فهرست مطالب

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سال چهل و پنجم شماره 5 (پیاپی 167، آذر و دی 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ولی بهره ور، یدالله ابوالفتحی ممتاز*، سعید حسینی صفحات 389-401
  زمینه

  احساس تنهایی پدیده ای گسترده و فراگیر است و 50-25 درصد کل جمعیت بالای 65 سال را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی احساس تنهایی در سالمندان ایران است.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مقاله مروری است که با جستجو کلیدواژه های سالمند، تنهایی، انزوا، Loneliness، Elderly، Old age، Older people، feeling loneliness انجام شد. برای بازیابی مقالات به هر دو زبان فارسی و انگلیسی طی سال های 1385 تا 1400، تمام مطالعات مقطعی منتشر شده وارد مطالعه شدند. ارزیابی کیفیت مطالعات و استخراج داده ها با مطالعه متن کامل مقالات منتخب پس از تایید، با استفاده از چک لیست استراب (STROBE Checklists) مخصوص مطالعات مقطعی انجام شد و مقالاتی که کیفیت لازم را داشتند وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  در این پژوهش 128 مقاله در بررسی اولیه یافت شد. تعداد 26 مقاله پژوهشی پس از بررسی های اولیه وارد مطالعه شدند. مطالعه مقالات نشان داد که میانگین نمره احساس تنهایی در سالمندان بالاست و میانگین نمره احساس تنهایی در سالمندانی که در سرای سالمندی و دور از خانواده هستند نسبت به سالمندانی که در خانواده زندگی می کنند به دلیل نداشتن روابط اجتماعی بیشتر است.

  نتیجه گیری

    با توجه به نتایج مطالعات، میانگین نمره احساس تنهایی در سالمندان به خصوص در سالمندانی که در سرای سالمندی زندگی می کنند به نسبت بالاست، بنابراین ایجاد شرایط لازم جهت حفظ روابط اجتماعی سالمندان می تواند میزان احساس تنهایی در آنها را کاهش داده و از عواقب ناخوشایند احساس تنهایی در آنان پیشگیری کند.

  پیامدهای عملی: 

  با توجه به اهمیت ارتقا سلامت روان سالمندان، تقویت مشاوره های سالمندی، کاهش هزینه های درمانی و همچنین مشارکت دادن سالمندان در فعالیت های روزمره و گفتگو با گروه دوستان در جهت کاهش احساس تنهایی آنها توصیه می شود. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقا سطح آگاهی سیاست گذاران، مردم و خانواده های سالمندان در مورد تاثیر احساس تنهایی و اثرات آن بر سلامت روان سالمندان استفاده شود.

  کلیدواژگان: سالمندان، احساس تنهایی، ایران، مرور نظام مند
 • الهام کریمی ثالث، محمدرضا علیپور* صفحات 402-410
  زمینه

   مصرف رژیم غذایی پرچرب با رسوب چربی نابجا و بروز التهاب در پانکراس مرتبط است. ترانس چالکون یک چالکون ساده با اثرات محافظتی در برابر اختلالات متابولیکی ناشی از مصرف رژیم غذایی پرچرب است. بنابراین مطالعه برای اولین بار اثرات احتمالی این چالکون بر بیان واسطه های التهابی در پانکراس حیوانات تغذیه شده با امولسیون پرچرب را بررسی کرد.

  روش کار

   بیست و یک موش صحرایی نر به طور تصادفی به سه گروه کنترل: دریافت کننده تویین 80 (10%)، گروه :HFD دریافت کننده امولسیون پرچرب و تویین 80 (10%) و گروه HFD + Chalcone: دریافت کننده امولسیون پرچرب و ترانس چالکون تقسیم شدند. تیمارها به مدت 6 هفته انجام شد. سپس میزان بیان ژن های MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) و TNF-α (tumor necrosis factor-α) در پانکراس حیوانات تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب به روش Real-time PCR سنجش شد.

  یافته ها

   مصرف امولسیون پرچرب باعث افزایش بیان mRNA بیومارکرهای التهابی شامل TNF-α و MCP-1 در پانکراس موش های صحرایی شد و تیمار خوراکی با ترانس چالکون از بروز این تغییرات القا شده توسط امولسیون پرچرب جلوگیری کرد.

  نتیجه گیری

  ترانس چالکون از طریق اثرات ضد التهابی آن باعث حفاظت پانکراس موش های صحرایی نر در مقابل اختلالات ناشی از مصرف رژیم غذایی پرچرب می شود. 

  پیامدهای عملی

   به نظر می رسد که مصرف رژیم غذایی پرچرب، تولید واسطه های التهابی در پانکراس را افزایش می دهد. از طرفی، ترانس چالکون توانایی محافظت از پانکراس در برابر التهاب ناشی از مصرف رژیم غذایی پرچرب دارد.

  کلیدواژگان: پانکراس، ترانس چالکون، رژیم غذایی پرچرب، TNF-α، MCP-1
 • آنژلا حمیدیا، رومینا حمزه پور، سیده مریم زوار موسوی، فهمیه حق پناه، علی بیژنی، آرمان مسعودی* صفحات 411-424
  زمینه

  سرترالین یکی از رایج ترین مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی است. شیوع اختلال عملکرد جنسی در بین بیمارانی که از مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین استفاده می کنند برای زنان 40-45 و برای مردان 20-30 درصد است. یک راهکار برای جلوگیری از این عارضه جانبی، درمان ترکیبی با داروهایی مانند بوسپیرون و ریتالین است. هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی بوپروپیون و ریتالین بر اختلال عملکرد جنسی در بیماران مصرف کننده سرترالین بود.

  روش کار

    این کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور در سال 1397 انجام شد. پنجاه زن 20 تا 45 ساله واجد شرایط به طور هدفمند از درمانگاه های روانپزشکی بیمارستان های یحیی نژاد و روحانی بابل انتخاب شدند. از مصاحبه ساختار یافته برای غربالگری شرکت کنندگان از نظر اختلال افسردگی اساسی، مصرف سرترالین و اختلال عملکرد جنسی استفاده شد. همه شرکت کنندگان مقیاس تجربه جنسی آریزونا را تکمیل کردند و به طور تصادفی از طریق تصادفی سازی به گروه بوپروپیون و ریتالین تقسیم شدند. همه شرکت کنندگان یک ماه پس از مداخله، مجدد مقیاس را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر، تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   تمام پنجاه شرکت کننده (25 نفر در هر گروه) مطالعه را تکمیل کردند. میانگین سن افراد مورد بررسی، 5/64 ± 36/38 سال بود. میانگین کلی نمرات افراد مورد بررسی از پرسش نامه تجارب جنسی آریزونا، قبل از مداخله 3/14 ± 23/44 و پس از مداخله 4/92 ± 19/52 بود. تفاوت بین گروهی از نظر میانگین نمرات اختلال عملکرد جنسی و تمام گویه های آن در پیش آزمون (0/886=P) و پس آزمون (0/872=P) ناچیز بود. مقایسه درون گروهی نشان داد که میانگین نمره اختلال عملکرد جنسی در هر دو گروه به طور معناداری کاهش یافته است (0/001˂P).

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد اثربخشی بوپروپیون و ریتالین در کاهش قابل توجه اختلال عملکرد جنسی در بیماران مصرف کننده سرترالین یکسان است.

  پیامدهای عملی: 

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر و اثربخشی مشابه داروی بوپروپیون آهسته رهش و ریتالین در بهبود اختلال جنسی ناشی از سرترالین، به نظر می رسد ریتالین با توجه به اثربخشی در درمان، مصرف موردی راحت تر، مقرون به صرفه تر و جایگزین بهتری برای بوپروپیون در بهبود اختلال عملکرد جنسی در بیماران کاندید درمان با داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین باشد.

  کلیدواژگان: سرترالین، عوارض جانبی، اختلال عملکرد جنسی، ریتالین، بوپروپیون، مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین
 • مصطفی داود نتاج، محسن وکیلی صادقی*، نغمه ضیایی امیری، مجید نبی پور، همت قلی نیا آهنگر صفحات 425-434
  زمینه

  سمیت قلبی ناشی از فلوروپیریمیدین ها یک عارضه ناشایع اما بالقوه کشنده است.فراوانی آن در مطالعات قبلی 6/1 تا 19درصد بوده است. اما آمار دقیقی در ایران وجود ندارد. هدف این مطالعه تعیین میزان عوارض قلبی انفوزیون 5-فلویوراوراسیل است.

  روش کار

  این مطالعه آینده نگر در بیماران مبتلا به کانسرهای گوارشی که بیمارستان روحانی بابل تحت شیمی درمانی با رژیم های حاوی انفوزیون 24 ساعته 5-FU قرار گرفتند، انجام شد. بیماران با سابقه رادیوتراپی به قفسه سینه یا اپی گاستر یا ابتلا به بیماری کووید 19 در 6 هفته گذشته از مطالعه خارج شدند. هر بیمار در 2 دوره شیمی درمانی بررسی شد. در صورت بروز عارضه، بررسی های قلبی شامل معاینه، نوار قلب، اکوکاردیوگرافی و در صورت لزوم آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شد. توصیف و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 26 و با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون آماری دقیق فیشر در سطح معناداری 0/05 و کمتر انجام پذیرفت.

  یافته ها

  در شصت و یک بیمار، 122 دوره شیمی درمانی بررسی شد. سرطان زمینه ای در 32 بیمار، کانسر کولورکتال و در24 نفر، کانسر معده بود. در یازده دوره شیمی درمانی، تعداد هشت بیمار (13/11%) دچار عارضه قلبی شدند که شامل 7 مورد درد قفسه سینه و یک مورد هریک از عوارض انفارکتوس میوکارد، برادیکاردی، ادم ریوی حاد و پریکاردیت بوده است. چهار بیمار از 8 بیمار فقط در اولین نوبت، یک نفر فقط در دومین و سه بیمار در هر دو نوبت شیمی درمانی دچار عوارض شدند (0/004=P). میزان بروز عوارض در بیماران بدون سابقه بیماری قلبی 8/7 درصد و در بیماران با سابقه بیماری قلبی 26/7درصد (0/073=P)، در بیماران غیرسیگاری 10 درصد و در افراد سیگاری 30 درصد (0/084=P)، در بیماران غیردیابتی 10/6 درصد و در افراد دیابتی 21/4 درصد (0/294=P) گزارش شده است.

  نتیجه گیری

   عوارض قلبی در تزریق 24 ساعته داروی 5-فلویوراوراسیل شایع است. بیماری که یک بار دچار عارضه قلبی شود، احتمال بیشتری برای بروز عارضه در سیکل های بعدی دارد.

  پیامدهای عملی:

    از آنجاکه عارضه قلبی انفوزیون 24 ساعته فلویوراوراسیل، مخصوصا در بیماران با سابقه بیماری قلبی شایع است، مونیتورینگ قلبی این بیماران در طی بستری توصیه می شود.

  کلیدواژگان: فلوروئوراسیل، شیمی درمانی، سرطان، عوارض قلبی
 • صابر قادرپور، علی اکبر شکارچی، سارا رهبر، جواد اشرفی هلان، فریبا قیاسی* صفحات 435-446
  زمینه

  ورزش مقاومتی روشی است که برای افزایش قدرت و استقامت عضلانی طراحی شده است و می تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیکی مفید در سایر بافت ها شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات آسیب شناختی و ساختاری ورزش مقاومتی کوتاه مدت و بلند مدت بر روی بافت های مختلف موش های صحرایی نر شامل عضله مخطط قلبی، چهارسر ران، کبد، کلیه و بافت ریه بوده است.

  روش کار

  در این مطالعه 40 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه کنترل یک ماهه، کنترل چهار ماهه، ورزش یک ماهه و ورزش چهار ماهه تقسیم شدند. پس از دوره ورزش، حیوانات بیهوش شده و برای جداسازی بافت های مختلف کالبدشکافی شدند. سپس نمونه ها در محلول فرمالین قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل آماده شدند.

  یافته ها

   یافته های این مطالعه نشان داد که در پاسخ به ورزش، بافت کبد تغییرات هیستوپاتولوژیک قابل توجهی نشان نمی دهد. اما در بافت قلب پرخونی خفیف و افزایش اندازه سلول های عضلانی در گروه های ورزش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. در عضله چهارسر ران، هیپرتروفی در گروه ورزش یک ماهه به میزان کمتر و در گروه ورزش چهار ماهه به میزان بیشتری مشاهده شد. تفاوت معنی داری در قطر سلول های عضلانی عضله چهارسر ران بین گروه تمرین یک ماهه و چهار ماهه وجود داشت که نشان دهنده اثرات مفید ورزش طولانی مدت است. علاوه بر این، افزایش اندازه بافت پوششی لوله های ادراری در هر دو گروه ورزش مشاهده شد که نشان دهنده افزایش عملکرد کلیه در اثر ورزش است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که ورزش مقاومتی، به ویژه در صورت انجام طولانی مدت، می تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیکی مفید در بافت های مختلف شود. این مطالعه می تواند به درک بهتر از فواید ورزش کمک کند.

  پیامدهای عملی:

   تمرینات مقاومتی از طریق پرخونی، هیپرتروفی سلولهای عضلانی، هیپرتروفی بافت پوششی لوله های ادراری باعث بهبود کارایی قلب، کلیه و عضلات در تمرینات ورزشی به ویژه درازمدت می شوند.

  کلیدواژگان: آسیب شناختی، تمرین های مقاومتی کوتاه مدت، تمرین های مقاومتی طولانی مدت، قلب، عضله اسکلتی، کبد، کلیه، ریه
 • ندا دارایی، پروین سربخش، حسین اکبری، عباسعلی درستی*، اصغر محمدپوراصل صفحات 447-453
  زمینه

  شیوع بیماری کووید-19، بحرانی جهانی بوده که رعایت رفتارهای پیشگیرانه عموم مردم از راه های اصلی قطع زنجیره انتقال بیماری و رهایی از این بحران است. با این حال پیروی از اعمال پیشگیرانه می تواند تحت تاثیر وضعیت روانشناختی افراد قرار گیرد. هدف از پژوهش فعلی، بررسی میزان فراوانی استفاده از ماسک توسط عابرین پیاده و ارتباط آن با شیوع ابتلا به کووید 19 و میزان مرگ ناشی از آن در سطح شهر تبریز است.

  روش کار

  در این مطالعه مبتنی بر جمعیت، 6600 عابر پیاده به روش نمونه گیری متناسب چند مرحله ای در 9 منطقه تبریز از اول تا 31 خرداد ماه سال 1400 در شهر تبریز انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مشاهده جمع آوری شد. برای هر آزمودنی، جنس، سن تقریبی، استفاده از ماسک، نوع ماسک و استفاده صحیح یا نادرست ثبت شد. داده های ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید-19 برای شش ماه اول سال 1400، از سیستم نظارت سندرمیک یکپارچه (ISSS) استخراج شد.

  یافته ها

  شیوع کلی استفاده از ماسک صورت 8/56 درصد بود (فاصله اطمینان 95درصد: 95/57- 56/55). از 3421 مرد، 1599 نفر (7/46 درصد) (فاصله اطمینان 95درصد: 4/48-1/45) و از 3179 زن، 2147 نفر (5/67 درصد) (فاصله اطمینان 95 درصد: 2/69-9/65) از ماسک استفاده می کردند (P<0.001). همبستگی بین شیوع استفاده از ماسک و ابتلا 375/0=r (P=0.320) و مرگ و میر 219/0 (P=0.571) از نظر آماری معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  استفاده از ماسک در تبریز به خصوص در بین مردان و جوانان به نسبت کم است و بین استفاده از ماسک در عابران پیاده با ابتلا و مرگ ومیر ناشی از کووید-19 رابطه معناداری مشاهده نشد.

  پیامدهای عملی:

   طبق نتایج تحقیق، در مواقع اپیدمی بیماری لازم است حساسیت لازم در جمعیت عمومی به خصوص مردان و جوانان برای استفاده صحیح از ماسک ایجاد و آموزش ها و مداخلات لازم جهت افزایش استفاده از ماسک و اقدامات محافظتی انجام شود.

  کلیدواژگان: مرگ ومیر، بیماری، ماسک، کووید-19
 • امیرعلی جعفرنژاد گرو*، میلاد پیران حمل آبادی، معصومه نادرپور صفحات 454-461
  زمینه

  وزن های مختلف کفش بر مکانیک راه رفتن تاثیر می گذارد. بنابراین، هدف از این مطالعه تعیین تاثیر وزن کفش ورزشی بر فعالیت های عضلانی اندام تحتانی در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی در حین راه رفتن بود. فرض بر این بود که کاهش وزن کفش منجر به کاهش فرکانس عضلات منتخب در طول راه رفتن می شود.

  روش کار

  بیست مرد سالم و ورزشکار با سابقه بازسازی و بازتوانی پارگی رباط صلیبی قدامی داوطلب شرکت در این مطالعه شده و رضایت آگاهانه کتبی خود را برای شرکت در این مطالعه اعلام کردند. شرکت کنندگان مرد و از نظر بدنی فعال بودند. هر شرکت کننده سه بار تکلیف راه رفتن را در هر یک از شرایط سبک (جرم هر کفش 18 ± 150 گرم)، متوسط (18 ± 300 گرم) و سنگین (18 ± 450 گرم) به ترتیب و به صورت تصادفی انجام دادند و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب آنان در طی راه رفتن ثبت شد.

  یافته ها

   نتایج فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب نشان داد که افزایش وزن کفش به طور مستقیم با افزایش فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی ارتباط دارد، اما تنها در مرحله نوسان، فعالیت الکتریکی عضله ساقی قدامی کاهش یافته بود.

  نتیجه گیری

  وزن های مختلف کفش فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی و سرعت راه رفتن را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین کفش های سبک تر برای بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی توصیه می شود.

  پیامدهای عملی: 

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که کفش های سبک برای بیماران مبتلا به پارگی رباط صلیبی قدامی مفید هستند و استفاده از کفش های سبک وزن برای افراد با آسیب پارگی رباط صلیبی قدامی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: وزن کفش، الکترومایوگرافی، رباط صلیبی قدامی
 • معصومه اخلاقی*، کیارش کاظمی، سهیلا سبحانی صفحات 462-467

  در بیماری های چند سیستمی، بیماری های عفونی، بافت پیوندی و بدخیمی ها به طور عمده بررسی می شوند. در بیمار مطرح شده در این گزارش نیز - که زنی جوان با علایم تب، گلودرد، لنفادنوپاتی، ترومبوسیتوپنی، ادم صورت، بثورات گسترده و سردرد بود - افتراق بیماری از میان این سه دسته تشخیصی به دلیل تشابه رفتاری متعدد، در بررسی های تشخیصی بسیار چالش برانگیز بود. همچنین به دلیل این که ویروس اپشتین بار در ابتدا، سلول های لنفومونونوکلیر و سیستم رتیکولواندوتلیال را هدف قرار می دهد، تا رسیدن به تشخیص نهایی مونونوکلیوز عفونی زمان زیادی طی شد. مونونوکلیوز عفونی که در جامعه به طور عمده توسط اپشتین بار ویروس (EBV) ایجاد می شود ناشایع نیست. مورد مطرح شده در این مطالعه شباهت رفتاری بسیار زیادی با لوسمی لنفوبلاستیک حاد نشان داد که باعث طولانی شدن زمان و دشواری در تشخیص شد.

  پیامدهای عملی

  سیر بالینی بیماران مونونوکلیوز عفونی و داده های هیستوپاتولوژیک آنها معمولا متمایز نیستند، بنابراین آزمایش اولیه برای مونونوکلیوز عفونی ناشی از ویروس اپشتین بار همواره توصیه شده و این مقاله به پزشکان در مواجهه با موارد مشابه کمک زیادی خواهد کرد.

  کلیدواژگان: مونونوکلئوز عفونی، لوسمی لنفوبلاستیک حاد، ویروس اپشتین بار
|
 • Vali Bahrevar, Yadollah Abolfathi Momtaz*, Saeed Hosseini Pages 389-401
  Background

  Feeling loneliness is a prevalent phenomenon, affecting 25-50% of the population over 65 years old. The present study aimed to investigate feeling lonely in the elderly in Iran.

  Methods

  This review study was conducted by searching the keywords elderly, loneliness, isolation, elderly, old age, older people, and feeling loneliness. We retrieved all published cross-sectional articles in Persian and English languages from 2006 to 2021. Evaluation of the quality of the studies and data extraction was done by reading the full texts of the selected articles, using the STROBE Checklists for cross-sectional studies. Articles that had the required quality were included in the study.

  Results

  In this research, 128 articles were found in the initial review. A total of 26 articles were included in the study after preliminary reviews. According to the studies, the average score of loneliness in the elderly was high. Also, due to the lack of social relations, the average score of loneliness in the elderly staying in nursing homes and far from their families was higher than the elderly living in the family. Conclusion. The average loneliness score among the elderly, especially those living in nursing homes, was relatively high. Creating the necessary conditions to maintain social relationships among the elderly can reduce their level of loneliness and prevent the adverse consequences of loneliness in them.

  Practical Implications: 

  Considering the importance of improving the mental health of the elderly, it is recommended to strengthen the counseling of the elderly, reduce treatment costs, and also involve the elderly in daily activities and talk with a group of friends to reduce their loneliness. The results of this research can be used to improve the level of awareness of policymakers, people, and families and increase the mental health of the elderly.

  Keywords: Elderly, feeling loneliness, Iran, Systematic Review
 • Elham Karimi-Sales, MohammadReza Alipour* Pages 402-410
  Background

   High-fat diet (HFD) intake is linked to ectopic fat deposition in the pancreas. It also causes pancreatic inflammatory lesions. trans-Chalcone is a simple chalcone with protective effects against HFD-induced metabolic disorders. This study, for the first time, explored the possible effects of this chalcone on high-fat emulsion-induced pancreatic abnormalities in rats.

  Methods

   Twenty-one male rats were randomly assigned into three groups: control (received 10% tween 80); HFD (received high-fat emulsion + 10% tween 80); and HFD + chalcone (received high-fat emulsion + trans-chalcone). Real-time PCR was used to assess pancreatic mRNA expression levels of monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and tumor necrosis factor α (TNF-α) in the pancreas of all rats.

  Results

   High-fat emulsion increased the mRNA expression levels of inflammatory biomarkers, including TNF-α and MCP-1 in the pancreas of rats, and treatment with trans-chalcone prevented these high-fat emulsion-induced changes.

  Conclusion

   trans-Chalcone can protect the pancreas of male rats against HFD-induced abnormalities through its anti-inflammatory effects.

  Practical Implications: 

  It seems that consumption of HFD up-regulates the production of inflammatory mediators in the pancreas. On the other hand, trans-chalcone can ameliorate HFD-related pancreatic inflammation.

  Keywords: Pancreas, trans-Chalcone, High-Fat Diet, TNF-α, MCP-1
 • Angela Hamidia, Romina Hamzehpour, Seyedeh Maryam Zavarmousavi, Fahimeh Haghpanah, Ali Bijani, Armon Massoodi* Pages 411-424
  Background

   Sertraline is one of the most commonly used selective serotonin-reuptake inhibitors for patients with major depressive disorder. The prevalence of sexual dysfunction among patients who use selective serotonin-reuptake inhibitors is 40%–45% for women and 20%–30% for men. A strategy to prevent this side effect is combination therapy with medications such as buspiron and Ritalin. The aim of this study was to compare the effects of bupropion and Ritalin on sexual dysfunction among patients who use sertraline.

  Methods

   This single-blind randomized controlled trial was conducted in 2018. Fifty eligible women aged 20–45 years old were purposefully selected from the psychiatric clinics of Yahyanejad and Ruhani hospitals, Babol, Iran. Structured interview was used to screen participants for major depressive disorder, sertraline use, and sexual dysfunction. All participants completed the Arizona Sexual Experience Scale and were randomly allocated to the bupropion and the Ritalin group through block randomization. All participants re-completed the Scale one month after the intervention. Data were analyzed through SPSS software by repeated measure analysis of variance.

  Results

   All fifty participants (25 in each group) completed the study. The mean of participants’ age was 36.38±5.64 years and the mean score of their sexual dysfunction was 23.44±3.14 at pretest and 19.52±4.92 at posttest. Between-group differences respecting the mean scores of sexual dysfunction and all its items were insignificant both at pretest (P= 0.886) and posttest (P= 0.872). However, within-group comparisons revealed that the mean score of sexual dysfunction significantly decreased in both groups (P<0.001).

  Conclusion

   This study concludes the same efficacy of sustained release bupropion and Ritalin in significantly reducing sexual dysfunction among patients who used sertraline.

  Practical Implications: 

   According to the results of the present study and the similar efficacy of slow-release bupropion and Ritalin in improving sexual dysfunction caused by sertraline, it seems that Ritalin, due to its effectiveness in treatment, is an easier drug to use. It is more cost-effective and a better alternative to bupropion in improving sexual dysfunction in patients who are candidates for treatment with serotonin- reuptake inhibitors.

  Keywords: Sertraline, Side effect, Sexual dysfunction, Ritalin, Bupropion, Selective serotonin-reuptake inhibitors
 • Mostafa Davoodnataj, Mohsen Vakili Sadeghi*, Naghmeh Zieaie Amiri, Majid Nabipour, Hemmat Gholinia Ahangar Pages 425-434
  Background

  Cardiotoxicity caused by fluoropyrimidines is an uncommon but potentially fatal complication. Its frequency has been 1.6 to 19% in previous studies. But there are no accurate statistics in Iran. The aim of this study was to determine the rate of cardiac complications of 5-fluorouracil (5-FU) infusion.

  Methods

  This prospective study was conducted in patients with gastrointestinal cancers who underwent chemotherapy with regimens containing 24-hour infusion of 5-FU at Rohani Hospital of Babol. Patients with a history of radiation therapy to the chest or epigastrium or suffering from COVID-19 disease in the last 6 weeks were excluded from the study. Each patient was examined in 2 cycles of chemotherapy. In case of complications, cardiac examinations including examination, electrocardiogram, echocardiography and if necessary, coronary angiography were done. Data analysis was done with SPSS 26 software using descriptive indices and Fisher exact test (significance≤0.05).

  Results

   In sixty one patients, 122 courses of chemotherapy were evaluated. Underlying cancer was colorectal cancer in 32 patients, stomach cancer in people. Eight patients (13.11%) had cardiac complication, in eleven chemotherapy cycles, included 7 cases of chest pain and one case of each of complications of myocardial infarction, pulmonary edema and pericarditis. Four out of 8 patients suffered from complications only in the first round, one only in the second round and three patients in both rounds of chemotherapy (P=0.004).The incidence rate of complications in patients without a history of heart disease was 8.7% and in patients with a history of heart disease 26.7%(P=0.073), in non-smokers 10% and in smokers 30%(P=0.084). It was 10.6% in non-diabetic patients and 21.4% in diabetic patients (P=0.294).

  Conclusion

   Cardiac complications are common in 24-hour injection of 5-fluorouracil. A patient who has a heart complication once, might have a higher probability of having a complication in the next cycles.

  Practical Implications:

  Due to the high prevalence of cardiac complications of 24-hour floururacil infusion, especially in patients with a history of heart disease, careful cardiac monitoring during hospitalization is recommended.

  Keywords: Fluorouracil, Chemotherapy, Neoplasms, Cardiotoxicity
 • Saber Ghaderpour, AliAkbar Shekarchi, Sara Rahbar, Javad Ashrafi helan, Fariba Ghiasi* Pages 435-446
  Background

    Resistance exercise is a method designed to increase muscle strength and endurance, leading to beneficial physiological changes in various tissues. The aim of this study is to investigate the pathological and structural effects of short-term and long-term resistance training on various tissues of male rats, including cardiac striatum, quadriceps, liver, kidney, and lung tissue.

  Methods

   Forty male Wistar rats were randomly divided into four groups: one-month control, four-month control, one-month exercise, and four-month exercise. After the exercise period, the animals were anesthetized and dissected to separate various tissues, which were then treated with formalin and prepared for analysis.

  Results

    The study findings showed that liver tissue did not show significant histopathological changes in response to exercise. However, in the heart tissue, mild hyperemia and hypertrophy of muscle cells were observed in the exercise groups compared to the control groups. In the quadriceps muscle, hypertrophy was observed to a lesser extent in the one-month exercise group and to a greater extent in the four-month exercise group. There was a significant difference in the diameter of the muscle cells of the quadriceps muscle between the one-month and four-month exercise groups, indicating the beneficial effects of long-term exercise. Additionally, an increase in the size of the epithelial tissue of the urinary tubes was observed in both exercise groups, which indicates an increase in kidney function due to exercise.

  Conclusion

   Overall, the results of this study show that resistance exercise can lead to beneficial physiological changes in various tissues, especially with long-term exercise. Understanding these changes can increase our knowledge about the benefits of exercise.

  Practical Implications:

  Resistance exercises, through actions such as hyperemia, hypertrophy of muscle cells, and hypertrophy of the epithelial tissue of urinary tubes, improve the efficiency of the heart, kidneys and muscles during sports exercises, especially with long-term exercise.

  Keywords: Histopathological changes, Short-term resistance exercises, long-term resistance exercises, Heart, Skeletal muscle, Liver, Kidney, Lung
 • Neda Daraee, Parvin Sarbakhsh, Hossein Akbari, Abbasali Dorosti*, Mohammadpoorasl Asghar Pages 447-453
  Background

  Using personal protective equipment, including masks, is one of the most important ways to prevent coronavirus disease 2019 (COVID-19). The aim of this study was to estimate the prevalence and pattern of mask use and its association with COVID-19-related morbidity and mortality in different areas of Tabriz, Iran.

  Methods

  In this population-based study, 6,600 pedestrians were selected by multi-stage proportional sampling method in nine areas of Tabriz in 2021. The data was collected using the observation method. For each participant, we recorded gender, approximate age, mask usage, type of mask, and correct or incorrect use. The data of COVID-19-related morbidity and mortality for six months (from 21 March 2021 to 22 September 2021) were obtained from the Integrated Syndromic Surveillance System (ISSS).

  Results

  The overall prevalence of facial mask use was 56.8% (95% CI: 55.56 – 57.95). Out of 3,421 men, 1,599 (46.7%; 95% CI: 45.1-48.4) and out of 3,179 women, 2,147 (67.5%; 95% CI: 65.9-69.2) were used face mask (P<0.001). The correlations between mask use and morbidity (r=0.375, P=0.320) and mortality (r=0.219, P=0.571) rates were not statistically significant.

  Conclusion

  The percentage of using face masks in Tabriz was relatively low, especially among males and young people. Also, there was no significant relationship between COVID-19 morbidity and mortality and mask use.

  Practical Implications:

  The results of the present study showed that the percentage of mask use in men and the youth was relatively low. In times of disease epidemics, it is necessary to create the necessary sensitivity in these groups and to carry out the necessary training and interventions to increase the use of masks and protective measures.

  Keywords: Mortality, Morbidity, Masks, ژovid-19
 • AmirAli Jafarnezhadgero*, Milad Piran Hamlabadi, Masoumeh Nader pour Pages 454-461
  Background

  Different shoe weights affect walking mechanics. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of sport shoe weight on lower extremity muscle activities in athletes with anterior cruciate ligament reconstruction during walking. It was hypothesized that reduced shoe weight results in decreased frequency content of selected muscles during walking.

  Methods

  Twenty healthy males and athletes with ACL reconstruction volunteered and gave their written informed consent to participate in this study. Participants were male and physically active. Each participant performed three walking trials in each of the light (mass per shoe: 150 ± 18 g), medium (300 ± 18 g), and heavy (450 ± 18 g) conditions in a randomized order and electromyography were analyzed during shod walking.

  Results

  EMG results showed that the increase in shoe weight was directly related to the increase in electrical activity of the muscles, but only in the swing phase was the electrical activity of the TA muscle decreased.

  Conclusion

    Different shoe weights affect the electrical activity of the muscles and the walking speed. Therefore, lighter weight shoes are recommended for patients with ACL.

  Practical Implications: 

  The results of this study show that light shoes are useful for patients with anterior cruciate ligament rupture and the use of lightweight shoes is recommended for people with anterior cruciate ligament rupture.

  Keywords: Shoes weight, EMG, ACL
 • Maassoumeh Akhlaghi*, Kiarash Kazemi, Soheila Sobhani Pages 462-467

  The three primary differential diagnoses for a patient with systemic and hematological involvements (fever, lymphadenopathy, and hepatosplenomegaly), skin rashes, and sore pharynx are infections, connective tissue diseases, and malignancies. In this case report, we discuss possible illusory similarities between these categories that can aid in the diagnostic workup of primary care physicians.

  Practical Implications:

  The clinical course of (Infections mononncleosis, MI) patients with and their histopathological data rarely differ; Therefore, early testing for IM caused by EBV is recommended. This article will help physicians face similar cases

  Keywords: Infectious mononucleosis, Acute lymphoblastic leukemia, Epstein-Bar Virus