فهرست مطالب

دو ماهنامه بررسی های بازرگانی
سال بیست و یکم شماره 120 (امرداد و شهریور 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سهیلا خدامی*، بهاره اصانلو، امید دارینی صفحات 1-30

  علیرغم اهمیت حیاتی هوش هیجانی و قابلیت های ارتباطی در روابط و عملکرد برون مرزی سازمان، نقش آنها در بهبود عملکرد صادراتی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده است. با تکیه بر تیوری تنظیم هیجان در صادرات در تحقیق حاضر مدلی در جهت بررسی پیوندهای بین هوش هیجانی صادرکنندگان و قابلیت های ارتباطی بر عملکرد صادراتی پیشنهاد شده است. این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است، داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بین صادرکنندگان فرش شهرهای تهران و مشهد جمع آوری شده است، روایی محتوایی با نظر خبرگان تایید شده است و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه شده است. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و آزمون های تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) و جایگزین های غیرپارامتریک آن یعنی آزمون U مان - ویتنی و کراسکال - والیس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سطوح بالاتر هوش هیجانی صادرکننده، ارتباطات و پیوند اجتماعی با واردکننده را تقویت می کند و در عین حال فاصله در روابط کاری را کاهش می دهد. قابلیت رابطه به طور مثبت تحت تاثیر ارتباطات و پیوند اجتماعی است، اما به طور منفی تحت تاثیر فاصله و تعارض است. نتایج همچنین اثر مستقیم و مثبت قابلیت رابطه و هوش هیجانی بر عملکرد صادراتی را تایید می کند. با توجه به یافته های پژوهش، صادرکنندگان می توانند با ارایه آموزش های بیشتر در حوزه هوش هیجانی و توجه به ابعاد مختلف جو ارتباطی شرایط و سود نهایی خود را ارتقا دهند.

  کلیدواژگان: عملکرد صادراتی، هوش هیجانی، قابلیت رابطه ای، جو ارتباطی
 • محسن کشاورزترک*، مصطفی محمدی، میثم بشیری صفحات 31-48
  اولویت های ملی منعکس کننده ساختارها و نقاط قوت و همچنین منافع صنایع تولیدی غالب در اقتصاد است. بسیاری از تحلیل های ملی اخیر در مورد آینده صنعت، فعالیت های صنعتی را برجسته می کنند که انتظار می رود در آینده درنتیجه روندهای سطح بالای جهانی و پیشرفت های فناوری نوظهور برجسته تر شوند. ازاین رو پژوهش حاضر بر آن است تا یک نمای کلی از عوامل شکل دهنده آینده و روندهای مهم را در حوزه صنعت در ایران را ارایه کند که بر سیستم های صنعتی و تولیدی تاثیر می گذارد. این پژوهش به دنبال پیاده سازی چارچوب سه مرحله ای آینده نگاری اف اس اس اف (چارچوب حسی سازی نشانه های آینده) به عنوان ابزار دیده بانی روندهای آینده است. در مرحله اول با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه باز و پس از پایش و ادغام و جمع بندی کارشناسانه 21 روند موثر بر آینده صنعت ایران شناسایی شدند. در مرحله دوم با کمک نرم افزار میک مک به منظور تحلیل اثرات متقابل اقدام گردید. در ابتدا چگونگی تاثیرگذاری روندها تحلیل شد و درنهایت در مرحله پایانی روندهای راهبردی مشخص گردیدند. بر اساس تحلیل یافته های پژوهش و خروجی نرم افزار میک مک روند های «تغییر در سیاست صنعتی خارجی»، «بهبود تولید انسان محور»، «کاهش اثرات زیست محیطی و ارزیابی چرخه حیات» و «تاکید بر رفاه اجتماعی و پایه اقتصادی زندگی از طریق تولید» به عنوان روندهای راهبردی شناسایی شدند. روندهای شناسایی شده آینده صنعت در ایران بیانگر مسیرهای شکل دهی و ترسیم آینده های بدیل پیشروی صنعت ایران است.
  کلیدواژگان: روندهای آینده، دیده بانی، صنعت ایران، آینده نگاری
 • مسلم مجدم کوچک، ساناز شفیعی*، نسرین سهرابی صفحات 49-62
  هدف

  در عصر دانایی محوری، نوآوری به یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی سازمان های پیشرو تبدیل شده است. از این رو این سازمان ها تلاش می کنند برای حفظ جایگاه رقابتی خود عملکرد نوآورانه خود را توسعه دهند. یکی از روش های موثر در این زمینه اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش و کاربردی نمودن دانش در سازمان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی کاربرد دانش در شرکت پتروشیمی ماهشهر می باشد.

  روش

  این پژوهش از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی ماهشهر به تعداد 20000 نفر است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه بوده و برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ با مقدار 0.82 محاسبه گردید. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که شیوه های مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری و کاربرد دانش و کاربرد دانش بر عملکرد نوآوری تاثیر داشته است.

  نتیجه گیری

  با به کارگیری سیستم های مختلف دانشی در شرکت پتروشیمی می توان میزان نوآوری به ویژه در زمینه توسعه خدمات و محصولات خلاقانه را بهبود بخشید و در این میان با بهره گیری از تجربیات دانشی قبلی و نیز بازخوردهایی که از پروژه های مختلف می توان کسب کرد، توانایی ایجاد نوآوری بیشتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: شیوه های مدیریت دانش، نوآوری، کاربرد دانش، شرکت پتروشیمی ماهشهر
 • مسعود بختیاری*، الهام رمضانی صفحات 63-77
  هدف

  امروزه استفاده از جهت دهی تفکر شناور به وسیله ای برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کارها تبدیل شده است. تحولات جدید قرن 21 و جهانی شدن استراتژی اقیانوس نیلگونی و بروز شیوه های جدید ماندگاری کارکنان به وقوع پیوسته است.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را مشتریان گروه صنعتی مینو تشکیل دادند که با تعیین حجم نمونه 518 نفر، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند.به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار لیزرل انجام شد .

  یافته ها

  پس از تجزیه و تحلیل نتایج و میزان اهمیت مولفه ها به ترتیب، افزایش غیبت از کار، چابک سازی و تسهیل امور، افزایش فرسودگی شغلی، کاهش رفتار شهروندی بین کارکنان، کاهش تعهد سازمانی، افزایش سطح دانش سازمانی و کسب تجربیات بیشتر، کاهش سلامت سازمانی، استفاده بهینه از منابع سازمان، تفاهم بیشتر میان کارفرما و کارگر، کاهش انگیزش و روحیه کاری، بهبود سازگاری شغلی، عدم درک عدالت سازمانی، کاهش رضایت و وفاداری شغلی، بهبود عملکرد، کاهش امنیت شغلی، بهبود شناخت شغلی، کاهش اعتماد سازمانی، کاهش هزینه ها و بهبود بهره وری از دیدگاه کارمندان گروه صنعتی مینو به ترتیب در اولویت بندی قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش جهت دهی تفکر شناور در استراتژی اقیانوس نیلگونی بر ماندگاری کارکنان گروه صنعتی مینو تاثیر مثبت و معناداری دارد و تایید شدند.

  کلیدواژگان: جهت دهی تفکر شناور، استراتژی اقیانوس نیلگونی، ماندگاری کارکنان، عملکرد کارکنان
 • مریم ابراهیمی، سید کامران یگانگی* صفحات 79-97

  بانک ها در آینده جلوه ای متفاوت خواهند داشت. این مقاله تیوری انتقال فناوری در بانکداری را گسترش می دهد. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی موانع انتقال فناوری در بانک های مسکن و ملی کشور است. بر این اساس، ابتدا موانع انتقال فناوری و همچنین موانع استقرار بانکداری الکترونیکی بر اساس ادبیات نظری و نقطه نظرات خبرگان شناسایی می شوند. برای رتبه بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نظرات 80 خبره در طی شش ماهه اول 1399 استفاده شده است. موانع شناسایی شده عبارتند از: موانع سازمانی (حمایتی، غیرپایدار، و ارزشی)، موانع انسانی (مهارت های مدیریتی، مهارت های انسانی، نوآوری، و دانش کارکنان)، موانع فنی (پیچیدگی، قانونی، و مالی)، و موانع اطلاعاتی (هزینه اطلاعات، ارتباطی، و انتخاب نامناسب فناوری). برای تحلیل روایی از نسبت روایی محتوایی استفاده شده است. این نسبت برای همه زیرمعیارها از 33/0 بزرگ تر به دست آمده است. نتایج نشان داده است که موانع فنی با وزن 0.393 پراهمیت ترین مانع و موانع سازمانی با وزن 0.177 کم اهمیت ترین است. از بین زیرمعیارها، موانع مالی با وزن 0.183 در اولویت نخست و موانع غیرپایدار با وزن 0.029 در اولویت آخر قرار دارد. در این تحقیق از ادبیات انتقال فناوری برای تکامل ادبیات پیاده سازی بانکداری الکترونیکی استفاده شده است و دسته بندی موانع انتقال فناوری در بانک ها بدین صورت، تاکنون در ادبیات تحقیق مطرح نشده است. علاوه بر آنکه اولویت بندی در بانک های مسکن و ملی انجام یافته است. شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها به مدیریت کلان سیستم های بانکی امکان مداخله موثر برای رفع این موانع را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: انتقال فناوری، نظام بانکداری ایران، موانع انتقال فناوری
 • حمید خزائی زاده، فرشته لطفی زاده*، محمدعلی عبدالوند، رحیم محترم صفحات 99-114
  هدف از این تحقیق، طراحی مدل راهبردی موفقیت فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی با تاکید بر دو خصوصیت یکپارچگی و پاسخگویی می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در حوزه کیفی 18 تن از خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی می باشند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری برخوردار بوده که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. پس از مطالعه ادبیات موضوع از روش نظریه داده بنیاد، بعد از تولید کدگذاری باز، محوری و انتخابی، عوامل موفقیت فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی شرکت با تاکیدبر خصوصیات شرکت (یکپارچگی و پاسخگویی) شناسایی شدند. نتایج تحلیل براساس روش نظریه داده بنیاد نشان می دهد که مهم ترین عوامل شامل دریافت خواسته های مشتریان از طریق ابزارهای ارتباطی با مشتریان، ویژگی های های ارایه دهنده خدمات برای انتقال پیام به مشتریان، شناسایی و ارتباط هدفمند با مشتریان جهت ارایه خدمات، تمایلات درونی مشتریان، نحوه ارایه خدمات ابزارهای اطلاع رسانی جهت برآوردن نیازها قضاوت و ادراک در رابطه با خدمات و وجود قوانین و بسترهای سازمانی، به کارگیری رویکردهای نوین بازاریابی جهت پشتیبانی و ارتباط با مشتریان، به کارگیری ابزارهای قیمتی جهت استراتژی هدفمند، ابزارهای مدیریتی جهت تبلیغات، توسعه استراتژی های برند محصولات و به کارگیری استراتژی بازاریابی رابطه مند جهت جذب رقبا، تضمین خرید با شرط تضمین خدمات و خلاقیت و نوآوری در ارایه خدمات است. همچنین پیامدهای موثر بر موفقیت فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی شرکت با تاکید بر خصوصیات شرکت (یکپارچگی و پاسخگویی) شامل توسعه وفاداری جهت روابط بلندمدت بامشتری، بهبود عملکرد سازمان جهت انسجام برند، خرید مکرر با توجه به کیفیت خدمات و توسعه تصویر سازمان جهت بهبود رقابت می باشد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، بازاریابی شبکه های اجتماعی، فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی شرکت، یکپارچگی و پاسخگویی
 • کاملیا امامی، بهرام خیری*، ماندان مومنی صفحات 117-148
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب وکارهای آنلاین انجام شده است. در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای و از طریق مصاحبه عمقی با اساتید دانشگاه و مشاورین حوزه برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و مدیران متخصص در حوزه کسب وکارهای آنلاین، پیشایندهای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع در کسب و کارهای آنلاین شناسایی شدند. مشارکت کنندگان در پژوهش، از طریق فرایند نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و در نهایت 10 مصاحبه عمقی انجام شد. برای تحلیل داده ها، از اصول مرتبط با نظریه زمینه ای (کدگذاری باز و محوری و گزینشی) استفاده شده است و مفاهیم و مقوله ها از طریق نرم افزار تحلیل محتوای MAXQDA ورژن 2020 ایجاد گردیده اند. نتایج کدگذاری داده ها به شناسایی 89 مفهوم منجر شد که در قالب 11 مقوله اصلی دسته بندی شدند. بر این اساس مقوله هسته ای شناسایی شده، مقوله برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع آنلاین می باشد و 10 مقوله دیگر (پارادایم ذهنی مدیران، مولفه های حرکت از برنامه ریزی آفلاین به آنلاین، تغییر، کسب و کار آنلاین، بازاریابی جامع، چشم انداز، ماموریت، ارزش ها، تفکر استراتژیک و فرهنگ سازمان) به عنوان پیشایندهای آن در نظر گرفته شده اند. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای محافل آکادمیک در راستای ایجاد و ذخیره دانش، برای سیاست گذاران، برای شرکت های فعال در حوزه کسب وکارهای آنلاین و مدیران بازاریابی و همچنین برای کاربران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی جامع، کسب و کارهای آنلاین، رویکرد کیفی
|
 • Soheila Khoddami *, Bahareh Osanlou, Omid Darini Pages 1-30

  Despite the vital importance of emotional intelligence and communication capabilities in the organization's external relations and performance, their role in improving export performance has been less studied. Relying on the theory of emotion regulation in exports, in the present study, a model has been proposed to examine the links between exporters' emotional intelligence on export performance. The present study is applied in terms of purpose and based on the method of data collection, descriptive and survey type. To analyze the data, structural equation modeling method with partial least squares method in LISREL software has been used Data were collected through the distribution of questionnaires among Iranian carpet exporters in Tehran and Mashhad. The content validity of the questionnaires has been confirmed by experts and the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha coefficient method. And composite reliability was calculated. For data analysis, structural equation analysis and one-way analysis of variance (ANOVA) and its non-parametric alternatives, namely U-Mann-Whitney and Kraskal-Wallis tests were used. The results show that higher levels of exporter emotional intelligence increase social interaction with the importer while reducing the distance between their working relationships. Relationship ability is positively affected by communication and social bonding but negatively affected by distance and conflict. The results also confirm the direct and positive effect of relationship capability and emotional intelligence on export performance. According to the findings of the research, exporters can improve their conditions and final profit by providing more training in the field of emotional intelligence and paying attention to different dimensions of the communication atmosphere.

  Keywords: Emotional Intelligence, Export Performance, Relationship Capability, Communication Atmosphere
 • Mohsen Keshavarz Turk *, Mostafa Mohammadi, Meisam Bashiri Pages 31-48
  National priorities reflect the structures and strengths as well as interests of the dominant manufacturing industries in the economy. Many recent national analyzes of future of industry highlight industry activities that are expected to become more prominent in the future as a result of global top-level trends and emerging technological developments. Therefore, the current research aims to provide an overview of the factors shaping the future and important trends in the field of industry in Iran, which affect the industrial and production systems. This research seeks to implement a 3-step foresight framework called FSSF (Future Signals Sense-Making Framework) as a monitoring tool for future trends. In the first stage, by using interviews and open questionnaires and after monitoring and integration and summarising collected data, 21 effective trends on the future of Iran's industry were identified. In the second stage, mutual effects were analyzed by using MicMac software, and firstly, how the trends influence was analyzed, and finally, in the final stage, the strategic trends were identified. Based on the analysis of the research findings and the output of MicMac software, the trends of "change in foreign industrial policy", "improvement of human-centered production", "reduction of environmental effects and life cycle assessment" and "emphasis on social welfare and the economic basis of life through production" identified as Strategic trends. The identified trends of the future of industry in Iran indicate the ways of shaping and designing alternative futures for Iran's industry.
  Keywords: Future Trends, Monitoring, Iran's Industry, FSSF Foresight Method
 • Moslem Mojaddam Kouchak, Sanaz Shafiee *, Nasrin Sohrabi Pages 49-62
  Purpose

  In the age of knowledge, innovation has become one of the most important competitive advantages of leading organizations. Therefore, these organizations try to develop their innovative performance to maintain their competitive position. One of the effective methods in this field is the successful implementation of knowledge management and application of knowledge in the organization. The purpose of this study is to investigate the relationship between knowledge management methods and innovation in the organization, considering the mediating variable of knowledge application in Mahshahr Petrochemical Company.

  Methodology

  This research is descriptive-survey in terms of method, and its statistical population includes all employees of Mahshahr Petrochemical Company, numbering 20,000 people, and 384 people were selected as a statistical sample using Morgan's table. The measuring tool of the research is a questionnaire, and to measure the validity of the questionnaires using the form and content method, and to determine its reliability, Cronbach's alpha was calculated with a value of 0.82. The collected data were evaluated based on structural equation path analysis in AMOS software.

  Results

  The results showed that knowledge management methods on innovation performance, knowledge management methods on knowledge application and knowledge application on innovation performance.

  Conclusion

  By using different knowledge systems in the petrochemical company, it is possible to improve the level of innovation, especially in the field of developing creative services and product and the ability to create innovation will increase.

  Keywords: Knowledge Management Methods, Innovation, Knowledge Application, Mahshahr Petrochemical Company
 • Masoud Bakhtiari *, Elham Ramezani Pages 63-77
  Introduction

  Today, the use of floating thinking orientation has become a means to gain a competitive advantage in businesses. The new developments of the 21st century and the globalization of the blue ocean strategy andthe emergence of new methods of employee retention have taken place.

  Material and Methods

  The current research is applied in terms of purpose and correlational in terms of descriptive method. The statistical population was made up of the customers of Mino Industrial Group, who were selected through the cluster sampling method by determining the sample size of 518 people and were surveyed. In order to collect data, a standard questionnaire was used and the data analysis was based on It was done through Lisrel software.

  Results and Discussion

  After analyzing the results and the importance of the components in order, increasing absenteeism, making things more agile and facilitating, increasing job burnout, reducing citizenship behavior among employees, reducing organizational commitment, increasing the level of organizational knowledge and gaining more experience. , reduction of organizational health, optimal use of organization resources, greater understanding between employer and worker, reduction of motivation and work morale, improvement of job adaptation, lack of understanding of organizational justice, reduction of job satisfaction and loyalty, improvement of performance, reduction of job security, improvement of job recognition, Reducing organizational trust, reducing costs and improving productivity from the perspective of Mino Industrial Group employees were prioritized respectively.

  Conclusions

  The analysis of the reseach hypotheses of the floating thinking orientation in the blue ocean strategy has a positive and significant effect on the retention of the employees of Mino Industrial Group and they were confirmed.

  Keywords: Floating Thinking Orientation, Blue Ocean Strategy, Employee Retention, Employee Performance
 • Maryam Ebrahimi, Kamran Yeganegi * Pages 79-97

  Banks will look different in the future. This article expands the theory of technology transfer in banking. The purpose of this research is to identify and rank the barriers to technology transfer in Maskan Bank and Melli Bank. Accordingly, first, barriers to technology transfer as well as barriers to establishing electronic banking are identified based on theoretical literature and experts' points of view. Hierarchical analysis process method and 80 experts' opinions during the first 6 months of 2019 were used to rank these barriers. The identified barriers are: organizational barriers (Management support, instability, and value), human barriers (management skills, human skills, innovation, and employee knowledge), technical barriers (complexity, legal, and financial), and Information barriers (cost of information, communication, and inappropriate choice of technology). Content validity ratio has been used for validity analysis. This ratio is greater than 0.33 for all sub-criteria. The results have shown that technical obstacles with a weight of 0.393 are the most important obstacles and organizational obstacles with a weight of 0.177 are the least important. Among the sub-criteria, financial obstacles with a weight of 0.183 are in the first priority and unsustainable obstacles with a weight of 0.029 are in the last priority. In this research, the literature of technology transfer has been used to evolve the literature of electronic banking implementation, and the classification of barriers to technology transfer in banks in this way has not been discussed in the research literature so far. In addition, ranking has been done in Maskan Bank and Melli Bank. The identification of these obstacles and their ranking provides the macro management of banking systems with the possibility of effective intervention to remove these obstacles.

  Keywords: Barriers to Technology Transfer, Iranian Banking System, Technology Transfer
 • Hamid Khazaeizadeh, Fereshteh Lotfizadeh *, Mohammadali Abdolvand, Rahim Mohtaram Pages 99-114
  The purpose of this research is to design a strategic model for the success of social network marketing activities with emphasis on the two characteristics of integrity and responsiveness. The research method is applied in terms of purpose, exploratory in nature, and survey type in terms of data collection and analysis. The statistical population in the qualitative field consists of 18 experts from the scientific community and university specialists who have executive records at the decision-making levels, who were selected purposefully. After studying the literature on the subject using the foundational data theory method, after producing open, central and selective coding, the success factors of the company's social network marketing activities were identified with an emphasis on the company's characteristics (integrity and responsiveness). The results of the analysis based on the data theory method of the foundation show that the most important factors include receiving the demands of customers through communication tools with customers, characteristics of service providers to convey messages to customers, identifying and communicating with customers in order to provide services, internal desires of customers, how to provide services, information tools to meet needs, judgment and perception in relation to services and the existence of rules and organizational platforms, the use of new marketing approaches to support and communicate with customers, the use of price tools for targeted strategy, management tools for advertising, the development of brand product strategies and use The relational marketing strategy to attract competitors is to guarantee purchase with the condition of guaranteeing services and creativity and innovation in providing services. Also, the effective consequences on the success of the company's social network marketing activities with emphasis on the company's characteristics (integrity and responsiveness) include the development of loyalty for long-term relationships with the customer, improvement of the organization's performance for brand cohesion, frequent purchases due to the quality of services, and development of the organization's image to improve competition.
  Keywords: Social Networks, Social Network Marketing, Company's Social Network Marketing Activities, Integration, Accountability
 • Kamelia Emami, Bahram Kheiri *, Mandan Momeni Pages 117-148
  The present study aimed to identify the antecedents of a holistic strategic marketing plan in online businesses. In the present study, with a qualitative approach based on grounded theory and through in-depth interviews with university professors and consultants in the field of strategic marketing planning and managers in the field of online business, holistic strategic marketing plan prerequisites in online businesses were identified. Participants in the study were selected through a purpose sampling process and the interviews continued until they reached theoretical saturation and finally, 10 in-depth interviews were conducted. To analyze the data, the principles related to the grounded theory (open and axial and selective coding) have been used and the concepts and categories have been created through the content analysis software MAXQDA version 2020. The results of data coding led to the identification of 89 concepts that were classified into 11 main categories. Based on this, the identified core category is online holistic strategic marketing plan and 10 other categories (managers' mental paradigm, components of moving from offline to online planning, change, online business, holistic marketing, vision, mission, value, strategic thinking and organizational culture) are considered as its antecedents. The results of this research can be used in academic circles in order to create and save knowledge, for policy makers, for companies active in the field of online businesses and marketing managers, as well as for users.
  Keywords: Holistic Strategic Marketing Plan, Online Businesses, Qualitative Approach