فهرست مطالب

نشریه نامه انجمن جمعیت شناسی ایران
پیاپی 35 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمد میرزایی صفحات 5-7
 • حمیده نظری ندوشن، ملیحه علی مندگاری*، غلامعلی فرجادی، سیده زهرا کلانتری بنادکی، منصور مهینی زاده صفحات 9-55

  نیروی انسانی، یکی از مهم ترین عوامل تولید است که نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. بازار نیروی انسانی در مقایسه با سایر بازارها از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به دلیل اینکه علاوه بر تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی از عوامل اجتماعی و جمعیتی نیز تاثیر می پذیرد. در این پژوهش با تدوین مدل سیستمی برمبنای روش پویایی شناسی کیفی سیستم، به مطالعه تعیین کننده های عرضه نیروی کار در ایران پرداخته شد. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا با جامع نگری و وابسته دیدن حوزه های بعضا متفاوت، به شناخت عمیقی از پیچیدگی ها و تاخیرات موجود در سیستم برسند. شاخص درصد مشارکت نیروی کار به عنوان نسبت جمعیت در سن کار یک کشور که مشغول فعالیت (شاغل یا بیکار) در بازار کار هستند، نشانه ای از عرضه نسبی نیروی کار است. از این رو با استفاده از نظرات خبرگان حوزه بازار کار و همچنین مرور پژوهش های پیشین، عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر مشارکت نیروی کار شناسایی شد که عبارتند از: ازدواج و باروری، مباحث مربوط به بازنشستگی، مهاجرت، رشد اقتصادی، فرصت های شغلی ایجاد شده، اشتغال ناقص و چندشغله بودن و سرمایه انسانی. با در نظر داشتن این که در مدل کیفی با ایجاد تغییر در رفتار سیستم می توان به عملکرد بهینه دست یافت؛ بر اساس مدل سیستمی مطالعه حاضر با افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن افزایش فرصت های شغلی، احتمال پیدا کردن شغل در کشور افزایش و مهاجرتهای خارجی کاهش می یابد. این مسیر به همراه افزایش سن بازنشستگی و همچنین کاهش فساد که مسیر رشد اقتصادی را با موانع زیادی مواجه می سازد می تواند به افزایش عرضه نیروی کار بینجامد.

  کلیدواژگان: بازار کار، عرضه نیروی کار، درصد مشارکت نیروی کار، پویایی شناسی کیفی سیستم، ایران
 • ندا رحیمی، حسین قدرتی*، شفیعه قدرتی صفحات 57-95

  امروزه علی رغم افزایش آگاهی و دانش عمومی مردم در حوزه های مختلف، ازدواج های زودهنگام در دنیا و ایران  همچنان شایع است. استان خراسان شمالی در زمره استان هایی  با بالاترین ازدواج های زودرس در ایران است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر ازدواج های زودهنگام در بین زنان زیر 15 سال شهر تیتکانلو در استان خراسان شمالی است. روش پژوهش، کیفی بوده و از رویکرد نظریه زمینه ای استفاده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر، 24 نفر از زنان ازدواج کرده کمتر از 15 سال شهر تیتکانلو هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند و نظری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری و با بهره گیری از رویه های نظام مند استراوس و کربین (1990) در سه مرحله کدگذاری «باز»، «محوری» و «انتخابی»، تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شرایط علی موثر بر ازدواج های زودهنگام عبارتند از: عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی. اهمیت یافتن بدن و استفاده از رسانه های جمعی نیز به عنوان شرایط زمینه ای موثر بر ازدواج های زودرس شناخته شده اند. اعتقادات دینی و سنتی و مردانگی هژمونیک نیز عوامل مداخله گری هستند که بر واقعه ازدواج های زودهنگام در شهر تیتکانلو موثر بوده اند.

  کلیدواژگان: ازدواج، ازدواج زودهنگام، کودک همسری، نظریه زمینه ای، زنان شهر تیتکانلو
 • میلاد بگی* صفحات 97-148

  شیوع بی فرزندی و روند فزاینده آن طی چهار دهه گذشته در سراسر جهان، توجه محققان را به خود جلب کرده است. هدف مطالعه حاضر بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه در ایران و جهان است. مطالعات در سه بخش میزان بی فرزندی، علل و پیامدهای آن دسته بندی شدند. اگرچه میزان بی فرزندی در کشورهای درحال توسعه، کمتر از کشورهای توسعه یافته است، اما در دسته اول نیز رو به افزایش است. مهم ترین علل بی فرزندی، شهرنشینی، گسترش آموزش، هزینه های فرزندان، برابری جنسیتی، استقلال و رفاه فردی، نگرانی از افزایش جمعیت و پایداری محیط زیست، ساختارهای دولت رفاه و کمرنگ شدن نقش دین و باروهای مذهبی هستند. پیامدهای بی فرزندی عمدتا منفی هستند: همچون افسردگی و اضطراب، انگ های اجتماعی، طلاق و خشونت همسر. هرچند پیامدهای مثبتی همچون سطوح بالاتر رضایت از زندگی و رفاه نیز گزارش شده است. نکته مغفول مانده در مطالعات، نادیده گرفتن مردان و نیز عدم بررسی تاثیر این پدیده بر خانواده ها و جامعه و تاکید صرف بر زنان است. مطالعات در مورد بی فرزندی در ایران انگشت شمارند و آمارهای دقیقی از میزان آن وجود ندارد. آمارهای موجود مربوط به مطالعاتی است که با اهداف دیگری انجام شده اند. یافته ها حاکی از آن است که بی فرزندی هنوز به حدی نرسیده است که تبدیل به مسیله شده باشد، هرچند روندهای آن افزایشی است.

  کلیدواژگان: بی فرزندی، بی فرزندی اختیاری، بی فرزندی اجباری، باروری پایین، مرور ادبیات
 • محمد عباس زاده، سعید نوری*، ابراهیم گنجی افسوران، زهرا یحیائی مژدهی صفحات 149-190

  ناباروری مردان به عنوان یکی از اختلالات مهم و یک مشکل اجتماعی پیچیده با پیامدهای مختلف تعریف شده است. این مطالعه با هدف بررسی تجربه زیسته مردان نابارور با رویکرد کیفی و الگوی پدیدارشناسی انجام شد. جامعه مورد مطالعه 17 نفر از مردانی بوده است که در موسسه درمان ناباروری مهر رشت در حال درمان بوده اند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و نمونه گیری تا زمان اشباع داده ها و عدم دستیابی به داده های جدید ادامه یافته است. تکنیک پژوهش مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه ها با استفاده از روش کلایزی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد عمده ترین مضمون، مردانگی خاموش است. این وضعیت برای مردان نابارور پرتنش، پارادوکسیکال و دارای تاثیرات چندوجهی است که در یازده زیرمضمون مشخص شد: احساس ناامیدی از والدگری، بحران معنای زندگی، چرخش شناختی در حوزه ناباروری، برچسب اجاق کور، فرسایش سرمایه زناشویی، رنج سراسربین، فرسایش سرمایه اجتماعی، هویت مردانه مخدوش، نزدیکی سقوط زندگی، بی تفاوتی متظاهرانه و زندگی در سایه. ناباروری و تاخیر در فرزندآوری به عنوان یک معضل چندبعدی، شرایط خاصی بوجود آورده و به همراه الگوهای تثبیت شده فرهنگی، تنش ذهنی و اجتماعی به جا گذاشته است.

  کلیدواژگان: ناباروری، مردان نابارور، مردانگی خاموش، هویت مردانه، الگوهای فرهنگی
 • سعید خانی*، حسین دانش مهر، اسرین بهزادی نیا صفحات 191-233

  نظر به اهمیت سازگاری نقش های شغلی با تعهدات بلندمدت خانوادگی، پژوهش حاضر ارتباط بین تعارض کار- خانواده و نگرش های ازدواج- فرزندآوری زنان شاغل را بررسی کرده است. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه های تعارض نقش، نابرابری جنسیتی، حمایت اجتماعی و منابع اقتصادی است. پژوهش برحسب نوع و روش گردآوری داده ها کمی و پیمایشی است. میدان مطالعه، سنندج و نمونه شامل 338 زن ازدواج نکرده و دارای همسر 49-15 ساله شاغل است که با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان داد زنان ازدواج نکرده ای که تعارض کار- خانواده بالاتری را تجربه می کنند، سن بالاتری را برای ازدواج مناسب می دانند. همچنین، تجربه بالاتر تعارض کار- خانواده در بین زنان دارای همسر با نگرش به تعداد فرزند کمتر همراه است. یافته های تحلیل چندمتغیره  نشان داد که در زنان مجرد، 5/23 درصد از تغییرات نگرش به سن ازدواج توسط متغیرهای وضعیت استخدام و تعارض کار- خانواده؛ و در زنان دارای همسر، 5/42 درصد از تغییرات نگرش به تعداد فرزند ایده آل با متغیرهای تعارض کار- خانواده و سن تبیین می شوند. قرار گرفتن زنان در موقعیت های شغلی ایمن و رفع تعارض های کار- خانواده با در پیش گرفتن سیاست های حمایت از خانواده برای تحقق ایده آل های ازدواج- فرزندآوری از توصیه های سیاستی پژوهش حاضر است.

  کلیدواژگان: تعارض کار- خانواده، نگرش به سن ازدواج، نگرش به تعداد فرزند، زنان شاغل، سیاست های حمایتی خانواده
 • زهرا میلا علمی*، هاجر احمدی، محمدتقی گیلک حکیم آبادی صفحات 235-273

  مقاله حاضر به مطالعه عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر مشارکت نیروی کار در استان های ایران، براساس داده‏های خام طرح هزینه-درآمد خانوار با به کارگیری روش اقتصادسنجی داده‏های شبه تابلویی پرداخته است. یافته های حاصل از برآورد مدل لاجیت، رابطه‏ی U وارون بین سن و احتمال مشارکت  را نشان می دهد. بدین مفهوم که در سنین جوانی، احتمال ورود افراد به بازار کار بیش از دوران میان سالی و سال‏های انتهایی سن کاری است. مطلقه و مجرد بودن، در مقایسه با متاهل بودن، بر احتمال مشارکت تاثیر مثبت دارد، اما این اثر در گروه هرگز ازدواج نکرده بیش از گروه‏های دیگر است. محصل بودن، اثر منفی و بعد خانوار و سطح آموزش افراد، اثر مثبت بر احتمال مشارکت دارد. سرپرست خانوار بودن احتمال مشارکت را حدود 39 درصد افزایش می‏دهد. در یک نگاه کلی، با در نظر گرفتن آیینه جمعیتی و فراوانی جمعیت در سنین حدود 44-25 سال، تمایل بیشتر به مشارکت در گروه های سنی 34-25 و 44-35 سال و اشتغال به تحصیل بخش قابل توجهی از جمعیت در مقاطع آموزش عالی، افزایش نرخ طلاق و نرخ تجرد در ایران، افزایش مشارکت اقتصادی، در سال‏های پیش‏رو، دور از ذهن نیست. لذا انتظار می رود این مهم، در برنامه ریزی کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نرخ مشارکت نیروی کار، داده ‏های هزینه درآمد خانوار، عوامل اقتصادی اجتماعی، عوامل جمعیت شناختی، روش داده‏ های شبه تابلویی
 • سراج الدین محمودیانی*، احمد دراهکی، منظر عابدی صفحات 275-304

  تعداد ایده آل فرزند می تواند برآوردی از باروری واقعی زنان را به دست دهد. خشونت خانگی علیه زنان علاوه بر پیامدهای متعدد اجتماعی و سلامت می تواند بر باروری زنان و ایده آل های فرزندآوری آن ها اثر بگذارد. در مطالعه حاضر تلاش شد که تاثیر خشونت خانگی علیه زنان بر باروری ایده آل آن ها بررسی شود. مطالعه حاضر از نوع کمی و با روش پیمایش انجام شد. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تعداد 379 نفر از زنان دارای همسر واقع در سنین باروری ساکن شهر صدرا در استان فارس پیمایش شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ساخت یافته استفاده شد. یافته ها نشان داد که داشتن 2 فرزند غالب ترین الگوی باروری ایده آل است. همچنین یافته ها بیانگر آن بود که 5/13 درصد زنان مورد مطالعه، خشونت را در سطح متوسط و زیاد تجربه کرده اند. تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که با افزایش خشونت خانگی علیه زنان تعداد ایده آل فرزند آن ها کاهش می یابد. تلاش در جهت استحکام بنیاد خانواده و کاهش خشونت خانگی علیه زنان می تواند بر رشد جمعیت تاثیرگذار باشد. پیشنهاد می شود که کاهش خشونت خانگی علیه زنان در سیاست های جدید جمعیتی لحاظ شود.

  کلیدواژگان: زنان، خشونت خانگی، تعداد ایده آل فرزند، وضعیت تحصیلی و شغلی، شهر صدرا
 • آرزو باقری، مهسا سعادتی* صفحات 305-362

  شناسایی عوامل زمینه ساز تعارض زوجین به ویژه زنان قبل از آغاز زندگی مشترک به منظور پیشگیری از گسست قانونی و همچنین افزایش رضایت زناشویی در مراحل بعدی ازدواج ضروری به نظر می رسد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر بقای ازدواج اول 279 زن مطلقه بدون تجربه زندگی مشترک است که اطلاعات آن ها در پیمایش مقطعی طلاق سازمان ثبت احوال کشور در پاییز 1396-1397 جمع آوری گردیده است. در این مطالعه، ابتدا مهم ترین تعیین کننده های بقای ازدواج با استفاده از رویکرد ناپارامتری جنگل بقا انتخاب و سپس عوامل موثر با استفاده از روش های تحلیل بقای پارامتری با شکنندگی های فردی و مشترک شناسایی شدند. به ترتیب 17.9 و 30.1 درصد از زنان بقای ازدواج کمتر از یک سال و 1 تا 2 سال داشتند. با استفاده از کارآترین الگوریتم جنگل بقا در پیش بینی، متغیرهای پیش بین انتخاب و مدل زمان شکست شتابیده وایبل با شکنندگی مشترک به عنوان مدل نهایی بقای ازدواج اول برازش یافت. براساس این مدل، متغیرهای تعداد سال های تحصیل (0.001=p-مقدار) و تعداد سال های آشنایی غیررسمی (0.013=p-مقدار) و رسمی (0.007=p-مقدار) روی بقای ازدواج تاثیر معنی دار داشتند. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی متناسب به منظور فراهم کردن امکان اشتغال زنان تحصیل کرده، افزایش طول مدت آشنایی رسمی و کاهش طول مدت آشنایی غیررسمی با هدف ماندگاری ازدواج زنان در دوران قبل ازدواج ضروری است.

  کلیدواژگان: بقای ازدواج اول، جنگل های بقا، مدل های پارامتری بقا، مدل های شکنندگی بقا
 • جعفر کردزنگنه، علی قاسمی اردهایی* صفحات 363-392

  هدف این مقاله مطالعه برخی از پیامدهای طلاق در زنان مطلقه با تاکید بر متغیرهای جمعیتی-اجتماعی؛ درآمد ماهیانه، سن، سطح تحصیلات و بعد خانوار است. با به کارگیری روش پیمایش، داده ها در قالب پرسشنامه و به صورت نمونه هدفمند و در دسترس از 440 زن مطلقه شهر اهواز جمع آوری شدند. باتوجه به یافته ها، از مهم ترین مشکلات اجتماعی زنان مطلقه می توان به نگاه حقارت آمیز جامعه به این گروه از زنان، احساس تحت نظر بودن دایم، مزاحمت های مکرری که باعث تضعیف اعتماد به نفس در زنان می شود، اشاره نمود. ناکافی بودن درآمد زنان مطلقه برای برآورده کردن نیازهای خود و فرزندان شان باعث شده این قشر از زنان با محرومیت اقتصادی شدید مواجه شوند. تحت تاثیر قرار گرفتن احساسات و عواطف فرزندان و همچنین احساس افسردگی در زنان مطلقه از مهم ترین پیامدهای روانی طلاق است. در مسایل مرتبط با سلامت و فیزویولوژی، افزایش مصرف آرام بخش ها در زنان مطلقه است که منجر به تغییراتی در ساختار بدنی و بدتر شدن وضعیت سلامتی آنان شده است. از یافته های مهم این پژوهش، اولویت مسایل اجتماعی نسبت به سایر مسایل (اقتصادی، روانی و فیزیولوژیکی) است. زنان مطلقه ای که درآمد، تحصیلات و سن کمتری دارند، در مقایسه با زنان مطلقه ای که تحصیلات و موقعیت اقتصادی بهتر و سن بالاتری دارند، به نسبت از مسایل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، روانی و فیزیولوژیکی بیشتری رنج می برند. نتایج این مقاله می تواند در بسیاری از ابعاد در درک و برخورد با مسیله طلاق موثر بوده و برای سیاستگذاران و برنامه ریزان جهت توجه بیشتر به مسایل زنان مطلقه راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: طلاق، زنان مطلقه، پیامدهای طلاق، مسائل اجتماعی، نهادهای حمایتی، انگ اجتماعی
 • امان نظری، حجیه بی بی رازقی نصرآباد، ملیحه علی مندگاری*، محمد ترکاشوند مرادآبادی صفحات 393-427

  افغانستان کشوری است که به دلیل ناامنی و بی ثباتی سیاسی و نبود داده های جمعیتی مناسب، وضعیت باروری و سایر جنبه های جمعیتی آن کم تر بررسی شده است. هدف از این مطالعه،  برآورد شاخص های باروری افغانستان با بهره گیری از روش های مختلف است. برای این منظور، داده های پیمایش جمعیت و سلامت افغانستان در سال 2015 مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است. با به کارگیری تکنیک غیرمستقیم براس و رله، میزان باروری کل افغانستان در سال مذکور به ترتیب، 5.0 و 5.4 فرزند و با به کارگیری روش مستقیم، معادل 5.0 فرزند به ازای هر زن برآورد گردید.  میزان باروری نکاحی براساس سن 7.1 فرزند و براساس رتبه 7.0 فرزند به ازای هر زن و به همین ترتیب میزان باروری تجمعی با روش نسبت توالی زنده زایی 7.2 فرزند به دست آمد. براساس مقادیر نسبت های توالی زنده زایی 90 درصد زنان 49-45 ساله در افغانستان در سال 2015 حداقل 5.0 فرزند داشته اند. همچنین 77 درصد از زنان در این گروه سنی که 7.0 فرزند داشته اند، برای داشتن فرزند هشتم پیش رفته اند. یافته ها حاکی از آن است که داده های پیمایش سلامت و جمعیت 2015 به عنوان یک منبع داده ای در دسترس می تواند بادقت نسبی، شواهدی از سطح و الگوهای سنی باروری افغانستان ارایه دهد.

  کلیدواژگان: میزان باروری کل، باروری نکاحی، نسبت توالی زنده زایی، پیمایش جمعیت و سلامت، افغانستان
 • رقیه خسروی*، فرانک دالوند صفحات 429-466

  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت رفاه ذهنی مهاجران افغانستانی ساکن شهر شیراز و عوامل مرتبط با  آن به صورت پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این مطالعه مهاجران افغانستانی 59-15 ساله ساکن شهر شیراز بودند و با روش نمونه گیری تصادفی 380 نفر از آن ها گزینش شدند که به صورت حضوری و با ابزار پرسشنامه مورد پرسشگری قرار گرفتند. مقیاس احساس رفاه که در این پژوهش استفاده شده، حاصل تلاش سام آرام و محبوبی (1393) است. در این پژوهش، 62.2 درصد از پاسخگویان به طور متوسط و 30.8 درصد از آن ها تا حد زیادی احساس رفاه داشته اند. پس به طورکلی، رفاه ذهنی مهاجران در این تحقیق متوسط رو به بالا بوده است. همچنین یافته های تحقیق از رابطه ی جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، مدت زمان اقامت در ایران، درآمد و طبقه اقتصادی با سطح رفاه ذهنی شهروندان افغانستانی ساکن شهر شیراز حکایت دارند. نتایج نشان می دهد که احساس رفاه نسبی است و می توان گفت برداشت افراد از شرایط عینی زندگی و واقعیت های موجود، تعیین کننده ی احساس افراد درباره زندگی و کیفیت آن است که می تواند احساس خوشبختی یا بدبختی نسبت به آن را نیز شکل دهد.

  کلیدواژگان: رفاه ذهنی، رضایت از زندگی، شادکامی، مهاجران افغانستانی، شیراز
 • باقر فتوحی مهربانی، کرامت الله زیاری*، احمد پوراحمد، سعید زنگنه شهرکی صفحات 467-503

  در مقایسه با انواع گونه های مهاجرت، مهاجرت افراد خلاق و بامهارت بالا به ویژه در سطح داخل کشور کمتر موردتوجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تبیین عوامل موثر بر تصمیمات مکانی و مهاجرتی سرمایه انسانی خلاق و بامهارت بالا به کلانشهر تهران است؛ تا سازوکاری که تهران از طریق آن طبقه خلاق کشور را به خود جذب می کند را فهم و درک نماید. این پژوهش از دریچه نگاه گفتمان تفسیری و روش کیفی به مسیله پژوهش نگاه می کند واز تحلیل محتوا کیفی برای تجزیه و تحلیل داده استفاده می کند. داده های مورد نیاز نیز با تکنیک مصاحبه از بین 19 مشارکت کننده گردآوری شده است. بر اساس یافته ها، 9 متغیر بیشترین تاثیر را در تصمیمات مکانی و مهاجرتی سرمایه انسانی خلاق و بامهارت بالا در ایران و بخصوص کلان شهر تهران دارند. این 9 متغیر به ترتیب اهمیت عبارت اند از مدارا و تنوع؛ امکانات، مزیت ها و تمایزات؛ فرصت های اقتصادی و شغلی؛ نقش دانشگاه و محیط علمی؛ فرهنگ و سبک زندگی؛ احساس و امکان پیشرفت؛ عوامل شخصی و خانوادگی؛ داشتن جو بین المللی؛ موانع و معایب. تهران با داشتن دست بالا در این متغیرها جریان طبقه خلاق کشور را به سمت خود روانه می کند,

  کلیدواژگان: طبقه خلاق، تصمیمات مکانی و مهاجرتی، سرمایه انسانی خلاق و با مهارت بالا، کلانشهر تهران، روش کیفی
|
 • Mohammad Mirzaie Pages 5-7
 • Hamideh Nazari-Nodoushan, Maliheh Alimondegari *, Gholamali Farjadi, Seyedeh Zahra Kalantari-Banadaki, Mansour Mahinizadeh Pages 9-55

  Human resources is one of the most important factors of production that plays an effective role in the economic growth and development of the country. The Human Resources market is more sensitive compared to other markets; because in addition to being affected by economic factors, it is also affected by social and demographic factors. In this research, the determinants of labor supply in Iran were studied by developing a system model based on the qualitative system dynamics Approach. This method helps the policymakers to get a deep understanding of the complexities and delays in the system by seeing the different fields as interdependent. The labor force participation rate as the proportion of the working-age population of a country that is active (employed or unemployed) in the labor market is an indication of the relative supply of labor. The paper uses expert opinions and previous research to identify demographic, economic, and social factors that affect labor force participation, such as marriage, fertility, retirement, immigration, economic growth, job opportunities, human capital, and corruption. According to the results, with the increase in GDP and consequently the increase in job opportunities, the probability of finding a job increases, and foreign migrations decrease. This path, together with the increase in the retirement age and the reduction of corruption, which faces the path of economic growth with many obstacles, can lead to an increase in the labor supply.

  Keywords: labor market, Labor supply, Labor Force Participation Rate, Qualitative system dynamics, Iran
 • Neda Rahimi, Hossein Ghodrati *, Shafieh Ghodrati Pages 57-95

  Today, despite the extended awareness and knowledge of the public in the various fields, early marriages are still common in the world and Iran. North Khorasan is among the provinces with the highest number of early marriages in Iran. The current research aims to study the causal, contextual, and intervening factors affecting early marriages among under 15 year old women in Titkanlu city in North Khorasan province. The research method is a qualitative method and the grounded theory approach is also applied. The participants of the present study include 24 under 15-year-old married women from Titkanlu City, who were selected using purposeful and theoretical sampling methods. The data were collected using in-depth semi-structured interviews and analyzed through the systematic procedures by Strauss and Corbin (1990) in three "open", "central" and "selective" coding phases. The research findings indicate that the causal conditions affecting early marriages are: individual factors, family factors, social factors, cultural factors, and economic factors. The importance of the body and the use of mass media are also known as contextual conditions affecting early marriages. Religious and traditional beliefs and hegemonic masculinity are also intervening factors that have been effective in early marriages in Titkanlo city.

  Keywords: Marriage, Early marriage, Child Marriage, grounded theory, Women of Titkanlu city
 • Milad Bagi * Pages 97-148

  The increasing prevalence of childlessness over the last four decades worldwide has garnered the attention of researchers. This research aims to review studies on childlessness in Iran and worldwide. The studies were categorized into three sections: childlessness rate, causes, and consequences. The childlessness rate is generally lower in developing regions compared to developed countries, although it is increasing in the former group. The most significant causes of childlessness include urbanization, expansion of education, the cost of raising children, gender equality, individual independence, and well-being, concerns about population growth and environmental sustainability, the structure of welfare states, and diminishing religion and religious beliefs influence. The consequences of childlessness tend to be predominantly negative, with depression, anxiety, social stigma, divorce, and spousal violence. Nonetheless, some positive outcomes, such as higher life satisfaction and well-being, have also been reported. An overlooked aspect in this area is the neglect of men and the need to examine the impact of this phenomenon on families and society, rather than solely focusing on women. Only a few studies have been conducted on childlessness in Iran, and accurate statistics regarding its prevalence are unavailable. The existing statistics are derived from studies conducted for different purposes. The findings suggest that childlessness has not yet escalated to a problematic level, despite the increasing trends.

  Keywords: Childlessness, voluntary Childlessness, involuntary Childlessness, Low fertility, Literature review
 • Mohammad Abbaszadeh, Saeid Nouri *, Ebrahim Ganji-Afsouran, Zahra Yahyaei-Mojdehi Pages 149-190

  Male infertility has been defined as one of the significant disorders and complex social issues with various consequences. This study aimed to explore the lived experience of infertile men using a qualitative and phenomenological approach. The research population consisted of 17 men undergoing treatment at the Mehr Infertility Institute in Rasht. A purposive sampling method was used to select the participants, and sampling continued until data saturation at which point no new information was obtained. The research employed semi-structured interviews, which were analyzed using Colaizzi’s method. The findings revealed that the predominant theme is "silent masculinity." This situation proved to be paradoxical and multi-faceted for infertile men, as evident in eleven sub-themes: feeling of despair about parenthood, existential crisis, cognitive shift in the realm of fertility, the label of "having no offspring," erosion of marital capital, pervasive suffering, erosion of social capital, blurred masculine identity, proximity to the downfall of life, feigned indifference, and living in the shadow. Infertility and delayed parenthood, as a multidimensional dilemma, have brought about specific conditions and are accompanied by entrenched cultural patterns, and mental and social tensions.

  Keywords: infertility, INFERTILE MEN, silent masculinity, Masculine identity, Cultural Patterns
 • Saeed Khani *, Hossein Daneshmehr, Asrin Behzadinia Pages 191-233

  Considering the importance of the compatibility of job roles with long-term family commitments, this study investigated the relationship between work-family conflict and marriage-childbearing attitudes of employed women. The theoretical framework is based on role conflict, gender inequality, social support, and economic resources theories. The study according to the type and method of data collection, is quantitative. The field of study is Sanandaj and the sample includes 338 employed never-married and married women aged 15-49 who were selected by multistage cluster and simple sampling. The results showed that never-married women who experience higher work-family conflict consider an older age suitable for marriage. Also, the higher experience of work-family conflict among married women is associated with the attitude of having fewer children. The findings of multivariate analysis showed that among never-married women, 23.5% of the changes in attitude towards marriage age were explained by employment status and work-family conflict; and among married women, 42.5% of the changes in attitude towards the ideal number of children were explained by work-family conflict and age. Placing women in safe job positions and resolving work-family conflicts by adopting family support policies to realize the ideals of marriage-childbearing are the policy recommendations of this study.

  Keywords: work-family conflict, Attitude to the age marriage, Attitude to child number, Employed women, Family supportive policies
 • Zahra Mila Elmi *, Hajar Ahmadi, MohammadTaghi Gilak Hakimabadi Pages 235-273

  This study examines how socioeconomic and demographic factors influence labor force participation (LFP) in Iran. Data from the Iranian Household Income and Expenditure Survey applied the pseudo-panel data method used. The logit model estimations show that there is an inverted U-shaped relationship between age and the probability of LFP, with higher chances of entering the labor market at younger than at middle or old ages. Marital status also affects LFP, with respectively never-married and divorced people more likely to participate in the labor market than married people. Being a student reduces the likelihood of LFP while having a larger household size and a higher level of education increases it. Being the head of the household increases the probability of LFP by 39%. Demographic trends in Iran, such as the high proportion of young adults (25-44 years old) who want to join the labor force, the large number of young people in higher education, and the rising rates of divorce and singlehood, suggest that the economic participation rate will increase shortly. Therefore, this important issue should be considered in the macro-policy.

  Keywords: Economic participation rate, household income expenditure data, Socio-economic factors, Demographic Factors, Pseudo -panel data method
 • Serajeddin Mahmoudiani *, Ahmad Dorahaki, Manzar Abedi Pages 275-304

  The ideal number of children provides an estimate of women's actual fertility. In addition to the numerous social and health consequences, domestic violence against women can have an impact on their fertility and childbearing ideals. This quantitative study aims to investigate the influence of domestic violence on women's ideal fertility. The study employed a survey method and utilized the multi-stage cluster sampling technique to survey 379 married women of reproductive age in the city of Sadra, Fars province. Data collection was conducted using a structured questionnaire. The findings revealed that the most prevalent ideal fertility pattern among the participants is having two children. Furthermore, the results indicated that 13.5% of the women surveyed experienced moderate to high levels of violence. Multivariate regression analysis demonstrated that an increase in domestic violence against women is associated with a decrease in their ideal fertility. Thus, strengthening the foundation of families and reducing domestic violence against women can impact population growth. Consequently, it is recommended to incorporate the reduction of domestic violence against women into new population policies.

  Keywords: Women, Domestic Violence, Ideal number of children, Educational, Occupational Status, The city of Sadra
 • Arezoo Bagheri, Mahsa Saadati * Pages 305-362

  It seems necessary to identify underlying factors of conflict between couples, and especially women before starting marriage life, to prevent divorce in the later stages of marriage. The current study aims to investigate the factors affecting First Marriage Survival (FMS) of 279 divorced women without marriage life experience. First, the most important determinants of women’s FMS were selected using the non-parametric survival forest approach, and then parametric survival models were fitted to the data. FMS of 17.9% and 30.1% women were less than one year and 1-2 years, respectively. Using the most efficient survival forest algorithm in forecasting, important covariates were extracted and the shared frailty Weibull accelerated failure time model was fitted as the final FMS model; educational years (P-value=0.001) and informal (P-value=0.013) and formal (P-value=0.007) acquaintance years had significant effects on these women’s FMS. Therefore, it is necessary to adopt appropriate policies to provide the possibility of employment for educated women, increase the formal acquaintance duration, and reduce the informal acquaintance duration to survive women's marriages in the pre-marriage period.

  Keywords: Women's first marriage survival, Survival forests, Parametric survival models, Frailty survival models
 • Jafar Kord-Zanganeh, Ali Ghasemi-Ardahaee * Pages 363-392

  This paper aims to study some of the consequences of divorce for divorced women with an emphasis on socio-demographic variables; monthly income, age, education level, and size of the household. Using the survey method, the data were collected in the form of a questionnaire and the form of a targeted and available sample of 440 divorced women in Ahvaz City. According to the findings, among the most important social problems of divorced women can be mentioned the humiliating and oppressive society's view of women, the feeling of being under constant surveillance, and frequent harassment that weakens women's self-confidence. The insufficient income of divorced women to meet the needs of themselves and their children has caused this group of women to face severe economic deprivation. Being affected by children's feelings and emotions as well as feeling depressed in divorced women is one of the most important psychological consequences of divorce. In issues related to health and physiology, the increase in the consumption of sedatives in divorced women has led to changes in their body structure and the deterioration of their health. One of the important findings of this research is the priority of social issues over other issues (economic, psychological, and physiological). Divorced women who have lower income, education, and age, compared to divorced women who have better education and economic status and older age, suffer from more social, economic, psychological, and physiological issues and problems. The results of this article can be effective in many dimensions in understanding and dealing with the issue of divorce and can be a way for policymakers and planners to pay more attention to the issues of divorced women.

  Keywords: Divorce, Divorced women, consequences of divorce, Social Issues, support institutions, social stigma
 • Aman Nazari, Hajieh Bibi Razeghi Nasrabad, Maliheh Alimondegari *, Mohammad Torkashvand-Moradabadi Pages 393-427

  Afghanistan's fertility status and other demographic aspects are poorly understood due to the country's insecurity, political instability, and lack of reliable population data. The country has a low contraceptive prevalence rate and varying estimates of the total fertility rate, which cast doubt on the validity of its population data and its demographic estimates. The 2015 Demographic and Health Survey of Afghanistan (AFDHS2015) is the only available data source that can be used to analyze the country's fertility status. This study aims to assess the validity and reliability of the AFDHS2015 data using different methods and to examine the pattern and trend of fertility in Afghanistan. This survey included 29,461 women aged 15-49 from all over Afghanistan. The total fertility rate (TFR) of Afghanistan in 2015 was estimated using different methods the indirect Brass P/F Ratio and Rele methods yielded 5 and 5.4 children per woman, respectively, while the direct method yielded 5 children per woman. The marital fertility rate (MFR) is 7.1 children per woman based on age and 7 children per woman based on parity. The average parity progression ratio (PPR) and the cumulative fertility rate (CFR) of married women also indicate that each woman had 7.2 children by the end of her reproductive years. According to the PPR values, 90% of women aged 45-49 in Afghanistan had at least 5 children in 2015. Moreover, 77% of women in this age group who had 7 children proceeded to have an eighth child. The results suggest that AFDHS2015 data, as the only available data source, can provide relatively accurate evidence of the level and age patterns of fertility in Afghanistan.

  Keywords: Total Fertility Rate, Marital Fertility Rate, Parity progression ratio, Demographic, health survey, Afghanistan
 • Roghayeh Khosravi *, Faranak Dalvand Pages 429-466

  This study aimed to examine the subjective well-being of Afghan immigrants residing in Shiraz and explore the factors associated with it. The statistical population of this research comprised Afghan immigrants aged 15-59 living in Shiraz city, from which a random sample of 380 individuals was selected. Data collection involved in-person interviews and the administration of a questionnaire. The well-being scale utilized in this study was developed by Samaram and Mahboubi (2013). The findings indicate that, on average, 62.2% of the respondents reported a moderate level of well-being, while 30.8% expressed a high degree of well-being. Overall, the subjective well-being of immigrants in this research was considered average. Moreover, the results highlight the association between gender, marital status, employment status, length of stay in Iran, income, and economic class with the level of subjective well-being among Afghan citizens living in Shiraz. The perception of well-being is relative, as individuals' assessment of the objective life conditions and existing realities shape their feelings about life and its quality, consequently influencing their level of happiness or unhappiness.

  Keywords: Subjective well-being, life satisfaction, happiness, Afghan Immigrants, Shiraz
 • Bagher Fotuhi-Mehrabani, Keramatollah Ziari *, Ahmad Pourahmad, Saeed Zanghane Shahraki Pages 467-503

  The migration of creative and highly skilled people has received less attention, especially at the national level, compared to all types of migration. The purpose of this research is to explain the factors that influence the location and migration decisions of creative and highly skilled human capital in the metropolises of Iran, with a focus on the metropolis of Tehran. It also aims to understand and explain the mechanism by which Tehran attracts the country's creative class. This research was carried out using the method of content analysis, and the required data and information were collected from 19 participants using the interview technique. Based on the findings, in Iran and especially in the Tehran metropolis, nine variables have the greatest impact on the location and migration decisions of creative and highly skilled human capital. They are Tolerance and Diversity, Facilities, Advantages and Distinctions, Economic and Professional Life, Culture and Lifestyle, Feeling Progressed, Personal and Family, International Atmosphere, and Obstacles and Disadvantages. Since Tehran has the upper hand in these variables, it directs the flow of the country's creative class to itself; thus, 52% of the creative class of the metropolises is concentrated in Tehran. Moving towards decentralization policies, especially from the metropolis of Tehran and balanced regional development in the country, can provide the basis for brain circulation in the country and, consequently, a relatively balanced distribution of the creative class.

  Keywords: Creative Class, spatial, migration decisions, creative, highly skilled human capital, Tehran metropolis, Qualitative Method