فهرست مطالب

نشریه پژوهش های معماری اسلامی
سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 40، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید مجید هاشمی طغرالجردی*، سلمان نقره کار، فاطمه کوثر صفحات 1-26

  با پذیرش گرایش عالم به تکامل حول محور وجودی ایمه اطهار(ع) به عنوان مصادیق انسان کامل، شناخت شاخص های معماری کمال دهنده حرم های مطهر ایشان اهمیت می یابد. عاشورا دروازه ای از نور به باطن قبله و نورآباد عشق می گشاید قبله نشانه ایست تا راه گم نشود و این چنین است که نشانه ها در حرمهای مقدس اهمیت یافته است. هنر و معماری اسلامی، انعکاس بصری کلام خداوند است و کتیبه های معنوی-آیینی برجسته ترین نمادی است که با تجلی حقایق همچون پلی از عالم محسوس به عالم معنا متصل شده است. این مقاله در پاسخ به این سوال که کتیبه های آیینی-معنوی بعنوان رسانه ای ماندگار با چه الگوی مفهومی-شکلی، مفاهیم اصیل دینی را در معماری حماسی-مذهبی بیان نموده اند، به گنبدخانه حرم مطهر امام حسین (ع) نقطه پیوند زمین و آسمان و نماد عدالت خواهی احرار پرداخته است. با اشاره ای به انواع خطوط تزیینی و هنری و برای شناخت نوع خط و قالب هنری و درک متن کتیبه های گنبدخانه حرم مطهر، پس از تصویرنگاری و برداشت میدانی با روش تحلیلی-تفسیری مشخص می شود که کتیبه های قدسی حرم مطهر به عنوان رسانه ای نمادین متناسب با قیام امام حسین(ع) تنظیم شده است. در این میان سوره فجر در کتیبه طوماری ساق، با 5 متر بلندا، به عنوان سوره مرتبط با وجود مقدس امام حسین(ع) در گنبد خانه ای با نظام هندسه دوایری جای گرفته که ارتفاع ساق و خود تا راس آن 14 متر می باشد. نوع خط نشان از هنر خط ثلث اثر محمد حسین شهید مشهدی خطاط برجسته قاجار به سال 1373 ه. ق است که در  حرم مطهر امام رضا(ع) نیز در دوره مذکور توفیق کتیبه نویسی یافته است. مفهوم چهار کتیبه ترنجی ساق گنبد نیز ضمن شکر پروردگار در توفیق به تزیین و طلاکاری گنبد به دوره و بانی ساخت پرداخته است. در نهایت و با توجه به طرح ترفیع گنبد مطهر امام حسین(ع) در زمان کنونی پیشنهاد این مقاله اضافه نمودن ذکر برادری و وحدت دو ملت ایران و عراق در کتیبه های ترنجی ساق گنبد و تکرار سوره فجر در کتیبه طوماری ساق می باشد.

  کلیدواژگان: باب القبله، سوره فجر، کتیبه، گنبدخانه حرم حسینی(ع)، «وجه الله»
 • قاسم گداعلی، محسن افشاری* صفحات 27-46

  عناصر چهارگانه علاوه بر تاثیرات مستقیم بر چگونگی انتخاب راهکارهای اقلیمی موثر در معماری، مزاج فضاهای محل زندگی ساکنین را تحت تاثیر قرار می دهند. مزاج فضا، باعث شکل گیری شاخصه هایی متفاوت در هر اثر معماری از جمله معماری خانه های بافت تاریخی بوشهر شده است. در این تحقیق با انتخاب خانه های بافت تاریخی بوشهر به عنوان جامعه آماری، شاخصه های مزاجی فضاهای آن از نظر چگونگی تاثیرگیری از عناصر چهارگانه محیط مورد واکاوی قرار گرفته شده است. این مهم با بررسی خصوصیات مزاجی هر فضا با مطالعه میزان حضور شاخصه های چهارگانه محیط به عنوان نماینده چهار مزاج اصلی، یعنی عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش، بر فضاهای خانه که هر یک به عنوان نماینده ای از مزاج های اصلی هستند، انجام شده است. این تحقیق به دنبال این است که چگونه می توان مزاج فضاهای خانه را بر اساس میزان حضور عناصر چهارگانه تحلیل نمود؟ و خصوصیات مزاجی فضاها در خانه های تاریخی بوشهر چگونه است؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی، توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوای منابع جهت شناخت منابع و مبانی نظری است؛ تحلیل داده ها جهت واکاوی خانه های بافت تاریخی بوشهر در دو شیوه کل نگر (قیاسی) و تحلیل جزییات در جهت رسیدن به یک نتیجه کل (استنتاجی) صورت پذیرفته است. برای بررسی و مطالعه مزاج خانه های بافت تاریخی شهر بوشهر، 16 خانه با زیربناهای متنوع، انتخاب شده است، و در هر خانه، هر یک از فضاها و خصوصیات کالبدی، فضایی، رفتاری و محیطی آن بررسی شده تا بتوان به نتایج مزاجی فضاهای دست یافت. برای مزاج سنجی فضاها، میزان و کیفیت هر یک از عناصر چهارگانه عددگذاری شده و سپس با توجه به چگونگی حضور این عناصر در هر یک از فضاها به تعیین مزاج آن فضا منجر شد. با توجه نتایج؛ مزاج فضاهای سکونتی اصلی، متعادل، گرم و گرم و خشک است؛ مزاج فضاهای سکونتی فرعی سرد است؛ مزاج فضاهای سکونتی باز، گرم و مرطوب است؛ مزاج فضاهای ارتباطی متعادل است و فضاهای خدماتی مزاج سرد دارند. مهمترین نتیجه این پژوهش بررسی وجود تنوع در مزاج فضاهای خانه، در بافت تاریخی بوشهر است، به طوری که هر یک از فضاها، متناسب و مناسب با چگونگی سکونت و فعالیت ساکنان در آن شکل گرفته است و افراد می توانند بر اساس نیاز جسمی و روانی خود در فضاهای خانه بوشهر سکونت کنند.

  کلیدواژگان: خانه های تاریخی بوشهر، فضا، عناصر چهارگانه، مزاج فضا
 • مسعود فلاح، عبدالحمید نقره کار*، بهرام صالح صدق پور صفحات 47-62

  مبتنی بر اصل وحدت و مراتب وجود، کلیه ممکنات طی مراتبی از مقام ذات الهی نزول و حدوث یافته اند. طی این مراتب، هر مخلوق، سیری را از عالم معنا تا عالم صورت و ماده طی نموده و تجلی میزانی از حقیقت معنا (مبتنی بر صفت قدر) می باشد. مصنوعات بشر نیز می باید به صورت نسبی حقیقت معنا را متجلی ساخته و انسان را از حجاب های صوری رهانیده و به سرچشمه پاک معنا رهنمون سازد. در این راستا، بر انسان است تا با شناخت حقیقت معنا و فرایند نزول آن، زمینه را برای این مهم فراهم سازد. لذا این پژوهش درصدد است تا با شناخت ساختار فرایندهای انسانی (نظریه سلام)، به بررسی امکان همگام سازی آن با فرایند نزول معنا پرداخته و به تجلای بیشتر این سرچشمه معنوی کمک نماید. بدین جهت، ابتدا سعی می گردد تا با رویکردی تفسیری- تحلیلی به تبیین چهارچوب نظری پژوهش که در اینجا فرایند نزول معنا، توسط فعل الهی در مخلوقات است پرداخته، سپس با تشریح نظریه سلام و با استفاده از روش استدلال منطقی، تلاش در انطباق و ایجاد زمینه ای برای الگوبرداری از فعل الهی توسط انسان گردد و در ادامه طی بررسی این انطباق در یک نمونه موردی به جمع بندی بپردازد. در پایان اینچنین نتیجه می گردد که در راستای تجلی حقیقت معنا در مصنوع  انسان، می بایست میزانی (قدری) از «اسماء فعل» و مبتنی بر چهار ویژگی؛ تناکح، تقابل، تفاضل و تعاون، توسط توسط اجتهاد حرفه ای شناسایی، و در خلق مصنوع به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: نظریه سلام، معنا، صورت، اسماء الحسنی، اسم فعل، نما، محله
 • فاطمه حدادعادل، اصغر محمد مرادی*، مهران علی الحسابی صفحات 63-87

  شهرسازی اسلامی-ایرانی، از مهمترین موضوعات و دغدغه اندیشمندانی است که بناها و فضاهای شهر را مکانی در راستای سلوک انسانی و تعالی روحی و معنوی او می دانند و به ویژگی های کالبدی شهر مطلوب از منظر اسلام می پردازند. با توجه به آموزه های جامع دین مبین اسلام در آرمانشهر وعده داده شده به اهل صالح زمین و بیان ویژگیهای آن؛ مستفاد میگردد که انسان با خصلت مدنی بالطبع خود، از طریق شهرسازی مشارکت طلب به آرامش خواهد رسید و یکی از خصوصیات مهم فضای عمومی صالح، مشارکت طلبی می باشد. بحران هویتی ناشی از آسیب به بافت های تاریخی موجب تضعیف حس وابستگی انسان به محیط و خصلت مدنی بالطبع او و در نتیجه کاهش مشارکت اجتماعی می شود که در این پژوهش، از مکانسازی متناسب با بافت تاریخی، به عنوان تسهیلگر در پروژه های بازآفرینی استفاده می شود تا در جهت نیل به آرمانشهر اسلامی گام برداریم. در این مقاله با بررسی معیارهای کالبدی مورد نظر اسلام در زمینه بازآفرینی بافت های تاریخی، در محله تاریخی عودلاجان تهران به عنوان یک نمونه مطالعاتی که اقدامات بازآفرینی در آن انجام شده و حضور مردم در بافت بعد از اقدامات کمرنگ بوده؛ با هدف بررسی و مطالعه ارتباط بین شاخص های «مکانسازی مشارکت مبنا در بازآفرینی بافت های تاریخی» به عنوان عامل ایجاد «دلبستگی مکانی» و «مشارکت طلبی» با استفاده از پژوهش آمیخته(کمی و کیفی) به روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر روش های تحلیل محتوای اسناد کتابخانه ای و پیمایش مقطعی کمی (پرسش از کارشناسان و مردم محله عودلاجان) و کیفی(مشاهدات نظامند کارشناسی از بافت)، به بررسی مبانی اندیشه اسلامی مکانسازی مشارکت مبنا در بازآفرینی بافت های تاریخی پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار توصیفی و استنباطی بوده که نرمالیتی داده ها با آزمون کلموگروف اسمیرنف و آزمون فرضیه ها با ضریب همبستگی اسپیرمن و معادلات ساختاری به روش PLS و مدلسازی با نرم افزار SmartPLS3 انجام شد. تایید روایی توسط اساتید و پایایی با رسیدن به نقطه اشباع نظری و ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. پس از طی موفقیت آمیز تمامی آزمون های مدل ساختاری شامل ضرایب مسیر (بتا)و معناداری آن (T-Value)، شاخص ضریب تعیین (R2)، شاخص ارتباط پیش بین(Q2)، شاخص شدت تاثیر(F2)و شاخص هم خطی(VIF)برای دو گروه مردم بافت و کارشناسان خبره با اطمینان بالا تایید و مدلسازی ارایه شد. سپس از طریق مشاهده نظام مند تک تک شاخص های پژوهش و تحلیل کیفی کارشناسانه، نتایج بررسی و تعمیم داده شد و مدل کلی ارایه گردید. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص گردید، فضاهای انسان مدار و مکان محور مقید به ارزشهای دین مبین اسلام و  اصالت های بافت تاریخی، از طریق مکانسازی مشارکت مبنا در بافت و افزایش مشارکت اجتماعی ناشی از آن در روند بازآفرینی، موجب حفظ بافت تاریخی و موجودیت ایرانی اسلامی آن و افزایش دلبستگی مکانی و مشارکت طلبی خواهد شد.

  کلیدواژگان: شهر ایرانی- اسلامی، خصلت مدنی بالطبع انسان، بازآفرینی بافت های تاریخی، مکانسازی مشارکت مبنا
 • محمدتقی پیربابایی*، لیلا مدقالچی، احمد میراحمدی صفحات 88-106

  هندسه یکی از مشخصه های مهم فضای معماری است، انسان با فضای معماری در ارتباط است و در ایجاد آن نقش دارد. حوزه معماری، بیان کننده مقوله ای فرهنگی است که ابزار شکل دهنده فضا در آن، هندسه است. شکل گیری فضای معماری متاثر از فرهنگ است و هندسه فضا در چارچوبی فرهنگی و در تعامل و پیوستگی بین ابعاد و سطوح مختلف فضا قرار دارد. با رویکرد واقع گرایی انتقادی که در آن تبیین پدیده ها در یک قالب کلی امکان پذیر است و به صورت لایه لایه و همه جانبه قابل بررسی اند، هندسه فضا مبتنی بر فرهنگ در معماری تبیین می گردد. در این رویکرد، واقعیت پدیده ها در سه لایه تجربی، حقیقی و واقعی قابل بررسی اند. لایه واقعی در آخرین لایه قرار دارد و علت و سازوکارهای تولید رویدادهای قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده است که بر امور فرهنگی دلالت دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با اتخاذ راهبرد کلی پس کاوی، به دنبال تبیین فرهنگی هندسه فضا در معماری است. هندسه فرهنگی، پدیده ای به طور مطلق واقعی و یا کاملا بازنموده نسبی نیست. در تحلیل هندسه فضا با توجه به واقع گرایی انتقادی، سه سطح از هندسه در فضای معماری شناسایی شد: اول؛ شکلی- کالبدی که بر پایه اصول و قواعد منطقی و ریاضیاتی قابل مشاهده و اندازه گیری است، دوم؛ رفتاری- عملکردی که بالفعل در فضای معماری وجود دارد و باعث قابلیت های محیطی می گردد اما لزوما به صورت ظاهری و صریح قابل مشاهده نیست، سوم؛ ادراکی- معنایی که به سازوکارهای شکل گیری فضای معماری با تکیه بر مسایل انسان شناسی، جامعه شناسی و به بیان جامع تر مسایل فرهنگی می پردازد. این سطوح دارای شاخصه های مختلفی هستند و هرچند که به صورت مستقل قابل بررسی اند، اما در فضای معماری، با هم در ارتباط اند و بر هم تاثیر می گذارند. هندسه در لایه واقعی و علی شکل گیری فضای معماری، اعتبار و برساخته می شود و در نتیجه، هندسه با دریافت مکانیسم ها و سازوکارهای خاصی از مقام ذهنی به مقام عینی در می آید و هندسه فرهنگی فضا شکل می گیرد. با کنش های انسانی در فضای معماری، نیازها و تحولات جدید مطرح می شود که ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در آن تولید و بازتولید می شوند.

  کلیدواژگان: هندسه فرهنگی، فضای معماری، سطوح هندسه فضا، رویکرد واقع گرایی انتقادی
 • علیرضا مالک کاوکانی، فرهنگ مظفر*، محسن وفامهر صفحات 107-119

  مسجد شاخص ترین کالبد در معماری مسلمانان و هندسه و تزیینات مهم ترین ارکان معماری مسجد هستند و با توجه به ساحت های مادی و معنوی مسجد، هندسه و تزیینات  نیز علاوه بر نقش هندسی و زیبایی کالبد مسجد، معانی اسماء و صفات جمالی و جلالی خداوند را در پس کالبد مادی، متجلی می نماید. این نوع نگرش به هندسه و تزیینات، تحت عنوان معماری معناگرا و حسن محور شناخته می شود، لذا مسیله این است که چه ارتباطی بین هندسه و تزیینات و ارتقاء کیفیت فضای شبستان مساجد وجود دارد،  این رابطه از این رو ضرورت و اهمیت دارد که در طراحی معماری مساجد، علاوه بر صورت، ظاهر و کالبد به جنبه های باطنی و معنوی فضا توجه شود. هدف از این پژوهش، ارتقای کیفیت شبستان مساجد با استفاده از هندسه و تزیینات است، در این پژوهش از روش های مختلف همچون سندپژوهی، دلفی و موردپژوهی و از ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه، پیمایش و نرم افزارهای تحلیل آماری استفاده شده است، بدین صورت که ابتدا به وسیله مصاحبه و پرسشنامه از خبرگان دانش، سپس به وسیله پرسشنامه از متخصصین و در شش مسجد شاخص تاریخی و معاصر از بهره برداران مسجد نظرسنجی و داده ها به وسیله نرم افزارهای آماری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهد توجه به هندسه و تزیینات، علاوه بر ارتقای کیفیت کالبد، باعث تجلی معنا و حسن در مساجد می گردد، به این معنی که رعایت اصول و قواعد حاصل از این پژوهش، علاوه بر ارتقاء کیفیت هندسه و تزیینات شبستان مسجد، باعث خلق فضایی روحانی و معناگرا، در پس کالبد مادی و همچنین بروز و ظهور حسن ، در پس عناصر کالبدی و تزیینی می شود.

  کلیدواژگان: شبستان، مسجد، هندسه معناگرا، تزئینات حسن محور
 • محمد حبیب زاده عمران، علیرضا عینی فر*، آزاده شاهچراغی صفحات 120-141

  چکیده
  رضایت از مسکن و محیط مسکونی یکی از جنبه های رضایت از زندگی است. ارتباط میان خلوت در فضاهای شخصی و تعامل جمعی در سازمان فضایی واحد مسکونی آپارتمانی از عوامل تعیین کننده مولفه های موثر بر سنجش رضایت ساکنان است. تامین خلوت اعضای خانواده در فضای کالبدی واحد مسکونی، بسترساز و پیش نیاز رعایت محرمیت و تنظیم روابط درونی و ارتباط با بیرون از واحد مسکونی است. پرسش تحقیق این است که، رابطه فضاها در گونه های سازمان فضایی واحدهای مسکونی آپارتمانی چیست؟ ارتباط فضاهای شخصی و جمعی و میان- فضاهای واحد مسکونی چه تاثیری بر میزان رضایتمندی ساکنان دارند؟ و چگونه می شود این رضایتمندی را با راهکارهای طراحی ارتقاء بخشید؟ هدف اصلی پژوهش ارتقاء آگاهی جهت طراحی مطلوب تر واحدهای مسکونی آپارتمانی است. اهداف دیگر تحقیق می تواند به درک بهتر ارتباط انسانی میان عناصر سازمان فضایی واحد مسکونی؛ چگونگی ایجاد بستر خلوت فردی و ارتباط جمعی میان اعضاء و میهمانان خانواده؛ ایجاد خلوت شنیداری و دیداری در فضای داخلی واحد مسکونی و مشرف با واحدهای مجاور اشاره کرد. تحقیق فوق جهت گردآوری داده ها و تکمیل پرسشنامه از ساکنان بهره مند شده است. مطالعه موردی به مسکن متداول آپارتمانی شهر آمل(مجموعه های ردیفی با ارتفاع متوسط در سه تا شش طبقه به همراه فضاهایی مانند: ورودی، پله ارتباطی ، فضای باز و سایر عناصر مشترک سازه ای و تاسیساتی)، محدود شده است. در این بناها، براساس مطالعه اسناد پایان کار ثبت شده در شهرداری مرکزی آمل، چهار گونه واحد مسکونی شناسایی شده است که سازمان فضایی آنها بیشترین فراوانی را دارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ساکنان واحدهای مسکونی آپارتمانی از فقدان تمهیدات لازم در رعایت انتقال دید و صدا مابین فضاهای داخلی، رعایت فاصله لازم میان فضاهای جمعی و شخصی، دید از  بخش ورودی واحد و از گشودگی های نما به فضاهای داخلی ابراز نارضایتی نسبی کرده اند. نتیجه پژوهش پیشنهاد راهکارهای طراحی ورودی، هندسه و تناسب پلان، کنترل انتقال صدا مابین فضا های واحد مسکونی، کنترل دید از بیرون واحد و ایجاد فضای مفید مکث و حرکت در فضاهای مابین دو بخش اصلی واحد است. نتایج تحقیق می تواند به فرهنگ ها و شهرهای مشابه در شمال کشور قابل تعمیم باشد. جدول راهکارهای طراحی پژوهش مطابق با شرایط فرهنکی-اقلیمی مناطق دیگر کشور جهت تدوین راهنماهای طراحی متناسب با فرهنگ های محلی و محیط های خاص قابل تنظیم است.

  کلیدواژگان: رضایت مندی، سازمان فضایی، خلوت، تعامل جمعی، واحدهای مسکونی آپارتمانی
|
 • Majid Hashemi Toghroljerdi*, Salman Noghreh Kar, Fatemeh Kowsar Pages 1-26

  By accepting the tendency of the world to evolve around the axis of the pure Imams (Peace be upon them) as examples of “perfect human”, it is important to know the architectural features of the perfecting architecture of their holy shrines. Ashura opens a gate of light to the inside of the Qibla and luminous city of love. The qibla is a sign not to be lost the path. And this is how the signs became important in the holy shrines. Islamic art and architecture is expression of God's word. And religious spiritual inscriptions are the most prominent symbol that is connected like a bridge from the sensible world to the universe of meaning by manifesting truths.
  In this article, in response to the question that "Religious-spiritual inscriptions as enduring media with what conceptual-formal pattern, have expressed the original religious concepts in epic-religious architecture?" We have dealt with the dome of the holy shrine of Imam Hussein, which is the point of connection between earth and heaven and a symbol of justice. First, by reviewing the types of decorative and artistic calligraphy, in order to know the type of them and artistic form and understanding the content of the inscriptions of the dome, and then by the method of illustration and field interpretation and then by analytical-interpretive method, it is clear that the holy inscription of the holy shrine has been prepared as a symbolic medium in accordance with the uprising of Imam Hussein. Meanwhile, Surah “Fajr” in the scroll inscription of the dome, with a height of 5 meters, as a surah related to Imam Hussein (AS) in the circular geometry of the center of the dome is located; the height of the leg and itself to the top is 14 meters. The type of calligraphy shows the art of tholth calligraphy by Mohammad Hossein Shahid Mashhadi, a prominent Qajar calligrapher in 1373 AH, who also succeeded in writing inscriptions in the holy shrine of Imam Reza at that time. The concept of the four bergamot inscriptions on the base of the dome, includes thanking God for the success in decorating and gilding the dome, deals with the period and the founder of the construction.
  Finally, and according to the plan to elevate the holy dome of Imam Hussein at the present time, the offer of this article is to add the mention of brotherhood and unity of the two nations of Iran and Iraq in the terracotta inscriptions of the dome and repeat Surah Fajr in the scroll inscription of base of the dome.

  Keywords: Epic architecture, Spiritual-religious inscription, Scroll, Toranji (bergamot) inscription, The dome of the shrine of Imam Hussein, Surah “Fajr” (Rise)
 • Qasem Gedaali, Mohsen Afshari* Pages 27-46

  The present study is in order to investigate the temperament of home spaces based on the presence of four elements. The four elements, in addition to the direct effects on how to choose effective climatic solutions in architecture, have affected the temperament of the living spaces of the residents.The temperament of the space has led to the formation of unique features in each architectural work, including the architecture of houses in the historical context of Bushehr. In this research, by selecting the houses and mansions of Bushehr historical context as a statistical population, the temperament characteristics of its spaces in terms of how the four elements of the environment are affected have been discussed and analyzed. This is important with the aim of finding factors in the architecture of traditional houses and mansions of Bushehr due to the effects of the environment on its temperament by recognizing the temperament characteristics of each space by studying the presence of four characteristics of the environment as representative of the four main temperaments, ie four elements; water (humidity and sultry), wind (air flow), soil (structure and connection with the earth) and fire (sun) are performed on the spaces of the house, each of which represents the main temperaments. Therefore, this study seeks to analyze the temperament of home spaces based on the presence of four elements? And what are the temperament characteristics of the spaces in the historical houses of Bushehr? Research method In this research, it is a descriptive, descriptive-analytical method and content analysis of resources to identify sources and basics; Data analysis has been done to analyze the houses of Bushehr historical context in two methods of sampling (deductive) and detailed analysis in order to reach a general (inferential) result. In accordance with the field findings and case studies, the spaces in the houses of the historical context of Bushehr include; Yard, mahtabi, roof and staircase, porch and entrance hall, Shanshir, Tarmeh, corridors and escalators, rooms (in the types of five-door, four-door and three-door with one side opening, five-door, four-door and three-door with two-sided opening, five-door, four-door and three-door With three and four sides of the opening), reception (guest house), chamber (dining room), closet (chest of drawers), kitchen (kitchen), basin and toilets, the temperament characteristics of the spaces were examined. According to the findings, the results of the study of home space in the historical context of Bushehr are as follows: The temperament of the main living spaces and related spaces is balanced, warm, hot and dry (Rooms three, four and fifty and Shanashir); Sub-residential spaces are cold-tempered (Closet, safe and rooms without opening); The temperament of open living spaces is warm and humid (Moonlight, Tarmeh and Bam); The temperament of communication spaces is balanced (Entrance halls, corridors, stairs and stairs); And service spaces are cold-tempered. (Kitchen, basin, water storage and services). Each of the elements and organs of the houses of Bushehr's historical context has its own temperament. Just as man has the most balanced temperament among creatures, and each organ has its own temperament, The elements of these houses are also built next to each other in order to create a balance of temperament. It is also more balanced than the environment and is effective with the lack of intensification of temperament characteristics of people living in houses of historical texture due to the temperament of space. The results of the analysis of the relationship between the temperament of the environment and the spaces of houses in the historical context of Bushehr show that The spaces that are the place of party, living and family residence are warm-tempered, lively spaces that are in line with the behavior of the often warm-tempered residents. Also, the dryness of the temperament of these spaces is in contrast to the more temperament of the environment and the inhabitants, which balances the humidity of the temperament of the environment and the people living in it, in order to prevent boredom and numbness in the space. The pauses between spaces and the entrances from the open space to the closed space are balanced. The central courtyard, entrance porch, corridors and stairs are among these spaces and the reason is the presence of four elements in the best possible way in these spaces, which have formed the moderate temperament of the space. Service spaces, ie safes, closets, kitchens and basins, due to the absence of the sun, are often cold-tempered, and activity in these spaces, which in turn causes the body to warm up and it acts to regulate the body's mood and helps people's health. The most important result of this study is to investigate the existence of diversity in the temperament of home spaces in the historical context of Bushehr, so that each of the spaces is appropriate and appropriate to how the residents live and work in it and people can be based on physical needs, and life in the spaces of Bushehr's home.

  Keywords: Bushehr historical houses, space, four elements, Temperament of space
 • Masoud Fallah, Abdul Hamid Noghrekar*, Bahram Saleh Sadeghpour Pages 47-62

  Based on the principle of unity and levels of existence, all possible entities have descended and occurred Stage by stage from the position of divine essence. During these stages, every creature has passed a journey from the world of meaning to the world of form and matter, and it is a emanation of a degree of the truth of meaning (based on the attribute of Qadr). Man's artifacts should also manifest the truth of meaning Relatively, and Liberate man from formal veils and guide him to the pure source of meaning. In this regard, it is up to man to prepare the Context for this task by Recognizing the truth of the meaning and the process of its descent. Therefore, this research tries to understand the structure of human processes (Salaam theory), examine the possibility of synchronizing it with the process of descent of meaning and help to further manifest of this spiritual source. For this reason, At first it is tried to explain the theoretical framework of the research with an interpretative-analytical approach, which is the process of the descent of meaning by divine action in the creatures, then by explaining the theory of “Salaam” and using the method of logical reasoning, an effort is made to adapt and create a basis for modeling the divine action by humans, and then, during the examination of this adaptation, it will be summarized in a case study. At the end, it is concluded that in order to manifest the truth of meaning in human artifacts, there should be a certain amount of " Asma al-fe’l " based on four Types of releations; Marriage, confrontation, difference and cooperation, which should be identified by professional ijtihad and used in the creation of artifacts

  Keywords: “Salaam” Theory, Meaning, Face, Asma al-Hosna, Asma al-fe’l, Façade, Neighborhood
 • Fatemeh Haddadeadel, Asghar Mohammad Moradi*, Mehran Alalhesabi Pages 63-87

  Islamic-Iranian urban planning is one of the most important topics and concerns of thinkers who consider the buildings and spaces of the city as a place in line with human behavior and his spiritual and spiritual excellence and address the physical characteristics of the desired city from the perspective of Islam. According to the comprehensive teachings of the religion of Islam in the Utopia promised to the righteous people of the earth and its characteristics; It is understood that man with his civic nature will reach peace through participatory urban planning, and one of the important characteristics of a good public space is participation. The identity crisis caused by the damage to the historical contexts weakens the sense of human dependence on the environment and his civic character, and as a result, reduces social participation. In this article, by examining the physical criteria desired by Islam in the field of re-creation of historical textures, in the historical neighborhood of Oudlajan, Tehran, as a sample of studies where re-creation measures have been carried out and the presence of people in the context was weak after the measures; With the aim of investigating and studying the relationship between the indicators of "participation-based localization in the recreation of historical textures" as a factor of creating "local attachment" and "participation" using mixed research (quantitative and qualitative) using a descriptive-analytical method based on the methods of content analysis of library documents and quantitative cross-sectional survey (asking experts) and the people of Oudlajan neighborhood) and qualitative (systematic observations of the texture), has investigated the foundations of the Islamic idea of place-making based on participation in the recreation of historical textures. The data analysis was done by descriptive and inferential statistics method, the normality of the data was done by Kolmogorov-Smirnov test and hypothesis testing was done by Spearman correlation coefficient and structural equations by PLS method and modeling by SmartPLS3 software. Validity was verified by professors and reliability was checked by reaching theoretical saturation point and Cronbach's alpha coefficient. After successfully passing all structural model tests including path coefficients (beta) and its significance (T-Value), coefficient of determination index (R2), predictive correlation index (Q2), influence intensity index (F2) and colinearity index (VIF) for two groups of people and experts with High reliability verification and modeling were presented. Then, through the systematic observation of each research index and expert qualitative analysis, the results were reviewed and generalized and a general model was presented. Based on the findings of the research, it was determined that the human-oriented and place-oriented spaces bound to the values of the religion of Islam and the originality of the historical context, through the location of the participation based on the context and increasing the social participation resulting from it in the process of re-creation, will lead to the preservation of the historical context and its Iranian-Islamic existence and increase the spatial attachment and participation.

  Keywords: the Iranian-Islamic city, the natural civic nature of human beings, regeneration of historical contexts, participation-base place making
 • Mohammad Taghi Pirbabaei*, Leila Medghalchi, Ahmad Mirahmadi Pages 88-106

  Geometry is one of the important characteristics of architectural space, human is connected with architectural space and affects its creation. The field of architecture expresses a cultural category in which geometry is the tool for shaping space. The formation of architectural space is influenced by culture. The geometry of space is in a cultural framework and in the interaction between different dimensions and levels of space.
  The method of this research is descriptive-analytical. The general strategy of the research is retroduction and the purpose of the research is the cultural explanation of the geometry of space in architecture. This strategy is dedicated to the process of building hypothetical models that reveal real structures and mechanisms and is characteristic of the realism approach.
  With the approach of critical realism, in which it is possible to explain the phenomena in a general format and they can be investigated in a layered and comprehensive manner, the geometry of space based on culture is explained in architecture. In this approach, the reality of the phenomena can be examined in three levels: Empirical, Actual and Real. The real layer is at the last layer and is the causes and mechanisms of production of visible and invisible events that imply cultural affairs. Cultural geometry is not an absolutely real phenomenon or a completely represented relative one. In the analysis of the geometry of the space according to critical realism, three levels of geometry in the architectural space were identified: first; Formal-Physical that can be observed and measured based on logical and mathematical principles and rules, second; Behavioral-Functional that actually exists in the architectural space and causes environmental capabilities, but is not necessarily visible in an outward and explicit way, third; Perceptual-Conceptual that deals with the mechanisms of the formation of architectural space by relying on anthropological, sociological issues and a more comprehensive expression of cultural issues. These levels have different characteristics and although they can be examined independently, they are connected and influence each other in the architectural space.
  Human creates architectural spaces based on social needs and necessities. In the creation of architectural space, geometry is validated and built, and as a result, geometry changes from a mental position to an objective position by receiving certain mechanisms and mechanisms, and the cultural geometry of the space is formed. At the perceptual-conceptual level, space includes spatial meaning, spatial interpretation and perception, and under the influence of effective layers at this level, which are made of cultural factors, environmental factors, and economic factors, it creates events and capabilities in the architectural space, which in Communication with humans can be analyzed at the behavioral-functional level. The architectural space is produced on a formal-physical level and can be observed and examined using the senses and experience. The cultural geometry of space, due to its creditable and constructed nature, is updated with changes and developments in temporal- local conditions and the creation of new needs, which can be achieved by identifying concepts and receiving them, to reach newer and more original layers of reality. This complex and continuous system is changing and multiplying in all aspects of human life. With human actions in the architectural space, new needs and developments arise in which cultural and social relations are produced and reproduced, and finally, the cultural geometry of the space is associated with change and updating.

  Keywords: Cultural Geometry, Architectural Space, Levels of Space Geometry, Critical Realism Approach
 • Alireza Malekkavkani, Farhang Mozaffar*, Mohsen Vafamehr Pages 107-119

  Mosque is the most significant body in Muslim architecture, and geometry and ornamentals are  through the most important elements of the mosque architecture. In addition to the geometric role and beauty of mosque configuration, considering the mundain and spiritual aspects of mosques, it also conveys the meanings of Allah's beauty and gelorious names and attributes in the form of a physical configuration. This type of attitude towards geometry and ornamental decorations is recognized as semantic and virtue-oriented architecture. therefore, the main issue is the relationship between the geometry and ornamental decoration of the mosques with the  quality improvement of the space of the nave of mosques.  This relationship creates the necessity and importance of the geometry and ornamental decorations in architectural design of mosques  at which the sprituality aspects must be considred in addition to the appearnce and mundain configuration. In this research, various methods such as document research libraray, Delphi, and  case studies were utilized as well as the interview tools, questionnaires, surveys, and statistical analysis software. In order to collect the research-required information, some surveys interviews and questionnaires were  conducted and distributed among the related experts within six historical and contemporary eminent mosques, and the data were analyzed using statistical softwares. Conclusively, in addition to improving the quality of the physical configuration, the results indicate that paying attention to geometry and ornamental decorations of mosques causes the increase in spritual manifestation of meaning and beauty in mosques.

  Keywords: ketwords: nave, mosque, spiritual geometry, virtue-oriented ornaments
 • Mohammad Habibzadeh Omran, Alireza Einifar*, Azadeh Shahcheraghi Pages 120-141

  Satisfaction with housing and residential environment are considered as the key factors of life satisfaction. The relationship between privacy in personal spaces and collective interaction in the spatial organization of residential apartment units is one of the determining factors in assessing the satisfaction of residents. Providing privacy for family members in the physical spaces of the residential unit is the foundation and prerequisite for maintaining privacy and regulating internal relations and communicating with the outside of the residential unit. The research question is, what is the relationship between spaces in different types of spatial organizations and residential apartment units? What impact do the relationships between personal and communal spaces and inter-unit spaces have on the level of resident satisfaction in residential units? And how can this satisfaction be enhanced through design solutions? The main goal of the current research was to enhance awareness for designing more desirableresidential apartment units. Moreover, the other objectives of the study could include (a) gaining a better understanding of the human relationships between elements of the organizational structure and the residential unit space; (b) exploring how to create a balance between personal privacy and communal interaction among residents and guests; and (c) creating acoustic and visual privacy within the interior space of the residential unit and with neighboring units. Data was collected by using questionnaires that were distributed to all participants in the present study. The case study was limited to the typical apartment housing in Amol city, which includes row buildings with an average height of three to six floors, along with spaces such as entrance, staircases, open spaces, and other common structural and facility elements. In these buildings, based on the study of building completion documents registered in the central municipality of Amol, four types of residential units have been identified with the most frequent occurrence of their spatial organization.
  The present study carried out in four pahses: the first phase was to obtain detailed maps from the central municipality, which involves researching and categorizing contemporary residential apartment units in Amol from 1380 until now (the period during which apartment housing construction became common in the city). In the second phase, the components of the research were identified and the viewpoints of experts in this field were examined and collected to investigate the impact of research components on the spatial organization of residential units, and also the questionnaire has gone through the validation proceduresIn the third phase, after distributing and collecting the questionnaires, Amos and Friedman tests were performed to analyze and rank the residents' opinions. It should be noted that the analysis of the responses of the sample unit residents was performed in this pahse. And finally, in the fourth phase, by examining the satisfaction level charts, important variables affecting the plan were extracted. The answers to the questions for measuring the level of satisfaction of the residents were set within the range of zero to five with an average of 2.5. Whenever the level of resident satisfaction is below average, the level of satisfaction is lower and above average, the level of satisfaction is higher. The trend of development in residential units in type A with the average of 1.7 indicates a general dissatisfaction with the spatial organization. This amount was slightly improved in type (b) and was closer to the overall average with an average of 2.18.The level of satisfaction in the types of C and D has reached higher improvement, with averages of 2.75 and 3.24, respectively.
  The findings of the research indicated that the residents of residential apartment units expressed relative dissatisfaction due to the lack of necessary measures to preserve visual and sound transfer between interior spaces, maintain a proper distance between communal and personal spaces, and have a view of the entrance area and the openness of the facade to the interior spaces. The research results suggest design solutions such as the entrance design, geometry and proportion of the plan, control of sound transmission between residential unit spaces, control of outward views, and creation of useful space for pause and movement in the spaces between the two main parts of the unit.The findings of the present study can be generalized to similar cultures and cities in the northern regions of the country by examining and obtaining dominant samples and the type of spatial organization performance.  The design solutions table of the research can be applied to the cultural and climatic conditions of other regions of the country to develop design guidelines suitable for local cultures and specific environments.

  Keywords: satisfaction, spatial organization, solitude, collective interaction, residential apartment units