فهرست مطالب

مجله پایش
سال بیست و دوم شماره 6 (پیاپی 112، آذر و دی 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ژیلا صدیقی*، راحله رستمی، محمود طاووسی، رامین مظفری کرمانی، صابر جباری فاروجی، سبحان ابراهیم پور، اقدس آقابابائیان، فرزانه سلطانی پور صفحات 675-686
  مقدمه

  «برنامه آموزش هنگام ازدواج» یکی از راهبردهای تقویت بنیان خانواده در کشور بوده و مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی این برنامه به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا شده است. مقاله حاضر به نتایج مرتبط با آگاهی و رضایت زوجین پرداخته است.  

  مواد و روش کار

  مطالعه با هدف بررسی «آگاهی زوجین» از نوع مداخله ای و با هدف بررسی «رضایت زوجین» از نوع مقطعی بود. جمعیت مطالعه شامل «زوجین واجد شرایط آموزش های هنگام ازدواج» و مداخله شامل «آموزش هنگام ازدواج» بود. حجم نمونه مراکز آموزشی مساوی 96 مرکز برآورد شد و نمونه گیری از کل مراکز کشور به صورت «تصادفی ساده» انجام شد. حجم نمونه معادل 2880 نفر (15 مرد و 15 زن از هر مرکز) برآورد شد و نمونه گیری به «روش غیرتصادفی آسان» بود. داده ها توسط دو پرسشنامه جمع آوری شده و با نرم افزار SPSS-18 تحلیل شدند.

  یافته ها

  قبل از آموزش، میانگین امتیاز آگاهی مساوی 8/78 (انحراف معیار = 1/693) بود که پس از آموزش به 9/34 (انحراف معیار = 1/639) افزایش یافت. کلاس ها به صورت حضوری و غیرحضوری (آنلاین و آفلاین) برگزار شده بودند و نتایج نشان داد که آموزش از نظر آماری منجر به افزایش معنی دار امتیاز آگاهی در افرادی شده است که در کلاس های حضوری و آنلاین شرکت کرده بودند و کلاس های آفلاین تاثیری در افزایش آگاهی نداشته است. آموزش منجر به افزایش آگاهی در شاغلان و غیرشاغلان و در تمامی گروه های تحصیلی شده بود. همچنین آموزش منجر به افزایش آگاهی در عمده گروه های سنی شده اما تاثیری در گروه سنی46 تا 55 سال نداشت. 87/1 درصد افراد دارای «رضایت زیاد و خیلی زیاد» از «تاریخ برگزاری آموزش» بودند و 90/3 درصد «رضایت کلی از برنامه آموزش» را به میزان «زیاد و خیلی زیاد» گزارش کردند. حدود 60 درصد افراد معتقد بودند که مدت زمان کلاس ها مناسب است. رضایت کلی زنان از برنامه بیش از مردان بود. گروه های سنی کمتر دارای رضایت کلی بیشتر بودند. رضایت غیرشاغلان بیش از شاغلان بود. افرادیکه تحصیلات دکتری داشتند، دارای بیشترین رضایت کلی از برنامه بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده موفقیت «برنامه آموزش هنگام ازدواج زوجین» در دستیابی به اهداف کوتاه مدت مانند افزایش آگاهی بوده است. بررسی تاثیر این برنامه بر اهداف بلند مدت (مانند تاثیر بر پیامدهای ازدواج)، نیاز به طراحی انواع دیگری از مطالعات دارد.

  کلیدواژگان: آموزش هنگام ازدواج، ارزشیابی، آگاهی، رضایت، ایران
 • فرزانه مفتون*، مطهره رباب علامه، افسون آیین پرست، فاطمه نقی زاده موغاری، کاظم محمد، عالیه فراهانی، فریبا رسولی صفحات 687-697
  مقدمه

  نتایج خود مراقبتی برای افراد بیمار شامل کاهش علایم و عوارض بیماری است و در مورد افراد سالم سبب پیشگیری از ابتلا در بسیاری موارد و تشخیص زودرس در سایر موارد می شود که نتایج ارزنده ای به دنبال دارد. در طول دهه های اخیر مطالعات وسیعی انجام گرفته و عوامل خطری را که سبب افزایش احتمال ابتلا فرد به بیماری های قلبی عروقی می شوند را مشخص نموده اند. آگاهی از این عوامل خطر و چگونگی کنترل آنها این فرصت را بوجود می آورد که بتوان از بروز این بیماری ها پیشگیری کرده و یا در صورت ابتلا از شدت آن کاست.

  مواد و روش کار

  این مطالعه یک پژوهش مداخله ای قبل و بعد در دو گروه مداخله و کنترل بود. جمعیت مورد مطالعه افراد میانسال تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی بودند. در هر دو گروه مداخله و کنترل، وضعیت خودارزیابی و خودمراقبتی در زمینه سلامت قلب و عروق سنجیده شد ولی آموزشها فقط برای گروه مداخله داده شد. سپس مجددا شش ماه بعد از مداخله وضعیت هر دو گروه سنجیده شد. نرم افزار SPSS24 جهت ورود داده ها و تجزیه و تحلیل استفاده شد.

  یافته ها

  در مجموع1470 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که 66 درصد زن، 34 درصد را مرد و90 درصد متاهل بودند. برخی شاخصها در گروه مداخله عبارت بودند از: " دریافت آموزش در زمینه سلامت قلب و عروق" قبل از اجرای برنامه 29 درصد، که بعد ازآن به 87 درصد افزایش یافت. "ارزیابی وضعیت سلامت قلب و عروق" قبل از اجرای برنامه 64 درصد، که بعد از آن به 89 درصد افزایش یافت. " آگاهی از عوامل خطر قلب و عروق و انواع آن" قبل از اجرای برنامه 86 درصد، که بعد از اجرای آن به 96 درصد افزایش یافت. "اقدام جهت حل عامل خطر  شناسایی شده"  قبل از اجرای برنامه 46 درصد، که بعد از اجرای آن به 56 درصد افزایش یافت. این تغییرات از نظر آماری نیز تفاوت معنی داری داشتند.

  نتیجه گیری

  تغییرات و بهبودی شاخص ها در گروه مداخله قابل ملاحظه بود. جهت تداوم این بهبودی، استقرار مستمر برنامه آموزشی مورد نیاز است و با توجه به اینکه این شاخصها شامل اثرات کوتاه مدت و تا حدودی میان مدت این برنامه ی آموزشی هستند، پیشنهاد می شود برای ارزیابی اثرات بلندمدت، با فاصله ی زمانی بیشتر مطالعات تکمیلی انجام شود.

  کلیدواژگان: ارزشیابی، برنامه، خود مراقبتی قلب و عروق، سلامت، پیشگیری
 • فاطمه دارابی، فرحناز عزتی*، طه محمدحسینی صفحات 699-708
  مقدمه

  در ایران، نیمی از کل موارد مرگ و 79 درصد مرگ ناشی از بیماری های غیر واگیر به بیماری های قلبی وعروقی نسبت داده می شود. از طرفی، بیش از 76 درصد کل بار بیماری ها و اولین علت مخارج سلامتی فاجعه بار در ایران مربوط به این بیماری ها است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت و روند ارایه خدمات خطرسنجی بیماری قلبی عروقی به تفکیک جنسیت، برای انجام مداخلات لازم در مراکز خدمات جامع سلامت استان اردبیل انجام شد.

  مواد و روش کار

  این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی، تحلیلی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود که با استفاده از داده های موجود در نظام ثبت سیستم شبکه بهداشی انجام شد. جامعه آماری این مطالعه، زنان و مردان 80-40 سال مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت جهت انجام خطرسنجی سکته های قلبی، عروقی استان اردبیل در طی سال های 1397 تا پایان 1401 بودند. اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار اکسل شد. به منظور پیش بینی آینده به روش رگرسیون خطی از تابع FORCAST استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان دهنده شیوع نسبتا بالای برخی از عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی از جمله سابقه فشارخون، دیابت، چاقی شکمی، مشکوک به دیابت، ابتلا به اختلال لیید،  نمایه توده بدنی 30 و بالاتر در زنان بود. هم چنین نتایج مطالعه نشان داد 38/3% مردان و 761/72% زنان در سطح خطر 20-10 درصد، 34/8% مردان و 65/2% زنان در سطح خطر 30-20 درصد و 28/9% مردان و 71/1% زنان در سطح خطر بالای 30 درصد قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض خطر بیماری و عوارض قلبی عروقی هستند. شناخت عوامل خطر شایع در منطقه به تمرکز مداخلات بر اقدامات پیشگیری و درمانی اثربخش و اتخاذ سیاست های آگاه از شواهد به منظور کاهش این عوامل خطر کمک می کند.

  کلیدواژگان: خطرسنجی، بیماری های قلبی عروقی، مراقبت های بهداشتی اولیه، اردبیل
 • سیده زینب رضوی، زهرا صبوحی، علی زمانی، محمدحسین عطارد، محمدجواد اسدزاده، زهرا طاهری خرامه* صفحات 709-718
  مقدمه

  سرطان کولورکتال یک مشکل سلامت جهانی است. اکثر بیماران با تشخیص زودهنگام قابل درمان هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر غربالگری سرطان کولورکتال براساس مدل پیشگیرانه سلامت در شهر قم انجام گرفت.

  مواد و روش کار

  این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی روی 300 نفراز افراد بالای 50 سال، مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستانهای آموزشی شهر قم در سال 1400 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سازه های مدل سلامت پیشگیرانه و مشخصات جمعیت شناختی و پزشکی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و رگرسیون لجستیگ چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان 10/68±57/67 بود و 48/8 درصد از ایشان را مردان تشکیل می دادند. اکثریت  شرکت کنندگان در مورد تشخیص زودرس سرطان کولورکتال آگاهی نداشتند و تنها 11 درصد آزمایش های تشخیص زودرس سرطان کولورکتال انجام داده بودند. رابطه مثبت معنی دار بین سن، سابقه خانوادگی مثبت ابتلا به سرطان، آگاهی و تاثیر اجتماعی با تشخیص زودرس سرطان کولورکتال وجود داشت. 

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که آگاهی، سن، سابقه خانوادگی مثبت ابتلا به سرطان و تاثیر اجتماعی از عوامل موثر بر تشخیص زودرس سرطان کولورکتال بودند. از نتایج مطالعه حاضر میتوان در تدوین برنامه های سیاستی و آموزشی به منظور افزایش انجام رفتارهای تشخیص زودرس استفاده نمود.

  کلیدواژگان: غربالگری، سرطان کولورکتال، مدل پیشگیرانه سلامت، در معرض خطر
 • محمود طاووسی، فرشید رضایی، ژیلا صدیقی، علی اصغر حائری مهریزی، رامین مظفری کرمانی، راحله رستمی، فاطمه سربندی، آتوسا سلیمانیان، منا سادات اردستانی* صفحات 719-725
  مقدمه

  واکسیناسیون بیماری کووید-19 به عنوان راه حل ایده آل نظام سلامت برای کنترل همه گیری این بیماری است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر واکسیناسیون کووید-19 در کشور ایران انجام شد.

  مواد و روش کار

  این پژوهش مقطعی بخشی از یک مطالعه ملی بود که طی آن زنان و مردان ایرانی بالای 18 سال با اخذ رضایت، در آن شرکت کرده و مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری به روش خوشه ای بوده و داده ها از طریق تماس تلفنی مبتنی بر پرسشنامه محقق- ساخته در پاییز سال 1400 جمع آوری شد. در این مطالعه عوامل تاثیر گذار بر انجام یا عدم انجام واکسیناسیون با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک و در محیط نرم افزار SPSS-22 بررسی شد.

  یافته ها

  در این مطالعه اطلاعات گردآوری شده 2649 نفر از 31 استان کشور مورد بررسی قرار گرفت. حدود 88 درصد از شرکت کنندگان سابقه تزریق حداقل یک دوز واکسن داشتند. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد نسبت شانس واکسیناسیون کووید-19 بین زنان و مردان مساوی است و  متغیرهای سن و وضعیت تاهل تاثیرمعنادار در این نسبت ندارند. نسبت شانس واکسیناسیون کووید-19 در دانشجویان و شاغلان (دولتی /نظامی)  به ترتیب 2/3 و 3/5 برابر بیشتر از دارندگان مشاغل آزاد بود. نسبت شانس یاد شده در افراد با درآمد بسیار خوب حدود 60 درصد کمتر از افراد با درآمد بسیار بد بود. این نسبت در افراد ساکن شهرها حدود 40 درصد کمتر از افراد ساکن روستاها بود، و در افراد دارای تحصیلات دیپلم حدود 30 درصد کمتر از دارندگان تحصیلات دانشگاهی بود. همچنین نتایج نشان داد نسبت شانس واکسیناسیون کووید-19 به ازای افزایش هر واحد نگرش مطلوب،  حدود 11 برابر بیشتر می شود.

  نتیجه گیری

  احتمالا بالاتر بودن نسبت شانس واکسیناسیون کووید-19 در افراد شاغل در سازمان ها و ادارات و نیز دانشجویان به دلیل الزام سازمانی به تزریق واکسن بوده است. به نظر می رسد در روستاییان و افراد کم درآمد هم تبعیت از سیستم بهداشتی و نیز دسترسی به واکسن های ارایه شده درشبکه بهداشت (و نداشتن تردید در انتخاب) باعث استقبال آن ها از واکسیناسیون شده باشد.

  کلیدواژگان: واکسن، کووید-19، ایران
 • مهدی شفیعی ثابت، سولماز واحدی، فاطمه بهرام نژاد، ناهید دهقان نیری* صفحات 727-735
  مقدمه

  حضورگرایی به دلیل ارتباط با طیف وسیعی از مسایل سلامتی از جمله کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار مسیله ای مهم و چالش برانگیز در حوزه سلامت محسوب می شود. در عین حال، تاب آوری کارکنان به ویژه پرستاران به عنوان قشری که بیشترین تماس را با بیمار دارند، مولفه مهمی برای تداوم و کیفیت مراقبت از بیماران و سلامتی خودشان محسوب می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح حضورگرایی پرستاران بخش های ویژه  و ارتباط آن با تاب آوری شان انجام شد.
   

  مواد و روش کار

   مطالعه کنونی از نوع توصیفی- همبستگی  بود که طی آن اطلاعات لازم 300 نفر از پرستاران شاغل در بخش های ویژه (با نمونه گیری تصادفی) توسط ابزارهای پژوهش از جمله پرسشنامه تاب آوری و حضورگرایی گرداوری شد. بعد از انتخاب تصادفی پرستاران با استفاده از چارچوب نمونه گیری، و اخذ رضایت به منظور شرکت در پژوهش،  ابزارها  به صورت برخط در اختیار آنان قرار گرفته و اطلاعات جهت تحلیل به نرم ا فزار SPSS نسخه 16وارد شد. داده ها با آمار توصیفی و استنباطی نظیر همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد.

  یافته ها

  نیمی از پرستاران مورد مطالعه  در دهه چهارم زندگی قرار داشتند و 87% زن و اکثریت دارای مدرک لیسانس بودند. نزدیک به یک سوم پرستاران سابقه کاری بین 12-6 سال در بخش و بیمارستان کنونی، و هم چنین سابقه کار در بخش ویژه داشتند. اکثریت معتقد بودند برنامه ریزی طبق درخواست آنها صورت نمی گیرد. نزدیک به نیمی حضورگرایی در سطح متوسط داشتند و سطح تاب آوری اکثریت آنها نیز بیش از متوسط بود. بعد از حذف اثر متغیرهای مخدوش کننده، در مدل رگرسیون ارتباط بین حضورگرایی و تاب آوری نشان داده شد. مدل رگرسیونی طبق ضریب تعیین توانست 91% واریانس را پیش بینی کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه کنونی، به مدیران توصیه می شود با برنامه ریزی برای کاهش حضورگرایی، ضمن افزایش تاب آوری پرستاران، جهت ارتقای کیفیت مراقبت گام بردارند.

  کلیدواژگان: حضورگرایی، تاب آوری، پرستاران ویژه
 • زهرا باجی*، قدرت الله شاکری نژاد، فرزانه جاروندی، معصومه تهرانی صفحات 737-747
  مقدمه

  اضطراب، افسردگی، پریشانی و بی خوابی، مسایل روانی مرتبط با بیماری کووید 19 هستند. سبک زندگی سالم منبع ارزشمندی برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و بهبود سلامت، مقابله با عوامل استرس زا و بهبود کیفیت زندگی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ترس ناشی از کرونا بر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت به واسطه گری نقش متغیر اضطراب انجام شد.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه 384 نفر از کارکنان سازمان های دولتی شهر اهواز در سال 1399بودند. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شد. داده های مورد نیاز در نیمه دوم سال 1399 از طریق پرسشنامه ی حاوی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه  های استاندارد سنجش سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، پرسشنامه ترس از ویروس کرونا و مقیاس اضطراب ناشی از کرونا جمع آوری گردید. تحلیل داده ها به روش آماری تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارآماری SPSS نسخه 28 و  PLS Smartانجام شد و برای بررسی نقش واسطه ای متغیرها از آزمون بوت استراپ استفاده شد.

  یافته ها

  دامنه سنی نمونه های مورد بررسی 60-24 با میانگین 6/07 ±40/74 سال به دست آمد (50% مرد و 50% زن). نتایج نشان داد بین ترس و اضطراب ناشی از کرونا همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. متغیر سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، با هریک از متغیرهای ترس و اضطراب ناشی از کرونا همبستگی منفی و معنی دار دارد. بر اساس یافته های پژوهش ترس ناشی از کرونا و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت به طور غیر مستقیم و به واسطه اضطراب بیماری کرونا رابطه آماری معنی دار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  اضطراب بیماری کرونا رابطه ترس بیماری کرونا و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت را به طور کامل میانجیگری می کند. به طور کلی می توان گفت با افزایش ترس از کرونا، اضطراب بیماری کرونا افزایش یافته و در نتیجه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت دچار افت می شود.

  کلیدواژگان: سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، اضطراب کرونا، ترس از کرونا، کارکنان، اهواز
 • پروانه اصفهانی، مهناز شبانی بورنگ، الهام میربلوکی، فائزه رسولخانی، مرضیه عارفی، سمیرا علیرضایی، مهناز افشاری*، سمیه سامانی صفحات 749-759
  مقدمه

  شیوع کووید19 پیامدهای روانی زیادی بر اقشار مختلف جامعه از جمله پرستاران داشته است. ترس و اضطراب ناشی از اپیدمی کووید-19 در پرستاران علاوه بر ایجاد ناهنجاری های روحی و روانی باعث کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه های نظام سلامت می گردد. این مطالعه باهدف تعیین میزان اضطراب پرستاران ایرانی در دوران اپیدمی کووید-19 انجام شد.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه فراتحلیل، کلیه مقالات علمی منتشر شده تعیین میزان اضطراب در دوران اپیدمی کووید-19 در پرستاران ایرانی در 5 پایگاه داده ای و موتور جستجوگر Google Scholar جستجو  و ارزشیابی کیفیتی شدند. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص  I2 و مدل متارگرسیون برای ارزیابی متغیرهای مظنون به ناهمگونی در سطح معناداری 0/05 بررسی شد. در نهایت، تعداد 15 مقاله با استفاده از نرم افزار  CMA تحلیل شد.

  یافته ها

  بر مبنای مدل اثرات تصادفی، میانگین و انحراف معیار اضطراب پرستاران ایرانی در دوران کووید-19 برابر با 29/96 به دست آمد. بیشترین میانگین و انحراف معیار اضطراب پرستاران در شهر اسلامشهر استان تهران در سال 1399 برابر با 44/08 و کمترین میانگین و انحراف معیار اضطراب پرستاران در بوشهر در سال 1399 برابر با 4/37  به دست آمد. همچنین بین حجم نمونه و میزان اضطراب پرستاران ایرانی در دوران اپیدمی کووید-19 ارتباط معنادار وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که پرستاران در دوران همه گیری کووید-19 از اضطراب رنج می برند. بنابراین، سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت باید اقدامات جدی به منظور کاهش اضطراب پرستاران در دوران بحران به کار گیرند.

  کلیدواژگان: اضطراب، پرستاران، کروناویروس، ایران
 • مجیده هروی کریموی، سمیه جوانمردنژاد*، ناهید رژه صفحات 761-770
  مقدمه

  امروزه سیستمهای مراقبت سلامتی متمرکز بر بیمار است. میزان رضایت بیمار از کیفیت مراقبت پرستاری دریافت شده یکی از مولفه های اصلی مدیریت کیفیت در سیستم بیمارستانی هست. با توجه به این که کووید-19 بیماری جدیدی است که از سال  1398 در ایران شیوع پیدا کرده است، این تحقیق با هدف تعیین ارتباط کیفیت مراقبت بیمارستانی با رضایت بیماران بستری در مراکز درمانی کرونا استان ایلام در سال 1399 انجام شد.

  مواد و روش کار

  این تحقیق یک مطالعه مقطعی بود که به صورت تمام شماری بر روی 200 بیمار بستری در مراکز درمانی کرونای استان ایلام از ابتدای دی ماه سال  1399تا ابتدای فروردین ماه 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و علایم بیماری، نسخه کوتاه اصلاح شده پرسشنامه کیفیت مراقبت از دیدگاه بیمار (QPP-12) و رضایت بیماران (PSI) بود. داده ها با استفاده از  spssنسخه22 و آزمون های آماری توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در تمام مراحل معنی دار تلقی شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سنی بیماران 15/05±49/62 بود. میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت مراقبت بیمارستانی از دیدگاه بیماران 5/83±  46/99 بود و در83 درصد موارد کیفیت مراقبت در حد مطلوب بوده است. همچنین میانگین و انحراف معیار نمره رضایتمندی بیماران 0/340±  3/47 بود و 87 درصد بیماران رضایت متوسط را بیان کردند. بین رضایتمندی بیمار با کیفیت مراقبت بیمارستانی ارتباط آماری مثبت و معنی دار مشاهده شد

  نتیجه گیری

  کیفیت مراقبت می تواند نقش موثری در افزایش رضایت مندی بیماران داشته باشد و مدیران بیمارستان ها با افزایش کیفیت مراقبت سبب کارآیی و اثربخشی سازمان و در نهایت ارتقای رضایت بیماران خواهند شد.

  کلیدواژگان: رضایت بیماران، کیفیت مراقبت بیمارستانی، کووید-19
 • فاطمه همتی، رقیه نوری زاده*، نوشین مبارکی، خلیل اسماعیل پور، عصمت مهرابی صفحات 771-780
  مقدمه

  در موارد نتایج غیرطبیعی پاپ اسمیر، کولپوسکوپی انجام می گردد. زنانی که جهت انجام کولپوسکوپی ارجاع داده می شوند، سطح بالایی از استرس را تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره حمایتی بر استرس زنان آماده کولپوسکوپی طراحی شد.

  مواد و روش کار

  این مطالعه شبه تجربی بر روی 72 زن دارای نتایج پاپ اسمیر غیرطبیعی و آماده کولپوسکوپی مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی علوی اردبیل انجام گرفت. مشارکت کنندگان به صورت بلوک بندی تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. در گروه مداخله، همراه با پمفلت حاوی اطلاعات مربوط به کولپوسکوپی، مشاوره حمایتی در گروه های 3 نفره، سه روز در میان به مدت سه جلسه 60-45 دقیقه ای توسط پژوهشگر در اتاق مشاوره مرکز آموزشی-درمانی علوی برگزار شد. برای گروه کنترل، فقط پمفلت حاوی اطلاعات مربوط به کولپوسکوپی ارایه شد. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس استرس درک شده بود که  قبل از مداخله و بعد از مداخله در صف انتظار کولپوسکوپی سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار25SPSS انجام و از آزمون های t مستقل و ANCOVA با کنترل اثر نمره پایه استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و مامایی، تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین (انحراف معیار) نمره ی استرس قبل از مداخله در گروه مشاوره (4/24) 35 و در گروه کنترل (5/13) 33/54 بود. میانگین (انحراف معیار) نمره ی استرس بعد از مداخله در گروه مشاوره (5/31) 34/33 و در گروه کنترل (8/52) 33/4 بود.

  نتیجه گیری

  مشاوره حمایتی نتوانست در کاهش استرس  زنان آماده کولپوسکوپی موثر باشد. توصیه می شود در مطالعات آینده از سایر راهبرد های مدیریت استرس مانند بازساختی شناختی  و ذهن آگاهی در زنان آماده کولپوسکوپی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: کولپوسکوپی، استرس، حمایت، مشاوره، روان درمانی، خودکارامدی، درماندگی
 • علی محمد مصدق راد* صفحات 781-784

  سردبیر محترم،واژه معنویت (Spirituality) از فعل لاتین Spiro به معنای نفس کشیدن و زنده کردن و کلمه لاتین Spiritus به معنای نفس، هوا، زندگی و روح گرفته شده است. معنوی بودن به این معناست که شخص با چیزی فراتر از خودش که قابل توضیح نیست، ارتباط برقرار می کند که معمولا به هدف زندگی و آرامش درونی او مرتبط است. به عنوان مثال، اعتقاد به خدا موجب تقویت معنویت در فرد می شود که بر ابعاد سلامت جسمی، روحی-روانی و اجتماعی او اثر می گذارد. آیه « الذین آمنوا و تطمین قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمین القلوب؛ همان کسانی که ایمان آورده‏ اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می ‏گیرد، آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش می یابد» مصداق عینی این موضوع است. معنویت بعد غیر مادی انسان را تشکیل می دهد و به معنای یافتن معنی و هدف در زندگی است که منجر به تعالی، معنادار بودن و هدفمندی زندگی انسان می شود. بعد روحانی انسان در توسعه و تکامل او نقش بسزایی داشته و موجب انسجام و یکپارچگی وجود انسان می شود و کمک می کند که بهتر با خدا، خود و محیط پیرامون ارتباط برقرار کند. معنویت موجب ایجاد روابط، یافتن معنا و توسعه حس هویت فردی می شود. معنویت کمک می کند تا انسان جایگاه خود در جهان و هدف و دلیل وجودی خود را درک کند...

  کلیدواژگان: معنویت، نظام آموزشی، دانشگاه، دانشجویان علوم پزشکی
 • عارفه ابراهیمیان*، پریسا زینالی، مریم فخری زاده صفحات 785-788

  سردبیر محترم: آبله میمون (MPX) یک ویروس مشترک انسان و دام بازپدید از جنس Orthopoxvirus است که گاهی اوقات می تواند به انسان منتقل شود. با جهانی شدن و گسترش سریع در سراسر جهان، MPX  در سراسر قاره ها توزیع شده است و در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته است. با توجه به همه گیری C‏OVID-19، شیوع اخیر این ویروس نگرانی هایی را در مورد بیماری های جدی و  همراه، از جمله خطرات برای باروری افراد مبتلا شده ایجاد کرده است. این ویروس می تواند از طریق تماس با حیوان آلوده، سطوح آلوده به ویروس، یا فرد آلوده از طریق مایعات بدن (از جمله انتقال عمودی)، زخم ها، قطرات تنفسی، ترشحات تنفسی، ضایعات پوستی یا به طور قابل توجه از طریق مایع منی و واژن منتقل شود. درک پاتوفیزیولوژی به تعیین مکانیسم اثر ویروس آبله میمون کمک می کند. بسیاری از سوالات در مورد آبله میمون بی پاسخ مانده است. درک عمیق تر از این مسایل به توسعه رویکردهای پیشگیرانه و درمانی برای ناباروری ویروسی و عفونت های مقاربتی کمک می کند. اما از آنجایی که آلودگی مایع منی به ویروس های دیگر می تواند اثرات نامطلوبی بر باروری مردان داشته باشد، تا زمانی که تمام جنبه های بیماری مشخص نشود، توصیه می شود در حین انجام فعالیت های جنسی احتیاط لازم برای کاهش خطر ابتلا به ویروس آبله میمون ها اتخاذ شود.

  کلیدواژگان: آبله میمون، باروری، ویروس، انتقال
|
 • Jila Sadighi*, Rahele Rostami, Mahmoud Tavousi, Ramin Mozafari Kermani, Saber Jabari Farooji, Sobhan Ebrahimpour, Aghdas Aghababaeian, Farzaneh Soltanipour Pages 675-686
  Objective (s)

  The "pre-marriage education program" is one of the strategies to strengthen the family foundation in Iran. The present study was carried out with the support of the Iran Ministry of Health and Medical Education to evaluate this program. This paper presents the results obtained on knowledge and satisfaction of couples.

  Methods

  This was an interventional study on a sample of couples participating in a pre-marriage education program. The intervention was offered via in-person and virtual (online and offline) aproaches. Ninety-six centers of pre-marriage education through country were selected by simple random sampling. A convince sample of 15 couples (15 men and 15 women) was thought for each center. Data was collected by two questionnaires and analyzed using the SPSS-18 software.

  Results

  A total of 2868 people were entered into the study. Pre-marriage education led to an increase in knowledge. The mean score of knowledge changed from 8.78 (SD = 1.693) to 9.34 (SD = 1.639) (P<0.001). The results showed that education has led to a statistically significant increase in the knowledge score of people who participated in in-person and online classes, while offline classes had no effect on increasing the knowledge of couples. Education increased knowledge of employed and unemployed people at all educational levels. Education also increased knowledge in most age groups, but it had no effect on the age group of 46-55 years. Most participants (87.1%) had "high and very high satisfaction" with timing, and overall satisfaction by 90.3% reported as high and very high. About 60% of people reported that the duration of the classes was appropriate. Overall satisfaction of women were more than men. Younger age groups had higher overall satisfaction than other age groups. The satisfaction of the unemployed was more than employed couples. People with higher education had the highest overall satisfaction with the program.

  Conclusion

  The results showed that the "pre-marriage education program" in achieving short-term goals was successful. Evaluating the effect of the program on long-term goals (such as the effect on marriage outcomes) requires a different study design.

  Keywords: Pre-marriage education, Evaluation, Knowledge, Satisfaction, Iran
 • Farzaneh Maftoon*, Motahareh Robab Allameh, Afsoon Aeenparast, Fatemeh Naghizadeh Moghari, Kazem Mohammad, Allieh Farahani, Fariba Rasooli Pages 687-697

  Objective (s): 

  Awareness of risk factors for cardiovascular diseases is essential for prevention. The current study aimed to assess cardiovascular self- assessment and self-care among Iranian adults before and after an intervention. Self-assessment and self-care play important roles in improving the population health.

  Methods

  This was a before-after interventional study on a sample of middle-age (30 to 59 years old) samples who randomly were assigned to the intervention and control groups. The intervention group received an educational program while the control grouped received nothing. The study groups completed a self–assessment and a self–care questionnaires at two points in time: once before the study commence and once six months after intervention.  The study compared the self–assessment and self–care using Chi square and logistic regression analyses.

  Results

  In all 1470 participants were studied. About 66% were female, and about 90% were married. In all instances the intervention group showed improvements compared to the control group (P<0.05). For instance, knowledge on cardio vascular health assessment, detecting cardio vascular risk factors and action to prevent risk factors all were improved among intervention group compared to control group (p<0.05). 

  Conclusions

  The continuous implementation of this health program could play an important role in maintaining and improving the cardiovascular health. Additional studies are needed to assess the long-term effects of the intervention.

  Keywords: evaluation, program, cardiovascular self-care, prevention
 • Fateme Darabi, Farahnaz Ezatti*, Taha Mohammadhossrini Pages 699-708
  Objective (s)

  In Iran, half of all deaths and 79% of deaths from non-communicable diseases are attributed to cardiovascular diseases. On the other hand, more than 76% of the total burden of diseases and the first cause of catastrophic health expenses in Iran are related to these diseases. This study was conducted with the aim of determining the status and trend of providing cardiovascular disease risk assessment services by gender, in order to carry out the necessary interventions in the comprehensive health service centers of Ardabil province, Iran.

  Methods

  The present descriptive study was conducted in Ardabil University of Medical Sciences. It used the data available in the registration system of the Health Network. The research population consisted of all men and women aged between 40 and 80 who visited the comprehensive health service centers to perform risk assessment of cardiovascular strokes in the province from 2018 to the end of 2022. The data were entered into Excel software. FORCAST function was used to predict the future through a linear regression analysis. To compare the final results, which is actually a reduction in mortality due to cardiovascular diseases, the difference test of two mortality rates due to cardiovascular diseases was used in 2018 and march 2023.

  Results

  The results showed a relatively high prevalence of some risk factors for cardiovascular diseases including history of hypertension, diabetes, abdominal obesity, suspected diabetes, lipid disorder, body mass index of 30 and above in women. Also, the results of the study showed that 38.3% of men and 61.72% of women were at the risk level of 10-20%, 34.8% of men and 65.2% of women were at the risk level of 20-30%, and 28.9% of men and 71.1% of women were at the risk level above 30%.

  conclusion

  Women were more at risk of cardiovascular diseases and complications than men. Knowing the common risk factors in the region helps to focus interventions on effective prevention and treatment measures and to adopt evidence-informed policies in order to reduce these risk factors.

  Keywords: Risk Assessment, Cardiovascular Diseases, Primary Health Care, Ardabil
 • Syeda Zainab Razavi, Zahra Saboohi, Ali Zamani, Mohammadhosein Atarod, Mohammadjavad Asadzadeh, Zahra Taherikharame* Pages 709-718
  Objective (s)

  Colorectal cancer is a significant global health issue, but early diagnosis can greatly increase the chances of successful treatment. The purpose of this study was to identify factors that influence early diagnosis of colorectal cancer, using a preventive health model.

  Methods

  This cross-sectional study involved 300 individuals over the age of 50 who were referred to the clinics of teaching hospitals in Qom, Iran in 2022. The convenience sampling method was utilized, and data was collected using the Preventive Health Model (PHM) Scale. Descriptive statistics and multiple logistic regression were employed for data analysis.

  Results

  The mean age of the participants was 57.67±10.68 years, with 48.8% being male. A majority (76.2%) of the participants had no knowledge about early diagnosis of colorectal cancer, and only 11% had attended for early diagnosis. The study revealed a significant positive correlation between age (OR: 1.01; 95% CI: 1.00, 1.10), positive family history of cancer (OR: 1.05; 95% CI: 1.01, 1.10), knowledge (OR: 3.15; 95% CI: 1.41, 7.06), and social influence (OR: 1.32; 95% CI: 1.01, 1.77) with early diagnosis of colorectal cancer.

  Conclusion

  The findings suggest that knowledge, age, positive family history of cancer, and social influence are important factors in the early diagnosis of colorectal cancer. The findings can be utilized to develop policies and educational programs aimed at promoting early diagnosis behaviors.

  Keywords: Screening, Colorectal Cancer, Health Preventive Model, Risk
 • Mahmoud Tavousi, Farshid Rezaei, Jila Sadighi, AliAsghar Haeri-Mehrizi, Ramin Mozafari Kermani, Rahele Rostami, Fatemeh Sarbandi, Atoosa Soleymanian, Mona Sadat Ardestani* Pages 719-725

  Objective (s):

   COVID-19 vaccination is considering to be the ideal solution for the COVID-19 control. This study aimed to investigate the factors affected the COVID-19 vaccination in Iran.

  Methods

  This cross-sectional study included a sample of Iranian men and women over 18 years of age who agreed to participate in the study. A cluster sampling method was used, and the data was collected in 2021 through a self-designed questionnaire via telephone survey. Logistic regression was performed to investigate the influencing factors on vaccination.

  Results

  Among 2649 participants from 31 provinces of Iran, about 88% had a history of injecting at least one dose of vaccine. The odds ratio of corona vaccine injection was similar among women and men. Age and marital status showed no significant effect on this ratio. The odds ratio of corona vaccine injection in people living in cities was about 40% less than people living in rural areas. Furthermore, the odds ratio of COVID-19 vaccination increased by about 11 times for each unit increase in positive attitude toward vaccination.

  Conclusion

  The findings indicated that overall those who were employed, students, and people with lower income and living in rural areas were more likely to be vaccinated. It seems that distribution and availability of vaccines by government was acceptable for quick and adequate coverage of vaccination in Iran.

  Keywords: Vaccine, Covid-19, Iran
 • Mahdi Shafiee Sabet, Solmaz Vahedi, Fatemeh Bahramnezhad, Nahid Dehghan Nayeri* Pages 727-735
  Objective (s)

  Many employees present at work when they are sick, and it is high among medical professionals. The effect of presentism was confirmed on the well-being of nurses, professional burnout and dissatisfaction. The excessive demand to nurses highlights the need to ensure a resilient workforce. Resilience is considered as a personal capacity that enables nurses to adapt to the demands of the workplace. This study was aimed to investigate critical care nurses presentism and its relationship with their resilience

  Methods

   This was a descriptive in which 300 critical care nurses was selected randomly and responded to the research questions, including resilience and presentism questionnaires in addition to demographic variables. Data were collected online and the SPSS software was used for analysis.

  Results

   The findings showed that half of the nurses were in their fourth decade of life; 87% were women and the majority have a bachelor's degree. The majority believed that the scheduling was not done according to their request. Almost half of had an average level of presentism; and the resilience of the majority was also above average. After removing the effect of confounding variables, there was a relationship between presentism and resilience in the regression model (p<0.001). According to the coefficient of determination, the regression model could predict %91 of variance.

  Conclusion

   According to the results of the present study, managers are advised to take steps to improve the quality of care by planning to reduce presentism while increasing the resilience of nurses.

  Keywords: Presentiseem, critical care nurses, resilience
 • Zahra Baji*, Ghodratollah Shakerinejad, Farzaneh Jarvandi, Masoumeh Tehrani Pages 737-747
  Objective (s)

  The present study was conducted aiming to assess the effect of fear caused by COVID-19 on health-promoting lifestyle through the mediation role of anxiety.

  Methods

  This was a cross-sectional study on a sample of employees of government organizations in Ahvaz, Iran in 2021. The required data were collected using a multi-part questionnaire including demographic information, health-promoting lifestyle assessment questionnaire, fear of the corona virus questionnaire, and the anxiety scale for the corona virus. Data were analyzed using path analysis and bootstrap test was used to check the mediating role of variables.

  Results

  In total 384 employees were entered into the study. The mean age of participants was 40.74 ± 6.07 years ranging from 24 to 60. The results showed that there was a positive and significant correlation between the fear of COVID-19 and Covid-19 anxiety (P<0.01). There was a negative and significant correlation between health-promoting lifestyle and both fear and anxiety caused by Corona (P<0.01). Based on the findings the fear caused by Corona and the health-promoting lifestyle had a statistically significant relationship directly and through the anxiety of the Corona disease (P<0.001).

  Conclusion

  The findings suggest that Corona anxiety mediates the relationship between fear of corona and health-promoting lifestyle. In general, with the increase in the fear of corona, the anxiety of corona disease increases and as a result, the health-promoting lifestyle decreases.

  Keywords: health promoting lifestyle, corona anxiety, fear of corona, employees, Ahvaz
 • Parvaneh Isfahani, Mahnaz Shabani Borang, Elham Mirboluki, Faezeh Rasoulkhani, Marzieh Arefi, Samira Alirezaei, Mahnaz Afshari*, Somayeh Samani Pages 749-759

  Objective (s):

   The outbreak of Covid-19 induced many psychological consequences on various segments of society, including nurses. Fear and anxiety caused by the Covid-19 epidemic in nurses, in addition to triggering mental disorders, could reduce the quality of services and increase the costs of the health system. Therefore, this study was performed to assess anxiety of Iranian nurses during the corona epidemic.

  Methods

  This meta-analysis included all published papers reporting on anxiety in Iranian nurses during the corona epidemic. Heterogeneity of studies was evaluated using theI2 index and the probability of diffusion in diffusion by Egger test and meta-regression model to evaluate the variables suspected of heterogeneity at a significance level of 0.05. Finally, 15 articles were analyzed using CMA software.

  Results

  Based on the random-effects model, the mean and standard deviation of the anxiety of Iranian nurses during the corona pandemic was equal to 21.96 ± 3.18 (10.17-15.71; 95% confidence interval).  The highest mean and standard deviation of nurses' anxiety in 2020 was equal to 44.08 ± 0.76 (42.58- 45.57; 95% confidence interval) and the lowest mean and standard deviation of nurses' anxiety in 2020 was equal to 4.37 ± 0.38 (3.60 -5.13; 95% confidence interval). There was also a significant relationship between sample size and anxiety of Iranian nurses during the corona epidemic (P <0.05).

  Conclusion

  The results showed that nurses suffered from anxiety during the corona epidemic. The findings suggest there is need to take appropriate preventive measures among nurses during such crisis.

  Keywords: Anxiety, Nurses, Coronavirus, Iran
 • Majideh Heravi-Karimooi, Somaye Javanmardnejad*, Nahid Rejeh Pages 761-770
  Objective (s)

  This study was conducted to determine the satisfaction of patients admitted to medical centers in Ilam in 2020-2021.

  Methods

  This was a cross-sectional study of 200 patients who admitted with Covid-19 in medical centers of Ilam, Iran, from December 21, 2020 to March 21, 2021. Data collected using a questionnaire on demographic information and symptoms, a short form Quality from the Patient's Perspective (QPP-12) and Patient Satisfaction Index (PSI). The data was analyzed using SPSS version 22.

  Results

  The mean age of patients was 49.62±15.05. The mean quality score of hospital care from the patients' point of view was 46.99±5.83, and in 83% of cases, the quality of care was optimal. Also, the mean satisfaction score of the patients was 3.47±0.34 and 87% of the patients expressed moderate satisfaction. Patient satisfaction and quality of care showed a positive and significant relationship P<0.001).

  Conclusion

  The quality of care can play an important role in improved patients’ satisfaction.

  Keywords: Patient satisfaction, Quality of hospital care, Covid -19
 • Fatemeh Hemmati, Roghaiyeh Nourizadeh*, Nooshin Mobaraki, Khalil Esmaeilpour, Esmat Mehrabi Pages 771-780
  Objective (s)

  In the case of abnormal Pap smear, colposcopy is recommended. Women referred for colposcopy experience high levels of stress. The present study aimed to evaluate the effect of supportive counseling on stress reduction in women undergoing colposcopy.

  Methods

  This quasi-experimental study was performed on 72 women undergoing colposcopy in Ardabil, Iran. Participants were randomly assigned into two groups. The intervention group received supportive counseling during three sessions ‎every three days. The control group only received a pamphlet containing information on colposcopy. The data were collected using perceived stress scale. Independent t-test, and ANCOVA were used to analyze the data.

  Results

  There was no significant difference in demographic and obstetrics characteristics of the participants (P> 0.05). Before counseling, the mean score (SD) of stress in the intervention group was 35 (4.24) and it was 33.54 (5.13) in the control group (P= 0.217). After counseling, the mean score of stress was not significantly different between the two groups [AMD: 0.93, 95% CI: -1.40 to 3.27, p =0.428].

  Conclusion

  Supportive counseling could not reduce the stress. Using other stress management strategies such as cognitive restructuring and mindfulness in women undergoing colposcopy might worth for suggeting the future studies.

  Keywords: Colposcopy, stress, support, counseling, psychotherapy, self-efficacy, helplessness
 • Alimohamad Mosadeghrad* Pages 781-784

  Dear Editor, The spirituality makes a person understand the meaning and purpose of his/her life and achieve satisfaction and happiness. Spirituality causes more harmony between physical, mental and social dimensions of health and increases the adaptability of a person to the surrounding world, improves his attitude towards the world, and reduces negative emotions and tensions. The medical education system is responsible for training medical sciences’ students and preparing them to work in the health system and should consider education and training students in spirituality. The institutionalization of spirituality in the medical education primarily leads to the improvement of health and the reduction of students' anxiety and depression. There are also positive correlation between spirituality and mental health, quality of life, satisfaction and commitment of healthcare workers. Also, studies proved the positive role of spirituality in increasing hope, improving quality of life and reducing depression and stress of patients. Therefore, the concepts, principles and techniques of strengthening spirituality should be taught to medical students (knowledge), so that they gain sufficient motivation for spiritual care of themselves and others (attitude) and by applying these knowledge and skills meet the spiritual needs of patients (performance).

  Keywords: Spirituality, Education system, University, Medical students
 • Arefeh Ebrahimian*, Parisa Zeynali, Maryam Fakhrizadeh Pages 785-788

  Monkeypox (MPX) is an emerging zoonotic virus of the genus Orthopoxvirus that can occasionally be transmitted to humans. With globalization and high-speed spread around the world, MPX has distributed across continents, has risen to the top of the world concerns. In light of the COVID-19 pandemic, recent outbreaks of the virus have raised concerns about serious comorbidities, and risks to the fertility of those affected. The virus can be transmitted through contact with an infected animal, virus-contaminated surfaces, or an infected person through body fluids (including vertical transmission), wounds, respiratory droplets, respiratory secretions, skin lesions, or significantly through semen and vaginal fluid. Understanding the pathophysiology will help determine the mechanism of action of monkeypox virus. Many questions about monkeypox remain unanswered. A deeper understanding of these issues will help develop preventive and therapeutic approaches to viral infertility and sexually transmitted infections. But since contamination of semen with other viruses can have adverse effects on male fertility, until all aspects of the disease are known, it is recommended to take precautions during sexual activity to reduce the risk of contracting monkeypox.

  Keywords: monkey pox, fertility, virus, transmission