فهرست مطالب

علوم دامی (پژوهش و سازندگی) - پیاپی 140 (پاییز 1402)

نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
پیاپی 140 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آزاده رستمیان*، امیرعلی صادقی، احمد کریمی صفحات 3-18
  در این آزمایش اثر افزودن پودر خرفه با مکمل ویتامین ایی و ال کارنی تین در جیره های کم پروتیین بر آسیت القایی در جوجه های گوشتی بررسی شد. 576 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه (راس 308) به طور تصادفی به 6 تیمار: (1) جیره با پروتیین مطابق کاتالوگ سویه راس 308 (شاهد منفی)، (2) جیره با پروتیین کم (2 درصد کمتر نسبت به شاهد منفی) به عنوان شاهد، (3) جیره شاهد + 2 گرم بر کیلوگرم پودر خرفه، (4) جیره شاهد حاوی پودر خرفه + 250 میلی گرم برکیلوگرم ویتامین E ، (5) جیره شاهد حاوی پودر خرفه + 150 میلی گرم برکیلوگرم ال-کارنیتین و (6) جیره شاهد حاوی پودر خرفه + مخلوط ویتامین E و ال-کارنیتین تخصیص داده شدند. مصرف خوراک و وزن بدن پرندگان تغذیه شده با تیمار حاوی پودر خرفه، ویتامین-E و ال-کارنتین افزایش پیدا کرد (05/0< P). تیمار حاوی پودر خرفه + ویتامین E و تیمار حاوی پودر خرفه+ ال-کارنتین میزان مرگ و میر ناشی از آسیت و نسبت RV/TV را کاهش دادند (05/0< P). افزودن خرفه، ویتامین E و ال-کارنیتین به جیره فعالیت های ضد اکسیدانی را بهبود بخشید (05/0< P) و سطح نیتریک اکسید پلاسما و اسید اوریک را افزایش داد (05/0< P). افزودن خرفه به همراه ویتامین E و ال کارنیتین فعالیت آنزم های کبدی را کاهش دادند (05/0< P). در کل نتایج نشان داد که افزودن ویتامین E و ال-کارنیتین در ترکیب با پودر گیاه خرفه در جیره های کم پروتیین باعث ایجاد اثرات سینرژیک مفیدی برای کاهش حساسیت پرندگان به سندرم آسیت می شود.
  کلیدواژگان: اسید اوریک، پروتئین، خرفه، ال-کارنتین، ویتامین E
 • ارسلان برازنده* صفحات 19-30
  پژوهش کنونی با هدف استفاده از فراتحلیل برای برآورد میانگین وزنی پارامترهای ژنتیکی صفات طول، قطر و درصد الیاف کرک با ادغام نتایج مطالعات پیشین جهت نیل به نتایجی با صحت بالاتر انجام گرفت. به این منظور از اطلاعات 14 مقاله مرتبط منتشر شده طی سال های 1367 تا 1400 استفاده شد. مدل فراتحلیل با اثرات تصادفی برای تخمین پارامترهای ژنتیکی، اشتباه استاندارد و فاصله اطمینان 95 درصدی صفات با استفاده از بسته Metafor در نرم افزار R بکار گرفته شد. مقدار میانگین وزنی ضریب وراثت پذیری صفات طول، قطر و درصد الیاف کرک به ترتیب 047/0 ± 24/0، 053/0 ± 42/0 و 103/0± 60/0 محاسبه گردید. نتایج بیانگر آن است که صفات مرتبط با الیاف کرک در بزهای کرکی وراثت پذیری های بالا دارند و بنابراین انتخاب ژنتیکی مستقیم و گزینش افراد با شایستگی مطلوب می تواند باعث بهبود عملکرد این صفات گردد. بالاترین مقدار همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین درصد الیاف کرک و طول الیاف کرک (84/0و 54/0) و کمترین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین صفت درصد الیاف کرک و صفت قطر الیاف کرک (38/0و 35/0) به دست آمد. کاهش شدید اشتباه استاندارد تخمین وراثت پذیری صفات در روش فراتحلیل در نتیجه تجمیع نتایج و افزایش حجم نمونه نشان دهنده افزایش صحت تخمین نتایج است. پارامترهای ژنتیکی برآورد شده می توانند در توسعه برنامه های اصلاحی مرتبط با بهبود صفات الیاف کرک در بزهای کرکی استفاده شود. لذا نتایج حاصل از فراتحلیل می تواند موجب توسعه برنامه های اصلاح نژادی به ویژه در نژادهایی با تعداد رکورد ناکافی، گردد.
  کلیدواژگان: بز، کشمیر، متاآنالیز، وراثت پذیری، همبستگی
 • مهدی افتخاری* صفحات 31-39

  مطالعه حاضر به منظور بررسی آلودگی آب مصرفی در گاوداری های صنعتی استان قزوین به برخی از فلزات سنگین انجام شد. برای انجام این تحقیق با مراجعه مستقیم به 35 گله صنعتی گاو شیری تحت پوشش اتحادیه دامداران استان قزوین در شهرستان های مختلف استان طی دو روز متوالی، نمونه گیری آب انجام شد. در تمام گله های مورد بررسی منبع تامین آب چاه بود و میزان فلزات سنگین شامل سرب، کادمیوم، کروم، نیکل و جیوه در آنها با دستگاه طیف سنج جرمی پلاسمای القایی اندازه گیری شد. سپس داده های حاصله در قالب طرح کاملا تصادفی با تکرار نامساوی مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج غلظت سرب، کادمیوم و کروم در نمونه های آب به ترتیب 98/0±67/0، 11/0±42/0 و 93/1±24/6 میکروگرم در لیتر بود. میانگین غلظت نیکل و جیوه نیز در آب مصرفی گاوداری های مورد مطالعه به ترتیب 79/0±65/0 و 33/0±38/0 بود. از نظر غلظت سرب و کادمیوم بین شهرستان های مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشت. میانگین غلظت کروم در نمونه-های اخذ شده از شهرستان بویین زهرا به طور معنی داری بیش از سایر مناطق بود (05/0≥P). از نظر غلظت نیکل و جیوه نیز بین شهرستان های مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشت. تخمین مصرف روزانه هم در مورد تمام فلزات سنگین مورد بررسی کمتر از حداقل سطوح خطرساز (015/0، 005/0، 25/0، 1/0 و 01/0 میلی گرم در لیتر به ترتیب برای سرب، کادمیوم، نیکل، کروم و جیوه) بود. در مجموع از آنجا که غلظت فلزات سنگین مورد بررسی شامل سرب، کادمیوم، نیکل، کروم و جیوه در آب مصرفی گاوداری های استان قزوین بسیار کمتر از حداقل سطوح خطرساز بود.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، گاوداری، آب، قزوین، تخمین مصرف روزانه
 • ندا فرزین*، مهلا عجم، ابوالقاسم سراج صفحات 41-53

  هدف تحقیق حاضر بررسی اثر ژنتیکی افزایشی بر صفات وزن تخم، وزن زرده و میزان اسیدهای چرب زرده و برآورد توارث پذیری این صفات بود. در این پژوهش، از 150 بلدرچین ژاپنی سفید (شامل 50 نر و 100ماده) به عنوان نسل مولد یا پایه (فاقد هرگونه اطلاعات شجره‏ای) استفاده شد. در نسل F2، 100 بلدرچین ماده در سن 5 هفتگی، به طور تصادفی انتخاب شدند و به قفس های تخم گذاری انتقال یافتند. صفات مورد مطالعه شامل وزن تخم، وزن زرده و میزان اسیدهای چرب زرده بود. مولفه های واریانس و کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات با استفاده از مدل حیوانی چند صفتی و نرم افزار Wombat برآورد گردید. وراثت پذیری وزن تخم و وزن زرده به ترتیب 45/0 و 38/0 محاسبه شد. این برآوردها برای اسیدهای چرب زرده از 27/0 (اسید پالمیتولییک) تا 45/0 (اسید پالمتیک) متغیر بود. همبستگی ژنتیکی بین وزن تخم و اسیدهای چرب زرده، کم و از 01/0 (بین وزن تخم و اسید لینولییک) تا 10/0 (بین وزن تخم و اسید استیاریک) بود. همبستگی ژنتیکی وزن زرده و مقدار اسیدهای چرب بیشتر و در دامنه ای از 10/0 (بین وزن زرده و اسید لینولنیک) تا 51/0 (بین وزن زرده و اسید استیاریک) بود. براساس این نتایج می توان پیش بینی کرد که انتخاب ژنتیکی در جهت افزایش وزن زرده تخم در بلدرچین، منجر به افزایش مقدار اسیدهای چرب زرده شود.

  کلیدواژگان: وزن زرده، اسید چرب، وراثت پذیری، همبستگی ژنتیکی
 • امین کاظمی زاده، خلیل میرزاده*، علی آقائی، زربخت انصاری صفحات 55-67

  این پژوهش باهدف مطالعه ی تاثیر روغن کتان و پودر زنجبیل بر پروفیل های لیپیدی، هورمون های تیروییدی و آنزیم های کبدی مرغ مسن مادر گوشتی انجام گرفت. تعداد 200 قطعه مرغ مادر گوشتی راس 308 با سن 45 هفته به صورت فاکتوریل (2×4) در قالب طرح کاملا تصادفی شامل 2 سطح زنجبیل (صفر و 5/1 درصد) و 4 سطح روغن کتان (صفر، 1، 2 و 3 درصد) به مدت 10 هفته در 8 گروه آزمایشی 5 تکرار و 5 قطعه مرغ مادر در هر تکرار انجام شد. نتایج نشان داد، مصرف زنجبیل، روغن کتان و مصرف توام زنجبیل با روغن کتان روی تری گلیسیرید، کلسترول، HDL و گلوکز تاثیر معنی داری نداشت (0/05<P). در پرندگان تغذیه شده با سطح 1/5 درصد زنجبیل غلظت LDL کاهش یافت (0/05>P). افزودن سطح 1/5 درصد زنجبیل باعث کاهش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز شد، درحالی که افزودن روغن کتان و همزمان روغن کتان و زنجبیل تاثیری معنی داری نسبت به سطح صفر زنجبیل و صفر روغن کتان نداشت (05/0<P). مصرف زنجبیل، روغن کتان و مصرف هم زمان روغن کتان و زنجبیل باعث کاهش آنزیم آلانین آمینوترانسفراز نسبت به گروه دریافت کننده سطح صفر زنجبیل و صفر روغن کتان شد (0/05>P). افزودن زنجبیل و روغن کتان به جیره اثری بر هورمون های تیروییدی نداشت (0/05<P). فراسنجه های بافت چربی و کبد تحت تاثیر روغن کتان و زنجبیل قرار نگرفت (0/05<P). براساس نتایج پژوهش حاضر، مکمل کردن جیره مرغ مادر با سطح 5/1 درصد زنجبیل و سطح 2 درصد روغن کتان با بهبود آنزیم های کبدی باعث حفظ سلامت کبد در مرغ های مادر گوشتی بعد از پیک تولید می شود..

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، امگا 3، مرغ مادر، لیپیدهای پلاسما، متابولیسم چربی
 • مجید ملکی، رحیمه سپهری*، عطاالله رحیمی صفحات 69-81

  در مطالعه حاضر، تاثیر غلظت های مختلف اسید فرمیک (25، 35 و 45 درصد) و اسید اگزالیک (5/2، 5/3 و 5/4 درصد) به همراه تیمار شاهد بر روی تلفات کنه واروآ و زنبورها و همچنین درصد آلودگی باقیمانده کنه در کلنی ها در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار و 5 تکرار در شرایط اقلیمی استان مرکزی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد بالاترین درصد تلفات روی کنه ها به ترتیب مربوط به غلظت های اسید فرمیک 45 درصد (13/88 درصد) و اسید اگزالیک 5/4 درصد (91/80 درصد) و کمترین میزان آلودگی باقیمانده کلنی ها پس از اجرای آزمایش نیز در تیمار اسید فرمیک 45 درصد (66/0 درصد) و اسید اگزالیک 5/4 درصد (06/2 درصد) مشاهده گردید. بالاترین درصد تلفات زنبوران مربوط به غلظت اسید فرمیک 45 درصد بود که این تیمار از لحاظ این صفت با بقیه تیمارها اختلاف معنی دار داشت. براساس نتایج بدست آمده، مطلوب ترین تاثیر براساس میزان درصد تلفات روی کنه ها و کمترین باقیمانده آلودگی در کلنی ها بین غلظت های مختلف این دو اسید در مطالعه حاضر مربوط به غلظت اسید فرمیک 45 درصد و اسید اگزالیک 5/4 درصد بود. بین این دو تیمار برتر از لحاظ میزان تلفات کنه و آلودگی باقیمانده اختلاف معنی داری مشاهده نشد. اما با توجه به تفاوت معنی دار میزان تلفات زنبوران در این دو تیمار و تلفات کمتر زنبوران در تیمار اسید اگزالیک 5/4 درصد و نیز صرفه ی اقتصادی آن برای زنبورداران، استفاده از اسید اگزالیک 5/4 درصد برای کنترل کنه واروآ در زنبورستان های با شرایط آب و هوایی و اکولوژیکی مشابه منطقه مورد بررسی در پژوهش حاضر، پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: زنبورعسل، کنه واروآ، اسید فرمیک، اسید اگزالیک، استان مرکزی
 • حسن فضائلی*، رامین علیوردی نسب، داوود ابراهیمی میمند، اسماعیل باغجری، عباس سرمدی، علیرضا گلبخت صفحات 83-96

  این پژوهش به منظور تعیین ارزش غذایی سیلاژ خوراک کامل تفاله پرتقال انجام شد. سه جیره آزمایشی شامل: 1) سیلاژ خوراک کامل برپایه تفاله پرتقال همراه با کاه گندم و کنسانتره، 2) جیره کاملا مخلوط بر پایه سیلاژ ذرت، کاه گندم و کنسانتره 3) جیره کاملا مخلوط بر پایه یونجه، کاه و کنسانتره در تغذیه گوسفند نر بالغ مورد مقایسه قرار گرفت. ماده خشک سیلاژ آزمایشی 28 تا 5/28 درصد و pH نیز 8/3 تا 9/3 بود که حاکی از کیفیت مطلوب سیلاژ بود. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم سیلاژ خوراک کامل بالاتر از دو جیره دیگر بود (05/0>p). مصرف ماده خشک، ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی درجیره حاوی سیلاژ ذرت کاهش داشت (05/0 >p). مصرف ماده خشک قابل هضم و ماده آلی قابل هضم سیلاژ خوراک کامل بالاتر از دو جیره دیگر بود (05/0 >p). مقدارpH شکمبه در تحت تاثیر جیره غذایی قرار نگرفت، به جز این که در جیره حاوی سیلاژ ذرت در ساعت صفر پایین تر بود. جیره حاوی سیلاژ ذرت منتج به افزایش نیتروژن آمونیاکی شکمبه در ساعت صفر شد اما سه ساعت پس از خوراک دادن، جیره های حاوی سیلاژ ذرت و سیلاژ تفاله پرتقال مشابه و بالاتر از جیره بدون سیلاژ بود (05/0>p) اما در ساعت شش، بعد از خوراک دهی، تفاوت معنی داری بین جیره ها مشاهده نشد. نتایج نشان داد که می توان با استفاده از تفاله تر پرتقال همراه با کاه و کنسانتره، سیلاژ خوراک کامل تهیه نمود که دارای کیفیت و ارزش غذایی مناسبی باشد.

  کلیدواژگان: ارزش غذایی، تفاله پرتقال، سیلاژ، خوراک کامل
 • رمضانعلی عزیزی، امیرحسین خلت آبادی فراهانی*، حسین مرادی، حسین محمدی، حسینعلی قاسمی صفحات 97-110

  به منظور بهره گیری از نتایج تحقیقات مرتبط با مطالعات پویش کل ژنومی (GWAS) و استفاده از آن در جهت ترسیم شبکه های تنظیم ژنی، مطالعات جدیدی در حال انجام می باشد که مبنای آن استفاده از الگوریتم های ماتریس AWM است (Reverter و Fortes، 2013). در مطالعه حاضر، شبکه های ژنی از طریق الگوریتم های ماتریسAWM -PCIT و ارتباط SNPها با فنوتیپ های تولید و ترکیبات شیر گوسفند ترسیم شد. بدین منظور از داده های تولید و ترکیبات شیر 469 راس میش نژاد Valle del Belice و اطلاعات ژنوتیپی 37228 SNP استفاده شد. داده های فنوتیپی شامل 5328 رکورد روز آزمایش برای 6 صفت تولید شیر (مقدار تولید، میزان و درصد چربی، میزان و درصد پروتیین و تعداد سلول های بدنی شیر) بود و شبکه تنظیم ژنی با استفاده از برنامه cytoscape رسم شد. نتایج نشان داد که استفاده از الگوریتم های AWM-PCIT از بین ژن های شناسایی موجود، که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با صفات مرتبط با شیر بودند ژن های OSBPL3، ERBB4، VGLL4، BAZ1A، DDX25، CDH23، ITSN2، DPY30، FAT3 و CAPN10 شناسایی شدند. نتایج مطالعه حاضر و سایر مطالعات نشان داد که فرآیند پیچیده تولید و ترکیبات شیر تحت تاثیر شبکه تنظیم ژنی بیش از 10 ژن مهم و ارتباط با تعداد زیادی از ژن های دیگرقرار دارد و با توجه به تایید نتایج حاصل از مطالعه قبلی در زمینه ی پویش ژنومی صفات تولید و ترکیبات شیر، و شناسایی مناطق ژنومی جدید مرتبط با این صفات، استفاده از یافته های این تحقیق، می تواند در انتخاب ژنتیکی گوسفند مفید باشد.

  کلیدواژگان: مطالعات پویش ژنومی (GWAS، شبکه تنظیمی ژن، تولید شیر، گوسفند
 • حسین مرادقلی، کمال شجاعیان*، قاسم جلیلوند، فرزاد باقرزاده کاسمانی، محمود قزاقی صفحات 111-125

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف خارشتر (Alhaghi maurorum L) بر عملکرد و فراسنجه های ایمنی و سلامت شترمرغ های 9 تا 15 هفته بود، لذا پودر خارشتر در سطوح صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد با پودر یونجه جیره پایه جایگزین شد. به منظور انجام آزمایش، تعداد 36 قطعه شترمرغ با سن 9-هفتگی، از بین شترمرغ های پژوهشکده دام های خاص دانشگاه زابل در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 گروه آزمایشی و 6 قطعه شترمرغ در هر تیمار به مدت 6 هفته مورداستفاده قرار گرفت، سپس پارامترهای خون به صورت خودکار اندازه گیری و داده ها با استفاده از آزمون Duncan و نرم افزار SAS تحلیل شد. نتایج نشان داد، سطوح مختلف درصد جایگزینی یونجه با گیاه خارشتر تاثیر معنی داری بر خوراک مصرفی هفته دوم و سوم ندارد (05/0≤P). درصورتی که اثر گروه های آزمایشی بر میانگین افزایش وزن معنی دار بود (05/0≥P). بر اساس نتایج به دست آمده، ضریب تبدیل غذایی در بین تمام تیمارها آزمایشی معنی دار بود (05/0≤p). اعمال تیمارهای آزمایشی بر روی آلبومین سرم خون 32 درصد و بر روی پروتیین تام سرم خون 16 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد (05/0≥P). با توجه به نتایج این پژوهش، مصرف گیاه خارشتر به صورت جایگزین به منظور تامین بخش فیبر جیره غذایی و بهبود ارتقاء سلامت شترمرغ قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: خارشتر، فراسنجه های خون، صفات عملکردی و ایمنی
 • صالح صالحی*، امیرعلی صادقی، احمد کریمی صفحات 127-137

  در این مطالعه اثر کومبوچای ملاس در آب آشامیدنی، بر عملکرد، ریخت شناسی روده و جمعیت میکروبی روده کور تعداد 320 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308، در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 16 قطعه جوجه در هر تکرار، در دوره های آغازین (10-1 روزگی)، رشد (24-11 روزگی) و پایانی (42-25 روزگی) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل آب حاوی: 1) بدون کومبوچا، 2) کومبوچا 15 در هزار و 3 در هزار به ترتیب در دوره آغازین و رشد، 3) کومبوچا 15 در هزار، 3 در هزار و 3 در هزار سه روز در هفته به ترتیب در دوره آغازین، رشد و پایانی، 4) کومبوچا 15 در هزار در دوره آغازین و 3 در هزار سه روز در هفته در دوره رشد و پایانی و 5) کومبوچا 15 در هزار در دوره آغازین و رشد و 3 در هزار سه روز در هفته در دوره پایانی، بود. تیمارهای آزمایشی متوسط افزایش وزن روزانه بیشتری از گروه شاهد داشتند (05/0>P). در دوره های پایانی و کل دوره، غیر از تیمار 2 آزمایش، کومبوچای ملاس موجب کاهش و بهبود معنی دار ضریب تبدیل خوراک شد (05/0>P). در میزان ارتفاع و عرض پرز در ژژنوم و ایلیوم، تیمار 5 افزایش معنی دار نسبت به سایرگروه ها داشت (05/0>P). مصرف کومبوچای ملاس باعث افزایش جمعیت لاکتوباسیلوس و کاهش شمارش کلی میکروبی در روده کور شد (05/0>P). در نتیجه، کومبوچا 15 در هزار در دوره های آغازین و رشد و 3 در هزار سه روز در هفته در دوره پایانی، می تواند باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی شود.

  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عملکرد، کومبوچای ملاس، ریخت شناسی روده، میکروبیوم روده
|
 • Azadeh Rostamian *, Amirali Sadeghi, Ahmad Karimi Pages 3-18
  This study was carried out to evaluate the effects of vitamin E (VtiE) and L-carnitine (L-Car) supplements with purslane powder (PP) in reduced-protein diet to prevention of ascits in broiler chickens. 576 one-day-old male broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned to six treatments: 1) normal-protein diet (negative control; NC), 2) a reduced- protein diet (20 g kg-1 lower protein) as a control diet (C), 3) C + 2 g kg-1 of PP, 4) C + PP diet supplemented with 250 mg kg-1 VitE, 5) C + PP diet supplemented with 150 mg kg-1 of L-Car and, 6) C + PP diet supplemented with 250 mg kg-1 VitE + 150 mg kg-1 L-Car. Feed intake and body weight gain was (P<0.05) increased by purslane powder, vitamin E and L-carnitine treatment. purslane powder + VitE and purslane powder + L-Car treatments reduced (P<0.05) mortality due to ascites and the RV/TV ratio. These supplemented improved antioxidant activity. (P<0.05) and increased the level of NO and UA. Liver enzyme activities were decreased (P<0.05) by dietary supplementation with PP, VtiE and L-Car. It could be concluded that addition of VtiE and L-Car in combination with purslane in low protein diets induced beneficial synergetic effects to reduce the susceptibility of birds to ascites.
  Keywords: uric acid, protein, Purslane, L-carnitine, Vitamin E
 • Arsalan Barazandeh * Pages 19-30
  By aggregating the previous studies, the present study aimed to perform a meta-analysis to estimate the weighted average of the genetic parameters of fiber length, fiber diameter and percentage yield of fiber in cashmere goats to increase the accuracy of estimations. The data of 14 related published papers between 1989 and 2021 were used. A model with random effects was used to estimate the genetic parameters, standard error and 95% confidence range of traits by using Metafor package in R environment. The weighted average of heritability estimates for length, diameter and percentage yield were 0.24 ± 0.047, 0.42 ± 0.053 and 0.60 ± 0.103, respectively. The obtained results indicated that the studied traits have high heritability estimates and therefore the direct genetic selection can lead to the improvement of the performance of these traits. The highest estimate of genetic and phenotypic correlations were obtained between the percentage yield and the fiber length as 0.84 and 0.54, respectively. The lowest genetic and phenotypic correlations were obtained between the percentage yield and the fiber diameter as 0.38 and 0.35, respectively. Sharp reductions in the standard errors of the heritability estimates due to aggregating the results and increasing the sample size, improve accuracy of the corresponding estimates. The genetic parameters estimated in the present study may be used for developing the breeding programs to improve the fiber traits in Cashmere goats. Therefore, the results of meta-analysis study can improve the breeding programs, especially in breeds with insufficient records.
  Keywords: Goat, Cashmere, Meta-Analysis, heritability, Correlation
 • M. Eftekhari * Pages 31-39

  the aim of this study was to evaluate the concentration of some heavy metals in the drinking water consumed by dairy farms in Qazvin province. For this study, water samples of 35 industrial dairy herds under the auspices of the Livestock Breeders Union of Qazvin province in different cities including Abyek, Qazvin, Takestan, Buin Zahra and Alborz were collected by direct reference and the concentration of heavy metals including lead, cadmium, chromium, nickel and mercury were determined. Then, the obtained data were analyzed in a completely randomized design. The concentrations of lead and cadmium in the sampled water were 0.67± 0.98 and 0.42±0.11 μg/kg respectively and there was no significant difference in the concentration of these elements among different cities. The mean concentrations of chromium in the water samples from Buin Zahra city was more than other areas of the province (P ≤ 0.05). The mean concentrations of nickel and mercury in the water consumed in dairy farms were 0.65± 0.79 and 0.38± 0.33 μg/kg respectively. There was no significant differences in nickel and mercury concentrations among different cities.In general, since the concentrations of heavy metals are less than the minimum hazardous levels, water consumed in industrial farms in Qazvin province in terms of impact on animal health and product quality can be consumed without any worries.

  Keywords: Pollution, Heavy metals, cattle husbandry, Water
 • Neda Farzin *, Mahla Ajam, Abolghasem Seraj Pages 41-53

  The aim of the present study was to investigate effect of additive genetic on egg weight, yolk weight and yolk fatty acid content and estimation of heritability for these traits. In this research, 150 white Japanese quails (50 males and 100 females) were used as the base population (without any pedigree information). In the F2 generation, 100 female quails were randomly selected at the fifth week of age and transferred to laying cages. The traits included egg weight, yolk weight and yolk fatty acid contents. (Co) Variance components and genetic parameters were estimated using multiple animal models by Wombat software. The estimated heritability for egg weight and yolk weight were 0.45 and 0.38, respectively. These estimates for yolk fatty acids ranged from 0.27 (Palmitoleic acid) to 0.45 (Palmetic acid). Genetic correlations between egg weight and yolk fatty acids were low, ranging from 0.01 (between egg weight and Linoleic acid) to 0.10 (between egg weight and Stearic acid). The higher genetic correlations were between yolk weight and yolk fatty acids, varying from 0.10 (between yolk weight and Linoleic acid) to 0.51 (between yolk weight and Stearic acid). The results showed that selection for increasing the yolk weight could lead to producing eggs with more contents of yolk fatty acids.

  Keywords: Yolk weight, Fatty acid, heritability, Genetic correlation
 • Amin Kazemizadeh, Khalil Mirzadeh *, Ali Aghaei, Zarbakht Ansari Pirsaraei Pages 55-67

  The aim of this study was to investigate the effect of flaxseed oil and ginger powder on lipid profiles, thyroid hormones and liver enzymes of elderly broiler breeders. For this purpose the Number of 200 female Ross 308 broiler breeders by 45 weeks of age used in a completely random factorial design (2×4) including 2 levels of ginger (zero and 1.5%) and two levels of flax (zero, 1, 2 and 3%) as long as 10 weeks in 5 experimental treatments 5 replications and 5 hens per replication were performed. The results showed that consumption of ginger, flaxseed oil and co-consumption of ginger with flaxseed oil had no significant effect on triglycerides, cholesterol, HDL and glucose (p<0.05).LDL concentration decreased in birds fed with 1.5% ginger powder (p<0.05). using 1.5% ginger powder in the ratio decreased aspartate aminotransferase enzyme, while, feeding flaxseed oil and co-consumption feeding of flaxseed oil and ginger oil had no significant effect on in control treatment group (p<0.05). Consumption of ginger, flaxseed oil and concomitant consumption of flaxseed oil and ginger reduced the enzyme alanine aminotransferase compared to the group receiving zero levels of ginger and zero flaxseed oil (p<0.05). Using ginger and flaxseed oil in the diet had no significant effect on thyroid hormones (p<0.05). Adipose tissue and liver parameters didn’t significantly affected by flaxseed and ginger oil (p<0.05). To wrap up, the results of present study revealed that, supplementing the mother's diet with 1.5% ginger and 2% flaxseed oil has a positive effect on liver enzymes.

  Keywords: Antioxidant, omega 3, Chicken, Plasma lipids, Fat metabolism
 • Majid Maleki, Rahimeh Sepehri *, Ataollah Rahimi Pages 69-81

  The effect of different concentrations of formic acid (25, 35 and 45%) and oxalic acid (2.5, 3.5 and 4.5%) and control treatment on Varroa mite and honey bee mortality, as well as the percentage of residual mite infestation in the colony, were evaluated in a completely randomized design with7 treatments and 5 replications in the climatic conditions of Markazi province. Results showed that the highest percentage of mortality on mites was related to the concentrations of formic acid 45% (88.13%) and oxalic acid 4.5% (80.91%) respectively, and the lowest residual contamination of colonies after the experiment was observed in the treatment of formic acid 45% (0.66%) and oxalic acid 4.5% (2.06%). The highest percentage of bee mortality was related to formic acid 45% concentration, which was significantly different from other treatments. Based on the results, the most favorable effect based on the percentage of mortality on mites and the lowest residual contamination in colonies between different concentrations of these two acids in the present study was related to the concentration of formic acid 45% and oxalic acid 4.5%. There was no significant difference between these two superior treatments in terms of mite mortality and residual infection. Due to the significant difference in bee mortality in these two treatments and less bee mortality in the oxalic acid treatment of 4.5% and having economic benefits, the use of oxalic acid 4.5% is suggested to control Varroa mite in apiaries with similar climatic and ecological conditions to present study.

  Keywords: honey bee, varroa mite, formic acid, Oxalic acid, Markazi Province
 • H. Fazaeli *, R. Aliverdinasab, D. Ebrahimi Meymand, E. Baghjari, A. Sarmadi, A. R. Golbakht Pages 83-96

  This experiment was carried out to determine the nutritive value of total mixed ration silage (TMRS) based on orange pulp (OP). Three diets including: 1) TMRS based on OP plus wheat straw (WS) and concentrate, 2) total mixed ration based on corn silage (CS) plus WS and concentrate, 3) total mixed ration based on alfalfa hay (AH) plus WS and concentrate. The experimental diets were tested for digestibility and voluntary intake in mature male lambs. The DM content of TMRS ranged 28 to 28.5 percent and pH 3.8 to 3.9 that shwed appropriate characteristics of the silage. The in vivo digestibility of DM, OM and metabolisable energy of the TMRS were significantly higher than the other diets (P<0.05). The DM and OM intake, were significantly differences between the diets where the lowest amounts detected by feeding CS diet. The digestible DM and OM intake were significantly higher in TMRS than the other diets (P<0.05). Data obtained from rumen liquor showed that pH was not different between the treatments at different times. The ruminal NH3-N was higher in CS diet before morning feeding but it was not different between TMRS and CS diets at 3h post feeding werase they were higher than the other diet (P<0.05). No differences were obtained between the diets for NH3-N at 6h post feeding. It is concluded that by ensiling of orange pulp plus WS and concentrate could prepare a complete feed ration silage with nutrient balance and appropriate digestibility and palatability.

  Keywords: nutritive value, orange pulp, total mixed ration silage
 • Ramezanali Azizi, AmirHossein Khaltabadi Farahani *, Hossein Moradi, Hossein Mohammadi, Hossein Ali Ghasemi Pages 97-110

  Nowadays, new studies are being conducted based on the results of GWAS studies and the mapping of gene regulation networks based on the use of AWM matrix algorithms. In the present study, to map gene networks using AWM-PCIT matrix algorithms and and the association of SNPs with sheep milk production phenotypes and compositions was used. For this purpose, data on milk production traits in Valle del Belice sheep were used. After data quality control, 469 ewes and 37228 SNPs were used for final analysis. Phenotypic data were retained for analysis and contained 5586 Test day records for six milk production traits. and their gene regulation network was plotted using the cytoscape program. The results showed that using AWM-PCIT matrix algorithms, among the candidate genes that are directly and indirectly related to milk production traits were identified GENES OSBPL3, ERBB4, VGLL4, BAZ1A, DDX25, CDH23, ITSN2, DPY30, FAT3 and CAPN10. The present study and other studies have shown that the complex process of milk production and composition is important under the influence of the gene regulation network of more than 10 genes and is associated with many other genes.In total, this study supported previous results from GWAS of milk production and composition traits, also revealed additional regions in the sheep genome associated with these economically important traits. Using these findings could potentially be useful for genetic selection in the breeding programs.

  Keywords: Gene regulatory network, milk production, Sheep, GWAS
 • Hossein Moradgholi, Kamal Shojaeian *, Ghassem Jalilvand, Farzad Bagherzadeh Kasmani, Mahmood Ghazaghi Pages 111-125

  The purpose of this study was to investigate the effects of replacing different levels of camels- thorn (Alhaghi maurorum L) on the performance and parameters of safety and health of 9-15-week-old ostriches, so Ostriches powder at levels of zero, 20, 40, 60, 80 and 100% with Hay powder was replaced as the base diet. In order to conduct the experiment, 36 pieces of ostriches with the age of 9 weeks, from among the ostriches of the Special Livestock Research Institute of Zabul University, were used in a completely randomized design with 6 experimental groups and 6 pieces of ostriches in each treatment for 6 weeks. was placed, then blood parameters were automatically measured and data were analyzed using Duncan's test and SAS software. The results showed that the different percentage levels of alfalfa substitution with scabies plants did not have a significant effect on the feed consumed in the second to fifth week (P≥0.05). If the effect of experimental groups on average weight gain was significant except for the fourth week (P≤0.05). Based on the obtained results, the food conversion ratio at the end of the sixth week was significant among all experimental treatments (P≤0.05). The application of experimental treatments showed a 32% decrease in blood serum albumin and a 16% decrease in total blood serum protein compared to the control (P≤0.05). According to the results of this research, it,s recommended to use scurvy plant as an alternative in order to provide dietary fiber and improve the health of ostriches.

  Keywords: Scabies, Blood parameters, functional traits, safety
 • Saleh Salehi *, A. A. Sadeghi, A. Karimi Pages 127-137

  This study was conducted to investigate the effect of molasses kombucha on performance, intestinal morphology and intestinal microbial population on 320 Ross male broiler chickens in a completely randomized design in 5 treatments and 4 replicate with 16 chickens in each replicate, in the starter (1-10 days old), growth (11-24), the final (25-42) and whole period (1-42). Experimental treatments include drinking water containing: 1) tap water with no kombucha, 2) 0.015 and 0.003 kombucha, respectively, during the starter and growth period, 3) 0.015, 0.003 kombucha and 0.003 three days a week, respectively during the starter, growth and finisher period 4) 0.015 Kombucha during starter and 0.003 kombucha three days a week during growth and finisher period 5) 0.015 Kombucha during starter and growth period and 0.003 kombucha three days a week during finisher. All experimental treatments had a higher body weight gain than the control group (P < 0.05). During the starter and whole periods, except for treatment 2, addition of molasses kombucha significantly improved the feed conversion ratio (P<0.05). There was a significant increase in the villus surface area of the treatments compared to the control group (P<0.05). Molasses kombucha caused a significant increase in the Lactobacillus population and decreased the total coliforms in the cecum environment (P<0.05). In conclusion, 0.015 Kombucha during starter and growth period and 0.003 kombucha three days a week during finisher can improve the performance of broiler chickens.

  Keywords: broilers, performance, Molasses kombucha, Intestine morphology, Intestine microbiome