فهرست مطالب

فصلنامه محیط زیست جانوری
سال پانزدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حشمت الله عسکری همت* صفحات 113-120

  هدف اصلی ازمطالعه حاضر با استفاده از شبیه سازی، تعیین مناسب ترین اندازه نسبی هسته و نرخ انتقال میش های جایگزین از گله های تجاری پایه به هسته در یک طرح اصلاح نژادی گروهی هسته باز برای بهبود ژنتیکی وزن شش ماهگی گوسفند نژاد کرمانی بود. مدل سازی ساختار هرم اصلاح نژادی شامل گله هایی در دو لایه هسته و پایه با 5000 راس میش و 143 راس قوچ با نسل هایی هم پوشان، 6 گروه سنی میش و 3 گروه سنی قوچ در هر دو لایه هسته و پایه، تولد اولین فرزندان در 2 سالکی، انتخاب جایگزین ها به روش "انتخاب فرزندان" برای وزن 6 ماهگی، انتقال جایگزین ها بین دو لایه در مسیرهای انتخابی 5 و 6 گانه، تامین تمام قوچ های جایگزین در دو لایه از هسته، بدون- و با انتقال میش از هسته به پایه انجام و با احتساب اثر انتخاب بر واریانس و پیشرفت ژنتیکی، با رویکرد قطعی شبیه سازی شد. تعداد 8 اندازه نسبی هسته به فواصل 0/02، از 0/04 تا 0/18 منظور و برای هر یک نرخ انتقال بهنیه میش از پایه به هسته با استفاده از گزینه راه حل تکاملی موجود در افزونه داخلی سالور ضمیمه برنامه اکسل به دست آمد. پیشرفت ژنتیکی سالیانه و تاخیر ژنتیکی گله های پایه با نرخ بهینه انتقال میش به هسته برای هر اندازه نسبی هسته محاسبه و مناسب ترین اندازه نسبی هسته تعیین شد. بهترین اندازه نسبی هسته 0/12 بود اما مناسب ترین اندازه نسبی (اقتصادی) هسته 0/08 بود، تعداد 400 میش در هسته و 4600 راس در گله های پایه با 64 میش جوان برای انتقال به هسته و 3/51 سال لنگش ژنتیکی پایه نسبت به هسته پیش بینی شد. هم چنین، در کاهش اندازه نسبی هسته 0/08، 33 درصد از اندازه نسبی هسته کاسته و به اندازه نسبی پایه 5 درصد افزوده شد. افزایش تعداد میش های جوان انتقالی به هسته 3 راس بود. لنگش ژنتیکی گله های پایه 0/36 سال بیش تر شد. مزیت انتخاب در طرح هسته باز در اندازه نسبی هسته 0/12 در مقایسه با انتخاب در تمام گله های مردمی بدون هسته بررسی شد. شبیه سازی قطعی برای تعیین مناسب ترین اندازه هسته که منجر به پیشرفت ژنتیکی وزن شش ماهگی کاملا نزدیک به حالت بهینه، کاهش هزینه های طرح و شمول تعداد هرچه بیش تر گوسفندان در پایه خواهد شد، کاملا موثر بود.

  کلیدواژگان: شبیه سازی قطعی، اصلاح نژاد گروهی، هسته اصلاح نژادی، وزن شش ماهگی، گوسفند کرمانی
 • امیر فرح نسب، پروین فرشچی*، روشنا بهباش، جلیل ایمانی صفحات 121-128

  شهرنشینی به دلیل تخریب کیفیت زیستگاه و تکه تکه شدن آن به عنوان مهم ترین محرک انقراض گونه های مختلف گیاهی و جانوری در قرن حاضر به شمار می آید. از این رو، بررسی تغییرات موزایک موزاییک کاربری و پوشش اراضی می تواند اطلاعات مفیدی در مورد تغییر فرآیندهای اکولوژیکی بخصوص تغییر در تنوع پرندگان در سیماهای شهری فراهم کند. عملیات مشاهده و ثبت پرندگان از فروردین تا اردیبهشت سال 1400 بین ساعات 8 تا 11 صبح با سه تکرار در 55 نقطه مستقر بر 11 ترانسکت (5 نقطه در هر ترانسکت) صورت گرفت. ترانسکت ها و نقاط با بررسی شیب تغییرات کاربری و پوشش اراضی در شیب روستا-شهر انتخاب شدند. سپس تعداد 10 متغیر مربوط به وسعت، متوسط فاصله و تراکم پوشش سبز، شبکه جاده و سکونتگاه در 4 بافر دایره ای با شعاع های 750، 1500، 2250 و 3000 در هر نقطه مشاهده پرنده کمی گردید و ارتباط آن با شاخص تنوع شانون پرندگان مشاهده شده با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه بررسی شد. در مشاهدات، تعداد 2085 قطعه فرد پرنده متعلق به 46 گونه پرنده مشاهده گردید. گنجشک خانگی نیز با تعداد 1381 قطعه فرد به عنوان فراوانترین گونه پرنده مشاهده شده و ثبت گردید. از بین پارامترهای مورد استفاده، درصد پوشش سبز در بافر 1500 متر، درصد پوشش جاده در بافر 750 متر، وسعت نزدیک ترین پوشش سبز، فاصله تا نزدیکترین پوشش سبز و متوسط فاصله تا نزدیک ترین پوشش سبز در بافر 2250 متر به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده تنوع شانون در مدل رگرسیون تعیین شدند (0/64 =r2). یافته های این تحقیق نشان داد که وسعت کم لکه های سبز، فاصله زیاد آن ها نسبت به یکدیگر و تراکم بالای شبکه جاده ای، از مهم ترین عوامل کاهش حضور و تنوع گونه های پرندگان در محیط های شهری است. اگرچه مناطق نزدیک به مرز فیزیکی شهری، تنوع پرندگان بالاتری را نشان داد، اما کاهش شدید آن ها به سمت هسته ی مرکزی شهر را می توان با جانمایی دقیق پارک های سبز شهری و کاهش اثر ترافیک در مناطق نزدیک به آن تعدیل کرد.

  کلیدواژگان: رگرسیون خطی چندگانه، شاخص تنوع شانون، پوشش سبز، شبکه جاده، کاربری اراضی
 • جمشید فضلی نژاد، بابک ماسوری*، بهمن پریزادیان کاوان، حشمت الله خسروی نیا، علی فروهرمهر صفحات 129-140
  کبد عضو اصلی است که مایکوتوکسین ها را پردازش می کند، آن ها را سم زدایی می کند و از بدن در برابر اثرات سمی آن ها محافظت می کند. AFB1 می تواند باعث متابولیسم نامتعادل چربی شود، با رسوب لیپید در کبد باعث بزرگ شدن آن شود و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و سایتوکین های ضد التهابی را سرکوب کند. کامبوچا به دلیل ترکیبات آنتی اکسیدانی، مخمرها و باکتری های تولید کننده اسید می تواند اثرات محافظت کبدی داشته باشد. تعداد 320 قطعه جوجه گوشتی نر راس 308 برای بررسی تاثیر چای کامبوجا در کاهش درجه سمیت آفلاتوکسین، در آرایش فاکتوریل 4×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از 8 تیمار، چهار تکرار و 10 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار استفاده گردید. فاکتور اول میزان آفلاتوکسین جیره غذایی در دو سطح صفر و 2/5 میلی گرم در کیلوگرم جیره و فاکتور دوم کامبوچا در چهارسطح صفر، 5، 10 و 15 میلی لیتر در هر 100 میلی لیتر آب آشامیدنی بود. آفلاتوکسین طی دوره های آغازین، رشد، پایانی و در کل دوره، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و شاخص کارایی تولید را به طور معنی داری کاهش داد (0/05˂P). طی دوره رشد و پایانی سطح 10 کامبوچا افزایش وزن روزانه بیش تری در مقایسه با سایر تیمارها داشت. استفاده از سطوح 5، 10 و 15 کامبوچا در مقایسه با سطح صفر کاهش معنی داری در مصرف خوراک نشان داد (0/05˂P). استفاده از کامبوچا، آفلاتوکسین و اثر متقابل آن ها تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت (0/05˃P). کامبوچا تاثیر معنی داری بر شاخص کارایی تولید نداشت (0/05˃P). آفلاتوکسین باعث افزایش معنی دار وزن و درصد چربی کبد در جوجه های گوشتی شده است (0/05˂P). کامبوچا تاثیر معنی داری بر وزن و درصد چربی کبد نداشت (0/05˃P). آفلاتوکسین به طور معنی داری باعث افزایش سطح آسپارتات آمینوترانسفراز و کاهش آلکالین فسفاتاز سرم گردید (0/05˂P) اما تاثیری بر سطح آلانین آمینوترانسفراز نداشت. هرچند استفاده از 15 کامبوچا کم ترین سطح آلانین آمینوترانسفراز را داشت اما با سطح صفر اختلاف معنی دار نداشت. استفاده از آفلاتوکسین در جیره به طور معنی داری باعث افزایش سطح گلوتاتیون پراکسیداز و سطوح مختلف کامبوچا باعث کاهش معنی دار سطح گلوتاتیون پراکسیداز سرم شد (0/05˂P). با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از کامبوجا در سطوح 5، 10 و میلی لیتر در هر 100 میلی لیتر آب آشامیدنی می تواند در کاهش اثرات منفی ناشی از استفاده از آفلاتوکسین در جیره موثر باشد.
  کلیدواژگان: فلاتوکسین، جوجه گوشتی، کامبوچا، عملکرد، سلامت کبد
 • یاشار وکیل فرجی، یحیی ابراهیم نژاد*، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت دوست نوبر صفحات 141-148
  هدف از این تحقیق، بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ملاس همراه با سدیم پلی استایرن سولفونات در تغذیه جوجه های گوشتی بود. این آزمایش بر روی تعداد 480 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در دو دوره 24-11 روزگی و 42-25 روزگی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با آرایش آزمایش فاکتوریل 4×3 با 12 تیمار شامل سه سطح ملاس (صفر، 5/7 و 15 درصد جیره) و چهار سطح رزین سدیم پلی استایرن سولفونات (صفر، 0/5 ، یک و 1/5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) با چهار تکرار و 10 جوجه در هر تکرار انجام شد. در 24-11 روزگی تیمار حاوی 15 درصد ملاس در مقایسه با تیمارهای حاوی 5/7 درصد و فاقد ملاس در مورد افزایش وزن زنده بدن و مصرف خوراک بیش ترین مقدار را داشت (0/05>P). اما در 42-25 روزگی و کل دوره آزمایش اختلاف معنی داری مشاهده نشد. اختلاف معنی داری بین تیمارها در مورد ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد. اثر سطوح مختلف سدیم پلی استایرن سولفونات بر عملکرد معنی دار نبود. اثر سطوح ملاس و سدیم پلی استایرن سولفونات بر درصد لاشه خالص، درصد سینه و درصد ران معنی دار نبود. در بررسی اثر تیمارها بر درصد وزن کبد، درصد وزن لوزالمعده، درصد وزن سنگدان، درصد وزن قلب، درصد وزن روده، درصد وزن روده کوچک، طول روده کوچک، درصد وزن روده باریک به وزن سنگدان و درصد چربی حفره شکمی اختلافی بین تیمارها مشاهده نشد. در بررسی اثر سطوح مختلف ملاس بر رطوبت فضولات تیمار حاوی 15 درصد ملاس بیش ترین مقدار رطوبت فضولات را نسبت به تیمارهای حاوی 7/5 درصد و فاقد ملاس داشت (0/05>P). سطح یک گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن سدیم پلی استایرن سولفونات نسبت به سایر سطوح بیش ترین اثر را روی کاهش رطوبت فضولات داشت (0/05>P). طبق نتایج به دست آمده افزودن سطوح مختلف سدیم پلی استایرن سولفونات به غیر از کاهش رطوبت فضولات اثری روی سایر موارد بررسی شده در این آزمایش نداشت. در این آزمایش به لحاظ رطوبت فضولات سطح قابل توصیه سدیم پلی استایرن سولفونات، یک گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تعیین شد.
  کلیدواژگان: پتاسیم، جوجه گوشتی، سدیم پلی استایرن سولفونات، عملکرد، ملاس
 • مرتضی اصغری مقدم، سید رضا هاشمی*، مهران مهری، امیر کرم زاده دهاقانی، هما داودی صفحات 149-156

  یکی از روش های بهبود در باروری، مکمل سازی عناصری نظیر سلنیوم به جیره است. اثرات مکمل سازی سلنیوم متفاوت است و شدیدا تحت تاثیر منبع و مقدار سلنیوم جیره قرار می گیرد لذا این پژوهش به منظور تاثیر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه های کیفی اسپرم خروس های مادر گوشتی مسن انجام شد. این پژوهش با استفاده از 120 قطعه خروس مادر گوشتی راس 308 با سن 45 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی با چند نمونه در هر واحد آزمایشی 10 تیمار با 4 تکرار و 3 پرنده در داخل هر تکرار اجرا شد. سه منبع مختلف سلنیوم شامل سلنیت سدیم، سلنیوم آلی و نانو بایوکیلات سلنیوم، هر کدام در سه سطح صفر، 0/15، 0/30 و 0/45 میلی گرم در کیلوگرم به جیره افزوده شدند. بعد از دو هفته تغذیه با جیره پایه، خروس ها به مدت 40 روز و از ابتدای سن 47 هفتگی تیمارهای آزمایشی را دریافت کردند. هر 10 روز یکبار اسپرم گیری به روش مالش شکمی از خروس ها صورت گرفت سپس فراسنجه های کیفی اسپرم خروس ها شامل حجم منی، غلظت، درصد جنبایی، درصد زنده مانی، درصد ناهنجاری و درصد عملکرد غشای پلاسمایی اسپرم در زمان های مختلف اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه GLM و نرم افزار SAS 9.4 انجام شد. در مطالعه حاضر، افزودن سلنیوم به جیره در سطح 0/30 میلی گرم در کیلوگرم، صرف نظر از منبع آن، موجب افزایش غلظت، درصد جنبایی، زنده مانی و عملکرد غشای پلاسمایی اسپرم و کاهش درصد ناهنجاری اسپرم شد. در این مطالعه تغییری در حجم منی با افزودن سلنیوم به جیره خروس های مسن مشاهده نشد همچنین غلظت، جنبانی، زندمانی و عملکرد غشای پلاسمایی اسپرم، در روز 40 آزمایش در خروس های دریافت کننده 0/30 میلی گرم در کیلوگرم سلنیوم از منابع سلنیوم آلی و نانو بایوکیلات سلنیوم به طور معنی داری بیش تر از سایر زمان ها بود. نتایج نشان داد که شکل آلی سلنیوم (منابع سلمکس و نانوبایوکیلات سلنیوم) نسبت به شکل معدنی (سلنیت سدیم)، در سطح 0/30 میلی گرم در کیلوگرم به جیره باعث بهبود عملکرد تولیدمثلی خروس های مسن می شود.

  کلیدواژگان: خروس، نانو بایو، سلنیوم، اسپرم، باروری
 • زهره نصیری، مهدی غلامعلی فرد، سید محمود قاسمپوری* صفحات 193-200
  لاکپشت های پوزه عقابی (Eretmochelys imbricata) یکی از هفت گونه باقی مانده لاکپشت های دریایی در سطح جهان هستند که به دلیل بهره برداری طولانی مدت در فهرست قرمز IUCN به عنوان در خطر انقراض طبقه بندی شده اند. انتخاب مکان آشیانه یکی از مهم ترین رفتارها در ماده های تولیدمثل کننده می باشد. زیرا محیط اطراف آشیانه بر روی بقای نوزادان اثر گذار است. ماسه ها از هشت سواحل آشیانه سازی در خلیج فارس از سه عمق جمع آوری شد. پس از خشک شدن نمونه ها در هوای آزاد، 100 گرم نمونه خشک شده به صورت جداگانه برای هر عمق توزین شد از الک های استاندارد ASTM (شماره: 4-200 برای تعیین توزیع اندازه ذرات استفاده گردید. در نهایت محتویات هر الک جمع آوری و توزین شد. پارامترهای آماری با استفاده از برنامه GRADISTAT محاسبه شد. بافت ماسه در دو جزیره هرمز و ام الکرم از نوع Gravelly (شن) و در سایر نواحی از نوع Slightly Gravelly (شن سبک) بود. اندازه ذرات در تمام نقاط مهم مناطق آشیانه سازی کم تر از 1000 میکرومتر با میانگین 171/4±581/6 محاسبه شد. کم ترین قطر ذرات در خلیج نایبند 284/9 میکرومتر و بیش ترین در جزیره ام الکرم با 856/4 میکرومتر بود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، دانه بندی و منشاء ذرات ماسه در جزایر خلیج فارس، اعم از صدفی، مرجانی و سنگریزه ای، نشان دهنده تنوع بالا در ساختار سواحل آشیانه سازی جمعیت لاکپشت پوزه عقابی در ایران می باشد. در لاک پشت های پوزه عقابی خلیج فارس، اندازه ذرات ماسه به عنوان یک ویژگی تاثیر معنی داری بر تمایل لانه های حفر شده ندارد. توصیه می شود فعالیت گردشگری در فصول تخم گذاری این گونه در معرض خطر انقراض، مورد مدیریت قرار گیرد. هم چنین در ساخت ابنیه و اسکله های مجاور با سواحل حساس، به تاثیرات آبشویی ناشی از دستکاری خطوط ساحلی و اثر آن بر جریانات هیدرولوژیکی دریا توجه شود.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، لاکپشت پوزه عقابی، دانه بندی ذرات ماسه، زیستگاه آشیانه سازی، مطلوبیت
 • سمیه نمرودی، سیامک یوسفی سیاه کلرودی، علی حاجی بگلو، محمد مازندرانی* صفحات 205-212
  استرپتوکوکوزیس یکی از شایع ترین بیماری باکتریایی مزارع سردابی کشور است که همه ساله خسارت فراوانی به این مزارع وارد می سازد و واکسیناسیون می تواند در کنترل این بیماری بسیار موثر باشد. در بررسی حاضر کارآیی واکسن دوگانه استرپتوکوکوس/لاکتوکوکوس در دو روش تزریقی و حمام در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور چهار گروه آزمایشی شامل گروه ماهیان واکسینه شده یک مرحله ای به روش حمام، گروه ماهیان واکسینه شده دو مرحله ای به روش حمام، گروه ماهیان محیط هایپر اسموتیک+واکسن دو مرحله ای به روش حمام و گروه ماهیان واکسینه شده به روش تزریق و یک گروه کنترل درنظر گرفته شد. در این راستا 350 عدد ماهی با میانگین وزنی 0/36±4/2 در 10 تراف (دو تکرار) تقسیم شده و به مدت دو ماه مورد پرورش و آزمایش قرار گرفتند در این بررسی 5 گروه آزمایشی شامل گروه شاهد، گروه ماهیان یک مرحله ای واکسیناسیون به روش حمام، گروه ماهیان دو مرحله ای واکسیناسیون به روش حمام ، گروه ماهیان واکسینه محیط هایپراسموتیک+ واکسینه دو مرحله ای به روش حمام و ماهیان گروه واکسیناسیون به روش تزریق یک مرحله ای در نظر گرفته شده و به دو روش حمام و تزریق مورد واکسیناسیون قرار گرفتند. بر اساس نتایج مقادیر پروتیین کل سرم در ماهیان واکسینه شده بالاتر از ماهیان گروه شاهد بود و بر اساس بررسی های آماری بالاترین میزان برای گروه ماهیان واکسینه شده به روش تزریق و حمام دومرحله ای هایپراسموتیک+ واکسن بود. مقادیر گلوکز نیز در هر دو گروه ماهیان واکسینه دو مرحله ای و نیز روش تزریق بالاتر از بقیه گروه های آزمایشی اندازه گیری شد. مقادیر ALP ALT و AST در ماهیان گروه تزریق بالاتر از سایر گروه ها ثبت شد. و در نهایت تیتر آنتی بادی سرمی برای هر دو باکتری استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه برای ماهیان گروه تزریق و دو گروه حمام دو مرحله ای بالاتر از ماهیان واکسینه یک مرحله ای بود. در عین حال هیچ تیتری برای ماهیان گروه شاهد مشاهده نشد. بر اساس نتایج دو مرحله حمام واکسن تیتری آنتی بادی برابر با روش تزریقی در ماهی ایجاد می کند در عین حال آسیب های کبدی کم تری در مقایسه به روش تزریقی در ماهی به همراه داشت. به همین دلیل در شرایطی که ماهیان در استرس قرار دارند واکسیناسیون به روش حمام به همراه واکسن یادآور می تواند کارآیی مطلوبی را داشته باشد.
  کلیدواژگان: ایمنی، استرپتوکوکوس، لاکتوکوکوس، کارآیی واکسن، قزل آلای رنگین کمان
 • سعید زاهدی*، امید صفری، حمیدرضا احمدنیای مطلق، مهرداد سرخیل، بهزاد محمدی صفحات 213-222
  در حال حاضر، بسیاری از مزارع پرورش ماهیان سردابی در کشور، از آب برگشتی جهت تولید ماهی استفاده می نمایند ولی اثرات استفاده از آب برگشتی بر کیفیت گوشت بخوبی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، مقایسه کیفیت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در دو سیستم (سامانه) باز و بازگردشی نسبی است. به این منظور، قزل آلای جوان با تراکم نگهداری 20 کیلوگرم بر متر مکعب و تراکم بارگذاری 1 لیتر بر دقیقه به ازای هر کیلوگرم ماهی در دو سامانه باز (100% آب تازه ورودی) و بازگردشی نسبی طراحی شده (با کاهش 80% آب تازه ورودی و جایگزینی آن با آب برگشتی همان استخرها) به مدت 45 روز مورد مطالعه قرار گرفت. 4 مرتبه بازگردش آب، به ترتیب، موجب افزایش 6/7 و 6/5 برابری مقادیر آمونیاک کل و فسفر کل آب در مقایسه با تیمار باز گردید. پروتیین خام، چربی خام، pH و درصد رطوبت لاشه بین دو تیمار اختلاف معنی داری را نشان داد. در مقابل، هیچ اختلاف معنی داری در ظرفیت نگهداری آب، افت طی پخت، آنالیز بافت (سختی، به هم پیوستگی، انعطاف پذیری، چسبندگی، فنریت، صمغی بودن و قابلیت جویدن) و نیز شاخص های رنگی L*، a* و b* بین دو تیمار مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برگشت آب به میزانی مشابه پروتکل طراحی شده در این مطالعه، تغییرات خیلی محسوسی بر بسیاری از فاکتورهای کیفی مطالعه شده در عضله ندارد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، سامانه باز، سامانه بازگردشی نسبی، کیفیت لاشه، آنالیز بافت
 • سید فخرالدین میر هاشمی نسب*، جواد دقیق روحی، محدث قاسمی، منیره فئید صفحات 223-232

  در این مطالعه، انگل های کرمی در مروارید ماهی معمولی (Alburnus hohenackeri) ، سیم نما Blicca bjoerkna) و تیز کولی (Hemiculter leucisculus)  تالاب انزلی بررسی شدند. نمونه برداری بصورت فصلی (بهار تا زمستان 1398) و با استفاده از پره ساحلی (Beach net) و تور مخروطی (Fyke net) ریز چشمه (12-8 میلی متری) از 3 ایستگاه شیجان، پیربازار و پسیخان واقع در حوضه شرقی تالاب انزلی انجام گرفت. پس از انتقال نمونه ماهیان به آزمایشگاه، عملیات زیست سنجی، تشخیص جنس و تعیین سن انجام و از نظر آلودگی انگلی بررسی شدند. برای شناسایی گونه ای انگل های مشاهده شده از کلیدهای تشخیصی معتبر استفاده گردید. بیش ترین میانگین وزن و طول به تیزکولی (7/37189±7/39 گرم و 3/109437± 9/27 سانتی متر) و کم ترین به مروارید ماهی معمولی (2/901398 ± 5/86 گرم و 1/092695± 8/05 سانتی متر) تعلق داشت. در مجموع، 6 گونه انگل کرمی:Gyrodactylus sp.،Dactylogyrus sphyrna ،Dactylogyrus sp.، Diplostomum spathaceum،Rhabdochona denudata و Ligula intestinalis در ماهیان مورد مطالعه شناسایی و جداسازی شدند. ماهی سیم نما (B. bjoerkna) به 4 گونه و دیگر ماهیان هر کدام به 3 گونه از انگل های مشاهده شده، آلوده بودند. بر اساس آزمون مربع کای (χ2) بین آلودگی های مختلف و جنس، سن، وزن و طول ماهیان میزبان، هم چنین بین آلودگی با فصول و ایستگاه های مختلف نمونه برداری، اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت (0/05<p). مشابه تحقیقات اخیر، با وجود تنوع در انگل های شناسایی شده، میانگین شدت و فراوانی اغلب انگل ها در ماهیان مورد مطالعه در تالاب انزلی بسیار کم و قابل اغماض بود. در بین انگل های شناسایی شده، انگل چشمی D. spathaceum شایع ترین آلودگی و ترماتودهای مونوژن (Monogenea) با 2 جنس و 3 گونه دارای بیش ترین فراوانی گونه ای بوده اند. ماهی سیم نما (B. bjoerkna)، آلوده ترین ماهی در مقایسه با سایر گونه های مورد مطالعه در تالاب انزلی بود. با توجه به پیشینه تحقیق، گزارشی از آلودگی سیم نما (B. bjoerkna) به Gyrodactylus sp و R. denudata و مروارید ماهی معمولی (A. hohenackeri) به L. intestinalis و R. denudata تا پیش از این مطالعه در تالاب انزلی ثبت نشد. در صورت ورود ماهیان تالاب انزلی به استخرهای پرورش ماهی حاشیه آن، احتمال انتقال انگل ها به ماهیان پرورشی و تاثیر منفی بر راندمان تولید وجود دارد. نصب فیلترهای مناسب در ورودی آب استخرها به عنوان روشی پیشگیرانه باید مورد توجه جدی پرورش دهندگان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تالاب انزلی، انگل های کرمی، مروارید ماهی معمولی، سیم نما، تیزکولی
 • گودرز طهماسبی، عذرا عطائی عظیمی*، بابک دلنواز هاشملویان، مجتبی یوسفی راد، نسترن جلیلیان صفحات 237-242
  شکرتیغال آیشی از سرپل ذهاب و شکرتیغال چندجنسی از ساوه دو گیاهی هستند که حشره سرخرطومی روی آن ها پیله (مان ترهالا) با خواص دارویی می سازد. مطالعه مراحل رشد و دگردیسی سرخرطومی روی دو گیاه از اسفند 1397 تا مهر 1398 بعد در محدوده پنج هزار متری در دو منطقه بررسی شد. اثر ضد میکروبی سه غلظت از عصاره متانولی شاخساره و مان ترهالا روی باکتری با روش دیسک گذاری مطالعه شد. سرخرطومی بالغ در هر دو منطقه، با گرم شدن هوا و تشکیل شاخساره گیاه از خاک خارج و از شاخ و برگ گیاه تغذیه می کند. با تشکیل گل آذین سرسان گیاه در اردیبهشت، سرخرطومی ها جفتگیری کرده و تخم گذاری در گلچه های گل آذین انجام می شود. از اواخر اردیبهشت لارو سرخرطومی از تخم و گلچه ها خارج و از گل و شاخساره تغذیه می کند. از اوایل تیر تا اوایل شهریور، لاروها پیله ساخته و شهریور و مهر دگردیسی لاروها پایان یافته و حشره بالغ با سوراخ کردن پیله خارج می شود. عصاره شاخساره دو گیاه در غلظت 0/2 و 0/4 میلی گرم اثر ضد باکتری ولی عصاره مان اثر محرک روی رشد باکتری داشت. حشره سرخرطومی از گیاه شکرتیغال تغذیه و مراحل دگردیسی خود را در پیله اش (مان شکرتیغال)، می گذارند. عصاره مان اثر محرک ولی عصاره شاخساره شکرتیغال آیشی و چند جنسی فعالیت ضد باکتری بالایی داشتند. ارزش دو گیاه برای انتخاب سرخرطومی، تشکیل مان و اثر ضد میکروبی مشابه بود.
  کلیدواژگان: لارو، پیله، دگردیسی، استافیلوکوکوس، شکرتیغال
 • لیما طیبی*، محمدحسین دادفر، داود محمدرضائی صفحات 243-248
  متیونین یک اسید آمینه ضروری برای ماهیان بوده که کمبود آن باعث کاهش رشد و کارایی غذا می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثر افزایش اسید آمینه متیونین بر بهبود عملکرد شاخص های رشد و ترکیب بدن بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) صورت گرفت. بدین منظور تعداد 200 قطعه بچه ماهی 20 گرمی به طور تصادفی در 10 تانک توزیع شدند و دوبار در روز به میزان 4 درصد وزن بدن با جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف اسید آمینه متیونین (0/5 درصد، 1/5 درصد، 2/5 درصد) در طی 8 هفته تغذیه شدند. شاخص های رشد و تغذیه شامل ضریب چاقی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، شاخص وزن بدن، شاخص احشایی و هم چنین ترکیب لاشه بدن ارزیابی شدند. بر اساس نتایج حاصله در بین پارامترهای مورد ارزیابی، به جز ضریب تبدیل غذایی، تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مختلف مشاهده شد (0/05 <P). بر این اساس، بیش ترین میزان عملکرد شاخص های رشد و کم ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی 2/5 درصد متیونین مشاهده شد. هم چنین حضور متیونین در جیره سبب افزایش مقدار پروتیین و چربی در تیمار 2/5 درصد می گردد. از این رو طبق نتایج حاصله، می توان بیان کرد که افزودن اسید آمینه متیونین به میزان 2/5 درصد در جیره بچه ماهی ازون برون سبب بهبود عملکرد رشد می گردد.
  کلیدواژگان: اسید امینه، متیونین، ماهی ازون برون، شاخص های رشد، ترکیب بدن
 • مریم کریمی دهکردی، فروغ محمدی* صفحات 249-258
  در سال های اخیر، به کارگیری مکمل های گیاهی به دلیل مزایای زیاد جایگزین مکمل های مصنوعی در آبزیان شده است. این پژوهش به منظور بررسی اثرات عصاره نعناع و پونه بر روی برخی از فراسنجه های خونی و بیوشیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان انجام گردید. بدین منظور، تعداد 320 قطعه ماهی قزل آلا در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار در استخر پرورش ماهی اطراف استان کرمانشاه ارزیابی شد. گروه های آزمایشی شامل (1): گروه شاهد (جیره فاقد عصاره پونه و نعناع)، (2): تیمار حاوی 1 درصد پونه، (3): تیمار حاوی 2 درصد پونه، (4): تیمار حاوی 1 درصد نعناع، (5) تیمار حاوی 2 درصد نعناع و (6) تیمار ترکیبی (1 درصد از هر عصاره) بودند. برخی از فراسنجه های خونی شامل تعداد گلبول های سفید و قرمز، هموگلوبین و فراسنجه های بیوشیمیایی شامل آلبومین، گلوبولین، گلوکز، تری گلیسیرید و آنزیم های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترنسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز بررسی شد. نتایج نشان دادن که افزودن ترکیب دو عصاره پونه و نعناع به جیره، سبب افزایش معنی دار گلبول های سفید، گلبول های قرمز و هموگلوبین در مقایسه با افزودن هر یک از این عصاره ها به تنهایی گردید. عصاره 1 درصد نعناع بیش ترین تاثیر را بر تعداد گلوبولین خون داشت. بیشترین تاثیر معنی دار بر روی میزان آلبومین، مربوط به عصاره 2 درصد نعناع بود. بیش ترین میانگین گلوکز خون و آلبومین به تیمار حاوی 2 درصد نعناع و بیش ترین و کم ترین میزان تری گلیسیرید به ترتیب به عصاره 1 درصد نعناع و ترکیب دو عصاره نعناع و پونه تعلق گرفت. سطوح بالاتر هر دو عصاره پونه و نعناع موجب افزایش مقادیر آنزیم های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترنسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز گردید. با توجه به نتایج مطالعه، به نظر می رسد در شرایط فیزیولوژیک، استفاده از عصاره پونه و نعناع ضمن بهبود عملکرد سیستم ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، می تواند فیزیولوژی ماهی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: نعناع، پونه، فراسنجه های خونی، فراسنجه های بیوشیمیایی، ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • سید علی معزی، آرش جوانشیر خویی*، کیادخت رضایی صفحات 265-272
  استفاده مجدد از پساب ها و فاضلاب ها سال های بسیاری است که مورد توجه و اهمیت قرار داشته است. هم چنین کاهش بار آلودگی فاضلاب ها جهت رهاسازی به محیط به منظور حفظ سلامت محیط زیست و جانداران وابسته، ضروری است. در سال اخیر با توجه به ظهور همه گیری کووید 19 و افزایش تولید و استفاده الکل، فاضلاب حاصل از تولید الکل افزایش چشمگیری داشته است. از طرفی با توجه به خشکسالی و کمبود آب در قرن حاضر، استفاده مجدد از پساب ها راهی کارآمد در کاهش معضلات به وجود آمده است. با تکیه بر عملکرد سیستم تله ذره گیر، تصفیه و بازیافت آب از پساب حاصل از الکل سازی در دو نوع ویناس و استیلاژ مورد مطالعه قرار گرفت. فاکتورهای BOD، COD و pH در دو نمونه فاضلاب استیلاژ و ویناس، سنجیده شدند. سپس در مخزنی طی سه ساعت تحت تاثیر فرآیند نانوبابلینگ اکسیژن خالص قرار گرفته و پس از آن وارد سیستم تصفیه تله ذره گیر شدند و در خروجی طی ده روز، هر 24 ساعت به صورت تصادفی یک نمونه گرفته شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. فاکتورهای BOD، COD و pH به ترتیب در فاضلاب ویناس به میزان 4348/08±37216/67، 3629/51±78566/65 و 4/30 و در فاضلاب استیلاژ به میزان 3003/89±43166/68، 9106/04±91700/00 و 5/20 به دست آمد. طی مراحل آزمایش و پس از ده روز میزان این فاکتورها در پساب ویناس تصفیه شده 32/36±953/50، 107/58±2437/33 و 7/20 و در پساب استیلاژ تصفیه شده 67/66±1392/67، 174/16±3953/34 و 7/80 گزارش شد. بر اساس نتایج به دست آمده به ترتیب میزان فاکتورهای BOD و COD در فاضلاب الکل سازی از نوع ویناس 97/44% و 96/90%، هم چنین در فاضلاب الکل سازی از نوع استیلاژ 96/77% و 95/69% کاهش داشته اند. pH در فاضلاب ویناس 40/28% و در استیلاژ 33/33% افزایش داشته است. در این آزمایش کارایی سیستم تله ذره گیر در هر دو نوع فاضلاب مشخص و مورد تایید است اما در فاضلاب ویناس عملکرد بهتری نشان داده شده. در هر دو نوع فاضلاب نیز فاکتور BOD بیش ترین کاهش را داشته و کم ترین تغییرات به صورت عددی متعلق به pH بوده است. در نهایت با توجه به کارایی مناسب و ارزان قیمت بودن ساخت، سیستم تله ذره گیر به عنوان سیستمی کارآمد و مقرون به صرفه در زمینه تصفیه فاضلاب صنایع الکل سازی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سیستم تله ذره گیر، استیلاژ، ویناس، نانوبابلینگ، تصفیه پساب، صنایع تخمیری
 • مریم رضائی*، رضا جوان نژاد صفحات 273-280
  کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch یکی از آفاتی است که به بسیاری از گیاهان در مزارع، باغ ها وگل خانه ها خسارت وارد می کنند. شناخت پراکنش گونه های کنه با استفاده از داده های اقلیمی، تنوع جغرافیایی و تعیین زیستگاه مناسب از منظر جغرافیای جانوری می تواند کمک شایانی در جهت مدیریت بهتر آفات انجام دهد. مدل سازی پراکنش گونه ای از متداول ترین روش ها برای تعیین دامنه و قلمرو بالقوه پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی و جانوری به شمار رفته و معمولا تعیین این پراکنش به منظور مشخص کردن شرایط محیطی مناسب و هم چنین عکس العمل گونه ها به این شرایط استفاده می شود. در این پژوهش با استفاده از مدل مکسنت پراکنش کنه تارتن دو لکه ‎ای در 15 ایستگاه (باغات سیب) استان آذربایجان غربی انجام شده است. این مدل با استفاده از شش متغیر اقلیمی شامل حداکثر درجه حرارت گرم ترین ماه سال، حداقل درجه حرارت سردترین ماه سال، میانگین درجه حرارت گرم ترین فصل سال، میانگین درجه حرارت سردترین فصل سال، بارش گرم ترین فصل سال و بارش سردترین فصل سال از میان 19 متغیر اقلیمی و به همراه رکوردهای حضور گونه تهیه شده است. در ادامه برای ارزیابی نتیجه مدل سازی از تحلیل منحنی ROC و مساحت زیر منحنی AUC که یک شاخص کمی از قدرت تشخیص نقاط حضور توسط مدل می باشد، استفاده شده است. سطح زیر منحنی AUC برای داده های به کار رفته در تعیین مدل و داده های به کار رفته در تعیین اعتبار مدل حاکی از عملکرد قابل قبول مدل است. در انتها با بهره گیری از آزمون جک نایف مشخص شد متغیرهای میانگین دمای سردترین فصل سال، میانگین دمای گرم ترین فصل سال و حداقل دمای سردترین ماه سال برای پراکنش کنه تارتن دو لکه ای در استان آذربایجان غربی نقش به سزایی دارند که از این بین میانگین دمای سردترین فصل سال نقش بیشتری در پراکنش کنه تارتن دولکه ای دارد.
  کلیدواژگان: آذربایجان غربی، مدل سازی توزیع گونه، پراکنش کنه تارتن دو لکه ای، MAXENT، متغیرهای اقلیمی
|
 • Heshmatollh Askari Hemmat * Pages 113-120

  The main objective of the present simulation study was to determine the most appropriate relative nucleus size and transfer rate of the replacement ewes from the base commercial flocks to the nucleus in an open nucleus group breeding scheme for improvement of six-month weight of Kermani sheep. Modeling the structure of the breeding pyramid including flocks in nucleus and base tiers including 5000 ewes and 143 rams with overlapping generations, 6 ewe age groups and 3 ram age groups in both nucleus and base tiers, the birth of first progeny at 2 years old, selection of replacements by the method of "progeny selection" for 6-month weight, transfer of replacements between two tiers in 5 and 6 selection paths, provision of all replacement rams in two tiers from nucleus, without- and with the transferring of ewes from nucleus was carried out, and it was simulated using a deterministic approach with account of the selection effect on the genetic variance and progress. Eight relative nucleus size considered at intervals of 0.02, from 0.04 to 0.18, for each of which the optimal transfer rate from the base to the nucleus was obtained. The annual genetic progress and the genetic lag of base flocks with optimal ewe transfer rate to nucleus calculated for each relative nucleus size and the most suitable relative nucleus size was determined. The best relative nucleus size was 0.12, but the most appropriate economic relative nucleus size was 0.08, 400 ewes in nucleus and 4600 in base flocks with 64 young ewes to be transferred to nucleus and 3.51 years genetic lag for base compared to nucleus predicted. When reducing the relative nucleus size to 0.08, 33% of relative nucleus size reduced and 5% was added to the base relative size. The increase in number of young ewes for transferring to nucleus was 3 heads. The genetic lag of base flocks increased by 0.36 years. The advantage of selection in the open nucleus scheme at the relative nucleus size of 0.12 in comparison to selection in all community flocks without a nucleus investigated. Deterministic simulation was quite effective for determining the most suitable nucleus size leading to genetic improvement of six-month weight quite close to optimal state, reducing costs of scheme and including as many sheep as possible in base.

  Keywords: Deterministic simulation, Group breeding, Breeding nucleus, Six-month weight, Kermani sheep
 • Amir Farahnasab, Parvin Farshchi *, Roshana Behbash, Jalil Imani Harsini Pages 121-128

  Urbanization is considered the most important extinction driver of various fauna and flora species in the present century due to the degradation of habitat quality and its fragmentation. Therefore, investigation of changes in the land use land cover mosaic can provide useful information about the alteration of ecological processes, especially changes in bird diversity in urban landscapes. Bird survey was carried out from April to May 1400 between 8 and 11 am with three repetitions at 55 points located on 11 transects (5 points per transect). Transects and points were selected by examining land use and land cover changes on the rural-urban gradient. Then, 10 variables related to the area, mean distance and density of green cover, road network and habitat were computed in 4 circular buffers with radii of 750, 1500, 2250 and 3000 at each point of bird observation to assess their relationship with the Shannon diversity index using the multiple linear regression model. 2085 birds belonging to 46 bird species were observed. The domestic sparrow was found as the most abundant bird species with 1381 individuals. Among the independent parameters, percentage of green cover in buffer 1500 m, percentage of road cover in buffer 750 m, area of the nearest green cover, distance to the nearest green cover and mean distance to the nearest green cover in buffer 2250 m as variables were entered in the regression model (r2 = 0.64) as predictors of diversity Shannon. The findings of this study showed that the area of small green spaces, their long distance from each other and the high density of the road network are the most important factors in reducing the presence and diversity of bird species in the urban environment. Although areas close to the urban physical border showed higher bird diversity, their sharp decline toward the city center could be offset by accurate locating of urban green parks and reduction of traffic effects in nearby areas.

  Keywords: Multiple linear regression, Shannon Diversity Index, Green Coverage, Road Network, landuse
 • Jamshid Fazlinejhad, Babak Masouri *, Bahman Parizadian Kavan, Heshmatollah Khosravinia, Ali Forouharmehr Pages 129-140
  The liver is a major organ that processes mycotoxins, detoxifies them and protects the body against their toxic effects. AFB1 can cause unbalanced fat metabolism, increase lipid deposition in the liver, and suppress the activity of antioxidant enzymes and anti-inflammatory cytokines. Kambucha can have liver protective effects due to its antioxidant compounds, yeasts and acid-producing bacteria. 320 male Ross-308 broilers to evaluate the effect of Kambucha on reducing the degree of aflatoxin toxicity in 2 4 4 factorial arrangement in a completely randomized design using 8 treatments, four replications and 10 broilers Used in each replication. The first factor was the amount of aflatoxin in the diet at two levels of zero and 2.5 mg/kg of diet and the second factor was kambucha at four levels of zero, 5, 10 and 15 ml per 100 ml of drinking water. Aflatoxin significantly reduced daily weight gain, feed intake and production efficiency index during the initial, growth, final and overall periods (P˂0.05). During the growth and final period of level 10, kambucha had more daily weight gain compared to other treatments. The use of levels 5, 10 and 15 of kambucha compared to level zero showed a significant decrease in feed consumption (P˂0.05). The use of kombucha, aflatoxins and their interaction had no significant effect on feed conversion ratio (P˃0.05). Kambucha had no significant effect on production efficiency index (P˃0.05). Aflatoxin caused a significant increase in liver weight and fat percentage in broilers (P˂0.05). Kambucha had no significant effect on liver weight and fat percentage (P˃0.05). Aflatoxin significantly increased aspartate-aminotransferase levels and decreased serum alkaline phosphatase (P˂0.05) but had no effect on alanine-aminotransferase levels. Although the use of 15 kambucha had the lowest level of alanine-aminotransferase, it was not significantly different from the level of zero. The use of aflatoxin in the diet significantly increased the level of glutathione-peroxidase and different levels of kambucha significantly reduced the level of serum glutathione-peroxidase (P˂0.05). According to the results, the use of Kambucha at levels of 5, 10 and ml per 100 ml of drinking water can be effective in reducing the negative effects of aflatoxin in the diet.
  Keywords: Aflatoxin, broiler, Kambucha, Liver health, performance
 • Yashar Vakil Faraji, Yahya Ebrahimnezhad *, Naser Maheri Sis, Ramin Salamatdoust Nobar Pages 141-148
  The aim of this study was to investigate the effects of using different levels of molasses with sodium polystyrene sulfonate on the nutrition of broiler chickens. This experiment was performed on 480 male broiler Ross 308 chicks in two periods of 11-24 days and 25-42 days in a completely randomized design with a 3 × 4 factorial arrangement with 12 treatments including three molasses levels (zero, 7.5 And 15% of diet) and four levels of sodium polystyrene sulfonate resin (zero, 0.5, 1 and 1.5 g / kg body weight) with four replications and 10 chickens per replication. In 11-24 days, the treatment with 15% molasses compared to treatments with 7.5% and no molasses had a significant increase in body weight and feed consumption (P<0.05) But no significant difference was observed in 25-42 days and the whole experimental period. There was no significant difference between treatments in feed conversion ratio. The effect of different levels of sodium polystyrene sulfonate on performance was not significant. The effect of molasses and sodium polystyrene sulfonate levels on pure carcass percentage, breast percentage and thigh percentage was not significant. In examining the effects of treatments on liver weight percentage, pancreas weight percentage, gizzard weight percentage, heart weight percentage, intestine weight percentage, small intestine weight percentage, small intestine length, small intestine weight percentage to gizzard weight and abdominal fat percentage, there was no significant difference observed between the treatments. In study of different levels of molasses effect on waste moisture, The treatment containing 15% molasses had the highest amount of waste moisture compared to the treatments containing 7.5% and without molasses (P<0.05). The level of one gram per kilogram of body weight of sodium polystyrene sulfonate compared to other levels had the greatest effect on reducing the moisture content of waste (P<0.05). According to the results, addition of different levels of sodium polystyrene sulfonate had no effect on other items examined in this experiment, except for the reduction of waste moisture. In this experiment, the recommendable level of sodium polystyrene sulfonate, one gram per kilogram of body weight, determined in terms of waste moisture.
  Keywords: Beet molasses, broiler chickens, performance, Potassium, Sodium polystyrene sulfonate
 • Morteza Asghari Moghadam, Seyed Reza Hashemi *, Mehran Mehri, Amir Karamzadeh Dehaghani, Homa Davoodi Pages 149-156

  In order to improve fertility, selenium supplementation serves as an important consideration in animals' diets. The impacts of selenium supplementation depend on the source and quantity of selenium in the diet, so this study was performed to evaluate the effects of different selenium sources on sperm quality parameters in aged broiler breeder roosters (BBR). The study took place over a 40-day period; for the first two weeks, all birds received the same basal diet, and then for the next 40 days, the roosters were fed the experimental diets containing different sources (i.e., sodium selenite, organic selenium, and selenium nano-bio-chelate) and levels of selenium (i.e., 0, 0.15, 0.30, and 0.45 mg/kg). Every ten days, sperm was collected from the BBR by the belly rub method. The collected sperm was evaluated for several qualitative parameters such as volume, concentration, viability, and plasma membrane function. Each parameter was assessed using the General Linear Model (GLM) procedure of SAS 9.4 software. The results of the present study showed that supplementing the diet with selenium at a level of 0.30 mg/kg, regardless of its source, led to an increase in the concentration and motility percentage of sperm, as well as a decrease in the percentage of abnormal sperm. Furthermore, the plasma membrane function of sperm was also enhanced following the addition of selenium to the diet. These findings suggest that selenium supplementation, particularly at a level of 0.30 mg/kg, may improve sperm quality parameters and promote fertility in aged BBR. The present study indicated that the dietary supplementation of selenium, particularly at a level of 0.30 mg/kg, has a positive impact on the reproductive performance of old roosters. The results revealed that the organic form of selenium, such as Selmax and selenium nano-bio-chelate were more effective than sodium selenite, a popular inorganic form of selenium, in enhancing the fertility of the roosters.

  Keywords: Rooster, nano-bio, selenium, Sperm, Fertility
 • Zohreh Nasiri, Mehdi Gholamalifard, Seyed Mahmoud Ghasempouri * Pages 193-200
  Hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) are one of the seven remaining species of sea turtles in the world that are classified as endangered in the IUCN Red List due to their long-term use. Nest site selection is one of the most important behaviors in reproductive females. Because the environment around the nest affects the survival of the hatchlings. Sands were collected from eight nesting beaches in the Persian Gulf from three depths. After drying the samples in the open air, 100 gr of the dried sample was weighed separately for each depth. ASTM standard sieves (No.: 4-200) were used to determine the particle size distribution. Finally, the contents of each sieve were collected and the statistical parameters were calculated using the GRADISTAT program. The sand texture in Hormoz and Ommolkaram Islands was Gravelly and in other areas it was Slightly Gravelly. Particle size in all important points of nesting areas was less than 1000 μm with an average of 581.6±171.4. The lowest particle diameter in Nayband Bay was 284.9 μm and the highest in Ommolkaram Island was 856.4 μm. Based on the results of the present study, the grain size and origin of sand particles in the Persian Gulf islands, including oyster shells, coral and gravel, indicate high diversity in the structure of nesting hawksbill turtle populations in Iran. In the Persian Gulf hawksbill turtle, the size of particles as a feature does not have a significant effect on the tendency to dig nests.
  Keywords: the Persian Gulf, Hawksbill turtle, Sand particle size, Nesting habitat, suitability
 • Somayeh Namrudi, Siamak Yousefi Siahkalroodi, Ali Hajibaglu, Mohammad Mazandarani * Pages 205-212
  Streptococciosis is one of the most common bacterial diseases in cold water fish farms in Iran that causes a lot of losses to these farms every year and vaccination can be very effective in controlling this disease. In this study, the effectiveness of streptococcus/lactococcus vaccine was evaluated in both injection and bath methods in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling. For this purpose, four treatment groups include one-step vaccinated using the bath method group, two-step vaccinated using the bath method group, hyperosmotic fish group+two-step vaccine using the bath method, the group of fish vaccinated with the injection method, and a control group considered. In this regard, 350 fish with a weight of 4.2±0.36 were divided into 10 tanks (two replicates for each group). The fish were reared and tested for two months. In this study, 5 experimental groups including the control group, the group of one-stage bath vaccination fish, the two-step bath vaccination group, the group of fishes vaccinated with hyperosmotic environment+two-step bath vaccination, and the group of vaccination via injection method. Based on the results, total serum protein levels in all vaccinated fish were higher than those in the control group, and based on statistical analysis, the highest level was recorded in the fish vaccinated by injection and the two-stage hyperosmotic+vaccine bath method. Glucose values were also measured in both groups of two-step vaccinated fish and the injection method was higher than in other fish. The ALP, ALT, and AST levels in the injected fish group were higher than those of the other groups. Finally, the serum antibody levels for both Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae bacteria was higher for the fish in the injection group and the two two-stage bath groups than the one-stage vaccinated fish. At the same time, no antibody was observed in the control group. Based on the results, the two bath steps vaccination more and less produces the same levels of serum antibody titer as the injection method in fish, at the same time, the bath method caused less injuries compared to the injection method in fish. So in situations where fish are under stress, bath vaccination with reminder doses can be critical and more effective.
  Keywords: Immunity, streptococcus, Lactococcus, Vaccination, rainbow trout
 • Saeed Zahedi *, Omid Safari, Hamidreza Ahmadniaye Motlagh, Mehrdad Sarkheil, Behzad Mohammadi Pages 213-222
  At present, many cold water fish farms in the country use reused water to produce fish, but the effects of its using on fish muscle quality are not well known. The aim of the present study was to compare the muscle quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) raised in two open and partial reuse water systems. For this purpose, young trout with a stocking density of 20 kg/m3 and a loading density of 1 L/min/kg of fish was studied in two an open system (100% make-up water) and a designed partial water reuse system (with a reduction of 80% make-up water and its replacement with the reused water) for 45 days. Four times of water recirculation caused an increase of 6.7 and 6.5 times in the amount of water total ammonia and total phosphorus compared to an open treatment, respectively. Crude protein, crude fat, pH and moisture percentage showed significant differences between two treatments. In contrast, there were no significant differences in water holding capacity, cooking loss, texture analysis (hardness, adhesiveness, resilience, cohesiveness, springiness, gumminess and chewiness) and color indices of L*, a* and b* between two treatments. Consequently, the reuse of water to the same extent as the present designed protocol does not have very obvious changes on many studied muscle quality factors of fish.
  Keywords: open system, Partial water reuse system, Muscle quality, Texture, Oncorhynchus mykiss
 • Seyed Fakhraddin Mirhasheminasab *, Javad Daghigh Roohi, Mohaddes Ghasemi, Monireh Faeed Pages 223-232

  In this study, helmintic parasites in Alburnus hohenackeri, Blicca bjoerkna and Hemiculter leucisculus of Anzali wetland were examined. Seasonal sampling (spring to winter 2019), was performed using beach net and Fyke net of micro-springs (8-12 mm) from 3 stations of Shijan, Pirbazar and Pasikhan located in the eastern basin of Anzali wetland. After transferring the fish samples to the laboratory, biometry, sex identification and age determination were performed and examined for parasitic infection. Valid diagnostic keys were used to identify the observed parasites. ،he Highest mean weight and length belonged to H. leucisculus (7.39 ± 7.37189 g and 9.27 ± 3.109437 cm) and the lowest belonged to A. hohenackeri (5.86 ± 2.901398 g and 8.05 ± 1.092695 cm). As a result of this study, 6 species of parasities include: Gyrodactylus sp., Dactylogyrus sphyrna, Dactylogyrus sp., Diplostomum spathaceum, Rhabdochona denudata and Ligula intestinalis were identify and isolated. B. bjoerkna were infected with 4 species and other fish were infected with 3 species of observed parasites. Contamination of B. bjoerkna to Gyrodactylus sp., A. hohenackeri to L. intestinalis and also Contamination of this species and B. bjoerkna to R. denudata is reported for the first time from Anzali Wetland. Accorrding to the chi-square test between various infections and parameters of sex, age, weight, length, seasons and the various stations, there was no statistically significant difference (p>0.05). Similar to recent research, despite the diversity of identified parasites, the average intensity and frequency of most parasites in the studied fish in Anzali wetland was very low and negligible. Among the identified parasites, D. spathaceum eye parasite was the most common infection and Monogenes with 2 genera and 3 species had the highest species abundance. B. bjoerkna was the most infected fish in Anzali wetland compared to other species studied. According to the research background, a report of contamination of B. bjoerkna with Gyrodactylus sp. And R. denudata as well as contamination of A. hohenackeri with L. intestinalis and R. denudata were not recorded in Anzali wetland before this study. If the fish of Anzali wetland enter the fish ponds around it, there is a possibility of transferring parasites to farmed fish and a negative impact on production efficiency. Installation of suitable filters in the ponds water inlet as a preventive method should be seriously considered by fish breeders.

  Keywords: Anzali wetland, Helmintic parasites, A.hohenackeri, B. bjoerkna, H. leucisculus
 • Gudarz Tahmasebi, Azra Ataei Azimi *, Babak Delnavaz Hashemloian, Mojtaba Yosefirad, Nastaran Jalilian Pages 237-242
  Echinops tenuisectus from Sarpol-e Zahab and E. polygamous from Saveh are two plants on which the insect Larinus makes cocoons (manna trehala) with medicinal properties. Larinus growth and metamorphosis stages on two plants from March 2016 to October 2017 later in a range of five thousand meters in two areas was studied. The antimicrobial effect of three concentrations of shoots and manna trehala methanolic extracts on bacteria was studied by disk method. Adult Larinus in both regions, with warming air and formation of plant shoots, emerge from the soil and feed on plant foliage. With the formation of the inflorescence of the plant in May, the Larinuses mating and lay eggs in the inflorescence florets. From the end of May, Larinus larvae hatch from eggs and florets and feed from flowers and shoots. From early July to early September, the larvae make cocoons, and in September and October, the metamorphosis of the larvae ends, and the adult insect emerges by piercing the cocoon. Methanolic extract of both plants had antibacterial effect in all concentrations, but manna extract had a stimulating effect on bacterial growth. Larinus insects feed from Echinops and put their metamorphic stages in a cocoon (Manna trehala). Manna methanolic extract had a stimulant effect, but the extract of shoot E. tenuisectus and E. polygamous shoots had high antibacterial activity. The value of the two plants for selection by Larinus, manna formation and antimicrobial effect was similar.
  Keywords: larvae, Cocoons, Metamorphosis, Staphylococcus, Echinops
 • Lima Tayebi *, Mohammadhosein Dadfar, Davoud Mohammadrezaei Pages 243-248
  Methionine is an essential amino acid for fish, which deficiency of it reduces the growth and efficiency of the food. Methionine is usually the first essential limiting amino acid in many diets, especially those with high levels of plant proteins. This study aimed to investigate the effect of increasing the Methionine on growth, and body composition in juvenile of stellate sturgeon (Acipenser stellatus) during 8 weeks. A total of 200 fish were randomly distributed in 10 tanks. Fish were fed with diets containing different levels of the amino acid Methionine (0.5, 1.5, 2.5 percent and control diet). Growth and nutrition indices, including condition factor, body weight increasing, specific growth rate, food conversion ratio, body weight index, visceral index and carcass composition were evaluated. Based on the results, there was no significant difference in growth parameters between the experimental treatments, except for the feed conversion ratio, which had a significant difference (P <0.05). Accordingly, the highest performance of growth indices in the treatment contained 2.5 percent and the feed conversion ratio was related to the treatment of 1.5 percent methionine and the lowest was different in different treatments. On the other hand, the results showed that the presence of Methionine in the diet increases the amount of protein and fat in the treatment of 0.5 and 2.5 percent compared to the treatment of 1.5 percent. Therefore, it can be stated that the addition of the 2.5 percent Methionine in the diet of stellate sturgeon juvenile will improve growth performance.
  Keywords: Methionine amino acid, Acipenser stellatus, Growth indicators, Carcass composition, juvenile of stellate sturgeon
 • Maryam Karimi Dehkordi, Forogh Mohammadi * Pages 249-258
  In recent years, the application of herbal compounds has replaced artificial supplements in the fisheries due to their benefits. This study was performed to investigate the effects of Mentha piperata and Mentha Pulegium extracts on some blood and biochemical parameters in Oncorhynchus mykiss. For this purpose, 320 fish were evaluated in a completely randomized design with six treatments and four replications in a farm around Kermanshah Province. Experimental groups included (1): control group (basic diet), (2): treatment containing 1% Pennyrile, (3): treatment containing 2% M. Pulegium, (4): treatment containing 1% M. piperata, (5) treatments contained 2% M. piperata and (6) combination treatments (1% of each extract). Blood parameters including white and red blood cells, globulin, hemoglobin, and biochemical parameters, including albumin, glucose, triglycerides, and the enzymes alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, and aspartate aminotransferase were evaluated. According to the results, the combination of M. pulegium and M. piperata extracts resulted in more white blood cells, red blood cells, and hemoglobin compared to the individual levels of both mint extracts. 1% M. piperata extract had the greatest effect on blood globulin count. The most significant effect on albumin content was observed in 2% M. piperata extract group. The highest mean blood glucose and albumin were found in the fish received 2 percent of M. piperata. Also, the highest levels of and the lowest triglyceride were observed in the fish supplemented with M. piperata extract and the combination of M. piperata and M. pulegium extracts, respectively. Higher levels of both M. pulegium and M. piperita L extracts increased the levels of alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, and aspartate aminotransferase enzymes. According to the results of the study, it seems that in physiological conditions, the use of M. pulegium and M. piperata extracts can improve the physiology of fish while improving the function of the immune system and some blood biochemical parameters.
  Keywords: M. Piperata, M.Pulegium, blood parameters, biochemical parameters, Oncorhynchus mykiss
 • Sayyed Ali Moezzi, Arash Javanshir Khoei *, Kiadokht Rezaei Pages 265-272
  Reuse of wastewater and sewage has been considered for many years. It is also necessary to reduce the burden of sewage pollution to be released into the environment in order to maintain the health of the environment and dependent organisms. In recent years, due to the advent of the Covid 19 epidemic and the increase in the production and use of alcohol, the effluent from alcohol production has increased significantly. On the other hand, due to drought and water shortage in the current century, the reuse of wastewater has become an effective way to reduce problems. Relying on the performance of the Bit Trap Filter, water treatment and recycling of effluent from alcohol production in two types of vinasse and stillage were studied. BOD, COD and pH factors are measured in two samples of stillage and vinasse wastewater. They are then exposed to pure oxygen nano-bubbling in a tank for three hours. After that, they enter the particle trap treatment system and at the output for ten days, a sample is randomly taken and measured every 24 hours. Each experiment was performed with three replications. BOD, COD and pH factors were obtained in vinasse wastewater at 37216.67 ± 4348.08, 78566.65 ± 3629.51 and 4.30 and in stillage wastewater at 43166.68 ± 3003.89, 91700.00 ± 9106.04 and 5.20. During the experimental stages and after ten days, the amount of these factors was reported in treated vinasse effluent 953.50 ± 32.36, 2437.33 ± 107.58 and 7.20 and in treated stillage effluent 1392.67 ± 93.66, 3953.34 ± 174.16 and 7.80. Based on the obtained results, the amount of BOD and COD factors in alcohol production wastewater of vinasse type decreased by 97.44% and 96.90%, respectively, and in alcohol production wastewater of extrusion type decreased by 96.77% and 95.69%. The pH of the vinasse wastewater increased by 40.28% and in the stillage by 33.33%. In this experiment, the efficiency of the Bit Trap Filter in both types of wastewaters is known and confirmed, but in the vinasse wastewater, better performance is shown. In both types of wastewaters, the BOD factor had the highest decrease and the lowest changes were numerically related to pH. Finally, due to the appropriate efficiency and low cost of construction, the particle trap system is proposed as an efficient and cost-effective system in the field of wastewater treatment in the alcohol industry.
  Keywords: Bit Trap Filter, Stillage, Vinasse, Nano-bubbling, Wastewater Treatment, Fermentation industry
 • Maryam Rezaie *, Reza Javannehad Pages 273-280
  The two-spotted spider mite Tetranychus urticae is one of the cosmopolite pests, which attack many agricultural and greenhouse plants. Recognizing the distribution of harmful mite species using climate data, geographical diversity, and optimal habitat determination from an animal geographic perspective can be of great help in better pest management. Species distribution modeling is one of the most common methods for determining the range and potential territory of geographical distribution of plant and animal species and usually determining this distribution in order to determine the appropriate environmental conditions as well as the action of species to this condition is used. The MaxEnt software is based on the maximum- entropy approach for modeling species niches and distributions for presence- only species records. The MaxEnt model was used to potential distribution in 15 stations (orchards) of West Azerbaijan provinces in this study. Modeling the distribution of two-spotted spider mites using 6 environmental predictors and presence records including maximum temperature of the hottest month of the year, minimum temperature of the coldest month of the year, average temperature of the hottest season of the year, average temperature of the coldest season of the year, precipitation the warmest season of the year and the coldest rainy season of the year are among the 19 climatic variables. We used ROC curve analysis and the area below the AUC curve, which is a numerical indicator of the recognizing of the model's presence to evaluate the modeling result. The accuracy models were also evaluated by the area receiver operating characteristic curve (AUC) value in this study. According to the Jacknife test, variables of the temperature of the coldest season of the year, average temperature of the warmest season of the year and minimum temperature of the coldest month of the year were the most contributing in two-spotted spider mite distribution modeling in West Azerbaijan province that average temperature of the coldest season of the year was more important.
  Keywords: West Azerbaijan, Specie distribution modelling, Distribution of two-spotted spider mite, MAXENT, Bioclimatic variables