فهرست مطالب

صفه - پیاپی 103 (زمستان 1402)

مجله صفه
پیاپی 103 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحه 6
 • ضحی ندیمی، کاظم مندگاری*، زهره تفضلی صفحات 7-24
  با نگاهی به تاریخ تیوری های معماری و اتکا به نظر اندیشمندان می توان گفت که معماری و رتوریک در طول تاریخ با یکدیگر نسبت داشته اند. به نظر می رسد تامل در این نسبت می تواند افق های جدیدی بر روی اندیشه معماری بگشاید. اما ازآنجاکه رتوریک معانی متطوری در طول تاریخ داشته، این نسبت نیز در سطوح مختلفی برقرار شده و ارمغان های متفاوتی برای معماری آورده است.در این مقاله ابتدا نسبت های محقق میان معماری و رتوریک، در سه سطح مختلف، که ماحصل فهم متفاوت سه گروه از صاحب نظران از رتوریک است، شرح داده می شوند. گروه اول رتوریک را به مثابه ارتباطات و گروه دوم آن را به مثابه فن سخن پردازی تعریف می کنند، اما گروه سوم طراحی پژوهانی هستند که ضمن تعمق در باب نسبت رتوریک و مباحث طراحی، رتوریک را به مثابه «خطابه»، «بلاغت»، و یا «ارتباطات» نمی دانند، بلکه به مثابه «هنر تالیف» شناخته اند و از قرابت های «هنر تالیف» با «طراحی» سخن گفته اند. از این نظرگاه، رتوریک و معماری هردو معرفت تالیف هستند. در این نوشتار استدلال می شود که گروه اخیر دریچه ای بر عمیق ترین فهم از دانش رتوریک و پرثمرترین پیوند میان رتوریک و معماری گشوده اند. ازآنجاکه مطالب ایشان در حوزه گسترده طراحی و به صورت پراکنده و غیرمنسجم بیان شده است، در این نوشتار ضمن شرح و بسط رتوریک به مثابه «هنر تالیف»، قابلیت تالیفگری رتوریک در سه سطح تالیف اجزا، تالیف افق انسان ها (اقناع)، و تالیف دانش ها و معرفت ها توضیح داده می شود. این در حالی است که مسیله مهم معماری امروز نیز هم افق نبودن معماران و مخاطبانشان و همچنین فقدان انسجام میان معرفت های مختلف دخیل در معماری است. با فهم رتوریک به مثابه هنر تالیف و پیوند معماری و رتوریک، در پرتو این فهم می توان از منظر دیگری به معماری نگریست و انسجام ازدست رفته در معماری را بار دیگر احیا کرد.
  کلیدواژگان: رتوریک، آرشیتکتونیک، معماری، تالیف، انسجام
 • سیده مهسا باقری*، محمود ارژمند، سید بهشید حسینی صفحات 25-43
  امروزه دین پژوهان و هنرپژوهان افهام گوناگون و متمایزی را در خصوص عبارت معماری دینی مطرح کرده اند و معماران تحت تاثیر ایشان به فهمی از معماری دینی دست یافته اند. اما افهام ایشان بعضا به حدی ناروشن است که مشخص نیست که نزد معمار، معماری دینی به چه معنایی است و او از چه جهت و با چه مرادی آن را به کار می برد. در بین معماران، کریستوفر الکساندر، یکی از نظریه پردازان و معماران مولف، به مفهوم معماری دینی توجه خاصی داشته است. او این فهم را در فصل «صورت خداوند» از جلد چهارم کتاب سرشت نظم خود جمع بندی کرده است. در این پژوهش به تحلیل فهم وی از معماری دینی و ابعاد مختلف مواجهه این معمار با این عبارت پرداخته می شود تا فهم این معمار صاحب نظر از معماری دینی برای معماران روشن گردد. پژوهش به لحاظ هدف بنیادی  نظری و از نظر راهبرد کیفی است. از بین پژوهش های کیفی، روش پدیدارشناسی با رویکرد هرمنوتیک پدیدارشناسی برگزیده شد. همچنین از لحاظ روش های گردآوری اطلاعات، پژوهش کتابخانه ای است. بنابر نتایج، فهم الکساندر از معماری دینی با فهم او از معماری و معماری خوب به صورت قاطع قابل تفکیک نیست. همچنین این فهم در خلال سه وجه منتسب، یعنی انتساب آن به دین، خدا، و همچنین معمار بوده است؛ به گونه ای که باور الکساندر به وجود وحدت در جوهر ادیان موجب گردید فهم وی از معماری دینی وابسته به وجود کیفیت وحدت و یکپارچگی این معماری با جهان و تمایل به عدم انقطاع از آن باشد. همچنین تاکید الکساندر بر فهم معماری دینی از طریق نسبتی است که در خلال یک پرسش اساسی بین این معماری و خدا ظاهر می شود: «آیا این معماری بهترین هدیه به خداست؟» در نظریات این معمار همچنین معماری دینی در نسبت با معمار و فضایل اخلاقی اش است و پرهیز معمار از خودمحوری و خودستایی و پرورش فروتنی به وحدت معماری او با جهان و درنهایت خلق معماری دینی می انجامد.
  کلیدواژگان: معماری دینی، کریستوفر الکساندر، دین، خدا، معمار
 • سعید بختیاری*، رامتین خلیلی، محمدامین حسین پور صفحات 45-57
  آتش سوزی همواره یک تهدید بالقوه برای جان و مال ساکنان ساختمان هاست. ازاین رو برای ایجاد شرایط ایمن در ساختمان ها در کشورهای مختلف مقررات و دستورالعمل های متعددی تهیه و به کار گرفته می شود. در ایران مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به موضوع حفاظت در برابر آتش اختصاص دارد. با این حال این مبحث، همانند سایر مقررات ملی ساختمان، عمدتا برای ساختمان های جدید به کار می رود و ضوابط خاص برای ارزیابی و بهسازی ساختمان های موجود در آن وجود ندارد. از طرف دیگر، عمده ساختمان های موجود که قبل از آخرین ویرایش مبحث سوم ساخته شده اند، فاقد شرایط مناسب ایمنی در برابر آتش سوزی هستند. همچنین تغییرات در ساختمان های موجود، ازقبیل تعمیرات، تغییر کاربری، و افزایش بنا، ممکن است موجب کاهش سطح ایمنی آتش سوزی در ساختمان شوند. سطح ایمنی مناسب در ساختمان های مختلف، با توجه به اهمیت راهبردی و عملکردی بار تصرف ساختمان و سایر شرایط، می تواند تغییر کند. ازاین رو تدوین روش ها و ضوابط خاص برای ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش برای ساختمان های موجود با توجه به درجه اهمیت آنها، به منظور کاهش خسارات جانی و مالی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله روشی برای ارزیابی و بهسازی ایمنی در برابر آتش سوزی در ساختمان های موجود عرضه شده است. اساس این روش کاربرد اصول ارزیابی خطرپذیری حریق در ساختمان است. بدین منظور، روشی برای امتیازدهی تمهیدات محافظت در برابر آتش بیان شده است. امتیاز تمهیدات در دو گروه ایمنی در برابر آتش و فرار از حریق دسته بندی و برای هرکدام، حداقل امتیاز لازم برحسب درجه اهمیت ساختمان تعیین می شود. متعاقبا با تعیین احتمال خطر حریق و تبعات احتمالی آن، سطح خطرپذیری تعیین و بر این اساس، برنامه عملیاتی بهسازی طراحی می گردد. برای تعیین هریک از سطوح خطر، ممکن است، برحسب اهمیت و پیچیدگی ساختمان، از روش های تجویزی یا عملکردی (مهندسی آتش) استفاده شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی خطرپذیری حریق، خطر حریق، خطرپذیری حریق، مدیریت ایمنی حریق، برنامه عملیاتی
 • شیرین اسلامی، بهادر زمانی*، همایون نورائی صفحات 59-76
  توجه به بعد ادراکی زایران در قلمروهای زیارتی و مولفه های موثر بر حالات روحی، معنوی، و تصویر ذهنی آنها، یکی از عوامل حایز اهمیت زمینه ساز آمادگی ذهنی در تشرف به یک مکان قدسی است. این پژوهش با هدف سنجش و تحلیل میزان تاثیر مولفه های ادراکی زایران در تشرف به حرم های زیارتی و بررسی آن در عرصه های تشرف به حرم مطهر حضرت معصومه(س) صورت گرفته است. پژوهش حاضر به روش کاربردی و با نظام پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) و روش تحقیق توصیفی  تحلیلی انجام شده است. ابزارهای گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) است که در بستری پیمایشی با جامعه آماری 172 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از زایرین و مجاورین حرم مطهر حضرت معصومه(س) صورت پذیرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS23 و Amos Graphic16 در قالب دو گونه تحلیل توصیفی و استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، مدل عاملی تدوین شده با برازش مطلوب، رابطه معناداری میان مولفه ها و سنجه های ادراکی در تشرف زایران به حرم مطهر حضرت معصومه(س) را نشان می دهد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، از میان 6 مولفه شناسایی شده و 17 سنجه مرتبط با آن، مولفه های حس ادب و خضوع، حس معنویت، حس انتظار، نقش انگیزی، خوانایی، و حس تعلق به ترتیب با بارعاملی بیشتر، وزن بیشتری در ادراک زایران در حین تشرف به این حرم مطهر دارند. بنابر نتایج به دست آمده، بافت پیرامون حرم مطهر حضرت معصومه(س)، نیازمند توجهات مضاعفی از سوی مدیریت شهری به منظور ارتقای کیفیات منظر ادراکی منطبق با هنجارها و ملاحظات ارزشی این قلمرو زیارتی با توجه به سلسله مراتب تشرف در زایران است.
  کلیدواژگان: مولفه های ادراکی، سلسله مراتب تشرف، حرمهای زیارتی، حرم مطهر حضرت معصومه(س)، شهر قم
 • عبدالمجید خورشیدیان* صفحات 77-94
  علی رغم افزایش سوانح در جهان، بازسازی پس از سانحه همچنان با معضلات فراوانی همراه است. موضوع این پژوهش در مورد رویکردی نظام مند برای برنامه ریزی پیش از زلزله است و در آن بر ایجاد تاب آوری از طریق استفاده از اصول بازبهسازی پس از سانحه و به کارگیری آنها در اقدامات بازسازی مسکن پس از زلزله تمرکز می شود.در این مطالعه به منظور عرضه چارچوبی برای تعریف جنبه های اصلی بازبهسازی و به کارگیری آن، به صورت عملی از الگوی روش شناسی متوالی بهره گرفته شده است. در بخش اول و اصلی پژوهش از رویکرد کیفی برای شناسایی و تفسیر ابعاد اصلی تامین مسکن دایم با رویکرد بازبهسازی در منطقه سه ساری استفاده شده است. در این بخش تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مشاهدات میدانی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است و نتایج آن در بخش دوم تحقیق از طریق دریافت بازخورد از متخصصان بازسازی در دو نوبت به روش زمینه یابی سنجش کمی شده است.چارچوب بازبهسازی مسکن، نتیجه اصلی پژوهش، از چهار مقوله اصلی و چهارده زیرمقوله تشکیل شده است. این چارچوب، به منظور تاکید بر اهمیت اقدامات پیش از زلزله، با مقوله کاهش خطرپذیری زلزله در ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی  فرهنگی، و قانونی آغاز می شود. سپس در مقوله مشارکت جمعی به تعریف هدف مشارکت، تعیین مشارکت کنندگان کلیدی، نوع مشارکت در مراحل مختلف بازسازی مسکن، و منابع مورد نیاز آن پرداخته می شود. در ادامه، ترتیبات مالی و سازمانی بازسازی در دو بخش طراحی سازمانی و تدارک منابع تبیین می شود و الزامات طراحی و اجرای مسکن دایم در قالب چهار زیرمقوله الزامات اجرایی، رویکرد طراحی، کارایی اقتصادی، و ملاحظات اجتماعی  فرهنگی بیان می گردد. خروجی اصلی تحقیق چارچوبی منحصربه فرد است که با پیش بینی نیازها و هدایت اقدامات اجرایی به برنامه ریزان و مجریان پروژه های بازتوانی در کاهش خطرپذیری پیش از زلزله و در تسریع تامین مسکن ایمن و توان پذیر پس از وقوع آن کمک می کند.
  کلیدواژگان: بازبهسازی، بازسازی پس از سانحه، مسکن دائم، زلزله، منطقه سه شهر ساری
 • مریم حیدرخانی، زهرا اهری* صفحات 95-111
  مدرسه مروی از مهم ترین مدارس تهران در دوره قاجاریه بود، که محمدحسین خان مروی، از مقربان دربار فتحعلی شاه، آن را در دوره ای ساخت، که با افزایش نفوذ علمای مذهبی بر اهمیت مدارس در نقش نهادی آموزشی و مذهبی افزوده شد. هدف از این مقاله شناخت فضاها و فعالیت های مدرسه در بدو ایجادش در نقش نهادی آموزشی و دگرگونی های آن در اثر تغییر نقش اجتماعی اش در طول دوره قاجاریه در رابطه ای دوسویه است. در این مقاله با راهبردی تاریخی، منابع درجه اول، به ویژه وقف نامه ها و نقشه های دوره قاجاریه، بررسی و ضمن شناسایی ترکیب کالبدی مدرسه دگرگونی های آن تحلیل و تفسیر شده است.این مدرسه از ابتدا شامل فضاهایی با کارکردهای گوناگون ازجمله مسجد، حمام، یخچال، و مکتب خانه بود و برای تحصیل و زندگی طلاب ساخته شد. مدرسه در مدت کوتاهی به مرکز آموزشی تراز اول تهران تبدیل شد. با ساخت بازارچه مروی و تبدیل شارع آن به «خیابان»، مدرسه مرکزیتی محلی و شهری یافت و زمینه گسترش فضایی آن فراهم شد. گسترش «مسجد» نقطه عطفی در حیات مدرسه ایجاد کرد. مسجد در کنار مدرسه رکنی از فضاها شد؛ فعالیت های عمومی مذهبی اهمیت یافت و مدرسه مرکز مذهبی اجتماعی قدرتمندی شد. با تحولات فضایی اطراف مدرسه و تغییر وضعیت اجتماعی و سیاسی، مدرسه نقش مهمی در حوادث مشروطه یافت و محل منازعات حکومت و علما بر سر تولیت آن شد. مدرسه در اواخر دوره قاجاریه با گسترش دیدگاه های روشنفکری و رواج مدارس جدید، همچون دیگر مدارس آموزش مدرسی، کم رونق شد و پهنه فضایی آن تغییر کرد. در طول این دوره فضاها، فعالیت ها، افراد، و نقش اجتماعی مدرسه در روابط متقابل با یکدیگر دگرگون شد و گرچه در ابتدا «مدرسه»، با وجود داشتن مسجد، فضای اصلی مجموعه بود، در انتهای دوره قاجاریه ترکیب «مسجد» و «مدرسه» بود که موجودیت مجموعه را شکل می داد.
  کلیدواژگان: مدرسه مروی، معماری مدارس دوره قاجاریه، فعالیتها در مدارس، نقش اجتماعی مدارس، مسجد و مدرسه، مسجد مدرسه
|
 • Page 6

  Mohammad Reza Jodat (1939–2023)
  So fate had it that Mohammad Reza Jodat was the next to join those who have left us the Faculty of Architecture and Urban Planning. The late Jodat was among the country's distinguished, reputable, well-known teachers of art and architecture. A painting artist and authentic architect himself, he also marvelled as a university lecturer and played an influential role in training students, architects and other experts in the profession.
  Generally speaking, the late Jodat was an independent academic and professional with a passion about contemporary art and architecture worldwide, and about his country's progress and prosperity. He was very humble and informal in the ways he talked and acted, whilst maintaining his authority in teaching and research. His was a life spent observing ongoing experiments the way most socio-culturally sensible artists and architects do, craving for growth, and searching for creative solutions in order to play his constructive part in the development and evolution of contemporary art and architecture.
  May his soul rest in peace and happiness and his memories celebrated

 • Zoha Nadimi, Kazem Mandegari *, Zohreh Tafazzoli Pages 7-24
  Looking at the history of architectural theories, and with reference to the opinions of thinkers, one can see architecture and rhetoric as mutually related throughout history. It seems that reflecting on this relationship can open up new horizons for architectural thought. But the changing meaning of rhetoric has resulted in a variety of relationship levels, resulting in different gifts for architecture.This paper starts with an exploration three different levels of relationships, resulting from three corresponding understandings of rhetoric. The first defines rhetoric as communication, the second as the art of speaking. But the third emanates from the thoughts of those design scholars who, whilst contemplating rhetorical relations and design matters, do not see use rhetoric as speech, communication or the art of speaking, but as an art of composition. From this point of view, rhetoric and architecture are both knowledges of composition. This paper argues that the latter has opened the door to the deepest understandings of rhetorical knowledge and the most fruitful link between rhetoric and architecture. In response to the haphazard literature associated with this view, the paper expands on rhetoric as 'the art of composition', and then moves on to identify three levels of rhetoric composition, namely, composing people's horizons (conviction), knowledges and insights. The important issue of architecture today, the paper argues, is the lack of shared horizons between architects and their audiences, as well as the lack of coherence between the various architectural knowledges and insights. By understanding rhetoric as the art of composition and linking architecture and rhetoric in the light of this understanding, one can look at architecture from a different perspective and restore the missing coherence in architecture.
  Keywords: rhetoric, composition, Architecture, integrity
 • Seyedeh Mahsa Bagheri *, Mahmoud Arzhmand, Seyed Behshid Hosseini Pages 25-43
  Looking at the history of architectural theories, and with reference to the opinions of thinkers, one can see architecture and rhetoric as mutually related throughout history. It seems that reflecting on this relationship can open up new horizons for architectural thought. But the changing meaning of rhetoric has resulted in a variety of relationship levels, resulting in different gifts for architecture.This paper starts with an exploration three different levels of relationships, resulting from three corresponding understandings of rhetoric. The first defines rhetoric as communication, the second as the art of speaking. But the third emanates from the thoughts of those design scholars who, whilst contemplating rhetorical relations and design matters, do not see use rhetoric as speech, communication or the art of speaking, but as an art of composition. From this point of view, rhetoric and architecture are both knowledges of composition. This paper argues that the latter has opened the door to the deepest understandings of rhetorical knowledge and the most fruitful link between rhetoric and architecture. In response to the haphazard literature associated with this view, the paper expands on rhetoric as 'the art of composition', and then moves on to identify three levels of rhetoric composition, namely, composing people's horizons (conviction), knowledges and insights. The important issue of architecture today, the paper argues, is the lack of shared horizons between architects and their audiences, as well as the lack of coherence between the various architectural knowledges and insights. By understanding rhetoric as the art of composition and linking architecture and rhetoric in the light of this understanding, one can look at architecture from a different perspective and restore the missing coherence in architecture.
  Keywords: Religious Architecture, Christopher Alexander, Religion, God, Architect
 • Saeed Bakhtiary *, Ramtin Khalili, Mohammad Amin Hosseinpour Pages 45-57
  Fires in buildings are always a treat to people's lives and properties. Fire safety codes and regulations have been developed nationally, therefore, to attain a reasonable level of fire safety in buildings. In Iran part III of National Building Codes is allocated to this topic. However, this document does not cover the problems of fire safety in existing buildings, and therefore most buildings built before 2016, the year the third edition codes came into force, suffer from the lack of many fire protection measures. In addition, the changes in buildings such as repairs, extensions and changes of occupancy type, could increase the fire risk level and need a review of the new condition of buildings. There is, therefore, a serious need to designated codes for the assessment and improvement of fire safety in existing buildings. To this end, a method was developed, mainly based on fire risk assessment. A system for fire risk indexing was developed in which existing fire protection measures are evaluated and scored. The minimum acceptable scores of protective measures are defined according to the importance levels of the building, mainly for means of egress and total fire safety, and fire risk levels are determined according to the likelihood of fire and its potential consequences. For each stage, the prescriptive or performance-based methods could be used, depending on the complexity of building. At the end, a proper improvement action plan needs to be designed and performed in the building for attaining a proper fire safety.
  Keywords: Hazard evaluation, Fire, Fire Hazard, Safety management, Fire Safety, Operation plan
 • Shirin Eslami, Bahador Zamani *, Homayoon Nooraie Pages 59-76
  Pilgrims' perceptions and how they affect spiritual, mental states and images are important for their mental preparation. The aim of this present study is to measure and analyse the effect of perceptual indicators of pilgrims to holy shrines in their procession towards Her Holiness Masoumeh’s shrine. This study was conducted through a mixed (quantitative-qualitative) approach and a descriptive-analytical research method. For data collection, library and field methods have been used and the sample group of the study, 172 people, was randomly selected from the pilgrims and locals. The data was analysed using the SPSS23 and Amos Graphic26 in the form of two types of descriptive-inferential analysis and structural equation modelling. The factor model compiled with cropper fit shows a significant relationship between the indicators and perceptual measures in the pilgrimage. Furthermore, among six identified indicators and seventeen related measures, the sense of politeness and humility, spirituality, expectation, ingravibility, legibility and belonging, respectively have more weight in the perception of pilgrims. This sheds light on the fact that the surrounding fabric of Her Holiness Masoumeh’s shrine requires more attention by authorities, in order to improve the quality of the perceptual scape, in accordance with normative values hierarchies.
  Keywords: perceptual indicators, pilgrimage hierarchy, pilgrimage shrines, Her Holiness Masoumeh’s shrine, Qom city
 • Abd-Ol-Majid Khorshidian * Pages 77-94
  Post-disaster reconstruction remains problematic despite the increasing number of disasters worldwide. This research calls for a systematic approach to pre-earthquake planning, which focuses on Build-Back-Better principles and its application in post-earthquake housing reconstruction.The study uses the sequential methodology approach to provide a framework for defining the key aspects of Build-Back-Better and its practical application. First, a qualitative approach is used to identify and interpret the main dimensions of providing permanent housing with a Build-Back-Better approach in District 3 of Sari city. Data from semi-structured interviews and field observations is analysed through qualitative content analysis, with results quantitatively analysed in the second part of the research using survey method by receiving two rounds of feedback from experts.The Build-Back-Better framework for post-earthquake housing consists of four categories and fourteen sub-categories. In order to emphasise the importance of pre-earthquake measures, this framework begins with earthquake risk reduction in physical, economical, socio-cultural and legal dimensions. Then, in the category of community participation, it defines the purpose of participation, the key participants, the type of participation, and the needed resources. Following that, the reconstruction of financial and organisational arrangements is discussed in two parts; resource procurement and organisational design. Finally, the paper presents the requirements for the design and implementation of permanent housing in the form of four subcategories: executive requirements, design approach, economic efficiency, and socio-cultural considerations. The output of this research is a unique framework that can help planners and implementers of recovery projects in risk reduction before the earthquake and in accelerating the provision of safe and affordable housing after the earthquake by predicting the needs and guiding executive actions.
  Keywords: Build Back Better, Post-disaster reconstruction, Permanent housing, Earthquake, District 3 City of Sari
 • Maryam Heydarkhani, Zahra Ahari * Pages 95-111
  Marvi Madrasa was one of the most important madrasas in the Qajar period built by Mohammad Hossein Khan-e Marvi, a high-ranking person in the Fath-Ali Shah court, in a period of the rising importance of educational and religious institutions in tandem with the rising influence of religious scholars (Ulama). The purpose of this paper is to study the spaces and activities of the madrasa at its beginning as an educational institution, and its subsequent changes due its changing social status during the Qajar. Employing a historical method, primary sources, especially endowments, and Qajarid maps have been studied, and exploring the physical composition of the madrasa, its changes have been interpreted.From its beginning, the madrasa contained spaces of various functions such as mosque, bathhouse, icehouse, and elementary school (maktabkhana), built for education and everyday life of the students (talabas). In a short time, the madrasa became a first-rated educational centre in Tehran. By building a bazaar and transforming its path to a 'street', the madrasa found its local and urban center, and the setting was prepared for its spatial expansion. The expansion of the 'mosque' was a turning point in the life of the madrasa. Located besides the 'madrasa' it became the main space. Public religious activities became significant and the madrasa became a powerful socio-religious centre. With spatial developments around the madrasa and the change of social and political situation, the madrasa found an important role in the Constitutional events and the madrasa became a point of contention between the government and the ulama over its tutelage. At the end of the Qajar period, and with the spread of intellectual views and new schools, the madrasa declined and its spatial scope changed. During this period, the spaces, activities, people, and social role of the madrasa underwent changes, and despite the 'madrasa' being initially the main space of the complex, at the end of the Qajar period, it was the combination of the 'mosque' and the 'madrasa' that formed the life of the complex.
  Keywords: Marvi Madrasa, Architecture of Qajarid madrasas, Activities in madrasas, Social role of madrasas, Mosque, Madrasa, Mosque-madrasa