فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی پلیس - سال دهم شماره 3 (پیاپی 38، پاییز 1402)

نشریه مطالعات فرهنگی پلیس
سال دهم شماره 3 (پیاپی 38، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا یوسف زاده چوسری* صفحات 1-10

  هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج ویژگی های پلیس چندفرهنگی، و رویکرد پژوهش، کیفی و روش پژوهش، مرور نظام مند بود. کلیه منابعی که در بازه زمانی 2000 تا 2023 به موضوع ویژگی ها و ماهیت پلیس چندفرهنگی پرداخته بودند، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه آماری، کلیه منابع دردسترس پژوهشگر بود که در بازه زمانی 2000 تا 2023 به موضوع ویژگی ها و ماهیت پلیس چندفرهنگی اختصاص داشتند. ابزار پژوهش،  چک لیست محقق ساخته بود. کلیدواژه هایی همچون «multicultural ’چندفرهنگی‘» در پایگاه های اطلاعاتی خارجی، همانند Elsevier, Eric  Science direct, PubMed و کلیدواژه های فارسی مشابه، در پایگاه های داخلی، مانند ایران داک، سید، نورمگز و مگ ایران با استفاده از موتورهای جستجوی یاهو و گوگل در بازه زمانی مذکور منایع مربوط به موضوع پژوهش مورد جستجو قرار گرفتند. پس از بررسی با استفاده از معیارهای ورود، از بین 59 منبع یافت شده، تعداد 18 مقاله متناسب با اهداف پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی-تحلیلی و برای تعیین اعتبار آن ها، از ممیزی بیرونی استفاده شد. براساس نتایج پژوهش، تعداد 30 ویژگی برای پلیس چندفرهنگی وجود دارد که برخورداری پلیس از ویژگی های شناسایی شده، زمینه برخورد آن ها با مسایل محیط های چندفرهنگی را فراهم می کند.

  کلیدواژگان: چندفرهنگی، پلیس، مشخصه های پلیس
 • حسین مرادی مخلص*، مهری ایمان نژاد صفحات 11-26

  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی یادگیری سیار مبتنی بر الگوی طراحی انگیزشی کلر بر یادگیری مادام العمر مفاهیم فرهنگی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت اجرا، از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس ابتدایی دولتی منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 423 نفر بود که تعداد 40 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و براساس کلاس درس همتا شدند. یک کلاس با 20 دانش آموز به عنوان گروه آزمایش و کلاسی دیگر نیز با 20 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. در این پژوهش، به منطور اندازه گیری یادگیری مادام العمر از پرسشنامه استاندارد وتزل و همکاران (2010) با پایایی آلفای کرونباخ 73/0 استفاده شد. آموزش مفاهیم فرهنگی با تاکید بر مولفه اخلاق، براساس الگوی طراحی انگیزشی کلر طی 6 جلسه 45دقیقه ای برای گروه آزمایش در نرم افزار شاد طراحی و برگزار گردید. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که محیط یادگیری سیار مبتنی بر الگوی طراحی انگیزشی کلر، تاثیر مثبت و معنا داری بر یادگیری مادام العمر مفاهیم اخلاقی دانش آموزان دارد (01/0<p). بنابراین، الگوی طراحی انگیزشی کلر باعث ارتقای باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش مفاهیم، مهارت جستجوی اطلاعات مفاهیم و توجه به فرصت های یادگیری مادام العمر مفاهیم فرهنگی با تاکید بر حوزه اخلاق می شود. درنتیجه، کاربست الگوی طراحی انگیزشی کلر در محیط یادگیری سیار در کنار سایر الگوها می تواند منجربه نتایج مفیدی در بهبود یادگیری مادام العمر مفاهیم فرهنگی گردد.

  کلیدواژگان: یادگیری سیار، طراحی انگیزشی کلر، یادگیری مادام العمر، مفاهیم فرهنگی
 • رضا دوستدار*، حسن کلاکی کردکلایی صفحات 27-43

  مقاله پژوهشی حاضر به دنبال شناسایی راهبردهای ارتقای وضعیت فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا است. لذا سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه مولفه ها و شاخص های فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا چیست؟ و راهبردهای کلان و اجرایی ارتقای فرهنگ دینی آنان چه می باشد؟روش تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع متوالی بوده و در سه فاز پژوهشی صورت گرفته است. جامعه آماری در دو مرحله شامل خبرگان برون سازمانی به تعداد 26 نفر و مدیران و کارشناسان درون سازمانی به تعداد 420 به لحاظ علمی تعیین گردیدند. در این تحقیق از اعتبار سازه ای و صوری برای تعیین الگوی نظری و ابزار پرسشنامه از منظر خبرگان برون سازمانی استفاده شد سپس در میان 420 نفر از مدیران و کارشناسان، روایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. بنابراین در این تحقیق از روایی صوری نظر خبرگان سازمانی و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از مقدار آلفای کرونباخ بالای 0.7 مورد استفاده قرار گرفته است. در روش کیفی نیز با بهرمندی از روش تحلیل محیطی و سوات و QSPM استفاده گردیده است.نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که وضعیت فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا از منظر روسا و مدیران رده های عقیدتی سیاسی فراجا عدد 68 از 100 و در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد. در راهبردشناسی برای شناسایی عوامل محیطی بیرونی (تهدیدات و فرصت ها) و عوامل محیطی داخلی (ضعف و قوت های) موثر بر وضعیت فرهنگ دینی کارکنان وظیفه فراجا، پس از اخذ نظرات 420 نفر از روسای و معاونان در رده های عقیدتی سیاسی فراجا در کل کشور، 45 عوامل کلیدی...

  کلیدواژگان: ضعف ها و تهدیدهای فرهنگی، فرصت ها و قوت های فرهنگی، راهبردشناختی، ارتقای فرهنگ دینی
 • رعنا کاظمی، احد نوروززاده* صفحات 45-65
  پژوهش حاضر با هدف ترسیم نقشه راه تعالی و مقاوم سازی فضای فرهنگی براساس سیاست های کلی نظام با دو رویکرد کیفی و کمی انجام گرفته که ازلحاظ طرح، اکتشافی و ازنظر نوع در بخش کمی، توصیفی است. در بخش کیفی، از روش داده بنیاد و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی 30 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و خبرگان فرهنگی استان اردبیل بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، کلیه کارشناسان فرهنگی ادارات دولتی استان به تعداد 279 نفر بودند که مطابق جدول مورگان 162 نفر از آن ها انتخاب گردیدند. مجموعه داده های حاصل پس از طی فرآیند مستمر رمزگذاری های باز، محوری و گزینشی و استفاده از نرم افزار MaxQDA، درقالب 128 رمز باز، 67 مفهوم، 11 مقوله و 6 طبقه براساس رویکرد سامان مند سازماندهی شدند. نتایج حاصل از خروجی نرم افزار Smatr PLS و آزمون حداقل مربعات جزیی، شاخص ’’بازنگری و به سازی در طراحی فضاها و بهینه سازی خدمات با هدف کاهش اختلاط غیر ضروری پسر و دختر‘‘ با ضریب مسیر 830/0 به عنوان اثرگذارترین شاخص شناسایی شد. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که مقوله ’’نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب‘‘ موثرترین مقوله در نقشه راه ترسیم شده بوده است.
  کلیدواژگان: تعالی فرهنگی، مقاوم سازی فرهنگی، سیاست های نظام
 • جمشید سروری، هیدا طوافی* صفحات 67-79
  پژوهش پیش رو، باهدف سنجش میزان هوش فرهنگی و تشریح رابطه آن با میزان قوم گرایی در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه ملایر به روش پیمایشی و با بهره گیری از پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 350 نفر است و نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، دانشجویان در سطح متوسط به بالا (43/73) از هوش فرهنگی برخوردار هستند. همچنین، میزان قوم گرایی آن ها پایین تر از سطح متوسط (49/56) به دست آمد. نتایج آزمون همبستگی، نشان از معنادار و معکوس بودن رابطه بین هوش فرهنگی (50/0-) و میزان قوم گرایی دارد. به علاوه، هم بستگی معناداری میان ابعاد هوش فرهنگی (شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری) با قوم گرایی تایید گردید. علاوه بر این، نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از بین متغیرهای مستقل ابعاد هوش فرهنگی، متغیرهای هوش فرهنگی رفتاری با مقدار بتای 29/0 و هوش فرهنگی شناختی با مقدار بتای 27/0، بیشترین سهم را در تبیین متغیر وابسته داشته اند. درنهایت، مجموع متغیرهای واردشده در الگوی رگرسیونی توانسته اند که 4/32 درصد از واریانس و یا تغییرات میزان قوم گرایی دانشجویان را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، قوم گرایی، قومیت، فرهنگ
 • علیرضا بیگی راد، سید علیرضا افشانی* صفحات 81-94

  هدف از انجام این پژوهش، ارایه مدل آموزش همگانی پلیس در افق زمانی ده ساله بود. پژوهش حاضر، دارای رویکردی کیفی و روش نظریه داده بنیاد است. داده ها با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. پانزده نفر از متخصصین و خبرگان، شامل مدرسین آموزش همگانی فراجا، مشاوران و روان شناسان فراجا و مدیرانی که حداقل دارای سابقه در امور طراحی، برنامه ریزی و آموزش در زمینه آسیب های اجتماعی به شهروندان هستند، به روش نمونه گیری نظری و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تعیین اعتبار، از معیارهای مطرح شده به وسیله لینکلن و گوبا (1985) استفاده شد. در این مسیر، چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری در تضمین صحت و قابلیت اعتماد پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز بر مسیرنمای حساب رسی تکیه گردید. جهت تحلیل داده ها سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش، در قالب یک مقوله هسته نهایی با عنوان تکنولوژی آموزشی تخصص نگر در پلیس آینده برساخت شده است. همچنین، مدل مفهومی نظام مند در قالب چندین مقوله استخراج شده است: موجبات علی، شامل غنای محیط، شبکه های همگانی و تیپ شخصیتی؛ شرایط زمینه ای، شامل کارآمدی مربیان، روش های تدریس، برساخت های آموزشی پلیس و عوامل محیطی؛ شرایط مداخله گر، شامل مشکلات اجتماعی، عصر دیجیتال، آینده مالی مبهم و آسیب شناسی مناطق؛ راهبردها، شامل غنای محتوا، القای حس شوخ طبعی، کاربردپذیری مسایل و مدیریت اقتدارگرایانه و درنهایت پیامد ها، شامل مقابله با آسیب های اجتماعی، تولید و احساس امنیت و پویایی در روابط. درمجموع، در 310 مفهوم، 30 مقوله فرعی، 18 مقوله اصلی و 1 مقهله پدیده مرکزی ارایه شد.

  کلیدواژگان: فراجا، آموزش همگانی، برنامه توسعه هفتم، عصر دیجیتال
|
 • Mohammadreza Yousefzadeh * Pages 1-10

  The aim of this study was to identify and extract the characteristics and nature of the multicultural police between the years 2000 and 2023. The statistical sample consisted of all available resources to the researcher that discussed the characteristics and nature of the multicultural police during the specified time frame. The research tool used was the researcher's checklist developed by the researcher. In order to gather relevant information, foreign databases such as Elsevier, Eric Science Direct, and PubMed, as well as Persian databases including SID, Irandoc, Noormagz, and Magiran, were searched using keywords such as "multicultural," utilizing Yahoo and Google search engines. A total of 59 sources were found, and after applying inclusion criteria, 18 articles were selected based on the research objectives and the specified time period. The data was analyzed using a descriptive-analytical method. External audit was employed to ensure the validity of the data. The results of the study identified and extracted 30 characteristics associated with the multicultural police. Possessing these identified characteristics enables the police force to effectively address the challenges presented in multicultural environments and engage in constructive approaches.

  Keywords: Multicultural, Police, Police characteristics
 • Hossein Moradimokhles *, Mehri Emannejad Pages 11-26

  The aim of the present research was to investigate the impact of mobile learning, based on Keller's motivation educational design model, on the lifelong learning of students' Cultural concepts in the course of social studies. This study adopted a semi-experimental approach, employing a pretest-posttest control group design. The statistical population for this research consisted of all 6th-grade female students attending government primary schools in the 2nd district of Tehran during the academic year 2019-2020, totaling 423 individuals. A sample of 40 students was selected using a multi-stage random sampling method. One class, consisting of 20 students, was designated as the experimental group, while another class, also comprising 20 students, was assigned as the control group. In order to measure lifelong learning, Wetzel's and et al (2010) standard questionnaire was employed in this research, exhibiting a Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.73. The educational intervention for teaching ethical concepts, based on Keller's motivational design model, was delivered to the experimental group through six sessions, each lasting 45 minutes, utilizing the Shad app. The results of the covariance analysis revealed that the mobile learning environment, implemented based on Keller's motivation educational design model, exerted a positive and statistically significant impact on the lifelong learning of students' ethical concepts (P<0.01). Therefore, Keller's motivational design model effectively enhances learners' beliefs relating to the acquisition and motivation of moral concepts, their ability to seek information on ethical topics, and their inclination towards embracing opportunities for lifelong learning in the domain of ethical concepts.

  Keywords: Mobile learning, Keller's motivation design model, Lifelong Learning, Cultural concepts
 • Reza Doustdar *, Hasan Kalaki Pages 27-43

  The present article, in a qualitative and quantitative way, seeks to identify strategies to improve the religious culture of Faraja soldiers. The research method is an exploratory mix of sequential type in three phases and the research tool is the questionnaire. In the qualitative part, the number of participants was 30, and in the quantitative part, the statistical sample consisted of 420 people from presidents and vice-presidents in ideological-political ranks. The validity of the questionnaire tool was measured by the form of formal validity and by obtaining the opinion of scientific experts and internal experts, and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha value above 0.95. For sampling, available targeted sampling was used and in order to analyze the data, SWAT and QSPM environmental analysis model were utilized. The analysis method was a follow-up analysis, therefore we made use of SWAT analysis as the fundamental method in the qualitative part, and then the analysis of descriptive statistics indicators was used to determine strategies as a supplement. After strategic studies, using the SWAT model, the grand strategy for improving the status of religious culture of Faraja soldiers is promoting soft cultural power with an emphasis on the implementation of the duty of comanding to do good deeds. Furthermore, fifteen implementation strategies have been determined and suggested.

  Keywords: Cultural Opportunities, Threats, Cultural Weaknesses, Strengths, promotion of religious culture
 • Rana Kazemi, Ahad Norouzzadeh * Pages 45-65
  The present research aims to develop a roadmap for excellence and cultural stregnthening based on the general policies of the regime, employing both qualitative and quantitative approaches, which are exploratory in nature and descriptive in terms of methodology. The qualitative part used a data-driven method, while the quantitative part employed structural equation modeling. The participants in the qualitative part included 30 university professors, managers, and cultural experts from Ardabil province, selected through snowball sampling method. In the quantitative part, a total of 279 cultural experts from government institutions in the province were included using stratified random sampling, with 162 of them being selected based on Morgan's table. The collected data, after undergoing continuous processes of open, pivotal, and selective coding, and utilizing MaxQDA software, were organized into 128 open codes, 67 concepts, 11 categories, and 6 themes according to a systematic organizational approach. The results obtained from the outputs of Smart PLS software and partial least squares regression analysis identified the index of "Revision and Reconstruction in Space Design and Service Optimization to Reduce Unnecessary Mixing of Boys and Girls" with a path coefficient of 0.830 as the most influential index. Furthermore, the research findings demonstrated that the concept of "Institutionalizing the Culture of Chastity and Hijab" was the most influential category in the developed roadmap.
  Keywords: Cultural Excellence, Cultural strengthening, regime policies
 • Jamshid Soruri, Hida Tavafi * Pages 67-79
  The current study was conducted to measure the level of cultural intelligence and determine its relationship with the level of ethnocentrism among students residing in the dormitories of Malayer University, including both governmental and self-governing dormitories. The research was carried out using a survey method and questionnaire technique. The statistical population included all non-native students residing in dormitories in 1401, with a sample size of 350 people selected using Cochran's formula through random sampling .The descriptive results of the research indicate the desirability of the research variables, especially the cultural intelligence variable and its dimensions, with students exhibiting a high average level (43.73) of cultural intelligence. Additionally, their level of ethnocentrism was estimated to be lower than the average level (56.49). The results of the correlation test illustrate a significant and inverse relationship between cultural intelligence (-0.50) and the level of ethnocentrism. Moreover, a significant correlation between the dimensions of cultural intelligence (cognitive, metacognitive, motivational, and behavioral) and ethnocentrism has been confirmed. The regression results indicate that, among the independent variables of cultural intelligence dimensions, behavioral cultural intelligence variables with a beta value of 0.29 and cognitive cultural intelligence with a beta value of 0.27 have contributed the most to the explanation of the dependent variable. Finally, the total variables included in the regression model have been able to explain 32.4% of the variance or changes in the level of ethnocentrism among the students.
  Keywords: cultural intelligence, ethnocentrism, ethnicity, Culture
 • Alireza Beigi Rad, Seyed alireza Afshani * Pages 81-94

  The aim of this research was to design a model to elucidate social damages and universal police education for families. This qualitative study follows the grounded theory methodology. Data were collected using semi-structured in-depth interviews. A purposive sampling technique, combined with snowball samplThe aim of this research was to present a model for communal police education over a ten-year time horizon. The present study utilized a qualitative approach and employed the grounded theory methodology. Data were collected through semi-structured in-depth interviews. Fifteen experts and professionals, including instructors of FARAJA universal education, FARAJA counselors and psychologists, and managers with a minimum level of experience in the design, planning, and education concerning social harms to citizens, were selected using theoretical sampling and the snowball sampling method. To establish validity, the criteria proposed by Lincoln and Guba (1985) were used, including credibility, transferability, dependability, and confirmability, to ensure the accuracy and trustworthiness of the qualitative research. For reliability assessment, an audit trail was followed. Data analysis involved three stages: open, axial, and selective coding. The results of this study have been synthesized into a core theme entitled "Specialty-Oriented Educational Technology in Future Police." Furthermore, a systematic conceptual model has been extracted, comprising multiple themes: causal factors including environmental richness, public networks, and personality types; contextual factors including instructor effectiveness, teaching methods, police training constructs, and environmental factors; intervening factors including social problems, the digital age, uncertain financial future, and regional pathology; strategies including content richness, humor induction, applicability of issues, and power-oriented management; and ultimately, consequences including addressing social harms, generating a sense of security, and fostering dynamism in relationships. In total, 310 concepts, 30 sub-themes, 18 main themes, and 1 central phenomenon were presented.ing, was used to select 15 experts and professionals including instructors of FARAJA (Law Enforcement Command of the Islamic Republic of Iran) universal education, FARAJA counselors and psychologists, and managers with experience in designing, planning, and educating citizens about social harms. The criteria proposed by Lincoln and Guba (1985) have been used to determine the credibility assessment. In this way, four criteria of credibility, transferability, reliability and verifiability were used to ensure the accuracy and reliability of qualitative research.Reliability was also established through an audit trail. The results of the present research have been constructed in the form of a core theme under the title of “Specialty-Oriented Educational Technology in Future Police”. Furthermore, a conceptual model in the form of causal factors including environmental richness, public networks, and personality types, contextual factors including instructors’ effectiveness, teaching techniques, police training constructs, and environmental factors, intervening factors including social problematic factor, digital/information age, uncertain financial future, and regional pathology, strategies including content enrichment, inducing a sense of humor, applicability of issues, and power-oriented management, and ultimately, consequences including addressing social harms and generating and feeling security and dynamism in relationships has been developed. Totally 310 concepts, 30 sub-themes, 18 main themes, and 1 central phenomenon were proposed.

  Keywords: Faraja, Communal education, instructors, the seventh development plan, digital age