فهرست مطالب

فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب
سال هفتاد و ششم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یگانه کریمی، امید اسماعیل زاده*، اعظم السادات نورائی صفحات 191-206

  در پژوهش حاضر، تاثیر برگ خواری لاروهای آفت شب پره شمشاد (Cydalima perspectalis Walker) بر تغییرات عناصر غذایی لاشبرگ و خاک در ذخیره گاه شمشاد چشمه بلبل مورد ارزیابی قرارگرفت. بدین منظور، نمونه برداری از لاشبرگ تجزیه نشده (با استفاد از قاب 400 سانتی متر مربعی) و خاک (با استفاده استوانه فلزی به قطر هشت و عمق ده سانتی متر) به تعداد 32 نمونه در توده های سالم و آلوده به آفت شب پره شمشاد با استفاده از روش تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد اگرچه از بین متغیرهای فیزیکی خاک، فقط تغییرات درصد رطوبت خاک در دو توده سالم و آلوده شمشاد معنی دار ارزیابی شد ولی توده های مزبور از نظر کلیه متغیرهای مورد بررسی شیمی خاک، تفاوت معنی داری را نشان دادند. نتایج بررسی مشخصه های میکروبی خاک نشان داد که تنفس پایه (0/12، 0/14)، ضریب متابولیکی، نسبت میکروبی و شاخص دسترسی به کربن در توده آلوده به طور معنی داری بیشتر از توده سالم و تنفس برانگیخته (0/39، 0/3)، در توده سالم بیشتر از توده آلوده ارزیابی شد. این درحالی است که اختلاف معنی داری بین توده های سالم و آلوده شمشاد از نظر شاخص تنفس میکروبی کربن مشاهده نشد. نتایج تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی نشان داد که توده های سالم و آلوده شمشاد براساس توزیع مکانی مشخصه های خاک در امتداد محور اول از یکدیگر متمایز بوده و متغیرهای نیتروژن، ضریب متابولیکی، رطوبت، نیترات، آمونیوم و تنفس برانگیخته همبستگی مثبتی با محور اول (تمرکز ابرنقاط توده سالم) و بالعکس متغیرهای نسبت کربن به نیتروژن، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و زی توده میکروبی کربن همبستگی منفی (تمرکز ابر نقاط توده سالم) با این محور نشان دادند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که بخش مهمی از سلامت و عملکرد بوم سازگان جنگلی و چرخه عناصر غذایی به شدت تحت تاثیر فرآیند برگ خو اری ناشی از طغیان آفات قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: اختلال طبیعی، برگ خواری، تنفس خاک، عناصر غذایی، مدیریت پایدار جنگل
 • فاطمه موسوی*، احسان عبدی، زهرا مشایخی، مرتضی مدرسی، مصطفی جنت بابایی صفحات 207-216
  خاک های متورم، خاک های ریزدانه ای هستند که حجم آن ها در اثر جذب آب، افزایش و با از دست دادن رطوبت، کاهش می یابد و مشکلاتی را برای جاده سازی ایجاد می کنند. بنابراین، باید به دنبال بهبود خصوصیات مکانیکی این نوع خاک ها بود. از آنجا که آهک یک ماده ضد آب ارزان قیمت، در دسترس و با کاربرد آسان است، در این مطالعه تاثیر ماده آهک بر روی خصوصیات تورمی یک خاک رسی با حد روانی بالا (CH) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های حدود آتربرگ شامل حد روانی (LL)، حد خمیری (PL)، حد انقباض (SL) و شاخص خمیری (PI)، تراکم پراکتور، تورم آزاد و فشار تورمی براساس استاندارد بر روی نمونه خاک شاهد و خاک اختلاط یافته با درصدهای مختلف آهک (3، 5 و 7 درصد) انجام شد. همچنین، به منظور بررسی زمان عمل آوری آزمایش های مکانیک خاک بر روی نمونه های عمل آوری شده در زمان های 7، 14 و 28 روزه انجام شد. نتایج نشان داد با افزودن آهک، میزان LL و PI کاهش و PL و SL افزایش یافت. همچنین افزودن آهک به خاک موجب کاهش وزن واحد خشک خاک و افزایش درصد رطوبت بهینه خاک و کاهش تورم آزاد و فشار تورمی می گردد و بیشترین کاهش در نمونه اختلاط یافته با 5 درصد آهک مشاهده شد. علاوه بر این، نتایج نشان داد با افزایش زمان عمل آوری تورم آزاد و فشار تورمی در نمونه های اختلاط یافته با 3 درصد آهک کاهش می یابد. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که آهک در کاهش تورم خاک های جنگلی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: تورم آزاد، زمان عمل آوری، فشار تورمی، کلاسه بندی خاک
 • علی شکروند شکیبا*، اکبر رستم پور هفتخوانی، مهدی کلاگر، کیومرث سفیدی، مجید صفاری صفحات 217-228

  با توجه به اهمیت اندازه گیری حجم و امکان فروش درختان به شکل سرپا و همچنین هزینه بر و زمان بر بودن اندازه گیری حجم واقعی درختان، برای یافتن روشی جایگزین که از لحاظ زمان و هزینه به صرفه تر باشد، این مطالعه با هدف پیش بینی حجم سرپای درختان صنوبر (Populus deltoids) با روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN)  برای مدیریت برداشت و فروش، پیش بینی شد. در این مطالعه قطر و ارتفاع تعداد 416 اصله درخت با انتخاب تصادفی از دامنه های قطری 10 تا 15، 15 تا 20، 20 تا 25، 25 تا 30، 30 تا 35، 35 تا 40، 40 تا 45 و 45 تا50 (سانتی متر) اندازه گیری شد. سپس حجم سرپای آن ها با مدل تک لایه شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شد. در این مطالعه شاخص های پیش بینی کننده قطر و ارتفاع برابر سینه به عنوان داده ورودی و حجم سرپای درختان به عنوان داده خروجی در نظر گرفته شد. تعداد لایه های ورودی، مخفی و خروجی همگی یک و تعداد نورون های لایه مخفی بر حسب آزمون و خطا 10 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که مدل ساده شبکه عصبی مصنوعی با شاخص پیش بینی کننده قطر با MAPE، R2 ،R، MSE، RMSE  به ترتیب 10/22، 0/9785، 0/99، 0/072 و 0/269 و با شاخص ارتفاع با MAPE، R2 ،R، MSE، RMSE  به ترتیب 35/43، 0/8004، 0/89، 0/674 و 0/821 حجم را پیش بینی کرد. مدل ساده به دلیل سهولت انجام کار و به عنوان بهترین مدل پیشنهاد شدند.

  کلیدواژگان: بهره برداری جنگل، پرسپترون تک لایه، جنگل دست کاشت، زراعت چوب
 • آذر قیصریان، پرویز فاتحی*، وحید اعتماد صفحات 229-243

  تنوع زیستی به عنوان یکی از نمایه های مهم پایداری جنگل، نقش مهمی در بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر بوم سازگان های جنگلی ایفا می کند. اندازه گیری تنوع درختان و درختچه ها در سطح جنگل، پیش نیازی برای نظارت و ارزیابی تغییرات تنوع زیستی است. سنجش از دور از جمله ابزارهای مناسب جهت جمع آوری داده ها برای برآورد تنوع گونه ای است. بدین منظور در پژوهش حاضر توانایی داده های سنجنده MSI ماهواره سنتینل-2 مورد آزمون قرار گرفت. ابتدا در بخش های پاتم، نم خانه، و گرازبن جنگل خیرود تعداد 75 قطعه نمونه با ابعاد 20×20 متر پیاده سازی و مشخصات نوع، تعداد گونه ها در هر قطعه نمونه برداشت شدند. سپس شاخص های تنوع گونه ای بتا (جاکارد و سورنسن) برای هر یک از قطعه های نمونه در نرم افزار R محاسبه شدند. تصاویر سنتینل -2 مربوط به تاریخ های 19 مرداد ماه (فصل تابستان) و 22 مهر ماه (فصل پاییز) سال 1400 دریافت شدند. پس از انجام پیش پردازش ها و اطمینان از کیفیت داده های ماهواره ای، پردازش های شامل تهیه شاخص های پوشش گیاهی، اعمال تجزیه مولفه های اصلی (PCA)، تبدیل تسلدکپ و محاسبه متغیرهای بافتی انجام شدند. همبستگی بین شاخص های تنوع گونه ای اندازه گیری شده زمینی و متغیرهای طیفی و بافتی در سطح احتمال 95 درصد بررسی شد. به منظور مدل سازی از رگرسیون خطی چندمتغیره به روش گام به گام و جنگل تصادفی استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند متغیرهای بافتی حاصل از تصویر فصل پاییز با ضریب تبیین برابر  0/383 و درصد خطای جذر میانگین مربعات معادل 36/57 مطلوب ترین عملکرد را در برآورد شاخص تنوع گونه ای سورنسن داشته است. به طور کلی، نتایج پژوهش حاضر بیان کرد تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 عملکرد متوسطی در برآورد شاخص های تنوع گونه ای در سه بخش مورد مطالعه جنگل خیرود دارد.

  کلیدواژگان: تنوع گونه ای بتا، جنگل تصادفی، جنگل های هیرکانی، رگرسیون خطی چندمتغیره، سنتینل-2
 • موسی کیانفر، حمید جلیلوند، حامد اسدی، حمیدرضا ناجی* صفحات 245-256

  این پژوهش به بررسی خصوصیات ریخت شناسی برگ گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) و بنه (Pistacia atlantica) در 15 رویشگاه جنگلی استان ایلام و در محدوده ارتفاعی حدود 1000 متر (از حدود 1100 تا حدود 2000 متر از سطح دریا)، می‎پردازد. در هر رویشگاه و از هر گونه، پنج پایه درخت سالم و از هر پایه پنج برگ سالم و بالغ از قسمت بیرونی و وسط تاج جمع آوری شدند. صفات شاخص سطح برگ، طول دمبرگ، طول رگبرگ اصلی، محیط برگ، طول پهنک، عرض پهنک و تعداد دندانه‎های حاشیه برگ اندازه‎گیری شدند. داده ها براساس طرح آماری آشیانه‎ای تجزیه و تحلیل شده و میانگین ویژگی های مورد بررسی با آزمون چند دامنه ای LSD مقایسه شدند. نتایج حاکی از اختلاف معنی دار بین تمام صفات مورد مطالعه در بین رویشگاه ها به تغییرات ارتفاع بود. در گونه بلوط ایرانی، صفات طول دمبرگ (1/72سانتی متر)، محیط برگ (20/23سانتی متر)، طول برگ (8/17 سانتی متر)، عرض برگ (4/43 سانتی متر) و سطح برگ (28/16 سانتی متر مربع) در ارتفاعات بالاتر دارای میانگین بیشتری نسبت به ارتفاعات پایین تر بودند. اما، میانگین صفات تعداد دندانه های چپ و راست برگ به ترتیب 12/26و 12/47، میانگین وزنی بیشتری را در ارتفاعات پایین نشان دادند. در گونه بنه، صفات اندازه گیری شده در ارتفاعات بالاتر همانند طول دمبرگ (0/46 سانتی متر)، محیط برگ (13/98سانتی متر)، طول برگ (5/533 سانتی متر)، عرض برگ (3/29 سانتی متر) و سطح برگ (12/31سانتی متر مربع) دارای میانگین بیشتری و تفاوت معنی داری با صفات مورد اندازه گیری در ارتفاعات پایین تر به ترتیب: 0/24 سانتی متر، 12/26سانتی متر، 5/18 سانتی متر، 3/0 سانتی متر و 10/85سانتی متر مربع داشتند. وجود تغییرات معنی‎دار درون جمعیتی، ایده تنوع ریختی درون جمعیت‎ها را برای گونه بلوط و بنه در سطح منطقه ای و حتی در زاگرس تا حدودی تقویت می‎کند. از میان ویژگی‏ های مورد مطالعه آن هایی که تاثیرپذیری کمتری نسبت به تغییرات محیطی دارند، می‎تواند در تفکیک گونه‎ها به عنوان صفت متمایز کننده مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارتفاع از سطح دریا، تغییرات درون جمعیتی، جنگل های زاگرس، سازگاری، ویژگی های عملکردی برگ
 • مازیار حیدری*، حسن جهانبازی گوجانی، مهدی پورهاشمی صفحات 257-268
  یکی از معضلات محیط زیستی جنگل های زاگرس، بروز پدیده زوال درختان بلوط (Oak decline) است که شدت آن در زاگرس شمالی کمتر از زاگرس میانی و جنوبی است. هدف از این پژوهش، بررسی روند خشکیدگی درختان بلوط و جنگل در شهرستان بانه (استان کردستان) در سال های 1398، 1399، 1400 و 1401 بود. جهت اجرای این پژوهش، دو قطعه نمونه (با 100 درخت) در رویشگاه های بلوه (زوال-دامنه جنوبی) و سارکی (زوال-دامنه شمالی) در شهرستان بانه در شمال غرب استان کردستان درنظر گرفته شدند. در سال 1398 اقدام به شماره گذاری درختان در رویشگاه های مورد نظر شد و در شهریورماه سال های 1398، 1399، 1400 و 1401 طبقه های زوال (پنج طبقه) برای هر درخت ثبت شد. نتایج نشان داد که تعداد درختان سالم در رویشگاه سارکی و بلوه از سال 1398 به 1401 به ترتیب 25 و 28 درصد کاهش داشته است و در مقابل، تعداد درختان سرخشکیده در این دوره چهار ساله، به ترتیب 14 و 19 درصد افزایش داشته است و شدت زوال در رویشگاه بلوه (زوال جنوبی) بیشتر از رویشگاه سارکی (زوال شمالی) بوده است. در مجموع، سرعت زوال در توده زوال جنوبی بیشتر از شمالی بود و بیشترین زوال بلوط در دامنه جنوبی مشاهده شد. جهت مدیریت بهینه این جنگل ها، ضرورت دارد، عوامل تشدیدکننده خشکیدگی مدیریت شوند و دخالت های انسانی و تخریب های جنگل کنترل شوند تا وضعیت کنونی ثابت شود و از بذرهای توده های سالم در دامنه شمالی برای احیاء و توسعه جنگل استفاده شود.
  کلیدواژگان: استان کردستان، تاج درخت، درختان سرخشکیده، درختان قطع شده، طبقه های زوال
 • بتول کمشکی*، علی بیات کشکولی، محمد دهمرده قلعه نو، رضا دهمرده بهروز، محسن شهریاری مقدم صفحات 269-282
  انتشار ترکیبات آلی فرار از جمله فرمالدهید از معایب مهم و شناخته شده فرآورده های چوبی است. هدف از این مطالعه اندازه گیری مقدار گاز فرمالدهید آزاد شده از تخته فیبر های دانسیته متوسط ساخته شده و کاهش انتشار آن با افزودن مخلوطی از الیاف و مواد تثبیت کننده می باشد. بدین منظور با اختلاط پسماند عصاره گیری شده ریشه شیرین بیان و دو نوع مواد تثبیت کننده تیمارهای تخته فیبر دانسیته متوسط ساخته شدند. سپس با استفاده از روش دسیکاتور، میزان انتشار گاز فرمالدهید از هر نمونه برحسب میکروگرم فرمالدهید بر میلی لیتر محلول محاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهند در تیماری که نسبت اختلاط الیاف صنعتی به الیاف پسمانده ریشه شیرین بیان 70 به 30 می باشد و چسب اوره فرمالدهید با مواد تثبیت کننده های سنتی (آلوم، صمغ کتیرا و عصاره برگ گردو) اصلاح شده است، کمترین انتشار فرمالدهید اندازه گیری شده است. همچنین تیمار شاهد (100 درصد الیاف صنعتی و چسب خالص اوره فرمالدهید) بیشترین انتشار فرمالدهید را دارد. بنابراین اگر الیاف پسمانده ریشه شیرین بیان با الیاف کارخانه ترکیب شود و چسب اوره فرمالدهید با تثبیت کننده های سنتی نوع اول (عصاره میوه بلوط، کات کبود، صمغ بادام کوهی) و نوع دوم (عصاره برگ گردو، آلوم، صمغ کتیرا) اصلاح شود، مقدار انتشار گاز فرمالدهید به میزان بیش از 50 درصد کاهش می یابد. در نتیجه، تیمار اصلاح شده با تثبیت کننده های سنتی، بهینه ترین نوع تیمار در برابر کاهش انتشار فرمالدهید محسوب می شود.
  کلیدواژگان: انتشار فرمالدهید، پسماند ریشه شیرین بیان، تثبیت کننده، تخته فیبر دانسیته متوسط
 • سجاد زیرک پور ناوی، محمد عواطفی همت*، سید مهدی حشمت الواعظین صفحات 283-297
  یکی از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران، دستیابی به کم و کیف اهداف سیاست اجرا شده است که سنجش آن از طریق ارزیابی ممکن می شود. به طوری که ارزیابی و نظارت بر اجرای سیاست، نقش به سزایی در آگاهی بخشی و یادگیری از سیاست و پاسخگویی مجریان دارند و تقویت آن ها کمک شایانی به بهبود فرآیند سیاستگذاری، اجرا و رشد دانش سیاستگذاران می کند. پژوهش حاضر با بررسی مبانی نظام ارزیابی، اجرای سیاست صیانت از جنگل های هیرکانی را در استان گیلان مورد ارزیابی قرار داده است. داده ها به روش کیفی و میدانی و ابزار مصاحبه نیمه سازمان یافته با 20 نفر از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با نمونه گیری زنجیری گردآوری شده و از طریق روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند. 26 مضمون مرتبط با ارزیابی استخراج شد و تحلیل آن ها نشان داد که پس از اجرای برنامه مذکور در استان گیلان، تنها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مجری نسبت به پایش اقدامات صورت گرفته اقدام نموده و ارزیابی فراسازمانی انجام نشده است. ضعف ظرفیت ارزیابی در دستگاه های اداری و دیوانی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های گذشته و ضعف همکاری و هماهنگی بین بخشی، به ویژه بین اداره کل محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، از دلایل نقص در ارزیابی این برنامه بوده است. ارزیابی اجرای سیاست های جنگل بایستی توسط گروه سومی به جز مجری و سیاستگذار و براساس روش شناسی علمی انجام گردد.
  کلیدواژگان: ارزیابی سیاست، تحلیل مضمون، سیاست جنگل، نظارت
|
 • Yeganeh Karimi, Omid Esmailzadeh *, Azam Sadat Nouraei Pages 191-206

  In this study, the impact of boxwood moth pest defoliation on the dynamics of leaf litter and soil nutrients in the Cheshmebolbel boxwood (Buxus hyrcana) reserve was evaluated. A random sampling technique was employed to collect litter layer samples (using a 400 cm2 frame) and soil samples (using a metal cylinder with an 8 cm diameter and a 10 cm depth) from 32 sites in unpolluted and polluted boxwood stands. The results revealed that only soil moisture percentage differed significantly among the soil physical variables, whereas all chemical soil variables showed significant differences between the two polluted and unpolluted boxwood sites. Furthermore, basal respiration (0.14, 0.12), metabolic rate, microbial ratio, and carbon availability index were significantly higher in the polluted sites compared to the unpolluted site, while no significant difference was observed based on the microbial-carbon respiration index. The principal component analysis (PCA) results demonstrated a distinct separation of the two sites, both polluted and unpolluted, along the first axis, based on both litter and soil variables. In this context, nitrogen, metabolic rate, moisture, nitrate, ammonium, and stimulated respiration (0.30, 0.39) exhibited a positive correlation with the first axis, representing the concentration of the unpolluted stand. On the other hand, C/N ratio, potassium, magnesium, calcium, and microbial biomass carbon displayed a negative correlation with the first axis, representing the concentration of unpolluted sites. In general, the findings of this research underscore the substantial influence of defoliation induced by pest outbreaks on an important aspect of forest ecosystem health, performance, and nutrient cycling.

  Keywords: defoliation, Natural disturbance, nutrients, Soil respiration, Sustainable forest management
 • Fatemeh Mousavi *, Ehsan Abdi, Zahra Mashayekhi, Morteza Modaresi, Mostafa Janatbabaei Pages 207-216
  Swelling soils, characterized by fine particles, undergo volume changes due to water absorption and loss, posing challenges in road construction. Hence, enhancing the mechanical properties of such soils is crucial. Considering lime as a cost-effective, readily available, and easily applicable water-repellent material, this study investigates its influence on the swelling characteristics of high-plasticity clay soil (CH). Atterberg limit tests, including liquid limit (LL), plastic limit (PL), shrinkage limit (SL), plasticity index (PI), Proctor compaction, free swell, and swelling pressure tests were conducted based on standard procedures on control soil samples and soil samples mixed with different percentages of lime (3, 5, and 7%). Furthermore, mechanical test assessments were performed on specimens cured for 7, 14, and 28 days. The results indicated that the addition of lime decreased LL and PI while increasing PL and SL. Moreover, lime addition led to a reduction in the dry unit weight of the soil, an increase in the optimal moisture content, and a decrease in free swell and swelling pressure, with the most significant reduction observed in samples containing 5% lime. Additionally, the findings revealed that with increased curing time, free swell and swelling pressure reduced notably in samples mixed with 3% lime. In conclusion, the study demonstrates that lime can effectively improve the mechanical properties of swelling clay soils, especially crucial for road construction and soil classification purposes. Therefore, it can be concluded that lime is effective in reducing the swelling of forest soils.
  Keywords: curing time, Free swell, Swelling pressure, Soil classification
 • Ali Shokrvand Shakiba *, Akbar Rostampour Haftkhani, Mehdi Kalagar, Kiomars Sefidi, Majid Saffari Pages 217-228

  Given the importance of measuring tree volume and the potential for selling standing trees, as well as the time-consuming and costly nature of measuring the actual volume of trees, this study aimed to find an alternative method that is more economical in terms of time and cost for predicting the standing volume of poplars (Populus deltoids) using an artificial neural network (ANN) method for harvesting and sales management. In this study, the diameters and heights of 416 randomly selected trees were measured. The tree diameters ranged from 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, and 45 to 50 centimeters. Their standing volumes were then predicted using both simple and multiple ANN models. In this study, diameter at breast height and height were considered predictor indices for the input data, while the standing volume of the tree was the output data. The number of input, hidden, and output layers was kept uniform at one layer. The number of hidden layer neurons was determined to be 10 using trial and error. The results showed that the simple ANN model using the diameter index yielded MAPE and R-squared values of 10.22 and 0.9785, respectively, while the model using the height index produced MAPE and R-squared values of 35.43 and 0.8004, respectively. Due to the simple model's ability to predict volume with an error of approximately 10% using the diameter predictor, the simple model with the diameter index was suggested as the best model overall, considering its ease of implementation and superior accuracy.

  Keywords: Forest exploitation, Hand-planted forest, Onelayer perceptron, Wood cultivation
 • Azar Ghaisaryan, Parviz Fatehi *, Vahid Etemad Pages 229-243

  As a sustainable forest indicator, biodiversity plays a crucial role in understanding the effects of climate change on forest ecosystems. Measuring the diversity of trees and shrubs in forests is essential for monitoring and evaluating changes in biodiversity. Remote sensing (RS) is an effective tool for collecting such data. To estimate tree and shrub species diversity, we used Sentinel-2 data from August 10 and October 13, 2021. We measured 75 field plots with dimensions of 20 m × 20 m in the Patom, Namkhaneh, and Gorazban districts. In each field plot, the tree species and diameter at breast height of all trees with a diameter greater than 7.5 cm were recorded. We used the Jaccard and Sorensen indices in R software to calculate the beta diversity indices for each sample plot. Preprocessing steps were applied to the Sentinel2 data, and we then performed several spectral transformation approaches, that is, vegetation indices (VIs), principal component analysis (PCA), and Tasseled Cap, and generated texture variables. A vector map was used to extract the spectral and textural values corresponding to each field plot. Correlation analysis between the measured species diversity and spectral and textural variables was conducted at a 95% probability level. Multiple Linear Regression (MLR) analysis was performed using stepwise and Random Forest (RF) methods for modeling. Our regression analysis revealed that texture variables with a window size of 5×5 and spatial resolution of 10 m in Sentinel-2 summer images had the best performance in estimating the Sorensen diversity index( R2= 0.383 and RMSE%= 36.57). However, based on our results, we can conclude that the Sentinel-2 data has a moderate performance in estimating diversity in the Patom, Namkhaneh, and Gorazbon districts.

  Keywords: Beta Species Diversity, Hyrcanian forests, Multiple Linear Regression, Random forest, Sentinel-2
 • Mosa Kianfar, Hamid Jalilvand, Hamed Asadi, HamidReza Naji * Pages 245-256

  Plant leaves react to environmental changes with high adaptability. This study investigated the morphological characteristics of Persian oak (Quercus brantii) and wild pistachio (Pistacia atlantica) leaves from 15 forest sites in Ilam province at an elevation range of 1000 m (from 1111 to 2048 m a.s.l.). At each site and for each tree species, five healthy individuals and five healthy and mature leaves were collected from the outside and middle of the crown. The leaf area index, petiole length, main vein length, leaf circumference, blade length, blade width, and the number of leaf margin dentations were measured. The data were analyzed based on the nested research design, and the means of the studied traits were compared using the LSD test. In the Persian oak trees, the results showed that the petiole length (1.72 cm), leaf circumference (20.23 cm), leaf length (8.17 cm), leaf width (4.43 cm), and leaf area (28.16 cm2) at higher elevations had higher averages than at lower elevations. However, the number of leaf left and right dentations were 12.26 and 12.47, respectively, indicating higher average weight at lower altitudes. In pistachio, all measured characteristics like petiole length (0.46 cm), leaf circumference (13.98 cm), leaf length (5.53 cm) and leaf width (3.29 cm), and leaf area (12.31 cm2) at higher elevations had higher averages than the lower elevations as 0.24 cm, 12.26 cm, 5.18 cm, 3.0 cm, and 10.85 cm2. The significant intra-population changes strengthen the idea of intra-population morphological diversity for oak species at the regional level and even in Zagros to some extent. Among the studied features, those that are less sensitive to environmental changes can be used as distinguishing features for species separation.

  Keywords: Adaptability, Elevation changes, Intra-population variations, Leaf functional characteristics, Zagros Forest
 • Maziar Haidari *, Hassan Jahanbazi Goujani, Mehdi Pourhashemi Pages 257-268
  One of the environmental problems of Zagros forests is oak decline, which is less intense in northern Zagros than in middle and southern Zagros. The purpose of this study was to investigate the oak decline in Baneh County (Kurdistan Province) in 2019, 2020, 2021, and 2022. In order to carry out this research, two plots (with 100 trees) were considered in Belveh (tree dieback–southern slope) and Saraki (tree dieback–northern slope) sites in Baneh County in the northwest of Kurdistan Province. In 2019, oak trees were numbered at the desired sites, and in October 2019, 2020, 2021, and 2022, oak decline classes (five classes) were recorded for each tree. The results showed that the number of healthy trees in the Saraki and Belveh sites decreased by 25 and 28 trees, respectively, from 2019 to 2022; in contrast, the number of dieback trees increased by 14 and 19 trees, respectively, and the intensity of oak decline was greater in the Belveh site (southern dieback stands) than in Saraki (northern dieback stands). In general, the decline rate in the southern stands was higher than that in the northern stands, and the highest oak decline was observed in the southern slope. To optimally manage these forests, it is necessary to manage the factors that exacerbate oak decline and to control human interference and forest destruction so that the current situation is fixed and the seeds of healthy stands on the northern slopes are used for the regeneration and development of the forest.
  Keywords: cut trees, dieback trees, Kurdistan province, Oak decline Classes, tree crown
 • Batoul Kameshki *, Ali Bayatkashkoli, Mohammad Dahmardeh Ghaleno, Reza Dahmardeh Behroz, Mohsen Shahreyare Moghddam Pages 269-282
  The emission of volatile organic compounds, including formaldehyde, is one of the important and well-known disadvantages of wooden products. The aim of this study is to measure the amount of formaldehyde gas released from medium density fiber board and reduce its emission by adding a mixture of fibers and stabilizers. For this purpose, medium density fiber boards were made from the extracted residue of licorice root and two types of stabilizers. Then, using the desiccator method, the amount of formaldehyde gas released from each sample was calculated in micrograms of formaldehyde per milliliter of solution. The obtained results show that in the treatment where the mixing ratio of industrial fibers to licorice root residue fibers is 70 to 30 and urea formaldehyde glue is modified with traditional stabilizers (alum, tragacanth gum and walnut leaf extract), the lowest formaldehyde emission is measured. Also, the control treatment (100% industrial fibers and pure urea-formaldehyde glue) has the highest formaldehyde emissions. Therefore, if the waste fibers of the licorice root are combined with factory fibers and the urea formaldehyde glue is modified with traditional stabilizers of the first type (oak fruit extract, Copper sulfate, zedo gum) and the second type (walnut leaf extract, alum, tragacanth gum), the amount Formaldehyde gas emissions are reduced by more than 50%. As a result, modified treatment with traditional stabilizers is considered the most optimal type of treatment to reduce formaldehyde emission.
  Keywords: formaldehyde emission, Licorice root residue, Medium Density Fiberboard, Stabilizer
 • Sajjad Zirakpour Navi, Mohammad Avatefi Hemmat *, Seyed Mahdi Heshmatol Vaezin Pages 283-297
  One of the most important concerns of policymakers is to achieve policy goals, which can be measured through evaluation. Evaluation and monitoring of policy implementation play a significant role in enhancing public awareness, promoting learning about the policies, and ensuring accountability of bureaucrats. By strengthening the evaluation and monitoring process, policymakers can improve the policymaking process and implementation, as well as enhance shared knowledge of policymaking among the involved organizations. This paper focused on the evaluation stage of implementing the Comprehensive Forest Safeguarding Policy (CFSP) in the Hyrcanian forests, Guilan province, Iran. The research employed a qualitative approach and field research methods. Semi-structured interviews were conducted with 20 experts from the General Administration of Natural Resources and Watershed Management (GANRWM), the General Administration of Environment (GAE), and the Management and Planning Organization (MPO) of Guilan Province using chain sampling. Thematic analysis was employed to analyze the interviews, and 26 themes related to monitoring and evaluation were identified. The findings indicate that there was no third-party evaluation in assessing the implementation of CFSP in Guilan province. Weak capacity for evaluation and monitoring, the merger of the country's MPO with other presidential organizations in the last decade, and the deficiency of intersectoral cooperation and coordination, particularly between the GANRWM and GAE of Guilan province, have been among the reasons for the failure in a comprehensive evaluation of this program. The evaluation of forest policy implementation should be conducted based on scientific methodology by a third group independent of the executive and policymaking bodies.
  Keywords: Forest policy, Oversight, Policy evaluation, Thematic analysis