فهرست مطالب

مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
پیاپی 91 (آذر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سمیه اسدی صفحات 1-16
  زمینه و هدف

   شعر سهراب سپهری نمایانگر زوایای آشکار و پنهان اندیشه و شخصیت اوست و خط سیر اندیشگانی و هستی شناسی او را میتوان در هشت کتاب دنبال کرد؛ بگونه ای که با پیگیری سیر تاریخی شکلگیری و بازشناخت ساختار معنایی هر یک از دفاتر هشتگانه این اثر، میتوان تصویری از گذار و سفر انفسی سهراب ترسیم کرد. از سوی دیگر واژه ها و تعابیر در شعر او حاملان اندیشه، فلسفه و تجربه عرفانی شاعر هستند و بر پایه همین ویژگی میتوان او را از شاعران حوزه شعر مفهومی نیز به حساب آورد.

  روش مطالعه

   پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد کل نگر و معناشناسانه به تبیین انطباق سفر انفسی سهراب سپهری با ساختار معنایی و توالی زمانی دفاتر هشت کتاب پرداخته است.

  یافته ها

   دفاتر هشت کتاب، با عناوین خاصی که خود شاعر بر آنها نهاده است، اطلاعات فراوانی را درباره اندیشه و جهان بینی شاعر در بر دارند که واکاوی آنها دریچه های روشنی را بر شناخت و تبیین هرچه بهتر نظام فکری و معرفتی سپهری میگشاید؛ چنانکه نه تنها با بررسی توالی شکلگیری دفاتر میتوان خط تکامل درونی شاعر را ترسیم و دنبال کرد، بلکه تشخیص و تشریح کانون معنایی هر یک از این دفاتر بعنوان اجزای یک کل منسجم، به فهم ساختار معنایی این اثر و نظام اندیشگانی شاعر کمک شایانی میکند.

  نتیجه گیری

   شعر سپهری علاوه بر داشتن مولفه های شعر مفهومی، شرح سفری انفسی است که در قالب مجموعه ای منسجم و پیوسته به روایت سیر تحول شاعر میپردازد. چنانکه دفتر نخست این مجموعه با بنمایه ظلمت و پوچی مطلق، تصویرگر دوزخ اندیشه شاعر، دفاتر دوم تا چهارم، با مایگان خواب، ذهن آگاهی و اندوه طربناک، روایتگر برزخ اندیشه سهراب، و دفترهای پنج و شش و هفت با معانی کانونی بصیرت، هیچ اندیشی و روشنگری، بیانگر بهشت اندیشه شاعر هستند که در نهایت در دفتر هشتم به فرجام رستگارانه ای مینجامد و شاعر در مقام مشاهده و حضور قرار میگیرد.

  کلیدواژگان: سهراب سپهری، هشت کتاب، ساختار معنایی، سیر انفسی، توالی زمانی
 • بنفشه بجنوردی، وجیهه ترکمانی باراندوزی، نعیمه کیالاشکی، کوروس کریم پسندی صفحات 17-32
  زمینه و هدف

   بررسی متون داستانی و ادبی از منظر روایت شناسی میتواند سبب شناخت بیشتری از ابعاد متن شود و لایه های آن را برای خواننده آشکار نماید. هدف اصلی از پژوهش پیش رو بررسی ادبیات داستانی دفاع مقدس بر اساس نظریه روایی و کانون شدگی در وجه ایدیولوژیک از نظر ژرار ژنت میباشد.

  روش مطالعه

   پژوهش پیش رو بر اساس شیوه توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای بصورت روش سندکاوی بر روی برگزیده ای از آثار داستانی ادبیات دفاع مقدس با تاکید بر یکی از سطوح پنجگانه نظریه روایی ژنت یعنی کانون شدگی در وجه ایدیولوژیک و گفتگو انجام خواهد پذیرفت. جامعه آماری شامل گزیده ای از آثار برجسته ای است که با اقبال عمومی، تجدید چاپ و دریافت جوایز ادبی معتبر مواجه شده اند.

  یافته ها

   در آثار موردبررسی، اغلب کانون ساز بصورت درونی نمود مییابد؛ با این توضیح راوی، صاحب اصلیترین مولفه کانون شدگی است که سعی دارد با انتخاب زاویه دید و گفتگوهای داستانی، وجه ایدیولوژیک داستان را در معرض دید مخاطب قرار دهد. برخی نوشته ها به اقتضای نوع ادبی خاطره نوشته، روایت خطی و کلاسیک دارند و نوعی روایت نمایشی را در جنبه القای وجه ایدیولوژیک در متن ایفا میکنند؛ در برخی دیگر از آثار راوی با حضور درونی و کانونی خویش به ارایه ایدیولوژی از منظر خود بجای شخصیتها پرداخته است.

  نتیجه گیری

   در دو اثر «دا» و «دختر شینا» وجه خاطره نویسی غلبه بیشتری دارد؛ از این رو راویت از جنبه واقعیتگرایی مطرح شده است و راوی با انتخاب نوع زاویه دید بصورت همسو با خاطره نویس، به خاطره گو اجازه داده است ضمن گفتگوهای داستان، ایدیولوژی غالب در متن را روایت کند. در سه اثر دیگر از جمله داستان دو کبوتر دو پنجره یک پرواز، زمین سوخته، و شطرنج با ماشین قیامت، حضور راوی کانونی گر پررنگتر است و کانونی شده های اصلی (شخصیتها) به کمک راوی مورد واکاوی قرار میگیرند و شناسایی میشوند. در وجه ایدیولوژیک روایت در سه اثر یادشده اخیر، دیدگاه های سیاسی، اجتماعی و مذهبی بمنظور جهتگیری کلان اندیشه ای کانون ساز مورد توجه قرار گرفته است و ایدیولوژی افراد معاند، مجاهدین و منافقین، طرفداران طاغوت، عاشقان دین و مکتب امام حسین و... به کمک حضور راوی و دخالت وی به مخاطب ارایه شده است.

  کلیدواژگان: ادبیات داستانی دفاع مقدس، روایت، شخصیت‎پردازی. کانون شدگی. وجه ایدئولوژیک
 • جمیل بهرام زئی، نعمت اصفهانی عمران *، اسماعیل اسلامی صفحات 33-53
  زمینه و هدف

   بحث پیرامون صفات الهی یکی از مباحث بسیار اساسی و کلیدی است که ریشه در قرآن مجید و سخنان اولیا دارد و از آغاز شکلگیری عرفان اسلامی در اندیشه های بسیاری از عارفان و واصلان نمود و تجلی تام و تمام یافته است. در عرفان شناخت صفات الهی و آنچه پیرامون توحید و خداشناسی از طریق توجه به این صفات مطرح میگردد در پردازش افکار عرفانی بزرگان عرفان و تصوف حایز اهمیت است. هدف اصلی این جستار بررسی و تحلیل دیدگاه عارفان در چند اثر از امهات آثار نثر عرفانی سده های چهارم تا ششم هجری درخصوص صفات الهی میباشد.

  روش مطالعه

  روش تحقیق در این بررسی بصورت توصیفی-تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و شیوه سندکاوی است. جامعه آماری این جستار، امهات متون نثر عرفانی از سده های چهارم تا ششم شامل اللمع فی تصوف از ابونصر سراج، کشف المحجوب هجویری و روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح از سمعانی میباشد.

  یافته ها

   یافته های پژوهش حاکی از آن است که به لحاظ اندیشگانی، از آنجا که نویسندگان مذکور شناخت صفات الهی را موجب شناخت بهتر پروردگار میدانند و بمدد آن طی طریق عرفان و رسیدن به حقایق وجودی را امکانپذیر میشمارند، بصورت گسترده ای به بررسی صفات خداوند در آثار خویش پرداخته اند.

  نتیجه گیری

  در آثاری چون اللمع فی تصوف، کشف المحجوب، و روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح کاربرد صفات الهی با وجود توجه نویسندگان به اشتراکات بسیار، در برخی جنبه های کلامی و عقیدتی سبب بروز تفاوتهایی شده است که بصورت نسبتا تاثیرگذاری در مشرب عرفانی نویسندگان منعکس گردیده است.

  کلیدواژگان: سبک فکری، عرفان قرن چهارم تا ششم، صفات الهی، نثر عرفانی
 • علی حیات بخش، فرهاد درودگریان، مصطفی گرجی صفحات 55-76
  زمینه و هدف

  داستان کوتاه فارسی در بازه زمانی 1340 تا 1357 (به استناد آثار منتشرشده و نظر پژوهشگران ادبیات)، شاهد بیشترین «داستانهای مدرن» بوده است؛ تا جایی که باید این دوره را «دوره داستان کوتاه مدرن فارسی» برشمرد. نوع جهان بینی و بیان نویسندگان داستان مدرن بگونه ای است که آثار آنان اغلب شفاف و صریح نیست و با ابهاماتی همراه است؛ به همین جهت بهره گیری از شگردهای مختلف برای شیوه بیان، برای نویسنده مدرن اهمیت مییابد که یکی از مهمترین آنها، شگرد «نمادپردازی» است. در این پژوهش با توجه به اهمیت «نماد» در داستان کوتاه مدرن فارسی، بویژه در بازه زمانی 1340 تا 1357، آثار چهار نویسنده، به نمایندگی از چهار طیف فکری مورد بررسی و تحلیل نمادشناسانه قرار میگیرد.

  روش مطالعه

   این بررسیها با استناد به مراجع و کتب علوم اجتماعی، روانشناسی، نشانه شناسی، نمادشناسی و... صورت گرفته است که طی آن آثار ابراهیم گلستان به نمایندگی از داستانهای ذهنی-روانی، آثار غزاله علیزاده به نمایندگی از داستانهای عرفانی، آثار بهرام صادقی به نمایندگی از داستانهای اجتماعی-طنز تلخ، و آثار ابراهیم رهبر به نمایندگی از داستانهای شهری-اقلیمی، مورد بررسی قرار گرفته اند که این بررسی شامل تحلیل هفت کتاب و 68 داستان است.

  یافته ها

   با توجه به بررسیها، جدولها و آمارهای تحلیلی که در پیوست مقاله ارایه میشود، باید گفت بسامد استفاده از «نماد» در داستانهای کوتاه مدرن، گسترده است. اصولا داستان کوتاه مدرن، به جهت ایجاز و ابهامی که دارند، محل مناسبی برای زایش نماد و سمبل هستند.

  نتیجه گیری

  هرچه داستان کوتاه مدرن درونگراتر باشد، بسامد نماد در آن بیشتر است؛ به همین جهت داستانهای عرفانی مدرن غزاله علیزاده، نمادخیزترین داستانها را در خود جای داده اند. با همین استدلال، داستانهای ذهنی و روانی ابراهیم گلستان، به میزان چشمگیری از نماد بهره برده اند. در آثار متعدد بهرام صادقی نیز، به فراخور فضای داستان، با نمادپردازی نویسنده مواجه هستیم. ابراهیم رهبر در دو کتابی که آثار توصیفی و برونگرا دارد، نمادپردازی کمتری انجام میدهد، اما در اثر دیگرش، که درونمایه آن درگیری با مصایب زندگی کارمندی در تهران است، بیشتر از نماد بهره برده است.

  کلیدواژگان: داستان کوتاه، مدرن، نماد، ابراهیم گلستان، غزاله علیزاده، بهرام صادقی، ابراهیم رهبر
 • غلامحسین خلیل پور، شاهپور شهولی کوه، سید علی سهراب نژاد صفحه صفحات 77-93
  زمینه و هدف

   تا کنون نظریه های متنوعی در شاخه های گوناگون علمی درباره مقوله شخصیت مطرح شده که آرای جین شینودا بولن از آن جمله است. او با رویکردی کهن الگویی و نظرداشت اسطوره های یونانی، به بازنمایی ابعاد جدیدی از هر شخصیت بر مبنای صفاتی که دارند، پرداخته است. نظرات بولن در ارایه خوانشی نوین از متون داستانی و شخصیتهای حاضر در آن، تاثیری مطلوب دارد. به این اعتبار، در پژوهش حاضر، شخصیتهای رمان شازده احتجاب از هوشنگ گلشیری بر اساس آرای کهن الگویی شینودا بولن بررسی شده است.

  روش مطالعه

   روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که به شکل کتابخانه ای و با مطالعه منابع، فیشبرداری، و طبقه بندی مطالب صورت پذیرفته است.

  یافته ها

  در کلیت این مجموعه شاهد نفوذ کهن الگوهای پوزیدون، زیوس، آرس و دیونوسوس در دنیای درون و بیرون شخصیتها بوده ایم که برآیند این اثرگذاری گاهی مثبت و گاهی منفی بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داده است که شازده احتجاب (خسرو) و پدربزرگ پیچیده ترین شخصیتها در رمان مذکور هستند و نشانه هایی از کهن الگوی زیوس (قدرت طلبی) و آرس (جنگجو و خشن) را دارند. آن دو قدرت طلب، تندخو و خشن هستند و تمایلی به زیردست بودن ندارند. البته ویژگی زیوسی در شخصیت پدربزرگ بسیار برجسته است، اما شازده احتجاب در این زمینه نوسانهای بسیاری دارد. در شخصیت شازده کهن الگوی پوزیدون (عواطف انفجاری و غرایز) نیز نمود پیدا میکند؛ او از نگاه تحقیرآمیز بالا به پایین نسبت به دیگران جهت پنهان کردن ضعفهای شخصیتی خود بهره میبرد. در مجموع کهن الگوهای غالب در این رمان، زیوس و آرس در شخصیتهای شازده، پدربزگ و فخرالنساء میباشند.

  کلیدواژگان: هوشنگ گلشیری، شازده احتجاب، شخصیت، جین بولن، کهن الگو
 • مریم ذاکری، کامران پاشایی فخری، پروانه عادل زاده صفحات 95-119
  زمینه و  هدف

  اهداف علم روانشناسی در گذشته تمرکز بر بیماریها و راه های درمان آنها بوده است؛ اما در حدود دو دهه پیش شاخه ای از روانشناسی به نام روانشناسی مثبت نگر با هدف تاکید بر فضایل ششگانه اخلاقی مانند خرد، شجاعت، عدالت، میانه روی، عشق و رافت، استعلا، رهبری و غیره مورد توجه قرار گرفت. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل فضایل و توانمندیهای شخصیتهای منظومه خسرو و شیرین نظامی بر اساس نظریه روانشناسی مثبت نگر میباشد.

  روش مطالعه

  این پژوهش با روش تحلیل محتوا به تبیین فضایل و توانمندیهای شخصیتی در اشخاص داستان خسرو و شیرین پرداخته است.

  یافته ها

  خسرو و شیرین یکی از منظومه های خمسه نظامی است و اشخاص این منظومه دارای فضایل و قابلیتهایی هستند که شناخت این فضایل و توانمندیها میتواند در واکاوی شخصیتهای این داستان تاثیر بسزایی داشته باشد.

  نتیجه گیری

  در این داستان، رابطه عشق متقابل، ملموس است. خسرو با اینکه از ابتدا با نگاه کامجویی وارد این رابطه عاشقانه میشود، با تاکید بر توانمندیهای دلیری، مهربانی، درک زیباییها و غیره به فضایل شجاعت، عشق، استعلا و غیره دست مییابد و سیر تکاملی را در شخصیت او میبینیم. شیرین نیز با تقویت توانمندیهایی چون خودکنترلی، فروتنی، و بخشش به همه فضایل نایل میشود و به تعالی میرسد.

  کلیدواژگان: خسرو و شیرین، نظامی گنجوی، روانشناسی مثبت نگر، مارتین سلیگمن
 • محمد رضازاده زوارم، بتول فخر اسلام، رضا اشرف زاده صفحات 121-137
  زمینه و هدف

   امنیت بعنوان یکی از مفاهیم کلیدی در آرای صاحب نظران مکتب کپنهاگ، در دهه های اخیر مورد بازبینی قرار گرفته و توسع معنایی پیدا کرده که ترکیب «امنیت اجتماعی» از آن جمله است. در این زمینه آنچه مورد تاکید قرار میگیرد، اصل هویت و شیوه های پاسداری از آن است. در فرهنگ ادبی ایرانیان، شاهنامه فردوسی بعنوان اصلیترین کتاب حماسی ایرانیان شناخته میشود که در بخشهای گوناگون آن از مقوله هویت بعنوان زیرمجموعه امنیت اجتماعی سخن به میان آمده و راهکارهای صریح و غیرمستقیم متنوعی برای حفظ و تقویت مولفه های هویت ساز ارایه شده است. از جمله در دوران زمامداری کیخسرو که یکی از دغدغه های مردم، توانایی یا عدم توانایی شاهان در تامین امنیت و هویت سازی بوده است. مسیله و هدف تحقیق حاضر، بررسی اقدامات این شاه در راستای برقراری مولفه های امنیت اجتماعی در مرزهای کشور با تاکید بر مقوله هویت است.

  روش مطالعه

   مقاله حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است.

  یافته ها

   اصلیترین مولفه های امنیت اجتماعی در این دوره از پادشاهی عبارت است از: تلاش برای دفع تهدیدهای نظامی و غیرنظامی؛ تامین هویت گروهی و امنیت اجتماعی؛ برقراری امنیت اجتماعی با ایجاد تمایز میان «ما» و «آنها»؛ پاسداشت پیوندهای مشترک میان اعضای جامعه؛ برقراری امنیت مالی، جانی و سیاسی برای شهروندان.

  نتیجه گیری

   کیخسرو از شاهان هویت ساز و امنیت آفرین در تاریخ ایران کهن است. او با اراده ای کم نظیر، شرایط نامطلوب سیاسی و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی را، که برآیند کشورداری کیکاووس بوده است، به شکل مطلوب و خوشایند تغییر داد.

  کلیدواژگان: فردوسی، شاهنامه، کیخسرو، امنیت اجتماعی، هویت، مکتب کپنهاگ
 • سعیده سامع، مهرداد چترایی عزیزآبادی، محبوبه خراسانی صفحات 139-165
  زمینه و هدف

   گنج الگنج یا دستورالملوک کتابی است در اخلاق عملی و آداب پادشاهی که ابوالقاسم شاذانی نیشابوری در فاصله سالهای 503-509 ه.ق تالیف کرده است. این اثر در دوازده باب در موضوعات متنوعی نوشته شده است، از ادبیات فارسی گرفته تا اخلاق و سیاست و فقه و عرفان. چنانکه از متن برمی آید محتویات کتاب تا پیش از باب دوم آن مفقود شده است. این مجموعه ابتدا به دلیل منحصربفرد بودن و سپس قدمت آن -که به دوره غزنوی برمیگردد- اهمیت قابل توجهی دارد. هدف این پژوهش نقد ویژگیهای ادبی و سبک شناسی و منابع نسخ خطی کتاب «دستورالملوک» میباشد که پس از انتخاب دست نوشته دستورالملوک با جستجو در بانک نسخ خطی فارسی و حصول اطمینان از صحت تعلق این دست نوشته ها به شاذانی، اقدام به جمع آوری نسخه ها و تهیه تصویر از آنها گردید.

  روش مطالعه

   این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی و با توجه به ویژگیهای برجسته سبکی آن در سه سطح زبانی، فکری و ادبی مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

   شاذانی در ابتدای هر باب پس از ذکر موضوع و توضیحی مختصر در مورد آن، در حدود سی فصل ابعاد مختلف آن موضوع را مورد بررسی قرار داده است. ساده سازی مطالب در این اثر به چندین روش انجام شده است. او در هر فصل حکایتی همسان با بحث آن آورده است و با استفاده از آیات و اقوال پیامبران، ایمه، خلفای راشدین، فلاسفه، مشایخ و صوفیان و نیز استناد به اشعار فارسی و عربی جز آنکه بر درستی موضوع مورد بحث تاکید کرده، دستورالملوک را به اثری قابل فهم برای خاص و عام بدل کرده است. شیوه دیگر مولف برای ساده سازی متن، نقد و استدلال است.

  نتیجه گیری

   دستورالملوک، اثر ارزشمند دوره غزنوی، شامل دوازده باب است و چنانکه از متن برمی آید محتویات کتاب تا پیش از باب دوم آن مفقود شده است. شاذانی در این اندرزنامه در کمال فصاحت و بلاغت با آمیختن آموزه های تعلیمی و سیاسی با احادیث، آیات، اشعار و سخنان فلاسفه و مشایخ، دستورالعملی جامع برای دست یافتن صاحب منصبان به سعادت دنیا و آخرت فراهم آورده است.

  کلیدواژگان: گنج الگنج، ابوالقاسم شاذانی، دستورالملوک، نسخه خطی، سبک شناسی
 • حمیده ضیائی، مجید منصوری صفحات 167-185
  زمینه و هدف

  تاریخ همواره در دل خود وقایعی داشته است که قطعا بسیاری از پژوهشها به آن اشاره ای نداشته اند؛ بنابراین بدیهی است معرفی هر یک از متون تاریخی کهن نقش بسزایی در آشکار ساختن زوایای مبهم و تاریک گذشته دارد. نسخه «کنزالجواهر السنیه فی الفتوحات السلیمانیه» یکی از این آثار ارزشمند در زمینه تاریخنگاری عثمانیان به شمار میرود و از معدود کتابهایی است که درباره تعدادی از جنگهای سلطان سلیمان اول (974-926)، همزمان با حکومت این پادشاه به رشته تحریر درآمده است. در این تحقیق، علاوه بر معرفی این نسخه خطی و مولف آن، به بررسی ویژگیهای سبکی این اثر پرداخته شده است.

  روش مطالعه

  روش پژوهش در این مقاله بصورت توصیفی- تحلیلی است.

  یافته ها

  نسخه خطی «کنزالجواهر السنیه فی الفتوحات السلیمانیه» اثر شاه قاسم مخدومی تبریزی، از نویسندگان قرن دهم هجری، است. شاه قاسم بن شیخ مخدومی (متوفی948ه.ق)، از خطاطان شناخته شده ای است که پس از جنگ چالدران در سال 920ه.ق، با تعدادی از اهل حرف و علما به استانبول مهاجرت کرد. این نسخه به سفارش سلطان سلیمان، دهمین پادشاه حکومت 625 ساله عثمانی، نگاشته شده است و افزون بر ارزش تاریخی، آگاهیهای گرانسنگی درباره اتفاقات پیش آمده در چند جنگ عثمانیان ارایه میدهد.

  نتیجه گیری

  نثر این کتاب از نمونه های نثر فنی و مصنوع قرن دهم هجری است. نثری آمیخته به نظم دارد و پر از عبارت پردازی، ذکر مترادفات و آیات و احادیث است. از خصیصه مهم متن، اطناب و به کارگیری جملات طولانی است و از بین آرایه های بدیعی میتوان به انواع سجع، جناس، قرینه سازی و هم آوایی اشاره کرد که نقش زیادی در ایجاد موسیقی کلام دارد. همچنین بنا به قاعده مصنوع بودن متن، تشبیه و استعاره، بویژه در مقدمه کتاب، زیاد به چشم میخورد. بیشتر اشعار به کاررفته در متن سروده مولف است و بحر متقارب مثمن محذوف، که بحر شاهنامه است، در این متن بسیار دیده میشود.

  کلیدواژگان: کنزالجواهر، شاه قاسم مخدومی تبریزی، سیر تاریخنگاری، ویژگیهای سبکی
 • توران عفری، رحیمه چولانیان، صادق ابراهیمی کاوری صفحات 187-208
  زمینه و هدف

   مصطفی رحماندوست از برجسته ترین و نام آورترین شاعران معاصر در عرصه ادبیات بویژه شعر کودک است. هدف اصلی این جستار بررسی شگردها و ویژگیهای سبکی این شاعر کودک در سه سطح زبانی، ادبی و فکری میباشد تا بتوان اصلیترین ویژگیها و شاخصه های سبکی شاعر را مورد توجه قرار داد.

  روش مطالعه

   پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی-تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و روش سندکاوی انجام شده است. جامعه آماری و محدوده پژوهش در این مقاله گزیده ای از آثار شعری رحماندوست در حوزه ادبیات کودک بویژه گروه سنی الف و ب میباشد.

  یافته

   رحماندوست در سطوح سه گانه زبانی، ادبی و فکری از کلمات ساده و زودفهم، صور خیال متناسب، و نکات تعلیمی، آموزشی، اخلاقی و دینی بهره گرفته است.

  نتیجه گیری

   در سطح زبانی، کلمات تا حد بسیار زیادی متناسب با سن کودکان، خالی از تعقید، دشواری و ضعف تالیف، بهره گیری از اصطلاحات و کلمات روزمره، عامیانه و گاه ضرب المثلهای بسیار ساده جهت افزایش سطح لغوی و گنجینه واژگان کودکان است. در سطح ادبی تکرار، تشخیص (جاندارانگاری) و تشبیه به میزان بیشتری جهت آموزش مفاهیمی چون رنگها، فصلها، محیط طبیعی، آموزش قانون، نکات اخلاقی مانند نوع دوستی، عطوفت و مهربانی، و توجه به قدرت خداوند مورد استفاده قرار گرفته است. مجاز، دیگر انواع استعاره های دیریاب و کنایه کاربرد بسیار محدود و مختصری در اشعار رحماندوست در حیطه مورد بررسی دارند. رحماندوست در سطح فکری با محور قرار دادن آموزش نکات اخلاقی، احترام به والدین، توجه به حضور خداوند در جهان هستی و مفاهیم مذهبی سعی در آموزش رنگها، فصلها، غذاها، حیوانات و... بصورت غیرمستقیم دارد.

  کلیدواژگان: ادبیات معاصر، سبک شناسی، شعر کودک، مصطفی رحماندوست
 • فهیمه فتحی کوهنجانی، مهدی رضایی صفحات 209-227
  زمینه و هدف

  بنا بر کهنترین عقاید و باورهای پیشین، هر یک از مظاهر طبیعت، خود بصورت ایزد درآمده اند. باد بعنوان یکی از عناصر مهم هستی، بخش نسبتا زیادی از باورها و اساطیر کهن ایرانی را به خود اختصاص داده و این باورها در فرهنگ و ادبیات ما نمود پیدا کرده است. هدف از این پژوهش شناخت درست و دقیق کارکرد اسطوره باد در تصویرسازیهای شاعران سبک خراسانی و فهم هرچه بهتر شعر این شاعران است.

  روش مطالعه

  مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای انجام شده است. با توجه به گستردگی اشعار سبک خراسانی، آثار تعدادی از شاعران برجسته این سبک مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  کارکرد عنصر باد در اساطیر و اشعار سبک خراسانی به دو دسته منفی و مثبت تقسیم میشود. از جمله میتوان به ویژگیهای مثبت «ایزد جنگ بودن باد»، «ارتباط آن با جان و نفس»، «حیات بخشی و زیبایی آفرینی» و «تحرک و پویایی» باد اشاره کرد. کارکردهای منفی اسطوره باد نیز شامل «ویرانگری و مخرب بودن»، و «سرمازا و مرگ آور بودن» است.

  نتیجه گیری

  آنچه در اشعار فارسی بویژه در اشعار سبک خراسانی -که نسبت به سایر ادوار شعر فارسی به باورهای ایرانی قبل از اسلام نزدیکتر است- با استفاده از عنصر باد تصویر شده، ریشه در باورها و اندیشه های اساطیری دارد که بر ذهن و ضمیر ناخودآگاه شاعران نقش بسته بوده است و هرچه از این دوره دورتر شده ایم، این تصویرآفرینیها بصورت سنت ادبی درآمده است و رد پای باورها و کارکردهای اسطوره ای این عنصر در برداشت ما از این اشعار کمرنگتر شده است.

  کلیدواژگان: اسطوره، باد، سبک خراسانی، جان
 • فاطمه قلاوند، زهرا قلاوند صفحات 229-245
  زمینه و هدف

  کوشنامه ایرانشاه بن ابوالخیر از حماسه های بزرگ قرن ششم قمری است که پیرامون ماجراهای کوش پیل دندان، برادرزاده ضحاک، میگذرد؛ این حماسه نامه حاوی مطالب گوناگونی درخصوص تاریخ زندگی، آداب و رسوم، فرهنگ و علوم دوره حکومت ضحاک بر ایران و همچنین دوران سلطنت فریدون است. این مقاله بر آن است که با بررسی اطلاعات موجود در کوشنامه و منابع تاریخی ایران باستان، به واکاوی چگونگی جنگ و راهبردهای جنگی در حماسه کوشنامه و تطبیق آن با متون تاریخی بپردازد. هدف این نوشتار بررسی موضوعات مربوط به جنگ در این اثر از منظری تاریخی است.

  روش مطالعه

  این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها

   بررسیها نشان میدهد آرایش جنگی، دسته های تشکیل دهنده سپاه و شگردهای جنگی و همچنین ابزار جنگی به کارگرفته شده در کوشنامه با مطالب نوشته های تاریخی مربوط به دوره ایران باستان مطابقت دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاکی از مطابقت ارکان اصلی و فرعی سپاه، راهبردهای جنگی، مشاغل و مناصب مربوط به جنگ، همچنین حیله و فریبهای جنگی در کوشنامه با جنگ و شگردهای آن در ایران باستان مندرج در نوشته های تاریخی مربوط به آن دوره است؛ این موضوع نشان دهنده بهره گیری خالق کوشنامه از خداینامه ها و دیگر متون ادبی و تاریخی مربوط به ایران باستان میباشد؛ از این رو کوشنامه را میتوان منبعی مفید در شناخت مسایل و موضوعات مربوط به جنگ در ایران باستان دانست.

  کلیدواژگان: جنگ، کوشنامه، منابع تاریخی، ایران باستان
 • حشمت قیصری صفحات 247-273
  زمینه و هدف

   ادیب الممالک فراهانی از شاعران بزرگ دوره مشروطه است که تا کنون قصاید او از دیدگاه سبک شناسی مورد پژوهش قرار نگرفته اند. هدف از این مقاله بررسی ویژگیهای سبک شناسی پنجاه قصیده منتخب از دیوان ادیب الممالک فراهانی است که در آن ویژگیهای سبکی قصاید در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار گرفته تا خوانندگان با ساختار شعری و شخصیت ادبی این شاعر بیشتر آشنا شوند.

  روش مطالعه

   در این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیشبرداری و روش تحلیلی-توصیفی به بررسی و تحلیل دقیق پنجاه قصیده منتخب از قصاید ادیب الممالک در سه حوزه زبانی،ادبی و فکری پرداخته شده است.

  یافته ها

   از جمله ویژگیهای زبانی در قصاید ادیب الممالک آن است که آرایه جناس بیشترین سهم را در ایجاد موسیقی درونی دارد. افعال ساده چندین برابر افعال مرکب و پیشوندی هستند. کاربرد لغات و اصطلاحات و افعال کهن و همچنین کاربرد کلمات و ترکیبات عربی از بسامد بسیار زیادی برخوردار است. در حوزه بلاغی بیشترین بسامد را به ترتیب کنایه های فعلی، استعاره مکنیه و تشبیهات مرکب تشکیل میدهند و در میان صنایع بدیعی نیز ابتدا تلمیحات تاریخی و سپس تلمیحات دینی و مراعات نظیر بیشترین بسامد را دارند.

  نتیجه گیری

  بسامد زیاد لغات و ترکیبات عربی نشان از تسلط و مهارت شاعر در استفاده از متون معتبر عربی و دیوانهای شاعران عرب دوره جاهلیت و همچنین احاطه به امثال و سایره عرب دارد. بسامد افعال ساده در برابر افعال مرکب نشان از آن است که شاعر از افعال ساده بیشتر به منظور بیان صریح افکار و هیجانات درونی خود بهره برده است. بسامد زیاد لغات و اصطلاحات کهن نیز نشانگر علاقه فراوان شاعر به سبک خراسانی میباشد. بزرگترین مضمون موجود در قصاید شاعر، وطن دوستی و آگاهی بخشی مردم میباشد و بعد از آن مضامین دینی و مذهبی و مسایل تربیتی و اخلاقی در اشعار وی فراوان دیده میشود.

  کلیدواژگان: سبک شناسی، شعر، ادیب الممالک فراهانی، قصیده
 • افخم السادات کیا، حسن بساک، مرتضی حاجی مزدارانی، محمدجواد عرفانی بیضایی صفحات 275-289
  زمینه و هدف

   جامعه‏شناسی علمی است که به بررسی جامعه و پدیده‏های اجتماعی میپردازد و در تغییر و نگهداشت فرایندهای موجود در اجتماع نیز تاثیرگذار است. در جامعه‏شناسی ادبیات، آثار ادبی از منظر جامعه و تولیدهای اجتماعی و عناصر و سازه‏های موجود در آنها بررسی میشوند. شناخت پیوند افکار و اصول جامعه شناسی و رویکردهای گوناگون آن در آثار گوناگون ادبی ضروری است. این پژوهش نشانه های جامعه شناسی شهری و روستایی را در رمانهای «چراغها را من خاموش میکنم» و «تخم شر» بررسی خواهد کرد.

  روش مطالعه

   این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و روش گردآوری اطلاعات در آن کتابخانه ای است.

  یافته ها

   ویژگیهای برجسته جامعه شهری در رمان «چراغها را من خاموش میکنم» عبارتند از: رفاه، افکار جدید، آزادی فکری، آزادی شخصی، امور مربوط به زنان، معاشرت کم و محدود و کسب وکار راحت. ویژگیهای برجسته جامعه روستایی در رمان «تخم شر» عبارتند از: تعصب، محدودیت فکری، زنان و سبک زندگی، سختکوشی و سبک زندگی صعب، کسب وکار سخت، تیپهای ساده و قدیمی، معاشرت و صمیمیت زیاد.

  نتیجه گیری

   بر مبنای عناصر واقع‏گرایانه مربوط به جامعه‎شناسی شهری و روستایی مشخص است که در رمان «چراغها را من خاموش میکنم» وضعیت زندگی شخصی و اجتماعی مدرن، صنعتی، فردگرا، بدون حاشیه فردی و اجتماعی و محدود به افراد کم است. بیشتر روابط در سطح خانواده توصیف شده است. در رمان «تخم شر» وضعیت زندگی شخصی و اجتماعی سنتی، کهنگرا، پر از حاشیه های فردی و اجتماعی و مشمول افراد زیاد است. جامعه شهری همراه با وضعیت جامعه روستایی، توصیف شده است.

  کلیدواژگان: چراغها را من خاموش میکنم، زویا پیرزاد، تخم شر، بلقیس سلیمانی، رویکرد جامعه شناسی شهری و روستایی
 • پیمان معمارزاده، صدیقه دانشور صفحات 291-318
  زمینه و هدف

   یکی از مهمترین زمینه هایی که در سبک مطرح میشود، مسیله ساختار و شاخصه های زبانی، ادبی و فکری یک اثر است. سید حسن غزنوی از شاعران قرن ششم هجری است. هدف اصلی نگارندگان این پژوهش، بررسی ویژگیها و شگردهای سبکی این شاعر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری است تا مهمترین شاخصه های سبکی این شاعر مورد توجه قرار گیرد.

  روش مطالعه

   اطلاعات مربوط به این پژوهش با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی فراهم آمده است، ضمن اینکه به جنبه آماری توجه شده و جدول بسامدی ترسیم شده است.

  یافته ‎ها:

   زبان شعر سید حسن غزنوی ساده، بدون ابهام و پیچیدگی است و اوزان و قوافی و ردیفهای خوش آهنگ به کار برده است. در سطح ادبی میتوان به مهارت شاعر در کاربرد انواع صور خیال بویژه تشبیه و تناسب اشاره کرد. در سطح فکری نیز میتوان گرایش شاعر به عشق، مدح، حمد خداوند و ستایش اولیای دین، اندرز، عرفان، و بازتاب مسایل اجتماعی و تاریخی را مشاهده نمود.

  نتیجه گیری

   نتیجه بررسی سبک دیوان حسن غزنوی بیانگر این است که شاعر در سطوح سه گانه زبانی، ادبی و فکری بسیار موفق عمل نموده است. بیش از نیمی از دیوان سید حسن غزنوی به قصیده اختصاص یافته است؛ بنابراین میتوان وی را شاعری قصیده سرا به شمار آورد.

  کلیدواژگان: سبک‎ شناسی، سید حسن غزنوی، سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکری
|
 • Somaye Asadi Pages 1-16
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   Sohrab Sepehari"s poetry represents the obvious and hidden aspects of his thought and personality, and his intellectual trajectory and ontology can be followed in eight books. In such a way that by following the historical course of formation and recognizing the semantic structure of each of the octagonal books of this work, it is possible to draw a picture of Sohrab"s transition and personal journey. On the other hand, the words and expressions in his poetry are the carriers of the poet"s thought, philosophy and mystical experience, and based on this characteristic, he can be considered one of the poets in the field of conceptual poetry.

  METODOLOGY: 

  The present research has explained the compatibility of Sohrab Sepehri"s soul journey with the semantic structure and time sequence of Hasht katab notebooks with a descriptive-analytical method and a holistic and semantic approach.

  FINDINGS

   The notebooks of Hasht ketab, with special titles given by the poet himself, contain a lot of information about the poet"s thought and worldview, and their analysis opens clear windows to the better understanding and explanation of Sepehri"s intellectual and epistemological system. As not only by examining the sequence of formation of the books, one can draw and follow the poet"s inner evolution line, but also to identify and describe the semantic center of each of these books as parts of a coherent whole, it helps to understand the semantic structure of this work and the poet"s thought system.

  CONCLUSION

   In addition to having the components of a conceptual poem, Sepehri"s poem is a description of a personal journey that narrates the evolution of the poet in the form of a coherent and continuous collection. As the first book of this collection with the theme of absolute darkness and emptiness, portrays the hell of the poet"s thought, the second to fourth books, with the essence of sleep, consciousness and sad sorrow, the narrator of the purgatory of Sohrab"s thought, and the fifth, sixth and seventh books with the central meanings of insight, no thought and enlightenment. , they express the paradise of the poet"s thought, which finally reaches a redemptive end in the eighth book, and the poet is placed in the position of observation and presence.

  Keywords: Sohrab Sepehri, Hasht Ketab, semantic structure, the course of the soul, Time sequence
 • Banafsheh Bojnordi, Vajiheh Turkmani Barandozi, Naimeh Kialashaki, Koros Karimpasandi Pages 17-32
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   Studying fiction and literary texts from the perspective of narratology can lead to a better understanding of the dimensions of the text and reveal its layers to the reader. The main purpose of this research is to examine the fiction literature of Holy Defense based on Gerard Genette"s theory of narrative and focalization.

  METHODOLOGY

   This research will be conducted based on the descriptive-analytical method and library studies as a document analysis method on a selection of fictional works of sacred defense literature with an emphasis on one of the five levels of Genette"s narrative theory, i.e. focalization in the ideological aspect and dialogue. The statistical population in this study includes a selection of outstanding works that have been popular, reprinted and received prestigious literary awards.

  FINDINGS

   In the examined works, the focus is often internalized; With this explanation, the narrator is the owner of the main component of focus, who tries to expose the ideological side of the story to the audience by choosing the perspective and story dialogues. Some writings have a linear and classical narrative, depending on the literary type of memory, and they play a kind of dramatic narrative in the aspect of inducing an ideological aspect in the text and in some other works, the narrator, with his inner and central presence, has presented ideology from his point of view instead of the characters.

  CONCLUSION

   In the two works of the book "Da" and "Sheena"s Daughter" the aspect of memoir writing is more dominant, therefore the narrator is presented from the aspect of realism and the narrator chooses the type of point of view in line with the memoirist. It has allowed the narrator to narrate the story of the dominant ideology in the text while talking. In three other works, including two pigeons, two windows, one flight, Burnt Earth and Chess with the Doomsday Machine, the presence of the focal narrator is more prominent and the main focal characters (characters) are analyzed and identified with the help of the narrator. In the ideological aspect of the narration in the three mentioned recent works, political, social and religious viewpoints have been taken into consideration in order to focus on the central idea and the ideology of the enemies, Mujahideen and hypocrites, supporters of the Taghut regime, lovers of religion and the school of Imam Hussein and... It is presented to the audience with the help of the presence of the narrator and his intervention.

  Keywords: fiction literature of holy defense, narrative, characterization, focalization. Ideological aspect
 • Jamil Bahramzaei, Nemat Esfahani Omran*, Esmaeil Eslami Pages 33-53
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   The discussion about divine attributes is one of the most basic and key topics that has its roots in the Holy Quran and the words of the saints, and since the beginning of the formation of Islamic mysticism, it has been fully manifested in the thoughts of many mystics and scholars. In mysticism, the knowledge of divine attributes and what is raised about monotheism and theology through attention to these attributes is important in processing the mystical thoughts of the greats of mysticism and Sufism. The main purpose of this essay is to examine and analyze the views of mystics in some works of mystical prose works of the 4th to 6th centuries of Hijri regarding divine attributes.

  METHODOLOGY

   The research method in this review is descriptive-analytical based on library studies and the method of document analysis. The statistical community of this research is the sources of mystical prose texts from the 4th to the 6th centuries, including Al-Loma fi Suf by Abu Nasr Sarraj, Kashf al-Mahjub Hojwiri and Rooh al-Arwah in the Sharh al- Asma al-Mulk al-Fattah by Samani.

  FINDINGS

   The findings of the research indicate that from the point of view of thought, since the mentioned authors consider the knowledge of divine attributes to be a better knowledge of the Lord, and at the same time, they consider it possible to reach existential truths through mysticism, they widely investigate the attributes of God in their works. they have payed.

  CONCLUSION

   What has been obtained from this research is that in works such as Al-Lama in Sufism, Kashf al-Majjub and Rooh al-Arwah in the Sharh al- Asma al-Mulk al-Fattah, the use of divine attributes, despite the authors" attention to many commonalities, has caused differences in some theological and ideological aspects, which are Relatively, the influence is reflected in the mystical drink of the authors.

  Keywords: intellectual style, 4th to 6th century mysticism, divine attributes, mystical prose
 • Ali Hayatbakhsh, Farhad Doroudgharian, Mostafa Gorji Pages 55-76
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

    Persian short story in the period from 1340 to 1357, (according to the published works and the opinion of literature researchers), has seen the most "modern stories"; To the extent that this period should be considered as "modern Persian short story period". The type of worldview and expression of modern fiction writers is such that their works are often not clear and explicit, accompanied by ambiguities; For this reason, it is important for the modern writer to use different techniques for expression, one of the most important of which is the "symbolization" technique. Considering the importance of "symbol" in the modern Persian short story, especially in the period from 1340 to 1357, we have investigated and symbolically analyzed the works of four authors, representing four intellectual spectrums.

  METHODOLOGY

  These investigations were carried out by referring to references and books of social sciences, psychology, semiotics, symbology, etc.; During which the works of Ebrahim Golestan representing mental-psychological stories, the works of Ghazaleh Alizadeh representing mystical stories, the works of Bahram Sadeghi representing social-bitter humor stories, and the works of Ebrahim Rahbar representing urban-climate stories have been examined. ; This review includes the analysis of 7 books and 68 stories.

  FINDINGS
  Findings

  According to the reviews, tables and analytical statistics presented in the appendix of the article, it should be said that the frequency of using "symbol" in modern short stories is wide. Basically, modern short stories, due to their brevity and ambiguities, are a suitable place for giving birth to symbols.

  CONCLUSION

  The more introspective the modern short story is, the higher the frequency of the symbol in it; This is why the modern mystical stories of Ghazaleh Alizadeh contain the most symbolic stories. With this reasoning, the mental and psychological stories of Ebrahim Golestan have used the symbol to a significant extent. In many works of Bahram Sadeghi, we are faced with the symbolization of the author, according to the space of the story. Ebrahim Rahbar does less symbolism in two books that have descriptive and extroverted works; But in his other work, the theme of which is the conflict with the hardships of an employee"s life in Tehran, he has used the symbol technique more.

  Keywords: short story, modern, symbol, Ibrahim Golestan, Ghazaleh Alizadeh, Bahram Sadeghi, Ibrahim Rahbar
 • Gholamhossein Khalilpour, Shahpur Shahvali Koh-Shouri, Seyed Ali Sohrabnejad Pages 77-93
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   Until now, various theories have been proposed in various scientific branches about the category of personality, among which are the opinions of Jane Shinoda Bullen. With an archetypal approach and considering Greek myths, he has represented new dimensions of each character based on their attributes. Bolen"s comments have a favorable effect in presenting a new reading of fictional texts and the characters in them. To this credit, in the research, the characters of the novel "Shazdeh Ehtjab" by Hoshang Golshiri have been examined based on Shinoda Bolen"s archetypal opinions.

  METHODOLOGY

   The research method in this research is descriptive and analytical, which was done in a library form by studying sources, scanning, and classifying the materials.

  FINDINGS

   In the entirety of this collection, we have witnessed the influence of the archetypes of Poseidon, Zeus, Ares and Dionysus in the inner and outer worlds of the characters, and the result of this influence was sometimes positive and sometimes negative.

  CONCLUSION

   The results have shown that Prince Ehtjab (Khosro) and the grandfather are the most complex characters in the mentioned novel and have signs of the archetypes of Zeus (power-seeking) and Ares (warrior and violent). Both of them are power-hungry, hot-tempered and violent and do not want to be subordinates. Of course, the characteristic of Zeus is very prominent in the character of the grandfather, but the Prince of Ihtjab fluctuates a lot in this regard. Poseidon"s archetypal character (explosive emotions and instincts) also appears in the prince"s character, he uses the contemptuous look of others to hide his personal weaknesses. In general, the dominant archetypes in this novel are Zeus and Ares in the characters of Prince, Grandmother and Fakhr al-Nesa.

  Keywords: Hoshang Golshiri, Shazdeh Ehtjab, character, Jane Bullen, archetype
 • Maryam Zakari, Kamran Pashei Fakhri, Parvaneh Adelzadeh Pages 95-119
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   The goals of psychology in the past have been to focus on diseases and their treatment methods; However, about two decades ago, a branch of psychology called positive psychology with the aim of emphasizing six moral virtues such as wisdom, courage, justice, moderation, love and kindness, transcendence, leadership, etc. was taken into consideration. The purpose of this research is to identify and analyze the virtues and abilities of the characters of Khosrow and Shirin Nizami based on the theory of positive psychology.

  METHODOLOGY

   This research, using the content analysis method, has explained the virtues and abilities of the characters in the story of Khosrow and Shirin.

  FINDINGS

   Khosrow and Shirin is one of the systems of Khamsa Nizami, and the people of this system have virtues and capabilities that knowing these virtues and capabilities can have a significant impact on the analysis of the characters of this story.

  CONCLUSION

   In this story, the relationship of mutual love is tangible. Although Khosrow enters this romantic relationship from the beginning with a selfish view, he achieves the virtues of courage, love, transcendence, etc. by emphasizing the abilities of courage, kindness, understanding beauty, etc., and we see the evolution in his character. Shirin also achieves all virtues by strengthening abilities such as self-control, humility, and forgiveness.
   
  Keyword

  Keywords: Khosrow, Shirin, Nizami Ganjavi, positive psychology, Martin Seligman
 • Mohammad Rezazadeh Zovaram, Batul Fakhr Islam, Reza Ashrafzadeh Pages 121-137
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   Security, as one of the key concepts in the opinions of the experts of the Copenhagen school, has been reviewed in recent decades and has expanded its meaning, which includes the combination of "social security". In this context, what is emphasized is the principle of identity and ways to protect it. In the literary culture of Iranians, Ferdowsi"s Shahnameh is known as the main epic book of Iranians, in which the category of identity as a subgroup of social security is mentioned in its various parts, and various explicit and indirect solutions are presented to preserve and strengthen the components of identity. For example, during the reign of KeyKhosrow, one of the people"s concerns was the ability or lack of ability of the kings to provide security and identity. The issue and purpose of the present research is to investigate the actions of this king in order to establish the components of social security in the country"s borders with emphasis on the category of identity.

  METHODOLOGY

   The present article was compiled based on library sources and descriptive-analytical method.

  FINDINGS

   The main components of social security in this period of the kingdom are: trying to ward off military and civilian threats; providing group identity and social security; Establishing social security by creating a distinction between "us" and "them"; maintaining common bonds between community members; Establishing financial, life and political security for citizens.

  CONCLUSION

   KeyKhosrow is one of the kings who created identity and created security in the history of ancient Iran. With a unique will, he changed the unfavorable political conditions and the economic, social, military and cultural crises that have been the result of Keykavoos statehood into a favorable and pleasant way.

  Keywords: Ferdowsi, Shahnameh, KeyKhosrow, social security, identity, Copenhagen school
 • Saeide Same, Mehrdad Chetraei Azizabadi, Mahbobeh Khorasani Pages 139-165
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   Ganj al-Ganj or Dastur al-Muluk is a book on practical ethics and royal etiquette written by Abulqasem Shazani Neishaburi between 503-509 AD. This work is written in 12 chapters on various topics, from Persian literature to ethics, politics, jurisprudence, mysticism, etc., as can be seen from the text, the contents of the book are missing until the second chapter. This collection is of considerable importance, firstly because of its uniqueness and then because of its age - which goes back to the Ghaznavid period. The purpose of this research is to criticize the literary and stylistic features and sources of the manuscripts of the book "Dastur al-Muluk" and after selecting the manuscripts of Dastur al-Muluk by searching in the Persian manuscript bank and ensuring the correctness of these manuscripts belonging to Shazani, they collected copies and prepared They were photographed.

  METHODOLOGY

   This article has been analyzed in an analytical-descriptive manner and according to its prominent stylistic features in three linguistic, intellectual and literary levels.

  FINDINGS

   After mentioning the subject and a brief explanation at the beginning of each chapter, Shazhani has examined the different dimensions of that subject in about thirty chapters. Simplification of the contents in this work has been done in several ways. In each chapter, he has given a story similar to its discussion, and by using the verses and sayings of the prophets, imams, rightly caliphs, philosophers, elders and Sufis, as well as quoting Persian and Arabic poems, except that he emphasized the correctness of the topic under discussion, it has turned into a work that can be understood by the general and the specific. Another method of the author to simplify the text is criticism and reasoning.

  CONCLUSION

   Dastur al-Muluk, a valuable work of the Ghaznavid era, contains twelve chapters, and as it appears from the text, the contents of the book are missing until the second chapter. In this instruction book, Shazani has provided a comprehensive instruction for office holders to achieve happiness in this world and the hereafter by mixing educational and political teachings with hadiths, verses, poems and words of philosophers and elders.

  Keywords: Ganj al-Ganj, Abu al-Qasim Shazani, Dastur al-Muluk, manuscript, stylistics
 • Hamide Ziaei, Majid Mansouri Pages 167-185
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   History has always had events in its heart that many researched writings have not mentioned. Therefore, it is obvious that the introduction of each of the ancient historical texts plays a significant role in revealing the obscure and dark corners of the past that have not been mentioned so far. The version of "Kanz al-Jawaher al-Saniyyah fi al-Futuhat al-Sulaimaniyah" is one of these valuable works in the field of Ottoman historiography and is one of the few books that was written about a number of wars of Sultan Suleiman I [926-974], during the reign of this king. In this research, in addition to introducing this manuscript and its author, the stylistic features of this work have been investigated.

  METHODOLOGY

   The research method in this article is a library and a descriptive analytical method from the book of Kanz Al-Jawaher.

  FINDINGS

   The manuscript of "Kanz al-Jawaher al-Saniyyah fi al-Futuhat al-Sulaimaniyah" by Shah Qasim Makhdumi of Tabrizi is one of the authors of the 10th century of Hijri. Shah Qasim bin Sheikh Makhdumi (died 948 AH) is one of the well-known calligraphers who migrated to Istanbul with a number of scholars and scholars after the Chaldaran War in 920 AH. This copy was written on the order of Sultan Suleiman, the tenth king of the 625-year Ottoman rule, and in addition to historical value, it provides valuable information about the events that occurred in several Ottoman wars.

  CONCLUSION

   The prose of this book is one of the examples of technical and artificial prose of the 10th century of Hijri. The prose is mixed with order and is full of phrasing, mention of synonyms, verses and hadiths. One of the important features of the text is the use of long sentences, and among the original arrays, we can mention all kinds of puns, similes, and assonances, which play a big role in creating the music of Kalam. Also, according to the rule of artificiality of the text, similes and metaphors are seen a lot, especially in the introduction of the book. Most of the poems used in the text are written by the author, and Bahr Mottaqareb Mothman Mahzuf, which is for Shahnameh, can be seen a lot in this text.

  Keywords: Kanz Al-Jawaher, Shah Qasim Makhdumi Tabrizi, historiography, stylistic features
 • Toran Afri, Rahime Cholanian, Sadegh Ebrahimi Kavari Pages 187-208
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   Mostafa Rahmandoost is one of the most prominent and famous contemporary poets in the field of literature, especially children"s poetry. The main purpose of this essay is to investigate the methods and stylistic features of this child poet in three linguistic, literary and intellectual levels so that we can pay attention to the main features and stylistic features of the poet.

  METHODOLOGY

   The upcoming research will be carried out in a descriptive-analytical way based on library studies. The statistical community and scope of the research in this article is a selection of Rahmandoost"s poetic works in the field of children"s literature in the age group A and B.

  FINDINGS

   The findings of the research indicate that Rahmandoost used simple and easy-to-understand words, appropriate images and didactic, educational, moral and religious points at the three levels of language, literature and thought.

  CONCLUSION

   The results of the research indicate that at the linguistic level, the vocabulary of Rahmandoost is very much appropriate for the age of the children, free of superstition, difficulty and weakness of composition, use of everyday terms and words, slang and sometimes very simple proverbs to increase the lexical level and Children"s vocabulary. At the literary level, repetition among the images of recognition (animation) and simile is used to a greater extent to teach concepts such as colors, seasons, natural environment, law education, moral points such as altruism, affection and kindness, attention to God"s power, etc. Is. Allowed, other types of far-seeing metaphors and irony have a very limited and brief use in Rahmandoost"s poems in the studied area. At the intellectual level, Rahmandost tries to teach colors, seasons, foods, animals, etc. indirectly by focusing on teaching moral points, respecting parents, paying attention to God"s presence in the universe, and religious concepts.

  Keywords: contemporary literature, Stylistics, Children's poetry, Most
 • Fahimeh Fathi Kohanjani, Mehdi Rezaei Pages 209-227
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   According to the most ancient ideas and beliefs, each of the manifestations of nature has become a god. Wind, as one of the important elements of existence, has occupied a relatively large part of ancient Iranian beliefs and myths, and these beliefs have been reflected in our culture and literature. According to Taylor"s school of animism and its connection with myth, animism and mute human being seen in the literary realm can be interpreted in the ancient intellectual-philosophical framework and is not a poetic idea created by the poet"s mind. Also, according to Max Müller"s comparative school, the first religious concepts originated from personalizing natural phenomena. The purpose of this research is to correctly and precisely understand the function of the myth of wind in the depictions of poets of the Khorasani style and to better understand the poetry of these poets.

  METHODOLOGY

   The present article was done in a descriptive-analytical way using library tools. Considering the wide range of Khorasani style poems, the works of some of the most prominent poets of this style have been examined.

  FINDINGS

   According to this research, the function of the wind element in mythology and Khorasani style poems is divided into two categories, negative and positive, and all the characteristics can be interpreted and explained based on Taylor"s animistic view and Müller"s comparative school. Among others, we can mention the positive characteristics of "wind being the god of war", "its connection with life and soul", "giving life and creating beauty" as well as "movement and dynamism" of the wind. The negative functions of the myth of the wind include "destruction and destructiveness", "being cold and deadly".

  CONCLUSION

   What is depicted in Persian poems, especially in Khorasani style poems - which are closer to pre-Islamic Iranian beliefs than other periods of Persian poetry - are rooted in mythological beliefs and thoughts that affect the mind. And the unconscious mind of the poets has played a role, and this issue is completely related to the two points of view, and the more we have moved away from this period, in our opinion, these images have become a literary tradition and traces of the beliefs and functions of the myth. This element has become less prominent in our perception of these poems.

  Keywords: myth, wind, Khorasani style, animism, spirit
 • Fateme Ghalavand, Zahra Ghalavand Pages 229-245
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   KushNameh, Iranshah Ibn Abul khair "s work is one of the great epics of the 6th century which revolves around the adventures of kush pil dandan, Zahhak "s nephew. This epic books contains various contents about the history, manners. customs. culture and science during the period of Zahhak " rule and fereydun period. This article intends to answer the questions what was the war tactics and war strategies in the Kushnameh and compare it with historical texts. The purpose of this article is to examine the issues related to the war in KushNameh with an interdisciplinary approach and historical perspective

  METHODOLOGY

   The present study is based on the descriptive – analytical method in the field of library studies

  FINDINGS

   The battle formations and tricks of war in KushNameh is correspond with Historical texts

  CONCLUSION

   The results of the research indicate the battle strategies in kushnameh match with the war and its tactics in ancient Iran in historical writings. This shows that Kushnameh creator used the historical and literary texts of ancient Persia

  Keywords: war, kushnameh, historical sources, ancient Persia
 • Heshmat Gheisari Pages 247-273
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   Adib al-Mamalek Farahani is one of the great poets of the constitutional period, whose poems have not been studied from the point of view of stylistics. The purpose of this article is to examine the stylistic characteristics of 50 selected poems from Farahani"s Diwan Adib al-Mamalek, in which the stylistic characteristics of the poems are examined on three levels: linguistic, literary, and intellectual, so that readers can get to know more about the poetic structure and literary personality of this poet.

  METHODOLOGY

   In this research, based on library studies and data collection and using descriptive analytical method, a detailed analysis of the stylistics of 50 selected poems of Adib al-Mamalek in three linguistic, literary, and intellectual fields has been done.

  FINDINGS

   One of the language features in the poems of Adib al-Mamalek is that puns play the greatest role in creating inner music. Simple verbs are many times compound verbs and prefixes. The use of old words and terms and verbs, as well as the use of Arabic words and compounds, have a very high frequency. In the rhetorical domain, the most frequent are current allusions, metaphorical metaphors, and compound similes, and historical allusions, followed by religious allusions and observances, are the most frequent among creative arts.

  CONCLUSION

   The high frequency of Arabic words and compounds shows the mastery and skill of the poet in using authentic Arabic texts and divans of Arab poets of the Jahilit period, as well as her surroundings with Arab proverbs and others. The frequency of simple verbs compared to compound verbs shows that the poet has used more simple verbs to express her inner thoughts and emotions. And the high frequency of old words and terms also shows the great connection of the poet to the Khorasani style. The biggest theme in the poet"s poems is patriotism and raising people"s awareness, and after that religious themes and educational and moral issues can be seen a lot in her poems.

  Keywords: Stylistics, poetry, Adib al-Mamalek Farahani, Qaside
 • Afkham Alsadat Kia, Hassan Bassak, Morteza Haji Mazdarani, MohammadJavad Erfani Pages 275-289
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

   Sociology is a science that examines society and social phenomena and is also effective in changing and maintaining existing processes in society. In the sociology of literature, literary works are examined from the perspective of society and social productions and the elements and structures in them. It is necessary to identify the connection between the ideas and principles of sociology and its various approaches in different literary works. This research will examine the expressions of urban and rural sociology in the novel "I turn off the lights" and "Seed of evil".

  METHODOLOGY

   This research has been done by a descriptive and analytical method and the method of collecting information is library research.

  FINDINGS

   The prominent features of the urban society in the novel "I turn off the lights" are: Prosperity, new thoughts, intellectual freedom, personal freedom, women"s affairs, limited socializing and easy business. The prominent features of the rural society in the novel "Seed of Evil" are: Prejudice, intellectual limitation, women and lifestyle, hard work and difficult lifestyle, hard business, simple and old styles, great socializing and intimacy.

  CONCLUSION

   Based on the realistic elements related to urban and rural sociology, it is clear that in the novel "I turn off the lights", the personal and social life style is modern, industrial, individualistic, without personal and social boundaries and limited to few people. Most relationships are described at the family level. In the novel "Seed of Evil", the personal and social life style is old-fashioned, full of personal and social boundaries and includes many people. The urban society is described along with the state of the rural society.

  Keywords: I turn off the lights, Zoya Pirzad, Seed of evil, Belgheis Soleimani, urban, rural sociology approach
 • Peyman Memarzadeh, Sedigheh Daneshvar Pages 291-318
  BACKGROUND AND OBJECTIVES

  One of the most important contexts in style is the issue of structure and linguistic, literary and intellectual characteristics of a work. Seyed Hasan Ghaznavi is one of the poets of the 6th century. The main goal of the authors of this research is to investigate the stylistic features and techniques of this poet in three linguistic, literary and intellectual levels so that the most important stylistic features of this poet are taken into consideration.

  METHODOLOGY

  The information related to this research has been provided using the library method and the descriptive-analytical method, while paying attention to the statistical aspect and the frequency table has been drawn.

  FINDINGS

  The findings show that at the linguistic level, Seyyed Hassan Ghaznavi"s language is simple, without ambiguity and complexity, and he used weights, rhymes, and melodious lines. At the literary level, we can point to the poet"s skill in using all kinds of images, especially similes, and all kinds of literary techniques, especially proportion. At the intellectual level, one can observe the poet"s tendency towards love, praise, praise of God and praise of religious saints, advice, mysticism, and reflection of social and historical issues.

  CONCLUSION

  The result of examining the style of Hasan Ghaznavi"s divan shows that the poet has been very successful in the three levels of language, literature and thought. More than half of Seyyed Hasan Ghaznavi"s divan is devoted to odes; Therefore, he can be considered an ode poet.

  Keywords: stylistics, Seyyed Hassan Ghaznavi, language features, literary level, intellectual features