فهرست مطالب

دو ماهنامه سلامت کار ایران
سال بیستم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1402)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فرید نورمحمدان* صفحات 1-5

  میزان و کیفیت استفاده از خدمات درمانی برای تمامی سطوح بازنشستگان بیمه صندوق تامین اجتماعی یکسان است.در صورتی که برخی بابت خدمات درمانی یکسان هزینه کمتری پرداخت می کنند و گروهی دیگر هزینه ای به مراتب بالاتر. و این در حالی است که بازنشستگان عمدتا از دو مقوله ی معیشت و درمان ناراضی هستند،آن هم در زمان شیوع بیماری های نوپدید و  فراگیر همانند کرونا ویروس (COVIDE19) که بدون شک تاثیری بیش ار پیش بر سلامت بازنشستگان خواهد داشت.در صورتی که عدالت بیمه ای ایجاب  می نماید جهت دریافت خدمات درمانی یکسان، برای هر فرد حق  بیمه ای متفاوتی منظور نگردد و تمامی بازنشستگان به میزان مشخصی کسورات حق بیمه را پرداخت نمایند.

  کلیدواژگان: بازنشستگان، حق سلامتی، بیمه تامین اجتماعی
 • ایرج علیمحمدی، حسین ابراهیمی، جمیله ابوالقاسمی، سید حسین طباطبایی*، مژگان نورائی صفحات 6-15
  زمینه و هدف

  شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه عوامل ایجاد کننده حواس پرتی و عدم توجه راننده یکی از دلایل اصلی تصادفات وسایل نقلیه است. یکی از عواملی که می تواند بر عملکرد رانندگی افراد تاثیر داشته باشد، ارسال پیامک است. هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر نوشتن پیامک بر عملکردهای رانندگی با استفاده از شبیه ساز رانندگی است.

  روش بررسی

  این مطالعه بر روی 80 نفر از دانشجویان با محدوده سنی 20 تا 40 سال و با استفاده از شبیه ساز کلاس 2 انجام شد. برای بررسی عملکرد رانندگان از متغیر های زمان واکنش، انحراف عرضی خودرو و کنترل سرعت در دو حالت رانندگی بدون نوشتن پیامک و رانندگی در حال نوشتن پیامک استفاده شد. سناریو اصلی مطالعه شامل رانندگی به مسافت 20 کیلومتر در یک بزرگراه بود.

  یافته ها

  میانگین انحراف عرضی لحظه ای خودرو برای رانندگان در دو مرحله بدون نوشتن پیامک و نوشتن پیامک به ترتیب برابر 88/0 و 36/1 متر به دست آمد که از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی دار بود (001/0>P). همچنین میانگین زمان واکنش برای رانندگان در دو مرحله بدون نوشتن پیامک و نوشتن پیامک به ترتیب برابر 23/1 و 52/1 ثانیه به دست آمد که از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی دار بود (001/0>P). همچنین میانگین سرعت برای رانندگان در دو مرحله به ترتیب برابر 12/35 و 04/34 متر بر ثانیه بود که از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی دار بود (020/0= P). 

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که نوشتن پیامک در حین رانندگی باعث تاثیر منفی بر عملکرد رانندگی می شود. نتایج این مطالعه پیامدهای مستقیمی برای رانندگانی دارد که درگیر این نوع رفتارهای منحرف کننده درحین رانندگی هستند، لذا داشتن آگاهی از تاثیر استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی بر عملکرد رانندگی امری مهم و ضروری در بین رانندگان می باشد

  کلیدواژگان: رانندگی اتومبیل، نوشتن پیامک، انحراف عرضی خودرو، زمان واکنش
 • فاطمه حاجی حسینی، حمید شریف نیا، رقیه نظری*، زهرا بهشتی، نوشین موسی زاده صفحات 16-26
  زمینه و هدف

  تبعیت از رفتارهای پیشگیرانه بهترین روش کنترل کننده ی گسترش ویروس کووید-19 در دانشجویان پرستاری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی پیش بینی تبعیت دانشجویان پرستاری از رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به ویروس کووید-19 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی  انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر، در سال 1399، با مشارکت 225 دانشجوی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی  مازندران با روش در دسترس و با استفاده از لینک گوگل فرم در فضای مجازی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با روش کمی و کیفی به دست آمد. داده ها با آمار توصیفی و همچنین پیش بینی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی، با رگرسیون ساده و تعدیل شده انجام شد.

  یافته ها

  میانگین نمره تبعیت دانشجویان پرستاری از رفتارهای پیشگیری از ابتلا به کووید- 19 ، (5/4 =SD) 39 بود. رگرسیون تک متغیره نشان داد، متغییر های سن (001/0 > P) ، جنسیت (001/0 > P) ، مقطع تحصیلی (001/0 > P) ، وضعیت اقتصادی (015/0=P) راهنمای عمل (001/0 > P) ، منافع درک شده (001/0 > P)  و خود کارآمدی (002/0 =P)  پیش بینی کننده تبعیت از رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید19 بودند.  در رگرسیون چند متغییره فقط متغییرهای  جنسیت (001/0 > P) ، راهنمای عمل (032/0 =P) و منافع درک شده (033/0)  به عنوان پیش بینی کننده نهایی باقی ماندندکه در مجموع 6/22 درصد از تغییرات را بینی کردند.

  نتیجه گیری

  نتایج، جنسیت، راهنمای عمل و منافع درک شده را به عنوان پیش بینی کننده نهایی رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19نشان داد. بر این اساس، کاربست مدل اعتقاد بهداشتی به عنوان یک راهنمای مناسب، در پیشگیری و کنترل بیماریهایی مانند کووید-19 در دانشجویان پرستاری توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تبعیت، دانشجویان پرستاری، ویروس کووید-19، مدل اعتقاد بهداشتی
 • موسی جباری، محمد مصیبی، مهناز صارمی، داود اسکندری*، پروین سپهر صفحات 27-45
  زمینه و هدف

  همواره در سیستم های پیچیده، خطای انسانی به عنوان یک عامل موثر در اکثر حوادث شناسایی شده است. در صنعت نیروگاهی حوادث مختلف بدلیل خطای انسانی به وقوع می پیوندد و ضمن تاثیر بر روی پایداری شبکه برق کشور می تواند موجب بروز خسارات مالی و جانی شود. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی خطای انسانی بهره برداری یک نیروگاه گازی V94.2 با تکنیک HEART فازی می باشد.

  روش بررسی

  ابتدا کلیه وظایف گروه بهره برداری نیروگاه با تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (HTA) به وظایف زیر مجموعه شکسته شد و سپس با استفاده از تکنیک HEART نوع وظیفه و شرایط افزایش دهنده خطا (EPC) استخراج گردید. سپس احتمال خطای انسانی با استفاده از منطق فازی در تکنیک HEART محاسبه شد.

  یافته ها

  اکثر وظایف در گروه D (انجام کار نسبتا ساده) دسته بندی عمومی وظایف HEART قرار گرفتند. در بیش از 98 درصد وظایف "چک نکردن کافی" بعنوان یکی از شرایط افزایش دهنده خطا در نظر گرفته شد و بیشترین تکرار را در بین شرایط افزایش دهنده خطا به خود اختصاص داد. در بین کل فعالیت "بررسی باز بودن سکسیونر ارت ترانس تغذیه داخلی" بیشترین احتمال خطای انسانی را داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به شرایط افزایش دهنده خطای تخصیص داده شده در این مطالعه و اقدامات کنترلی تعریف شده برای وظایف دارای احتمال خطای انسانی بالا، بازآموزی و توجیه اپراتورها و توجه به دستورالعمل های کاری مهمترین اقدامات جهت پیشگیری از بروز خطای انسانی در نظر گرفته شد.

  کلیدواژگان: خطای انسانی، منطق فازی، HEART، نیروگاه
 • سجاد مظفری، مجید بیاتیان، نانهانگ شی ای، منیره خادم، امیر عباسی گرمارودی، خسرو اشرفی، جمال الدین شاه طاهری* صفحات 46-62
  زمینه و هدف

  با توجه به فقدان مدل توکسیکوکینتیکی مبتنی بر شواهد فیزیولوژیکی (PBTK) برای ارزیابی میزان دوز داخلی (مواجهه سیستمیک) و پیش بینی مقادیر دفع ادراری نشانگر بیولوژیکی MDI، در این مطالعه سعی شده است با استفاده از تیوری بیزین و اطلاعات موجود یک مدل توکسیکوکینتیکی برای پیش بینی دزیمتری MDI در بدن ارایه گردد و از نتایج به دست آمده جهت ارزیابی ریسک مواجهه با آن استفاده نمود.

  روش بررسی

  در این مطالعه به منظور ارزیابی دوز داخلی و پتانسیل مواجهه با MDI، با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترها، تغییرپذیری افراد در جمعیت یک مدل PBTK توسعه و با روش تحلیل بیزین با زنجیره مارکوف مونته کارلو (MCMC) کالیبره شد. ارزیابی ریسک مواجهه شغلی از طریق تکنیک دوزیمتری معکوس به وسیله داده های پایش بیولوژیکی متیلن دی آنیلین (MDA) به عنوان نشانگر بیولوژیکی MDI در افراد مواجهه یافته با غلظت های نامعلوم از MDI انجام شد. به نحوی که مقادیر برآورده شده مواجهه خارجی جهت پی بردن به ریسک ایجاد آسیب با مقدار حد مجاز مواجهه مقایسه گردید.

  یافته ها

  پارامترهای مجهول در مطالعه حاضر با نتایج MCMC هم گرا شده (83/1>) کالیبره و به دست آمدند. نتایج مدل PBTK نشان داد، الگو و مقدار دفع ادراری 4,4`-MDA پیش بینی شده در واحد زمان در سطح اطمینان 95% نزدیک به مقادیر تجربی برآورد شده است (9/0 = R2). نتایج دوزیمتری معکوس نشان داد هردو نفر ارزیابی شده، مواجهه سیستمیک بیشتری نسبت به مقدار NOAE تجربه نموده بودند. به نحوی در شخص A میزان غلظت مواجهه (انحراف معیار)، (856/0) 58/1  و در شخص B میزان غلظت مواجهه (انحراف معیار)، (705/0) 005/1 ug/l بوده است.

  بحث و نتیجه گیری

  به وسیله مدل توسعه یافته می توان دوز داخلی اندام های بدن را برآورد نمود و به ریسک مواجهات شغلی از طریق انجام دوزیمتری معکوس به وسیله داده های پایش بیولوژیکی و برآورد میزان غلظت مواجهه خارجی با MDI پی برد.

  کلیدواژگان: مدل توکسیکوکینتیکی فیزیولوژیکی، ارزیابی ریسک مواجهه، متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات، استنتاج بیزین
 • اعظم غفاری باغستانی، علی اکبر سلیمانیان*، طیبه رحیمی پردنجانی صفحات 63-77
  زمینه و هدف

  بی توجهی به خشونتخانگیبه عنوان یک آسیب اجتماعی جدی، می تواند زیان های جبران ناپذیری به جامعه وارد کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری بهزیستی فردی در رابطه بین استانداردهای زندگی مشترک و خشونت خانگی در کارکنان بیمارستان های شهر بجنورد می باشد.

  روش بررسی

  طرح پژوهش همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری بود. نمونه شامل 250 نفر از کارکنان متاهل بیمارستان های شهر بجنورد بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه اختصاصی رابطه (ISRS)، پرسشنامه بهزیستی عمومی (GWB) و پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض (CTS2) را تکمیل نمودند. برای آزمودن الگوی پیشنهادی، روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از رویکرد دو مرحله اندرسون و گریبینگ و با کمک نرم افزار  AMOS- 24و  SPSS- 24به کار برده شد و برای بررسی معناداری اثرات غیر مستقیم، روش بوت استروپ به کار گرفته شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد الگوی پیشنهادی از برازندگی خوبی برخوردار است. استانداردهای زندگی مشترک و بهزیستی فردی رابطه معنی داری با خشونت خانگی دارند. همچنین اثر میانجی گری بهزیستی فردی در رابطه بین استانداردهای زندگی مشترک و خشونت خانگی مورد تایید قرار گرفت (0001/0 <P).

  بحث و نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نقش واسطه ای بهزیستی فردی را در رابطه بین استانداردهای زندگی مشترک و خشونت خانگی را نشان داد. بنابراین مداخلات زوج درمانی می توانند با تکیه بر استانداردهای زندگی مشترک و نیز آموزش به زوجین برای تقویت بهزیستی فردی، خشونت خانگی را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: استانداردهای زندگی مشترک، بهزیستی فردی، خشونت خانگی، کارکنان، بیمارستان
 • حمیدرضا دانش ناری*، سید حسین حسینی، رفیع الله عظیمی صفحات 78-91
  زمینه و هدف

  با وجود آن که کنوانسیون های بین المللی و نظام نام های رفتاری در محیط های کاری، احترام به زنان را در بستر شغلی به رسمیت شناخته اند، اما آزار و اذیت زنان در محیط کار یکی از مسایل مهمی است که مورد توجه سازمان های دولتی و خصوصی به ویژه فعالان حقوق بشری و حقوق زن قرار گرفته است. با توجه به آن که، آزار و اذیت زنان در محیط کار، از یک سو، امنیت شغلی آن ها را با خطر مواجه می کند و از سوی دیگر، پیامدهای زیان باری را به بار می آورد، بررسی جرم شناختی عوامل آزار زنان در محیط کار از مسایل مهم در رویکردهای جنسیت محور تلقی می شود. با این حال، چون وضعیت زنان در محیط های کاری در کشورهای مختلف متفاوت است، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل آزار و اذیت زنان در محیط کار در بیمارستان لقمان حکیم شهر هرات افغانستان است.

  روش بررسی

  جامعه آماری این پژوهش، کارکنان بیمارستان لقمان حکیم هستند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 151 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به عنوان حجم نهایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته با تاکید بر شش متغیر اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بود که روایی صوری، محتوایی و سازه و پایایی آن تایید شد. برای بررسی رابطه میان متغیرها و آزار و اذیت زنان در بیمارستان لقمان حکیم از آزمون تی تک متغیره و برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از آزمون تی تک متغیره نشان داد که هر شش متغیر یاد شده با آزار و اذیت زنان در محیط بیمارستان لقمان حکیم رابطه مستقیم و معنادار دارد. با این حال، یافته های آزمون فریدمن ثابت کرد که از میان متغیرهای شش گانه عامل حقوقی در رتبه اول و متغیر اقتصادی در رتبه آخر قرار دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به ساختارهای موجود در جامعه افغانستان، به نظر می رسد که طیف متنوعی از عوامل مختلف در بروز آزار و اذیت زنان در محیط کار موثر است. این امر که نشات گرفته از ساختارهای فرهنگی در این کشور است، از یک سو، موید فرهنگ مردسالاری در این جامعه است و از سوی دیگر، خلاهای حقوقی در زمینه حمایت از زنان را نشان می دهد. به عبارت دقیق تر، وجود نگرش های مردانه در محیط های کاری، آزار و اذیت زنان را به رسمیت می شناسد. هم زمان، فقدان جرم انگاری مستقل آزار و اذیت زنان در محیط کار در نظام کیفری افغانستان، یک خلا حقوقی محسوب می شود که می تواند به تداوم هژمونی مردانه کمک کند.

  کلیدواژگان: آزار زنان، محیط کار، استبداد اداری، هژمونی، فرهنگ
 • وجیهه آرمان مهر، علی اکبر مجدی*، عبدالجواد خواجوی، معصومه امیری دلویی، محمدحسین اسماعیل زاده صفحات 92-105
  زمینه و هدف

  هدف مطالعه حاضر ارزیابی تاب آوری سازمانی و فردی کارکنان یک مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد در پاندمی کرونا بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی ابتدا تاب آوری روان شناختی 300 نفر از کارکنان بیمارستان با استفاده از پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش دوم مطالعه، میزان تاب آوری بیمارستان علامه بهلول گنابادی با یک پرسشنامه رواسازی شده، توسط 55 نفر از اعضای کمیته بحران، اعضای چارت فرماندهی حادثه بیمارستانی و مدیران بیمارستان اندازه گیری شد. توصیف و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار IBM-SPSSv2 انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی پاسخگویان به پرسشنامه تاب آوری فردی و تاب آوری سازمانی به ترتیب 38.98 و 37.7 سال و میانگین سابقه کاری آنان 9.22 و 12.93 سال بود. میانگین امتیاز تاب آوری سازمانی 60/21±34/158 (با دامنه 46 تا 230) بود که در محدوده متوسط قرار داشت. در بین ابعاد تاب آوری سازمانی، میانگین سازگاری ظرفیتی بالاترین رقم را نشان داد. میانگین امتیاز تاب آوری فردی کارکنان 92/11±04/66 (با دامنه0 تا 100) بود که آن هم در محدوده متوسط قرار داشت. همچنین بین ارزیابی تاب آوری سازمانی و تحصیلات کارکنان (035/0=P)، سابقه کاری (025/0=P) و گروه های شغلی (040/0=P) رابطه معناداری وجود داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  بنظر می آید موفقیت در طراحی و اجرای مداخلات به منظور ارتقاء تاب آوری بیمارستان، مستلزم رویکردی یکپارچه به ابعاد مختلف تاب آوری در بیمارستان اعم از فردی، سازمانی، برون سازمانی و ارتباط بین آن ها باشد.

  کلیدواژگان: تاب آوری سازمان، تاب آوری روان شناختی، بیمارستان، پاندمی، کووید19
 • فردین مهرابیان، محمدسیمین جورشری، معین زمانی، علی سبحانی درگاه، یاسمن برقعی، آسیه عشوری*، محمد اسدیان راد صفحات 106-120
  زمینه و هدف

  پرستاران از مهمترین عناصر نظام مراقبت سلامت هستند که در دوران پاندمی کووید-19، در شرایط استرس زا قرار گرفته اند. هدف این مطالعه تعیین شیوع و منبع استرس شغلی پرستاران و شناسایی عوامل مرتبط با آن در این دوران می باشد. 

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی بر روی392 پرستار شاغل در مراکز آموزشی-درمانی شهر رشت در  دی تا اسفند سال 1399با نمونه گیری تصادفی-طبقه ای، انجام شد. اطلاعات جمعیت شناختی و استرس شغلی (پرسشنامه ی Expanded Nursing Stress Scale) جمع آوری شد. تحلیل داده ها با شاخص های توصیفی و مدل رگرسیون چندگانه با نرم افزار SPSS  نسخه ی 26 انجام شد.  

  یافته ها

  میانگین سنی پرستاران، 8/8±8/37 سال بود. استرس در 62% پرستاران خفیف، 20% متوسط و 2% شدید بود. موقعیت رنج و مرگ (74/0±78/1)، عدم اطمینان در مورد درمان ها (72/0±71/1) و حجم کاری (68/69±0/1)، منبع استرس بالاتری برای پرستاران بودند. اشتغال در بخش ویژه و یا اورژانس، تحصیلات بالاتر، ساعات اضافه کار بیشتر و جنسیت زن به طور مستقل پیشگو کننده ی استرس شغلی بالاتری بوده و این مشخصات 15% از واریانس نمره ی استرس را تعیین کردند.

  بحث و نتیجه گیری

  شیوع استرس شغلی پرستاران در دوران پاندمی کووید-19، بالا می باشد و باید استرس در محیط کار به خصوص در بخش های ویژه و اورژانس کاهش یافته و شیفت های کاری استاندارد تدوین گردد. همچنین برای آموزش مدیریت استرس در موقعیت های مرگ بیمار، حجم کاری بالا و عدم اطمینان از درمان در این شرایط در جمعیت آسیب پذیر پرستاران برنامه ریزی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، پرستاران، کووید-19، گیلان، ایران
 • نیلوفر اسفندیاری، فاروق محمدیان، محمد رنجبریان، حمید سوری، هیرو کاله* صفحات 121-137
  زمینه و هدف

  با توجه به ماهیت صنایع خودروسازی و خطرات و حوادثی که در آن بخش وجود دارد، اهمیت رعایت نکات ایمنی و ایجاد فرهنگ ایمنی(Safety Culture)  از ضروریات کار در این صنعت است. با توجه به اینکه در مطالعات اخیر در ایران کمتر به فرهنگ پذیرش خطا(Just Culture)  پرداخته شده است، هدف از مطالعه حاضر بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با فرهنگ پذیرش خطا در کارگران و سرپرستان و مدیران صنعت خودروسازی می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی - تحلیلی  بصورت مقطعی می باشد که در بین 175 نفر از کارکنان شاغل در یک صنعت خودروسازی اجرا شد. برای سنجش فرهنگ ایمنی از پرسشنامه فرهنگ ایمنی با 61 سوال در 5 حیطه و برای فرهنگ پذیرش خطا از پرسشنامه 27 سوالی در 6 حیطه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون لجستیک و آزمون کای دو استفاده شد.

  یافته ها

  انحراف معیار/ میانگین نمره فرهنگ ایمنی و فرهنگ پذیرش خطا در کارکنان صنعت خودروسازی به ترتیب 40/22±53/202 و 46/12±5/97 بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین فرهنگ ایمنی و سطح تحصیلات در سرپرستان، رخداد حادثه در گروه کارگران و سرپرستان و مدیران ارتباط معناداری وجود دارد (P value<0.05). همچنین بین سطوح فرهنگ ایمنی و فرهنگ پذیرش خطا  رابطه معنادار و قابل ملاحظه ای وجود دارد (P value<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر، ارتباط بین فرهنگ ایمنی و فرهنگ پذیرش خطا را نشان داد. به طوری که فرهنگ پذیرش خطا به فرهنگ ایمنی وابسته است. با افزایش فرهنگ ایمنی، فرهنگ پذیرش خطا نیز افزایش یافته و ارتباطات بین کارکنان یک سازمان بهتر خواهد بود.

  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، فرهنگ پذیرش خطا، صنعت خودروسازی
 • محمدرضا فلاح قنبری، کتایون جهانگیری*، مصطفی پویاکیان، فرید غفاری صفحات 138-150
  زمینه و هدف

  پارکینگ هایی که محل تجمع تانکرهای حاوی فرآورده های نفتی هستند از مکان های بالقوه خطرناک به شمار می آیند. در این راستا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی پیامدهای حوادث تانکرهای بنزین و گاز مایع جهت مقایسه نتایج آن با استانداردها و راهنماهای فاصله گذاری تانکرها در محل پارک انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی - تحلیلی در 5 مرحله شامل انتخاب سناریو ، تعیین پارامترهای منبع حادثه و  شرایط جوی و انتخاب مقادیر مرجع و در نهایت مدل سازی و تحلیل سناریوهای محتمل و پیامدهای آن صورت گرفت. برای تحلیل پیامد سناریوهای حادثه مرتبط با تانکرهای گاز مایع(LPG) و بنزین از نرم افزار ارزیابی حوادث فرآیندی (PHAST)  استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس مقادیر میانگین، فواصل جداسازی مناسبm  8±25/50 وm  8/4±184/361 ، برای نشتی و گسیختگی تانکر گاز مایع 9/3±14/28 متر و برای نشتی و گسیختگی مخزن بنزین m 6/2±137/571 است. فاصله جداسازی بر مبنای سناریوی گسیختگی به قدری زیاد است که برای طراحی و مدیریت محوطه پارکینگ تانکرهای جاده ای عملیاتی نیست. با توجه به سناریوی نشتی، فاصله ایمنی 50-3/28 متر مورد نیاز است

  بحث و نتیجه گیری

  با معیارهای فاصله گذاری موجود، رخداد حادثه برای تانکر می تواند به دیگر بخش های پارکینگ سرایت کرده و منجر به ایجاد فاجعه گردد. بنابر این بازنگری دستورالعمل ها و بررسی مجدد و روزآمد کردن استانداردهای موجود در طراحی پارکینگ و فواصل جداسازی  و نیز طرح ریزی شرایط اضطراری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: تانکر سوخت، حادثه، مدل سازی پیامد، فواصل جداسازی، محوطه پارکینگ
 • فرزانه رحیم پور، شبنم نیرومند، احسان رفیعی منش، فاطمه احمدی، لحیا افشاری صالح، مریم ضیا خدادادیان* صفحات 151-163
  زمینه و هدف

  بهره وری کارکنان به توانایی کار افراد بستگی دارد. با توجه به همه گیری کووید-19، هدف از مطالعه حاضر بررسی توانایی شغلی و ارتباط آن با شدت بیماری در بهبود یافتگان کرونا می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع بررسی مقطعی است که بر روی 404 نفر از مراجعه کنندگان که جهت بازگشت به کار بعد از بهبودی از بیماری کرونا به مر کز تخصصی طب کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کرده بودند؛ انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه شاخص توانایی انجام کار (Work Ability Index) جمع آوری شد. شدت بیماری با توجه به درمان سرپایی یا بستری بودن بیماران به 2 گروه تقسیم شد.

  یافته ها

  از مجموع افراد مورد بررسی 41 نفر (10.1 %) به صورت بستری و 363 نفر (89.9 %) به صورت سرپایی درمان شده بودند. توانایی انجام کار در 4 نفر (1 %) از افراد مورد بررسی ضعیف، در 303 نفر (75 %) متوسط، در 96 نفر (23.8 %) خوب و در 1 نفر (0.2%) عالی ارزیابی شد. میانگین توانایی کار در بیماران کووید-19 بستری در بیمارستان 2.84 ± 35.24 و در بیمارانی که به صورت سرپایی درمان شدند 2.66 ± 34.73 بود و از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه از لحاظ توانایی انجام کار وجود نداشت (P=0.25).

  بحث و نتیجه گیری

  براساس نتایج مطالعه ما شدت بیماری تاثیری بر توانایی انجام کار در بیماران مبتلا به کووید-19 نداشت و میانگین توانایی انجام کار در هر دو گروه بیماران متوسط بود. اما این نتایج نشان دهنده تاثیر ابتلاء به بیماری کووید-19 بر توانایی انجام کار کارکنان می باشد و بر لزوم توجه ویژه به کارکنان دارای آسیب پذیری تاکید می کند.

  کلیدواژگان: کووید-19، توانایی انجام کار، شدت بیماری
 • موسی جباری، داود اسکندری، پاتریک جانی* صفحات 164-177
  زمینه و هدف

  شناسایی هزینه های حوادث و مدل سازی آن ها می تواند به ترغیب نمودن صنایع به ایجاد سیستم های ایمنی کمک کند. در این میان، مخازن ذخیره سازی مشتقات نفتی یکی از مهم ترین تاسیسات صنعتی هستند که همواره در بروز حوادث دومینو در صنعت نفت موثر می باشند. لذا این پژوهش باهدف بررسی پیامدهای اقتصادی پدیده دومینو حریق و انفجار در مخازن نفت یک صنعت پالایشگاهی انجام گردید.

  روش بررسی

  در این پژوهش، از نرم افزار PHAST برای تعیین شار حرارتی و مدل سازی گراف ها با استفاده از بسته igraph در نرم افزار برنامه نویسی R انجام گردید. بررسی شاخص های نزدیکی داخلی، نزدیکی بیرونی، شاخص درونی کل و شاخص بینیت برای گراف مخازن ده گانه بر اساس آستانه حرارتیKW/m2 10 و KW/m2  15 از طریق نرم افزار R انجام شد.

  یافته ها

  درجه خطر این مخازن با توجه به شاخص حریق و انفجار DOW در محدوده زیاد و شدید قرار گرفت. شاخص حریق و انفجار در مخزن نفت سفید 71 (کمترین شاخص) و در مخازن پنتان و نفتا برابر42/187 محاسبه شد. بررسی ارزش ناحیه تماس در صورت ایجاد پدیده دومینو نشان داد که حادثه دومینو می تواند تا 2 برابر هزینه های حادثه را افزایش دهد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که حادثه دومینو می تواند تا 2 برابر هزینه های حادثه را افزایش دهد. همچنین تاثیر اجرای طرح های ایمنی از قبیل سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق کاهش 50 درصدی هزینه حوادث می باشد.

  کلیدواژگان: پدیده دومینو، شاخص حریق و انفجارDOW، نظریه گراف، حفاظت از حریق مخازن نفت
 • زهرا شکیبا، علی اصغر فرشاد، ایرج علیمحمدی، نرمین حسن زاده رنگی، یحیی خسروی* صفحات 178-193
  زمینه و هدف

  اطلاعات کمی در مورد علل و عوامل موثر در رخداد حوادث آتش سوزی در مراکز درمانی نظیر حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر تهران در 10 تیرماه 1399 (19 کشته و 14 مجروح) وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی علل و عوامل موثر در رخداد حوادث آتش سوزی در مراکز درمانی جهت پیشگیری از حوادث مشابه انجام شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه از مرور مطالعات گذشته، گزارشات رسمی حادثه، قوانین و مقررات و مصاحبه با متخصصان جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد. روش تحلیل مضمون با دو رویکرد جزء نگر و کل نگر برای استخراج علل و عوامل موثر انتخاب گردید. مدل های Fish Bone (FB)، Bow Tie (BT) و Swiss Cheese  (SC) در کدگذاری باز و محوری علل و عوامل موثر، استخراج توالی منطقی رویدادها و پیامدهای حوادث آتش سوزی در مراکز درمانی استفاده شدند. در نهایت از نظر صاحبنظران برای استحکام و تایید یافته ها کمک گرفته شد. 

  یافته ها

  تعداد 174 علت و عوامل موثر از کدگذاری باز و تعداد 17 دسته علل و عوامل موثر از کدگذاری محوری استخراج شد. مدل های FB و SC در دسته بندی استقرایی زیر سیستم های موثر در حوادث کارآمد ارزیابی شدند. BT با رویکردی استقرایی و قیاسی توانست در ارایه اجزای سیستم و روابط منطقی بین آنها، ترسیم توالی زمانی و ارایه پیشنهادات کنترلی کمک کند.

  بحث و نتیجه گیری

  شکست های پنهان مدیریتی و نظارتی گذشته در صدور مجوزهای بهره برداری از ساختمان و فعالیت مراکز درمانی و عدم کفایت نظارت ایمنی و بهداشت حرفه ای، خطر رخداد آتش سوزی در این مراکز را بالا می برد. عوامل مذکور می تواند منجر به شکست های آشکار در کنترل آتش سوزی و واکنش در شرایط اضطراری و نهایتا باعث پیامدهای ناگواری نظیر حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر تهران می شود. استفاده از مدل های نوین علت یابی حوادث در شناسایی علل و عوامل موثر در رخداد حوادث آتش سوزی و ارایه مداخلات موثر در مراکز درمانی مفید است.

  کلیدواژگان: ایمنی، آتش سوزی، علت یابی حادثه، کلینیک پزشکی، ایران
 • علی صالحی سهل آبادی*، سلیمان رمضانی فر، مهشید نامداری، داود اسکندری صفحات 194-212
  زمینه و هدف

  خطاهای انسانی مسبب وقوع عمده حوادث در بسیاری از صنایع از جمله صنایع ریلی می باشند. عوامل متعددی نیز در بروز این گونه خطاها نقش دارند. از طرفی، کیفیت خواب افراد نیز ممکن است بر روی احتمال خطای انسانی افراد تاثیرگذار باشد؛ بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کیفیت خواب بر احتمال خطای انسانی کارکنان اتاق های کنترل ترافیک راه آهن انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی در سال 1401 با مشارکت 115 مرد شاغل در اتاق های کنترل ترافیک راه آهن صورت پذیرفت. در این نظرسنجی، هر یک از شرکت کنندگان پرسشنامه های سلامت عمومی (General Health Questionnaire: GHQ)، شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (Pittsburgh Sleep Quality Index: PSQI)، مقیاس خواب آلودگی اپوورث (Epworth Sleepiness Scale: ESS) و پرسشنامه خود گزارش دهی خطای انسانی (Self-report of Human Error Probability Questionnaire: SHEPQ) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های آماری اسپیرمن و Independent T-Test مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

  مطابق با یافته های این پژوهش، میانگین سنی ± (انحراف معیار) و سابقه کاری ± (انحراف معیار) افراد شرکت کننده به ترتیب برابر با (22/5) ± 57/36 و (66/5) ± 09/10 بود. به ترتیب 5/36 درصد، 6/49 درصد، 18 درصد و 7/21 درصد از شرکت کنندگان دارای 40 ≥≤GHQ 23، 5 <PSQI، 13 ≤ESS و 50 <SHEPQ بودند. همچنین، با استفاده از آزمون اسپیرمن، مشخص گردید که بین کیفیت خواب ماهانه (PSQIScore) و کیفیت خواب روزانه افراد (ESSScore) با میزان احتمال خطای انسانی رابطه معناداری وجود دارد (به ترتیب، 001/0>P، 399/0= CC و 001/0>P، 412/0= CC). علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمون Independent T-Test بیانگر این امر بود که بین متوسط نمرات خطا در زیرگروه های کیفیت خواب رابطه معناداری وجود دارد (P<0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  کیفیت خواب نامناسب یک عامل مهم در بروز خطای انسانی به شمار می رود و به منظور کاهش آن می بایست توجه بیشتری به عوامل تاثیرگذار بر روی کیفیت خواب از جمله برنامه های نوبت کاری کارکنان شود.

  کلیدواژگان: اتاق کنترل، پرسشنامه پیتسبورگ، احتمال خطای انسانی، کیفیت خواب، قطار
 • راضیه دیوانی، معصومه کرمی، ابراهیم تابان، سیف الله غریب* صفحات 213-227
  زمینه و هدف

  نحوه عملکرد شاغلین نقش عمده ای در بهره وری سازمان دارد. از طرفی، عملکرد انسان می تواند از شرایط محیطی تاثیر می پذیرد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط عوامل محیطی با خستگی ذهنی و عملکرد کارکنان شاغل در چیدمان فضای باز اداری انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بوده و بر روی 85 نفر از شاغلین اداری یکی از شرکت های صنعتی انجام شد. صدا، نور و دما در محل کار افراد اندازه گیری شد. برای اندازه گیری عملکرد از دو شاخص عملکرد شناختی (توجه انتخابی) و بهره کار در بازه زمان استفاده شد. برای اندازه گیری خستگی نیز از پرسشنامه ی مقیاس خستگی ذهنی (MFS) استفاده شد.

  یافته ها

  عملکرد زمانی کارکنان با تراز صدا  در محیط کار همبستگی معنادار و معکوسی داشت (r= 0.251)  همچنین عملکرد مذکور با دمای محیط کار نیز همبستگی معنادار قوی (در سطح 0.01 و معکوسی داشت (r= 0.317) ارتباط معناداری بین شدت روشنایی محیط کار با عملکرد زمانی کارکنان مورد مطالعه یافت نشد (p> 0.05). همبستگی هر دو متغیر عملکرد شناختی با هر سه عامل محیطی  صدا، روشنایی و دما معنادار نبود. (p> 0.05) بین نمره کلی خستگی ذهنی و شدت صدا رابطه ی معنادار قوی وجود داشت (r= 0.303)، ولی ارتباطی بین شدت روشنایی و خستگی ذهنی در کاکنان اداری مورد مطالعه یافت نشد (p >0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد صدا و دما در چیدمان فضای باز اداری می تواند استرس زا باشد و سبب افزایش خستگی ذهنی کارمند شده و در نتیجه بر عملکرد کاری کارکنان اداری تاثیرگذار باشد. در نتیجه می توان با کاهش این عوامل استرس زای محیطی و خستگی ذهنی، عملکرد شغلی کارکنان اداری را افزایش داد.

  کلیدواژگان: عوامل محیطی، خستگی ذهنی، عملکرد شغلی
 • فاطمه دارابی، شاهین سلطانی* صفحات 228-243
  زمینه و هدف

  طراحی مداخلات مناسب برای بهبود نگرش مطلوب مراقبتی می تواند تاثیر زیادی در بهبود کیفیت زندگی داشته باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین اثربخشی مداخله آموزشی بر نگرش مراقبتی مراقبین افراد ناتوان ذهنی انجام گردیده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی یک مداخله آموزشی بر نگرش مراقبتی مراقبین کودکان ناتوان ذهنی در شش مرکز شبانه روزی توانبخشی در استان کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل بود. در این مطالعه، 50 مراقب دارای افراد ناتوان ذهنی به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش Goreczny و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد، بین میانگین نمره نگرش مراقبین در هر دو گروه مداخله و کنترل، قبل از اجرای مداخله آموزشی اختلاف آماری معناداری وجود نداشت (05/0<p)، اما بعد از اجرای برنامه آموزشی، افزایش میزان نمره نگرش مراقبین در گروه مداخله قبل (50/9 ± 125) و بعد از مداخله (42/6 ± 174) معنادار بود (001/0>p). این نشان می دهد که مداخله آموزشی در بهبود نگرش مراقبین در مراکز مراقبتی شبانه روزی موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه پیامدهایی برای ارتقای سلامت در ایران دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با معلولیت در سایر مراکز مراقبتی و توانبخشی در ایران می تواند گامی موثر در جهت تغییر نگرش و افزایش آگاهی مراقبین و کارکنان بهداشتی باشد. با بهبود نگرش مراقبین می توان کیفیت زندگی افراد ناتوان ذهنی را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: نگرش، مراقبین، ناتوان ذهنی، توانبخشی، آموزش
 • سپیده کیوانی، سید جمال الدین شاه طاهری* صفحات 244-263
  زمینه و هدف

  علی رغم این که مواد شیمیایی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی و نیز زندگی روزمره ضروری می باشد، این مواد توانایی بالقوه ای در ایجاد اثرات بهداشتی زیان آور و آسیب رسانی به افراد نیز دارند. در راستای دستیابی به توسعه پایدار، لازم است به مسیله سلامتی کارگر توجه بیشتری گردد. به همین منظور، در مطالعه حاضر، با مروری بر مطالعات، مواجهه با سموم شایع در محیط های کاری و تاثیر آن بر توسعه پایدار با تاکید بر حفظ و ارتقاء سلامتی در کارگران بررسی شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مروری نظام مند، جستجوی مقالات طی سال های 2010 تا 2020 در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Google Scholar، Science Direct، Scopus و SID انجام گردید. برای جستجوی مقالات، از کلیدواژه های فاسی و انگلیسی مرتبط با هدف مطالعه استفاده گردید. همچنین، مقالات تا سال 2022 روزآمد شدند. در نهایت، تعداد 32 مقاله جهت بررسی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.   

  یافته ها

  با توجه به نتایج، اثرات مواد شیمیایی بر انسان (کارگر) در کشورهای توسعه یافته (5/62%)، در حال توسعه (38/34%) و کمتر توسعه یافته (12/3%) انجام شده بود. اثرات ناشی از مواجهه با  مواد شیمیایی شامل حلال ها (9 مقاله)، آفت کش ها (8 مقاله)، فلزات سنگین (6 مقاله) و سایر مواد شیمیایی (9 مقاله) بود. همچنین، مطالعات شامل مورد- شاهدی، مقطعی، هم گروهی و نیز مورد- شاهد مبتنی بر جمعیت بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  مواجهه با مواد شیمیایی در طیف وسیعی از افراد وجود دارد. بررسی مطالعات نشان می دهد که رابطه قوی بین مواجهات شغلی با حلال های کلرینه، فلزات سنگین، علف کش ها و ترکیبات ارگانوفسفره و اثرات ناشی از آن وجود دارد. آگاهی بیشتر تصمیم گیران و کارفرمایان در مورد اثرات ناشی از مواجهه کارگر با سموم و مواد شیمیایی مضر در محیط کار، می تواند نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از اثرات داشته باشد و با حفظ و تامین سلامت فرد، دستیابی به توسعه پایدار از نظر حفاظت از سلامت کارگر نیز محقق گردد.

  کلیدواژگان: انسان، مواجهه شغلی، توسعه پایدار، سموم
 • حسین صادق نژاد، احمد نصیری*، مرضیه هلال بیرجندی صفحات 264-277
  زمینه و هدف

  هدف اصلی این تحلیل، ارایه درکی از منزلت حرفه ای پرستاری به عنوان یک مفهوم است.

  روش بررسی

  تعیین اینکه کدام پرستاران دارای منزلت حرفه ای هستند، نیاز به تعریف و تبیین روشن ابعاد مختلف این مفهوم دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم منزلت حرفه ای در پرستاری انجام شد. از روش واکر و اوانت برای تعیین ویژگی های تعریف کننده مفهوم استفاده شد. نتیجه بررسی متون موجود در پایگاه های PubMed، SCOPUS، ScienceDirect، Google Scholar و Magiran با کلید واژه های منزلت حرفه ای و پرستاری بدون محدودیت زمانی و بر اساس معیارهای ورود 24 مقاله بود.

  یافته ها

  منزلت حرفه ای در پرستاری تعریف شد. از ویژگی های تعیین کننده این مفهوم می توان به موقعیت اجتماعی، درآمد و حقوق، رضایت شغلی، استقلال در تصمیم گیری، تعهد حرفه ای، اعتماد به نفس، تحصیلات و آموزش مستمر اشاره کرد. همچنین شامل موقعیت اجتماعی موثر در ارتقای تعهد حرفه ای و استقلال در تصمیم گیری در پرستاران است که در نهایت منجر به ارایه خدمات مراقبت ایمن برای بیماران می شود..

  نتیجه گیری

  نتایج تجزیه و تحلیل در این پژوهش می تواند تصویری عینی و قابل درک از منزلت حرفه ای پرستاری ارایه دهد و گامی موثر در جهت آموزش، تقویت، سنجش و توسعه این مفهوم در جهت ارایه خدمات پرستاری با کیفیت و ایمن توسط پرستاران باشد.

  کلیدواژگان: منزلت حرفه ای، تحلیل مفهومی، واکر و اوانت، پرستاری
 • بهزاد عباسی خراجو، مسعود رفیعی، حسن احمدی، صابر مرادی حنیفی* صفحات 278-292
  زمینه و هدف

    ایستگاه های گازی طبیعی فشرده به عنوان یکی از  مهم ترین و خطر پذیر ترین کاربری های  شهری باید بسیار  مورد توجه قرار گیرند. اثرات دومینویی حوادث به عنوان یکی از مفاهیم بسیار مهم در مناطق شهری محسوب می شوند. تحلیل حوادث دومینویی انفجار  در در ایستگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG) از اهداف مطالعه حاضر می باشد. تحلیل مدلسازی پیامد در ایستگا های سوخت می تواند احتمال وقوع بحران و تلفات وخسارات ناشی از آن را به حداقل کاهش دهد.

  روش بررسی

  ر این مقاله با استفاده از مدل تحلیل فرآیندی خطر(PHAST)، اثرات خطر در ایستگاه های گاز طبیعی فشرده را مورد ارزیابی وبررسی قرار گرفت. به طوری که گاز متان به عنوان ماده سوختنی در نظر گرفته شد و با تعیین سناریو و مدل انفجار بر اساس پارامتر های جوی و موقعیت کار بری های مجاور مدلسازی صورت گرفت. تحلیل حوادث دومینویی در دو جنبه کالبدی و جمعیتی در سه مرحله که شامل مدل سازی پیامد،تحلیل ریسک به وسیله مدل QRA و هم پوشانی موج انفجار با استفاده ار سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد موج انفجار تا فاصله 500 گسترش می یابد و  بیشترین آسیب به افراد و تجهیزات در فاصله 140 متری به وقوع می پیوندد به طوری که افراد حاضرو کاربری های مجاور  در این محدوده بر اثر فشاربالای موج انفجار آسیب زیادی خواهند دید و هم چنین در فاصله بیش از 100 متری از موج انفجار خطر جدی جان افراد را تهدید نمی کند و شعاع ایمن در فاصله 500 متری از موج انفجار می باشد. ارزیابی ریسک نشان داد میزان ریسک جمعی در محدوده غیر قابل قبول قرار گرفته اند و باید تمهیداتی به منظور کاهش ریسک در نظر گرفت. بکارگیری نرم افزار GIS  در بر اورد میزان افراد وتعداد کاربری های در گیر در انفجار بسیار موثر بود.

  بحث و نتیجه گیری

  همان طور از نتایج استنباط می گردد  با تحلیل حوادث آبشاری در ایستگاه های گاز طبیعی فشرده قبل از وقوع بحران و در  زمان بحران می توان میزان تلفات  کالبدی و جمعیتی را کاهش داد. بکارگیری مدل پیامد و GIS در تعیین شعاع انفجارو برآورد کاربری های مجاور و تعداد افراد آسیب پذیر می تواند بسیار کاربردی باشد.

  کلیدواژگان: اثرات دومینویی، ایستگاه CNG، ارزیابی کمی، انفجار
|
 • Farid Noormohammadan* Pages 1-5

  The amount and quality of use of medical services is the same for all levels of Social Security fund retirees. While some pay less for the same medical services and others a much higher cost. And this is while retirees are mainly dissatisfied with the two categories of livelihood and treatment, especially during the outbreak of emerging and widespread diseases such as coronavirus (COVIDE19), which will undoubtedly have a greater impact on the health of retirees. Insurance justice requires that in order to receive the same medical services, no different insurance premiums be provided for each person and all retirees pay a certain amount of premium deductions

  Keywords: retirees, health rights, social security insurance
 • Iraj Alimohamadi, Hossein Ebrahimi, Jamileh Abolghasemi, Seyed Hosein Tabatabaei*, Mozhgan Nouraei Pages 6-15
  Background and aims

  There is evidence that driver distraction is one of the major causes of vehicle accidents. One of the key factors that can affect people's driving performance drastically, is texting. Therefore, the purpose of this study is to determine the effects of texting on driving functions using a driving simulator.

  Methods

  This study was conducted on 80 students ranging from the ages of 20 to 40 and using a class 2 simulator. To check the performance of the drivers, reaction time variables, lane lateral deviation of the car, speed control, were used in two modes of driving without texting and driving while texting. The main scenario of the study consisted of driving a distance of 20 km on a highway.

  Results

  The average momentary lane lateral deviation of the car for drivers in two stages without texting and while texting, was 0.88 and 1.36 meters, respectively, which had a statistically significant difference (P<0.001). Also, the average reaction time for drivers in the two stages without texting and while texting was 1.23 and 1.52 seconds respectively, which had a statistically significant difference (P<0.001). Furthermore, the average speed for the drivers in the two stages was 35.12 and 34.04 m/s, respectively, which had a statistically significant difference (P=0.020).

  Conclusion

  It is indicated that texting while driving has a negative impact on driving performance. The results of this study have direct consequences for drivers who are involved in this type of distracting behavior while driving, therefore it is important and essential for drivers to be aware of the impact of using cell phones while driving on driving performance.

  Keywords: Automobile Driving, Text Messaging, lateral deviation, Reaction Time
 • Fatemeh Hajihosseini, Hamid Sharif-Nia, Roghieh Nazari*, Zahra Beheshti, Noushin Mousazadeh Pages 16-26
  Background and aims

  The biggest threat to human health and life is the Covid-19 virus in these days, and until today no cure has been identified for it. Compliance to preventive behaviors is the best and only way to control and prevent its spread. The present study was done with the aim of investigating the predisposing factors of nursing studentchr('39') compliance of preventive behaviors of COVID-19 based on health belief model.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study conducted in the period from September to October 2016, with the participation of 225 nursing students from a medical university with a census sampling. The tool of study was   seven questionnaires that completed   through cyberspace. Data were analyzed with descriptive statistic and   Prediction was also performed based on the Health Belief model with simple regression and adjusted with the softwar SPSS v23.

  Results

  Most of the samples were undergraduate students (83.6%) and women (67.1%). The mean age of students was 24.73 (SD = 8.28) years and the mean score of nursing studentschr('39') compliance of Covid-19, was 39 (SD = 4.5). Univariate regression showed that the variables of age, gender, educational status, economic status, and cues to action, perceived benefits and self-efficacy were predictors of   compliance to preventive behaviors of Covid 19. In multivariate regression, only the variables of gender (<0.001), cues to action (0.032) and perceived benefits (0.033) remained as the final predictors. These variables predicted a total of 22.6% of changes in compliance of preventive behaviors

  Conclusion

  Gender, cues to action and perceived benefits were strongest predictors of student behavior from compliance to Covid-19. Therefore, more attention to male students as well as planning based on the Health Belief Model with emphasis on strengthening the cues to action and perceived benefits in order to improve preventive behaviors of Covid-19 in nursing students is recommended.

  Keywords: Compliance, Nursing Students, Covid-19 virus, Health Belief Model
 • Mousa Jabbari, Mohammad Mosayebi, Mahnaz Saremi, Davood Eskandari*, Parvin Sepehr Pages 27-45
  Background and aims

  In complex systems, human error has always been identified as an effective factor in most accidents. In the power plant industry, various accidents occur due to human error and while affecting the stability of the country's electricity network, it can cause financial and human losses. The purpose of this study was to evaluate the human error of the personnel operating a V94.2 gas power plant using the fuzzy HEART technique.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on gas plant operation personnel. In this study, the probability of human error was calculated using fuzzy logic in the HEART technique. Then, the technique was performed in 7 stages. The steps include identifying the system / process, then identifying the existing tasks, assigning the nominal probability of human error, identifying the error-increasing conditions, then estimating the impact ratio, quantifying the human error potential, and in the seventh stage control measures. Finally, the HEART method was improved using fuzzy logic.

  Results

  In this study, a total of 13 tasks and 119 sub-tasks were obtained. The 24 tasks had a high probability of final human error (HEPF), which is 20% of the total tasks evaluated. The probability of final human error was calculated to be 7.213. Most tasks were in Group D (relatively simple task) general classification of HEART tasks. In more than 98% of the tasks, "insufficient checking" was considered as one of the error-enhancing conditions and had the highest repetition among the error-enhancing conditions. Among all the activities, "Checking the openness of the internal power supply's disconnector" had the highest probability of human error. In 22 tasks out of 24 tasks with a higher probability of human error, training and justification of the operator or shift engineer has been suggested as control solutions.

  Conclusion

  The results obtained in this study showed that training in performing tasks is necessary to reduce the possibility of human error. Also, for tasks with a high probability of human error, retraining and justification of operators and paying attention to work instructions and using work rotation tools can be considered as the most important measures to prevent human error.

  Keywords: human error safety fuzzy logic HEART
 • Sajjad Mozaffari, Majid Bayatian, Nan-Hung Hsieh, Monireh Khadem, Amir Abbasi Garmaroudi, Khosro Ashrafi, Jamaleddin Shahtaheri* Pages 46-62
  Background and aims

  Given the lack of a developed physiologically based toxicokinetic (PBTK) model for human systemic exposure assessment of methylene diisocyanate (MDI) and prediction of its urinary metabolites, this study aims to develop a PBTK model for exposure risk assessment of MDI.

  Methods

  In this study, to assess the potential exposure to the MDI, a PBTK model was constructed with parameter uncertainty and variability and calibrated using Bayesian analysis via Markov chain Monte Carlo approach. Exposure reconstruction or reverse dosimetry was performed as an occupational exposure risk assessment through time-kinetic urinary elimination of methylenedianiline (MDA), as the biomarker of MDI, in those exposed to unknown exposure scenarios.

  Results

  Approximately 15 hours after the start of exposure, the amount of MDA excretion peaked. Understanding simulation results of reverse dosimetry for both exposed persons to the unknown concentration of MDI revealed experienced more systemic exposure than NOAEL (NOAEL = 0.2 ug / l), the exposure concentration (±SD) was 1.58 (±0.856) and 1.005 (±0.705) ug/l for person A and B, respectively. Comparison of predicted results with experimental data shows the model can estimate the kinetic elimination closely to experimental data (R2 = 0.9).

  Conclusion

  Developed model can be performed to estimate the internal dose of body tissues and understand the risk of occupational exposures by comparing the simulation of biological monitoring with acceptable limit values and determining the potential of external exposure.

  Keywords: PBTK model, Exposure risk assessment, Methylene diisocyanate (MDI), Bayesian inference
 • Azam Ghaffari Baghestani, Aliakbar Soleimanian*, Tayebe Rahimi Pordanjani Pages 63-77
  Background and aims

  Ignoring domestic violence as serious social harm can cause irreparable damage to society. The purpose of this study is to investigates the relationship between relationship standards and domestic violence with the mediating role of individual well-being in the hospital staff of Bojnord city.

  Methods

  The research was designed for correlation through structural equation modeling. The sample consisting of 250 married employees from teaching hospitals in Bojnord city was selected by using the census method. Participants completed the Inventory of Specific Relationship Standards (ISRS), General Well-being Questionnaire (GWB), and Conflict Resolution Tactics Questionnaire (CTS2). The structural modeling analysis, with the application of Anderson & Gerbing's two-step approach through Amos -24 and SPSS-24 software packages was used to test the proposed model. Also, the bootstrapping method was used to evaluate indirect effects.

  Results

  The results showed that the relationship standards and individual well-being have a significant relation with the prevention of domestic violence. Also, the mediating effect of individual well-being in the relationship between relationship standards with domestic violence was confirmed (P < 0.0001).

  Conclusion

  The present study showed the mediator role of personal well-being in the relationship between relationship standards with domestic violence. Therefore, couples therapy interventions can reduce domestic violence by relying on relationship standards as well as educating couples to enhance individual well-being.

  Keywords: Relationship standards, Individual well-being, Marital violence, Hospital, staff
 • Hamidreza Danesh Nari*, Seyed Hosein Hoseini, Rafieollah Azimi Pages 78-91
  Background and aims

  Although international conventions and codes of conduct in the workplace have recognized respect for women in the occupational spaces, harassment of women in the workplace is an important issue for public and private organizations, especially human rights activists. Given that harassment of women in the workplace, on the one hand, endangers their job security and, on the other hand, has detrimental consequences, the criminological study of the causes of harassment of women in the workplace is an important issue in gender-based approaches. However, because the situation of women in the workplace varies from country to country, the aim of this study was to investigate the causes of harassment of women in the workplace at Loghman Hakim Hospital in Herat, Afghanistan.

  Methods

  The statistical population of this study is the staff of Loghman Hakim Hospital, of which using Cochran's formula, 151 people were selected as the final volume based on stratified random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with emphasis on six administrative, political, economic, cultural, social and legal variables. One- sample t-test was used to examine the relationship between variables and harassment of women in Loghman Hakim Hospital and Friedman test was used to rank the variables.

  Results

  The results of one- sample t-test showed that all six variables have a direct and significant relationship with harassment of women in Loghman Hakim Hospital. However, the findings of Friedman test proved that among the six variables, the legal factor is in the first rank and the economic variable is in the last rank.

  Conclusion

  Considering the existing structures in Afghan society, it seems that a variety of different factors are effective in harassing women in the workplace. This, which originates from the cultural structures in this country, on the one hand, confirms the patriarchal culture in this society, and on the other hand, shows the legal gaps in the field of protection of women. More precisely, the existence of masculine attitudes in the workplace recognizes the harassment of women. At the same time, the lack of independent criminalization of harassment of women in the workplace in the Afghan penal system is a legal challenge that can help perpetuate male hegemony.

  Keywords: Harassment of Women, Work Environment, Administrative Tyranny, Hegemony, Culture
 • Vajihe Armanmehr, Aliakbar Majdi*, Abdoljavad Khajavi, Masumeh Amiri Delui, Mohammadhossein Esmailzadeh Pages 92-105
  Background and aims

  The aim of this study was to evaluate the organizational and individual resilience of the staff of an educational and medical center affiliated to Gonabad University of Medical Sciences in the Corona pandemic.

  Methods

  In this cross-sectional study, first the psychological resilience of 300 hospital staff was assessed using the Connor-Davidson resilience questionnaire. In the second part of the study, the resilience of Allameh Behlool Gonabadi Hospital was measured by a validated questionnaire by 55 members of the crisis committee, members of the hospital accident command chart and hospital managers. Data were analyzed using IBM-SPSSv2 software.

  Results

  The mean age of the respondents to the individual resilience and organizational resilience questionnaire was 38.98 and 37.7 years, respectively, and their average work experience was 9.22 and 12.93 years. The mean score of organizational resilience was 158.34 21 21.60 (ranging from 46 to 230) which was in the average range. Among the dimensions of organizational resilience, the average capacity adaptation showed the highest figure. The mean individual resilience score of employees was 66.04 11 11.92 (ranging from 0 to 100), which was also in the average range. Also, there was a significant relationship between organizational resilience assessment and staff education (P = 0.035), work experience (P = 0.025) and job groups (P = 0.040).

  Conclusion

  It seems that success in designing and implementing interventions to improve hospital resilience requires an integrated approach to various aspects of resilience in the hospital, including individual, organizational, extra-organizational and the relationship between them.

  Keywords: Organizational resilience, Psychological resilience, Hospital, Pandemic COVID-19
 • Fardin Mehrabian, MohammadSimin Jorshari, Moein Zamani, Ali Sobhani Dargah, Yasaman Borghei, Asieh Ashouri*, Mohammad Assadian Rad Pages 106-120
  Background and aims

  Nurses are one of the most important elements of health care system that have been in a stressful situation during the Covid-19 pandemic. The aim of this study was to investigate the prevalence and sources of nurses' occupational stressand identify related factors during this period.

  Methods

  This cross-sectional study was performed on 392 nurses of Rasht educational and medical centers in January to March 2021 selected with stratified random method. Demographic and occupational stress data (by Expanded Nursing Stress Scale questionnaire) werecollected. Data analyses performed by descriptive statistics and multiple regression models with SPSS software version 26.

  Results

  The mean age of nurses were 37.8±8.8 years old. Stress was mild in 62% of nurses, moderate in 20% and severe in 2%. Death and dying situation (1/78±0/74), uncertainty concerning treatments (1.71±0.72) and workload (1.69±0.68), expressed higher occupational stress. Working in the intensive care units or emergency ward, higher education, excessive hours of work and female gender were independently predictors of more occupational stress and these characteristics determined 15% of the variance of stress scores.

  Conclusion

  Stress related to the job during the Covid-19 pandemic is high, and stress in the workplace, especially in intensive care units and emergency ward, should be reduced and standard work shifts should be developed. Furthermore, training of stress management in situations of patients’ death and dying, high workload and uncertainty concerning treatment in pandemic conditions for at risk population of nurses should be done.

  Keywords: Occupational stress, Nurses, Covid-19, Guilan, Iran
 • Niloogar Esfandiari, Farogh Mohammadian, Hamid Soori, Hiro Kaleh* Pages 121-137
  Background and aims

  Due to the nature of the Car Manufacturing Industry and the risks and incidents in such industries, organizational commitment to safety and implementation of a safety culture is essential for working in these industries. The purpose of this study is to investigate the relationship between the safety culture and its possible association with just culture in the employees of the Car Manufacturing Industry.

  Metods:

   This study was a descriptive-analytical and was cross-sectionally conducted among a sample of 175 individuals who were the employees of a Car Manufacturing industry. In order to assess the safety culture and just culture, a five-dimensional Safety Culture Questionnaire with 61 items and six-dimensional Questionnaire with and 27 questions were used respectively. Linear regression analysis and chi-square test used to analyze the data, and to determine significant relationships.

  Results

  The mean and standard deviation score of safety culture in workers and Supervisors were 200.8 ± 22.26 and 214.56 ± 19.4; which represents the safety culture of the organization. The results of the study showed that there is a significant relationship between safety culture and education level of supervisors as well as the incident events in both groups of workers and supervisors. A significant relationship found between five dimensions of safety Culture and six section of just culture.

  Conclusion

  The results showed the relationship between safety culture and just culture. The just culture is dependent on the safety culture. As the safety culture increases, the just culture will increase and the communication between the workers of the organization would be better

  Keywords: Safety Culture, Just Culture, Car Manufacturing Industry
 • MohammadReza Fallah Ghanbari, Katayoun Jahangiri*, Mostafa Pouyakian, Farid Ghaffari Pages 138-150
  Background and aims

    Parking areas that are gathering places for tank trucks are potentially dangerous places. This study analyzes accident consequences of oil products carriers, to check and compare the hazard radius with recommended separation distances.

  Methods

  This descriptive-analytical study was carried out in 5 stages, including: scenario selection, determination of the accidents source parameters, determination of atmospheric conditions, selection of reference values, and modeling the analysis of scenarios and its consequences. The process hazard analysis software tool (PHAST) is used to analyze the consequences of accidents in liquid petroleum gas and gasoline tankers.

  Results

    Based on average values, the appropriate separation distances are 50±25.8 m and 361.4±184.8 m for leakage and catastrophic rupture of a liquefied petroleum gas (LPG) tanker, and 28.3±14.9 m and 571.2±137.6 m for leakage and catastrophic rupture of a petrol tanker, respectively. The separation distance based on the catastrophic rupture is so large that it is not practical for the design and management of road tanker parking area. According to the leakage scenario, a safety distance of 28.3-50 m is required. Separation distance based on catastrophic rupture is so great, it has no applicability in designing and managing road tanker parking areas. According to the leakage scenario, a safety distance of approximately 28.3-50 m is needed.

  Conclusion

   With the existing separation criteria a tanker accident may spread to other parts of the parking lot and it can lead to a disaster. Therefore, it seems necessary to review and update the guidelines and standards in parking lot design and separation distances as well as emergency planning.

  Keywords: Cargo tanker, accident, Consequence Modeling, separation distance, Parking lot
 • Farzane Rahimpour, Shabnam Niroumand, Ehsan Rafeemanesh, Fatemeh Ahmadi, Lahya Afshari Saleh, Maryam Ziakhodadadian* Pages 151-163
  Background and aims

  The work ability index based on a person 's health statuse predicts the ability to continue working now and in near feature.  proper assessment of work ability in covid 19 recoveries is important for both patients and employers and its enhancement leads to the efficiency of human resourses in industries and organizations. The working staff’s efficiency is a matter of their work ability. During the Covid-19 pandemic, the present study aimed to explore the relationship between the work ability of patients recovering from Covid-19 and the severity of their disease.

  Methods

   The present cross-sectional study was conducted on 404 Covid-19 survivors who referred to the specialized medical work center in Mashhad University of medical sciences to apply for the job. The required data were collected using the Work Ability Index (WAI). The severity of disease was categorized as either inpatient or outpatient.

  Results

  Among the total number of participants, there were 41 (10.1%) inpatients and 363 (89.9%) outpatients. The work ability of 4 participants (1%) was low, 303 (75%) moderate and 96 participants (23.8%) as high and 1 (0.2%) as very high. The mean work ability of Covid-19 inpatients was 35.24±2.85 and that of outpatients was 34.73±2.66. The difference between the two groups was not statistically significant (p=0.25).

  Conclusion

  in the light of the present findings it can be concluded that the severity of disease did not affect the work ability of Covid-19 patients. The mean work ability of the two groups was moderate. However, the findings showed that Covid-19 infection affected the staff’s work ability. Thus, it is essential to pay adequate attention to the more at-risk staff.

  Keywords: Covid 19, Work abilithy, Severity of Disease
 • Mousa Jabbari, Davood Eskandari, Patrick Johnny* Pages 164-177
  Background and aims

  Identifying the costs of accidents and modeling them can encourage industries to build safety systems. Oil derivatives storage tanks are among the most important industrial facilities that are always effective in domino effects in the oil industry. Therefore, the present study investigated the economic consequences of the fire and explosion domino phenomenon in oil refinery storage tanks.

  Methods

  In the present study, Phast software was used to determine the heat flux, and R-statistical software and igraph R package were used to model the graph. The centrality measures (i.e., betweenness, in-closeness, out-closeness, and all-closeness)for the tank graph based on the thermal threshold of 10 kW/m2 and 15 kW/m2 were evaluated using R software.

  Results

  According to Dow’s fire and explosion index, the degree of hazard of these tanks was high and intense. Results showed that the lowest and the highest values of Dow’s fire and explosion index are related to kerosene (71) and pentane and naphtha gas (187.42), respectively. Evaluating the contact area in case of a domino effect showed that this effect can increase the cost of the accident up to 2 times. Also, implementing necessary safety plans such as a fire alarm system reduces the cost of accidents by 50%.

  Conclusion

  Using graph theory allows the graphical modeling of domino scenarios and identification of the most vulnerable tanks in terms of the trigger potential and expansion of domino effects. The most vulnerable tanks are prioritized for protective measures, such as active and inactive safety barriers. Overall, the effect of implementing safety plans in reducing fire and explosion to protect the tanks is the same as the fire alarm system.

  Keywords: Domino phenomenon, Dow’s fire, explosion index, Graph theory, Fire protection of oil tank
 • Zahra Shakiba, AliAsghar Farshad, Iraj Alimohamadi, Narmin Hassanzadeh-Rangi, Yahya Khosravi* Pages 178-193
  Background and aims

  Little is known about the causes and contributing factors of fire accidents in medical centers, like the fire accident in Sina Mehr medical clinic in Tehran on June 30, 2020 (19 killed and 14 injured). This study aims to analyze the causes and contributing factors of fire accidents in medical centers to prevent similar accidents.

  Methods

  We used literature review, official reports, regulations, and interviews with experts for data collection. Partial and holistic thematic analysis approaches were used to extract causes and causal factors. Fish Bone (FB), Bow Tie (BT), and Swiss Cheese Model (SCM) were used in open and axial coding of causes and causal factors, and extracting logical sequences of events and consequences of accidents. To confirm the findings, we used expert opinion.

  Results

  We identified 174 causal factors by open coding and 17 causal factor categories by axial coding. FB and SC were evaluated as efficient in the inductive classification of incident sub-systems. BT was able to help in presenting the system components and the logical relationships between them, drawing the time sequence, and providing control suggestions in an inductive and deductive approach.

  Conclusion

  Latent failures in management and supervision in issuing building and operation licenses and in occupational health and safety take medical centers to the edge of accidents. It leads to active failures in fire control and emergency response. Finally, it causes mishaps, like the fire accident in Sina Mehr medical clinic in Tehran. New accident models are useful for identifying factors that cause fire accidents and providing practical interventions for medical centers.

  Keywords: safety, fire, accident causation, medical center, Iran
 • Ali Salehi Sahlabadi*, Soleiman Ramezanifar, Mahshid Namdari, Davoud Eskandari Pages 194-212
  Background and aims

  Human errors cause major accidents in many industries, including railway industries. Several factors also play a role in the occurrence of such errors. The quality of people's sleep may affect their probability of human error. This study was conducted to investigate the effect of sleep quality on the probability of human error in employees of railway traffic control rooms.

  Methods and Materials:

   This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted in 2021 with 115 male employees working in railway traffic controls. In this survey, each participant completed the General Health Questionnaire (GHQ), the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Epworth Sleepiness Scale (ESS), and the Self-report of Human Error Probability Questionnaire (SHEPQ). Data were analyzed using Spearman and Independent T-Test.

  Results

  According to the results of the study, the mean age ± (Standard Deviation (SD)) and work experience ± (SD) of the participants were 36.57 ± (5.22) and 10.09 ± (5.66), respectively. 36.5%, 49.6%, 18% and, 21.7% of participants had 23 ≤GHQ≤ 40, PSQI> 5, ESS≥13 and SHEPQ> 50, respectively. Also, there is a significant relationship between PSQIScore and ESSScore, with the probability of human error (P<0.001, Correlation Coefficient (CC) = 0.399, P<0.001, CC = 0.412, respectively). In addition, there was a significant relationship between the mean error scores in the sleep quality subgroups (P<0.001).

  Conclusion

  According to the findings of this study, poor sleep quality is an important factor in the incidence of human error.

  Keywords: Control room, Pittsburgh questionnaire, Probability of human error, Sleep quality, Train
 • Raziye Divani, Masoume Karami, Ebrahim Taban, Seifollah Gharib* Pages 213-227
  Background and aims

  employees have a significant impact on the organization productivity and efficiency. On the other hand human performance may have effect by environmental conditions. The purpose of this research was to investigate the association between workplace environmental factors, mental fatigue, and worker performance in open plan offices.

  Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted with 85 office employees from an industrial company. Workplace physical factors such as noise, light, and temperature were assessed. Job performance (cognitive and Time) and Mental Fatigue Scale (MFS) questionnaire were evaluated.

  Results

  The workers' time performance had a significant and inverse correlation with the noise level in the workplace (r=0.251). In addition, the aforementioned performance exhibited a substantial link with the temperature of the working environment (at the 0.01 level) and an inverse correlation (r=0.317). The workers' time performance was not identified (p> 0.05). The association between both cognitive performance variables and the three workplace factors of noise, light, and temperature was not statically important (p>0.05). There was a considerable correlation between mental fatigue and noise intensity (r= 0.303), but there was no correlation between the light intensity and mental fatigue among the office employees in open plan offices. (p>0.05).

  Conclusion

  The results of this research demonstrated that noise and temperature may be stressful and lead to an increase in the mental workload and mental fatigue of employees who work in open plan offices, hence impacting the work performance of them. Therefore, reducing workplace stressors (noise and temperature) and mental fatigue is essential to improve the performance of office employees.

  Keywords: workplace stressors, mental fatigue, job performance
 • Fatemeh Darabi, Shahin Soltani* Pages 228-243
  Background and aims

  Designing appropriate interventions to improve the favorable care attitude can have a great effect on improving the quality of life. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of an educational intervention on the caring attitude of caregivers of individuals with intellectual disabilities.

  Methods

  This study was semi-experimental with a pre-test and post-test design and a control group. Fifty caregivers in six residential rehabilitation centers were randomly divided into two groups. To measure the effectiveness of the intervention, the Goreczny's attitude questionnaire was used to collect data on the caregivers' attitudes towards individuals with intellectual disabilities. The questionnaire was administered before the intervention (pre-test) and after the intervention (post-test) to both the intervention and control groups. Data analysis was performed using SPSS version 16 software.

  Results

  Our study showed that there was no statistically significant difference between the mean attitude score of the caregivers in both the intervention and control groups before the implementation of the educational intervention (p>0.05) that indicates the two groups were similar in terms of their attitude scores at the beginning of the study. However, after the implementation of the educational program, there was a significant increase in the attitude score among the caregivers in the intervention group in which the mean score increased from 125 ± 9.50 before the intervention to 174 ± 6.42 after the intervention (p<0.001). This suggests that the educational intervention was effective in improving the caring attitude of the caregivers towards intellectually individuals with intellectual disabilities.

  Conclusions

  Our findings indicate that targeted training programs designed to enhance the attitudes of caregivers towards individuals with intellectual disabilities can result in a substantial improvement in the quality of care provided to this vulnerable population. As such, these results could serve as an important guide for policymakers and healthcare professionals in developing and implementing effective interventions to address the unique needs of individuals with intellectual disabilities.

  Keywords: Attitude, Caregivers, Intellectual disability, Rehabilitation, Education
 • Sepideh Keyvani, Seyed Jamaleddin Shahtaheri* Pages 244-263
  Background and aims

  Chemicals are necessary for many economic activities and daily life. However, they can create noxious effects on individuals. It is required more attention to human (worker) health on the route of attainment of sustainable development. The present study reviews the studies done in the field of the effect of toxicants on workers' health. Also, the study investigated the role of toxicology in ensuring sustainable development.

  Methods

  This study has systematically reviewed articles from 2010 to 2020 in PubMed, Google Scholar, Science Direct, Scopus and SID. Keywords of MeSH and non- MeSH related to the aim of the present study were searched in English and Persian languages. Also, the investigations were updated to 2022. Finally, 32 articles were investigated in this study.

  Results

  Studied articles had been carried out in the developed countries (62.5%), developing countries (34.38%), and the least developed country (3.12%). The chemicals were subdivided into four groups of chemicals: solvents, pesticides, heavy metals, and other chemicals. The effects were observed in the exposure to solvents (9 articles), pesticides (8 articles), heavy metals (6 articles), others (9 articles). Also, the studies included population-based case-control, cross-sectional, case-control and cohort.

  Conclusion

  A wide range of individuals have an exposure to the effects of chemicals. A strong relationship has been observed between occupational exposure to chlorinated solvents, heavy metals, herbicides, and organophosphates to adverse effects. More awareness of decision-makers and employers on the effects of toxicants or hazardous chemicals can control, help prevent effects, and also achieve sustainable development.

  Keywords: Human, Occupational exposure, Sustainable development, Toxicants
 • Hossein Sadeghnezhad, Ahmad Nasiri*, Marzieh Helal Birjandi Pages 264-277
  Background and aims

  The main purpose of this analysis was to provide an understanding of the professional prestige of nursing as a concept.

  Methods

  Determining which nurses have professional prestige requires a clear definition and explanation of the different dimensions of this concept. Therefore, the current study was conducted with the aim of explaining the concept of professional prestige in nursing. Walker and Avant's method was used to determine the defining features of the concept. The results of the review of the texts available in Science Direct, PubMed, Scopus, Google Scholar, and Magiran databases with the keywords professional prestige, occupational prestige, professional dignity, professional status, professional image, and nursing without time limit, and based on the entry criteria, 24 articles were included.

  Results

  Professional prestige in nursing was defined. The defining features of this concept include social status, income and salary, job satisfaction, independence in decision-making, professional commitment, self-confidence, education, and continuous training. It also includes social status effective in promoting professional commitment and independence in decision-making in nurses, which ultimately leads to the provision of safe care services for patients.

  Conclusion

  The results of the analysis in this study can provide an objective and comprehensible picture of the professional prestige of nursing and be an effective step for training, strengthening, measuring, and developing this concept to provide quality and safe nursing services by nurses

  Keywords: Professional Prestige, Concept Analysis, Walker, Avant, Nursing
 • Behzad Abbasi Kharajou, Masoud Rafiei, Hasan Ahmadi, Saber Moradi Hanifi* Pages 278-292
  Background and aims

  compressed natural gas stations are one of the most critical and dangerous urban land uses and should be highly regarded. The domino effects of accidents are essential concepts in urban areas. The present study aims to analyze explosive domino accidents at compressed natural gas stations (CNG). Modeling the consequence in fuel stations can minimize the likelihood of a crisis and losses.

  Methods

   This study was conducted by Process Hazard Analysis System Tools (PHAST), which evaluates the effects of risks on compressed natural gas stations. Methane gas was used as fuel material in this study. This Modeling was carried out by determining the scenario and explosion model based on the atmospheric parameters, and adjacent land uses. Domino effects are analyzed in two aspects, physical and demographic, in three stages: consequence modeling, risk analysis by the QRA model, and overlapping the explosion wave using the geographical information system.

  Results

   The results showed that the explosion wave expanded up to 500 and the most damage to individuals and equipment occurred within 140 meters, so those present in the area will suffer great damage due to the blast wave pressure. There is no serious threat in the more than 100 meters from the explosion wave, and the safety radius is 500 meters. Risk assessment showed that social risk was unacceptable and that measures should be taken to reduce risk. The use of GIS software was very effective in the explosion.

  Conclusion

   As the results, it is inferred that analyzing cascade accidents at compressed natural gas stations before the crisis can reduce physical and demographic losses. Applying the PHAST and GIS model helped determine the explosive radius of the estimation of adjacent land uses and the number of vulnerable people.

  Keywords: Domino Effects, CNG Station, Quantity assessment, Explosion