jump-landing test and Kinovea software. The abduction and external rotation strength and ROM of hip and the dorsiflexion and plantarflexion strength and ROM of ankle were evaluated with Manual Muscle Testing and a goniometer, respectively. After performing the pre-test assessments, the subjects in the training group performed neuromuscular training for 8 weeks, while the control group also participated in the physical fitness program of Shahin Football Academy. At the end, assessments were performed again in two groups. To examine the differences, repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test were used in SPSS software, version 24. The significance level was set at 0.05. 

  Results

  The results showed a significant difference in knee valgus angle (P=0.001), abduction ROM of hip (P=0.01), external rotation ROM of hip (P=0.01), dorsiflexion ROM of ankle with knee extension (P=0.001), dorsiflexion ROM of ankle with knee flexion (P=0.001), hip abduction strength (P=0.002), hip external rotation strength (P=0.01), and plantarflexion strength of ankle (P=0.03) between the control and training groups. However, the results showed no significant difference in plantarflexion ROM of ankle and dorsiflexion strength of ankle (P>0.05). After one month, the results showed the sustainability of the effect of training on abduction and external rotation ROM of hip, dorsiflexion ROM of ankle with knee extension and flexion, and dorsiflexion and plantarflexion strength of ankle.

  Conclusion

  The neuromuscular training can reduce the risk of non-contact ACL injury in male football players with DKV by improving strength and ROM of hip and ankle.

  Keywords: Dynamic Knee Valgus, Strength, Range of motion, adolescents, Neuromuscular training
 • Marjan Asadi, Homan Mino-Nejad *, Mohammad Hosein Alizade Pages 504-519
  Background and Aims

  Ai Chi is a new method of aquatic therapy and recommended in the rehabilitation of ankle injuries. Effect of the new Aichi method in the rehabilitation of ankle injuries is unclear. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of Ai Chi exercises on balance, ankle joint proprioception and performance in elite female athletes with functional ankle instability.”

  Methods

  A total of 30 female volleyball, basketball, and handball players with functional ankle instability were divided into two groups of control (n=15; age: 21.9±1.22 years, height: 164.54±4.05 cm, weight: 61.19±7.40 kg, and BMI: 21.84±1.8 kg/m2) and training (n=15; age: 22.53±1.71 years, height: 165.07±5.18 cm, and weight: 59.45±8.82 kg, and BMI: 21.87±1.17 kg/m2). Before and after the exercise, the BIODEX balance system was used to evaluate the balance, a goniometer was used for proprioception evaluation, and the figure 8 hop test and side-to-side hop test were used to evaluate the performance. The training group performed Ai Chi exercises for eight weeks (twice per week, each for 30-60 min). Paired t-test and independent t-test were used to examine the between-group and within-group differences.

  Results

  Ai Chi exercises improved between-group and within-group changes of static and dynamic balance, proprioception, and performance in female athletes (P˂0.05).

  Conclusion

  Female athletes’ balance, proprioception and performance can be improved by performing Ai Chi exercises in water. Therefore, the use of these aquatic exercises is recommended along with other training methods, since they challenges the physiological systems involved in balance.

  Keywords: AI chi, Balance, Proprioception, Performance, ankle functional instability
 • Navid Mirzakhanyaraghi, Mobina Mozafari, Shafagh Saei, Marzih Pashmdarfard *, Akram Azad Pages 520-533
  Background and Aims

  Passion generally refers to the stimuli that shape a certain pattern of behavior. It can affects all aspects of a person’s life, including education and academic success. The present study aims to assess the predictability of school engagement based on communication skills, self-restraint, perceived parenting style, and sensory processing.

  Methods

  This is a descriptive-analytical study using the structural equation modeling (SEM).The study population consists of all secondary school students in Tehran (district 6). Sampling was done using purposive and convenience sampling methods. Using Cochran’s formula, the minimum sample size was obtained 385. Data collection tools were Baumrind’s parenting styles questionnaire, communication skills test-revised (CSTR), self-restraint scale, adolescent/adult sensory profile, and School Engagement Measure. To evaluate the SEM model, the significance level and path coefficients were investigated using the bootstrap method (re-sampling and sequential) and student’s t-test. 

  Results

  Of 385 participants, 199 were girls (51.7%) and 186 were boys (48.3%), mostly aged 16 years (47.8%). Their mean age was 17.1±0.84 years. Results showed that the coefficient of determination (R2), Stone-Geisser’s Q2, and path coefficients were positive in all variables. The R2 value was 0.71, indicating that the independent variables together could predict 71% of school engagement.

  Conclusion

  Communication skills, self-restraint, perceived parenting style, and sensory processing are predictors of school engagement in students. Among these variables, communication skills have the highest effect.

  Keywords: Communication skills, social skills, perceived parenting style, Sensory Processing, School engagement
 • Hamideh Iranmanesh, Alireza Saberi Kakhki *, Hamidreza Taheri, Charles H. Shea, Hesam Iranmanesh Pages 534-549
  Background and Aims

  Sleep after a new sequence memory training can enhance the explicit memory in children. However, children’s sleep-dependent motor memory consolidation particularly in implicit complex sequence tasks is unclear. Therefore, this study aims to investigate the role of night-time sleep and wakefulness on children’s motor memory consolidation following an implicit complex task.

  Methods

  In the current study, 26 boys aged 9-12 years were randomly assigned in two groups of sleep and awake. Acquisition phase included 10 blocks of 96 trials. The sleep group performed initial training at 8 (±1) PM while the awake group performed it at 8 (±1) AM by using the dynamic arm movement task. The participants were not aware of the sequence order. After training, the children’s performance was tested after 12 hours.

  Results

  The results of 2×2 Mixed ANOVA in the consolidation phase showed the significant main effect of block on response time (P=0.000) and prediction error (P=0.023). However, the interaction effect of block and group were not significant on response time (P=0.566) and prediction error (P=0.887). 

  Conclusion

  The sequence memory consolidation in children under an implicit complex task can be improved offline regardless of having sleep between training and test sessions. Hence, sleep is not necessary for offline enhancement of motor sequence skills. Passage of time is effective for improvement in dynamic arm movement task. Therefore, the role of sleep in offline learning of motor skills depends on the nature of the task used in training.

  Keywords: memory Consolidation, Complex task, Motor sequence, Sleep, Offline learning
 • Ensie Dehghani *, Gholam Ali Ghasemi, Morteza Sadeghi Pages 550-563
  Background and Aims

  Balance is an important factor in people with intellectual disability to have an independent life. These people are weak static and dynamic balance due to lack of development in their central nervous system, defects in the sensory-motor pathways, and having a sedentary life. This study aims to determine the effect of eight weeks of dynamic neuromuscular stabilization (DNS) exercises on static and dynamic balance of educable mentally retarded female students.

  Methods

  In this study, participants were 26 educable mentally retarded female students aged 15-20 years (Mean age: 17.19±1.50 years, IQ: 61.15±6.07, weight: 58.9±12.73 kg, height: 157.92±6.07 cm) who were selected using purposive and convenience sampling methods and randomly divided into two groups of training (n=13) and control (n=13). Before and after training, their static balance and dynamic balance on the right and left feet were evaluated using a foot scan device. Subjects in the training group performed DNS exercises at 24 sessions, each session for 40 minutes. No intervention was provided to the control group; they performed their routine activities. Repeated measures analysis of variance was used to analyze the data. The significance level was set at 0.05.

  Results

  After eight weeks of DNS exercises, the results showed a significant improvement in static balance (F=72.54, P=0.001), dynamic balance on the right foot (F=90.90, P=0.002) and dynamic balance on the left foot (F=61.58, P=0.001) in the training group compared to the pretest scores and compared to the control group.

  Conclusion

  DNS exercises can be used as an effective method to improve static and dynamic balance of educable mentally retarded female students.

  Keywords: Intellectual disability, Dynamic Neuromuscular Stabilization, Static balance, dynamic Balance
 • Nayereh Naghdi, Gholamali Afrooz *, Saeid Hassanzadeh, Sogand Ghasemzadeh Pages 564-575
  Background and Aims

  Despite the existence of various tools to assess such children’s educational and rehabilitation needs, there is no instrument in Persian for this purpose. The present study aims to develop a questionnaire to measure the educational and rehabilitation needs of children with Down syndrome in Iran from the perspective of their mothers.

  Methods

  This is a mixed method study with exploratory design-instrument development model. The phenomenological method was used in the qualitative stage, where the participants were 17 mothers of children with Down syndrome in Iran who were selected purposefully based on theoretical saturation. In this phase, semi-structured interviews were used. Hsieh and Shannon’s content analysis method was used to analyze the data. In the quantitative phase, participants were 100 mothers of children with Down syndrome who were selected using a random sampling method. In this phase, a researcher-made questionnaire of educational and rehabilitation needs of children with Down syndrome was used. Then, its validity and reliability were determined.

  Results

  According to mothers, children with Down syndrome have four main needs: Communication skills, adaptive behaviors, language skills, and educational problems. These were considered as the subscales of the questionnaire. The content validity ratio (CVR) was in the range of 0.8-1, and the content validity index (CVI) value was 0.98. The Cronbach’s alpha for the overall scale was 0.93. The test-retest coefficient for the overall scale was 0.84.

  Conclusion

  The educational and rehabilitation needs scale for children with Down syndrome (parent form) in Persian has acceptable validity and reliability.

  Keywords: Down syndrome, Educational needs, Rehabilitation needs, Parents
 • Hamid Kamarzarin, Zahra Fallahi *, Maryam Tehranizadeh Pages 576-589
  Background and Aims

  Fluency disorder or stuttering is a Speech disorder in humans whose prevalence is higher at the ages before puberty. Mind simulation may be effective in reducing the severity of stuttering and some associated problems such as negative attitude towards communication. Therefore, this study aims to investigate the effect of mind simulation method on reducing stuttering and improving communication attitude in children and adolescents with stuttering aged 7-16 years.

  Methods

  This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-test/follow-up design. Participants were 30 children and adolescents with stuttering aged 7-16 years (9 females and 21 males) referred to a psychology clinic in 2020. They completed DeNil and Brutten’s communication attitude test-revised (CAT-R) and Riley’s Stuttering Severity Instrument- 4(SSI-4) in the pre-test stage. Then, they underwent treatment by the Mind Simulation method for three months. Immediately after and one month after treatment, they completed the CAT-R and SSI-4 questionnaires again. Repeated Measure Analysis of Variance and Friedman Test were used to analyze the collected data.

  Results

  There was a significant difference between pre-test, post-test, and follow-up phases in stuttering severity (P=0.0001) and communication attitude (P=0.0001). The severity of stuttering decreased in the post-test and follow-up phases compared to the pre-test phase, while communication attitude improved in the post-test phase compared to the pre-test phase.

  Conclusion

  The mind simulation method can reduce stuttering and improve communication attitude in children and adolescents with stuttering.

  Keywords: Mind simulation, stuttering, communication attitude, children, adolescents
 • Amir Moghaddam, Seyedeh Saba Fani Yazdi, Mahdi Nabavinik * Pages 590-603
  Background and Aims

   One of the neurological challenges of people with multiple sclerosis (MS) is balance. Different balance tests are used for this purpose. This study aims to measure the association between the scores of common balance tests for patients with MS. 

  Methods

   In this descriptive retrospective study, participants were 41 patients with MS (27 females and 14 males) with an expanded disability status scale score of 4.5 or less (Mean= 4.02±0.61). The balance tests including Berg balance test (BBS), functional reach test (FRT), activities-specific balance confidence (ABC) scale, timed up & go (TUG) test, dynamic gait index (DGI), modified Romberg test-open eyes (RMTO), modified Romberg test-closed eyes (RMTC), and dizziness handicap inventory (DHI) were randomly performed in two days with sufficient rest interval between them. Pearson correlation test was used to measure the relationship between their scores. 

  Results

   The DGI score had a high and significant correlation with the scores of ABC scale, BBS, and FRT (P<0.001). Also, there was a high and significant correlation between the scores of ABC scale and BBS (P<0.001). The correlation between the scores of BBS and FRT test was also high and significant (P<0.001). 

  Conclusion

   The BBS score، as one of the most widely used balance tests in patients with MS and other balance diseases، has a high correlation with the scores of DGI، ABC scale، and FRT. These tests are suggested as supplementary tests for BBS. The findings can help therapists and neurologists to choose valid balance tests at different conditions and levels of MS.

  Keywords: Multiple sclerosis (MS), balance tests, Balance
 • Pegah Rajabpour, Masoumeh Shojaei *, Abdollah Ghasemi, Keyvan Molanorouzi Pages 604-619
  Background and Aims

  Balance control is needed to walk and function independently. Decreased balance accompanied by fear of falling can have a negative effect on the mental and physical health of older adults. In this study, we aim to assess the effect of group-based Fallproof program on balance and psychological aspects of health in the elderly with different ages.

  Methods

  In this quasi-experimental study, the study population consists of all healthy community-dwelling older people in Tehran, Iran. Based to the inclusion criteria, 60 people aged 65-85 years were selected using a convenience sampling method from public recreational centers. They were divided into three age groups: 65-71, 72-78, and 79-85 years. All groups received a group-based Fallproof program for eight weeks, three times a week. The Symptoms Checklist-90-Revised was used to measure psychological problems, and the Fullerton Advanced Balance scale was used to identify balance problems in the pre-test and post-test phases. Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the normality of data distribution, and analysis of covariance was used to measure the mean differences between groups The significance level was set at 0.05.

  Results

  The results showed a significant improvement in balance and psychological health of all three groups after the intervention (P<0.001). The oldest group showed more significant improvement in all dependent variables when compared to other two groups. Therefore, older adults not only can benefit from exercise-based interventions, but also can achieve better physical and psychological results in short period by participating in group-based Fallproof program.

  Conclusion

  Eight weeks of group-based Fallproof program can be effective in improving balance and psychological health of the elderly and can be used along with other training protocols for improving balance problems of older adults.

  Keywords: Fallproof program, Older adults, Balance, Psychological health