فهرست مطالب

باغ نظر - سال بیستم شماره 126 (آذر 1402)

نشریه باغ نظر
سال بیستم شماره 126 (آذر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کیان دهقان*، محمد منان رئیسی صفحات 5-16
  بیان مسیله: معماری به علت داشتن ماهیت میان رشته ای دارای تاثیروتاثر با بسیاری از دانش های دیگر است که اقتصاد، یکی از مهم ترین آن ها محسوب می شود. نظام سرمایه داری که طی یک قرن اخیر در غرب، نظام اقتصادی غالب بوده، سبب ظهور مسایل مختلفی در عرصه معماری نه تنها درکشورهای غربی بلکه در بسیاری دیگر از کشورها از جمله ایران شده است. یکی از این مسایل، ظهور فرهنگ مصرف گرایی و به دنبال آن تحول شکل فضای مسکونی در ایران بود. این مسیله به طور مشخص در ایران سبب اثربخشی اسباب و اثاثیه مدرن بر شکل فضاهای مسکونی و به ویژه آشپزخانه و به تبع تغییر نوع رابطه آشپزخانه با سایر فضاهای خانه شد. در این راستا، پرسش اصلی این است که فرهنگ مصرف گرایی غربی، چگونه سبب تحولات و تطورات سبک زندگی و به دنبال آن معماری داخلی فضای مسکونی در ایران شد؟هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر علت یابی و تحلیل تحولات معماری فضای مسکونی در ایران از دریچه دگرگونی صورت گرفته در سبک زندگی مردم ناشی از ظهور فرهنگ مصرف گرایی در دوران معاصر است.روش پژوهش: برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق در مقام گردآوری داده ها از روش اسنادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  طبق یافته های این مقاله، دو نمونه از اقدامات مهمی که در دوره پهلوی سبب ظهور فرهنگ مصرف گرایی در فضای داخلی مسکن ایرانی شد عبارت بودند از اولا تاسیس «ایستگاه تلویزیون» و پخش تبلیغات و برنامه های آمریکایی و ثانیا تاسیس «دپارتمان اقتصاد خانه» به جهت افزایش اثرگذاری بر شیوه زندگی زنان و دختران ایرانی به عنوان مهم ترین قشر تاثیرگذار بر سبک زندگی جامعه ایرانی. هر دو اقدام فوق با برنامه خارجی ها انجام شد که مستندات اثبات این مدعا در این مقاله ارایه شده است.
  کلیدواژگان: فضای سکونت، اسباب و اثاثیه مدرن، فرهنگ، حکومت پهلوی، نظام سرمایه داری
 • فاطمه هدایتی، جمال الدین سهیلی*، کمال رهبری منش صفحات 17-34
  چکیده
  بیان مسیله: انعطا ف پذیری را می توان یکی از جنبه های پایداری دانست. ساختمان ها به ساختار و پیکره بندی فضایی انعطاف پذیر نیاز دارند تا بتوانند نیازهای درحال تغییر را برآورده کنند. مساجد نیز که به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای حضور و فعالیت های جمعی انسان ها قرن ها مورد استفاده نسل های گوناگون با فرهنگ های مختلف قرار گرفته و پذیرای فعالیت های اجتماعی گسترده و متنوعی بوده اند، از این قایده مستثنی نیستند. ساختار اصلی مساجد ایرانی در دوران سلجوقی شکل گرفته و تا امروز ادامه یافته است. فضاهای بینابین مهم ترین شاخصه این استخوان بندی محسوب می شوند و نقش مهمی در سازماندهی فضایی مساجد و کیفیات فضایی آن دارند.
  هدف پژوهش: این پژوهش با هدف شناخت فضاهای بینابین، نحوه تعریف فضایی، بررسی ویژگی ها و تبیین جایگاه آن ها در تامین کیفیت انعطاف پذیری در مساجد جامع دوران سلجوقی انجام شده است.
  روش پژوهش: این پژوهش جزو مطالعات توصیفی-تفسیری و از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) و به روش استدلال استنتاجی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مساجد جامعی می شود که براساس نظریات متخصصین و پژوهشگران این حوزه منتسب به دوران سلجوقی هستند.
  نتیجه گیری
  انعطاف پذیری فضایی مساجد جامع سلجوقی براساس کیفیت یکپارچگی فضایی مورد بررسی قرار گرفته و به وسیله دو شاخص نحوی اتصال و هم پیوندی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که علاوه بر عامل مساحت، ویژگی های فضایی و کیفیت چیدمان فضاهای بینابین بر میانگین هم پیوندی و اتصال پذیری مساجد جامع دوران سلجوقی موثر است. هرچه فضاهای بینابین اعم از حیاط مرکزی، ایوان و ورودی از ویژگی های بینابینی بیش تری برخوردار باشند، یکپارچگی فضایی بالاتری داشته و موجب ارتقای کیفیت انعطاف پذیری می شوند.
  کلیدواژگان: یکپارچگی فضایی، حیاط مرکزی، ایوان، ورودی، نحو فضا، فضاهای بینابین
 • بهرام آجورلو*، روژین مظهری صفحات 35-48
  چکیده
  بیان مسیله: بازسازی یا بازآفرینی بخش های ویران شده مجموعه مسجد تاج‏الدین علی‏شاه همیشه از پرسمان‏های بنیادین باستان‏شناسی و تاریخ معماری ایران بوده است. بر پایه یافته‏های باستان‏شناختی، آن چه امروز در ایوان ارگ علی شاه دیده می شود، بنایی است یکپارچه آجری که در دو مرحله جداگانه ساخته شده که بخش شمالی آن قدیمی تر از بخش جنوبی است. در شماری از گزارش های تاریخی نیز به آرامگاه تاج الدین علی شاه وزیر، معروف به طاووس خانه، در پشت مسجد علی شاه اشاره رفته است. فرضیه این پژوهش پیشنهاد می کند که برمبنای نشانگان آوار طاق بند صفه علی شاه و روایت ها و نگاره های تاریخی، کاربری سازه کنونی ارگ علی شاه (بخش الحاقی جنوبی)، آرامگاه تاج الدین علی شاه وزیر بوده است و هم چنین بازآفرینی مسجد علی شاه به صورت مسجدی چهارایوانی با چهار مناره پیشنهاد می شود.
  روش پژوهش: روند بازآفرینی ساختار ارگ علی‏شاه مبتنی بر یافته های باستان شناختی و هم چنین بهره گرفتن از نگاره های دو سفرنامه مطراقچی و شاردن است که مجموعه علی شاه را پیش از زمین لرزه 1193ق نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  هم‏خوانی یافته های باستان شناختی با نگاره های مطراقچی و شاردن دلالت دارند که ارگ کنونی تبریز همان طاووس خانه است که آن را پشت مسجد چهارایوانی علی شاه ساخته بودند. مجموعه دینی علی شاه دست کم از شش سازه معماری مسجد، مدرسه، زاویه، حوض بزرگ مرمرین، آرامگاه علی شاه و دیوار پیرامونی مجموعه با یک سردر ورودی شکل می گرفت؛ ایوان جنوبی به شبستان مسجد، ایوان غربی به مدرسه و ایوان شرقی نیز به زاویه علی شاه راه می یافتند.
  کلیدواژگان: مسجد علیشاه تبریزی، ارگ علیشاه، باستان شناسی، سفرنامه شاردن، سفرنامه مطراقچی
 • محمدرضا فقیه حبیبی، علی شیخ مهدی*، مریم بختیاریان صفحات 49-60
  چکیدهبیان مسیله: در میان مولفه های رویکرد پدیدارشناسی، اپوخه عنصری است که وجه روشی این رویکرد را بیش از سایر مولفه ها بر دوش می کشد. از طرف دیگر سینما مملو از عناصری فرمی است که می تواند استفاده یا عدم استفاده و یا نحوه استفاده از هر کدام از این عناصر بر نحوه ادراک مخاطب تاثیر بگذارد. پژوهش پیش رو تلاش می کند تا به مواجهه پدیدارشناسانه با ابژه به واسطه سینما و فیلم بپردازد.هدف پژوهش: بررسی امکان تحویل پدیدارشاسانه ابژه خارجی و ابژه زیبایی شناسانه به واسطه سینما و فیلم است.روش پژوهش: پژوهش با روشی تحلیلی در میان مولفه های پدیدارشناسی، تنها عنصر روشی آن یعنی اپوخه را برجسته کرده و با روشی توصیفی-تحلیلی، نسبت تمامی عناصر فرمی موجود در یک فیلم را با اپوخه می سنجد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان می دهد که امکان تحویل پدیدارشناسانه ابژه خارجی به واسطه فیلم وجود دارد و به طریق اولی در ابژه های زیباشناختی این امکان محقق است.
  کلیدواژگان: ابژه، اپوخه، پدیدارشناسی، حیث التفاتی، فرمی، فیلم
 • تورج ربانی، فاطمه شاهرودی*، اسماعیل بنی اردلان صفحات 61-68
  چکیده
  بیان مسیله: ژان فرانسوا لیوتار، از اندیشمندان فلسفه انتقادی، با تعریف دو بدیل مدرنیسم و پست مدرنیسم برای واقع گرایی ضمن ارایه تعریفی جدید و رها از چارچوب های تاریخی، مولفه هایی برای اثر هنری پسامدرن برمی شمرد. او در سویی دیگر به مدد احکام تاملی نزد کانت، انگاره رخداد را چنین در نظر می گیرد که ژانرهای گفتمان مستقر را به چالش کشیده و موجب خلق گفتمان جدید در یک اثر هنری پسامدرن می شود؛ گفتمانی که شیوه ادراک جدیدی را نسبت به آنچه در قبل بوده می طلبد. او در نوشتار ناسینما، حرکت را ماده خام سینما قلمداد و ناسینما را سلب کلیه حرکت های متکی به تولید اثر فیلمیک صورت بندی می کند. در این مقاله به تشریح روابط جدید میان رخداد، ناسینما و هنرپسامدرن در اندیشه لیوتار پرداخته شده و در نهایت به این پرسش که انگاره رخداد نزد لیوتارچگونه می تواند بر پیدایش پسامدرنیسم به مفهوم امر کلی غیرتاریخی و ناسینما در مقابل سینما موثر باشد پاسخ داده شده است.
  هدف پژوهش: این پژوهش ضمن صورت بندی نسبت میان دو مفهوم رخداد و ناسینما به عنوان دو مولفه مهم نقد هنر و سینما نزد لیوتار، این هدف را دنبال می کند که نشان دهد چگونه پسامدرنیسم به مفهوم سبکی و امر کلی غیرتاریخی در سینما متجلی و ناسینمای لیوتاری محقق می شود.
  روش پژوهش: روش تحقیق کتابخانه ای و تشریح روابط میان گزاره ها با رویکرد توصیفی تحلیلی بوده است.
  نتیجه گیری
  با وقوع انگاره رخداد در فیلم ها، ژانر مستقر در هر اثر مضمحل و ژانرهای جدید و غیرمنتظره پدید می آیند و در پی آن نمایش امر نمایش ناپذیر ممکن شده و ناسینما درمقابل سینما بروز می یابد و به این ترتیب پسامدرنیسم نه به عنوان یک دوره تاریخی بلکه در شکلی سبکی آشکار می شود.
  کلیدواژگان: هنر پسامدرن، لیوتار، رخداد، سینما، ناسینما
 • مهدی مشهدی ابوالقاسم شیرازی، داراب دیبا*، محمدجواد مهدوی نژاد صفحات 69-80
  چکیدهبیان مسیله: بحث در مورد امکان سنجی مالی معاصرسازی ​​در بین سرمایه گذاران، برنامه ریزان، سیاست گذاران و حامیان میراث فرهنگی برقرار است. رویکرد مبنی بر ایدیولوژی اینکه تخریب خانه قدیمی و جایگزینی آن با ساختمانی جدید سودآورتر است، خیابان های بسیاری از شهر تهران را به مکان های بی هویت تبدیل کرده است. به طورکلی سرمایه گذاران کمترین علاقه را برای سرمایه گذاری در بازسازی و استفاده مجدد از ساختمان های قدیمی نشان می دهند. بااین حال، تعداد فزاینده ای از پروژه های موفق با نوسازی و استفاده مجدد ساختمان ها در حال ظهور هستند.هدف پژوهش: هدف از این مطالعه، بررسی حفظ بناهای تاریخی و معاصرسازی آن از نگاه اقتصادی در مقابل نوسازی بناهاست.روش پژوهش: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش کمی بوده و از رگرسیون ملایم و کدنویسی در نرم افزار متلب بهره برده شده است.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد رشد اقتصادی بر اساس معاصرسازی به صورت صعودی رشد می کند و درحالی که هزینه های متفاوتی چون جذب مخاطب برای ساختمان ها و راهکارهایی دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است، اما رشد اقتصادی بیشتری نسبت به تخریب و ساخت وساز از خود نشان داده است. ایجاد بسته مالی، وام، ایجاد مشارکت های بانکی از نمونه راهکارهای پیشنهادی در جهت تشویق به معاصرسازی بناهای مسکونی و عدم تخریب بناهای دوره 1330 تا 1350 در این پژوهش ارایه شد. همچنین نتایج نشان داد شهرداری ها باید سیاست های جدیدی را برای ترویج معاصرسازی اتخاذ و توسعه دهند و آن را به بخشی جدایی ناپذیر از طرح های رشد هوشمند تبدیل کنند. شهرداری ها باید دستورالعمل های طراحی سخت گیرانه را در محله هایی که ساختمان های بالقوه معاصرسازی وجود دارد به منظور جذب سرمایه گذاری بیشتر، حفاظت از جامعه و افزایش ارزش املاک در آن مناطق و از سرمایه گذاری های بالقوه اجرا کنند.
  کلیدواژگان: معاصرسازی، نوسازی، بنای تاریخی، هویت، امکان سنجی مالی
|
 • Kian Dehghan *, Mohammad Mannan Raeesi Pages 5-16
  Problem statement: Due to its interdisciplinary nature, architecture can both influence and be influenced by many other disciplines, of which the economy is one of the most important. Capitalism, which has been the dominant economic system in the West during the recent century, has led to the emergence of various issues in the area of architecture, not only in western countries but also in many other countries such as Iran. One of these issues is the emergence of consumerism and the subsequent transformation in the formation of residential space in Iran, especially the kitchen, and, subsequently, the change in the type of relationship between the kitchen and other spaces in the house. In this regard, the main question is how Western consumerism led to the transformation and development of the Iranian lifestyle and the interior architecture of their residential spaces.Research
  objective
  The present study aims to analyze the architectural developments of the Iranian residential spaces and find the causes of these developments regarding the transformations made in people’s lifestyles derived from the emergence of consumerism in the contemporary era.Research
  method
  The library method was used for data collection and qualitative content analysis was used for the data analysis.
  Conclusion
  Based on the findings, two important measures that led to the emergence of consumerism in the interior space of Iranian housing in the Pahlavi Era were first, the establishment of the “television station” and the broadcast of American advertisements and programs and second, the establishment of the “home economics department” to increase the effectiveness on the lifestyle of the Iranian women and girls as the most effective group in the Iranian society’s lifestyle. Both of the above actions were done with the foreigners’ plots, evidence of which has been provided in the present study.
  Keywords: Residential space, modern furniture, culture, Pahlavi administration, capitalism
 • Fatemeh Hedayati, Jamaleddin Soheili *, Kamal Rahbarimanesh Pages 17-34
  Abstract
  Problem statement: Flexibility is considered one of the aspects of sustainability in buildings, as flexible spatial structure and configuration are required to meet their variable needs. Mosques, as one of the most significant spaces for the presence and collective activities of people, have always been used in different cultures and generations and accepted by various social activities. The main structure of Iranian mosques was formed during the Seljuk era, and they have kept this pattern until the present. The in-between spaces are one of the most important features of this structure, which have central roles in providing spatial organization and qualities.
  The question raised here is as follows:What connection is established between the spatial quality and the configuration components of the in-between spaces on the one hand, and the quality of flexibility on the other hand by considering the quality of adaptability in the Seljuk mosques?
  Research
  objectives
  The research aims to signify the in-between spaces, their spatial definition, characteristics, and place in providing the quality of flexibility in the Grand Mosques of the Seljuk era.
  Research
  method
  This research is descriptive-interpretive with a quantitative-qualitative approach and inferential reasoning. The research statistical population includes all Grand Mosques that belong to the Seljuk era based on the ideas of relevant experts and researchers.
  Conclusion
  The spatial flexibility of the mosques in the Seljuk era was investigated based on the quality of spatial integration. The results were evaluated and compared by using two indicators of ‘spatial connection and integration. The research outcomes showed that there are some factors including spatial characteristics and the quality of layout, besides the area factor, that affect the mean-value of spatial integration and connectivity in the Grand Mosques of the Seljuk era. The more in-between spaces (the central courtyard, porch, and entrance space), the higher the spatial integrity and better quality of flexibility.
  Keywords: Spatial Integrity, Central Courtyard, Porch, Iwan, Entrance space, Space Syntax, In-between spaces
 • Bahram Ajorloo *, Rojin Mazhari Pages 35-48
  Abstract
  Problem statement: Reconstruction or recreation of the original form and structure of the demolished parts of the Tāj al-Din ‘Alishāh Mosque complex has long been a fundamental question in Iranian archeology and the history of architecture. Archaeologically, what is today visible as the Arch of ‘Alishāh’s iwan is a solid brick structure built in two constructional phases, with the northern part predating the southern one Furthermore, a series of historical reports exists on the entombment of Tāj al-Din ‘Alishāh the Vizier, known as the Tāvus Khāna building, as being located behind the ‘Alishāh Mosque. Drawing on the excavated debris of the vault of the ‘Alishāh’s iwan and the available historical reports and drawings, the hypothesis of this research suggests that the presently standing remains of the Arch of ‘Alishāh (the southern annex to the earlier structure) served as the mausoleum of Tāj al-Din ‘Alishāh’s the Vizier and that the ‘Alishāh Mosque should be recreated in a four-iwans plan with four minarets.
  Research
  method
  It consists of the recreation of the Arch of ‘Alishāh in light of archaeological data as well as the drawings printed in Matrākçi Nasuh (Matrakchi) and Monsieur Jean Chardin’s travel accounts, which show the ‘Alishāh Complex before the 1780 earthquake.
  Conclusion
  The agreement between the archaeological data and the cited drawings in travel accounts indicates that the structure today known as the Arch of ‘Alishāh is, in fact, the Tāvus Khāna building that was founded behind the four-iwans Friday Mosque of ‘Alishāh. The charity religious complex of ‘Alishāh consisted at least of six major architectural components: a mosque, a madrasa (school), a monastery, a large marble pool, the mausoleum of ‘Alishāh, and an outer wall surrounding the entire complex with a gateway. The south iwan opened into the mosque’s shabistān (prayer hall), the west iwan into the madrasa (school), and the east iwan into the monastery of ‘Alishāh.
  Keywords: Alishah Tabrizi Mosque, Arch of Alishah, Archaeology, Chardin’s travel account, Matrākçi’s travel account
 • Mohamadreza Faghih Habibi, Ali Sheikhmehdi *, Maryam Bakhtiarian Pages 49-60
  AbstractProblem statement: Among the components of the phenomenological approach, the epochē is the element that carries the methodological aspect of this approach more than other components. On the other hand, a movie has full of form elements that can affect the audience’s perception, whether or not they are used or how each of these elements is used. This research tries to deal with the phenomenological encounter with the object through the medium of cinema and a movie.Research
  objective
  The research purpose is to examine the possibility of the phenomenological reduction of external objects and aesthetic objects through cinema and a movie.Research
  method
  The article with an analytical method among the components of phenomenology has highlighted its only methodological element, epochē. Then, with a descriptive-analytical method, it measures the ratio of all the formal elements in a movie with the epochē.
  Conclusion
  The article shows that there is a possibility of phenomenological reduction of the external objects through a movie and this possibility is realized in the first way in the aesthetic objects.The article introduces “Epochēe” as the only tool of phenomenological reduction. It discusses the possibility of phenomenology through the movie, concludes that such a thing is available through the formal elements of the movie, and then looks into this possibility. First, it highlights the formal structural elements and explains the appropriateness of the phenomenological approach in selecting each structural element and using them. Next, it points to the non-structural formal elements separately and examines how to implement these formal elements to epochē objects as much as possible. The article shows that although it is possible to epochē an external object through a movie, this epochē is considered a second-hand method in epistemology. In contrast, in the field of aesthetics and its related objects, they are regarded as a first-hand encounter.
  Keywords: Epochēe, Formal, intentionality, Movie, object, Phenomenology
 • Tooraj Rabbani, Fateme Shahroodi *, Esmaeil Baniardalan Pages 61-68
  Abstract
  Problem statement: In addition to providing a new definition free from traditional constraints, critical theory scholar Jean-François Lyotard specifies new components for postmodern works of art by characterizing modernism and postmodernism as two oppositions to realism. Furthermore, thanks to Kant’s reflective judgment, Lyotard views event in a way that challenges the genres of the dominant discourse and results in the creation of a new discourse in a postmodern work of art; a discourse that requires a different way of perception than what was previously the case. In his writings on acinema, he views motion as the basic building block of cinema and believes that acinema eliminates all motions that are necessary for the creation of a filmic work. This study attempts to elucidate the new connections between event, acinema, and postmodern art in Lyotard’s notions, and answer “How can the event, in Lyotard’s opinion, be effective in the birth of postmodernism as two conceptions of ahistorical and acinema that contradict cinema?”
  Research
  objective
  This research, while formulating the relationship between the two concepts of event and acinema as two important components of artistic and cinematic critique according to Lyotard, aims to demonstrate how postmodernism manifests as a stylistic and broadly non-historical matter in cinema, and how Lyotard’s acinema is realized.
  Research
  method
  This descriptive-analytical research conducted a desk study to collect data.
  Conclusion
  With the occurrence of the event paradigm in films, the genre inherent in each work becomes blurred, and new and unexpected genres emerge. As a result, the display of the impossible becomes possible, and acinema emerges in contrast to cinema. In this way, postmodernism is revealed not as a historical period, but rather in a stylistic form.
  Keywords: Postmodern Art, Lyotard, Event, Cinema, Acinema
 • Mahdi Mashhadi Abolghasem Shirazi, Darab Diba *, Mohammadjavad Mahdavinejad Pages 69-80
  AbstractProblem statement: The discussion about the financial feasibility of contemporization among investors, planners, policymakers, and supporters of cultural heritage is ongoing. The ideology-driven approach that advocates for demolishing old houses and replacing them with more profitable structures has transformed many streets in Tehran into soulless places. Generally, investors show minimal interest in investing in the renovation and reuse of old buildings. However, there is a growing number of successful projects emerging that involve refurbishment and reuse of existing structures.Research
  objective
  The objective of this study is to examine the preservation of historical buildings and their contemporization from an economic perspective in contrast to building new structures.Research
  method
  The research methodology employed in this study is quantitative, utilizing the techniques of smooth regression and coding in the MATLAB software.
  Conclusion
  The findings indicate that economic growth based on contemporization follows an upward trend. While there are various costs involved, such as attracting audiences to buildings and the implementation of strategies that are discussed further, economic growth has demonstrated a greater inclination towards contemporization rather than demolition and construction. Proposed solutions in this study include the establishment of financial packages, loans, and banking partnerships to incentivize the contemporization of residential buildings and discourage the demolition of structures from the 1950s to 1970s. Furthermore, the results suggest that municipalities should adopt new policies to promote contemporization and integrate it as an integral part of smart growth initiatives. Municipalities should enforce strict design guidelines in neighborhoods with the potential for contemporization to attract more investment, protect communities, increase property values in those areas, and facilitate potential investments.
  Keywords: Contemporization, Renovation, Historical building, identity, Financial feasibility