فهرست مطالب

International Journal of Reproductive BioMedicine
Volume:21 Issue: 10, Oct 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/09/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 777-788
  مقدمه

   سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک اختلال غدد درون ریز شایع در جمعیت زنان است. نسفاتین-1 یک نوروپپتید سنتز شده در هیپوتالاموس و سایر اندام های محیطی است و همچنین نظرات متناقضی در مورد ارتباط آن با PCOS وجود دارد.

  هدف

   هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین نسفاتین-1 و کاربرد بالقوه آن به عنوان یک نشانگر زیستی برای شناسایی PCOS بود.

  مواد و روش ها

   یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز برای شناسایی مقالات مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی مانند PubMed، Web of Science، Cochrane، EMBASE، Scopus و Google Scholar انجام شد. تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD) و فاصله اطمینان 95% با استفاده از مدل اثرات تصادفی برای مقایسه نتایج در بین گروه ها محاسبه شد. علاوه بر این، متارگرسیون و تجزیه و تحلیل زیر گروهی برای روشن کردن منابع ناهمگنی انجام شد.

  نتایج

   متاآنالیز شامل 12 مطالعه با 1222 شرکت کننده بود و یافته ها رابطه معناداری بین PCOS و سطح نسفاتین-1 را نشان دادند. تفاوت میانگین استاندارد شده تلفیقی (04/0 = p، 07/1-00/0 :CI 95%، 54/0 = SMD) تفاوت معنی داری را بین گروه های ارزیابی شده نشان داد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل زیرگروهی نشان داد که تفاوت قابل توجهی در سطوح نسفاتین-1 در بین زنان مبتلا به PCOS و همراه با مدل هموستاتیک نسبت مقاومت به انسولین بالا وجود دارد      (001/0 > p، 00/2-92/0 :CI 95%، 46/1 = SMD).

  نتیجه گیری

   این متاآنالیز ارتباط بین سطوح بالای نسفاتین-1 و PCOS را شناسایی می کند و نقش بالقوه نسفاتین-1 را در ایجاد PCOS نشان می دهد و آن را به عنوان یک نشانگر زیستی تشخیصی بالقوه برای بیماری پیشنهاد می کند. با این حال، تحقیقات بیشتر برای تایید این یافته ها ضروری است.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، مقاومت به انسولین، شاخص توده بدنی، متاآنالیز
 • صفحات 789-800

  سونوگرافی داپلر یک روش غیرتهاجمی برای بررسی سیستم گردش خون جنین می باشد. بررسی شریان کلیوی به کمک داپلر در مطالعات متعدد به عنوان روشی برای ارزیابی سلامت جنین به کار رفته است. هدف این مقاله مروری، گردآوری و دسته بندی دانش موجود در مورد استفاده از سونوگرافی داپلر شریان کلیوی در بررسی جنین می باشد. مقالاتی که تا نوامبر سال 2022 در این زمینه موجود بودند بررسی شده و در نهایت 51 مقاله انتخاب شدند. موضوع اغلب این مقالات مربوط به نقش سونوگرافی داپلر شریان کلیوی جنین در ارتباط با تغییرات سطع مایع آمنیوتیک، ارزیابی محدودیت رشد داخل رحمی، بیماری کلیه جنین و همچنین تغییرات آن در بیماران پراکلامپسی، دیابت حاملگی و دوقلویی مونوکوریون مونوآمنیون بودند. کارکرد پیچیده کلیه جنین، می تواند علت نتایج متفاوتی باشد که در مقالات مختلف دیده می شود. به نظر می رسد استفاده از این ابزار در بررسی بعضی از بیماران مانند زنان باردار مبتلا به دیابت کمک کننده است و البته دیگر فاکتورهای مرتبط مانند سایز کلیه باید در نظر گرفته شوند. با توجه به شواهد موجود مطالعات بیشتری در مورد نقش سونوگرافی داپلر شریان کلیه در ارزیابی جنین برای استفاده بالینی مورد نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، داپلر، شریان کلیوی، ارزیابی جنین
 • صفحات 801-808
  مقدمه

  حاملگی خارج از رحم (EP) به عنوان لانه گزینی جنین در محلی غیر از حفره رحم تعریف می شود.

  هدف

  در این مطالعه هدف بررسی بیان چندین ژن در ناحیه آمپول لوله های فالوپ و بافت آندومتر زنان مبتلا به EP می باشد که ممکن است در EP نقش داشته باشند.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد-شاهدی، پنج زن که به دلیل EP تحت سالپنژکتومی قرار گرفتند و نیز پنج زن که به صورت کاذب برایشان بارداری ایجاد شده بود به عنوان گروه شاهد وارد شدند. این شرکت کنندگان طی سال های 1400-1398 به موسسه رویان تهران، بیمارستان شریعتی و بیمارستان آرش، تهران، ایران مراجعه کردند. ما بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF-A)، موسین 1 (MUC1)، فاکتور تحریک کننده کلنی 1 (CSF1)، فاکتور رشد شبه فاکتور رشد اپیدرمی متصل به هپارین (HBEGF) و رشد فیبروبلاست فاکتور 2 (FGF2) را در ناحیه آمپولا و آندومتر زنان مبتلا به EP با استفاده از روش real-time PCR ارزیابی نمودیم.

  نتایج

  بیان VEGF-A در ناحیه آمپول گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر بود. با این حال، تفاوت معنی داری در بافت آندومتر مشاهده نشد. ارزیابی CSF1 و FGF2 تفاوت معنی داری را بین گروه مورد و شاهد نشان نداد. HBEGF بیان معنی داری بالاتری را در ناحیه آمپول بیماران EP نشان داد، اما تفاوت معنی داری در بیان HBEGF در بافت های آندومتر گروه های مورد مطالعه وجود نداشت. بیان MUC1 در هر دو ناحیه مورد مطالعه بیماران EP به طور معنی داری بالاتر بود.

  نتیجه گیری

  نتایج ما قویا نشان می دهد که ژن های مذکور نقش مهمی در لانه گزینی جنینی مناسب دارند و اختلال در الگوهای بیان آنها می تواند منجر به EP شود. با این حال، مطالعات بیشتری برای تایید یافته های فعلی مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: حاملگی خارج از رحم، بیان ژن، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی A، موسین-1، فاکتور محرک کلنی-1، فاکتور رشد شبه فاکتور رشد اپیدرمی متصل به هپارین، فاکتور رشد فیبروبلاست 2
 • صفحات 809-818
  مقدمه

  رشد کنترل نشده سلول های غیرطبیعی در دهانه رحم منجر به شروع سرطان دهانه رحم، چهارمین سرطان شایع زنان می شود. تاکنون مطالعات زیادی بر روی سرطان دهانه رحم انجام شده است، با این حال، کشف ژن های هاب، مسیرهای کلیدی و مکانیسم های دقیق ایجاد این بیماری ضروری به نظر می رسد.

  هدف

  هدف از این مطالعه استفاده از الگوهای بیان ژن و آنالیز شبکه برهمکنش پروتیین-پروتیین (PPI) برای شناسایی مسیرهای کلیدی و ژن های هاب داروپذیر در درمان سرطان دهانه رحم می باشد.

  مواد و روش ها

  در این آنالیز in silico، دو مجموعه داده بیان ژن ریزآرایه GSE63514 (104 نمونه سرطان و 24 نمونه طبیعی) و GSE9750 (42 نمونه سرطان و 24 نمونه طبیعی) از سایت (GEO) Gene Expression Omnibus برای شناسایی ژن های مشترک با بیان متفاوت در آنها، استفاده شد. تجزیه و تحلیل مسیر GO و KEGG از طریق پایگاه داده Enrichr انجام شد. پایگاه داده12.0 STRING و پلاگین cytoHubba در نرم افزار 3.9.1 Cytoscape برای ایجاد و تجزیه و تحلیل شبکه برهم کنش PPI به کار برده شد. در نهایت، ژن های هاب داروپذیر غربال شد.

  نتایج

  پس از غربالگری شبکه برهم کنش PPI بر اساس degree توسط پلاگین cytoHubba، 10 ژن به عنوان ژن های هاب مرتبط با سرطان دهانه رحم شناسایی شدند که شامل NCAPG، KIF11، TTK، PBK، MELK، ASPM،TPX2 ، BUB1، TOP2A و KIF2C می باشند. در میان این ژن های هاب، 5 ژن (KIF11، TTK، PBK، MELK و TOP2A) داروپذیر هستند.

  نتیجه گیری

  این تحقیق چشم اندازی جدید برای طراحی اهداف درمانی در بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم ارایه می دهد. با این حال، این یافته ها باید از طریق آزمایش های بیشتر تایید شود.

  کلیدواژگان: برهمکنش های پروتئین، سرطان دهانه رحم، ژن های هاب، بیان ژن، DEGs
 • صفحات 819-826
  مقدمه

  تاثیر روش های مدرن درمان ناباروری بر حجم تیموس جنین به خوبی شناخته نشده است.

  هدف

  حجم 3 بعدی (D3) تیموس جنین 18 تا 24 هفته حاملگی حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) با موارد حاملگی خود به خود مقایسه شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد-شاهدی آینده نگر 135 مورد بررسی شدند. این مطالعه بین جولای 2019 و جولای 2020 در یک بیمارستان دانشگاهی در ترابزون ترکیه انجام شد. حجم تیموس جنین در خانم های باردار که در مطالعه قرار گرفتند با کمک سیستم آنالیز کامپیوتری ارگان مجازی موجود در یک سیستم سونوگرافی پیشرفته محاسبه شد. حجم تیموس جنین بین زنان باردار با IVF و زنان باردار خود به خود مقایسه شد.

  نتایج

  اندازه تیموس جنین در گروه حاملگی حاصل از IVF نسبت به حاملگی خودبه خودی به طور معنی داری کمتر بود (001/0 > p). نتایج مطالعه نشان داد که عوارض جنینی، مانند وضعیت سلامت غیرمطمین جنین و نیاز به مراقبت های ویژه نوزادان، در مواردی که پس از درمان IVF باردار شده بودند، بیشتر بود. همچنین مشخص شد که میزان هر گونه عارضه بارداری در گروه حاملگی IVF به طور معنی داری بیشتر بود (02/0 = p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه شاید بتوان نتیجه گرفت که اندازه کوچک تیموس جنین ممکن است یکی دیگر از عوارض جنینی حاملگی حاصل از IVF باشد.

  کلیدواژگان: جنین، لقاح آزمایشگاهی، سونوگرافی قبل از تولد، تیموس
 • صفحات 827-834
  مقدمه

  موضوع ناباروری از مسایل مهم سلامتی در ایران و جهان است. در ایران بیش از 70 مرکز تخصصی درمان ناباروری وجود دارد که مرکز درمان ناباروری شهر یزد یکی از مهمترین آنها می باشد.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب مرکز درمان ناباروری یزد توسط زوج های نابارور انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 275 زوج نابارور 18 ساله و بالاتر مراجعه کننده به پژوهشکده علوم تولید مثل یزد از شهریور تا اسفند 1400 انجام شد. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه دو قسمتی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون کروسکال والیس، من ویتنی و تی تست استفاده شد.

  نتایج

  اکثر شرکت کنندگان افراد غیربومی بودند که از سایر استان های ایران به مرکز ناباروری یزد مراجعه کرده بودند (9/74%). از بین چهار مقوله ای که بر تصمیم زوجین برای انتخاب این مرکز تاثیرگذار بوده است، عوامل مربوط به پرسنل و کادر درمان بیشترین امتیاز (83/75) و عوامل شخصی کمترین امتیاز (76/65) را به خود اختصاص دادند. میانگین نمره عوامل مرتبط با پزشکان 90/72 و برای عوامل مرتبط با مرکز 65/73 بوده است. رضایت از پرسنل و کارکنان درمان بر اساس سطح تحصیلات شرکت کنندگان متفاوت بود، به طوریکه افرادی که سطح تحصیلات پایین تری داشتند، سطوح بالاتری از رضایت را گزارش کردند (001/0 > p).

  نتیجه گیری

  مهمترین دلیل موفقیت مرکز ناباروری یزد در جذب بیماران، تعهد کاری و مجرب بودن کارکنان و شهرت پزشکان این مرکز بوده است.

  کلیدواژگان: ناباروری، کلینیک ناباروری، یزد، ایران
 • صفحات 835-844
  مقدمه

  ناباروری یک موضوع نگران کننده در بین زوجین در سراسر جهان است و به طور کلی عوامل مردانه مسیول تقریبا نیمی از موارد هستند.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین DII و سطوح CRP در پلاسما و مایع منی با کیفیت مایع منی در مردان نابارور انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی 88 مرد نابارور مراجعه کننده به بیمارستان بعثت تهران از دی ماه 1400 تا آذر 1401 شرکت کردند. یک پرسشنامه دقیق برای اطلاعات درخواستی و یک پرسشنامه 168 آیتمی نیمه کمی بسامد خوراکی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. برای محاسبه DII از پرسشنامه بسامد خوراکی استفاده شد. علاوه بر این، نمونه های منی و خون از هر شرکت کننده برای آنالیز مایع منی و ارزیابی سطح CRP جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل های آماری برای بررسی ارتباط بین سطوح DII و CRP با کیفیت اسپرم، که به عنوان نتیجه اولیه مطالعه بودند، انجام شد. ارتباط بین DII و CRP سرم/منی علاوه بر ارزیابی مواد مغذی در هر چارک DII، نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  با در نظر گرفتن آزمون ANOVA بین چارک های مختلف DII از نظر تحرک اسپرم (006/0 = p) و مورفولوژی (014/0 = p) تفاوت معنی داری وجود داشت. آزمون Post-hoc نشان داد که بین چارک اول و دوم و چارک اول و چهارم DII از نظر تحرک اسپرم تفاوت معنی داری وجود دارد (به ترتیب 011/0 = p و 017/0) و تفاوت معنی داری بین چارک اول و دوم DII با توجه به مورفولوژی اسپرم وجود دارد (009/0 p =). تفاوت معنی داری معکوسی بین DII و تحرک اسپرم مشاهده شد (017/0 = p). کربوهیدرات ها و β-کاروتن ها بین چهار چارک DII تفاوت معنی داری داشتند (به ترتیب 043/0 = p و 026/0 = p). در نهایت، بین سطوح DII و CRP در خون و مایع منی همبستگی معنی داری مشاهده نشد (05/0 p >).

  نتیجه گیری

  یافته ها ارتباط قابل توجهی را بین DII و کیفیت مایع منی نشان داد. با این حال، ارتباط معنی داری بین سطح DII و CRP در خون و مایع منی وجود نداشت.

  کلیدواژگان: ناباروری، پروتئین واکنشی C، CRP، التهاب، اسپرم
 • صفحات 845-852
  مقدمه

  پروتیین پروپروتیین کانورتاز سوبتیلیسین/ککسین نوع 9 (PCSK9) یکی از عوامل مرتبط با استرس اکسیداتیو و اختلالات دیس لیپیدمی است.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی پروفایل لیپیدی، سطوح PCSK9 و استرس اکسیداتیو در پره اکلامپسی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد-شاهدی در بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی همدان از مرداد 1399 تا اردیبهشت 1400 انجام شد. 30 زن پره اکلامپسی و 30 زن باردار سالم با میانگین سنی 30 سال وارد مطالعه شدند. پس از معاینه بالینی، نمونه های خون ناشتا جمع آوری شد و غلظت پروتیین PCSK9، سوپراکسید دیسموتاز، فعالیت های گلوتاتیون پراکسیداز و سطوح گلوتاتیون با استفاده از روش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم تعیین شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، وضعیت اکسیدان کل و سطوح مالون دی آلدیید به صورت دستی تعیین شد.

  نتایج

  میانگین سنی مادر شرکت کنندگان به ترتیب 75/4 ± 97/29 و 85/5 ± 23/31 سال بود. غلظت کلسترول تام، کلسترول لیپوپروتیین با چگالی کم، پروپروتیین کانورتاز سوبتیلیسین/ککسین نوع 9، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطوح مالون دی آلدیید در گروه پره اکلامپسی در مقایسه با گروه کنترل بالاتر بود (02/0 > p). وضعیت کل اکسیدان، سطح گلوتاتیون، سوپراکسید دیسموتاز، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در گروه مورد در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود (01/0 > p). متغیر PCSK9 ارتباط منفی معنی داری با پارامترهای آنتی اکسیدانی داشت. با این حال، ارتباط مثبت و معناداری بین سطح PCSK9 و پارامترهای کلسترول لیپوپروتیین با چگالی کم مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  PCSK9 باعث افزایش LDL-C به عنوان یک عامل اکسیداتیو و افزاینده آسیب های اندوتلیال و فشار خون در پره اکلامپسی می شود.

  کلیدواژگان: PCSK9، کلسترول بالا، استرس اکسیداتیو، پره اکلامپسی
|
 • Seyed Sobhan Bahreiny, Akram Ahangarpour *, AliAsghar Hemmati, Razieh Kazemzadeh, Mohammad-Navid Bastani, Mohammad Reza Dabbagh, Mojtaba Aghaei Pages 777-788
  Background

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a prevalent endocrine disorder in females. Nesfatin-1 is a neuropeptide synthesized in the hypothalamus and other peripheral organs, and there are conflicting opinions about its correlation with PCOS.

  Objective

  This study aims to investigate the correlation between nesfatin-1 and PCOS and evaluates the effectiveness of nesfatin-1 as a biomarker for the detection of PCOS in women.

  Materials and Methods

  A systematic review and meta-analysis were conducted to identify pertinent articles from databases such as PubMed, Web of Science, Cochrane, EMBASE, Scopus, and Google Scholar. The standardized mean difference (SMD) and 95% confidence interval (CI) were calculated using a random effects model to compare group outcomes. Additionally, meta-regression and subgroup analysis were performed to elucidate sources of heterogeneity.

  Results

  The meta-analysis involved 12 studies with 1222 participants, and the findings revealed a significant relationship between PCOS and nesfatin-1 levels. The pooled (SMD = 0.54; 95% CI: 0.00-1.07; p = 0.04) indicated a significant difference between the evaluated groups. Moreover, a subgroup analysis showed that there was a substantial difference in nesfatin-1 levels among women with PCOS and higher homeostatic model assessment for insulin resistance ratio (SMD = 1.46; 95% CI: 0.92-2.00; p < 0.001).

  Conclusion

  Our meta-analysis indicates an association between high nesfatin-1 levels and PCOS. This suggests a potential role of nesfatin-1 in the development of PCOS and proposes it as a potential diagnostic biomarker for the disease. However, further research is necessary to validate these findings.

  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Insulin resistance, Body mass index, Meta-analysis
 • Ashraf Sadat Jamal, Mahdieh Modarresi * Pages 789-800

  Doppler imaging is a non-invasive method in evaluating fetal circulation. Renal artery doppler (RAD) has been used for assessing fetal well-being in several studies. The aim of this narrative review was to accumulate and classify current evidence on RAD in fetal sonography. Articles until November 2022 were searched. After removing ineligible articles, 51 studies were included. Present articles were about RAD assessment in cases with amniotic fluid level changes, fetal growth restriction, fetal renal diseases, monochorionic twin pregnancies, preeclampsia, and gestational diabetes mellitus. The complex physiology of fetal kidney function may explain different results observed in different studies about the role of RAD in fetal assessment. It seems this factor can be useful in assessing some groups like diabetic pregnant women, and it should be used accompanying other related factors like kidney size. Further research is needed to evaluate the effectiveness of RAD in clinical management.

  Keywords: Ultrasonography, Doppler, Renal artery, Fetal monitoring
 • Sima Golkar, Zahra Chekini, Fatemeh sadat Amjadi, Parvaneh Afsharian, Aida Najafian, Firouzeh Ghaffari *, Reza Aflatoonian Pages 801-808
  Background

  Ectopic pregnancy (EP) is defined as embryo implantation in a location other than the uterine cavity.

  Objective

  We aimed to evaluate the expression of several genes, which may play a role in EP, in the ampulla region of fallopian tubes and endometrial tissue of women with EP.

  Materials and Methods

  In this case-control study, 5 women who underwent salpingectomy due to EP, comprised the 5 pseudo-pregnant women as a control group. These participants referred to the Royan Institute, and Shariati, and Arash hospital, Tehran, Iran during 2019-2021. We evaluated the expressions of vascular endothelial growth factor A, mucin-1, colony-stimulating factor-1, heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor (HBEGF), and fibroblast growth factor 2 genes in the fallopian tube and endometrium of EP cases by real-time polymerase chain reaction using specific primers.

  Results

  The vascular endothelial growth factor expression was significantly higher in the ampulla region of the controls. However, no significant differences were observed in endometrial tissue. Assessments of colony-stimulating factor-1 and fibroblast growth factor 2 showed no significant differences between the case and control groups. HBEGF showed significantly higher expression in the ampulla region of EP cases, but no significant difference was observed in HBEGF expression in the endometrial tissues of the study groups. Mucin-1 expression was significantly higher in both study regions of the EP cases.

  Conclusion

  Our results have strongly suggested that these genes play important roles in proper implantation, and disruptions in their expression patterns could lead to EP. However, more studies are needed to confirm the current findings.

  Keywords: Ectopic pregnancy, Gene expression, Vascular endothelial growth factor A, Mucin-1, Colony-stimulating factor-1, Heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor, Fibroblast growth factor 2
 • Azizeh Asadzadeh *, Nafiseh Ghorbani, Katayoun Dastan Pages 809-818
  Background

  The uncontrolled growth of abnormal cells in the cervix leads to cervical cancer (CC), the fourth most common gynecologic cancer. So far, many studies have been conducted on CC; however, it is still necessary to discover the hub gene, key pathways, and the exact underlying mechanisms involved in developing this disease.

  Objective

  This study aims to use gene expression patterns and protein-protein interaction (PPI) network analysis to identify key pathways and druggable hub genes in CC.

  Materials and Methods

  In this in silico analysis, 2 microarray gene expression datasets; GSE63514 (104 cancer and 24 normal samples), and GSE9750 (42 cancer and 24 normal samples) were extracted from gene expression omnibus to identify common differentially expressed genes between them. Gene ontology and Kyoto encyclopedia of genes and genomes pathway analysis were performed via the Enrichr database. STRING 12.0 database and CytoHubba plugin in Cytoscape 3.9.1 software were implemented to create and analyze the PPI network. Finally, druggable hub genes were screened.

  Results

  Based on the degree method, 10 key genes were known as the hub genes after the screening of PPI networks by the CytoHubba plugin. NCAPG, KIF11, TTK, PBK, MELK, ASPM, TPX2, BUB1, TOP2A, and KIF2C are the key genes, of which 5 genes (KIF11, TTK, PBK, MELK, and TOP2A) were druggable.

  Conclusion

  This research provides a novel vision for designing therapeutic targets in patients with CC. However, these findings should be verified through additional experiments.

  Keywords: Protein interactions, Cervical cancer, Hub genes, Gene expression, DEGs
 • Nurgul Selin Kaya, Emine Seda Guvendag Guven, Suleyman Guven Pages 819-826
  Background

  The effect of modern infertility treatment modalities on fetal thymic volume has not been well known.

  Objective

  3-dimensional (3D) fetal thymus volumes of 18-24 wk in vitro fertilization (IVF) pregnancies and spontaneous pregnancy cases were compared.

  Materials and Methods

  135 cases were evaluated in this prospective case-control study. The study was conducted between July 2019 and July 2020 at a university hospital in Trabzon, Turkey. Fetal thymus volume was calculated in the pregnant cases included in the study with the help of the virtual organ computer-assisted analysis system included in the advanced ultrasonography system. The fetal thymus volumes were compared between pregnant women with IVF and spontaneous pregnant women.

  Results

  The fetal thymus size was significantly lower in the IVF pregnancy group than in spontaneous pregnancy cases (p < 0.001). It was found that the fetal complications, such as non-reassuring fetal health status and requirement for neonatal intensive care, were higher in cases who became pregnant after IVF treatment. It was also found that the rate of any pregnancy complication was significantly higher in IVF pregnancy group (p = 0.02).

  Conclusion

  In light of these results, it may be concluded that small fetal thymus size may be another fetal complication of IVF pregnancies.

  Keywords: Fetus, Fertilization in vitro, Prenatal ultrasonography, Thymus
 • Mohammad Ranjbar *, Ali Mohammad Abdoli, Tahereh Shafaghat, Hasan Jafari, Golnaz Izadpanah, Yibeltal Assefa Pages 827-834
  Background

   Infertility is one of the critical health issues in Iran. There are more than 70 specialized infertility treatment centers in Iran, of which the Yazd Reproductive Sciences Institute, is one of the most important ones.

  Objective

   This study aimed to determine the factors influencing infertile couples' choice of Yazd Reproductive Sciences Institute.

  Materials and Methods

   This cross-sectional study was conducted on 275 infertile couples aged 18 and older, referring to Yazd Reproductive Sciences Institute, Yazd, Iran from September 2021 to March 2022. Data were gathered using a 2-part questionnaire. Data analysis was done through SPSS software. We used descriptive statistics, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, and t test for data analysis.

  Results

   Most participants were individuals who came from other provinces of Iran (74.9%) and were referred to the Yazd Reproductive Sciences Institute. Among the 4 categories that influenced couples' decision to choose this center, factors related to the personnel and treatment staff received the highest score (75.83), while personal factors received the lowest score (65.76). The average score for factors related to doctors was 72.90, and for factors related to the center, it was 73.65. The satisfaction with personnel and treatment staff varied based on participants' education levels, with those who had lower levels of education reporting higher levels of satisfaction (p < 0.001).

  Conclusion

   The primary factors contributing to the success of the Yazd Reproductive Sciences Institute in attracting clients were the dedication and expertise of the staff, as well as the esteemed reputation of the doctors at the center.

  Keywords: Infertility, Fertility clinics, Yazd, Iran
 • Ali Taheri Madah, Saeid Hadi, Beheshteh Abouhamzeh, Vahid Hadi, Maasoume Abdollahi *, Kiumars Omidi Pages 835-844
  Background

   Infertility affects couples worldwide, with male factors being responsible for half of all cases.

  Objective

   This study aimed to investigate the relationship between dietary inflammatory index (DII) and levels of C-reactive protein (CRP) in plasma and semen with the quality of semen in infertile males.

  Materials and Methods

   In this cross-sectional study, 88 infertile men referring to Besat hospital, Tehran, Iran from December 2021-November 2022 were enrolled. A detailed questionnaire requesting information, and a 168-item semiquantitative food frequency questionnaire, were completed by participants. A food frequency questionnaire was used to calculate the DII. Additionally, semen and blood samples were collected from each participant for semen analysis and CRP-level assessment. Statistical analyses were performed to explore the association between DII and CRP levels with sperm quality. The correlation between DII and serum/semen CRP, besides assessing nutrients in each DII quartile group, was also explored.

  Results

   A significant difference was observed between different DII quartiles considering sperm motility (p = 0.006) and morphology (p = 0.014). Post hoc study revealed a significant difference between the 1st and 2nd quartiles and the 1st and 4th quartiles of DII regarding sperm motility (p = 0.011, and 0.017 respectively) and a significant difference between the 1st and 2nd quartiles of DII considering sperm morphology (p = 0.009). A statistically significant inverse correlation was also observed between DII and sperm motility (p = 0.017). Carbohydrates and β-carotenes were significantly different between the 4 DII quartiles (p = 0.043 and p = 0.026, respectively). Finally, no significant correlation was observed between DII and CRP levels in blood and semen (p > 0.05).

  Conclusion

   The findings suggested a notable correlation between DII and semen quality; however, no significant association were observed between DII and CRP levels in blood and semen.

  Keywords: Infertility, C-reactive protein, CRP, Inflammation, Sperm
 • Anahita Abbasifard, Shohreh Alimohammadi, Ebrahim Abbasi Oshaghi, Gholamreza Shafiee * Pages 845-852
  Background

  Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) protein is one of the factors associated with oxidative stress and dyslipidemia disorders.

  Objective

  This study aimed to evaluate the lipid profile, PCSK9 levels, and oxidative stress in preeclampsia.

  Materials and Methods

  This case-control study was conducted at Sina hospital in Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran from August 2020-May 2021. The average maternal age of included participants was 30 yr with 30 preeclampsia and 30 healthy pregnant women. After clinical examination, the fasting blood samples were collected, and the serum PCSK9 protein concentration, superoxide dismutase, glutathione peroxidase activities, and glutathione levels were determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Total antioxidant capacity, total oxidant status, and malondialdehyde levels were determined manually.

  Results

  The average maternal age of participants were 29.97 ± 4.75 and 31.23 ± 5.85 yr, respectively. The concentrations of total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), PCSK9, total antioxidant capacity, and malondialdehyde levels were higher in the preeclampsia group compared with control (p < 0.02). Total oxidant status, glutathione levels, superoxide dismutase, glutathione peroxidase activities were lower in the cases group compared with the control group (p < 0.01). The PCSK9 variable had a significant negative association with antioxidant parameters; however, a significant positive association was observed between PCSK9 level and parameters of LDL-C.

  Conclusion

  PCSK9 is associated with increased serum levels of LDL-C and oxidative factors in pregnant women that increase the risk of endothelial damage and hypertension in preeclampsia.

  Keywords: PCSK9, Hypercholesterolemia, Oxidative stress, Preeclampsia