فهرست مطالب

گردشگری و توسعه - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان 1402)

نشریه گردشگری و توسعه
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین*، مونا سلیمی، امیررضا تاج زاده نمین صفحات 1-14
  گردشگری پزشکی موضوع نسبتا جدیدی است. علی رغم وجود مطالعات بسیار در حوزه سلامت در ایران، مطالعه چندانی در حوزه بازار گردشگری پزشکی انجام نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک های سلامت اصفهان است. روش پژوهش کاربردی و آمیخته از نوع کیفی و کمی است. در پژوهش کیفی، با انجام روش کدگذاری، به روش تم، مدل نظری به دست آمده و سپس، از طریق روش دیمتل و تحلیل شبکه فازی، متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر احصا شده است. یافته ها نشان دادند که بیشترین وزن، با وزنی برابر با 193/0، مربوط به بعد «هزینه های سفر» است. در بین معیارها، «هزینه جراحی» اولویت اول را کسب کرد. معیارهای «فاصله از مبدا» اولویت دوم، «پکیج های کامل توریستی و درمانی» اولویت سوم، «هزینه های حمل ونقل» اولویت چهارم و «هماهنگی بین کادر درمان» اولویت پنجم و «هزینه دارو» اولویت ششم در بین 36 معیار را کسب کردند که تقریبا 21 درصد از وزن کل معیارها را به خود اختصاص دادند و این نشان از اهمیت فراوان این معیارها است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای اثرگذار شامل فناوری و تجهیزات درمان، کیفیت خدمات و جاذبه های گردشگری، شرایط فرهنگی و متغیرهای اثرپذیر شامل هزینه های سفر، کارکنان و فرایند درمان، تبلیغات و بازاریابی بوده که اثرگذارترین آن ها متغیر فناوری و تجهیزات درمان و اثرپذیرترین آن ها متغیر هزینه های سفر است.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری پزشکی، شهرک سلامت، اصفهان
 • نرگس نظری زاده دهکردی، رسول عباسی*، حسین معینی صفحات 15-33
  کیفیت خدمات اقامتگاه های بوم گردی نقش مهمی در توسعه بوم گردی دارد. لذا، هدف اصلی پژوهش شناسایی و اولویت بندی ابعاد و شاخص های کیفیت خدمات در اقامتگاه های بوم گردی استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش، به لحاظ هدف، کاربردی و، از نظر روش تحقیق، در زمره پژوهش های آمیخته کیفی - کمی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش متخصصان و خبرگان و کارشناسان حوزه بوم گردی هستند و روش نمونه گیری از نوع غیراحتمالی و گلوله برفی است. در مرحله کیفی، 26 خبره انتخاب شدند و جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. در مرحله کمی، 100 نفر به منزله نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن نیز برای بررسی اهمیت و اولویت بندی ابعاد و شاخص ها استفاده شد. در چهارچوب ارایه شده، بعد اعتبار و ارزش خدمات به منزله اولویت اول و ظرفیت خدمات، بهبود و توسعه خدمات و فرایند و کارکردهای اجرایی به ترتیب اولویت دوم تا چهارم را کسب کرده اند.
  کلیدواژگان: گردشگری، بوم گردی، اقامتگاه های بوم گردی، کیفیت خدمات
 • مهدی رمضان زاده*، رقیه قنبری قادیکلایی، الهام واحدی اشرفی صفحات 35-48

  در این پژوهش، دو مورد از عوامل روان شناختی تاثیرگذار در موفقیت کارآفرینان گردشگری بررسی شد. هدف مطالعه پیش رو بررسی تاثیر مولفه های خوش بینی [1] و تاب آوری [2] با توجه به متغیر میانجی رضایت شغلی در موفقیت کارآفرینان گردشگری استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و به شیوه پیمایشی است. بنابراین، با جمع آوری پرسش نامه از کارآفرینان بخش های گوناگون گردشگری ازجمله اقامتگاه های بوم گردی، راهنمایان گردشگری، اکوکمپ های جنگلی و مجتمع های تفریحی در 1398، به بررسی میدانی این موضوع پرداخته شد. اطلاعات جمع آوری شده براساس نرم افزار Spss16 و Smart Pls3 پردازش شد. نتایج نشان می دهد متغیر خوش بینی و تاب آوری می تواند 3/47 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین و متغیر رضایت شغلی می تواند 38 درصد از متغیر موفقیت را تبیین کند. درنهایت، می توان به این نتیجه رسید که تاب آوری و خوش بینی از طریق رضایت شغلی در موفقیت کارآفرینان بخش گردشگری تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: گردشگری، مازندران، کارآفرینی، خوش بینی، تاب آوری
 • ابراهیم علی زاده جورکویه، نرگس دل افروز*، محمود شبگو منصف، یلدا رحمتی صفحات 49-65
  شناخت عوامل تاثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا به توسعه گردشگری غذا در ایران کمک می کند؛ زیرا از این طریق می توان پاسخ های رفتاری گردشگران را در آینده کشف و برنامه های راهبردی مناسب را تدوین کرد. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی مدل عوامل اثرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان به منزله یکی از مقاصد گردشگری غذا در کشور با استفاده از روش تحقیق کیفی و نظریه داده بنیاد کلاسیک است. با توجه به اهداف کاربردی تحقیق، جامعه آماری شامل خبرگان گردشگری، بازاریابی، کارآفرینان و فعالان عرصه غذا هستند که حداقل پنج سال سابقه کار مفید و فعالیت مستمر در این بخش دارند. انتخاب این نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام شد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با طرح پنج سوال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبه دهم ادامه یافت. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و نظری به استخراج 201 مفهوم، 10 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی از تلفیق و طبقه بندی مفاهیم منجر شد. الگوی تحقیق مبتنی بر فرایند کدگذاری داده های کیفی با رهیافت کلاسیک گلیزر ترسیم شد. بر مبنای مدل، از یک طرف، خصوصیات غذا (کیفیت و ایمنی غذا، جذابیت غذا و فرهنگ غذایی) و، از طرف دیگر، خصوصیات محیط گردشگری غذا (تبلیغات و اطلاع رسانی، وضعیت رستوران ها و وضعیت بازارهای محلی) خصوصیات شخصی گردشگران (تداعی مقصد گردشگری غذا، تجربه مقصد گردشگری غذا، دلبستگی به مقصد گردشگری غذا و رضایت از مقصد گردشگری غذا) را تحت تاثیر قرار می دهند. درنهایت، خصوصیات شخصی گردشگران غذا در تمایلات رفتاری گردشگران برای سفر اثرگذار است. علاوه بر این، می توان گفت که تمایلات رفتاری می تواند مستقیما تحت تاثیر خصوصیات غذا و محیط گردشگری غذا قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری غذا، تمایلات رفتاری، استان گیلان، نظریه داده بنیاد
 • عبدالمهدی شیرشمسی، وحیدرضا میرابی*، اسماعیل حسن پور، محمدحسین رنجبر صفحات 67-85

  با توجه به اهمیت به کارگیری بازاریابی الکترونیک برای معرفی جاذبه ها و با توجه به پتانسیل بالای گردشگری استان یزد، این مقاله با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری استان یزد انجام شدهاست.پژوهش حاضر، با رویکرد آمیخته و به روش ترکیبی یا میکس متد انجام شده است.در این پژوهش،با بهره گیری از روش تحقیق تحلیل تماتیک و انجام مصاحبه با چهارده نفر از خبرگان صنعت گردشگری استان، عوامل موثر در بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری استان یزد شناسایی و دسته بندی می شوند.نتایج مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل و بخش کمیبامدل سازی معادلات ساختاری آزمون شدند.با انجام کدگذاری اولیه در کدگذاری باز، درمجموع 679 کد شناسایی شدندکه با غربالگری کدهای اولیه به 56 مفهوم رسیدند و در قالب 12 مقوله اصلی در کدگذاری متمرکز طبقه بندی شدند که عبارت اند از:زیرساخت فناورانه، برنامه ریزی راهبردی، فراگیری تجارت الکترونیکی، پتانسیل بالای گردشگری استان، اهمیت ارایه اطلاعات گردشگری، بازاریابی الکترونیکی، شناختجاذبه های گردشگری، برندسازی، کاهش هزینه دسترسی به بازار هدف، رشد و رونق گردشگری، اشتغال زایی، وافزایش توان رقابتی. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که اثر همه متغیرهای مستقل برتوسعه بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری استان یزد مثبت و معنادار بوده است. درنتیجه مدل حاصل از این پژوهش، می تواند در توسعه بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری کشور کارآمد باشد. همچنین شاخص های به دست آمده به پژوهشگران و سیاست گذاران در اجرایی کردن بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری یاری خواهد رساند.

  کلیدواژگان: بازاریابی الکترونیک، صنعت گردشگری، رفتار گردشگران، تحقیق آمیخته
 • رضوان چوبندیان، امیر خانلری*، حمیدرضا یزدانی، احسان عابدی صفحات 87-103

  محیط نوآورانه شبکه ‏های اجتماعی به عنوان یک بستر ایده آل برای دسترسی مسافران به اطلاعات سفر است و از سوی دیگر به عنوان یک کانال توزیع مهم فرصت های بسیاری برای آژانس های مسافرتی آنلاین فراهم آورده و فرایند برندسازی آنها را تسهیل و تقویت ‎میکند. این پژوهش با هدف ارایه مدل برندسازی آژانس های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه های اجتماعی با استفاده از نظریه داده‏بنیاد انجام گرفت. پژوهش از بعد هدف، اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی و استفهامی است. تحلیل داده ‏ها براساس کدگذاری‏ های باز، انتخابی و نظری انجام شد و ابزار گردآوری داده‏ ها مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته بود. مدیران ارشد آژانس‏های اینترنتی خدمات گردشگری و اساتید آگاه به گردشگری و برندسازی دیجیتال، شرکت‏ کنندگان پژوهش بودند. ترکیبی از نمونه‏گیری هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری به اجرای مصاحبه با 13نفر به ‏عنوان نمونه، منجر شد. براساس یافته ‏ها، مدل برندسازی آژانس های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه های اجتماعی شامل 7مقوله چالش ‏ها و موانع، شرایط محیطی، بسترهای سازمانی، منابع و امکانات، پدیده محوری برندسازی در شبکه ‏های اجتماعی، مکانیزم‏ ها و اقدامات و پیامدها می‏گردد که هر مقوله از مفاهیم و کدهای مشخص تشکیل شده است. با استفاده از الگوی پیشنهادی، آژانس ها می توانند پیش از ایجاد و خلق برند خود، موانع و عوامل آسیب ساز را مدنظر قرار داده و با در نظرگرفتن بسترهای محیطی و سازمانی، منابع و امکانات لازم و مکانیزم ها، با دیدی وسیع تر و نگرشی برندمحور نسبت به ایجاد، توسعه و پایداری برندهای خود در شبکه های اجتماعی اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: برندسازی خدمات آنلاین، شبکه‏ های اجتماعی، آژانس های اینترنتی خدمات گردشگری، نظریه داده‏ بنیاد
 • علی غفاری، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی* صفحات 105-120

  دوسوتوانی سازمانی در حوزه گردشگری از مفاهیم جدید به شمار می رود و به توانایی بالقوه سازمان هایی در حوزه گردشگری اشاره دارد که به صورت موثر در مدیریت کسب وکار امروز و مقابله با تقاضای فردای درحال تغییر فعال هستند. سازمان دوسوتوان در حوزه گردشگری سازمانی است که نیازمند سازمان دهی برای استفاده از روش های اکتشاف و بهره برداری موفقیت آمیز است، به طوری که به تحقیق و توسعه در این حوزه می پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانه فعال حوزه گردشگری با توجه به تجاری سازی است. رویکرد تحقیق به صورت کیفی و روش تحقیق مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیان یا رویکرد نظام مند اشتراوس و کوربین (1997) است. به منظور گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش اشتراوس و کوربین (1997) و مدل پارادایمی بهره گرفته شده است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با استفاده از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) انجام شده که، بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران، اعضای هییت علمی و خبرگان جهاد دانشگاهی که در هر دو حوزه پژوهش و بهره برداری در سازمان های فعال حوزه گردشگری دارای تجربه وتخصص هستند، انجام شده است. نتایج تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ایجاد نظریه داده بنیان در حوزه دوسوتوانی سازمانی برای سازمان های علمی و فناورانه منجر شده که، بر مبنای آن، معماری فرایند های دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر بهره گیری از هوشمندی متعهدانه، در کنار مهندسی پژوهش و بهره برداری فناورانه، به منزله عناصر محوری در طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانه فعال حوزه گردشگری در راستای تجاری سازی معرفی شده اند.

  کلیدواژگان: دوسوتوانی سازمانی، دوسوتوانی در گردشگری، سازمان های علمی و فناورانه گردشگری، نظریه پردازی داده بنیاد
 • محمدرضا صالحی پور*، اکبر پورفرج، سید مجتبی محمودزاده، احمد گل محمدی صفحات 121-140

  گردشگری فرهنگی از محبوب ترین انواع گردشگری در سطح جهان است که برای توسعه آن در کشورهای گوناگون بسیار برنامه ریزی شده است. توسعه گردشگری فرهنگی به تعامل مولفه های بسیاری بستگی دارد. در این میان، سیاست به این دلیل که اجزا و فرایند گردشگری فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و میراث فرهنگی به این دلیل که منبع سازنده گردشگری فرهنگی است دو مولفه ای هستند که به تعامل بالایی برای موفقیت گردشگری فرهنگی نیاز دارند. از این منظر، این مقاله در نظر داشته تا، به منظور توسعه گردشگری فرهنگی در کشور، به بررسی تعامل بین سیاست و میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران بپردازد و عواملی را که می توانند به تعامل بهینه این دو مولفه منجر شوند به شکل الگو استخراج کند. بر این اساس، محققان تلاش کردند تا این عوامل را با استفاده از روش تحلیل مضمون، با بهره بردن از مصاحبه با خبرگان از طریق نمونه گیری قضاوتی هدفمند و همچنین کمک گرفتن از اسناد و مدارک مرتبط به دست آورند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عوامل تعامل ساز را می توان در قالب دو حوزه سازمانی میراث فرهنگی و حوزه فراسازمانی میراث فرهنگی طبقه بندی کرد. حوزه سازمانی شامل دو بعد تفسیر میراث و بعد بهبود سازمانی و حوزه فراسازمانی شامل سه بعد ایدیولوژی محور، بعد سیاست محور و بعد فرهنگ محور هستند. همچنین، نتایج نمایانگر این است که حوزه فراسازمانی، در مقایسه با حوزه سازمانی، اهمیت بیشتری در ایجاد و تقویت این تعامل دارد.

  کلیدواژگان: تعامل، سیاست، میراث فرهنگی، توسعه، گردشگری فرهنگی
 • ناصر سیف اللهی*، وحیده ابراهیمی خراجو صفحات 141-163

  در عصر فرارقابتی امروز، دانش و سرمایه فکری استراتژی ای پایدار و عاملی اصلی برای سودآوری و حفظ مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می آید. از طرف دیگر، دستیابی به نوآوری و ارزش برند یکی از مهم ترین گام های سازمان برای موفقیت در بازارها و پیشی گرفتن از رقبا محسوب می شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به واکاوی نقش سرمایه های فکری در مزیت رقابتی از طریق نوآوری و ارزش برند پرداخته می شود. این پژوهش از نوع توصیفی - هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان و مدیران بازاریابی بخش مهمان نوازی در شهر تبریز است که تعداد آن ها، بنا بر گزارش وب گاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی در 1400، پانزده هتل است و تعداد پرسنل آن ها تقریبا 500 نفر تخمین زده شده است؛ از این تعداد، 229 نفر از اعضای نمونه در دسترس قرار گرفتند و پرسش نامه ها تکمیل شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS تجزیه وتحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از سرمایه های فکری با ارتقای ظرفیت ارزش برند و نوآوری برند به ایجاد مزیت رقابتی در سازمان های مهمان نوازی منجر می شود.

  کلیدواژگان: برند، سرمایه فکری، نوآوری و ارزش، مزیت رقابتی
 • امین نیکبخت*، مسلم باقری، شهرام فردوسی، علی نیکبخت، علیرضا قزل صفحات 165-182

  در دنیای امروز، یکی از عوامل مهم برای توسعه روستاها، کاهش فقر و محرومیت زدایی از چهره روستا گردشگری روستایی است که ابزاری قدرتمند برای پیشرفت و توسعه اقتصادی روستا و کاهش مهاجرت است، اما همواره در مسیر توسعه با چالش ها و موانعی مواجه بوده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های توسعه گردشگری روستایی در شهرستان لنده با بهره جستن از رویکرد نگاشت شناختی فازی انجام شد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی است و، از نظر ماهیت، آمیخته اکتشافی است. جامعه موردمطالعه پژوهش را خبرگان آگاه به مسایل گردشگری شهرستان و دارای سوابق کاری بالا و استادان دانشگاه تشکیل می دهند. برای گردآوری اطلاعات با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، با انجام جلسات گروهی، چالش های موردنظر استخراج و شناسایی شدند. یافته ها نشان دادند که نگاشت شناختی چالش های گردشگری روستایی شامل 48 عنصر است. تحلیل نگاشت به کمک FCMaper نشان داد که این عناصر شامل 23 عنصر معمولی، 14 عنصر فرستنده و 11 عنصر دریافت کننده هستند. نتایج به دست آمده از نگاشت نشان دهنده این است که عنصر استفاده نادرست وام ها و تسهیلات بانک ها در فعالیت های غیرمرتبط، با داشتن بیشترین درجه ورودی، اثرپذیر ترین عنصر نگاشت و عنصر نبود جاده مناسب ارتباطی در طول مسیرهای هدف گردشگری، با داشتن بیشترین درجه خروجی، اثرگذارترین عنصر نگاشت موردمطالعه هستند. همچنین، تحلیل ها نشان می دهند که عنصر نبود جاده مناسب ارتباطی در طول مسیرهای هدف گردشگری، با داشتن بیشترین درجه ورودی و خروجی، مرکزی ترین عنصر نگاشت شناخته شده است. نتایج این پژوهش می تواند درک و فهم افراد درخصوص ابعاد جدید این حوزه و چالش های پیش روی گردشگری روستایی را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، نگاشت شناختی فازی
 • آزاده فلاحی، میثم مدرسی*، عظیم زارعی صفحات 183-202

  گردشگری بخشی است که مستقیم یا غیرمستقیم با پیشرفت های فناوری مرتبط است. اخیرا فناوری کلان داده فرصت های چشمگیری را برای هوشمند سازی صنعت گردشگری فراهم کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر در پذیرش فناوری کلان داده به ارزیابی میزان تاثیر ده مولفه از ابعاد سه گانه چهارچوب پذیرش فناوری TOE در پذیرش کلان داده در بخش گردشگری پرداخته است. پژوهش حاضر، از نظر جهت گیری، کاربردی و، از منظر نوع و نحوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی - توصیفی است. نمونه آماری پژوهش شامل صد نفر از کارکنان، کارشناسان و مدیران واحد فناوری اطلاعات در حوزه گردشگری بودند که با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته و روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس، داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 تجزیه وتحلیل شدند. طبق یافته ها، عوامل مزیت نسبی ادراک شده، حمایت خارجی، فشار خارجی، حمایت مدیر، آمادگی منابع انسانی، ساختار متمرکز، فرهنگ داده محوری و پیچیدگی در پذیرش کلان داده در گردشگری موثر بوده اند، اما از دو عامل سازگاری و آمادگی فنی تاثیر معناداری حاصل نشد. بنا بر نتایج پژوهش، با توجه به اهمیت بالای درک مزیت نسبی و عدم تاثیر چشمگیر سازگاری و آمادگی فنی، توجه به معرفی و کاربرد یک نوآوری بیش از امکانات و توانمندی تکنولوژیک فعلی سازمان ها برای پذیرش آن نوآوری اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: پذیرش فناوری، کلان داده، گردشگری هوشمند، چهارچوب TOE
 • یزدان شیرمحمدی*، زینب هاشمی باغی، محمدعلی تقی بخش صفحات 203-218

  صنعت گردشگری پزشکی به سرعت درحال رشد است و یکی از سریع ترین رشدهای بازار گردشگری را دارد. ایران با داشتن فرصت ها و توانایی های فراوان در این زمینه می تواند به یکی از مقاصد گردشگری پزشکی بین المللی تبدیل شود. در این پژوهش، به بررسی اثر توسعه گردشگری پزشکی در عصر اپیدمی کووید-19 در بازتاب بازدید مجدد مقصد گردشگری به واسطه بهبود عملکرد، امکان پیش بینی نیازهای بیماران، برقراری ارتباطو تسهیلات مناسب و مشارکت فعال پزشکان پرداخته شده است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه گردشگری پزشکی با بهره گیری از شیوه پژوهشی کیفی و روش داده بنیاد است. در این پژوهش، نمونه گیری به روش های هدفمند، نظری و گلوله برفی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، در این پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تجزیه وتحلیل آن با استفاده از مدل پارادایمی داده بنیاد است. در تحلیل استنباطی داده ها، از ضریب آلفای کرونباخ و روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه گردشگری پزشکی در بازدید مجدد مقصد گردشگری به واسطه بهبود عملکرد، امکان پیش بینی نیازهای بیماران، برقراری ارتباط و تسهیلات مناسب و مشارکت فعال پزشکان اثرگذار است. ایران یکی از کشورهایی است که این قابلیت را دارد تا گردشگری پزشکی را رونق بخشد و خود را به یکی از مقاصد منحصربه فرد در جهان تبدیل کند.

  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، تجربه گردشگری، کارکنان، پزشکی، تبلیغ دهان به دهان
 • مهدیه صباغ پور آذریان*، محمدرضا رضوانی، وجه الله قربانی زاده صفحات 219-230

  بیان مسیله: 

  زیرساخت های اقامتی گردشگری به منزله یکی از اصلی ترین بخش های این صنعت موجب رونق آن می شوند. لذا، توسعه اقامتگاه های بوم گردی در ایران در پاسخ به افزایش تقاضا در حوزه اکوتوریسم و طبیعت گردی قابل تامل است و بررسی روند توسعه امری است که، ضمن نمایش ضعف ها و قوت ها به مدیران، برنامه ریزان و فعالان بوم گردی، برای ترسیم مسیری با حداقل آسیب به جامعه محلی ضروری می نماید. با وجود این، تاکنون، هیچ پژوهشی به بررسی روند توسعه اقامتگاه های بوم گردی در ایران و طی سالیان اخیر نپرداخته است.

  هدف

  پژوهش حاضر، با هدف تبیین روند توسعه اقامتگاه های بوم گردی در ایران، به کشف حقایق در زمینه تحقیق و توضیح روند توسعه محقق شده در سالیان اخیر و بحث و بررسی آن می پردازد.

  روش تحقیق: 

  این پژوهش با روش کیفی موردکاوی و تحلیل محتوا، رویکرد تفسیری و استراتژی استقرایی و به وسیله ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی و بحث گروهی انجام شده است و داده های تحقیق طی دو مرحله کدگذاری مقوله های مستخرج از متن مصاحبه ها و طبقه بندی مفاهیم براساس مقولات کشف شده به هسته اصلی و معنا رسیده و یافته ها تحلیل و تفسیر شده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه اقامتگاه های بوم گردی از جامعه محلی و در پاسخ به تقاضای بازار گردشگری نشیت گرفته است. لذا، شروع توسعه کاملا خودجوش و توامان با مشکلات عدیده ای بوده است و به تدریج دستگاه های دولتی، مدیریتی و قانون گذار با جامعه محلی و صاحبان اقامتگاه های بوم گردی همراه شدند. ازاین رو، روند توسعه اقامتگاه های بوم گردی در ایران خرد به کلان بوده است.

  کلیدواژگان: نظام گردشگری، زیرساخت های اقامتی، روند توسعه، اقامتگاه های بوم گردی، جامعه محلی
 • مهدی فدائی*، شهرام آقاجانی مبارکه صفحات 231-254
  هدف از انجام این مطالعه تحلیل تاثیرات مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) در کسب وکار هتل داری شهر اصفهان براساس رویکرد تیوری زمینه ای بود. روش پژوهش این مطالعه، از منظر هدف، کاربردی و، از نظر ماهیت، اکتشافی - تحلیلی است. همچنین، این پژوهش، از منظر روش شناسی گردآوری اطلاعات، میدانی به روش کیفی با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای و استراتژی داده بنیاد با بهره گیری از فن مصاحبه عمیق بین 8 نفر از خبرگان (مدیران و فعالان صنعت گردشگری و هتل داری بدون طرح سوال های تعقیبی و البته با حداکثر تنوع حرفه) با رضایت آگاهانه و تا رسیدن به مرز اشباع داده های نظری در قالب روش نمونه گیری، قضاوتی - هدفمند است که با توجه به مصاحبه عمیق، 213 کد باز استخراج و، با استفاده از تکنیک داده بنیاد، 27 کد محوری و 6 کد انتخابی به دست آمد و مدل پارادایمی بدین گونه تشکیل شد که مولفه های فرهنگی به منزله شرایط علی، سیاسی و حقوقی در قالب مقوله محوری، عوامل استراتژیک به منزله شرایط مداخله گر، محیطی و اجتماعی در قالب بستر حاکم و مولفه های اقتصادی به منزله کنش ها و تعاملات عوامل موثر در کسب وکار هتل ها را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: واکاوی، تاثیرات، مراکز اقامتی فاقد مجوز، کسب وکار، هتل داری، نظریه داده بنیاد
|
 • Abolfazl Ardeshir Tajzadeh Namin *, Mona Salimi, Amirreza Tajzadeh Namin Pages 1-14
  Medical tourism is a relatively new topic. Despite the existence of many studies in the field of health in Iran, not much study has been done in the field of medical tourism market. The purpose of the present study is to investigate the antecedents of attracting medical tourists in the health towns of Isfahan. Applied and mixed research method of qualitative and quantitative type. In the qualitative research, a theoretical model was obtained by coding, using the theme method, and then the influential and influential variables were counted through the Dimtel method and Fuzzy network analysis. The findings showed that the highest weight, with a weight equal to 0.193, is related to the "travel expenses" dimension. Among the criteria, "cost of surgery" got the first priority. The criteria of "Distance from origin" is the second priority, "Complete tourist and treatment packages" is the third priority, "Transportation costs" is the fourth priority, "Coordination between the treatment staff" is the fifth priority, "Drug cost" is the sixth priority among 36 criteria, which is approximately 21%. They accounted for the percentage of the total weight of the criteria and this shows the great importance of these criteria. The results of the research show that the effective variables include technology and treatment equipment, quality of services and tourist attractions, cultural conditions and effective variables include travel costs, staff and treatment process, advertising and marketing, the most effective of which is the variable of technology and treatment equipment, and the most effective of them is the variable of travel costs.
  Keywords: Tourism, Medical tourism, Salamat town, Isfahan
 • Narges Nazarizadeh Dehkordi, Rasoul Abbasi *, Hossein Moeini Pages 15-33
  The quality of services of ecotourism residences plays an important role in the development of eco-tourism. The main purpose of this study is to identify and prioritize the dimensions and indicators of service quality in ecotourism resorts in Chaharmahal and Bakhtiari province. In terms of purpose, this research is applied, in terms of research method, it is in the field of qualitative-quantitative research. The statistical population consists of experts in the field of ecotourism and the sampling method is non-probability and snowball. In the qualitative stage, 26 experts were selected, and data collection was done through semi-structured interviews. In a quantitative step, 100 people were selected as a sample. The data collection tool is a researcher-made questionnaire and one-sample t-test and Friedman test were used to assess the importance and priority of dimensions and indicators. In the presented framework, dimension of credibility and service value as the first priority and service capacity, improvement and development of services and process and executive functions have gained the second to fourth priority, respectively
  Keywords: Tourism, Ecotourism, Eco-lodge, Quality of service
 • Mehdi Ramezanzadeh Lasboei *, Roghayeh Ghanbari Ghadikolaei, Elham Vahedi Ashrafi Pages 35-48

  The study analyses two psychological dimension's affecting the success of tourism entrepreneurs. The purpose of this study is to investigate the role of optimism and resilience components with respect to the mediating variable of job satisfaction on the success of tourism entrepreneurs in Mazandaran province. The research method is descriptive-analytical. Therefore, by collecting questionnaires from entrepreneurs in different sectors of tourism, including ecotourism resorts, tourist guides, forest eco-camps and recreational complexes in, this issue was studied in the field. The collected data were processed 2019 based on Spss 16 and Smart pls 3 software. The results show that the optimism and resilience variables can explain 47.3% of the variance of the job satisfaction variable and the job satisfaction variable can explain 38% of the success variable. Finally, it can be concluded that resilience and optimism through job satisfaction lead to the success of tourism entrepreneurs.

  Keywords: Tourism, Mazandaran, Entrepreneurship, optimism, Resilience
 • Ebrahim Alizadeh Jurkuyeh, Narges Delafrooz *, Mahmoud Shabgu Monsef, Yalda Rahmati Ghofrani Pages 49-65
  Understanding the factors affecting the behavioral intentions of food tourists helps to develop food tourism in Iran, because in this way, behavioral responses of tourists can be discovered in the future and appropriate strategic plans can be developed. Therefore, the purpose of study is to design a model of factors affecting the behavioral intentions of food tourists in Guilan as one of the tourism destinations in the country using qualitative methods and classic grounded theory. According to the applied objectives of the research, the population includes tourism experts, marketers, entrepreneurs and food activists who have at least 5 years of useful experience and continuous activity. The selection of samples was done using purposive sampling method and semi-structured interviews with five general questions continued until saturation was achieved in the tenth interview. Data analysis in three stages of open, selective and theoretical coding led to the extraction of 201 concepts, 10 sub-categories and finally 3 main categories. Based on the proposed model, the characteristics of food (quality and safety, attractiveness and food culture) and on the other hand, the characteristics of tourism environment (advertising and information, the status of restaurants and local market situation); they influence the personal characteristics of tourists (food destination association, experience, attachment and satisfaction). Finally, the personal characteristics of food tourists influence tourists' behavioral intentions to travel. In addition, it can be said that behavioral intentions can be directly affected by food characteristics and food tourism environment
  Keywords: Tourism, Food Tourism, behavioral intentions, Guilan province, Grounded theory
 • Abdolmahdi Shirshamsi, Vahidreza Mirabi *, Esmaeil Hasanpour Ghroghchi, Mohammadhossein Ranjbar Pages 67-85

  Considering the importance of using e-marketing to introduce attractions and considering the high potential of tourism in Yazd province, this article has been done with the aim of designing and validating the e-marketing model in the tourism industry of Yazd province. The present study has been integrated with an approach and has been carried out by a combined method or a mixed method. In this study, by using the research method of thematic analysis and conducting interviews with 14 experts in the tourism industry of the province, the factors affecting electronic marketing in the tourism industry of Yazd province are identified and categorized. The results of the interviews are analyzed by content analysis method and the quantitative part is tested by structural equation modeling. A total of 679 codes were identified by initial coding in open coding, which reached 56 concepts by screening primary codes and were classified into 12 main categories in centralized coding, including technological infrastructure, strategic planning, e-commerce learning, and high tourism potential. Province, the importance of providing tourism information, e-marketing, recognizing tourist attractions, branding, reducing the cost of access to the target market, growth and prosperity of tourism, job creation, increasing competitiveness. The results of structural equation modeling showed that the effect of all independent variables on the development of e-marketing in the tourism industry of Yazd province has been positive and significant. As a result, the model obtained from this research can be effective in the development of electronic marketing in the tourism industry. The findings will also help researchers and policymakers implement e-marketing in the tourism industry.

  Keywords: E-marketing, tourism industry, Tourist Behavior, mixed research
 • Rezvan Choobandian, Amir Khanlari *, HamidReza Yazdani, Ehsan Abedi Pages 87-103

  The innovative environment of social networks is an ideal platform for travelers to access travel information and an important distribution channel that provides many opportunities for online travel agencies and facilitates and strengthens their branding process. The present study aims to present a model for online travel agencies in social networks. The grounded theory strategy (Glaser’s apparent approach) is employed to test the model presented. This is applied and developmental research from the perspective of orientation, exploratory in terms of purpose as well as qualitative and abductive in terms of approach. The data are analyzed using open, selective, and theoretical coding approaches. The data are collected through a semi-structured interview. Participants consist of chief executive officers of online travel agencies and professors familiar with tourism and digital branding. In total, 13 participants were selected using purposive and snowball sampling methods and interviewed to achieve theoretical saturation. The results indicate the branding model of online travel agencies in social networks includes 7 main categories, challenges and barriers, environmental conditions, organizational contexts, resources, facilities and inputs, central branding phenomenon in social networks, mechanisms and actions and consequences, each of which consist of specific concepts and codes. By using the proposed model, agencies can, before creating their brand, consider the barriers and harmful factors and, taking into account the environmental and organizational contexts, necessary resources facilities, and mechanisms, with a broader view and a brand-oriented attitude towards creating, develop and sustain their brands in social networks.

  Keywords: Online services branding, Social Media, Tourism, Grounded theory
 • Ali Ghafary, GholamReza Hashem Zadeh Khorasgani * Pages 105-120

  Organizational ambidexterity in the field of tourism is one of the new concepts; it refers to the potential ability of organizations in the field of tourism that are active in managing today's business and dealing with the changing demand of tomorrow. A multi-skilled organization in the field of tourism is an organization that needs to be organized in order to use successful exploration and exploitation methods. As it deals with research and development in this field, the aim of the current research is to design a model of organizational ambidexterity in scientific and technological organizations active in the field of tourism in the direction of commercialization. The research approach is qualitative and the research method is based on data-based theorizing or the systematic approach of Strauss and Corbin. Semi-structured interviews were used to collect information in the current research, and Strauss and Corbin method was used to analyze the data. And the paradigm model has been used. Sampling was done by theoretical sampling and using targeted (judgmental) and snowball (chain) techniques, based on which 16 interviews were conducted with managers, faculty members, and ACECR experts in both fields of research and exploitation has taken place in active organizations in the field of tourism that have experience and expertise in the mentioned organization. the results of the analysis of the data obtained from the interviews during the process of open, central and selective coding led to the creation of a data-based theory in the field of organizational ambivalence for scientific and technological organizations, based on which the architecture of organizational ambivalence processes based on the use of Committed intelligence, along with research engineering and technological exploitation, have been introduced as central elements in the design of the organizational ambivalence model in scientific and technological organizations active in the field of tourism in the direction of commercialization.

  Keywords: Organizational Ambidexterity, ambidexterity in tourism, Tourism scientific, technological organizations, Grounded theory
 • Mohammadreza Salehipour *, Akbar Pourfaraj, Seyed Mojtaba Mahmoudzadeh, Ahmad Golmohammadi Pages 121-140

  Cultural tourism is one of the most favorite kinds of tourism in the world and different countries are establishing too many plans to develop it. The development of cultural tourism depends on the interaction of many components. Politics affects the ingredients and process of cultural tourism and Cultural heritage is the constructive source of cultural tourism. In this regard, they need to be highly interacted for the success of cultural tourism. From this point of view and to cultural tourism development in Iran, this article aims to assess the interaction between politics and cultural heritage in the Islamic republic of Iran and elicit factors can lead to optimized interaction between these components as a pattern. So researches tried to attain these factors by using of thematic analysis: interview with experts and related documents. Results shows that interactive factors can be classified as organizational area of cultural heritage and ultra-organizational area of cultural heritage. Organizational area includes heritage interpretation dimension and organizational enhancement dimension. Ultra-organizational area includes ideology based dimension, politics based dimension and culture based dimension. Also ultra-organizational area is more important than Organizational area in the creation and improvement of this interaction.

  Keywords: Interaction, Politics, Cultural heritage, Development, Cultural Tourism
 • Naser Seifollahi *, Vahideh Ebrahimi Kharajo Pages 141-163

  In today's competitive era, knowledge and intellectual capital is considered as a sustainable strategy and the main factor for profitability and maintaining the competitive advantage of organizations. On the other hand, achieving innovation and brand value is considered as one of the most important steps for the organization to succeed in the markets and surpass competitors. Therefore, the current research examines the role of intellectual capital on competitive advantage through innovation and brand value. This research is descriptive-correlation type. The statistical population of the present study consists of employees and marketing managers of the hospitality sector in Tabriz, whose number, according to the website of the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of East Azarbaijan Province in 1400, is fifteen hotels, and the number of their personnel is estimated to be approximately 500 people; Out of this number, 229 members of the sample were available and the questionnaires were completed. Data were analyzed using SPSS software and partial least squares method and Smart PLS software. were analyzed. Examining the results of this research showed that the use of intellectual capital by improving the capacity of brand value and brand innovation leads to creating a competitive advantage in hospitality organizations.

  Keywords: Brand, intellectual capital, Innovation, value, Competitive advantage
 • Amin Nikbakht *, Moslem Bagheri, Ferdosi Shahram, Ali Nikbakht, Alireza Ghezel Pages 165-182

  The aim of this study was to identify and evaluate the challenges of rural tourism development in Lande city using fuzzy cognitive mapping approach. The study population consists of experts who are aware of the tourism issues of the city and have high work experience and university professors. To collect information using fuzzy cognitive mapping method, in the first step after identifying the research problem and selecting experts with the necessary knowledge, the experts' mind map was extracted during group intellectual meetings and continued until theoretical saturation was achieved. The responses were then categorized by the group facilitator based on the identified dimensions. The findings show that the cognitive mapping for rural tourism challenges includes 48 elements. Mapping analysis using FCMaper shows that these elements include 23 normal elements, 14 transmitter elements, and 11 receiver elements. The results obtained from mapping show that the element of incorrect use of loans and bank facilities in unrelated activities with having the highest input level is the most effective mapping element and the lack of proper communication road along tourist destination routes with having the highest output level is the most effective mapping element. Are study. Centrality is another indicator that shows the intensity of the effect of the elements and is obtained from the sum of inputs and outputs. Analyzes show that the element of lack of proper communication road along the target tourist routes with the highest degree of entry and exit is the most central element of mapping.

  Keywords: Tourism, Rural tourism, Fuzzy cognitive mapping
 • Azadeh Fallahi, Meisam Modarresi *, Azim Zarei Pages 183-202

  Tourism is a sector that is directly and indirectly related to technological advances. Recently, Big data technology has provided significant opportunities for smartening the tourism industry. Accordingly, the present study aims to investigate the impact of factors affecting the acceptance of Big data technology to evaluate the impact of 10 components of the three dimensions of the TOE technology acceptance framework on the acceptance of Big data in the tourism sector. The present study is applied in terms of orientation and in terms of the type and manner of collecting survey-descriptive information. The statistical sample of the study included 100 employees, experts and managers of the IT department in the field of tourism who were selected using a researcher-made questionnaire and available sampling method. Then the research data were analyzed using SPSS22 and Smart PLS3 software. According to the findings, the factors of perceived comparative advantage, external support, external pressure, managerial support, human resource readiness, centralized structure, data-driven culture and complexity have been effective on the acceptance of big data in tourism; But the two factors of adaptation and technical readiness did not have a significant effect. According to the research results, due to the high importance of understanding the comparative advantage and lack of significant impact of adaptation and technical readiness; Attention to the introduction and application of an innovation is more important than the current technological facilities and capabilities of organizations to accept an innovation.

  Keywords: technology acceptance, Big Data, Smart Tourism, TOE Framework
 • Yazdan Shirmohammadi *, Zeinab Hashemi Baghi, MohammadAli Taqi Bakhsh Pages 203-218

  The medical tourism industry is growing rapidly and has one of the fastest growing tourism markets. Iran, with its many opportunities and capabilities in this field, can become one of the destinations of international medical tourism. In this study, the effect of medical tourism development in the era of the Covid 19 epidemic on the reflection of tourist destination re-visit by the main category, intervening conditions, contextual conditions and strategy has been investigated. The purpose of this study is to design a model for the development of medical tourism using qualitative research methods and data base methods. In this research, sampling has been done by purposeful, theoretical and snowball methods, data collection tools in this research, semi-structured interviews and its analysis method have been performed using the data paradigm model of the foundation. In inferential analysis of data, Cronbach's alpha coefficient and structural equation modeling method were used. Findings The research indicates that the development of medical tourism is effective on the reflection of re-visiting the tourist destination due to the main category, intervening conditions, contextual conditions and strategy. Iran is one of the countries that has the potential to boost medical tourism and make itself one of the unique destinations in the world

  Keywords: Medical tourism, Tourism Experience, staff, Medicine, Word of mouth
 • Mahdieh Sabaghpour Azarian *, MohammadReza Rezvani, Vajhollah Ghorbanizadeh Pages 219-230

  Problem Statement:

   Accommodation infrastructure is one of the main sections of tourism industry which leads to many advances. Therefore, the development of eco-lodges in Iran is noticeable and conducting researches for seeking the procedure of development provides appropriate illustration of weaknesses and strengths to managers, planners and eco-lodge related enthusiasts and this is necessary in order to choose suitable approaches with minimum disorder to local community. However, yet there is no study mentioning the importance of investigation on procedure of eco-lodges’ development.

  Research Objective

  this research aims at determination of eco-lodges’ development procedure in Iran and seeks to find out factual data from research ground.

  Methodology

  This research is based on a qualitative case study following interpretive approach and inductive strategy using semi-structured individual interviewing tools and group discussions. The findings have been analyzed and interpreted through two levels of coding and lead to the main research concept.

  Findings

  According to research results, the start point of eco-lodges’ development is local community and the owners of eco-lodges due to increasing demand of tourism market and eco-tourists. Gradually, governing bodies and legislators accompanied local community and eco-lodges’ owners in action. Therefore, the eco-lodges’ development procedure in Iran is inductive starting from micro to macro section in tourism.

  Keywords: tourism system, Accommodation Infrastructure, Development procedure, Eco-lodges, Local community
 • Mahdi Fadaee *, Sharam Aghajani Mobarakeh Pages 231-254
  The purpose of this study was to analyze the effects of unlicensed accommodation centers (Mafam) on the hotel business in Isfahan based on the theoretical approach. Research method of this study, from the perspective of purpose; Functional, in nature; Exploratory-analytical; In terms of data collection methodology, qualitative method using contextual theory approach and data strategy of the foundation through in-depth interview technique, among 8 experts (managers and activists of tourism and hospitality industry, without asking follow-up questions and of course with maximum variety of professions), Judgment-purpose continued with conscious consent and until the limit of saturation of theoretical data in the form of sampling method. To evaluate and validate data (reliability); In the first part, the four criteria of acceptability, reliability, transferability and verification proposed by Lincoln and Guba (1985) were used. After conducting the interviews, 231 open codes were identified and using the category review process, content themes (using Atlas TTI software) including 5 categories, along with 27 subcategories related to designing an appropriate model of the effects of accommodation centers without Licenses (Mafam) were identified on the hotel business in accordance with five categories of paradigms. Categories (elective codes) were cultural components, political and legal conditions, strategic factors, environmental and social conditions, economic components.
  Keywords: Unlicensed accommodation centers, Hotel Management, Grounded theory