فهرست مطالب

مجله سلامت و بهداشت
سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 58، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید محمد موسوی، حسین کمانی، غلامرضا باقری، لیلی محمدی، عبدالله درگاهی صفحات 258-266
  زمینه و هدف

   بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره گیاهان دارویی از لحاظ کارایی در حذف یا کاهش باکتری‫های آب و فاضلاب دارای اهمیت می باشند. در واقع از عصاره گیاهی می توان بعنوان یک گندزدای طبیعی و مقرون به صرفه بهره برد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با تکیه بر عصاره های گیاهان دارویی آویشن (Thymus vulgaris) و استوخدوس بینالودی (Nepeta binaloudensis) بود.

  روش کار

   نوع مطالعه در این پژوهش تجربی و از نوع آزمایشگاهی بود، از نمونه های آب حاوی باکتری بعنوان جامعه مورد مطالعه استفاده گردید. برای انجام این پژوهش سه نوع عصاره اتانولی، کلروفرمی و اتیل استاتی مربوط به بخش‫های هوایی دو گیاه دارویی آویشن و استوخدوس بینالودی با استفاده از روتاری تهیه گردید و 7 سویه باکتریزایی استاندارد مرتبط با آب و فاضلاب، تحت بررسی قرار گرفت. برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) به روش میکرودایلوشن از پنج غلظت مختلف 3.1، 25/6، 5/12، 25 و 50 پی پی ام بر روی باکتری‫ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-16 و آزمون واریانس یک طرفه استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که برای گیاه آویشن، کمترین غلظت مهارکنندگی و کمترین غلظت کشندگی مربوط به هر 3 نوع عصاره می باشد، بطوریکه به ترتیب در غلظت های ppm 1/3 و ppm 25/6 باکتری های  Listeria monocytogenes و Shigella dysenteriae مهار و حذف شدند. برای گیاه استوخدوس بینالودی کمترین غلظت مهارکنندگی و کمترین غلظت کشندگی مربوط به عصاره کلرفرمی و اتیل استات بود که به ترتیب در غلظت های  ppm1/3 و 25/6 باکتری‫های Shigella dysenteriae  و E.coli را مهار و حذف کردند. قابل ذکر است که  عصاره اتانولی استوخدوس بینالودی هیچگونه تاثیری بر باکتری Shigella dysenteriae نداشت.

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد که گیاه آویشن پتانسیل بهتری برای خصوصیات آنتی باکتریایی و ضدعفونی ‫کنندگی آب و فاضلاب دارد؛ بنابراین می‫توان برای مطالعات آتی از ترکیبات این گیاه برای طراحی یک عامل ضد میکروبی بعنوان جایگزین ضدعفونی‫کننده های شیمیایی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)، حداقل غلظت کشندگی (MBC)، آویشن، استوخدوس بینالودی
 • راشد افروز، توران سلیمانی، جواد حاتمی، یوسف نامور صفحات 267-279
  زمینه و هدف

  هر جامعه‫ ای درجه ای از سواد رسانه ای در مورد سلامت دارد و رسانه ها بزرگترین آموزش دهنده به ویژه در حوزه سلامت در جوامع امروزی هستند. در این بین، ماهیت شغل کارکنان بیمارستان ها و مراکز آموزش پزشکی به گونه ای است که همواره با چالش سلامت رو به رو هستند. از آنجایی که ارتباط تنگاتنگ رسانه با سلامت آدمی غیرقابل انکار است؛ از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه مدل ارتقای سلامت مبتنی بر سواد رسانه ای کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با رویکرد نظریه داده بنیاد بود.

  روش کار

  روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر «نظریه داده بنیاد» و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق، با جامعه آماری مشتمل بر صاحبنظران و اساتید برجسته در حوزه سلامت و رسانه بود که با روش هدفمند نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری در داده ها به تعداد 10 نمونه اقدام شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری با الهام از نظریه گلاسر و با استفاده از نرم افزار MaxQDA انجام شد و سپس به استخراج مقوله های مربوط به مدل اقدام گردید.

  یافته ها

  مطابق با نتایج، در کدگذاری باز، 258 کد اولیه، در کدگذاری محوری 44 مقوله عمده و در کدگذاری انتخابی 8 مقوله هسته ای در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها/ اقدامات، پیامدی و پدیده اصلی (سلامت مبتنی بر سواد رسانه ای) طبقه بندی شدند. در جهت تحقق اهداف پژوهش بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد، سواد رسانه ای به عنوان پدیده اصلی در قالب یک الگوی منطقی و با تکیه بر فهم آن با شرایط (علی، زمینه ای و مداخله گر)، راهبردها/ اقدامات و پیامدها مشخص گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد با حرکت به سوی این مدل، می توان شاهد ارتقای اساسی در سلامت مبتنی بر سواد رسانه ای کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود.

  کلیدواژگان: سلامت، سواد رسانه ای، کارکنان آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی، نظریه داده بنیاد
 • اولیاء زارع، علیرضا عقیقی، علیرضا اسلامبولچی صفحات 280-297
  زمینه و هدف

  تاثیر مدیریت منابع انسانی درموفقیت بیمارستان‫ها جهت ارایه خدمات باکیفیت و ایمن بسیار حایز اهمیت است. در حال حاضر ارزیابی وضعیت مولفه های مدیریت منابع انسانی ازطریق برنامه اعتباربخشی در بیمارستان‫ها انجام می‫گیرد. این پژوهش ضمن آسیب شناسی استانداردهای اعتباربخشی، با هدف ارایه مدلی از مدیریت منابع انسانی در بیمارستان‫های دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از نوع اکتشافی بود. جمع آوری داده های کیفی از طریق مصاحبه و داده های کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفت که جهت سنجش روایی آن از روایی همگرا و واگرا و جهت سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل 18 نفر از خبرگان منابع انسانی و بخش کمی 3900 نفر از کارکنان بیمارستان‫های منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند. این مطالعه در سال 1402 انجام شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مضمون با کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، T تک نمونه ای، ضریب کندال، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS-25 وPLS-3 استفاده گردید.

  یافته ها

  مدل ارایه شده در پژوهش حاضر شامل سه مقوله اصلی (ساختاری، رفتاری و زمینه ای)، 14 مفهوم و 84 کد می‫باشد. در بین مقوله ها، مقوله «ساختاری» بیشترین میانگین با مقدار 87/3 و مقوله «زمینه ای» کمترین میانگین با مقدار 71/3 را داشت. بین مقوله ها، مفاهیم و کدهای مدل مدیریت منابع انسانی بیمارستان‫های دانشگاه علوم پزشکی همدان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت. در بررسی برازش مدل، کیفیت مدل ساختاری پژوهش قوی ارزیابی شد.

  نتیجه گیری

  مفاهیم مقوله های ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان کارکردهای منابع انسانی با یکدیگر ارتباط داشتند. ضمنا ارتقاء شاخص های حوزه منابع انسانی می تواند باعث رشد و پیشرفت نیروی های شاغل در بیمارستان‫ها شود. مدیران بیمارستان‫ها می‫بایست تحلیل درستی از وضعیت ساختاری و چارچوب سازمانی خود داشته باشند تا آسیب‫های احتمالی به آن را بهتر بشناسند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، آسیب شناسی، استانداردهای اعتباربخشی، بیمارستان
 • رضا مرادی، بهمن کارگرشهامت، سعید باقرسلیمی صفحات 298-310
  زمینه و هدف

  منظور از برون سپاری، انتقال خدمات یا کارکردها (که به طور سنتی توسط خود سازمان انجام می شوند) به یک تامین کننده خارجی است و کنترل آن ها از طریق قرارداد و یا مدیریت مشارکتی انجام می گیرد. هدف از تحقیق مورد نظر تبیین الگوی فرآیند برون سپاری عملیات خدمات درمانی مبتنی بر رویکرد حکمرانی خوب می باشد.

  روش کار

  این پژوهش از لحاظ روش تحقیق از نوع داده بنیاد بود. جامعه و نمونه آماری مرحله کیفی، مدیران ارشد دانشگاه‫های علوم پزشکی کلان منطقه 2 به تعداد 10 نفر بودند که مورد مصاحبه قرار گرفتند. در سه مرحله اساسی کدگذاری انجام شده و طبق نتایج تحلیل، سوال های تحقیق بدست آمده با 6 عامل دسته بندی شدند . بنابراین می توان بیان نمود که تمامی عوامل شناسایی شده جزیی از مدل الگوی فرآیندی برون سپاری عملیات خدمات درمانی به شمار می روند و طبق مدل بدست آمده و نتایج مدل های اندازه گیری شده، می توان گفت همه ابزارهای پژوهش، برازش مناسب و قابل قبول داشتند.

  یافته ها

  در ابعاد و نشانگرهای الگوی فرآیندی برون سپاری عملیات خدمات درمانی، مقوله های «مدیریت سازمانی، مدیریت تقاضای بیماران، مدیریت منابع مالی، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت فرآیند کسب و کار، فناوری اطلاعات و مدیریت دسترسی پذیری خدمات توسط بیماران»؛ درپیامدهای تاثیرگذار، مقوله های «ادغام درون سازمانی خدمات و ادغام برون سازمانی خدمات»؛ در عوامل علی اثرگذار، مقوله های «سیستم مدیریتی و همگام سازی نیروی انسانی با خدمات مشتری مداری»؛ در عوامل مداخله گر اثرگذار، مقوله های «دانش فنی و تخصصی، سیستم نظارتی، سیاست‫های سازمانی، آیین نامه ها و قوانین و سیستم اطلاع رسانی»؛ در عوامل زمینه ای اثرگذار، مقوله های «سیستم عرضه و تقاضای خدمات، سرمایه گذاری و شرایط رقابتی حاکم» و در راهبردهایی برای مدیریت، مقوله های «اخلاق حرفه ای، معنویت‫گرایی» مورد تایید قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  این پژوهش با رویکرد کیفی، الگوی فرآیند برون سپاری عملیات خدمات درمانی مبتنی بر رویکرد حکمرانی خوب را در قالب یک نظریه ارایه نموده است و از طریق آن می توان کارایی برون سپاری خدمات درمانی را به خوبی تفسیر و تبیین کرد.

  کلیدواژگان: برون سپاری، خدمات درمانی، حکمرانی خوب
 • احمد آقایی، مرتضی عالیقدری، یوسف پورعشق، مهدی وثوقی نیری، عباس عباسی قهرمانلو، سعید امیدی صفحات 311-320
  زمینه و هدف

   منابع آب اغلب در معرض آلاینده های مرتبط با فرآیند دفع پسماندهای شهری قرار دارند. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت منابع آب اطراف محل دفن پسماندهای شهر لنگرود در سال 1400 انجام گرفت.

  روش کار

   در این مطالعه مقطعی، 2 چشمه در بالادست و 2 منبع آب (چاه و چشمه) در پایین دست محل دفن پسماند و یک رودخانه (با 2 ایستگاه نمونه برداری) نزدیک محل دفن، به عنوان منابع آب مورد مطالعه انتخاب شد. نمونه برداری و آنالیز پارامترهای فیزیکی (دما، کدورت و TSS)، شیمیایی (pH، EC، TDS، BOD5، COD، نیترات، سولفات و فلزات سنگین) و میکروبی (کلیفرم و E.coli) کیفیت آب و نمونه های خاک منطقه با روش‫های استاندارد انجام گرفت. داده ها از طریق مقایسه با استانداردهای ایران، شاخص های شولر و ویلکوکس، تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   در همه نمونه های آب، کدورت بیشتر از حد مطلوب و غلظت تمام پارامترهای شیمیایی کمتر از حداکثر مجاز تعیین شده در استاندارد ایران جهت شرب و آبیاری بود. در چاه پایین دست محل دفن، مجموع نسبت غلظت نیتریت و نیترات اندازه گیری شده به مقادیر توصیه شده در آب آشامیدنی، تقریبا 4 برابر استاندارد ایران بود. تعداد کلیفرم و E.coli در همه منابع آب، بیشتر از حد مجاز استاندارد ایران جهت شرب بود. کیفیت همه نمونه های آب بر اساس دیاگرام شولر (آشامیدن) در رده قابل قبول تا خوب و از لحاظ شاخص ویلکوکس، به غیر از رودخانه پایین دست محل دفن، در رده کمی شور بوده و برای کشاورزی نسبتا مناسب بود.

  نتیجه گیری

   کیفیت منابع آب بالادست و پایین دست محل دفن پسماندهای شهری لنگرود، تفاوت زیادی با هم نداشت وکیفیت آب رودخانه پایین دست محل دفن در رده شور و با تمهیدات لازم (زهکشی)، برای کشاورزی، مناسب بود.

  کلیدواژگان: منابع آب، شیرابه، محل دفن پسماند شهری، لنگرود، ایران
 • اسماعیل طالبی، فاطمه دباغی، قهرمان محمودی صفحات 321-324
  زمینه و هدف

   با توجه به این که بسیاری از عوامل خطر بیماری های غیرواگیر ریشه در سبک زندگی مردم دارد، نقش و اهمیت مشارکت جامعه در پیشگیری و کنترل این بیماری ها بیش از پیش نمایان است. مطالعه حاضر با هدف طراحی و همچنین تعیین روایی و پایایی پرسشنامه راه های جلب مشارکت جامعه در پیشگیری و مدیریت بیماری های غیرواگیر انجام شد.

  روش کار

   پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کاربردی می باشد که در سال 1401 انجام شد. پرسشنامه اولیه بر اساس داده‫های به دست آمده از یک مطالعه ترکیبی متشکل از مراحل مطالعه تطبیقی، مصاحبه با خبرگان وروش دلفی، تهیه گردید. سنجش روایی محتوا با استفاده از پانل خبرگان 15 نفری و نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) انجام شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آزمون- بازآزمون در یک نمونه 30 نفری استفاده شد. تحلیل داده‫ها با کمک نرم افزار SPSS-20 انجام گرفت.

  یافته ها

   پرسشنامه نهایی با 52 گویه راه های جلب مشارکت مردم در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، با امتیاز کل شاخص روایی محتوایی 98/0 و نسبت روایی محتوایی برابر با 84/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج ضرایب همبستگی اسپیرمن برای ابعاد هفتگانه پرسشنامه نشان از پایایی قابل قبول مولفه های پرسشنامه داشت.

  نتیجه گیری

   از آنجا که پرسشنامه طراحی شده روایی و پایایی قابل قبولی را کسب نمود، با اطمینان می‫توان از آن برای تعیین الزامات جلب مشارکت جامعه در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مشارکت جامعه، پیشگیری، بیماری های غیرواگیر، پرسشنامه
 • محمود ابوالقاسمی، غلامرضا شریفی راد، مرتضی ضیغمی صفحات 335-355
  زمینه و هدف

  با پیدایش بیماری نوپدید کووید-19 ضروری به نظر می رسید که کاربرد روش های تدریس مورد کنکاش قرار گیرند، تا شیوه های مطالعه، درمان و پیش گیری و یافته های نوین پزشکی، از جمله تولید دارو و واکسن فراهم گردد. هدف از این مطالعه، بررسی کاربرد روش های نوین تدریس در آموزش پزشکی است که کمتر در آموزش پزشکی مورد استفاده واقع می شوند، تا بتوان از این طریق زمینه ارتقای کیفیت آموزش پزشکی را فراهم نمود.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه مروری دامنه دار است که مقالات مربوط با استفاده از بانک های اطلاعاتی معتبر همچون Scopus، PubMed و Web of Science جستجو و گردآوری شد. پس از بررسی رویکردهای تدریس، روش های نوین تدریس استخراج و کاربرد آنها در آموزش علوم پزشکی مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق کاربرد روش های نوین تدریس مانند: نقشه های مفهومی، مبتنی بر تیم، بازی، محیط های بالینی، مبتنی بر بهترین شواهد، الکترونیکی و ترکیبی در آموزش علوم پزشکی، می توانند علاوه بر مهارت های کارتیمی، مولفه های مهارت تفکر انتقادی، مهارت حل مسیله، مهارت تصمیم گیری، مهارت های بین فردی یادگیری و بهسازی نیروی انسانی را نیز تقویت نمایند.

  نتیجه گیری

  با کاربرد روش های نوین تدریس در آموزش پزشکی انگیزه در فراگیری، بهبود و ارتقاء سطح یادگیری، تعامل گروهی، تصمیم سازی تیمی، درک بهتر مفاهیم و حل مسیله، تسهیل و تعمیق در یادگیری، تبادل دانش و دستیابی به اهداف آموزشی افزایش می یابد. در دوران همه گیری های نوپدید مانند کرونا که حتی لزوم ایجاد رهیافت های آموزشی فراکشوری، ضروری به نظر می رسدتا زمینه کاربست این روش ها را گسترش و تقویت نمود.

  کلیدواژگان: تدریس، روش های نوین تدریس، آموزش، آموزش پزشکی
 • مریم منیعی، امیراشکان نصیری پور، مهدی ریاحی فر صفحات 356-366
  زمینه و هدف

   موضوع سلامت کودک در سراسر جهان جزء اولویت های مهم سیاستگذاران بهداشت کشورها محسوب می شود، لذا به‫منظور انعکاس نتایج حاصل از اجرای یک برنامه جامع بر سلامت کودکان مطالعه حاضر با هدف تاثیر بسته خدمتی جدید مراقبت‫های ادغام یافته کودک سالم بر شاخص‫های سلامت کودکان انجام گرفت.

  روش کار

   این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بودکه بصورت مقطعی و تمام شماری در جمعیت کودکان زیر 5 سال (طی سال‫های 1398 تا 1400) در سال 1401 انجام گرفت. ابزارهای گردآوری داده ها شامل چک لیست‫های جمع آوری اطلاعات بر اساس اهداف پژوهش بود. داده ها بصورت درصد و میزان محاسبه و با آزمون ویلکاکسون و با استفاده از نرم افزار SPSS-26 در سطح خطای کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بین اجرای برنامه کودک سالم و میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال (025/0=p)، مرگ و میر زیر 5 سال (002/0=p) مرگ و میر 59-1 ماهه (008/0=p)، غربالگری تکاملی کودکان (001/0=p) پوشش واکسیناسیون (001/0=p) و پوشش مراقبتی کودکان (005/0=p) رابطه معنی داری بدست آمد ولی با میزان مرگ و میر نوزادان (317/0=p) و ویزیت کودک توسط پزشک (083/0=p) رابطه معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   اجرای بسته جدیدکودک سالم بر کاهش شاخص های مرگ و میر و افزایش شاخص‫های مراقبتی و غربالگری‫های رشدی و تکاملی کودکان تاثیرگذار می‫باشد، شاخص‫های سلامت کودکان یکی از مهمترین معیارها در ارزیابی سلامت جامعه است، بنابراین اجرای بسته جدید کودک سالم به صورت کیفی و کمی و مداخلات مربوط که به‫منظور ارتقای سطح سلامت کودک انجام می‫گیرد ضروری است تا به کمک آن به شاخص‫های بالاتری پیرامون سلامت کودکان دست یافت.

  کلیدواژگان: مراقبت ادغام یافته، کودک سالم، شاخص سلامت، بسته خدمتی
 • سعید صادقیه اهری، حسام حسین پور، معصومه آقامحمدی صفحات 367-378
  زمینه و هدف

   ویروس کرونا از جمله عوامل بیماریزای تنفسی است که ممکن است از یک سرماخوردگی خفیف تا آسیب‫های شدیدتر را سبب شود. طبق بررسی‫ها بین مصرف دخانیات با شدت بیماری ناشی از این ویروس، ارتباط وجود دارد. با این حال آگاهی افراد در مورد این ارتباط مشخص نیست. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی کسبه شهر اردبیل از ارتباط مصرف سیگار و قلیان با بیماری کووید-19 و عوامل مرتبط با آن انجام شد.

  روش کار

   این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود که روی 380 نفر از کسبه شهر اردبیل که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته آگاهی نسبت به ارتباط مصرف دخانیات با ابتلا به بیماری کووید-19 که روایی و پایایی آن تایید شده بود، استفاده شد. اطلاعات حاصله وارد نرم افزار SPSS-25 شد و تحت آنالیز آماری قرار گرفت. برای این منظور از آمار توصیفی (تعداد، درصد، میانگین و انحراف معیار) و نیز آزمون های تی مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

  یافته ها

   در مجموع 376 نفر در این مطالعه وارد شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 49/11±88/36 سال بود. از 376 نفر، 189 نفر (3/50%) سیگار می‫کشیدند. میانگین نمره آگاهی شرکت کنندگان در مورد رابطه مصرف سیگار و قلیان با بیماری کووید-19، 58/5 ±35/11 (از 22 امتیاز) بود. سطح آگاهی زنان شرکت کننده به طور معنی داری بیشتر از مردان بود و با افزایش سن، سطح آگاهی افزایش می یافت (05/0>p). بین نمره آگاهی افراد با سطح تحصیلات و شغل افراد، رابطه معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج این مطالعه و آگاهی متوسط شرکت کنندگان از ارتباط مصرف سیگار و قلیان با بیماری کووید-19، به نظر می‫رسد افراد جامعه نیازمند آموزش بیشتری در این زمینه هستند. بدیهی است آموزش صحیح مردم مستلزم اقدامات سیاستگذاران سلامت است که می تواند در قالب تولید بروشور، برگزاری جلسات آنلاین، استفاده از شبکه‫های اجتماعی و با مشارکت مسیولان صنفی انجام شود.

  کلیدواژگان: کووید- 19، آگاهی، کسبه، سیگار، قلیان
|
 • S.M. Mousavi S.M, H. Kamani, G .Bagheri, L .Mohammadi, A. Dargahi Pages 258-266
  Background & objectives

  Investigating the antimicrobial effects of medicinal plant extracts is important in terms of efficiency in removing or reducing water and wastewater bacteria. Plant extract can be used as a natural and affordable disinfectant. This study aims to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MBC) based on the extracts of Thymus vulgaris and Nepeta binaloudensis medicinal plants.

  Methods

  The type of study in this research was experimental and of laboratory type. Water samples containing bacteria were used as the studied population. To carry out this research, three types of ethanolic, chloroform and ethyl acetate extracts related to the aerial parts of two medicinal plants, Thymus vulgaris and Nepeta binaloudensis, were prepared using rotary and seven standard bactericidal strains relating to water and wastewater were investigated. Five different concentrations of 3.1, 6.25, 12.5, 25 and 50 ppm were used on bacteria to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MBC) by microdilution method. SPSS16 software and a one-way variance test were used for data analysis.

  Results

  The results showed that for the Thymus vulgaris plant, the lowest inhibitory concentration and the lowest lethal concentration are related to all three types of extracts. Therefore, Listeria monocytogenes and Shigella dysenteriae bacteria were inhibited and eliminated at concentrations of 3.1 ppm and 6.25 ppm, respectively. The lowest inhibitory concentration and the lowest lethal concentration were related to the extract of chloroform and ethyl acetate, which inhibited and eliminated Shigella dysenteriae and E. coli bacteria at concentrations of 3.1 and 6.25 ppm, respectively. The ethanolic extract of St. John's wort did not affect Shigella dysenteriae bacteria.

  Conclusion

  This study showed that the Thymus vulgaris plant has better potential for antibacterial properties and disinfection for water and wastewater. Therefore, the compounds of this plant can be used for future studies to design an antimicrobial agent as an alternative to chemical disinfectants.

  Keywords: Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Minimum Lethal Concentration (MBC), Thymus Vulgaris, Nepeta Binaloudensis
 • R. Afrooz, T .Soleimani, J .Hatami, Y .Namvar Pages 267-279
  Background & objectives

  Every society has a degree of media literacy about health, and the media are the most prominent educators, especially in health. In the meantime, the nature of the jobs of hospital and medical training centre employees is such that they always face health challenges. Since the close relationship between media and human health is undeniable, this research aimed to present a health promotion model based on the media literacy of the educational staff of Ardabil University of Medical Sciences.

  Methods

  The research method was a qualitative content analysis based on "grounded theory", and the research tool was a semi-structured in-depth interview with the statistical community consisting of experts and prominent professors in the field of health and media, with a purposeful method compared to the selection of statistical samples. The theoretical saturation step was carried out in the data with ten samples. Data analysis was done through coding inspired by Glosser's theory and using MaxQDA software, and then the categories related to the model were extracted.

  Results

  According to the results, in open coding, there were 258 primary codes; in axial coding, 44 major categories; and in selective coding, eight core categories in the form of causal, contextual, intervening conditions, strategies/measures, consequence and central phenomenon. (Health based on media literacy) were classified. To achieve the research goals based on data-based theorizing, health literacy is the main phenomenon as a logical model. It relies on its understanding of conditions (causal, contextual and intervening), specific strategies/measures and consequences.

  Conclusion

  The research results show that by moving towards this model, we can witness a fundamental improvement in health based on the media literacy of the educational staff of Ardabil University of Medical Sciences.

  Keywords: Health, Media Literacy, Educational Staff, University of Medical Sciences, Grounded Theory
 • O .Zare, A .Aghighi, A. Slambolchi Pages 280-297
  Background & objectives

  The impact of human resource management is very important in the success of hospitals in providing quality and safe services. Currently, the status of human resources management components is assessed through the accreditation program in hospitals. This research was conducted along with the pathology of accreditation standards, aiming to present a human resources management model in Hamadan University of Medical Sciences hospitals.

  Methods

  This research is applied and exploratory in terms of its purpose. Qualitative and quantitative data were collected from the selected statistical community of the employees and managers of the hospitals of Hamedan University of Medical Sciences in 2022 using a questionnaire. To analyze the data, open coding, axial coding and selective coding, Kolmogorov-Smirnov tests, one-sample T, Kendall's coefficient, confirmatory factor analysis and structural equations were used by SPSS version 25 and PLS version 3 software.

  Results

  The model presented in the study includes three dimensions (structural, behavioural and contextual), 84 components and 13 indicators. There is a direct and meaningful relationship between the dimensions, components and indicators of the human resources management model of Hamedan University of Medical Sciences hospitals. In examining the fit of the model, the quality of the structural model of the research was evaluated as strong.

  Conclusion

  The functions of human resources are related to each other based on the components of each of the three structural, behavioural and contextual dimensions. In addition, indicators in the field of human resources can cause the growth and development of the working forces in hospitals. Managers of hospitals should have a correct analysis of their structural situation and organizational framework to better understand possible damages to it.

  Keywords: Human Resource Management, Pathology, Accreditation Standards, Hospital
 • R .Moradi, B .Kargarshahamat, S. Baghersalimi Pages 298-310
  Background & objectives

  Outsourcing refers to the transfer of services or functions (which are traditionally performed by the organisation itself) to an external supplier, and their control is done through a contract or cooperative management. This study aimed to explain the medical service operations outsourcing process model based on the good governance approach.

  Methods

  In this research, a grounded theory approach was used. The population and statistical sample of the qualitative stage were ten senior managers of medical sciences universities in Region 2 who were interviewed. Coding was done in three basic steps according to the analysis results. The research questions obtained were categorised into six factors. Therefore, all the identified factors are part of the outsourcing process model of medical service operations. According to the model and the results of the measured models, all the research tools had a suitable and acceptable fit.

  Results

  The study examined the outsourcing process model of treatment service operations and identified various components, influential consequences, effective causal factors, effective intervening factors, effective background factors, and strategies for management. The components of the outsourcing process model included organizational management; patients demand management, financial resources management, human resource management, business process management, information technology, and management of service accessibility by patients. The influential consequences of the model included the integration of intra-organizational services and the integration of extra-organizational services. The effective causal factors of the model included the management system and synchronization of the workforce with customer-oriented services. The effective intervening factors of the model included technical and specialized knowledge, supervisory system, organizational policies, regulations and laws, and notification system. The effective background factors of the model included the service supply and demand system, investment, and prevailing competitive conditions. Lastly, the strategies for management included professional ethics and spiritualism.

  Conclusion

  With a qualitative approach, this research has presented the pattern of the process of outsourcing treatment services operations based on the good governance approach in the form of a theory, and through it, the efficiency of treatment service outsourcing can be well interpreted and explained.

  Keywords: Outsourcing, Treatment Services, Good Governance
 • A. Aghaee, M .Alighdari, Y .Poureshgh, M. Vosoughi Niri, A. Abbasi Ghahramanloo, S .Omidi Pages 311-320
  Background & objectives

  Water resources are often exposed to pollutants related to urban waste disposal. This study aimed to determine the quality of water sources around the landfill of Langrod City in 2021.

  Methodology

  This cross-sectional study selected two springs upstream, two water sources (well and spring) downstream of the landfill site, and a river (with two sampling stations) near the landfill site as the studied water sources. Sampling and analysis of physical (temperature, turbidity and TSS), chemical (pH, EC, TDS, BOD5, COD, nitrate, sulfate and heavy metals) and microbial (coliform and E.coli) parameters of water quality and soil samples of the region with Standard methods were performed. The data were analyzed by comparison with Iranian standards, Schuler and Wilcox indices.

  Results

  In all water samples, the turbidity was more than the desired level, and the concentration of all chemical parameters was lower than MCL in the Iranian standard for drinking and irrigation. In the downstream well of the landfill, the total concentration of nitrite and nitrate measured compared to the recommended values in drinking water was almost four times the Iranian standard. The number of coliform and E. coli in all water sources was higher than the permissible limit of Iran's standard for drinking. The quality of all water samples, based on the Schuler diagram (drinking), was acceptable to good, and according to the Wilcox index, except for the downstream river of the landfill, they were in the medium salty category and were relatively suitable for agriculture.

  Conclusion

  The quality of water sources upstream and downstream of the Langrod urban waste landfill site was similar, and the water quality of the river downstream of the landfill was high salty and suitable for agriculture with the necessary considerations (drainage).

  Keywords: Water Resources, Leachate, Municipal Solid Waste Landfill, Langarud, Iran
 • E. Talebi, F. Dabbaghi, Gh .Mahmoudi Pages 321-324
  Background & objectives

  Considering that many risk factors of non-communicable diseases are rooted in people's lifestyles, the role and importance of society's participation in preventing and controlling these diseases is more evident than before. The present study was conducted to design and determine the validity and reliability of a questionnaire on ways to attract community participation in preventing and managing non-communicable diseases.

  Methods

  This descriptive-applied study was conducted in 2022. The initial questionnaire was prepared based on the data from a combined research consisting of comparative study stages, interviews with experts and Delphi. Content validity was measured using a panel of 15 experts, the content validity ratio (CVR), and the content validity index (CVI). The test-retest method was utilized to determine the reliability of the questionnaire in a sample of 30 people. Data analysis was done using SPSS 20 software.

  Results

  The final questionnaire with 52 items to attract people's participation in preventing non-communicable diseases was confirmed with a total content validity index score of 0.98 and a content validity ratio of 0.84. The results of Spearman's correlation coefficients for the seven questionnaire dimensions showed the acceptable reliability of the questionnaire components.

  Conclusion

  Since the designed questionnaire obtained acceptable validity and reliability, it can be used confidently to determine community participation requirements in preventing non-communicable diseases.

  Keywords: Community Participation, Prevention, Non-communicable Diseases, Questionnaire
 • M. Abolghasemi, Gh .Sharifirad, M .Zeighami Pages 335-355
  Background & objectives

  With the emergence of the new disease of COVID-19, it seemed necessary to explore the application of teaching methods to provide methods of study, treatment, prevention, and new medical findings, including the production of drugs and vaccines. This study aims to investigate the application of new teaching methods in medical education, which are rarely used in medical education, to improve the quality of medical education.

  Method

  This research is a comprehensive review study in which related articles were searched and collected using reliable databases such as Scopus, PubMed and Web of Science. After examining teaching approaches, new teaching methods were extracted, and their application in medical science education was studied.

  Results

  Based on the findings of the research, using new teaching methods such as concept maps, team-based, games, and clinical environments, based on the best evidence, electronic and combined in medical science education, can add skills of critical thinking, problem-solving, decision-making, interpersonal skills, learning and improvement of human resources.

  Conclusion

  Using new teaching methods in medical education can facilitate and deepen learning and knowledge exchange and ultimately increase the achievement of educational goals by increasing learners' motivation, improving the level of learning, group interaction, team decision-making, and better understanding of concepts and problem-solving. In the era of emerging epidemics such as Corona, where even the need to create transnational educational approaches seems necessary, and the field of application of these methods can be expanded and strengthened.

  Keywords: Teaching, Teaching Methods, New Teaching, Education, Medical Education
 • M .Maniei, A.A .Nasiripour, M.Riahifar Pages 356-366
  Background & objectives

   The issue of child health is considered one of the essential priorities of the health policy makers of countries around the world. Therefore, to reflect the results of implementing a comprehensive program on children's health, the present study assessed the effect of a new integrated care package for healthy children on children's health indicators. 

  Methods

   This descriptive and analytical study was conducted cross-sectionally and comprehensively in the population of children under five years of age (during 1398-1400) in 1401. Data collection tools included information collection checklists based on research objectives. The data were calculated as percentages and amounts and analyzed with the Wilcoxon test and SPSS-26 software at an error level of less than 0.05.

  Results

  Between the implementation of the healthy child program and the mortality rate of children under one-year-old (p=0.025), under five years mortality rate (p=0.002), 1-59 months mortality rate (p=0.008 p-value), developmental screening of children (p= 0.001), vaccination coverage (p=0.001) and child care coverage (p=0.005) a significant relationship was obtained, but with the infant mortality rate (p=0.317) and child's visit by a doctor (p=0.083) no significant association was observed.

  Conclusion

   Implementing the new healthy child package reduces mortality indicators and increases care indicators and developmental screenings of children. Since health indicators are one of the most important criteria in evaluating the health of society, implementing the new child package is necessary to be healthy qualitatively and quantitatively.

  Keywords: Integrated Healthy Child, Health Indicators, New Service Package
 • S. Sadeghieh-Ahari, H. Hoseinpour, M .Aghamohammadi Pages 367-378
  Background & objectives

  Coronavirus is one of the respiratory pathogens that may cause from a mild cold to more severe diseases. According to studies, there is a relationship between smoking and the severity of the disease caused by this virus. However, people's awareness about this connection needs to be clarified. Therefore, this study was conducted to determine the level of awareness among the businesspeople of Ardabil City about the relationship between smoking and hookah smoking and the COVID-19 disease and its related factors.

  Methods

  This study was descriptive-analytical research conducted on 380 people from the businesspeople of Ardabil city, who were selected using the available sampling method. In order to collect data, a demographic information form and a researcher-made questionnaire about the relationship between tobacco use and COVID-19 disease were used, the validity and reliability of which were confirmed. Data was entered into SPSS software version 25 and analyzed using descriptive (number, percentage, mean and standard deviation) and inferential (independent t-tests and Spearman correlation coefficient).

  Results

  A total of 376 people were included in this study. The average age of the study subjects was 36.88±11.49 years. Out of 376 people, 189 people (50.3%) were smoking. The average score of the participants' awareness about the relationship between smoking and hookah usage with the COVID-19 disease was 11.35±5.58 (out of 22 points). The level of awareness of female participants was significantly higher than that of men, and with increasing age, the level of awareness increased (p<0.05). No significant relationship was observed between people's knowledge score and their level of education and occupation.

  Conclusion

  Considering the moderate awareness of the participants about the relationship between smoking and hookah and the disease COVID-19, people in the community need more education in this field. The correct education of people requires the actions of health policymakers, which can be done by producing brochures, holding online meetings, using social networks and with the participation of union officials.

  Keywords: COVID-19, Knowledge, Cigarettes, Hookah, Businesspeople