فهرست مطالب

فصلنامه ابن سینا
سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 84، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نرجس توکلی کیا، شهره غدیری، فاطمه شریفی، علی نیک فرجام*، اعظم السادات نیاکان، مائده ارشدی، الهه حصاری، کلثوم علی محمدی، عباس وثوق مقدم صفحات 4-13
  زمینه و اهداف

  آگاهی از وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری در آسایشگاه ها با هدف دستیابی به درک دقیقی از وضعیت بیماری، کنترل آن در میان گروه های در معرض خطر بالای ابتلا و سیاست گذاری های صحیح الزامی است. با توجه به نبود مطالعه ای مشابه در ایران، مطالعه حاضر به بررسی شیوع و روند بروز بیماری کووید-19 در آسایشگاه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است.

  روش بررسی

  در مطالعه مقطعی حاضر داده های مورد مطالعه شامل تعداد کل مددجویان سالمند و غیر سالمند، تعداد کارکنان، تعداد موارد جدید بیماری، موارد فوت و تست های صورت گرفته به تفکیک کارکنان و مددجویان بود. از روش های آماری نظیر تناسب های ساده با فاصله اطمینان 95% و نمودارهای خطی جهت آنالیز اطلاعات استفاده شد.

  یافته ها

  شیوع کلی کووید-19 در آسایشگاه ها از ابتدای اپیدمی تا اوایل آذرماه سال 1399 برابر با: 26% (27-25: CI95%) بوده است. شیوع در کارکنان برابر با 23.7% (25-21: CI95%) بود و در مددجویان سالمند و غیر سالمند به ترتیب برابر با 50.16% (52-48: CI95%) و 9.33% (11-7: CI95%) به دست آمد. بیشترین تعداد بیماری در آبان ماه اتفاق افتاده بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد الگوی رخداد بیماری در آسایشگاه ها متاثر از رخداد بیماری در جمعیت عمومی باشد، اما به دلیل آسیب پذیر بودن مددجویان ساکن در آسایشگاه ها، جلوگیری از ورود عفونت به درون آسایشگاه ها وگسترش آن ضروری بوده و نیازمند برنامه ریزی های اساسی است.

  کلیدواژگان: شیوع، کووید-19، آسایشگاه ها
 • لیلا تقی لو، لیلا سادات عزیزی ضیابری*، افسانه خواجوندخوشلی، معصومه دامغانی میرمحله صفحات 14-24
  زمینه و اهداف

  اخیرا راهکارهای جدید جهت افزایش بهزیستی افراد در مشاغل مختلف ارایه شده است که میزان اثربخشی آنها مشخص نیست؛ ، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی برتعهد و پذیرش (ACT) و درمان برنامه زمانی پارادوکسی (PTC) بر بهزیستی روان شناختی پرستاران انجام شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل بود. از پرستار شاغل در بخش های مختلف یکی از مراکز درمانی نظامی شهر تهران در سال 1401 45 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفری (دو گروه آزمایش و یک کنترل) تقسیم شدند. افراد گروه ACT در 8 جلسه 60 دقیقه ای فردی و PTC در 6 جلسه 60 دقیقه ای فردی شرکت کردند. اما برای گروه کنترل مداخله صورت نگرفت. از فرم کوتاه پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که ACT و PTC بر بهزیستی روان شناختی پرستاران اثر دارد (p≤0.01). اما ACT بر بهزیستی روان شناختی اثربخش تر از PTC است (p≤0.01).

  نتیجه گیری

  این پژوهش یافته های کاربردی برای متخصصان سلامت روان با توجه به تاثیر بیشتر ACT بر میزان بهزیستی روان شناختی ارایه داد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، بهزیستی روان شناختی، روان درمانی
 • سید امین موسوی نژاد، ناصر هرزندی*، اعظم مرجانی، پروانه جعفری صفحات 25-32
  زمینه و اهداف

  پروبیوتیک ها، میکروارگانیسم های زنده هستند که در صورت تجویز به مقدار کافی، آثار سودمندی بر سلامت میزبان می گذارند. مصرف تعداد زیاد باکتری به صورت زنده، احتمال ایجاد عفونت و همچنین واکنش های التهابی به خصوص در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی را افزایش می دهد از این رو در سال های اخیر، اصطلاحات جدیدی مانند پست بیوتیک ها در ادبیات پژوهشگران افزوده شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی سوپرناتانت کشت سه سویه پروبیوتیکی بیفیدوباکتریوم به عنوان پست بیوتیک بر رشد باکتری سودوموناس آیروژینوزا در شرایط آزمایشگاهی بود.

  روش بررسی

  به منظور انجام این مطالعه تجربی، سه سویه پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، بیفیدوباکتریوم لانگوم و بیفیدوباکتریوم لاکتیس همچنین باکتری سودوموناس آیروژینوزا کشت داده شدند. بر اساس استانداردها، عدم آلودگی کشت پروبیوتیک ها بررسی شد و در نهایت پس از تهیه سوپرناتانت کشت پروبیوتیک ها، اثر هر سویه پروبیوتیک بر مهار رشد باکتری سودوموناس نسبت به کنترل منفی و مثبت ارزیابی شد.

  یافته ها

  بیشترین مهار رشد توسط باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (1.52± 16.33 میلی متر) حاصل شد. اختلاف معنی دار بین گروه بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و کنترل مثبت مشاهده نشد. اثر هم افزایی بین پروبیوتیک ها دیده نشد.

  نتیجه گیری

  پروبیوتیک ها و پست بیوتیک ها می توانند به عنوان آنتی بیوتیک های طبیعی علیه پاتوژن ها عمل کنند. برای بهره برداری مناسب و هدف مند، شناسایی سویه ای که بتواند اثر بخشی بهتری برای هر پاتوژن داشته باشد، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: محیط کشت، پروبیوتیک، بیفیدوباکتریوم، سودوموناس آئروژینوزا
 • سعید شاه محمدی، فرشاد غزالیان*، حسین شیروانی، حسین عابدنطنزی صفحات 33-43
  زمینه و اهداف

  کبد چرب یکی از بیماری های رو به افزایش است. از آنجا که تغییر در میکروبیوم روده باعث ایجاد کبد چرب می شود، مصرف پروبیوتیک ممکن است باعث حفظ تعادل میکروبی روده شود. این پژوهش با هدف تعیین اثر مصرف پروبیوتیک ها و تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر نسبت آنزیم های کبدی (AST/ALT) موش های دچار استیاتوز انجام شد.

  روش بررسی

  در این بررسی تجربی، 40 سر موش صحرایی نر با میانگین وزنی 200 تا 250 گرم به طور تصادفی در 5 گروه 8 تایی (شامل کنترل سالم، استیاتوز، HIIT+استیاتوز، پروبیوتیک+استیاتوز، HIIT+پروبیوتیک+استیاتوز) قرار گرفتند. برای القای استیاتوز، روزانه امولسیون پرچرب (10mg/Kg) به موش ها داده شد. گروه های مصرف پروبیوتیک، به مدت 5 هفته و 5 روز در هفته روزانه 109 کلنی/میلی لیتر از باکتری لاکتوباسیلوس رامنسوس را به صورت گاواژ دریافت کردند. نسبت AST/ALT در گروه ها مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  میزان نسبت AST/ALT در گروه استیاتوز نسبت به گروه کنترل سالم بیشتر بود. اما در گروه استیاتوز+HIIT+پروبیوتیک نسبت به گروه استیاتوز در مقایسه با سایر گروه های مداخله بیشترین کاهش وجود داشت که نشان دهنده تاثیر مثبت مصرف پروبیوتیک و انجام تمرینات HIIT در بهبود موش های مبتلا به استیاتوز است (001.p=0).

  نتیجه گیری

  مصرف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنسوس به همراه انجام HIIT باعث  کاهش نسبت آنزیم های کبدی در موش های دچار استیاتوز شد.

  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس جی جی، تمرین ورزشی، بیماری کبد چرب غیرالکلی، پروبیوتیک
 • بهروز سروری فر، سید کاظم موسوی ساداتی*، عبدالرسول دانشجو صفحات 44-57
  زمینه و اهداف

  کمر درد یکی از رایج ترین گزارش ها در بین افراد جامعه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر یک دوره تمرینات باراوسل بر درد، استقامت و الگوهای حرکتی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی انجام شد.

  روش بررسی

  26 مرد میانسال (30-45 سال) با عارضه کمردرد مزمن غیر اختصاصی به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (13 نفر) و کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. از آزمون های غربالگری FMS و نه آزمون (9TSB)، مک گیل و مقیاس بصری درد (VAS) به ترتیب جهت بررسی الگوهای حرکتی، میزان استقامت تنه و میزان درد افراد استفاده شد. هر دو گروه درمان های رایج فیزیوتراپی (اصلاح پاسچر در وضعیت های مختلف و مدالیته های فیزیوتراپی) را دریافت کردند. گروه تجربی علاوه بر این درمان ها، در برنامه تمرینی باراوسل به مدت 8 هفته (هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک ساعت) شرکت کردند. در پژوهش حاضر جهت مقایسه بین گروهی از آزمون کوواریانس و جهت مقایسه درون گروهی از آزمون تی همبسته استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده اثر اعمال برنامه تمرینی بر کاهش درد (0.01≥p)، بهبود استقامت تنه (0.01≥p)، آزمون های غربالگری FMS (p≤0.01) و 9TSB (p≤0.01) بود.

  نتیجه گیری

  تمرینات باراوسل بر کاهش درد، بهبود استقامت تنه و نیز نتایج آزمون های غربالگری عملکردی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی موثر بوده است. بر این اساس استفاده از این برنامه تمرینی در جهت کاهش درد و به صورت کلی بهبود عملکرد برای این بیماران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کمر درد، فیزیوتراپی، مردان
 • محمدحسن گل ریحان، سیدعلی جوزی*، مژگان زعیم دار، سحر رضایان صفحات 58-73
  زمینه و اهداف

  مدیریت نامناسب پسماندهای بیمارستانی به یک نگرانی عمده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی معیارهای بهداشتی- محیط زیستی و مدیریتی پسماندهای بیمارستانی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره ANP-TOPSIS انجام شده است.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع مطالعات کیفی است. پس از شناسایی و تعیین معیار های بهداشتی- محیط زیستی و مدیریتی پسماند های بیمارستانی، اعتبارسنجی معیارها به روش دلفی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارSPSS مورد استفاده قرار گرفت. به منظور وزن دهی معیار ها و زیرمعیار ها، تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و نرم افزار Super Decision2.2 مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای ارزیابی و اولویت بندی زیرمعیار های شناسایی شده، از روش TOPSIS استفاده شد.

  یافته ها

  تعداد 11 معیار و 44 زیرمعیار به روش دلفی معتبر گردید. نتایج نشان داد که زیرمعیار میزان مشارکت کمک پرستاران در تفکیک پسماند های عفونی و غیرعفونی (با وزن 0.705)، میزان مشارکت پرستاران در تفکیک پسماند ها (با وزن 0.659) و میزان بی خطرسازی پسماند به روش هیدروکلاو (با وزن0.633) به ترتیب اولویت اول تا سوم زیرمعیار های بهداشتی -محیط زیستی و همچنین زیرمعیار های مشارکت پرستاران در برنامه های آموزشی، مشارکت کمک پرستاران در برنامه های آموزشی و تاثیر اصلاح زنجیره خرید در کاهش تولید پسماند به ترتیب با امتیاز های 0.778، 0.748 و 0.718 اولویت اول تا سوم مولفه مدیریتی را به خود اختصاص داده اند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، تشویق کارکنان به مشارکت در آموزش، اصلاح فرایند خرید با تاکید بر کاهش تولید پسماند بیمارستان و نظارت منظم و مستمر می تواند اجرای موثر شیوه های مدیریت پسماند در بیمارستان ها را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: پسماندهای پزشکی، بهداشت محیط، مدیریت پسماند، مطالعات کیفی
 • سعید اعرابی*، پارسا چراغی پور، محمدرضا پرویزی، سید میعاد موسوی، رضا اسلامی، سعید زارعی صفحات 74-81
  زمینه و اهداف

  در مانورهای پر چالش با هواپیماهای شکاری، محرکات حسی از نظر اندازه، جهت و فرکانس متغیر هستند، بنابراین همواره احتمال رخ دادن نوعی تناقض حسی بین این عناصر یا بین برایند آنها با الگوی مرکزی تعادل وجود دارد که می تواند منجر به توهم در درک موقعیت شود. این حالت را گم گشتگی فضایی و یا ناخوشی حرکت گویند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برنامه توانبخشی تعادل بر بهره رفلکس دهلیزی چشمی دانشجویان خلبانی نظامی مبتلا به گم گشتگی فضایی بود.

  روش بررسی

  تعداد 10 دانشجوی خلبانی که دچار ناخوشی هوایی شده بودند، تحت بررسی های اتولوژیک و نورولوژیک قرار گرفتند. پیش آزمون ها به منظور بررسی سلامت سیستم دهلیزی شامل ادیومتری، تمپانومتری و ویدیو نیستاگموگرافی انجام شد. سپس تمرین های توانبخشی در سه مرحله شامل تمرین های بهبود مهارت های اکلوموتور، بهبود رفلکس دهلیزی چشمی و حساسیت زدایی توسط صندلی چرخان در فرکانس های0.11، 0.25 و 0.50 هرتز انجام شد. دانشجویان دو هفته پس از مداخله به وسیله پرسشنامه MISC و آزمون استرس کوریولیس ارزیابی شدند.

  یافته ها

  بهره رفلکس دهلیزی چشمی بعد از مداخلات توانبخشی به صورت معنادار افزایش داشت (0.005=p). همچنین نتایج حاصل از پرسشنامه MISC نشانگر بهبود چشمگیر امتیازات بود (0.005=p). این بدان معناست که بهره رفلکس دهلیزی چشمی پس از دو هفته درمان به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده بود.

  نتیجه گیری

  استفاده از صندلی چرخان به منظور ارزیابی، پیش بینی و درمان ناخوشی هوایی از جایگاه مهمی برخوردار است و پیشنهاد می شود به صورت روتین در نیروی هوایی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ناخوشی هوایی، خلبانان، کارکنان نظامی
 • ایمان زکوی، جمشید بنایی بروجنی*، سعید کشاورز، الهام افتخاری صفحات 82-88
  زمینه و اهداف

  ترکیب گیاهی استراگل و تمرین هوازی ممکن است اثرات مثبت مضاعفی بر فرآیند التهاب پس از آنفارکتوس قلبی (MI) داشته باشند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات هوازی و مصرف استراگل بر سطوح پلاسمایی IL-6، TNF-α و IL-10 متعاقب MI در رت های ویستار نر انجام شد.

  روش بررسی

  رت های نر نژاد ویستار تحت عمل جراحی بستن شریان کرونری قرار گرفتند و سپس توسط الکتروکاردیوگرافی ایجاد MI تایید شد. 32 راس رت نر (با سن 10-8 هفته) به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند و پروتکل تمرین هوازی را به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه انجام دادند. گروه مصرف استراگل و گروه ترکیبی روزانه 9.58 میکرولیتر قطره استراگل دریافت می کردند. داده ها توسط آزمون آنکوای یک طرفه و آزمون بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  هیچ یک از مداخلات تاثیر معنی داری بر فاکتوری های IL-10 و TNF-α نداشتند. اما بین میانگین تعدیل شده IL-6 گروه های پژوهش تفاوت معنی داری وجود داشت (0.003=p). تمرین هوازی و مصرف استراگل به صورت جداگانه تاثیر معنی داری بر IL-6 نداشت. در حالی که مداخله ترکیبی این دو به طور معنی داری موجب کاهش IL-6 متعاقب MI در رت ها شد (0.003=p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که تمرین هوازی و مصرف قطره استراگل ترکیبی است که می تواند وضعیت التهابی را پس از MI بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، طب گیاهی، IL-6، IL-10، TNF-α، آنفارکتوس قلبی
 • اسماعیل کرمی، حسین رادفر، جواد اسحاقی، حامد زارعی* صفحات 89-100
  زمینه و اهداف

  تیراندازی نقش حایز اهمیتی در بین مهارت های اکتسابی نظامیان دارد و یکی از ملاک های اصلی سنجش توانمندی آنها محسوب می گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر مداخلات تمرینی بر عملکرد تیراندازی در دو حوزه نظامی و ورزشی بود.

  روش بررسی

  جستجو در پایگاه های داده ملی و بین المللی از آغاز تا اردیبهشت 1401 صورت گرفت. علاوه بر این، جستجوی دستی و بررسی کامل منابع مقالات نیز انجام گردید.

  یافته ها

  بعد از بررسی کل متن مقالات، 22 مقاله به صورت متن کامل انتخاب شدند که به بررسی تاثیر مداخلات تمرینی بر عملکرد تیراندازی در دو حوزه نظامی و ورزشی پرداخته بودند. نتایج فراتحلیل نشان می دهد که مداخلات تمرینی بر عملکرد تیراندازی هم در حوزه نظامی (0.001=p) و هم در حوزه ورزشی تاثیر معنی داری دارند (0.001=p).

  نتیجه گیری

  در مطالعه مروری حاضر مشخص شد که مداخلات تمرینی تاثیر معنی داری بر بهبود عملکرد تیراندازان در دو حوزه نظامی و ورزشی می گذارند. علاوه بر این نتایج مطالعه مروری حاضر نشان داد که همه مداخلات می توانند تاثیر مثبتی بر بهبود عملکرد تیراندازان داشته باشند. همچنین نتایج نشان داد که هم مداخلات تمرینی جسمی و هم مداخلات تمرینی ذهنی بر بهبود عملکرد تیراندازی موثر است؛ بنابراین توصیه می شود که برای بهبود عملکرد تیراندازی در دو حوزه نظامی و ورزشی مداخلات جسمی و ذهنی در کنار هم جهت بهبود عملکرد تیراندازی استفاده شود.

  کلیدواژگان: سلاح، تفنگ گلوله زنی، تفنگ، عملکرد ورزشی، کارکنان نظامی
 • فاطمه قویدل، سمیه آزرمی* صفحات 101-107
  زمینه و اهداف

  پیامدهای ناگواری به خاطر رویداد جنگ برکل سیستم جامعه تحمیل می شود که یکی از این پیامدها، پیامدهای زیست محیطی است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه ما به تاثیر جنگ بر بهداشت محیط با تمرکز بر پیامدهای زیست محیطی جنگ ایران و عراق پرداخته ایم.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر یک مقاله مروری است. جستجو با استفاده از کلیدواژه های «بهداشت محیط، پیامدهای آلودگی محیطی، جنگ ایران-عراق» و معادل انگلیسی آنها از داده پایگاه های معتبر علمی ملی و بین المللی در تاپایان سال 2021 انجام شد. مقالاتی که همراستا با هدف تحقیق نبوده و یا به صورت نامه به سردبیر چاپ شده بودند، از مطالعه حذف شدند. از 35 مقاله جستجو شده، 11مقاله مرتبط انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعات بررسی شده نشان داد جنگ بین ایران و عراق سبب آسیب به اکوسیستم آب، خشک شدن تالاب های بزرگ، آلودگی زیست محیطی دریایی، آلودگی هوا و پراکنش گرد و غبار سمی، آلودگی خاک و کاهش مراتع و تبدیل آنها به شوره زار گردیده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت بهداشت محیط در مناطق جنگی، رفع آلودگی های زیست محیطی نزدیک این مناطق باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین مسیولان می بایست با همکاری نزدیک با یکدیگر مشکلات را شناسایی و تحلیل نموده و با ارایه راهکارهای مناسب به پیشگیری وکنترل موثر آلودگی های محیطی کمک نمایند.

  کلیدواژگان: بهداشت محیط، آلودگی زیست محیطی، جنگ
|
 • Narjes Tavakolikia, Shohreh Ghadiri, Fatemeh Sharifi, Ali Nikfarjam*, Azam­-Alsadat Niakan, Maedeh Arshadi, Elahe Hesari, Kolsoom Alimohamadi, Abbas Vosoogh-Moghaddam Pages 4-13
  Background and aims

  Awareness about the epidemiological status of the disease in nursing homes is required for achieving accurate information about the disease status, its control among the high-risk groups, and proper policies. Due to the lack of a similar study in Iran, the current study was aimed to determine the prevalence and trend of COVID-19 infection in nursing homes in Tehran University of Medical Sciences.

  Methods

  In the current cross-sectional study, the studied data included the total number of elderly and non-elderly residents, the number of staff, the number of new cases, the number of deaths, and the number of performed tests separately in staff and residents. Statistical methods such as simple proportions with 95% confidence interval (CI) and line plots were used to analyze the data.

  Results

  The overall prevalence of COVID-19 from the beginning of the epidemic to the beginning of December 2020 was 26% (95%CI: 25 27). The prevalence among staff was 23.7% (95%CI: 21 25). Also, among the elderly and non-elderly residents was 50.16% (95%CI: 48 52) and 9.33% (95%CI: 7-11), respectively. The highest number of cases occurred in November.

  Conclusion

  It seems that the pattern of infection occurrence in nursing homes is affected by the prevalence of the disease in the general population, but due to the vulnerability of residents living in nursing homes, prevention the infection from entering and spreading within  these centers requires fundamental planning.

  Keywords: Prevalence, COVID-19, Nursing Homes
 • Leila Taghilo, Leila Sadat Azizi Ziabari*, Afsaneh Khajevand Khoshli, Masomeh Damghani Mirmahaleh Pages 14-24
  Background and aims

  Recently, new solutions have been presented to increase the well-being of people in different jobs, the extent of their effectiveness is unknown; so the present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and paradoxical time table therapy (PTC) on the psychological well-being of nurses

  Methods

  This was a semi-experimental study with pre- and post- tests and control group. The statistical population of the present study was made up of all 125 nurses who met the criteria for entering the study working in different departments of Military medical centers in 2023. Totally, 45 nurses working in different wards of a military medical center in 2022 were selected as available sample and were randomly assigned to three groups of 15 people (two experimental groups and one control group). ACT group participated in eight individual- 60-minute sessions and PTC group participated in six individual 60-minute sessions; but there was no intervention for the control group. The short form of Ryff psychological well-being questionnaire was used. To analyze the data, multivariate covariance analysis and Tukey's post-hoc tests were used.

  Results

  The findings showed that ACT and PCT have an effect on the psychological well-being of nurses (p≤0.01). But ACT is more effective than PTC on psychological well-being (p≤0.01).

  Conclusion

  This research provided practical findings for mental health professionals regarding the greater effect of ACT on psychological well-being.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Psychological Well-Being, Psychotherapy
 • Seyed Amin Mousavinezhad, Nasser Harzandi*, Azam Marjani, Parvaneh Jafari Pages 25-32
  Background and aims

  Probiotics are living microorganisms that, if prescribed in sufficient quantity, have beneficial effects on the host's health. Consuming a large number of live bacteria increases the possibility of infection and inflammatory reactions, especially in people with a weak immune system. Therefore, in recent years, new terms such as postbiotics have been added to the literature of researchers. This study aimed to investigate the antimicrobial effect of the culture supernatant of three probiotic strains of Bifidobacterium as a postbiotic on the growth of Pseudomonas aeruginosa bacteria in laboratory conditions.

  Methods

  In order to conduct this experimental study, three probiotic strains of Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, and Bifidobacterium lactis as well as Pseudomonas aeruginosa, were cultivated. Based on the standards, the lack of contamination of probiotic culture was checked and finally, after preparing the culture supernatant of probiotics, the effect of each probiotic strain on inhibiting the growth of Pseudomonas bacteria was compared to the negative and positive control.

  Results

    The greatest inhibition of growth was achieved by Bifidobacterium bifidum. (16/33±1.52mm). No significant difference was observed between groups Bifidobacterium bifidum and positive control. The synergistic effect between probiotics was not seen.

  Conclusion

  Probiotics and postbiotics can act as natural antibiotics against harmful pathogens. For appropriate and targeted exploitation, it seems necessary to identify a strain with a better effect on each pathogen.

  Keywords: Culture Media, Probiotics, Bifidobacterium, Pseudomonas aeruginosa
 • Saeed Shahmohammadi, Farshad Ghazalian*, Hossein Shirvani, Hossein Abednatanzi Pages 33-43
  Background and aims

  Fatty liver is one of the increasing diseases. Since changes in the gut microbiome causes fatty liver, taking probiotics may help to maintain gut microbial balance. This study was aimed to investigate the effect of probiotics consumption along with high intensity interval training (HIIT) on the ratio of liver enzymes (AST/ALT) in rats with steatosis.

  Methods

  In this experimental study, 40 male rats with an average weight of 200 to 250 grams were randomly divided into 5 groups of 8 (including healthy control, steatosis, HIIT+steatosis, probiotic+steatosis, HIIT+ probiotic+steatosis). They received high-fat emulsion (10 mg/kg/day) to induce steatosis. The probiotic consumption groups received 109 colonies/ml of Lactobacillus rhamnosus bacteria by gavage daily for 5 weeks and 5 days a week. The ratio of AST/ALT in the groups was compared.

  Results

  The ratio of AST/ALT in the steatosis group was higher than the healthy control group. However, this ratio in steatosis+exercise+probiotic group compared to the steatosis group had the highest decrease than the other intervention groups which shows the positive effect of probiotic consumption and HIIT on improving rats with steatosis (p=0.001).

  Conclusion

  Lactobacillus rhamnosus probiotics foods consumption along with HIIT led to reduce the ratio of liver enzymes in mice with steatosis.

  Keywords: : Lactobacillus GG, Exercise Training, Nonalcoholic Fatty Liver Disease, Probiotic
 • Behroz Sarvarifar, Seyed Kazem Mosavi Sadati*, Abdolrasul Daneshjoo Pages 44-57
  Background and aims

  Low back pain is one of the most common reports among people in society. The present study aimed to determine the effect of a course of “Barre au sol” exercise on pain, endurance, and movement patterns of men with non-specific chronic back pain.

  Methods

  Totally, 26 middle-aged men (30-45 years old) with non specificchronic back pain were purposefully selected and randomly divided into two experimental (n=13) and control (n=13) groups. The “Functional Movement Screen” (FMS) and “Nine Test Screening Battery” (9TSB), McGill Torso Endurance Tests, and visual pain scale (VAS) were used to check movement patterns, trunk endurance, and pain levels of participants, respectively. Both groups received common physiotherapy treatments (posture correction in different postures and physiotherapy modalities). In addition to these treatments, the experimental group participated in the  Barre au sol training program for eight weeks (three sessions per week and one hour per session). In the present study, the covariance test was used for between-group comparison and the correlated t-test was used for within-group comparison. 

  Results

  The results of the study show the effect of exercise program on reducing pain (p≤0.01), improving trunk endurance (p≤0.01), FMS screening tests (p≤0.01) and 9TSB (p≤0.01).

  Conclusion

  Barre au sol exercises have been effective in reducing pain, improving trunk endurance, and functional screening tests in patients with non-specific chronic back pain. Based on this, it is recommended to use this exercise program to reduce pain and generally improve performance for these patients.

  Keywords: Low Back Pain, Physical Therapies, Men
 • MohammadHassan Golrayhan, Seyed Ali Jozi*, Mojgan Zaeimdar, Sahar Rezaian Pages 58-73
  Background and aims

  Improper management of hospital waste has become a major concern in many developing countries. The present study was conducted with the aim of ranking the health-environmental and management criteria of hospital waste using the multi-criteria decision-making approach of ANP-TOPSIS.

  Methods

  This research is a qualitative study. After identifying and determining the health-environmental and management criteria of hospital waste, the validation of criteria was done using the Delphi method and using a questionnaire. SPSS software was used for data analysis. In order to weight the criteria and sub-criteria, the Analytical Network Process (ANP) technique and Super Decision 2.2 software were used. Then, TOPSIS method was  used to evaluate and prioritize the identified sub-criteria.

  Results

  Totally, 11 criteria and 44 sub-criteria were validated by Delphi method. Results indicated that “the participation of nursing assistants in separating infectious and non-infectious waste” (by weight of 0.705), “the participation of nurses in waste disposal” (by weight of 0.659), and “decontamination using hydroclave method” (by weight of 0.633) were found to be the first three main controlling health-environmental sub-criteria in waste disposal, respectively. Also, the sub-criteria of “participation of nurses in educational programs”,  and “participation of nursing assistants in educational programs”, and “changing the purchasing chain in reducing waste production” were identified as the most effective management criteria in reducing waste production, with scores of 0.778, 0.748 and 0.718, respectively.

  Conclusion

  Based on the obtained results, encouraging employees to participate in waste separation and management training, modifying the purchasing process with an emphasis on reducing hospital waste production, as well as regular and continuous monitoring can improve the effective implementation of waste management practices in hospitals.

  Keywords: Medical Waste, Environmental Health, Waste Management, Qualitative Research
 • Saeid Aarabi*, Parsa Cheraghipour, Mohammadreza Parvizi, Seyed Meead Mousavi, Reza Eslami, Saeid Zareiy Pages 74-81
  Background and aims

  In challenging maneuvers with fighter aircrafts, the sensory stimuli are variable in terms of size, direction, and frequency; so there is always the possibility of some kind of sensory mismatch between these elements or between them with the central pattern of balance, which can lead to an illusion in understanding the situation. This condition is called spatial disorientation or airsickness. The purpose of this study was to investigate the effect of balance rehabilitation program on vestibulo-ocular reflex (VOR) of military pilot students suffering from spatial disorientation.

  Methods

  Totally, 10 pilot students who suffered from airsickness were subjected to otological and neurological examinations. Pre-tests were conducted to check the health of the vestibular system including audiometry, tympanometry, and videonystagmography. Then rehabilitation exercises were performed in three stages, including exercises to improve oculomotor skills, improve VOR, and desensitization using a rotary chair at frequencies of 0.11, 0.25, and 0.50 Hz. Two weeks after the intervention, the students were evaluated by MISC questionnaire and Coriolis stress test.

  Results

  VOR gain increased significantly after rehabilitation interventions (p=0.005). Also, the results of the MISC questionnaire showed a significant improvement in the scores (p=0.005). This means that the VOR gain had increased significantly after two weeks of treatment.

  Conclusion

  The use of a rotary chair for the purpose of evaluating, predicting, and treating airsickness is very helpful and it is suggested to be used routinely in the air force.

  Keywords: Airsickness, Aviators, Military Personnel
 • Iman Zakavi, Jamshid Banaii Broojeni*, Saeed Keshavarz, Elham Eftekhari Pages 82-88
  Background and aims

  Stragol herbal composition and aerobic exercise may have additional positive effect on inflammation process after myocardial infarction (MI). So, this study aimed to analyze the effect of aerobic exercise and stragol consumption on plasma levels of IL-6, TNF-α, and IL-10 following a MI in male Wistar rats.

  Methods

  Male wistar rats were subjected to coronary artery occlusion surgery and then MI was confirmed by electrocardiography. Totally, 32 male rats (aged 8-10 weeks) were randomly devided into four groups. The aerobic exercises has lasted for six weeks (three training sessions in every week). Stragol consumption group as well as combined group have received 9.58 mL/day of stragol drop. The data has been analyzed according to one-way ANCOVA test and Bonferroni test.

  Results

  None of the interventions had a significant difference on IL-10 and TNF-α. But there was a significant impact between the adjusted mean IL-6 in all studied groups (p=0.003). The aerobic exercises and stragol had no significant impact on IL-6 separately whereas the combined intervention decreased IL-6 following a MI in rats (p=0.003).

  Conclusion

  It seems that aerobic exercises and administration of stragol drops is a combination that can improve the inflammatory state after MI.

  Keywords: Aerobic Exercises, Herbal Medicine, IL-6, IL-10, TNF-alpha, Myocardial Infarction
 • Esmail Karami, Hossein Radfar, Javad Eshaghi, Hamed Zarei* Pages 89-100
  Background and aims

  Shooting plays an important role among the acquired skills of soldiers and is considered one of the main criteria for measuring their capabilities. The aim of this study was to investigate the effect of training interventions on shooting performance in both military and sports fields.

  Methods

  National and international databases from the beginning to April 2022 were searched. In addition, a manual search and a complete review of the sources of the articles were also performed.

  Results

  After reviewing the entire text of the articles, 22 full-text articles were selected that investigated the effect of training interventions on shooting performance in both military and sports fields. The meta-analysis results showed that training interventions have a significant effect on shooting performance both in the military field (p=0.001) and in the sports field (p=0.001).

  Conclusion

  In the current review study, it was found that training interventions have a significant effect on improving the performance of shooters in both military and sports fields. In addition, the results of this review study showed that all interventions can have a positive effect on improving the performance of shooters. Also, the results showed that both physical and mental training interventions are effective in improving shooting performance; Therefore, it is recommended to use them  together to improve shooting performance in both military and sports fields.

  Keywords: Weapon, Rifles, Guns, Sports Performance, Military Personnel
 • Fatemeh Ghavidel, Somayeh Azarmi* Pages 101-107
  Background and aims

  Undesirable consequences due to war are imposed on the entire system of the society, and one of them is the environmental consequences. Considering the importance of this subject, the present study was performed to address the impact of war on environmental health, focusing on the bio-environmental consequences of Iran-Iraq war.

  Methods

  In this review study, the search was conducted using the keywords “environmental pollution, consequences of air pollution on the environment, Iran-Iraq war” and their Persian equivalents in the national and international scientific databases until the end of 2021. Articles that were not in line with the purpose of the research or were published in the form of “letter to the editor” were excluded from the study. Out of 35 searched articles, 11 related were selected.

  Results

  The results of the reviewed studies showed that the war between Iraq and Iran has caused damage to the water ecosystem, the drying up of large wetlands, marine environmental pollution, air pollution, and the dissemination of toxic dust, soil pollution and reduction of pastures, and turning them into salt lands.

  Conclusion

  Considering the importance of environmental health in war zones, removing environmental pollution near these zones should be prioritized. Therefore, the authorities should identify and analyze the problems with a close cooperation with eachother to provide appropriate solutions for prevention and effectively controling of the environmental pollution.

  Keywords: Environmental Health, Environmental Pollution, War