فهرست مطالب

نشریه مهارت های روانشناسی تربیتی
سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پریسا اصغری، محمد صالحی*، کیومرث نیازآذری صفحات 1-13
  شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی در افزایش کارایی، اثربخشی و افزایش رضایت داخلی و خارجی سازمان اثرگذار است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل معاونین و مدیران واحدها، معاونین و مدیران دانشکده ها، مدیران گروه و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران به تعداد 4134 نفر بود که 352 نفر بر اساس فرمول کرکران و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای  به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه  محقق ساخته مدیریت شایستگی با 97 سوال استفاده شد. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و سازه و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده که مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد مدیریت شایستگی دارای سه بعد (فردی، سازمانی و اجتماعی) می باشد که در بین ابعاد مدیریت شایستگی، بعد سازمانی با بار عاملی 894/0 دارای بیشترین تاثیر و در رتبه اول و سپس بعد فردی با بار عاملی 820/0 در رتبه دوم و بعد اجتماعی با بار عاملی 706/0 دارای کمترین تاثیر در رتبه سوم قرار دارد.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، مدیریت شایستگی، دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی
 • حسن باقری نیا* صفحات 14-22
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودشیفتگی و جهت گیری مذهبی مدیران با سلامت سازمانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به تعداد 230 نفر تشکیل می دادند که طبق جدول کرجسی و مورگان 144 نفر به عنوان نمونه آماری و به شیوه  تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت است از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1967)، مقیاس نارسیسیزم توماس ومارگولیس (1980) و پرسشنامه سلامت سازمانی ارایه شده در کتاب گراهام لوی. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جهت نمایش اطلاعات جمعیت شناختی) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 استفاده شد. نتایج نشان داد بین سلامت سازمانی با جهت گیری مذهبی (درونی و بیرونی) و سلامت سازمانی با خود شیفتگی رابطه ی به ترتیب مثبت و منفی معناداری برقرار است. مدیرانی که که جهت گیری مذهبی بیرونی دارند، سلامت سازمانی پایین تری دارند و مدیرانی که جهت گیری مذهبی درونی دارند، سلامت سازمانی بالاتری دارند.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، خودشیفتگی، سلامت سازمانی
 • احسان سایه میری، سجاد طاهرزاده قهفرخی*، آمنه عباسی صفحات 23-33
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های درون مدرسه ای (محیط کلاس، محیط مدرسه) و عملکرد خانواده با اضطراب تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر ایلام در سال تحصیلی 1400-1401 می باشد (3120 نفر) می باشد. نمونه پژوهش براساس جدول کرجسی و مورگان 300 نفر از دانش آموزان است که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه روای (2002)، پرسشنامه عملکرد خانواده اپشتاین، بالدوین و بیشاب (1983) و پرسشنامه اضطراب تحصیلی فیلیپس (1987) استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین عوامل مربوط به محیط کلاس و اضطراب تحصیلی با 521/0- r= و ضریب معناداری 001/0، بین عوامل مربوط به محیط مدرسه و اضطراب تحصیلی با 155/0- r= و ضریب معناداری 035/0 و بین عملکرد خانواده و اضطراب تحصیلی با 581/0- r= و ضریب معناداری 001/0. رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها حاصل از معادله رگرسیون نشان داد که عوامل درون کلاسی وعملکرد خانواده باهم توان پیش بینی 432/0 درصد اضطراب تحصیلی را دارند. بنابراین نتیجه گیری می شود که هر چه مولفه های درون مدرسه ای (محیط کلاس، محیط مدرسه) مناسب تر و عملکرد خانواده مطلوب تر باشد، میزان اضطرابی که دانش آموزان تجربه می کنند کمتر است.
  کلیدواژگان: مولفه های درون مدرسه، عملکرد خانواده، اضطراب تحصیلی، دانش آموز
 • مصطفی علی نژاد، ابوالقاسم بریمانی* صفحات 34-44
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خوش بینی سازمانی و نوآوری سازمانی با نقش میانجی نشاط کاری در معلمان است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 309 نفر از معلمان متوسطه اول شهرستان نکا بود. نمونه آماری به تعداد 172 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه خوش بینی سازمانی گرین و همکاران (2004)، نوآوری سازمانی ساعتچی و همکاران (1389) و نشاط کاری کرولف (2007) استفاده شد. پایایی با فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 85/0، 83/0 و 84/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها، از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار آماری پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین خوش بینی سازمانی و نشاط کاری با نوآوری سازمانی در معلمان رابطه معناداری وجود دارد و مقدار 8/46 درصد از نوآوری سازمانی و 52 درصد از نشاط کاری توسط خوش بینی سازمانی تبیین می شود و متغیر نشاط کاری اثر میانجی بر رابطه بین خوش بینی سازمانی و نوآوری سازمانی را دارد. هم چنین شاخص های برازندگی مدل حاکی از آن است که مدل ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: خوش بینی سازمانی، نوآوری سازمانی، نشاط کاری، معلمان
 • پیمان نور محمدی، فرانک موسوی* صفحات 45-55
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین اخلاق حرفه ای با کیفیت تدریس معلمان ابتدایی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مرد و زن دوره ابتدایی شهر حمیل می باشد. نمونه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه الف) پرسش نامه اخلاق حرفه ای معلمان ابتدایی ب) پرسشنامه کیفیت تدریس معلمان ابتدایی است. تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی ساده و نرم افزار  SPSS انجام شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و کیفیت تدریس معلمان ابتدایی شهر حمیل رابطه معنا دار وجود دارد. از دیگر یافته های این پژوهش می توان به این موضوع اشاره داشت که متغیر کیفیت تدریس به وسیله مجموع متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق قابل پیشبینی است یعنی کیفیت تدریس از طریق مسیولیت پذیری، صداقت، عدالت وانصاف، وفاداری، همدردی بادیگران و رعایت واحترام نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی قابل پیش بینی است. به عبارتی می توان چنین اذعان داشت که معلمانی که دارای ابعاد مختلف اخلاق حرفه ای هستند، کیفیت تدریس آنها بیشتر قابل پیش بینی است.
  کلیدواژگان: کیفیت تدریس، اخلاق حرفه ای، معلمان ابتدایی
 • امیر یکانی زاد*، اکبر سلیمان نژاد، نوریه حاجی زاده صفحات 56-70
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی یادگیری مشارکتی و بارش مغزی بر سازگاری اجتماعی و خودکار آمدی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر سال سوم دوره دوم متوسطه رشته علوم انسانی شهرستان خوی در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد که تعداد آنها 510 نفر بوده، که از میان جامعه آماری 70 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند که 35 نفر به شیوه یادگیری مشارکتی و 35 نفر به شیوه یادگیری بارش مغزی مورد آموزش قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه رفتار سازشی (لامبرت و همکاران، 1974) و پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد اثربخشی یادگیری مشارکتی و بارش مغزی برافزایش سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی دانش آموزان به صورت معنی دار متفاوت است. به عبارت دیگر تاثیر یادگیری مشارکتی برافزایش سازگاری اجتماعی بیشتر از روش بارش مغزی است همچنین تاثیر یادگیری بارش مغزی برافزایش خودکارآمدی بیشتر از روش یادگیری مشارکتی می باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری مشارکتی، یادگیری بارش مغزی، سازگاری اجتماعی، خود کارآمدی
|
 • Parisa Asghari, Mohammad Salehi *, Kiyomarth Niaz Azari Pages 1-13
  Competence of managers in the higher education system is effective in increasing the efficiency, effectiveness and increasing internal and external satisfaction of the organization. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey type. The statistical population included vice presidents and managers of departments, vice presidents and managers of faculties, department managers and academic staff members of Islamic Azad University of Tehran in the number of 4134 people, of which 352 people were selected based on cokran's formula and stratified random sampling as a sample. To collect data, a researcher-made questionnaire of competence management with 97 questions and three dimensions "individual, organizational and social" was used. Content and construct validity were used to determine validity and Cronbach's alpha was used to determine reliability, which was confirmed. Kolmogorov-Smirnov tests and factor analysis were used to analyze the data. The results showed that: competency management has three dimensions (individual, organizational and social), among the dimensions of competency management, the organizational dimension with a factor load of 0.894 has the most influence and in the first place, followed by the individual dimension with a factor load. 0.820 is in the second rank and the social dimension with a factor load of 0.706 has the least influence in the third rank.
  Keywords: competence management, University, Islamic Azad University
 • Hassan Bagherinia * Pages 14-22
  The present study aim was investigating the relationship between narcissism and religious orientation of managers with organizational health. The statistical population of the research consisted of all the employees of the North Khorasan Department of Education in the number of 230 people, according to the Kerjesi and Morgan table, 144 people were selected as a statistical sample in a stratified random manner. The data collection tools are Allport and Ross religious orientation questionnaire (1967), Thomas and Margolis narcissism scale (1980) and organizational health questionnaire presented in Graham Lowe's book. In order to analyze the data, descriptive statistics (to display demographic information) and inferential statistics (Pearson's correlation test) were used with the help of SPSS version 19 statistical software. The results showed that there is a significant positive and negative relationship between organizational health with religious orientation (internal and external) and organizational health with narcissism. Managers who have extrinsic religious orientation have lower organizational health and managers who have intrinsic religious orientation have higher organizational health.
  Keywords: Religious orientation, Narcissism, organizational health
 • Ehsan Sayeh Miri, Sajad Taherzadeh Ghahfarokhi *, Ameneh Abbasi Pages 23-33
  The aim of this study was to investigate the relationship between intra-school components (classroom environment, school environment) and family performance with academic anxiety of students. The research method was descriptive-correlational. The statistical population includes all female of first high school students in Ilam, Their number is 3120 people. The research sample is based on Krejcie and Morgan table of 300 students who were selected by multi-stage cluster sampling. Data were collected using the classroom and school environment questionnaire (2002), the Epstein, Baldwin & Bishab family performance questionnaire (1983) and the Phillips academic anxiety questionnaire (1987). Multivariate Pearson and Regression correlation coefficients were used to analyze the data. Findings showed that between the factors related to the classroom environment and academic anxiety with r = -0.521 and significance coefficient of 0.001, between the factors related to school environment and academic anxiety with -0 = 155 and the significance coefficient of 0.035 And between family performance and academic anxiety with r = -0.581 and significance coefficient of 0.001. There is an inverse and significant relationship. Also, the findings of the regression equation showed that the factors within the classroom and family performance together can predict 0.432% of academic anxiety. Therefore, it is concluded that the more appropriate the intra-school components (classroom environment, school environment) and the better the family functioning, the less anxiety students experience.
  Keywords: In-school components, Family Performance, academic anxiety, student
 • Mostafa Alinejhad, Abolghasem Barimani * Pages 34-44
  The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational optimism and organizational innovation with the mediating role of work happiness in teachers. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlation one. The statistical population of this study included 309 teachers of at the Secondary school of Neka. The statistical sample was 172 participants that determined by the using Krejcie and Morgan table, and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using three of Green et al organizational optimism Questionnaires (2004), Saatchi et al organizational innovation (2010) & Krolof (2007) work happiness Questionnaires. Their reliability was calculated to 0.85, 0.83 and 0.84 respectively by the use of Cronbach Alpha. The collected data was used for analyzed by Structural equation modeling using the partial least squares method (PLS). The results of this study showed that there is a significant relationship between organizational optimism and work happiness with organizational innovation. 46.8% of organizational innovation and 52% of work happiness is explained by organizational optimism. And the work happiness variable has a mediator effect on the relationship between organizational optimism and organizational innovation. Fit indices indicate that the proposed model is an appropriate fit.
  Keywords: organizational optimism, organizational innovation, work Happiness, teachers
 • Peyman Noormohammadi, Faranak Mosavi * Pages 45-55
  The research was conducted with the aim of identifying the relationship between professional ethics and teaching quality of primary teachers. The statistical population includes all male and female primary school teachers in Hamil city. The study sample was selected using a multi-stage random sampling method. The research tool includes two questionnaires: a) the professional ethics questionnaire of primary teachers, b) the teaching quality questionnaire of primary teachers. Data analysis was done using simple correlation method and SPSS software. The findings of the research showed that there is a significant relationship between professional ethics and teaching quality of elementary teachers in Hamil city. Among the other findings of this research, it can be mentioned that the variable of teaching quality can be predicted by the sum of the independent variables considered in this research, that is, the quality of teaching through responsibility, honesty, justice and fairness, loyalty, sympathy with others and compliance and respect. It is predictable according to social values ​​and norms. In other words, it can be acknowledged that teachers who have different dimensions of professional ethics, their teaching quality is more predictable.
  Keywords: teaching quality, professional ethics: elementary teachers
 • Amir Yekanizad *, Akbar Soleimannezhad, Norieh Hajizadeh Pages 56-70
  The current research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of cooperative learning and brainstorming on students' social adaptation and self-efficacy. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with two experimental groups. The statistical population includes all the male students of the third year of the second year of high school in the field of humanities in Khoi city in the academic year of 1401-1400, and their number is 510, from among the statistical population, 70 people were selected using the multi-stage cluster sampling method, of which 35 people 35 people were trained in cooperative learning method and brainstorming method. To collect data, compromise behavior questionnaire (Lambert et al., 1974) and Scherer general self-efficacy questionnaire were used. Covariance analysis was used to analyze the data. The obtained results showed that the effectiveness of collaborative learning and brainstorming on increasing social adaptation and self-efficacy of students is significantly different. In other words, the effect of collaborative learning on increasing social adaptation is greater than the brainstorming method, and the effect of brainstorming on increasing self-efficacy is greater than the collaborative learning method.
  Keywords: Cooperative learning, brain stroming learning, social adjustment, self efficacy