فهرست مطالب

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی - سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1402)

نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید آقاجانی*، سولماز غفاری صفحات 357-371
  طبیعی سازی از مولفه های همگانی ترجمه است که درآن مترجم با بهره مندی از فرآیند خلاقیت های ویژه همچون کاربست معیارها، اصطلاحات کنایی مناسب، کامل کردن جملات، جایگزین کردن عبارات ساده به جای ساختارهای پیچیده، افزایش معنای واژگان یا تغییر آنها متناسب با معنا، زبان ترجمه را عادی و طبیعی می نماید. از نظر بیکر، این راهکار به پررنگ نشان دادن ویژگی های زبان مقصد گرایش دارد و از الگوهای متعارف و رایج آن زبان پیروی می کند. در این پژوهش با تکیه بر الگوی مونا بیکر و با روش توصیفی-تحلیلی، انواع طبیعی سازی در ترجمه رضا عامری از رمان «موسم الهجره الی الشمال» و میزان سبک آفرینی او در ارایه ترجمه ای خوانا از رمان یادشده مورد ارزیابی و سنجش قرارگرفته است. برآیند پژوهش نشان می دهد که مترجم از رهگذر طبیعی سازی، متن مقصد را به افق معنایی خواننده فارسی زبان به گونه ای نزدیک نموده که باعث خوانایی متن شده و با ارایه واژگان، نحو و سبک طبیعی، ترجمه ای با مختصات و سبک فردی و خواننده محور ارایه نموده است. برآیند پژوهش نشان می دهد که مترجم از رهگذر طبیعی سازی، متن مقصد را به افق معنایی خواننده فارسی زبان به گونه ای نزدیک نموده که باعث خوانایی متن شده و با ارایه واژگان، نحو و سبک طبیعی، ترجمه ای با مختصات و سبک فردی و خواننده محور ارایه نموده است.
  کلیدواژگان: طبیعی سازی، سبک مترجم، افق معنایی، الطیب صالح، رضا عامری
 • سوده اقتصاد*، مرضیه مهرابی صفحات 373-397
  هدف این پژوهش تحلیل دانش محتوایی تربیتی فناوری (TPACK) درک شده دانشجویان ایرانی در بدو فارغ التحصیلی از رشته آموزش زبان فرانسه، در راستای بررسی آمادگی آن ها برای تدریس حرفه ای خود بر اساس هفت مولفه این دانش، و نیز بررسی نقش نوع دوره آموزشی و تجربیات تدریس قبلی بر میزان درک شده دانش محتوایی تربیتی فناوری آن ها می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه الکترونیکی (Baser et al, 2016)، متشکل از 39 گویه در مورد هفت مولفه فرعی TPACK جمع آوری شد. چهل و هشت دانشجوی فارغ التحصیل/مربی ایرانی پیش از خدمت زبان فرانسه به پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج حاکی از آن بود که به طور کلی، شرکت کنندگان ارزیابی مثبتی از دانش محتوایی تربیتی فناوری خود دارند، اگرچه دانش آن ها در زیرمجموعه هایی مانند بکارگیری فناوری در آموزش و یادگیری تعاملی و مشارکتی زبان، نیازمند توسعه می باشد. علاوه بر این، در حالی که رابطه معناداری بین نوع آموزش (حضوری یا مجازی) و سطح کلی و زیرمجموعه های دانش محتوایی تربیتی فناوری این دانشجویان مشاهده نشد، شرکت کنندگان با تجربه تدریس قبلی، دانش محتوایی و دانش تربیتی بالاتری داشتند، امری که بیانگر آن است که رشد این دو حوزه دانش، درکنار دوره های نظری رشته آموزش، وابسته به تجربیات تدریس عملی می باشد.
  کلیدواژگان: دانش محتوایی تربیتی فناوری، فناوری، دانشجویان رشته آموزش زبان فرانسه، تجربه تدریس، ایران
 • ثمینه پورصوتی، نادر اسدی*، هانیه دواتگری اصل صفحات 399-422
  ، هدف از این مطالعه ساخت و اعتبارسنجی چارچوبی برای ارزیابی متون تفسیری نوشته شده توسط زبان آموزان مقطع پیشرفته هست. روش تحقیق به صورت کیفی - کمی بود. بخش کیفی از طریق مصاحبه با 15 نفر از اساتید دانشگاهی در شهر تبریز به روش گلوله برفی در سال 1400-1401 تا رسیدن به اشباع نظری صورت پذیرفت. بخش کمی با 50 نفر از مدرسان در شعب آموزشگاه کانون زبان ایران در تبریز با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند از بین 183 مدرس انجام شد. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. ابزار بخش کمی پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر چارچوب مستخرج از مضامین شناسایی شده توسط اساتید در بخش مصاحبه بود. جهت روایی سنجی مضامین مصاحبه، دو مرحله متوالی از نظرسنجی با اساتید دانشگاهی استفاده شد. یافته های بخش کیفی نشان داد که بر اساس روش تحلیل مضمون حاصل از مصاحبه با اساتید از مجموع 76 کد اولیه و 39 کد طبقه بندی شده، 8 مضمون فرعی و در نهایت سه مضمون اصلی شامل: 1. بافت فرهنگ، 2. بافت موقعیت و 3. ویژگی های واژگانی - دستوری شناسایی شد. براین اساس، بافت فرهنگ در قالب دو مضمون فرعی قالب بندی معنایی و قالب بندی محتوایی؛ بافت موقعیت در قالب سه مضمون فرعی موضوع سخن، عاملان سخن، و شیوه بیان و ویژگی های واژگانی - دستوری در قالب سه مضمون فرعی اندیشگانی، بینافردی و متنی تدوین شد. یافته ها در بخش کمی نیز نشان داد که بر اساس تحلیل عاملی انجام شده، چارچوب ارایه شده بخش کیفی مشتمل بر مضامین اصلی و فرعی مورد تایید واقع و ابزار ساخته شده اعتبارسنجی شد.
  کلیدواژگان: چارچوب نظام مند، متون تفسیری، رویکرد مبتنی بر ژانر، دستور زبان نقش گرا، مهارت نوشتاری
 • مهدی ترک شوند، مرتضی شاهمرادی، مجید شریفی رهنمو، سعید شریفی رهنمو* صفحات 423-437

  هدف پژوهش حاضر تاثیر آموزش تلفیقی بر خوپنداره و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در درس عربی بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کنگاور بود که با روش نمونه گیری خوشه ای 40 دانش آموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های خودپنداره (SCQ) کارزل راجرز و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2005) بود که پایایی پرسش نامه ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب  79/0 و 75/0 به دست آمد و روایی آن ها نیز با کمک اساتید روان شناسی و مختصصین حوزه علوم تربیتی و روان شناسی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی های لازم مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری spss ورژن 24 در بخش تحلیل توصیفی (واریانس، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس یک متغیره) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش تلفیقی تاثیر معناداری بر خودپنداره و اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن ها در دانش آموزان داشته است (01/0>p). همچنین نتایج پژوهش نشان داد روش آموزش تلفیقی سبب افزایش خودپنداره و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که در جهت افزایش استفاده از روش آموزش تلفیقی به منظور بهبود سایر عوامل روان شناختی دانش آموزان برنامه ریزی گردد.

  کلیدواژگان: آموزش تلفیقی، خودپنداره، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان، درس عربی
 • پردیس قاسمی، سیما فردوسی*، نجمه بهرامی صفحات 439-456
  تمایل به اجتناب از اشباع شناختی، علاقه به ابزارهای کامپیوتری و سیستم های ترجمه گفتار را در میان مترجمان شفاهی افزایش داده است. با این حال، برای درک بهتر عملکرد این سیستمها، لازم است عملکرد آنها بررسی شود، خطاهای احتمالی شناسایی و کیفیت داده های خروجی ارزیابی شود. علیرغم پژوهشهای گسترده در مورد بررسی ابزارهای مترجم یار در ترجمه شفاهی، به نظر می رسد این حوزه تحقیقی در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. برای پرکردن این خلا تحقیقاتی، مطالعه حاضر به دنبال ارزیابی عملکرد مترجم مایکروسافت می باشد. محققین به دنبال ارزیابی خروجی تولیدی این نرم افزار، شناسایی خطاها و شناسایی منبع تولید خطا بودند. با این هدف که با توجه به عملکرد مترجم مایکروسافت بتوان در آینده از مترجم مایکروسافت به عنوان یک ابزار کمکی در کلاسهای ترجمه شفاهی استفاده کرد. برای این منظور، پیکرهای از سخنرانیهای سازمان ملل ساخته شد، ترجمه گفتار به متن توسط مترجم مایکروسافت ارایه شد و نتیجه آن با ترجمه مرجع مقایسه شد. برای یافتن پاسخ سوال اول، خطاهای مترجم مایکروسافت بر اساس مولفه ای مسیول ایجاد خطاها، شناسایی و دسته بندی شدند. سوال دوم مربوط به علل احتمالی ایجاد خطا بود. یافته ها نشان داد که عدم دسترسی به اینترنت مناسب، تاخیر زمانی، عملکرد دستی میکروفون و ویژگی های گفتار می تواند منجر به خطاهای ترجمه شود. یافته های این پژوهش نقطه آغازی برای تحقیقات آتی در زمینه استفاده از ابزارهای کمکی درگونه های متفاوت ترجمه شفاهی خواهد بود. به علاوه، بررسی عملکرد ابزارهای کمک ترجمه بین جفت زبانهای متفاوت می تواند سازندگان و طراحان این ابزارها را در جهت بهبود و ارتقای سیستم یاری کند
  کلیدواژگان: : ابزارهای کمک یار ترجمه شفاهی، ترجمه شفاهی همایشی، تحلیل خطا، سیستمهای ترجمه گفتار به متن، مترجم مایکروسافت
 • سمیه مولوی، داوود کوهی*، سعیده آهنگری صفحات 457-476
  در کنار جنبه های شناختی یادگیری زبان، سایر عوامل می توانند شکست/موفقیت عمومی آموزش زبان را توضیح دهند. بدلیل کم توجهی به عوامل عاطفی در یادگیری زبان، بررسی این عوامل امری دشوار بنظر می رسد. محققان حوزه روانشناسی در مطالعات روانشناختی خود در مقایسه با احساسات مثبت بیشتر احساسات منفی مانند غم و عصبانیت را نظر گرفته اند و این عناصر را در ارتباط با زبان آموزان مورد بررسی قرار داده اند. از این رو، نقش عواطف مثبت به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است، به ویژه در مورد مدرسان زبان انگلیسی. پژوهش حاضر با میانجیگری جنسیت و تجربه تدریس سعی در بررسی تاثیر بهزیستی بر خودپنداره و توسعه حرفه ای دارد. بدین منظور 220 مدرس زبان انگلیسی مرد و زن مقطع مهارتی پیشرفته با حداقل 5 سال سابقه بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه بهزیستی PERMA توسعه یافته توسط باتلر و کرن (2016)، توسعه حرفه ای (PD) طراحی شده توسط افشار و قاسمی (2018) و پرسشنامه خودپنداره رابسون (SCQ) تهیه شده توسط رابسون (1989) بود. پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) و روایی (روایی محتوایی) پرسشنامه ها تضمین شد. داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از SPSS 24.0 و Amos 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که هیچ رابطه ساختاری معناداری بین بهزیستی و توسعه حرفه ای با میانجیگری جنسیت و تجربه تدریس وجود ندارد. یافته های این پژوهش پیامدهای نظری و عملی مهمی برای معلمان، روانشناسان مدارس، مربیان معلمان، طراحان برنامه درسی و پژوهشگران دارد.
  کلیدواژگان: بهزیستی، توسعه حرفه ای، خودپنداره، جنسیت، تجربه تدریس
 • زنگ رونگ وانگ* صفحات 497-508

  ضرب المثل، یکی از فرم های زبان است که هم از فرهنگ تاثیر می پذیرد و هم بر فرهنگ تاثیر می گذارد. به آسانی پیداست که ضرب المثل در متون مطبوعاتی، به ویژه در تیتر اخبار زبان فارسی و چینی زیاد به کار می رود، اما بعضی وقت ها با وجود ظاهر مشابه، کاربرد و پس زمینه آنها کاملا متفاوت است. ازاین رو تمرکز این تحقیق، مبتنی بر این سوال اصلی است که چطور در کلاس «خواندن متون مطبوعاتی»  ضرب المثل های فارسی را به غیرفارسی زبانان تدریس می کنیم. بر اساس مطالعات صورت گرفته، شباهت و تفاوت کاربرد، پس زمینه ضرب المثل های دو زبان و روش تدریس تحلیل و بررسی خواهد شد. هنگام خواندن اخبار دو کشور، به دلیل تفاوت های فرهنگی ممکن است میان خوانندگان سوءتفاهم پیش آید. به عنوان یک زبان آموز و مترجم باید روش ترجمه مناسب تر را انتخاب کنیم تا درک متقابل میان مردم دو کشور تقویت شود.چکیدهضرب المثل، یکی از فرم های زبان است که هم از فرهنگ تاثیر می پذیرد، و هم در فرهنگ تاثیر می گذارد. به آسانی پیداست که ضرب المثل در متون مطبوعاتی، به ویژه در تیتر اخبار زبان فارسی و چینی زیاد به کار می روند، اما بعضی وقتها کاربرد و پس زمینه ی آنها یکسان نیست. از این رو تمرکز این تحقیق، مبتنی بر این سوال اصلی است که چطور در کلاس «خواندن متون مطبوعاتی» ضرب المثل های فارسی را به غیر فارسی زبانان تدریس می کنیم. بر اساس مطالعات صورت گرفته، درباره ی کاربرد شباهت و پس زمینه های تفاوت دو زبان، روش تدریس ضرب المثل و فرهنگ مربوط به آنها و راه ترجمه ی مناسب تحلیل و بررسی خواهد شود.

  کلیدواژگان: آموزش زبان فارسی، ضرب المثل، متن مطبوعاتی، پس زمنیه ی زبان، روش تدریس زبان
|
 • HAMID AGHAJANI *, Solmaz Ghafari Pages 357-371
  Naturalization is a universal translation in which the translator benefits from a process of special creativity such as the use of criteria, appropriate metaphorical terms, completing sentences, substituting simple expressions for complex structures, increasing the meaning of words or changing them according to the meaning of the language. Makes translation normal. According to Baker, this approach tends to highlight the characteristics of the target language and follows the conventional patterns of that language. In this research, based on the model of Mona Baker and with a descriptive-analytical method, the types of naturalization in Reza Ameri's translation of the novel "Season of Emigration to the North" and the extent of his style in providing a legible translation of this novel have been evaluated. The result of the research shows that the translator, through naturalization, has brought the target text closer to the semantic horizon of the Persian-speaking reader in a way that makes the text legible by presenting words, syntax and natural style, he has provided a translation with individual coordinates and style. The result of the research shows that the translator, through naturalization, has brought the target text closer to the semantic horizon of the Persian-speaking reader in a way that makes the text legible by presenting words, syntax and natural style, he has provided a translation with individual coordinates and style.
  Keywords: universal translation, Normalisation, Season of Emigration to the North, Al-Tayyib Saleh, Reza Ameri
 • Soodeh Eghtesad *, Marzieh Mehrabi Pages 373-397
  This study investigates Iranian graduating French Language Teaching .Master's of Arts students’ self-perceived Technological Pedagogical Content Knowledge (T P A C K) to gain an insight into their preparation for their professional teaching career based on T P A C K’s seven sub-components, and understand the way in which their perceived T P A C K is related to the type of teaching training received, as well as prior teaching experiences. The data were collected through an electronic questionnaire (Baser et al, 2016), composed of 39 questions regarding T P A C K’s seven sub-components. Forty-eight Iranian pre-service French Language instructors responded to the questionnaire. Results indicated that in general, participants have a positive assessment of their T P A C K, although improvements could be made in certain areas, such as the use of technology in interactive and collaborative language teaching and learning. In addition, while there was no significant relationship between type of teacher-training received and pre-service instructors’ perceived T P A C K, participants with prior teaching experience demonstrated higher Pedagogical Knowledge (P K) and Content Knowledge, (C K), which seems to suggest that these two knowledge areas are best developed through on-the-field teaching experiences, alongside theoretical coursework.
  Keywords: TPACK, technology, French Language Teaching Students, Teaching experience, Iran
 • Samineh Poorsoti, Nader Assadi *, Hanieh Davatgari Asl Pages 399-422
  Over the last years, systemic functional and genre-based approaches have contributed elaborately to how genre is assumed and administered in textual analysis and language teaching. Applying these approaches to EFL settings can enhance teachers and learners’ understanding of the essence of language use and usage in different contexts. Teachers can administer these approaches in teaching and assessment of language skills and sub-skills based on particular content and genres. Thus, the purpose of this study is to investigate the way by which raters of expository texts written by advanced EFL learners make their scoring decisions using the framework proposed in this study. The analysis of the collected responses related to the interview demonstrated several main and secondary themes resulting from the thematic classification. The main themes included context of culture, context of situation, and lexico-grammatical features. Accordingly, context of culture was defined in terms of two secondary themes of semantic formatting and content formatting. The main them of context of situation is regarded in terms of field, tenor, and mode. Moreover, the final lexico-grammar theme was considered as ideational, interpersonal, and textual themes. These themes evidently fit in the framework and approaches developed by Halliday and Martin. The findings indicated that EFL teachers’ conceptualizations of grammar changed from a traditional sentence-level, form-focused viewpoint to a more functional comprehension working in interrelated manners across lexico-grammatical, discourse semantic, and generic structures of the texts. The findings are beneficial for EFL teachers and learners.
  Keywords: Systematic framework, interpretive texts, genre-based approach, systematic role-oriented grammar, writing skills
 • Mahdi Torkshavand, Morteza Shahmoradi, Majid Sharifi Rahnemo, Saeid Sharifi Rahnemo * Pages 423-437

  This research was designed to evaluate the impact of blended learning on students’ self-concept and academic engagement in Arabic course. The research methodology was a quasi-experiment study of a pre-test and post-test type with two groups. The study’s statistical population included all students of the upper secondary of the city of Kangavar, of which, 40 students were chosen as the research sample using the cluster sampling method. The research tools included the Self-Concept Questionnaire (SCQ) developed by Carl Rogers and the Academic Engagement Scale developed by Schaufeli et al. (2002). The reliability rates of the questionnaires were obtained using Cronbach’s alpha as 0.79 and 0.75, respectively. Their validities were also measured with the help of psychology professors and specialists in the fields of educational sciences and psychology and were approved after the necessary evaluations. The SPSS statistical analysis software, Ver. 24 was used to analyze the data in the descriptive analysis section (variance, standard deviation, skewness, and kurtosis) and the inferential analysis section (one-variable covariance analysis). The research findings revealed the significant impact of blended learning on students’ self-concept and academic engagement and their components (p < 0.01). The study results also showed that the blended learning (education) method enhanced the students’ self-concept and academic engagement. Hence, it was suggested to plan necessary measures to increase the use of the blended learning method aimed at improving other psychological factors of students.

  Keywords: Blended learning (education), self-concept, academic engagement, students, Arabic course
 • Prdis Qasemi, Sima Ferdowsi *, Najme Bahrami Pages 439-456
  Over the past decades, the language industry has benefited from computer-aided tools; although technology has not affected interpreting to the same extent as translation, some improvements have been made in that profession as well. The desire to avoid cognitive saturation has increased interest in computer-assisted tools and speech translation systems among interpreters. However, to better understand the function of these systems, it is necessary to study their performance, identify possible errors, and evaluate output data quality. Despite worldwide interest in detecting the role of technology in interpreting, the area of computer-assisted interpreting has been quite under-researched in Iran. Therefore, in an attempt to fill this gap, this study sought to evaluate Microsoft Translator speech translation performance. Since Microsoft Translator is a free and easily accessible translation tool. The researchers aimed to identify translation errors as well as recognizing the possible source of errors. To that end, corpora of political hearings addressed at United Nation sessions, their speech-to-text translations by Microsoft Translator, and a reference translation were created and analyzed. To find answers to the first research question, Microsoft Translator errors were detected and categorized based on the component responsible for generating the errors. The second question concerned the probable causes of errors. The findings showed that Internet access, time delay, manual function of the microphone, and speaking features could lead to translation errors. The findings of this research can be a starting point for future research in the field of computer-assisted interpreting.
  Keywords: Computer-assisted Interpreting, Conference Interpreting, Error Analysis, Microsoft Translator, Speech Translation System
 • Somaiyeh Molavi, Davud Kuhi *, Saeideh Ahangari Pages 457-476
  Along with the cognitive aspects of language learning, some other factors can explain the general failure/success of language education. Due to the dearth of attention to the emotional factors contributing to language learning in the field of EFL, it seems a thorny issue to study these factors. Scholars in the realm of psychology have considered negative emotions, such a sadness and anger, than to positive emotions in their psychological studies and these elements have been examined in relation to EFL learners. The role of positive emotions has not been investigated sufficiently, especially in terms of EFL teachers. To this end, 220 male and female EFL teachers of advanced proficiency level with at least 5 years of teaching experience were selected based on convenient sampling. The instruments included the well-being PERMA Questionnaire developed by Butler and Kern (2016), Professional Development (PD) designed by Afshar and Ghasemi (2018), and Robson Self-Concept Questionnaire (SCQ) developed by Robson (1989). The reliability (Cronbach’s alpha coefficient) and validity (content validity) of the questionnaires were ensured. The collected data was analyzed based on a correlation analysis and structural equation modeling using SPSS 24.0 and Amos 8. The obtained results revealed that there is a significant structural relationship between well-being and self-concept with the mediation of gender and experience. However, there is no significant structural relationship between well-being and professional development with the mediation of gender and experience. The findings of this study have important theoretical for teachers, school psychologists, teacher educators, curriculum designers and researchers.
  Keywords: gender, professional development, self-concept, Teaching experience, well-being
 • Wang Zhenrong Pages 497-508

  Proverb is a form of language that is influenced by culture and also influences culture. Proverbs are widely used in newspaper materials, especially in news headlines. However, due to different cultural backgrounds and contexts sometimes similar proverbs may have opposite meanings. This article will analyze the similarities and differences of Persian proverbs in the context of existing research, and explore how to teach Persian proverbs to non-native Persian speakers through newspaper reading courses. When reading news from different countries, readers may misunderstand the content due to cultural differences. As language learners and translators, it is essential to choose a more appropriate way of translation to enhance mutual understanding and reduce misunderstandings between the two nations.Proverb is a form of language that is influenced by culture and also influences culture. Proverbs are widely used in newspaper materials, especially in news headlines. However, due to different cultural backgrounds and contexts sometimes similar proverbs may have opposite meanings. This article will analyze the similarities and differences of Persian proverbs in the context of existing research, and explore how to teach Persian proverbs to non-native Persian speakers through newspaper reading courses. When reading news from different countries, readers may misunderstand the content due to cultural differences. As language learners and translators, it is essential to choose a more appropriate way of translation to enhance mutual understanding and reduce misunderstandings between the two nations.

  Keywords: persian language learning, prover, newpaper, Context, Teaching method