فهرست مطالب

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
سال دوم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شادی احمدی فاتح* صفحات 1-14

  به جهت گسترش روزافزون ارتباطات ملی و بین المللی و تخصصی شدن اختلافات بین اشخاص، گرایش به نهاد داوری در حال گسترش است. به دلیل موازی بودن فعالیت های داور و دادگاه در برخی موارد و ارتباط تنگاتنگ این دو مرجع حل اختلاف مشخص کردن محدوده دخالت دادگاه در امر داوری مسیله ای ضروری و مبتلابه نظر می رسد. داوری، روشی حقوقی و شبه قضایی باهدف حل وفصل اختلاف های حقوقی، به دلیل فوایدی ازجمله: عدالت و کارایی بهتر، حفظ منافع طرفین و حل مسالمت آمیز اختلاف ها، محرمانه بودن داوری، سرعت در حل وفصل اختلاف ها، امکان اجرای بهتر و سریع تر احکام است. مستثنا شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد؛ اما این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رای داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رای داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در بیشتر نظام های حقوقی با تصویب قوانین مستقل و وضع موادی مرتبط با مداخله دادگاه ها درروند آن، موردتوجه قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: مداخله دادگاه، جریان داوری، قانون داوری تجاری بین المللی، کنوانسیون نیویورک، قانون آنیسترال
 • جلیل یاری زاده* صفحات 15-30
  در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص نسبت بین عام و مطلق و ثمرات فقهای امامیه و همچنین نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی و تبیین شود. در این مطالعه، کلیه مقالات چاپ شده تا زمستان 1400 به زبان فارسی در زمینه ی نسبت بین عام و مطلق و کاربرد آن در قوانین موضوعه ایران بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، مجله علوم قرآن و حدیث، مجله پژوهش های دینی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، مجله مطالعات اسلامی- فقه و اصول، با استفاده از کلیدواژه هایی نظیر عام، مطلق، خاص، تعلق، مقام بیان، به دست آمده اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایت های فوق استخراج شده است. مقاله حاضر، به بررسی دیدگاه های مفسران، اصولیان و قرآن پژوهان در باب عام و مطلق و نیز میزان تاثیرگذاری آن ها در اختلاف های تفاسیر به خصوص تفاسیر فقهی و پیامدهای آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته است. یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهی و حقوقی زیادی بر آن مترتب است، چراکه شناخت صحیح عام و مطلق و تمایز آن دو از یکدیگر امری است لازم و ضروری که نه تنها در فقه و مسایل شرعی بلکه در حقوق موضوعه و بیشتر، فن قانون نویسی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: عام، مطلق، خاص، تعلق، مقام بیان
 • طیبه امامیان*، رباب امامیان صفحات 31-42
  زمینه
  در این پژوهش تلاش شده است دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن در خصوص تاویل قرآن و حصر این ویژگی نزد خداوند و یا دیگر افراد، بررسی و تبیین شود. المیزان فی تفسیر القرآن متعلق به علامه طباطبایی از جهات متعدد از قبیل بحث هایی روایی و تطبیقی و بحث موضوعی دارای اهمیت است. به نظر علامه تاویل ناظر به امور عینی و متعالی از آن است که شبکه های الفاظ به آن احاطه یابد بلکه خداوند آن ها را برای تقریب به ذهن ما به قید الفاظ مقید کرده است.
  یافته ها
  تحقیق کنونی پژوهشی است با عنوان «بررسی تاویل از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان» که در آن تلاش شده است ضمن بررسی معنا و مفهوم تاویل در بعد لغت و معناشناسی، دیدگاه های مفسر بزرگ جهان تشیع مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان موردبررسی قرار گیرد.
  نتیجه گیری
  علامه طباطبایی تاویل را از سنخ دلالت لفظی ندانسته بلکه آن را از قبیل حقایق خارجیه می داند نتیجه می گیرد «حق در تاویل این است که بگوییم: تاویل، واقعیتی است که مستند بیانات قرآن، اعم از حکم، حکمت یا موعظه قرار می گیرد. تاویل از امور عینی است و فراتر از آن است که قالب های الفاظ، آن را فراگیرد. ازآنجاکه دفاع از کرامت قرآن از اساسی ترین وظایف دینی هر فرد مسلمان است، علماء و اندیشمندان اسلام ازجمله علامه طباطبایی، در این زمینه تلاش های بسزایی کرده اند، در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر بررسی تاویل ابعاد اعجاز ازلحاظ علمی، فصاحت و بلاغت، خبرهای غیبی، عدم اختلاف در آن، از جهت آورنده اش و ابعاد اعجاز در تمام زمینه ها را به روش توصیفی تحلیلی با رویکرد قرآنی روایی دیدگاه علامه را موردبررسی قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: تاویل، تفسیر، قرآن کریم، اعجاز، طباطبایی
 • معصومه دستمرد* صفحات 43-60

  تقابل سنت و مدرنیته در ایران معاصر موضوعی پیچیده، حساس و دقیق با ظرافت های فکری، تاریخی، سیاسی و اجتماعی فراوان است. علاوه بر پرداختن به زوایای مختلف موضوع و ارایه مواد و منابع متنوع که گاه بسیار ناهمگون و ناسازگار هستند؛ بررسی این موضوع نیز مستلزم نوعی طبقه بندی و بازسازی فکری و علمی است. اساسی ترین چالشی که ایران حداقل در 150 سال گذشته با آن مواجه بوده، تقابل سنت و مدرنیته و چگونگی عبور از این گلوگاه تاریخی بوده است. در این تقابل عده ای تنها راه فرار از وضع موجود را غرب زدگی و تقلید کورکورانه از غرب می دانند. برخی نیز بر روایات گذشته پافشاری می کنند، روایاتی که در جریان حوادث و تحولات تاریخی با ناخالصی ها و خرافات فراوانی همراه بوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است؛ اما تجربه گذشته به ما یادآوری می کند که راه سنت گرایان افراطی و روش مدرنیست های رادیکال را دنبال نکنید زیرا آن ها همیشه شکست خورده اند. در این پژوهش ابتدا سنت و مدرنیته از دیدگاه اندیشمندان مختلف با روش توصیفی- تحلیلی تعریف و تبیین شده و سپس پیشینه تاریخی سیر تحول و دگرگونی در آغاز نهضت مشروطیت به شرح زیر ارایه شده است. اثبات نتیجه درنهایت به تحلیل تطبیقی موضوع فوق پرداخته شده و مهم ترین حوزه های تحقیق موردبررسی قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: نهضت مشروطه، قاجار، سنت گرایی، نوگرایی
 • شادی احمدی فاتح* صفحات 61-84
  هدف

  در داوری های بین المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدیدنظر، استیناف و بطلان قابل تشخیص است. علی رغم آنکه ازلحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان نشده است اما تمایز و تفاوت های قابل تاملی نسبت به هم دارند. در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می کند که عامل موثر بر رای بوده است و در زمان صدور رای برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.

  یافته ها

  مرجع رسیدگی کننده به تجدیدنظر همان دیوان صادرکننده رای است. استیناف هم مبتنی بر رسیدگی به مشروعیت پروسه تصمیم گیری و هم رسیدگی به صحت ماهوی حکم صادره است و رسیدگی به آن در یک محکمه بالاتر صورت می گیرد.تعارض منافع: بدین وسیله نویسنده تصریح می نماید که هیچ گونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

  کلیدواژگان: رای داوری، داوری بین المللی، داوری تجاری بین المللی، اعتراض به آراء داوری
 • سجاد مومنی* صفحات 85-93
  نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارایه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسیولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطه سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به دست آمده، خصوصا برفرض تعدد اسباب، از مشکل ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت دخالت می کنند و بین رفتار مداخله کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتا طولانی وجود دارد، گاه به عنوان مشکل جدی و معضل لاینحل ظاهر می شود. قانون مجازات اسلامی در ماده 494 به صراحت بیان می کند که؛ «مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود» و در بحث جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیات دیگران و در مورد نحوه همکاری در ارتکاب قتل و همچنین در بحث سبب و مباشر و رابطه آن با سرایت در جنایات به ماده 492 نیز اشاره دارد؛ «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود» می توان نتیجه گرفت که در قتل عمدی یکی از مواردی که باوجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است، حال این رفتار از سوی مقتول «عمدی آگاهانه و یا ناآگاهانه» باشد و یا به صورت ترک فعل نیز باشد که می تواند رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند.
  کلیدواژگان: مباشرت، سبب، رفتار مقتول، قتل عمد
|
 • Shadi Ahmadi Fateh * Pages 1-14

  The arbitration tendency is expanding due to the increasing development of national and international relations as well as the disputes specialization among individuals. Because of the parallel activities conducted by both arbitrator and the court in some cases as well as the close relationship between both mentioned authorities, resolving the scope of court’s arbitration involvement seems to be an essential and problematic issue. Arbitration, as a legal and quasi-judicial technique with the aim of resolving legal disputes, due to some advantages as better justice and efficiency, protection of the parties’ interests and peaceful settlement of disputes, arbitration confidentiality, speed in resolving disputes, will lead to better and faster sentence execution. The exclusion of court’s jurisdiction does not mean that courts do not interfere in arbitral proceedings. Arbitration cannot be survived without any court’s intervention. However, this interference should be delimited and limited; otherwise it may turn into an expression to avoid referring sentence purpose to arbitration. In this regard, the court’s minimum intervention in execution of arbitral award and when the losing party refuses to execute voluntarily, it becomes essential. The courts’ involvement in arbitration can be before this, during arbitration or even after the arbitral award. At any stage, this interference, as supervisory or assisting, articulates a significant section of courts’ proceedings in arbitration process. In most legal systems, it has been considered by enactment of independent laws and articles enactment related to the courts’ intervention in its process.

  Keywords: court intervention, Arbitration, international trade arbitration law, New York Convention, Uncitral law
 • Jalil Yarizadeh * Pages 15-30
  In the proposed research, an attempt has been made to examine and explain the viewpoint of Imam Khomeini about relationship between general and absolute and the results of Imamieh jurists, as well as the relationship between general and absolute and its application in Iran’s subject laws, the absolute and its application in Iran’s subject laws. In this scrutiny, all articles published up to the spring 2022 in Persian on the relationship between general and absolute as well as its application in the relevant Iranian laws were examined. These articles are searched through databases, Journal of Quranic and Hadith Sciences, Journal of Religious Studies, Quarterly Journal of Private Law Research, International Congress of Religious Culture and Thought, Journal of Islamic Studies - Jurisprudence and Principles which are obtained by keywords such as general, absolute, specific, belonging, expression position. It has also been extracted from reputable scientific journals from the above-mentioned articles and websites. The present article examines the commentators’, fundamentalists, and Quranic scholars’ viewpoints on the general and absolute, as well as the extent to which they impact on differences in interpretations, more particularly jurisprudential ones, and their consequences in Iranian law. One of the topics of principles science in terms of words is the absolute and general issue, which has many jurisprudential and legal results, since the correct general and absolute knowledge and likewise, the distinction between both is necessary and essential not only in jurisprudence and Sharia issues, but also in subject law and more, the legislation art is extremely significant.
  Keywords: general, absolute, specific, belonging, Expression
 • Tayebeh Emamian *, Robab Emamian Pages 31-42
  Background
  In this scrutiny, it is attempted to study and explain Allameh Tabatabaei’s viewpoints in Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran regarding the Quran explanation and limiting this feature to God or other people. Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran belongs to Allameh Tabatabaei and is significant in many aspects such as narrative, comparative and thematic discussions. Based on Allameh’s viewpoint, the explanation of the objective and transcendent affairs is that it is surrounded by words networks; however, God has bound them to words so as to bring them closer to our minds.
  Findings
  The proposed research is a study entitled: “A Study of Explanation of Allameh Tabatabai Viewpoint in Al-Mizan Interpretation” in which it is attempted to examine the explanation meaning and concept in terms of lexicon and semantics, the views of the Allameh Tabatabaei, great Shiite commentator as the author of Al-Mizan, should be examined.
  Conclusion
  Allameh Tabatabaei does not consider explanation as a type of verbal signification, rather as the external facts. He concludes: “It is the fact that explanation is an objective matter and goes beyond word formats”. Since defending Quran dignity is one of the most fundamental religious duties of every Muslim, Islamic scholars and thinkers, including Allameh Tabatabaei who has made great efforts in this regard. In the proposed article, it is attempted to examine the thaumaturgy dimensions scientifically, eloquence and rhetoric, unseen news, no difference in it, its direction and the dimensions of thaumaturgy in all fields have been examined in a descriptive-analytical method with a Quranic approach and the narrative of Allameh's viewpoint.
  Keywords: explanation, interpretation, Holy Quran, thaumaturgy, Tabatabaei
 • Massoumeh Dastmard * Pages 43-60

  The confrontation of tradition and modernity in contemporary Iran is a complex, sensitive and precise issue with many intellectual, historical, political and social delicacies. In addition to addressing the different angles of the issue and providing diverse materials and resources that are sometimes very heterogeneous and inconsistent; the study of this issue also requires some sort of intellectual and scientific classification and reconstruction. The most fundamental challenge that Iran has faced for at least the past 150 years has been the confrontation of tradition and modernity and how to overcome this historical bottleneck. In this confrontation, some people find the only way to escape from the status quo as westernization and blind imitation of the west. Some also insist on the traditions of the past, the traditions that have been associated with many impurities and superstition in the course of events and historical developments and need to be refined and revised. But the past experience reminds us that don’t follow the path of extremist traditionalists and the radical modernists method because they have always failed. In this research, first, the tradition and modernity are defined and explained from the point of view of different scholars using a descriptive- analytical method, and then the historical background of the course of change and transformation are presented at the outset of constitutional movement as a proof of the result. Finally, the comparative analysis of the above issue is discussed and the most important areas of the research are examined.

  Keywords: Constitutional Movement, Qajar, Traditionalism, modernity
 • Shadi Ahmadi Fateh * Pages 61-84
  Objective

  In international arbitration, three objecting techniques to the arbitral awards are distinguished as appeal, adjuration, and annulment. Although no particular definitions of the above-mentioned terms have been expressed through terminology, they have the profound distinctions and differences and it was unknown to the court as well as to the protesting party.

  Findings

  The reviewing authority is the same court which issued the verdict. Likewise, an appeal is based on both the legitimacy review of the decision-making process and a review of judgment merits which will be disposed in a higher court.Conflict of Interest: The author declares no conflict of interest in the proposed study.

  Keywords: Arbitration, international arbitration, International commercial arbitration, objection to arbitral awards
 • Sajjad Momeni * Pages 85-93
  The present article is an attempt to provide a comprehensive criminal approach to the relationship between causality, criteria analysis, and challenges of this pillar of criminal responsibility in the light of judicial rulings and criminal law, and more particularly the novel Islamic Penal Code. Assuming multiple reasons, it is one of the most difficult issues in criminal law, determining the causal relationship between a criminal act and the obtained result, especially in the case of multiple causes, is one of the most difficult issues in criminal law. When several individuals are involved in the crime at various (longitudinal) times and there is a relatively long time gap between the interveners’ behavior and the result (such as murder), this issue sometimes appears as a serious problem and unsolvable dilemma, as well. Article 494 of the Islamic Penal Code explicitly states that; “Abetting is to commit a crime directly by oneself” and refers to Article 492 in the discussion about crimes against the physical integrity, the others’ lives, and in the manner of cooperation in murder commission, as well as in the discussion of cause, the abettor, and its relationship to the contagion in crimes; “A crime is punishable by retribution or blood money if the result is the evidence of the perpetrator’s behavior, whether it is committed directly, through the intercourse, or in their community.” It can be concluded that in premeditated murder, one of the cases that, despite the perpetrator’s intention to kill, can break the citation relationship between the perpetrator’s behavior and the result, is the behavior of the victim. Besides, this behavior by the victim is “intentional or unintentional”, or it is further in the omission form, which can interrupt the citation relationship between the perpetrator’s behavior and the resulting murder.
  Keywords: Abetting, cause, victim’s behavior, premeditated murder