فهرست مطالب

مجله تحقیقات علوم رفتاری
سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 72، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/17
 • تعداد عناوین: 16
|
 • فاطمه باقری فرد*، کبری کاظمیان مقدم، سحر صفرزاده، فرشاد بهاری صفحات 200-214
  زمینه و هدف

  مقایسه رویکردهای مختلف روان شناختی درزمینه میزان اثرگذاری آن ها بر متغیرهای روان شناختی موردعلاقه بسیاری از محققان می باشد؛ در این راستا پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه و امید درمانی بر فعالیت های خودمراقبتی و اجتناب شناختی-رفتاری در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گردید.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متاهل مبتلا به دیابت نوع 2 و عضو انجمن دیابت شهر اهواز در سال 1400 بودند. 60 نفر از این بیماران بر اساس ملاک های ورود و خروج، غربال گری و به صورت هدفمند انتخاب شدند و بعد از همسان سازی، به صورت گمارش تصادفی در 3 گروه 20 نفره گمارده شدند. ابزارهای تحقیق شامل مقیاس فعالیت های خودمراقبتی دیابت (توبرت و همکاران، 2000) و مقیاس اجتناب شناختی-رفتاری (اتنبرگ و دابسون، 2004) بود. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA)  و تک متغیری  (ANCOVA)  با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه و امید درمانی بر فعالیت های خودمراقبتی و اجتناب شناختی-رفتاری در بیماران مبتلا به دیابت موثر بوده اند (05/0>P)؛ به علاوه، نتایج نشان داد که بین اثربخشی دو نوع مداخله در بیماران مبتلابه دیابت تفاوت معنا داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد هر دو رویکرد به یک اندازه بر فعالیت های خودمراقبتی و اجتناب شناختی-رفتاری در بیماران مبتلا به دیابت اثرگذار است.

  کلیدواژگان: درمان فراتشخیصی یکپارچه، امید درمانی، فعالیت های خودمراقبتی، اجتناب شناختی-رفتاری
 • غلامرضا طالبی، حسن رضایی جمالویی*، رضا باقریان سرارودی، حمیدرضا عریضی صفحات 215-227
  زمینه و هدف

  سرطان، یک بیماری مزمن است که و علیرغم پیشرفت های پزشکی، توسعه درمان ها، این بیماری همچنان از لحاظ احساس درماندگی و ترس عمیقی که در فرد ایجاد می کند، بی مانند است و تاثیرات روان شناختی و جسمانی بر ابعاد بسیاری از زندگی آنها همچون کیفیت زندگی و احساس عاملیت اختلال ایجاد کند. در این پژوهش هدف اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کیفیت زندگی و احساس عاملیت بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری شامل کلیه بیماران دارای تشخیص سرطان پستان، در مراکز درمانی سرطان دولتی واقع در اصفهان بود. نمونه شامل 36 نفر از بیماران با سرطان پستان بیمارستان سیدالشهداء (ع) اصفهان و مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلاء که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (18 نفر) و گواه (18 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت درمان طرحواره هیجانی لیهی (2012) در 9 جلسه 60 دقیقه ای قرار گرفت. داده ها در این پژوهش، توسط پرسشنامه کیفیت زندگی آرنسون (1987) و پرسشنامه احساس عاملیت پالیتو و همکاران (2013) در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گردآوری شد و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-23 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی، کیفیت زندگی و احساس عاملیت گروه آزمایش را در سطح معناداری بهبود بخشید (01/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر افزایش کیفیت زندگی و احساس عاملیت در مطالعه حاضر تایید شد. پیشنهاد می شود از این نوع درمان برای یاری به بیماران با سرطان پستان استفاده شود.

  کلیدواژگان: طرحواره درمانی هیجانی، کیفیت زندگی، احساس عاملیت، بیماران با سرطان پستان، اضطراب مرگ
 • الناز شکری، رمضان حسن زاده*، محمدکاظم فخری صفحات 228-237
  زمینه و هدف

  از مشکلات شایع در معلولین جسمی-حرکتی دارای پریشانی روان شناختی، نقص در عملکرد اجرایی و انعطاف پذیری شناختی است که موجب به وجود آمدن پیامدهای منفی متعددی برای این افراد می شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی فعال سازی رفتاری بر عملکرد اجرایی و انعطاف پذیری شناختی در معلولین جسمی-حرکتی دارای پریشانی روان شناختی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه معلولین جسمی-حرکتی خفیف تا متوسط دارای پرونده در اداره بهزیستی شهرستان بابل در سال 1401 بود. از بین آن ها تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی و با روش قرعه کشی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) جایگزین شدند. گروه آزمایش درمان فعال سازی رفتاری (8 جلسه) و هر هفته یک جلسه و به مدت 90 دقیقه دریافت نمودند و گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکردند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد اجرای بارکلی (2011)، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) و پرسشنامه آشفتگی روان شناختی لاویبوند و لاویبوند (1995) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان فعال سازی رفتاری در افزایش عملکرد اجرایی و انعطاف پذیری شناختی در مرحله پس آزمون موثر بود (001/0<p).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر می تواند در انتخاب و طراحی مناسب ترین رویکرد درمانی منطبق با نیازهای معلولین جسمی-حرکتی دارای پریشانی روان شناختی مورداستفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، پریشانی روان شناختی، درمان فعال سازی رفتاری، عملکرد اجرایی، معلولین جسمی-حرکتی
 • الهام جولانی، لیدا لیل آبادی*، اکرم گلشنی صفحات 238-260
  زمینه و هدف

  محققان علاقه مند به مکانیسم های تسهیلگر در مداخلات درمانی ازجمله سازوکارهای فرهنگی می باشند، بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری با استفاده از تمثیل ها و حکایت های مولانا و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی مادران کودکان فلج مغزی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی-کمی) می باشد. طرح پژوهش در قسمت کیفی از نوع روش تحلیل محتوای قیاسی و در قسمت کمی از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه بود. نمونه پژوهش مشتمل بر 48 نفر از مادران دارای کودک فلج مغزی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس به روش تصادفی در 3 گروه آزمایشی (2 گروه) و گواه جای گزاری شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) استفاده شد. داده ها با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی و توسط نرم افزار SPSS23 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت اثر دو شیوه درمان بر مولفه های تحمل (020/0=p)، ارزیابی (037/0=p) و به تبع آن نمره کل تحمل پریشانی (016/0=p) معنادار است، به طوری که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقایسه با درمان شناختی رفتاری با استفاده از تمثیل ها و حکایات مولانا علاوه بر نمره کل تحمل پریشانی میانگین نمرات دو مولفه تحمل و ارزیابی آن را بیشتر افزایش داده است.

  نتیجه گیری

  ‏می توان گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در مقایسه با درمان شناختی رفتاری با استفاده از تمثیل ها و حکایات مولانا روش موثرتری برای افزایش تحمل پریشانی در مادران کودکان فلج مغزی است.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، درمان شناختی رفتاری، تحمل پریشانی، فلج مغزی
 • حسن گرجیان مهلبانی، علی شیخ الاسلامی*، احمدرضا کیانی، علی رضایی شریف صفحات 261-274
  زمینه و هدف

  در بین همه مشکلاتی که می تواند در یک رابطه زناشویی رخ دهد، خیانت شدیدترین و تهدیدآمیزترین مسیله برای پایداری روابط است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری داتیلیو بر نشانگان تنیدگی و اعتماد در زنان آسیب دیده از خیانت بود.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره التیام و مهرافزا شهر بابلسر در سال های 1400 و 1401 بود. حجم نمونه شامل 24 زوج یعنی 12 زوج گروه آزمایش (زوج درمانی شناختی- رفتاری داتیلیو) 12 زوج گروه کنترل بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه ها جایگزین شدند. برای گردآوری داده ها از آزمون پرسشنامه نشانگان تنیدگی (SSI) و پرسشنامه اعتماد در روابط نزدیک رمپل، هولمز و زانا (1986) استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده ها آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بود که با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد زوج درمانی شناختی- رفتاری داتیلیو در کاهش نشانگان تنیدگی (34/147F=،05/0p≤) و افزایش اعتماد 17/58F=،05/0p≤) زنان آسیب دیده از خیانت اثربخش بود و اثربخشی آن در مرحله پیگیری نیز پایدار بود (05/0≤p).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده می توان گفت زوج درمانی شناختی- رفتاری داتیلیو در کاهش مشکلات هیجانی و بهبود نشانگان تنیدگی و اعتماد زنان آسیب دیده از خیانت اثربخش است.

  کلیدواژگان: زوج درمانی شناختی- رفتاری داتیلیو، زنان آسیب دیده از خیانت، خیانت، نشانگان تنیدگی
 • آزاده چوب فروش زاده*، نسرین فاطمی عقدا، پریسا نسیمی صفحات 275-288
  زمینه و هدف

  باروری همواره یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده به شمار رود. بر این اساس ناتوانی در داشتن فرزند، استرس آور بوده و موجب آشفتگی روانی زوجین می گردد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و افسردگی زنان نابارور بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری شامل زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهر یزد در پاییز سال 1400 بود. تعداد 36 نفر از آنان با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و سپس با جایگزینی تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان (HADS) زیگموند و اسنیت (1983) استفاده شد. یکی از گروه های آزمایشی طی ده جلسه، تحت آموزش بر اساس درمان  مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه دیگر به مدت ده جلسه تحت آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. گروه کنترل نیز در لیست انتظار قرار گرفتند. داده ها با استفاده از SPSS نسخه 26 و روش های آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. فرم رضایت نامه آگاهانه توسط افراد قبل از شروع مطالعه تکمیل شده است. انجام شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که هر دو مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی و اضطراب زنان نابارور در مرحله پس آزمون و پیگیری موثر بوده اند (05/0≤p)؛ اما بین دو گروه آزمایشی تفاوت معنی داری در مراحل پس آزمون و پیگیری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  باتوجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که این دو روش درمانی (آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد با کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی) در ارتقای سلامت روان زنان نابارور موثر محسوب می شوند. لذا این درمان ها می توانند به عنوان درمان مکمل جهت کاهش مشکلات روان شناختی در مراکز درمان ناباروری بکار گرفته شوند.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، ناباروری
 • فریبا محمدی، محمدرضا بیات*، سیف الله غلامی کرهرودی صفحات 289-303
  زمینه و هدف

  مقایسه رویکردهای مختلف در روان شناسی جهت اثربخشی بیشتر یکی از مسایل موردعلاقه محققان می باشد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر همسنجی تاثیر برنامه غنی سازی روابط مبتنی بر رفتاردرمانی شناختی‏ و زوج درمانی هیجان مدار بر صمیمیت و ‏سازگاری در زوجین درگیر خشونت خانگی انجام می باشد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون چند ‏گروهی با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری زنان درگیر خشونت خانگی 20 الی 40 سال منطقه 7 ‏تهران در سال 1401 بود. روش نمونه گیری در دسترس و 60 نفر به عنوان ‏نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفره آزمایش و 20 نفره کنترل تقسیم شدند. برای گروهای ‏آزمایش آموزش مداخله غنی سازی روابط مبتنی بر ‏ رفتاردرمانی شناختی ‏ و آموزش درمان هیجان مدار برگزار و گروه کنترل برنامه عادی ‏روزانه خود را داشتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سازگاری و صمیمیت زناشویی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون ‏تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر و با بهره گیری از ‏SPSS‏ تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ‏ رفتاردرمانی شناختی و درمان هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی و سازگاری در زوجین درگیر خشونت خانگی تاثیر ‏معناداری دارد (05/0>p)، اما نتایج برای تفاوت تاثیر روش درمانی معنادار نبود. (05/0>p).

  نتیجه گیری

  ‏می توان نتیجه گرفت غنی سازی روابط مبتنی بر ‏ رفتاردرمانی شناختی ‏ درمان هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی و سازگاری در زوجین ‏موثر است.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، درمان هیجان مدار، صمیمیت زناشویی، سازگاری، خشونت خانگی
 • حسین بهرامی هیدجی، بهمن اکبری*، لیلا مقتدر صفحات 304-316
  زمینه و هدف

  برنامه مداخله آموزشی برای همسران به هرگونه مداخله ای اطلاق می شود که با کاهش میزان روابط مخرب و تقویت رفتارهای سازنده، افراد و روابط آنها را از رذایل مشترک زندگی زناشویی بازدارد. مداخلات آموزشی معمولا بر محافظت از همسران در برابر عوامل خطر، مانند الگوهای روابط مخرب متمرکز است و باورهای غیرمنطقی و ایجاد عوامل رابطه حمایتی، مانند نگرش مثبت و زناشویی صمیمیت.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق پژوهشگر از روش کمی استفاده کرده است. برای این منظور، 20 نفر از زوجین، برای اجرای پروتکل انتخاب شد. روش تحقیق در این مرحله از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل خواهد بود. آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه آزمایشی و گواه به وسیله پیش آزمون مورداندازه گیری قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه بوده و نتایج توسط واریانس اندازه گیری های مکرر تحلیل شده است. برای آزمون نرمال بودن توزیع نمرات مرتبط با متغیرهای پژوهش از آزمون نرمالیته شاپیرو - ویلک استفاده شد، همچنین نتایج مقایسه های زوجی با استفاده از آزمون بونفرونی، مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته ها

  محقق تحقیق خود را در قالب سه فرضیه موردبررسی قرار داد و نتایج نشان داد بسته آموزشی بر صمیمیت عاطفی، سازگاری زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی تاثیر مثبت و معناداری دارد (001/0>p).

  نتیجه گیری

  فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت و می توان گفت که بسته آموزشی زندگی پایدار بر اساس تجربه زیسته زوجین بر صمیمیت عاطفی موثر است و این تاثیر ماندگار بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بسته آموزشی باعث افزایش سازگاری زناشویی در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بوده و نیز باعث کاهش تعارضات زناشویی گردیده است.

  کلیدواژگان: زندگی پایدار، صمیمیت عاطفی، سازگاری زناشویی، تعارضات زناشویی
 • حسن عبدی*، زینب صمدی، محمدرضا قدرتی صفحات 317-328
  مقدمه و هدف

  هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی تلفیق تمرینات هوازی و رژیم غذایی با و بدون مصاحبه انگیزشی ذهن آگاهی بر ولع خوردن و کیفیت زندگی مردان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق نیمه تجربی با طرح تحقیق پیش آزمون پس آزمون با گروه های تجربی و گواه می باشد بود. جامعه آماری تحقیق را مردان غیر ورزشکار مراجعه کننده به باشگاه های شهرستان شاهرود تشکیل دادند. روش نمونه گیری هدفمند بوده که بر اساس معیارهای ورود به تحقیق 32 نفر انتخاب شدند که به صورت تصادفی ساده به 3 گروه کنترل (12 نفر)، تمرینات هوازی و رژیم غذایی کم کالری (11) و تمرینات هوازی و رژیم غذایی کم کالری همراه با مصاحبه انگیزشی و ذهن آگاهی (11) تقسیم شدند. ابزارهای تحقیق شامل، پرسشنامه ولع خوردن (FCQ) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. از تحلیل واریانس یک طرفه برای تغییرات بین گروهی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که بین میانگین های پس آزمون متغیرهای ولع خوردن و کیفیت زندگی در گروه های کنترل و تجربی تفاوت وجود دارد (001/0≥p). ولی بین دو گروه تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد (001/0≤p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که هردو گروه تجربی به یک اندازه بر متغیرهای کیفیت زندگی و ولع خوردن اثرگذار هستند. در این راستا جهت بالا رفتن اعتبار بیرونی تحقیق پیشنهاد می گردد که تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، ذهن آگاهی، ولع خوردن، کیفیت زندگی، اضافه وزن
 • الهه کریمی، فهیمه نامدارپور* صفحات 329-339
  زمینه و هدف

  رضایت زناشویی در دهه دوم زندگی از اهمیت بالای برخوردار است. از همین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی معادله ساختاری رضایت زناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی (FFI-NEO) و سبک های دلبستگی بر اساس نقش میانجی گرانه خودشفقتی در میان زوجین دهه دوم زندگی انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین شهر اصفهان بودند که در دهه دوم زندگی مشترک خود به سر می بردند. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران 384 زوج (768 نفر) مشخص و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (1989)، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کرا (1997)، پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان هزن و شیور (1987) و پرسشنامه شفقت نف (2003) گردآوری و با نرم افزار PLS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد معادله ساختاری رضایت زناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی (FFI-NEO) و سبک های دلبستگی بر اساس نقش میانجی گرانه خودشفقتی قابل پیش بینی است. دیگر یافته پژوهش نشان داد معادله ساختاری رضایت زناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی (FFI-NEO) بر اساس نقش میانجی گرانه خودشفقتی قابل پیش بینی است. نهایتا معادله ساختاری رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی بر اساس نقش میانجی گرانه خودشفقتی قابل پیش بینی است.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد خودشفقتی می تواند باعث تاثیر در رضایت زناشویی شود و از طرفی دیگر نیز ویژگی های شخصیتی مطلوب و سبک دلبستگی ایمن می تواند رضایت زناشویی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی، خودشفقتی
 • مرضیه بازیاری، شهرام وزیری*، فرح لطفی کاشانی، قاسم آهی، احمد منصوری صفحات 340-351
  زمینه و هدف

  یکی از شایع ترین اختلالات روانشناختی در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، اختلال های اضطرابی است. این اختلال ها شامل مجموعه اختلال هایی هستند که ویژگی مشترک آن ها ترس، اضطراب و آشفتگی های رفتاری است. علل و عوامل متعددی در ایجاد این اختلال دخیل هستند. هدف این پژوهش بررسی نقش میانجیگرانه ی عوامل فراتشخیصی در رابطه بین رویدادهای استرس زا با اضطراب فراگیر بود.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق حاضر علی از نوع غیرآزمایشی بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم شهر تهران بود. از این میان تعداد 700 دانشجو به شیوه نمونه گیری دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه اینترنتی داده ها گردآوری شد. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بودند از مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر اسپیتزر و همکاران (2006)، پرسشنامه تحمل ناپذیری بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کراج (2006)، پرسشنامه پذیرش و عمل بوند و همکاران (2011)، پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی پیکل و همکاران (1971)، و پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز و کارترایت- هاوتون (2004). تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار آموس و مدل معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم رویدادهای استرس زا بر نشانه های اختلال اضطراب فراگیر با نقش واسطه ای عوامل فراتشخیصی معنادار است (05/0>p). بررسی ضرایب نشان دهنده آن است که عدم تحمل بلاتکلیفی ضرایب برابری در واسطه گری میان رویدادهای استرس زا و اضطراب فراگیر دارد (05/0>p). نتایج در خصوص راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم هیجان، اجتناب تجربی و باورهای فراشناختی نشان می دهد که این عوامل فراتشخیصی نقش معناداری در واسطه گری میان رویدادهای استرس زا با نشانه های اختلال اضطراب فراگیر دارند (05/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، می توان گفت عوامل فراتشخیصی رابطه ی بین رویدادهای استرس زا با اضطراب فراگیر نقش واسطه ای ایفا می کند. از این رو، توجه به عوامل فراتشخیصی در درمان بیماران دچار نشانگان اختلال اضطراب فراگیر از اهمیت خاصی برخوردار است.

  کلیدواژگان: رویدادهای استرس زا، اضطراب فراگیری، نقش میانجیگرانه، عوامل فراتشخیصی
 • مجید خالقی، حسن پاشا شریفی*، داود قوایی، ذبیح پیرانی صفحات 352-360
  مقدمه و هدف

  با توجه به اینکه اضطراب به ویژه اضطراب آزمون نقش تعیین کننده ای در یادگیری و عملکرد افراد دارد بررسی عوامل موثر بر آن مورد هلاقه محققان قرار گرفته است، بنابراین؛ هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی اضطراب امتحان بر اساس سبک های تفکر و سبک های یادگیری با میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی می باشد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد، برای پژوهش نمونه ای به حجم 400 نفر به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های پرسشنامه مقیاس اضطراب اهواز، پرسشنامه سبک های یادگیری (ILS)، سیاهه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده گردید. برای تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر و برنامه ایموس استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سبکهای یادگیری و سبک تفکر با میانجیگری خودکارآمدی بر اضطراب آزمون نقش پیش بینی کنندگی دارد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد الگوی ارایه شده دارای برازش مطلوب بوده و هردوی سبک های یادگیری و سبک نفکر بر اضطراب امتحان با میانجیگیری اضطراب آزمون نقش تعیین کننده ای دارند.

  کلیدواژگان: اضطراب تحصیلی، سبکهای یادگیری، خودکارآمدی، سبک تفکر
 • محمدهادی عبداللهی، فریبا بشردوست تجلی*، نسترن شریفی صفحات 361-376
  زمینه و هدف

  یکی از هیجانات شایع در مبتلایان به اختلالات خلقی و اضطرابی، نشانگان خشم است. نگرانی اصلی در مورد مبتلایان به اختلالات اضطرابی که عملکردشان در کنش‏های مختلف مختل است، خشم خودآزارگرانه و بعضا خودکشی است. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی بر شاخص‏های خشم در مبتلایان به اختلالات اضطرابی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش نیمه‏آزمایشی با طرح پیش‏آزمون، پس‏آزمون و پیگیری سه‏ماهه بود. تمامی مبتلایان به اختلالات اضطرابی مراجعه‏کننده به مراکز تخصصی روا‏ن‏شناختی در سطح شهر تهران در سال 1401 جمعیت آماری پژوهش را تشکیل دادند. با روش نمونه‏گیری هدفمند تعداد 45 نفر انتخاب و به شیوه انتصاب تصادفی در سه گروه مساوی 15 نفری جایگزین شدند. به ترتیب درمان شناختی-رفتاری (لیهی و همکاران، 2009) و درمان فراشناختی (ولز و فیشر، 2015) طی 10 جلسه، به صورت 1 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 1 ساعت در آزمودنی‏های گروه‏های آزمایش اعمال شد، اما گروه کنترل مداخله درمانی دریافت نکرد. گردآوری اطلاعات علاوه بر چک‏لیست اطلاعات دموگرافیک-فرم محقق ساخته با پرسش‏نامه پرخاشگری حالت- صفت (اشپیلبرگر، 1972) انجام شد. تحلیل داده‏ها با روش‏های آمار توصیفی، آنالیز واریانس مختلط و آزمون تعقیبی بن‏فرونی با نرم‏افزار آماری SPSS شماره 26 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هر دو روش درمان شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی در کاهش نشانه‏های خشم حالت، خشم صفت و بروز خشم و افزایش نشانه‏های کنترل خشم در پایان درمان و بعد از پیگیری سه ماهه موثر واقع شدند. نتایج پیگیری سه‏ماهه مداخلات نیز نشان‏دهنده ثبات درمان بود. همچنین، نتایج آزمون تعقیبی بن‏فرونی نشان داد که درمان شناختی-رفتاری بر بهبود نمرات شاخص های خشم در مبتلایان به اختلالات اضطرابی نسبت به درمان فراشناختی اثربخش‏تر عمل کرده است (05/0>P).

  نتیجه گیری

  براین اساس می‏توان بیان کرد که هر دو روش شناختی-رفتاری و فراشناختی بر بهبود شاخص‏های خشم در مبتلایان به اختلالات اضطرابی سودمند هستند. همچنین، وجود جلسه فعال‏سازی رفتاری می‏تواند علت برتری درمان شناختی-رفتاری باشد.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، درمان فراشناختی، خشم، اختلال اضطرابی
 • فوزیه حسینی طباطبایی، شعله امیری*، محمدعلی نادی صفحات 377-389
  مقدمه و هدف

  هویت اخلاقی به مثابه مقدمه کنش اخلاقی حاصل ادغام رشد اخلاقی و رشد هویت است. هدف این پژوهش بررسی الگوی هویت اخلاقی بر اساس ویژگی های شخصیتی، استدلال اخلاقی، سبک های والدینی ادراک شده و هویت شخصی در نوجوانان بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه در قالب پژوهش توصیفی- همبستگی اجرا شد. جامعه آماری دانش آموزان مقطع دوم متوسطه سال تحصیلی 99-1398 در شهر مشهد بودند. تعداد 199 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از جامعه انتخاب و سیاهه ی هویت شخصی بنیون و آدامز (1986)، شخصیت نیو (1985)، آزمون طرحواره اخلاقی رست (1999)، مقیاس سبک فرزندپروری ادراک شده بامریند (1973) و مقیاس هویت اخلاقی آکویینو و رید (2002) تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد الگوی ارایه شده از هویت اخلاقی بر اساس متغیرهای منظور شده از برازش مطلوبی برخوردار است و همبستگی درونی در بیشتر متغیرهای پژوهش معنی دار است، اثرات مستقیم استدلال اخلاقی بر هویت اخلاقی، ویژگی های شخصیتی بر پایگاه های هویتی، استدلال اخلاقی و هویت اخلاقی معنی دار و اثر سبک های فرزندپروری بر پایگاه های هویت و استدلال اخلاقی و اثر پایگاه های هویتی بر هویت اخلاقی، همچنین کلیه اثرات غیرمستقیم مدل هم معنی دار به دست آمده است. استدلال اخلاقی میانجی تاثیر صفات شخصیت بر هویت اخلاقی و تاثیر سبک های فرزندپروری بر هویت اخلاقی بود. نتایج حاکی از تاثیر غیرمستقیم و معنی دار ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزندپروری بر هویت اخلاقی از طریق میانجی گری هویت شخصی و ویژگی های شخصیت و  سبک فرزندپروری بر هویت اخلاقی از طریق میانجی گری پایگاه های هویت بود.

  نتیجه گیری

  بنابر یافته ها، جدا از نقش تک تک متغیرهای پیشنهادی، ویژگی های شخصیتی و سبک فرزندپروری با تاثیرگذاری بر هویت شخصی و استدلال اخلاقی نقش میانجی را در تکوین هویت اخلاقی دارند و نباید از اهمیت آن غافل شد.

  کلیدواژگان: هویت اخلاقی، هویت شخصی، سبک فرزندپروری ادراک شده، شخصیت، استدلال اخلاقی
 • اکبر اعتباریان*، زهرا جلالی، بدری شاه طالبی، رضا ابراهیم زاد صفحات 390-409
  زمینه و هدف

  زندگی روزمره علاوه بر این که بستر اعمال قدرت در جامعه محسوب می شود پتانسیل هایی نیز برای عمل رهایی بخش و خلاقیت و استقلال سوژه فراهم می کند. خانواده به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های زندگی روزمره است که زنان در آن نقش آفرین اصلی شمرده می شوند. با توجه به این که این حوزه نیز خالی از مناسبات قدرت نیست مانند بقیه ی عرصه های اعمال استراتژی های قدرت مقاومت هایی را نیز در خود جای می دهد. پژوهش حاضر به واکاوی مقاومت های نرم زنان در مقابل ساختار مرد سالارانه می پردازد. در این مقاله تلاش شد زندگی زنان در متن جامعه مردسالارانه مورد بررسی قرار گرفته و برخی عوامل پراهمیت در تثبیت یا تغییر وضعیت آنان خصوصا در خانواده  واکاوی شود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان و صاحب نظران علمی و اجرایی، در رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی که در بحث توسعه، توسعه سیاسی و همچنین در بحث توانمند سازی زنان در حوزه های مختلف توسعه، صاحب تالیفات هستند (با تاکید بر اینکه از خبرگان زن حتما استفاده گردد) و از روش نمونه گیری هدفمند در بخش کیفی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که جامعه پذیری جنسیتی با فراوانی 377  بیشترین تاثیر را بر واکاوی مقاومت های نرم زنان در مقابل ساختار مرد سالارانه و مولفه تقدس بخشی به مفهوم زن با فراوانی 69  دارای کمترین تاثیر می باشد. از بین زیر مولفه ها، بیشترین زیر مولفه عدم توان کشور در استفاده از پتانسیل زنان با تعداد  57 بیشترین تاثیر را بر افزایش مقاومت های نرم زنان در مقابل ساختار مرد سالارانه دارد.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش، حاکی از این است که جامعه پذیری جنسیتی در ایجاد و  ادامه ی آسیب های وارده بر زنان در جامعه نقش قابل توجهی دارند و میتواند مسیر صحیح را با چالش های اساسی مواجه کند. نتایج این مطالعه می تواند در شناسایی و کاهش آسیب های ناشی از واکاوی مقاومت های نرم زنان در مقابل ساختار مرد سالارانه موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: مقاومت زنان، ساختار مرد سالارانه، زنان، پتانسیل زنان
 • هادی صمدیه*، مهدی صدری، کیانا حیدری جاغرق، عاطفه ثابتی بایگی، یوسف اسفلانی صفحات 410-422
  زمینه و هدف

  مطالعات روابط مستقیم و مثبت بین ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی و درگیری تحصیلی را نشان می دهند. با این حال، مطالعات اندکی مکانیزم های زیربنایی اثرگذار بر این روابط را به ویژه در دوران کرونا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی احساس تعلق به دانشگاه در رابطه بین ارضای نیازهای بنیادین در روابط دوستی با ابعاد درگیری تحصیلی بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بیرجند در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. تعداد 290 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به مقیاس های ارضای نیازهای بنیادین در روابط، حس عضویت روان شناختی در دانشگاه و پرسشنامه درگیری تحصیلی پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که ارضای نیازهای بنیادین در روابط دوستی نقش یک عامل حمایتی و مثبت در احساس تعلق به دانشگاه داشت. بعلاوه، نقش واسطه ای احساس تعلق به دانشگاه در رابطه بین ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی در روابط با دوستان و درگیری تحصیلی تایید شد (01/0>P). شاخص های برازش کلی مدل نیز نشان داد که مدل مذکور برازش مناسبی دارد. همچنین، احساس تعلق به طور معناداری با درگیری تحصیلی ارتباط داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت بسترسازی برای درگیری تحصیلی دانشجویان در کلاس های دانشگاهی که مستلزم فراهم نمودن فضایی برای تقویت روابط دوستی و نیز به تبع آن تجربه احساس تعلق آن ها به دانشگاه است، تاکید می کند. محدودیت های این مطالعه و جهت گیری های پژوهش های بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.   

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، روابط با دوستان، تعلق به دانشگاه، نیازهای بنیادین
|
 • Fatemeh Bagherifard*, Kobra Kazemian Moghadam, Sahar Safarzadeh, Farshad Bahari Pages 200-214
  Background

  The comparison of different psychological approaches in terms of their effect on psychological variables is of interest to many researchers. In this regard, the purpose of this research is to compare the effectiveness of unified transdiagnostic treatment and hope therapy on self-care activities and reducing cognitive-behavioral avoidance in patients with type 2 diabetes.

  Methods and Materials: 

  The design of the research is experimental and pre-test and post-test with a control group. The statistical population included all married men and women with type 2 diabetes and members of Ahvaz diabetes society in 1400. 60 of these patients were selected based on the criteria of entry and exit, screening and purposefully, and after matching, they were randomly assigned in 3 groups of 20 people. Research tools included diabetes self-care activities scale (Toobert et al. 2000) and cognitive-behavioral avoidance scale (Ottenbreit and Dobson, 2004). Data were analyzed through multivariate (MANCOVA) and univariate (ANCOVA) analyzes using SPSS software.

  Findings

  The results showed that integrated transdiagnostic treatment and hope therapy were effective on self-care activities and cognitive-behavioral avoidance in patients with diabetes (p<0.05); in addition, the results showed that there is no significant difference between the effectiveness of two types of intervention in patients with diabetes.

  Conclusions

  It seems that both approaches are equally effective on self-care activities and cognitive-behavioral avoidance in patients with diabetes.

  Keywords: Unified Transdiagnostic Treatment, Hope Therapy, Self-Care Activities, Cognitive-Behavioral Avoidance
 • Gholamreza Talebi, Hasan Rezaei Jamaloui*, Reza Bagherian Sararodi, Hamidreza Oreyzi Pages 215-227
  Background

  Cancer is a chronic disease that, despite medical advances and the development of treatments, this disease is still unique in terms of the feeling of helplessness and deep fear it creates in a person, and the psychological and physical effects on many aspects of their lives, such as the quality of life. Disrupt life and sense of agency. In this research, the aim of the study was the effectiveness of emotional schema therapy on the quality of life and the sense of agency of breast cancer patients.

  Methods and Materials:

   The research method is a randomized clinical trial with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all patients diagnosed with breast cancer in government cancer treatment centers located in Isfahan. The sample includes 36 patients with breast cancer from Seyed al-Shohda Hospital (AS) in Isfahan and Ala Cancer Prevention and Control Center, who were selected through available sampling and randomly divided into two experimental groups (18 people) and control groups (18 people). The experimental group underwent emotional schema therapy by Leahy (2012) in 9 sessions of 60 minutes. The data in this research, by Arnson quality of life questionnaire (1987) and Palito and et al (2013) sense of agency questionnaire was compiled in three stages: pre-test, post-test and follow-up. And it was done using analysis of variance with repeated measurements in SPSS-23 software.

  Findings

  The results of variance analysis with repeated measurements showed that emotional schema therapy significantly improved the quality of life and sense of agency of the experimental group (P<0.01).

  Conclusions

  The results of the present study showed that the effectiveness of emotional schema therapy on increasing the quality of life and sense of agency was confirmed in the present study. It is suggested to use this type of treatment to help breast cancer patients with death anxiety.

  Keywords: Emotional schema therapy, quality of life, sense of agency, patients with breast cancer, death anxiety
 • Elnaz Shokri, Ramazan Hasanzade*, Mohammadkazem Fakhri Pages 228-237
  Aim and Background

  One of the common problems in physically-motor disabled people is psychological distress, defects in executive function and cognitive flexibility, which causes many negative consequences for these people, so the present study aims to determine the effectiveness of behavioral activation on performance. Executive and cognitive flexibility in physical-motor disabled people with psychological distress was done.

  Methods and Materials: 

  The current research was a semi-experimental type with a pre-test and a post-test with a control group. The statistical population included all mild to moderate physical-motor disabilities who had a file in the welfare department of Babol city in 1401. Among them, 30 people were selected by the available sampling method and were replaced randomly and by lottery in two experimental and control groups (15 people in the experimental group and 15 people in the control group). The experimental group received behavioral activation therapy (8 sessions) and one session every week for 90 minutes, and the control group did not receive any intervention during this period. The research questionnaires included Barkley's implementation performance questionnaire (2011), Dennis and Vanderwaal's (2010) cognitive flexibility questionnaire, and Lavibond and Lavibond's (1995) psychological disturbance questionnaire. For data analysis, univariate covariance analysis was used with SPSS version 25 software.

  Findings

  Our findings can be useful for selecting and designing the most appropriate treatment approach according to the needs of physical-motor disabled people with psychological distress.

  Conclusions

  According to the findings, it can be stated that investigating the effectiveness of behavioral activation therapy is effective in increasing the executive function and cognitive flexibility of physically-motor disabled people with psychological distress.

  Keywords: cognitive flexibility, psychological distress, behavioral activation therapy, executive function, physical-motor disabled
 • Elham Jolani, Lida Leilabadi*, Akram Golshani Pages 238-260
  Aim and Background

  Researchers are interested in facilitating mechanisms in therapeutic interventions, including cultural mechanisms, therefore this study was conducted to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy using Mowlana's parables and anecdotes and acceptance and commitment therapy in distress tolerance in mothers of children with cerebral palsy.

  Methods and Materials: 

  This applied study was conducted using a mixed method (using qualitative-quantitative data). The quantitative part of the research consisted of comparative content analysis and the quantitative phase consisted of a quasi-experiment with pretest-posttest design using intervention and control groups. Participants consisted of 48 mothers of children with cerebral palsy who were selected using purposeful sampling and were randomly allocated to two intervention and one control groups. To collect data, the Distress Tolerance Scale (Simmons and Gaher, 2005) were used. Data were analyzed in SPSS 23 using the repeated measures ANOVA and Bonferroni's post-hoc test.

  Findings

  The results showed that the difference in the effect of the two treatment methods on the components of tolerance (p=0.020), evaluation (p=0.037) and, accordingly, the total distress tolerance score (p=0.016) is significant, so that the treatment based on acceptance and commitment has increased the average scores of the two components of tolerance and evaluation more in addition to the total score of distress tolerance compared to cognitive behavioral therapy using Rumi's parables and anecdotes.

  Conclusions

  It can be concluded that the treatment based on acceptance and commitment is a more effective method to increase distress tolerance in mothers of children with cerebral palsy compared to cognitive behavioral therapy using Rumi's parables and anecdotes.

  Keywords: ACT, Cognitive-Behavioral Therapy, Distress Tolerance, Cerebral Palsy
 • Hassan Gorjian Mehlabani, Ali Sheykholeslami*, Ahmadreza Kiani, Ali Rezaeisharif Pages 261-274
  Aim and Background

  Among all the problems that can occur in a marital relationship, infidelity is the most severe and threatening point for the stability of the relationship. The purpose of this research was to investigate the effectiveness of Dattilio cognitive-behavioral couple therapy in stress symptoms and trust in women affected by infidelity.

  Methods and Materials:

   The research method was semi-experimental with a pre-test, post-test and follow-up design. The statistical population of the study included all women affected by marital infidelity who referred to the counseling clinic of Eltiam in Babolsar city between 2021 to 2022. The sample size included 24 couples, i.e., 12 couples of the experimental group (Dattilio cognitive-behavioral couple therapy) and 12 couples of the control group, which were selected by convenience sampling method and randomly replaced in two groups. stress Symptoms Inventory (SSI) designed by Khodayari Fard et al. (2001) and Trust in Close Relationships Scale designed by Rempel, Holmz, and Zanna (1986) was used to collect data. The method of data analysis was Repeated measure analysis of variance and using SPSS software.

  Findings

  The obtained results showed that Dattilio cognitive-behavioral couple therapy was effective in decreasing the stress symptoms of women affected by infidelity (F=3147/34, p≤0.05) and improving trust in marital relationship (F=17/58, p≤0.05) And its effectiveness was stable and continuous in the follow-up phase.

  Conclusions

  According to the findings, it can be said that a Dattilio cognitive-behavioral couple therapy is effective in reducing stress symptoms and improving the trust in women affected by infidelity.

  Keywords: Dattilio cognitive-behavioral couple therapy, women, infidelity, stress symptoms, trust
 • Azadeh Choobforoushzadeh*, Nasrin Fatemi Aghda, Parisa Nasimi Pages 275-288
  Aim and Background

  Fertility is always considered one of the most important functions of the family. The aim of the present study was to compare the effectiveness of education based on acceptance and commitment with mindfulness-based stress reduction in reducing anxiety and depression of infertile women.

  Methods and Materials: This study was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group and a two-month follow-up. The statistical population included infertile women referring to infertility centers in Yazd in the fall of 1400. 36 of them were selected by available sampling method and then randomly replaced into three groups. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) by Zigmond and Snit (1983) was used to collect data. One of the experimental groups received training based on acceptance and commitment therapy during ten sessions, and the other group received training based on mindfulness-based stress reduction therapy for ten sessions. The control group was also placed on the waiting list. Data analysis was done using statistical methods of Analysis of Covariance with SPSS version 26. Participants were allowed to leave the study whenever they wished. The informed consent form was completed by the individuals before the study began.

  Findings

  The results of covariance analysis showed that both interventions based on acceptance and commitment and mindfulness-based stress reduction were effective in reducing depression and anxiety of infertile women in the post-test and follow-up phase (P≤0.05). However, there was no significant difference between the two experimental groups in the post-test and follow-up stages.

  Conclusions

  Based on this, it can be concluded that these two treatment methods are effective in improving the mental health of infertile women. Therefore, these treatments can be used as complementary treatments to reduce psychological problems in infertility treatment centers.

  Keywords: Anxiety, depression, acceptance, commitment therapy, mindfulness-based stress reduction, infertility
 • Fariba Mohammadi, MohammadReza Bayat*, Saifullah Gholami Korherodi Pages 289-303
  Aim and Background

  Comparing different approaches in psychology for greater effectiveness is one of the most interesting issues among researchers. Therefore, the purpose of this research is to evaluate the impact of relationship enrichment program based on cognitive behavioral therapy and emotional couple therapy on intimacy and compatibility in couples involved in domestic violence.

  Methods and Materials:

   The experimental research method is a multi-group pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of women involved in domestic violence between the ages of 20 and 40 was in the 7th district of Tehran in 1401. Sampling method available and 60 people were selected as a sample and randomly divided into two groups of 20 people for testing and 20 people for control. For the experimental group, relationship enrichment intervention training based on cognitive behavioral therapy and emotion-oriented therapy training was held, and the control group had their normal daily schedule. The data were collected using a marital compatibility and intimacy questionnaire. The data were analyzed using repeated measures analysis of covariance using SPSS.

  Findings

  The results of the present study showed that cognitive behavioral therapy and emotional therapy have a significant effect on marital intimacy and adjustment in couples involved in domestic violence (p<0.05), but the results for the difference in the effect of the method Treatment was not significant.

  Conclusions

  it can be concluded that enriching relationships based on cognitive behavioral therapy, emotional therapy on marital intimacy and compatibility in couples is effective.

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Emotional Therapy, Marital Intimacy, Adaptation, Domestic Violence
 • Hossein Bahrami Hidaji, Bahman Akbari*, Leila Moghtader Pages 304-316
  Aim and Background

  The educational intervention program for spouses refers to another intervention that prevents people and their relationships from the common vices of married life by reducing the number of destructive relationships and strengthening constructive behaviors. Educational interventions are usually aimed at protecting spouses from risk factors, such as destructive relationship patterns and irrational beliefs, and building supportive relationship factors, such as positive attitudes and marital intimacy.

  Methods and Materials: 

  In this research, the researcher has used a quantitative method. For this purpose, 20 couples were selected to implement the protocol. The research method at this stage will be a pre-test-post-test design with a control group. The selected subjects in both experimental and control groups were measured by pre-test. The required data collection tool was through a questionnaire and the results were analyzed by the variance of repeated measurements. The Shapiro-Wilk normality test was used to test the normality of the distribution of scores related to several studies, and pairwise comparisons were also tested using the Bonferroni test.

  Findings

  The researcher investigated her research in the form of three hypotheses, and the results showed that the educational package has a positive and significant effect on emotional intimacy, marital compatibility, and reducing marital conflicts and the results were smaller than 0.005.

  Conclusions

  The hypotheses of the research were confirmed and it can be said that the educational package of sustainable life based on the lived experience of couples with experience of divorce is effective on emotional intimacy and this effect has been lasting. Also, the results showed that the training package increased marital compatibility in the experimental group compared to the control group and also decreased marital conflicts.

  Keywords: Sustainable Life, Emotional Intimacy, Marital Adjustment, Marital Conflicts
 • Hassan Abdi*, Zeynab Samadi, Mohammadreza Ghodrati Pages 317-328
  Aim and Background

  The purpose of this study was to compare the effectiveness of combining aerobic exercise and diet with and without mindfulness motivational interviewing on cravings and quality of life of overweight non-athletes’ men.

  Materials and Methods

  semi-experimental research method with a pre-test and post-test research design with experimental and control groups. The statistical population of the research was made up of non-athletic men referring to the clubs of Shahrood city. The sampling method was purposeful, and based on the criteria for entering the research, 34 people were selected randomly into 3 control groups (12 people), aerobic exercise and low-calorie diet (11), and aerobic exercise and low-calorie diet together with interviews. Motivation and mindfulness (11) were divided. The research tools included the food craving questionnaire (FCQ) and the World Health Organization quality of life questionnaire. One-way analysis of variance was used for intergroup changes using SPSS version 25 software and a significance level of P<0.05.

  Findings

  The results of the research showed that there is a difference between the post-test averages of craving variables and quality of life in the control and experimental groups (p≥0.001). But there is no significant difference between the two experimental groups (p≤0.001).

  Conclusion

  It seems that both experimental groups have the same effect on quality of life and craving variables. In this regard, in order to increase the external validity of the research, it is suggested that more research be done.

  Keywords: Aerobic Exercises, Mindfulness, Cravings, Quality Of Life, Overweight
 • Elahe Karimi, Fahimeh Namdarpour* Pages 329-339
  Aim and Background

  Marital satisfaction is very important in the second decade of life. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the structural equation of marital satisfaction based on personality traits (FFI-NEO) and attachment styles based on the mediating role of self-compassion among couples in the second decade of life.

  Methods and Materials:

   The present method was descriptive and correlation type. The statistical population included all the couples of Isfahan city who were living in the second decade of their life together. The sample size was determined based on Cochran's formula and 384 couples (768 people) were selected using multi-stage cluster random sampling method. The data were collected through Enrich's Marital Satisfaction Questionnaire (1989), Costa and McCrae's Five-Factor Personality Questionnaire (1997), Hazen and Shiver's Adult Attachment Questionnaire (1987), and Shafqat Neff's Questionnaire (2003) and analyzed with PLS software.

  Findings

  The results showed that the structural equation of marital satisfaction based on personality traits (FFI-NEO) and attachment styles can be predicted based on the mediating role of self-compassion. Another finding of the research showed that the structural equation of marital satisfaction based on personality traits (FFI-NEO) can be predicted based on the mediating role of self-compassion. Finally, the structural equation of marital satisfaction based on attachment styles can be predicted based on the mediating role of self-compassion.

  Conclusions

  It seems that self-compassion can affect marital satisfaction, and on the other hand, favorable personality traits and secure attachment style can increase marital satisfaction.

  Keywords: Marital Satisfaction, Personality Traits, Attachment Styles, Self-Sufficiency
 • Marzieh Baziari, Shahram Vaziri*, Farah Lotfi Kashani, Qasem Ahi, Ahmad Mansouri Pages 340-351
  Aim and Background

  One of the most common psychological disorders among children, adolescents and adults, is anxiety disorders. These disorders include a complex of disorders that their common features are fear, anxiety, and behavioral distress. Various causes and factors are involved in appearance of the disorder. The aim of this study was to examine the mediating role of transdiagnostic factors in relationship between stressful events and generalized anxiety.

  Methods and Materials: 

  The research method was non-experimental causal. The statistical population was all students of public universities of science and technology ministry in Tehran. Among them 700 students were selected by convenience sampling. And the data were gathered through internet-based questionnaires. The instruments included generalized anxiety scale (short-form) (2006), Freeston’s intolerance of ‎uncertainty (1994), cognitive emotion regulation questionnaire (short-form) (2006), acceptance and action questionnaire (2011), life events scale (1971), and meta-cognitive beliefs questionnaire. To analyze the data structural equation modeling (SEM) was used through Amos software version 26.

  Findings

  The results showed that the indirect effect of stressful events on generalized anxiety disorder by mediating role of transdiagnostic factors is significant (p<0.05). The estimates of the findings indicated that intolerance of uncertainty has equal coefficients in mediating of stressful events and generalized anxiety (p<0.05). Also, results revealed that compatible and incompatible emotion regulation, experiential avoidance, and metacognitive beliefs as transdiagnostic factors have significant role in mediating in relationship between stressful events and generalized anxiety (p<0.05).

  Conclusions

  Regarding the obtained findings based on analyzing data, it can be mentioned that transdiagnostic factors has a mediating role between stressful events and generalized anxiety. Therefore, it is highly important to pay attention to transdiagnostic factors in treatment of patients suffering from generalized anxiety disorder.

  Keywords: Stressful events, generalized anxiety, mediating role, transdiagnostic factors
 • Majid Khaleghi, Hassan Pasha Sharifi*, Davood Taghvaei, Zabih Pirani Pages 352-360
  Aim and Background

  Considering that anxiety, especially test anxiety, has a decisive role in people's learning and performance, the investigation of factors affecting it has been discussed by researchers, therefore; The aim of the current research is to provide a model of exam anxiety based on thinking styles and learning styles with the mediation of academic self-efficacy.

  Materials and Methods

  The current research method is descriptive and correlational. For the research, a sample size of 400 people was selected in a multi-stage cluster. To collect information from Ahvaz Anxiety Scale Questionnaire, Learning Styles Questionnaire (ILS), Sternberg and Wagner's list of thinking styles and Scherer's general self-efficacy questionnaire were used. Path analysis method and Imus program were used to analyze the findings.

  Findings

  The results of the path analysis showed that learning styles and thinking styles play a predictive role on test anxiety with the mediation of self-efficacy.

  Conclusion

  It seems that the presented model has a good fit and both learning styles and thinking styles have a decisive role on exam anxiety with the mediation of test anxiety.

  Keywords: Academic Anxiety, Learning Styles, Self-Efficacy, Thinking Style
 • MohammadHadi Abdollahi, Fariba Bashardost Tajali*, Nastaran Sharifi Pages 361-376
  Aim and Background

  One of the common emotions in people suffering from mood and anxiety disorders is anger syndrome. The main concern for those suffering from anxiety disorders whose performance in various activities is impaired is self-harming anger and sometimes suicide. This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and metacognitive therapy on anger indicators in patients with anxiety disorders.

  Methods and Materials:

   It was a semi-experimental study with a pre-test, post-test and three-month follow-up design. All the patients with anxiety disorders referred to specialized psychological centers in Tehran city in 2022 constituted the statistical population of the study. 45 people were selected by purposeful sampling method and replaced by random assignment in three equal groups of 15 people. respectively, cognitive-behavioral therapy (Leahy et al., 2009) and metacognitive therapy (Wells and Fisher, 2015) were applied in 10 sessions, 1 session per week and each session for 1 hour in the subjects of the experimental groups. but the control group did not receive treatment intervention. In addition to the demographic information checklist, researcher-made form, data collection was done with state-trait aggression questionnaire. Data analysis was done with descriptive statistics, mixed analysis of variance and Bonferroni post hoc test with SPSS statistical software number 26.

  Findings

  The results showed that both cognitive-behavioral therapy and metacognitive therapy were effective in reducing symptoms of state anger, trait anger, and occurrence of anger and increasing symptoms of anger control at the end of treatment and after a three-month follow-up. the three-month follow-up results of the interventions also showed the stability of the treatment. also, the results of Bonferroni's post hoc test showed that cognitive-behavioral therapy has been more effective in improving the scores of anger indicators in patients with anxiety disorders than metacognitive therapy (P<0.05).

  Conclusions

  Based on this, it can be stated that both cognitive-behavioral and metacognitive methods are beneficial in improving anger indicators in people with anxiety disorders. Also, the existence of the behavioral activation session can be the reason for the superiority of cognitive-behavioral therapy.

  Keywords: cognitive-behavioral therapy, metacognitive therapy, anger, anxiety disorder
 • Fozieh Hoseini Tabatabaee, Shoaleh Amiri*, Mohamm Adali Nadi Pages 377-389
  Aim and Background

  The aim of this study was to exams the moral identity model based on personality traits, moral reasoning, perceived parental style and personal identity of adolescence.

  Materials and Methods

  The research method was a descriptive - correlation design. Statistical population was secondary high school students who were studying in Mashhad in the academic year 2019-20.  Subjects were selected through the random cluster sampling (199 high school students). They completed Benion & Adamz's Self-identity Scale (1986), Neo Personality scale (1985), Rest's Defining Issues Test (1999), Bamerind's Perceived Parenting Style Scale (1973) and Aquino & Reed's moral Identity Scale (2002). Data analyzed by structural equation modeling (SEM).

  Findings

  Findings showed that the proposed model of moral identity based on the variables has a good fit. Internal correlation is significant in most research variables, the results have shown that the direct effects of moral reasoning on moral identity, personality traits on identity state and on reasoning moral and moral identity was meaningful. The effect of parenting styles on identity state and moral reasoning and identity state on moral identity was significant. The results also showed that all indirect effects of the model are also significant. Moral reasoning was the mediator of the effect of each personality variable on moral identity and the effect of parenting styles on moral identity. In addition, the results indicate an indirect and significant effect of personality traits and parenting styles on moral identity through the mediation of personal identity and personality traits and parenting style on moral identity through the mediation of identity bases

  Conclusion

  According to the findings, apart from the role of each proposed variable in moral identity, personality traits and parenting styles have a mediating role in the development of moral identity by influencing personal identity and moral reasoning.

  Keywords: Moral Identity, Personal Identity, Perceived Parental Style, Personality, Moral Reasoning
 • Akbar Etebarian*, Zahra Jalali, Badri Shahtalebi, Reza Ebrahimzadeh Dasjerdi Pages 390-409
  Aim and Background

  In addition to being considered as a platform for exercising power in society, daily life also provides potential for liberating action and creativity and independence of the subject. Family is one of the most important areas of daily life in which women are the main players. Due to the fact that this field is not free of power relations, like other fields of applying power strategies, it also contains some resistances. The current research analyzes the soft resistance of women against the patriarchal structure. In this article, an attempt was made to examine women's lives in the context of a patriarchal society and analyze some important factors in stabilizing or changing their status, especially in the family.

  Methods and Materials: 

  The present research method was descriptive-correlation type. The statistical community in the qualitative section consists of scientific and executive experts and experts, in the fields of sociology and political science, who have authored articles on development, political development, and women's empowerment in various fields of development. (Emphasizing that Female experts must be used) and the purposeful sampling method was used in the qualitative section.

  Findings

  The results of the research showed that gender socialization with a frequency of 377 has the greatest impact on the analysis of women's soft resistance against the patriarchal structure and the sacred component of the concept of women with a frequency of 69 has the least impact. Among the sub-components, the biggest sub-component of the country's inability to use the potential of women with the number of 57 has the greatest effect on the increase of women's soft resistance against the patriarchal structure.

  Conclusions

  The findings of the research indicate that Gender socialization plays a significant role in the creation and continuation of harms caused to women in the society and can face the right path with fundamental challenges. The results of this study can be effective in identifying and reducing the harms

  Keywords: Women's Resistance, Patriarchal Structure, Women, Women's Potential
 • Hadi Samadieh*, Mahdi Sadri, Kiana Heidari Jaghargh, Yousef Esfalani Pages 410-422
  Aim and Background

  The studies show a positive and direct relationship between basic psychological needs satisfaction and academic engagement. However, there is a lack of studies that analyze the underlying mechanisms that affect these relationships, particularly during COVID-19. The present study aimed to investigate the mediating role of sense of belonging to university in the relationship between basic needs satisfaction in interpersonal relationships and academic engagement.

  Methods and Materials: 

  The research population included all undergraduate students of University of Birjand in the second semester of 2020-2021. By convenience sampling, 231 participants, were asked to complete basic need satisfaction in relationships scale, psychological sense of university membership, and academic engagement questionnaires. Data analysis was conducted using structural equation modeling.

  Findings

  The results indicated that basic needs satisfaction in relationships with friends had a positive and supportive role in experiencing sense of belonging to university. Moreover, the mediating role of sense of belonging in the relationship between basic needs satisfaction and academic engagement was confirmed. The fit indices confirmed the goodness of fit of the stated model. Also, sense of belonging was significantly related to academic engagement.

  Conclusions

  These results highlight the importance of laying the groundwork for students' academic engagement in university, which requires providing a space to strengthen friendships and, as a result, contribute to creating a sense of belonging to the university. The limitations of this study and the directions of future research will be discussed.

  Keywords: academic engagement, relationships with friends, sense of belonging, basic needs satisfaction