فهرست مطالب

Journal of adolescent and youth psychological studies
Volume:4 Issue: 8, 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/08/27
 • تعداد عناوین: 16
|
 • نرگس هندیانی، علیرضا آقایوسفی*، جواد خلعتبری صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  در نیمه پایانی قرن اخیر، ازدواج تحت تاثیر عوامل متعددی با توجه به تغییرات فرهنگی ایجاد شده است که این تغییرات روابط متعهدانه افراد را دستخوش تغییر قرار داده است. از جمله این عوامل می توان به روابط فرازناشویی و یا خیانت اشاره کرد. هدف این پژوهش تدوین مدل نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس سبک های دلبستگی با تاکید بر نقش واسطه ای سبک های مقابله ای، بود.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای روابط فرازناشویی و یا نگرش افراد عادی مراجعه به بهزیستی، کمیته امداد و مراکز مشاوره استان قم در سال 1400 می باشد. 320 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نمونه پژوهش پرسشنامه نگرش به روابط فرازناشویی (واتلی، 2008)، سبک های دلبستگی بزرگسالان (کولینز و رید، 1990) و سبک های مقابله ای (لازاروس فولکمن ، 1988) را تکمیل کردند.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. بررسی نتایج میانجی گری نشان داد که سبک های مقابله ای نقش میانجی معنی داری در رابطه بین سبک ایمن، سبک اجتنابی و سبک دوسوگرا با نگرش به روابط فرازناشویی دارد (05/0>P). یافته ها نشان داد که راهبرد گریز و اجتناب نقش میانجی معنی داری در رابطه بین سبک ایمن و سبک اجتنابی با نگرش به روابط فرازناشویی دارد (05/0>P).  یافته ها نشان داد که راهبرد ارزیابی مجدد مثبت نقش میانجی معنی داری در رابطه بین سبک ایمن و سبک دوسوگرا و همچنین دوسوگرا با نگرش به روابط فرازناشویی دارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  سبک های مقابله ای در رابطه با سبک های دلبستگی و نگرش به روابط فرازناشویی نقش واسطه ای دارد.

  کلیدواژگان: روابط فرازناشویی، سبکهای دلبستگی، سبک های مقابله ای
 • مجتبی رئیسی سرتشنیزی* صفحات 14-24
  زمینه و هدف

  طلاق اثرات نامطلوبی بر فرزندان دارد و می تواند بر سلامت روانی و جسمی آنان آثار سویی برجای بگذارد. همچنین، طلاق اثرات منفی بر تحصیلات فرزندان دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته جوانان از طلاق والدین با تاکید بر پیامدهای تحصیلی بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر کیفی با تحلیل مضمون و از نظر هدف کاربردی بود. مشارکت کنندگان شامل  دانش آموزان متوسطه شهر کرد در سال تحصیلی 1401 بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برخی از معیارهای انتخاب آنها داشتن تجربه طلاق والدین و میل به شرکت در پژوهش بود. همچنین مصاحبه ها بر اساس معیار اشباع نظری تا 14مورد ادامه یافتند. برای اعتبار از روایی صوری و برای پایایی نیز از ضریب توافق بین کدگذاران استفاده شد که حاصل کدگذاری مجدد 86/0 شد. برای تجریه و تحلیل داده نیز از روش کدگذاری دستی به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که 162 کد باز، 13 مضمون محوری شامل: طعنه همسالان، سرزنش فامیل، انگ محیط مدرسه، شرم از طلاق، بی ثباتی خانواده، دل سردی فرزندان، خلا عاطفی، بی میلی به درس خواندن، خستگی مفرط درسی، افت ذهنیت تحصیلی، تغییر اولویت درسی، آرزوهای تحصیلی، فقدان روحیه و نشاط، اعتمادبه نفس ضعیف، افزایش انزوا گرایی و افزایش درون گرایی و 6 مضمون انتخابی شامل: انگ اجتماعی، چالش های فرهنگی، چالش های عاطفی، تحصیلات کم رونق، درگیری تحصیلی و پیامدهای روان شناختی برای تجربه زیسته جوانان از طلاق والدین با تاکید بر پیامدهای تحصیلی شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج  می توان نتیجه گرفت که طلاق برای فرزندان و تحصیلات آنان چالش های مختلف و منفی ایجاد می کند که برنامه ریزان فرهنگی و آموزشی کشور می توانند با توانمندسازی آنان از اثرات منفی این تاثیرات بکاهند.

  کلیدواژگان: طلاق، والدین، خانواده، جوانان، تحصیلات
 • مریم فولادی*، سعید وزیری، محمدحسین فلاح، علیرضا افشانی صفحات 25-35
  زمینه و هدف

  انگیزش به عنوان یک سازه روانشناختی در بهزیستی فرد اثرگذار است. بر همین اساس فقدان انگیزش بر حالات هیجانی تاثیر دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی برنامه آموزش تقویت انگیزش در دختران دانشجو دارای علایم افسردگی بود.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل 11 نفر از دختران دانشجو ساکن شهر یزد بود و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و نمونه گیری تا زمان اشباع داده ها و عدم دستیابی به داده های جدید ادامه یافت. بر اساس تحلیل مضامین، الگوی برنامه آموزشی تقویت انگیزش، طراحی شد. سپس در بخش کمی برای اعتبارسنجی و اطمینان از روایی الگوی محتوایی برنامه آموزشی از ضریب لاوشه استفاده شده است. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند، الگوی پیشنهادی در اختیار 24 نفر از متخصصان حوزه روان شناسی قرار گرفت و میزان اعتبار داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بر اساس CVR لاوشه، هر 20 مضمون اصلی در الگوی پیشنهادی، مورد تایید قرار گرفت.  

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان بیان کرد که الگوی مبتنی بر تقویت انگیزش، چشم انداز متفاوتی در درمان بیماران افسرده ارایه می نماید. توجه به ابعاد نظری این الگو و کاربرد آن در درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است

  کلیدواژگان: افسردگی، انگیزش، تقویت انگیزش، دختران دانشجو، ضریب لاوشه
 • الناز عابدی*، عماد یوسفی، لیلا خواجه پور، سهیلا جوکار صفحات 36-51
  زمینه و هدف

  از شایعترین مشکلاتی که در مدارس و محیط های آموزشی، مربیان و معلمان در رابطه با دانش آموزان با آن روبرو هستند، بحث سازگاری و چگونه سازگارکردن دانش آموزان است. دوره متوسطه، دوره گذار به مقطع دانشگاه است و سازگاری در این دوره نقش اساسی در فعالیت ها و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دارد. لذا هدف اصلی پژوهش حاضرارتقای سطح سازگاری تحصیلی و امید تحصیلی و کاهش اضطراب تحصیلی دانش آموزان با استفاده از آموزش ذهن آگاهی بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر شهرستان بوشهر در سال تحصیلی 1401- 1402بود. به منظور انتخاب نمونه در مرحله اول پس از کسب مجوز لازم از آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و انتخاب دبیرستان، با شیوه نمونه گیری در دسترس از میان متقاضیان شرکت در جلسات آموزشی، ابتدا 50 دانش آموز انتخاب شدند که از این تعداد با توجه به ملاک های ورود و خروج به پژوهش و نیز سایر دلایل (مانند نظر مدیر و معلمان و مشاور مبنی بر ناسازگاری تحصیلی دانش آموز و تاکید بر حضور این دانش آموزان در جلسات، عدم همکاری شرکت کنندگان) از میان این تعداد 40 نفر باقی ماندند که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند.گروه های آزمایش و کنترل در سه مرحله پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه های ابزار پژوهش پاسخ دادند.گروه آزمایش 8 جلسه 45 دقیقه ای آموزش دیدند.گروه ها در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه های سازگاری تحصیلی سینها و سینگ  AISS (1993)، و هیجانات تحصیلی پکران و همکاران AEQ (2002) پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد آموزش ذهن آگاهی برافزایش سازگاری تحصیلی و امید تحصیلی و کاهش اضطراب تحصیلی دانش آموزان اثربخشی معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  نتیجه گرفته می شود داشتن ذهن آگاهی در موقعیت های آموزشی سبب تغییرات مثبت در آموزش و محیط های آموزشی در سطح بهینه می شود. در رابطه با این نتایج می توان گفت برنامه آموزشی از این جهت موثر واقع شده است که در این برنامه،شرکت کننده ها آگاهی و توجه بدون قضاوتشان ارتقا یافته و آن ها در مواجه با چالش ها با خودپذیری و کاهش واکنش پذیری روبرو می شدند. مشاوران مدارس با در نظر گرفتن این الگو می توانند بر سازگاری تحصیلی و امید تحصیلی  و کاهش اضطراب تحصیلی دانش آموزان اثر بگذارند

  کلیدواژگان: سازگاری تحصیلی، ذهن آگاهی، اضطراب تحصیلی، امید تحصیلی
 • عاطفه فرزین مجد، ناهید نادری بنی*، حسین خنیفر، سمیه فریدونی صفحات 52-66
  زمینه و هدف

  از جمله اهداف آموزش معاصر دانش آموزان گشودگی به تنوع، به چالش کشیدن باورها و ارزش های خود و یادگیری از تنوع است تا به شهروندان فعال و مسیول باشند و تمایل به پذیرش چالش ها داشته و دیدگاه های جامع و پیچیده تری نسبت به جهان و روابط اجتماعی داشته باشند. این پژوهش با هدف بررسی پیشایندها و عوامل اثر گذار بر تفکر انتقادی و پیامدهای تفکر انتقادی دانش آموزان انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش کیفی اکتشافی از نوع تحلیل محتوا با ابزار مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش مبتنی بر مقالات معتبر ادبیات تفکر انتقادی و انجام مصاحبه 21 نفر از اساتید صاحب نظر، خبرگان، مدیران و معلمان مسلط به آموزش شناختی و تفکر انتقادی تا رسیدن با اشباع نظری انجام شد و روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی و با کد گذاری مفاهیم، مقوله فرعی و مقوله اصلی در نرم افزار MAXQDA-2020 انجام گرفت.

  یافته ها

  پیشایندهای تاثیرگذار بر تفکر انتقادی شامل آموزش شناختی، تعارض شناختی، پرسشگری و حل مسیله، یادگیری مبتنی بر مشکل و یادگیری پروژه محور است. پیامدهای تفکر انتقادی شامل اصلاح اقدامات جهت آموزشی پایدار، توانمند شدن دانش آموزان، یادگیری شناختی و قضاوت عقلانی است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد آموزش شناختی، تعارض شناختی، پرسشگری و حل مسیله، یادگیری مبتنی بر مشکل و یادگیری پروژه محور بر تفکر انتقادی اثر گذار هستند و سبب پیامدهای اصلاح اقدامات جهت آموزشی پایدار، توانمند شدن دانش آموزان، یادگیری شناختی و قضاوت عقلانی می شود.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، تفکر انتقادی در آموزش، نتایج تفکر انتقادی
 • بختیار زرار رحمن، منصور بیرامی*، خلیل اسماعیل پور صفحات 67-73
  زمینه و هدف

  علیرغم شیوع بالای اختلالات روانی در این افراد و نقش مهم تاب آوری در سلامت روانی، تاب آوری در زندانیان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی فراوانی شیوع اختلالات روانی و رابطه آن با تاب آوری در میان اسرای جنگ داعش در عراق بین سال های 2021-2014 انجام شد.

  روش پژوهش:

   این پژوهش با استفاده از پرسشنامه SCL و تاب آوری کانر و دیویدسون انجام شد. جامعه آماری این پژوهش بر اساس آمار رسمی وزارت امور مهاجران و آوارگان عراق تعداد 465 هزار نفر می باشند که پس از انجام هماهنگی های لازم با مسیولین اردوگاه های اسرا در بین 383 نفر (بر اساس فرمول کوکران) به روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه ها توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همتستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که شرکت کنندگان در مطالعه به طور میانگین از اختلالات روانی قابل توجهی رنج می بردند و تمامی ابعاد شاخص علایم مرضی در سطح اختلال روانی قابل توجه گزارش شد. همچنین بر اساس نتایج تاب آوری افراد نیز در سطح نامطلوب گزارش شد. ابعاد تاب آوری شامل تصور از شایستگی فردی، اعتماد به غرایر فردی تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن و تاثیرات معنوی در سطح نامطلوب و کنترل در سطح نسبتا مطلوب گزارش شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش حاکی از این بود که تاب آوری می تواند متغیر شاخص علایم مرضی را به صورت معکوس پیش بینی کند. در این مطالعه مشاهده شد افرادی که تاب آوری کمتری داشتند، بیشتر به اختلالات روانی دچار می شوند

  کلیدواژگان: اختلالات، اختلالات روانی، تاب آوری، اسرای جنگ داعش
 • فرحناز تحویلیان، مریم مشایخ*، احمد برجعلی، آدیس کراسکیان صفحات 74-87
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه رویکرد مثبت نگر بر قابلیت گسترش، پرورش، شکوفایی و کمال انسان و تبدیل شدن به آنچه که او می تواند باشد تاکید دارد و به جای تمرکز روی بیماری ها و اختلالات روی توانایی ها تاکید دارد، لذا هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر سرمایه روان شناختی مثبت گرا بر سبک زندگی توسعه دهنده سلامت و نشخوار فکری در دختران نوجوان افسرده بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه است؛ جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه یک و دو شهر تهران در سال تحصیلی 98-97 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی توسعه دهنده سلامت (1997) و نشخوار فکری نولم هوکسما، 30 دختر نوجوان افسرده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 دختر) و گرواه (15 دختر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت گروهی مداخله مبتنی بر آموزش سرمایه روان شناختی مثبت گرا لوتانز و یوسف (2004) را دریافت کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک راهه چندمتغیری و تک متغیری تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مداخله سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر مولفه های سبک زندگی سلامت (05/0=P) و نشخوار فکری (84/14=F، 001/0=P) موثر است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که جلسات هشتگانه سرمایه روانشناختی مثبت گر توانسته است به میزان قابل توجهی موجب بهبود سبک زندگی توسعه دهنده سلامت نوجوانان شود؛ هر چند در حوزه نشخوارفکری چندان موثر نبود.با توجه به موثر واقع شدن این روش درمانی، استفاده گسترده از آن توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، مثبت گرا، سبک زندگی توسعه دهنده سلامت، نشخوار فکری
 • مهدی مهدوی، سید ابوالقاسم مهری نژاد*، ابوالفضل کرمی، رسول روشن چسلی صفحات 88-101
  زمینه و هدف

  ازدواج خوشبخت متشکل از عواملی مانند تعهد، احترام، صمیمیت، اعتماد و غیره است که در غیاب آن ها زندگی زناشویی با مشکلات جدی روبه رو می شود. هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری احساس خوشبختی بانوان براساس کیفیت رابطه زناشویی و اعتماد بین فردی با نقش میانجیگر صفات تاریک شخصیت بود.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانوان متاهل شهر تهران در سال 1400 بود. حجم نمونه 448 نفر بود که با روش نمونه گیری به صورت در دسترس هدفمند انتخاب شدند که با پرسشنامه های احساس خوشبختی تقی زاده و شادمهری (1395)، رضایت زناشویی انریچ اولسون (2006)، اعتماد بین فردی رمپل و همکاران (2001) و صفات تاریک شخصیت جانسون و وبستر (2010) مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  تجزیه وتحلیل یافته ها نشان داد که مدل ساختاری پژوهش با داده های گردآوری شده برازش دارد و صفات تاریک شخصیت رابطه بین کیفیت رابطه زناشویی و اعتماد بین فردی با احساس خوشبختی بانوان را به صورت مثبت و معنادار میانجیگری می کند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش می توان راهکارهای لازم در خصوص روابط زوجین با توجه به متغیرهای مورد بحث ارایه کرد.

  کلیدواژگان: احساس خوشبختی، اعتماد بین فردی، صفات تاریک شخصیت، کیفیت رابطه زناشویی
 • المیرا فصیحی اردبیلی، فاطمه گلشنی*، محمدجعفر جوادی صفحات 102-117
  زمینه و هدف

   عملکرد تحصیلی یکی از متغیرهای مهم در کسب موفقیت شغلی و مقبولیت اجتماعی در هر جامعه ای محسوب می شود، به نحوی که گاهی عملکرد تحصیلی را معادل موفقیت تحصیلی می دانند. هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل عملکرد تحصیلی براساس مدت زمان استفاده از صفحات نمایشی، فراشناخت و ذهن اگاهی با میانجی گری حرمت خود و خودتنظیمی در نوجوانان بود. 

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران درسال تحصیلی 1398 -1399 بود که 517 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده مورد نیاز برای این پژوهش از پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (2001)، پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج (1383)، پرسشنامه حرمت خود کوپراسمیت (1967)، پرسشنامه فراشناخت ولز (2004)، پرسشنامه مدت زمان استفاده از صفحات نمایشی تیرگر (1397) و پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون (1992) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها

   نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم فراشناخت، ذهن آگاهی و مدت زمان استفاده از صفحات نمایشی با عملکرد تحصیلی معنی داراست (01/0<p) و اثر غیر مستقیم فراشناخت، مدت زمان استفاده از صفحات نمایشی و ذهن آگاهی با میانجی گری حرمت خود معنی داراست (20/0= P) و نقش واسطه ای خود را به خوبی نشان داد، در حالی که اگرچه خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی تاثیر مستقیم می گذارد، اما به عنوان متغیر میانجی به صورت غیر مستقیم نمی تواند بر عملکرد تحصیلی اثر بگذارد. 

  نتیجه گیری

   می توان گفت که مدت زمان استفاده از صفحات نمایشی و فراشناخت و ذهن آگاهی در کنار سایر عوامل از جمله حرمت خود و خودتنظیمی نقش کلیدی در عملکرد تحصیلی ایفا می کنند، که به نظر می رسد نقش حرمت خود از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو جهت افزایش عملکرد تحصیلی لزوم توجه به این عوامل در بهبود عملکرد  تحصیلی دانش آموزان ضروری است.

  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، ذهن آگاهی، فراشناخت، صفحات نمایشی، حرمت خود، خودتنظیمی
 • رقیه یعقوبیان*، نسیم قندهاری صفحات 118-131
  زمینه و هدف

  نه تنها بررسی مولفه های و عوامل موثر بر آن در جهت کمک به پیشگیری و درمان این اختلال در کودکان حایز اهمیت می‎باشد، بلکه بررسی اثربخشی درمان های موثر بر کاهش علایم این اختلال نیز ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مادران با رویکرد رفتاری بارکلی بر ابعاد فرزندپروری و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی انجام شد.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و گواه بود. جامعه پژوهش کلیه کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی تخصصی کودکان شهر گرگان در ده ماهه اول سال 1401 بودند. نمونه پژوهش 24 نفر بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر)، گواه (12 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش آموزش مادران به روش رفتاری بارکلی را در 12 جلسه 90 دقیقه ای آموزش دیدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های فرزندپروری آلاباما فرم والد (1991)، مقیاس اضطراب کودکان اسپنس فرم والد (2001) بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش والدین با رویکرد بارکلی باعث بهبود ابعاد فرزندپروری (مشارکت والدین، فرزندپروری مثبت، بی ثباتی در انضباط، ضعف در نظارت و تنبیه بدنی) در مادران و کاهش اضطراب در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی شد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش والدینی بارکلی می تواند با اصلاح الگوی تعاملی و فرزندپروری والدین کودکان دارای اختلال کم توجهی بیش فعالی، به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود ابعاد فرزندپروری مادران و  اضطراب کودکان دارای اختلال کم توجهی بیش فعالی مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: فرزندپروری، اضطراب، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، مادران
 • علیرضا تبریزی، مصطفی تبریزی*، مهناز استکی صفحات 132-143
  زمینه و هدف

  مشکلات خواب در دانش آموزان مبتلا به ‏اختلال نقص توجه/ بیش فعالی‏ یک چالش قابل توجه برای والدین و  معلمان است؛ لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی اثربخشی الگوی مشورت رفتاری مشترک (CBC) و درمان مبتنی بر ‏رابطه والد-کودک  (CPRT) در کیفیت خواب دانش آموزان دارای اختلال نقص ‏توجه/بیش فعالی (ADHD) بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور از والدین داوطلب دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز مشاوره روزبه ماندگار تهران، مصاحبه نیمه ساختاری با هدف دارا بودن سلامت جسمانی، تحت درمان نبودن، عدم مصرف دارو توسط کودک و عدم دریافت مشاوره در ‏حوزه فرزندپروری از دیگر مراکز مشاوره گرفته شد و جهت تشخیص  ADHD‏از پرسشنامه علایم مرضی کودکان CSI4  استفاده شد. همچنین پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ ‏ (‏PSQI‏)‏  نیز اجرا ‏ شد. از بین کسانی فرزند آن ها دارای اختلالADHD  بودند و همچنین وضعیت ‏بدی در کیفیت خواب داشتند، 45  نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب و بطور تصادفی در گروه های 15 نفره به صورت دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جاگماری شدند. گروه های آزمایشی هر هفته یک جلسه ی 1 ساعته و به مدت 10 هفته تحت آموزش قرار گرفتند در حالی که گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته و نرم افزار  SPSS-23 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در هر دو گروه کیفیت خواب افزایش داشته است اما در مقایسه اثربخشی دو گروه، تفاوت معناداری وجود داشت  (p<0.05)و الگوی  CBC موثر تر بود و در پیگیری چهار ماهه مشخص شد CPRT ماندگاری بیشتری دارد.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان داد لذا می توان از هر دو روش جهت افزایش کیفیت خواب دانش آموزان دارای اختلال  ADHDاستفاده کرد.

  کلیدواژگان: الگوی مشورت رفتاری مشترک، درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک، کیفیت خواب، اختلال نقص توجه، بیش فعالی
 • لیلا بریم نژاد، پریناز بنیسی*، فاطمه برخورداری، شیما حقانی، پرنیان فرهادی افشار، مهدیه جلیل زاده، قنبرعلی دلفان آذری صفحات 144-156
  زمینه و هدف

  گسترش و همه گیری سریع، میزان بالای مرگ و میر آن و نبود هیچگونه درمان و داروی قطعی و تایید شده برای کرونا، باعث بروز اختلالات شدید شده است. هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی اضطراب کرونا براساس ویژگی های شخصیتی خود بیمارانگاری در افراد واکسینه شده در مرکز واکسیناسیون بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر، کمی بوده و به صورت توصیفی-همبستگی اجرا شده است و از لحاظ نوع هدف این پژوهش کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش کلیه افرادی هستند که در پاییز 1400 به مرکز واکسیناسیون مجتمع پیامبراعظم (ص) دانشگاه آزاد تهران غرب مراجعه کرده اند. از میان این افراد 400 نفر از افراد واکسینه شده ای که دوز دوم را دریافت نموده اند به صورت تصادفی ساده و بر اساس مقدار محاسبه شده به وسیله نرم افزار Gpower به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه، پرسشنامه ویژگی ها شخصیت نیو مک کری و کاستا (1985)، پرسشنامه اضطراب کرونا (علی پور، قدمی، علیپور و عبدالله زاده، 1398) و پرسشنامه خودبیمارانگاری ایوانز (1980) استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد شد.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد اضطراب کرونا براساس ویژگی های شخصیتی و خودبیمارانگاری پیش بینی می شود. ضریب مسیر اثر روان نژندی (001/0P<، 419/0 β=)، برون گرایی (002/0P=، 160/0 β=) بر اضطراب کرونا اثر مثبت و معنادار و انعطاف پذیری (001/0P<، 23/0- β=) و دل پذیر بودن (001/0P<، 332/0- β=) بر اضطراب کرونا اثر معنادار و منفی دارد. هم چنین ضریب مسیر اثر مسیولیت پذیری بر اضطراب کرونا اثر معنادار ندارد (464/0P=، 036/0 β=). ضریب مسیر اثر خود بیمارانگاری بر اضطراب کرونا اثر مثبت و معنادار وجود دارد (001/0P<، 290/0 β=).

  نتیجه گیری

  از آنجایی که در دوران همه گیری ویروس کرونا، رسانه ها نقش فعالی را اطلاع رسانی اخبار و حوادث ناشی از این همه گیری ایفا می-کنند و این اطلاع رسانی ها تحریک بالای فیزیولوژیکی و در نتیجه هیجان های منفی افراد را به دنبال خواهد داشت که منجر به موفق نبودن افراد در تنظیم هیجان هایشان شده و خودبیمارانگاری را افزایش می دهد. به تبع خودبیمارانگاری نیز با افزایش اضطراب کرونا همراه می گردد. بنابراین دور از انتظار نیست که خودبیمارانگاری، اضطراب کرونا را در افراد واکسینه شده پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیت، خودبیمارانگاری، اضطراب، افراد واکسینه، کووید-19
 • مریم خسروی*، بیتا گل کاریان، مرضیه سلیمانی مقدم صفحات 157-168
  زمینه و هدف

  سرطان در نوجوانی می تواند تاثیر بلندمدتی بر زندگی جسمی، روانی و اجتماعی افراد در بزرگسالی داشته باشد. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت بر تحمل پریشانی و امید به زندگی در نوجوانان مبتلا به سرطان انجام شد.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه گروه کنترل بود. جامعه پژوهش نوجوانان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر بابل در فصل زمستان سال 1401 بودند. نمونه پژوهش 30 نفر بودند که با روش نمونه گیری هدفمند، پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی با کمک قرعه کشی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای با روش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت آموزش دید و در این مدت گروه کنترل آموزشی ندید. ابزارهای پژوهش شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و مقیاس امید به زندگی اسنایدر و همکاران (1991) بودند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-19 در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که 8 جلسه آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت باعث افزایش تحمل پریشانی و امید به زندگی در نوجوانان مبتلا به سرطان شد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه حاکی از اثربخشی آموزش سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت بر افزایش تحمل پریشانی و امید به زندگی در نوجوانان مبتلا به سرطان بود. در نتیجه، مشاوران و روانشناسان می توانند از روش مذکور جهت بهبود ویژگی های روانشناختی گروه های مختلف به ویژه نوجوانان مبتلا به سرطان استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، تحمل پریشانی، امید به زندگی، نوجوانان، سرطان
 • محمد صادق زاده، فرهاد ادریسی*، محمدحسین صائینی، حسین مرادی زنجانی صفحات 169-181
  زمینه و هدف

  امروزه هوش هیجانی یکی از موضوعات مهم در دوره آموزش دانش آموزان جهت افزایش مهارت های مختلف در طول دوره زندگی است. همچنین پرخاشگری از مسایل قابل توجه صاحب نظران است که توجه به این دو موضوع در دوره برنامه درسی دانش آموزان می تواند اثرات مطلوبی برجای داشته باشد. بر همین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهت گیری های (مولفه های) تربیتی و اخلاقی نهج البلاغه بر هوش هیجانی و کاهش پرخاشگری در دانش آموزان انجام گرفت.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه موردنظر کلیه دانش آموزان پسر دوره ی اول متوسطه مدارس ناحیه ی یک تبریز در سال تحصیلی 97-96 که با روش نمونه گیری خوشه ای 30 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15) و کنترل (15) جایگزین شدند و پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری (1992) و هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) از هر دو گروه اخذ گردید. بعد گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت مداخله ی متغیر مستقل «مولفه های تربیتی و اخلاقی» قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان مداخله از هر دو گروه پس آزمون پرخاشگری به عمل آمد تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته «هوش هیجانی و پرخاشگری» مشخص گردد. داده ها با استفاده از انحراف استاندارد، میانگین و تحلیل کوواریانس مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد، آموزش مولفه های تربیتی و اخلاقی نهج البلاغه بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان تاثیر دارد و به صورت معنی داری میزان پرخاشگری کاهش می یابد (4/72=F، 05/0>P). همچنین، قابلیت کاربرد استفاده از مفاهیم نهج البلاغه در مدارس و سایر مراکز تعلیم و تربیت در جهت کاهش پرخاشگری دانش آموزان متوسطه دارای تاثیر معناداری بود (45/38=F، 05/0>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت بهره گیری از جهت گیری های تربیتی و اخلاقی نهج البلاغه بر هوش هیجانی و پرخاشگری دانش آموزان تاثیرگذار است و لذا برنامه ریزان درسی و مدارس می توانند ازاین جهت گیری ها در آموزش های خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: مولفه های تربیتی، مولفه های اخلاقی، نهج البلاغه، هوش هیجانی، پرخاشگری
 • فریبا عزیزی، رضاعلی محسنی*، زهرا حضرتی صومعه صفحات 182-191
  زمینه و هدف

  پدیده سکونت گاه های غیررسمی می تواند با خود آسیب های اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سکونت گاه های غیر رسمی بر میزان آسیب های اجتماعی نظیر سرقت، طلاق، خودکشی، موادمخدر در شهر کرمانشاه می باشد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است.  از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی است و بصورت پیمایشی انجام خواهد شد؛ زیرا اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری با استفاده از پرسشنامه به دست آمده است.  پرسشنامه محقق ساخته سکونتگاه های غیررسمی و پرسشنامه استاندارد آسیب های اجتماعی  می باشد که در 66 گویه تنظیم شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 270979 نفر از ساکنین و اهالی مرد و زن مناطق سکونتگاه های غیررسمی شهرستان کرمانشاه در سال 1400 می باشد. در پژوهش حاضر، 384 به روش تصادفی- خوشه ای به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.

  یافته ها

  یافته های توصیفی حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد علت مهاجرت و انتخاب محله اکثر پاسخ دهندگان به تعداد 160 نفر (7/42 درصد)، وضعیت اقتصادی شان بود. همچنین در نمونه مورد بررسی 169 نفر (5/44%) موافق به ترک محل و 211 نفر (5/55%) مخالف به ترک محل و 241 نفر (6/63%) موافق و 138 نفر (4/36%) مخالف به ترک محل به شرط واگذاری زمین یا مسکنی بودند که از دلایل عدم تمایل به ترک محله اکثر پاسخ دهندگان به تعداد 151 (8/42%) نزدیکی به محل کار بود. در آخر، درخصوص شرکت در فعالیت هایی برای بهبود وضع محدوده خود در طی 5 سال گذشته، 177 نفر (1/46%) در فعالیت ها شرکت کرده بوده و 202 نفر (3/53%) شرکت  نکرده بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس آمار و یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که مشکلات اساسی سکونتگاه های غیر رسمی، عدم وجود حداقل امکانات بوده که این حاکی از فقر، نداشتن امنیت اقتصادی و اجبار به مهاجرت به این محله شده است. اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، سابقه سرقت، جرم و زندان و یا خشونت، خودکشی و طلاق، که همه این عوامل دست به دست هم داده و باعث بروز نا امنی ها و زمینه ساز آسیب های اجتماعی در بین ساکنین این محله شده است. با توجه به اینکه اکثر این افراد از شهر به این محلات حاشیه ایی مهاجرت نموده اند، این موید این امر است که شرایط زندگی مناسبی را نداشته و مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها با امکانات محدود و مشکلات فراوان شده اند.

  کلیدواژگان: سکونت گاه های غیر رسمی، طلاق، خودکشی، مواد مخدر، سرقت، خشونت
 • نادره سعادتی، کامدین پارساکیا صفحات 192-202
  زمینه و هدف

  مشکلات خانوادگی یک مشکل مهم برای بالندگی فرزندان تلقی شده و این تنش اغلب در زندگی فرزندان نقش دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کننده کیفیت رابطه زناشویی والدین بر سرمایه روانشناختی نوجوانان بود.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی محسوب می شود. این پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی-توصیفی قرار دارد که در آن رابطه میان دو متغیر بررسی می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین مراجعه کننده به 15 مرکز مشاوره و فرزندان نوجوانشان در دو شهر تهران و اصفهان در سال 1401 بود. از این رو، 150 زوج دارای فرزند 13 تا 17 ساله به روش هدفمند در دسترس انتخاب شدند. سپس، زوجین به پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی باسبی و همکاران (1995) و فرزندان به پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز (2007) پاسخ دادند. لازم به ذکر است که حجم نمونه نهایی 520 نفر بود که شامل 150 زوج (300 نفر) و 220 فرزند نوجوان آن ها بود.

  یافته ها

  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر کیفیت رابطه زناشویی می تواند سرمایه روانشناختی را به طرز معناداری پیشبینی کند. با توجه به این که مقدار 388/0 = R2 به دست آمده می توان نتیجه گرفت که کیفیت رابطه زناشویی والدین حدود 39% از سرمایه روانشناختی فرزندان را پیش بینی کند.

  نتیجه گیری

  بنابراین، می توان نتیجه گرفت که کیفیت رابطه زناشویی والدین می تواند اثرات روانشناختی بسیار مهمی بر فرزندان بگذارد.

  کلیدواژگان: کیفیت رابطه زناشویی، نوجوانان، سرمایه روانشناختی، والدین
|
 • Narges Hendiani, Alireza Aghayousefi*, Javad Khalatbari Pages 1-13
  Background and Aim

  In the last half of the last century, marriage has been influenced by many factors due to cultural changes, which have changed the committed relationships of people. Among these factors, we can mention extramarital relationships or infidelity. The purpose of this research was to develop a model of attitude towards extramarital relationships based on attachment styles, emphasizing the role of confrontational styles.

  Methods

  The current research is of the correlation type and the statistical population includes all people with extramarital relationships or the attitude of ordinary people towards welfare, relief committee and counseling centers of Qom province in the year 2021. 320 people were selected as the sample of the study by sampling method. The sample of the research paper included attitudes towards extramarital relationships (Whatley, 2008), adult attachment styles (Collins & Read, 1990) and confrontational styles (Lazarus & Folkman, 1988).

  Results

  The results of the path analysis test showed that the research model has a good fit. Examining the mediation results showed that coping styles have a significant mediating role in the relationship between safe style, easy style and ambivalent style with attitude towards extramarital relationships (p<0.05). The findings showed that escape strategy has a significant mediating role in the relationship between safe style and avoidant style with attitude towards extramarital relationships (p<0.05). The findings showed that the re-evaluation strategy has a significant mediating role in the relationship between secure style and ambivalent style, as well as ambivalent with attitude towards extramarital relationships (p<0.05).

  Conclusion

  Coping styles play a mediating role in relation to attachment styles and attitudes towards extramarital relationships.

  Keywords: extramarital relationships, attachment styles, confrontational styles
 • Mojtabah Reisi Sarteshneizy* Pages 14-24
  Background and Aim

  Divorce has adverse effects on children and can have adverse effects on their mental and physical health. Also, divorce has negative effects on children's education. Based on this, the aim of the present study was to investigate the lived experience of young people from their parents' divorce, emphasizing the educational consequences.

  Methods

  The present research method was qualitative with thematic analysis and applied in terms of purpose. The participants included high school students of Kurdish city in the academic year of 2022, who were selected purposefully. Some of the criteria for their selection were the experience of parental divorce and the desire to participate in the research. Also, the interviews were continued up to 14 cases based on the theoretical saturation criterion. For validity, face validity was used and for reliability, the agreement coefficient between coders was used, and the result of recoding was 0.86. For data analysis, manual coding method was used in the form of open, axial and selective coding.

  Results

  The findings showed that 162 open codes, 13 core themes include: taunting by peers, blaming family, stigma of school environment, shame of divorce, family instability, children's cold heart, emotional void, reluctance to study, excessive study fatigue, drop in academic mentality, Change in academic priority, academic aspirations, lack of morale and vitality, weak self-confidence, increased isolationism and increased introversion and 6 optional themes including: social stigma, cultural challenges, emotional challenges, poor education, academic conflict and psychological consequences for the lived experience of young people. Parental divorce was identified with an emphasis on educational outcomes.

  Conclusion

  Based on the results, it can be concluded that divorce creates different and negative challenges for children and their education, which cultural and educational planners of the country can reduce the negative effects of these effects by empowering them

  Keywords: divorce, parents, family, youth, education
 • Maryam Fouladi*, Saeed Vaziri, MohammadHossein Fallah, Alireza Afshani Pages 25-35
  Background and Aim

  Motivation as a psychological structure is effective in the well-being of a person. Accordingly, lack of motivation affects emotional states. The purpose of the current research is to design and validate the motivation training program in student girls with depression symptoms.

  Methods

  The present research has been done using a qualitative and quantitative mixed research method. In the qualitative part of the research, semi-structured interview has been used. The study population included 11 female students living in Yazd and purposive sampling method used and sampling continued until data saturation and no new data were available. Based on the analysis of the themes, the pattern of enhancement motivation training program was designed, In the quantitative part of the research, For validation and reliability by the content validity of the educational program template of the CVR (Content Validity Ratio) use. Using purposive sampling method, the proposed model was provided to 24 psychologists and the validity of the data was analyzed.

  Results

  The results showed that based on CVR, all 20 main themes in the proposed model were confirmed.

  Conclusion

  In general, it can be acknowledged that the model based on strengthening motivation offers a different perspective in the treatment of depressed patients. Paying attention to the theoretical dimensions of this model and its application in treatment is of special importance.

  Keywords: Depression, Enhancement motivation, Female students, Lawshe Coefficient, Motivation
 • Elnaz Abedi*, Emad Yousefi, Leila Khajepour, Soheila Jokar Pages 36-51
  Background and Aim

  One of the most common problems that coaches and teachers face in schools and educational environments in relation to students is the issue of adaptation and how to adapt students. Middle school period is the transition period to university level and adaptation in this period plays an essential role in the activities and academic progress of students. Therefore, the main goal of the current research was to increase the level of academic adaptation and academic hope and reduce students' academic anxiety by using mindfulness training.

  Methods

  The current research was a semi-experimental design with a pre-test-post-test and a control group. The statistical population of this research included all female students of Bushehr city in the academic year of 2022-2023. In order to select the sample in the first stage, after obtaining the necessary permission from Bushehr Education and choosing a high school, with the available sampling method, 50 students were selected from among the applicants to participate in the training sessions, and from this number, according to the criteria entering and exiting the research as well as other reasons (such as the opinion of administrators, teachers, and counselors regarding the student's academic incompatibility and emphasis on the presence of these students in the meetings, non-cooperation of the participants) out of this number, 40 people remained who were randomly divided into two groups experimental and control groups were placed. The experimental and control groups responded to the research tool questionnaires in three stages: pre-test, post-test and follow-up. The experimental group received 8 45-minute sessions of training. Follow-up answered Sinha and Singh's AISS (1993) academic adjustment questionnaire and Pekrun et al.'s AEQ (2002) academic emotions questionnaire

  Results

  The results of multivariate covariance analysis showed that mindfulness training has a significant effect on increasing academic adaptation and educational hope and reducing students' academic anxiety.

  Conclusion

  It is concluded that having mindfulness in educational situations causes positive changes in education and educational environments at an optimal level. In relation to these results, it can be said that the training program has been effective because in this program, the participants' awareness and attention without judgment were improved and they faced challenges with self-acceptance and reduced reactivity. By considering this model, school counselors can affect the academic adaptation and educational hope and reduce the academic anxiety of students.

  Keywords: Mindfulness, Academic Adjustment, Academic Hope, Academic Anxiety
 • Atefeh Farzinmajd, Nahid Naderibeni*, Hossein Khanifar, Somieh Fereidouni Pages 52-66
  Background and Aim

  Among the goals of contemporary education of students is openness to diversity, challenging their own beliefs and values, and learning from diversity so that citizens can be active and responsible and willing to accept challenges and have more comprehensive and complex views of the world and social relations. Have. This research was conducted with the aim of investigating the antecedents and factors influencing critical thinking and the consequences of students' critical thinking.

  Methods

  The exploratory qualitative research method is a content analysis type with an interview tool. The statistical population of the research was based on valid articles of critical thinking literature and conducting interviews with 21 expert professors, experts, managers and teachers who are proficient in cognitive education and critical thinking until reaching theoretical saturation, and the method of data analysis was qualitative. And it was done by coding concepts, sub-category and main category in MAXQDA2020 software.

  Results

  Antecedents affecting critical thinking include: cognitive education, cognitive conflict, questioning and problem solving, problem-based learning, and project-based learning. The consequences of critical thinking include: modifying measures for sustainable education, empowering students, cognitive learning and rational judgment.

  Conclusion

  The results showed that cognitive training, cognitive conflict, questioning and problem solving, problem-based learning, and project-based learning are effective on critical thinking and cause the consequences of reforming measures for sustainable education, empowering students, cognitive learning, and rational judgment

  Keywords: critical thinking, critical thinking in education, results of critical thinking
 • Bakhtiyar Zorarrahman, Mansour Bayrami*, Khalil Esmaeilpour Pages 67-73
  Background and Aim

  Despite the high prevalence of mental disorders in these people and the important role of resilience in mental health, resilience in prisoners has not received much attention. The present study was conducted with the aim of evaluating the prevalence of mental disorders and its relationship with resilience among ISIS prisoners of war in Iraq between 2014-2021.

  Methods

  This research was conducted using the SCL questionnaire and Connor and Davidson's resilience. The statistical population of this research is based on the official statistics of the Iraqi Ministry of Migrants and Displaced Persons Affairs and there are 465 thousand people, after making the necessary coordination with the officials of the POW camps among 383 people (based on the Cochran formula) questionnaires were distributed by random sampling method. became Pearson's correlation coefficient was used to analyze the data.

  Results

  The findings of the present study showed that the participants in the study suffered from significant mental disorders on average, and all dimensions of the morbid symptoms index were reported at the level of significant mental disorders. Also, based on the results of people's resilience, it was also reported at an unfavorable level. Resilience dimensions include perception of individual competence, trust in individual differences, tolerance of negative emotions, positive acceptance of change and secure relationships, and spiritual influences at an unfavorable level and control at a relatively favorable level.

  Conclusion

  The results of this research indicated that resilience can predict the index variable of morbid symptoms in an inverse way. In this study, it was observed that people who had less resilience are more prone to mental disorders.

  Keywords: disorders, mental disorders, resilience, ISIS prisoners of war
 • Farahnaz Tahvilian, Maryam Mashayekh*, Ahmad Borjali, Adis Kraskian Pages 74-87
  Background and Aim

  The positive approach emphasizes the ability to expand, nurture, flourish, and perfect human beings and become what they can be, and instead of focusing on diseases and disorders, it emphasizes on abilities. Therefore, the aim of the present study was to determine the effect of positive psychological capital on health-promoting lifestyle and rumination in depressed adolescent girls.

  Methods

  This research is applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of method with a pre-test, post-test design with a control group; The statistical population of this research was the female students of middle school 1 and 2 in Tehran in the academic year 2018-2019. By the available sampling method, using the Health Development Lifestyle Questionnaire (1997) and Nolen Hoeksma's rumination, 30 depressed adolescent girls were selected and randomly placed in two experimental groups (15 girls) and group (15 girls). The experimental group received 8 sessions of 90 minutes as a group intervention based on Luthans and Youssef's (2004) positive psychological capital training. Data were analyzed using multivariate and univariate one-way analysis of covariance.  

  Results

  The results showed that positive psychological capital intervention is effective on healthy lifestyle and rumination.

  Conclusion

  The results of this research showed that the eight sessions of positive psychological capital have been able to significantly improve the health-developing lifestyle of adolescents; Although it was not very effective in the field of rumination. Due to the effectiveness of this treatment method, its widespread use is recommended.

  Keywords: psychological capital, positivist, health promoting lifestyle, rumination
 • Mahdi Mahdavi, Seyed Abolghasem Mehrinejad*, Abolfazl Karmi, Rasoul Roshan Chesli Pages 88-101
  Background and Aim

  A happy marriage consists of factors such as commitment, respect, intimacy, trust, etc., in their absence, married life faces serious problems. The purpose of this research was to develop a structural model of women's happiness based on the quality of marital relationship and interpersonal trust with the mediating role of dark personality traits.

  Methods

  The research method was descriptive correlation with structural equation approach. The statistical population of the research was all married women in Tehran in 2021. The sample size was 448 people who were selected by the purposeful available sampling method, which was filled with Taghizadeh and Shadmehri happiness questionnaires (2015), Enrich Olson's marital satisfaction (2006), Rempel et al.'s interpersonal trust (2001) and Johnson's dark personality traits. and Webster (2010) were evaluated. The method of analysis and analysis of the findings was done using structural equation modeling.  

  Results

  The analysis and analysis of the findings showed that the structural model of the research is suitable with the collected data and dark personality traits positively affect and significantly mediates the relationship between the quality of marital relationship and interpersonal trust with women's sense of happiness.

  Conclusion

  According to the results of the research, it is possible to provide the necessary solutions regarding the relationships of couples according to the discussed variables.

  Keywords: feeling of happiness, interpersonal trust, dark personality traits, marital relationship quality
 • Elmira Fasihi Ardebili, Fatemeh Golshani*, Mohamdjafar Javadi Pages 102-117
  Background and Aim

  Academic performance is considered one of the important variables in achieving job success and social acceptance in any society, so that sometimes academic performance is considered equivalent to academic success. The aim of the current research was to determine the formulation of the academic performance model based on the duration of using screens, metacognition and the conscious mind with the mediation of self-esteem and self-regulation in adolescents.

  Methods

  The current research was of correlation and structural equations type. The statistical population of the research included second grade high school students in Tehran in the academic year 2020-2021, 517 of whom were selected by multi-stage cluster sampling. In order to collect the data required for this research, the Freiburg Mindfulness Questionnaire (2001), the Dortaj Academic Performance Questionnaire (2005), the Cooper Smith Self-Respect Questionnaire (2017), the Wells Metacognition Questionnaire (2004), and the questionnaire for the duration of using Tirgar screens (2018) and the self-regulation questionnaire of Miller and Brown (1992) was used. Data were analyzed using Pearson correlation test and path analysis.  

  Results

  The results showed that the direct paths of metacognition, mindfulness and the duration of using screens are significant with academic performance (P<0.01) and the indirect effect of metacognition, the duration of using screens and mindfulness with The mediation of self-respect is significant (P=0.20) and it showed its mediating role well, while although self-regulation has a direct effect on academic performance, it cannot indirectly affect academic performance as a mediating variable. Academic performance has an effect.

  Conclusion

  It can be said that the duration of using screens and metacognition and mindfulness, along with other factors such as self-esteem and self-regulation, play a key role in academic performance, and it seems that the role of self-esteem is more important. Therefore, in order to increase academic performance, it is necessary to pay attention to these factors in improving the academic performance of students.

  Keywords: Academic performance, mindfulness, metacognition, screen time, self-esteem, self-regulation
 • Roghayeh Yaghobiyan*, Nasim Ghandhari Pages 118-131
  Background and Aim

  Not only is it important to investigate the components and factors affecting it in order to help prevent and treat this disorder in children, but it is also necessary to investigate the effectiveness of effective treatments in reducing the symptoms of this disorder. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of teaching mothers with Barclay's behavioral approach on the dimensions of parenting and anxiety of children with attention deficit/hyperactivity disorder.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with experimental and control groups. The research population was all children with attention deficit/hyperactivity disorder who referred to the specialized children's psychiatric clinic in Gorgan city in the first ten months of 2022. The research sample was 24 people who were selected by purposive sampling method and randomly assigned to three groups of experimental (n=12) and control (n=12). The experimental group received Barclay Behavioral Maternal Education in 12 sessions of 90 minutes. The research instruments were the Alabama Form Parent Parenting Questionnaire (1991), and Spence Form Parent Child Scale (2001). Data were analyzed by analysis of covariance using SPSS-22 software.  

  Results

  The results showed that parent training with Barclay's approach improved parenting dimensions (parental participation, positive parenting, instability in discipline, weakness in monitoring and physical punishment) in mothers and reduced anxiety in children with attention deficit/hyperactivity disorder (P<0.05).

  Conclusion

  According to the research findings, the use of Barclay's parenting training can be used as an effective method to improve the parenting dimensions of mothers and the anxiety of children with attention deficit hyperactivity disorder by modifying the parenting pattern of parents of children with attention deficit hyperactivity disorder.

  Keywords: parenting, anxiety, attention deficit, hyperactivity disorder, mothers
 • Alireza Tabrizi, Mostafa Tabrizi*, Mahnaz Estaki Pages 132-143
  Background and Aim

  Sleep problems in children with attention deficit/hyperactivity disorder are a significant challenge for parents and teachers. The purpose of this study was to compare the effectiveness of parent training based on the Conjoint Behavioral Counselling (CBC) model and the application of parent-child relationship training based on games (CPRT) on the sleep quality in students with attention deficit/hyperactivity disorder. 

  Methods

  The research method was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. For this purpose, a semi-structured interview was taken from the volunteer parents of students referred to the Roozbeh Mandegar Tehran counseling center with the aim of having physical health, not receiving treatment, not taking medication by the child, and not receiving counseling in the field of parenting from other counseling centers. In order to diagnose attention deficit/hyperactivity disorder, CSI4 children's symptoms questionnaire was used. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire was also administered. Among those whose children had attention deficit/hyperactivity disorder and also had poor sleep quality, 45 people were selected to participate in the research and were randomly divided into groups of 15 people as two experimental groups and one control group. The experimental groups were trained every week for 1 hour for 10 weeks, while the control group did not receive any training. For data analysis, statistical test of mixed analysis of variance and SPSS-23 software were used.  

  Results

  The results showed that the quality of sleep has increased in both groups, but there was a significant difference in the comparison of the effectiveness of the two groups (p<0.05) and the CBC pattern was more effective, and in the four-month follow-up, it was found that CPRT is more durable.

  Conclusion

  The findings of this research showed that both methods can be used to increase the sleep quality of students with ADHD.

  Keywords: conjoint behavioral counseling model, parent-child relationship training based on games, sleep quality, attention deficit, hyperactivity disorder
 • Leila Borimnejad, Parinaz Banisi*, Fatemeh Barkhordari, Shima Haghani, Parnian Farhadi Afshar, Mahdieh Jalilzadeh, Ghanbarali Delfanazari Pages 144-156
  Background and Aim

  The rapid spread and epidemic, its high mortality rate and the absence of any definite and approved treatment and medicine for Corona have caused severe disorders. The aim of the current research was to predict corona anxiety based on the personality characteristics of self-care in vaccinated people at the vaccination center.

  Method

  The method of the current research is quantitative and has been implemented in a descriptive-correlational way, and it is practical in terms of the purpose of this research. The study population of this research is all the people who visited the vaccination center of the Holy Prophet (PBUH) Complex of West Tehran Azad University in the Fall 2021. Among these people, 400 vaccinated people who received the second dose were selected as a sample based on the amount calculated by Gpower software in a simple random manner. Personality, self-diagnosis and corona anxiety tests were taken from the subject. The data were analyzed using the statistical method SEM.

  Results

  The results show that Corona anxiety is predicted based on personality traits and self-diagnosis. The path coefficient of neuroticism (P<0.001, β=0.419), extroversion (P=0.002, β=0.160) has a positive and significant effect on corona anxiety and flexibility (P<0.001), β=-0.23) and pleasantness (P<0.001, β=-0.332) have a significant and negative effect on Corona anxiety. Also, the path coefficient of the effect of responsibility on corona anxiety has no significant effect (P=0.464, β=0.036). The path coefficient of the effect of self-care on corona anxiety has a positive and significant effect (P<0.001, 290/ β = 0).

  Conclusion

  During the corona virus epidemic, the media plays an active role in informing about the news and events caused by this epidemic. Therefore, these notifications will lead to high physiological stimulation and, as a result, negative emotions of people, which leads to people not being successful in regulating their emotions and increases self-morbidity. Accordingly, self-diagnosis is also associated with an increase in anxiety about Corona. Therefore, it is not far from the expectation that self-diagnosis predicts corona anxiety in vaccinated people.

  Keywords: Personality traits, self-diagnosis, anxiety, vaccinated people, Covid-19
 • Maryam Khosravi*, Bita Golkarian, Marzieh Soleymani Moghadam Pages 157-168
  Background and Aim

  Cancer in adolescence can have a long-term impact on the physical, mental and social life of people in adulthood. As a result, the present research was conducted with the aim of determining the effectiveness of health promoting lifestyle education on distress tolerance and life expectancy in adolescences with cancer.

  Methods

  The current research was semi-experimental with a pre-test and post-test design along with the control group. The research population was adolescences with cancer that referred to the Shahid Beheshti Hospital of Babol city in the winter season of 2022 year. The research sample was 30 people who were selected by the purposive sampling method, after checking the inclusion criteria and were replaced with the lottery in two equal groups, randomly. The experimental group was educated 8 sessions of 90 minute with the health promoting lifestyle method and during this period the control group was not trained. The research tools were included the demographic information form, Simmons and Gaher distress tolerance scale (2005) and Snyder et al life expectancy scale (1991). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance in SPSS-19 software at a significance level of 0.05.

  Results

  The findings showed that 8 sessions of health promoting lifestyle education increased distress tolerance and life expectancy in adolescences with cancer (P<0.001).

  Conclusion

  The results of this study indicated the effectiveness of health promoting lifestyle education on increasing distress tolerance and life expectancy in adolescences with cancer. As a result, counselors and psychologists can use the mentioned method to improve the psychological characteristics of different groups, especially adolescences with cancer.

  Keywords: Health Promoting Lifestyle, Distress Tolerance, Life Expectancy, Adolescences, Cancer
 • Mohammad Sadeghzadeh, Farhad Edrisi*, MohammadHossein Saini, Hossein Moradi Zanjani Pages 169-181
  Background and Aim

  Today, emotional intelligence is one of the important subjects in the education of students to increase various skills throughout their life. Also, aggression is one of the significant issues of the experts that paying attention to these two issues in the course of students' curriculum can have positive effects. Based on this, the main goal of the present study was to investigate the effect of educational and moral orientations (components) of Nahj al-Balagha on reducing students' aggression.

  Methods

  The current research method was quasi-experimental with pre-test and post-test and with a control group. The project was implemented in the framework of a quasi-experimental method with a pre-test and post-test and with a control group. The target population is all the male students of the first year of high school in one district of Tabriz in the academic year 2016-2017, who were selected by cluster sampling method and 30 students were randomly divided into two experimental (15) and control (15) groups. were replaced and the aggression questionnaire of Bass and Perry (1992) was obtained from both groups. Then, the experimental group was subjected to the intervention of the independent variable "educational and moral components" for 10 sessions, and the control group did not receive any intervention. After the end of the intervention, a post-test of aggression was performed in both groups to determine the effect of the independent variable on the dependent variables of "emotional intelligence, aggression". Data were described and analyzed using standard deviation, mean and covariance analysis.

  Results

  The findings showed that teaching the educational and moral components of Nahj al-Balagha has an effect on reducing students' aggression and the level of aggression decreases significantly. The calculated F was (72.47) and the significance level was p<0.05. Also, the applicability of using Nahj al-Balagha concepts in schools and other educational centers in order to reduce the aggression of secondary school students had a significant effect. The calculated F was (38.45) and the significance level was p<0.05.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that using the educational and moral orientations of Nahj al-Balagha is effective on the emotional intelligence and aggression of students, and therefore lesson planners and schools can use these orientations in their education.

  Keywords: educational components, moral components, Nahj al-Balagha, emotional intelligence, aggress
 • Fariba Aizizi, Rezaali Mohseni*, Zahra Hazrati Someeh Pages 182-191
  Background and Aim

  The phenomenon of informal settlements can bring with it many social harms. The purpose of this research is to investigate the impact of informal settlements on the amount of social harms such as theft, divorce, suicide, and drugs in the city of Kermanshah.

  Methods

  The current research is an applied research in terms of its purpose. In terms of method, it is a descriptive research and it will be done as a survey; Because the required information is obtained from the current state of the statistical sample using a questionnaire. It is a researcher-made questionnaire of informal settlements and a standard questionnaire of social harms, which is set in 66 items. The statistical population of the present study includes 270,979 male and female residents of informal settlements in Kermanshah city in the year 2021. In this research, 384 were selected as sample members by random-cluster method.

  Results

  The descriptive findings of the current research show that the reason for migration and choosing the neighborhood of most of the 160 respondents (42.7%) was their economic situation. Also, in the studied sample, 169 people (44.5%) agree to leave the place and 211 people (55.5%) oppose leaving the place, 241 people (63.6%) agree and 138 people (36.4%) oppose. To leave the place, they were on the condition of handing over land or housing, which was the reason for not wanting to leave the place of most of the respondents (151 (42.8%) being close to the workplace). Finally, regarding participation in activities to improve the status of their community during the past 5 years, 177 people (46.1%) participated in the activities and 202 people (53.3%) did not participate.

  Conclusion

  Based on the statistics and findings of the research, it can be concluded that the main problems of informal settlements are the lack of minimum facilities, which indicates poverty, lack of economic security and forced to migrate to this neighborhood. Addiction to cigarettes and drugs, history of theft, crime and prison or violence, suicide and divorce, all of these factors have come together and caused insecurities and caused social damage among the residents of this neighborhood. Considering that most of these people have migrated from the city to these marginal areas, this confirms that they did not have suitable living conditions and were forced to migrate to the outskirts of the cities with limited facilities and many problems.

  Keywords: informal settlements, divorce, suicide, drugs, robbery, violence
 • Nadereh Saadati, Kamdin Parsakia Pages 192-202
  Background and Aim

  Family problems are considered an essential problem for children's growth and this tension often plays a role in children's lives. The purpose of the present study was to investigate the predictive role of the quality of parents' marital relationship on the psychological capital of adolescents.

  Methods

  The current research is considered applied research in terms of its purpose. This research is a descriptive-correlation study investigating the relationship between two variables. The statistical population of the present study included couples referring to 15 counseling centers and their teenage children in Tehran and Isfahan in 2022. Therefore, 150 couples with children aged 13 to 17 were selected in a targeted way. Then, couples responded to Busby et al.'s Marital Relationship Quality Questionnaire (1995) and children responded to Luthans Psychological Capital Questionnaire (2007). The final sample size was 520 people, which included 150 couples (300 people) and 220 of their teenage children.

  Results

  The regression analysis showed that the marital relationship quality variable can significantly predict psychological capital. Considering that the value of R2 = 0.388 was obtained, it can be concluded that the quality of the parents' marital relationship predicts about 39% of the children's psychological capital.

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that the quality of parents' marital relationship can have significant psychological effects on children.

  Keywords: Marital relationship quality, psychological capital, parents, adolescents