فهرست مطالب

مجله بوم شناسی کاربردی
پیاپی 44 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نجمه طبسی نژاد، حامد موسوی ثابت*، حسین مصطفوی صفحات 1-10

  کاهش تنوع زیستی و تاثیرات سوء آن بر گونه های گیاهی و جانوری یکی از تبعات افزایش دمای کره زمین است. در این میان، انتشار گسترده گونه های غیربومی علاوه بر تاثیرات منفی ذاتی بر سایر گونه ها و اکوسیستم ها، ممکن است در آینده به علت تغییرات اقلیم تهدید مضاعف و جدی تری بر تنوع زیستی باشند. برای این منظور، آگاهی از وضعیت پراکنش این گونه ها در آینده می تواند در حفاظت از تنوع زیستی موثر باشد. در مطالعه حاضر، پراکنش ماهی غیربومی آمورچه (Pseudorasbora parva) در دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه در سال های 2050 و 2080 با استفاده از مدل مکسنت پیش بینی شده است. نتایج نشان داد که عملکرد مدل در پیش بینی پراکنش گونه براساس معیار (Area Under the Curve, AUC) عالی (0/988) بوده است. بعلاوه، با توجه به نتایج مدل سازی پیش بینی شده است که پراکنش گونه در هر دوسال و سناریوهای خوش بینانه و بدبینانه، بصورت قابل توجهی افزایش (بیشتر از 100 درصد) پیدا خواهد کرد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، گسترش قابل توجه ماهی آمورچه در آینده و اثرات بالقوه آن بر سایر گونه ها و تنوع زیستی، باید بیشتر مورد توجه مدیران و تصمیم گیران قرار گرفته و برنامه ریزی های لازم جهت مدیریت اثرات نامطلوب این گونه بر محیط زیست انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، آمورچه، تغییر اقلیم، مدل سازی پراکنش گونه
 • ملیحه عرفانی*، فاطمه جهانی شکیب، طاهره اردکانی صفحات 11-23

  فعالیت های توسعه ای روزافزون منجر به کاهش کیفیت زیستگاه و از بین رفتن تنوع زیستی شده است. بهره گیری از ظرفیت های صنعتی، معدنی و توسعه زیرساخت ها از مهم ترین عوامل فروافت کیفیت زیستگاه در استان کرمان هستند. در مطالعه حاضر کیفیت و تخریب زیستگاه های استان کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری یکپارچه خدمات اکوسیستم و همکنشی میان خدمات (InVEST) مدل سازی شد.  نقشه کیفیت زیستگاه به روش هزینه جبران خسارت زوج سمان ارزشگذاری شد و‏ از میانگین ارزش های کیفیت زیستگاه، به عنوان متغیر مستقل در تحلیل رگرسیونی برای پیش بینی ارزش اقتصادی زیستگاه استفاده شد. نتایج، بیشترین تخریب زیستگاه ها را در شمال غرب استان نشان داد، جایی که بیشترین تمرکز عوامل تهدید وجود دارد. در قسمت های شمال شرق استان کمترین تخریب رخ داده است، البته این مناطق عمدتا از ارزش زیستگاهی کمتری برخوردارند. به عبارتی با کیفیت ترین و با ارزش ترین مناطق که ‏42/8‏ درصد استان را شامل می شوند، دارای بیشترین سطح تخریب زیستگاه هستند. این زیستگاه ها عمدتا دارای پوشش اراضی جنگل و مرتع متراکم است. نتایج ارزشگذاری نشان داد که ارزش کل کیفیت زیستگاه برای زوج سمان بالغ بر 2437 میلیارد تومان است. نقشه ارزشگذاری زیستگاه به دست آمده را می توان به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری در مدیریت محیط زیست نظیر جانمایی پروژه های توسعه ای، تعیین خسارات و بروزرسانی مرز مناطق حفاظت شده مورد استفاده قرار داد.

  کلیدواژگان: رویکرد اکوسیستمی، مدل کیفیت زیستگاه، اثرات بوم شناختی، ارزشگذاری یکپارچه خدمات اکوسیستم و همکنشی میان خدمات
 • فهیمه رفیعی، محمدرضا کامجو، حمید اجتهادی، محمد فرزام* صفحات 25-42

  زیست پناه ها، خرد زیستگاه هایی هستند که نیازمندی های شکست خواب، جوانه زنی و استقرار نهال را فراهم کرده و خطرات جانوران بذرخوار و گیاهخوار، عوامل بیماری زا و رقابت را کاهش می دهند. زیست پناه های زنده (گیاهان پرستار) و غیرزنده در رخنمون های سنگی شناسایی و تاثیر این زیست پناه ها بر تنوع گونه ای در شش سایت در امتداد گرادیان بارندگیدر شمال ایران بررسی شد. چهار گونه گیاهی غالب به عنوان زیست پناه زنده و دو زیست پناه غیر زنده (شکاف و تخته سنگ) در نظر گرفته شد و در هر سایت 10 ترانسکت 10 متری مستقر شد. در امتداد هر ترانسکت ، فراوانی و درصد تاج پوشش گیاهان، خصوصیات خاک و خرداقلیم در زیست پناه ها و فضای باز مجاور آن یادداشت گردید و تنوع و غنای گونه ای و یکنواختی آن ها محاسبه شد. نتایج نشان داد بارندگی تاثیر معنی داری بر تنوع گونه ای در زیست پناه های غیرزنده زنده دارد. میزان غنا و یکنواختی در همه زیست پناه ها افزایش، تنوع گونه ای در زیست پناه زنده افزایش و در زیست پناه غیرزنده کاهش یافت. مقدار نیتروژن، کربن آلی، پتاسیم و رس در زیر اشکوب گیاهان پرستار نسبت به فضای باز مجاور بیشتر بود. نتایج این پژوهش نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد زیست پناه ها در حفظ تنوع گونه های گیاهی در شرایط سخت محیط های پرتنش نظیر برون زدگی های آهکی است.

  کلیدواژگان: گیاهان پرستار، سنگ پرستار، عوامل محیطی، رخنمون سنگی، تنوع زیستی، ایران
 • طیبه ایرانی، هیراد عبقری*، علی اکبر رسولی صفحات 43-59

  از عوامل مهم برای درک تحولات محیطی  مقیاس های زمانی-مکانی مختلف، پیش بینی تغییرات کاربری و پوشش اراضی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت فعلی و آتی کاربری های اراضی حوزه آبخیز باراندوزچای در آذربایجان غربی می باشد. تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 برای سال های 2016، 2020 و 2022 دریافت وپس از اعمال پیش پردازش های مورد نیاز، به نرم افزار eCognition ارسال گردید. با استفاده از روش شیءگرا مدل طبقه بندی نزدیک ترین همسایگی اجرا و نقشه های کاربری و پوشش اراضی تولید شد. در نهایت با استفاده از روش CA مارکوف (Cellular Automata Markov) پیش بینی تغییرات کاربری اراضی برای سال 2028 انجام شد. برای بررسی صحت مدل CA مارکوف، نقشه تغییرات پیش بینی شده سال 2022 با نقشه طبقه بندی 2022 صحت سنجی شد. نتایج نشان داد که با استفاده از طبقه بندی نزدیک ترین همسایگی، تولید نقشه های کاربری اراضی با دقت بالا (ضریب کاپا 93%) و با اعمال مدل مارکوف نقشه های تغییرات کاربری اراضی با دقت قابل قبول (81%) امکان پذیر است. تا سال 2028 میلادی کاربری اراضی کشاورزی 30/08% محدوده های مسکونی 1/48% و عرصه های نمکی حدود 0/02% افزایش، و کاربری خاک 16/24% و مراتع به میزان 15/21% کاهش خواهند داشت. نتایج این پژوهش به ارزیابی اقدامات گذشته، ریشه یابی معضلات و تدوین راهبردها برای مدیریت سرزمین در حوزه آبخیز باراندوزچای کمک می کند.

  کلیدواژگان: تصاویر ماهواره ای سنتینل 2، قطعه بندی، پردازش دانش محور، صحت سنجی، آینده نگری وضعیت اراضی
 • ناهید خسروانی، پیام فیاض*، عباس مغانی، رقیه ذوالفقاری صفحات 61-74

  باوجود افزایش امواج گرمایی و حساسیت اکوسیستم های جنگلی در مناطق بیابانی، اطلاعات کمی از رویشگاه های پده در جنوب کشور در دسترس است. مشخصات درختان مادری، و ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی و خاکی ده رویشگاه پده در استان بوشهر ثبت گردید. در آبان ماه، چهار درخت از هر رویشگاه انتخاب و 14 قلمه از هر درخت مادری تهیه شد. هفت ماه پس از کاشت، جوانه زنی، ارتفاع نهال و شاخه زایی ثبت و شوک حرارتی با شدت 70 درجه سانتی گراد اعمال شد. چهل روز بعد، زنده مانی، ارتفاع نهال، و تاب آوری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که به استثنای مشخصه های زنده مانی و تاب آوری، تفاوت معنی داری بین رویشگاه های مورد مطالعه وجود دارد. شاخه زایی با افزایش قطر درختان مادری کاهش، جوانه زنی با افزایش ارتفاع از سطح دریا افزایش، و زنده مانی با افزایش شاخص خطر خشکسالی افزایش یافت. همچنین تاب آوری و ارتفاع نهال ها با بارندگی سالانه و طول جغرافیایی رابطه مستقیم و با تبخیر و تعرق و عرض جغرافیایی رابطه عکس نشان دادند. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که در مجموع رویشگاه هایی که از مناطق گرم، با خاک سنگین، و محتوای آهن زیاد و منگنز کم بودند، جوانه زنی کمتر و زنده مانی بیشتری داشتند. همچنین تاب آوری رویشگاه هایی که محتوای فسفر و پتاسیم خاک بالایی داشتند بیشتر بود.

  کلیدواژگان: آزمون پروونانس، اکوتیپ، سازگاری، شوک حرارتی، صنوبر
 • فهیمه رفیعی، آزاده کریمی* صفحات 75-87

  محیط زیست طبیعی همواره دارای کالا و خدمات اکوسیستمی می باشد که انسان ها با حضور در این محیط و زیستن پیرامون آن ها از این کالا و خدمات اکوسیستمی بهره مند می شوند. وجود این خدمات اکوسیستمی تضمین کننده زندگی مطلوب می باشد. درک این خدمات اکوسیستمی از سوی مردم بسیار حایز اهمیت است. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناسی با درک خدمات اکوسیستمی از سوی مردم محلی در بخش های جنوبی شهر مشهد تاثیر عوامل جمعیت شناسی در زمینه درک مردم نسبت به خدمات اکوسیستمی را مورد ارزیابی قرار داده تا در برنامه های مدیریتی آینده پیرامون عوامل موثر در درک مردم از خدمات اکوسیستمی مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش به جهت بررسی تفاوت در بین گروه های جمعیت شناسی با درک خدمات اکوسیستمی از آزمون آماری کروسکال-والیس استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این آزمون آماری نشان داد که ارتباط سن با 8 خدمت اکوسیستمی بیشترین سهم و جنسیت با عدم ارتباط با خدمات اکوسیستمی کمترین سهم را در درک خدمات اکوسیستمی داشته است. نتایج این تحقیق می تواند به مقامات شهری کمک کند تا رویکرد مشارکتی را در فرآیندهای برنامه ریزی و مدیریت شهری به منظور مد نظر قرار دادن علایق و دغدغه های مردم دنبال کنند.

  کلیدواژگان: مردم محلی، عوامل دموگرافی، خدمات اکوسیستمی، نگرش مردمی
|
 • N. Tabasinezhad, H. Mosavi-Sabet*, H. Mostafavi Pages 1-10

  The reduction of biodiversity and its adverse effects on plant and animal species is one of the consequences of global warming.  The wide spread of non-native species has inherent negative effects on other species and ecosystems and may pose a double and more serious threat to biodiversity in the future due to climate change. Knowing the future distribution of these species can be used for biodiversity conservation. In the current study, the distribution of non-native stone moroko fish was predicted under two optimistic and pessimistic (RCP 2.6 and RCP 8.5) scenarios for the years 2050 and 2080 by the MaxEnt model. The results showed that the performance of the model in predicting species distribution was excellent (0.988) based on the Area Under the Curve (AUC) criterion. In addition, it is predicted that the distribution of the species is likely to increase significantly (more than 100%) in all years and optimistic and pessimistic scenarios. Therefore, managers and decision-makers should consider the significant expansion of this species in the future as well as, its potential effects on biodiversity and take necessary and appropriate management actions.

  Keywords: Biodiversity, Stone moroko, Climate change, Species distribution modeling
 • M. Erfani*, F. Jahanishakib, T. Ardakani Pages 11-23

  Increasing development activities have led to a reduction in habitat quality and biodiversity loss. Utilization of industrial and mining capacities and the development of infrastructure are among the most important components of habitat quality decline in Kerman province. In this study, the quality and destruction of habitats in Kerman province were modeled using Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST) model. The habitat quality map of the ungulates was valued using the cost compensation method, and the average habitat quality value was used as an independent variable in the regression analysis to predict the economic value of the habitat. The results showed the highest degradation of the habitats in the northwest of the province, where most of the threat factors are present. The northeastern parts of the province have experienced the least degradation. The highest-quality and most valuable areas, which cover 42.8% of the province, have the highest level of habitat degradation. These habitats are mainly cover by dense forests and rangelands. The total habitat value of Kerman was estimated at 2437 billion Tomans. The final habitat valuation map can be used as a decision-making criteria in environmental management for locating development projects, estimating damages, and updating the boundaries of protected areas.

  Keywords: Ecosystem approach, Habitat quality model, Ecological impacts, Integrated Valuation of Ecosystem Services, Tradeoffs (InVEST)
 • F. Rafiee, M. R. Kamjoo, H. Ejtehadi, M. Farzam* Pages 25-42

  Safe sites are microhabitats that provide the basic requirements for seed dormancy breaking, germination, and seedling establishment. They reduce threats from seed predators, herbivores, pests, and competitors. We identified and assessed living and non-living safe sites in the rocky outcrops and their effects on species diversity at six sites along a rainfall gradient in the north of Iran. Four dominant plant species were considered as living safe sites, but crevices and rocks were attributed as the non-living safe sites. Ten transects of 10 meters long were established at each site, along the rainfall gradient. Plant abundance and canopy cover were measured for all species along the transects. Soil physiochemical properties, moisture and temperature were recorded at the safe sites along the transects and their adjacent open areas. Rainfall had a significant effect on species diversity in non-living and living safe sites. Abundance and evenness increased in all safe sites; diversity indices increased in living safe sites and decreased in non-living safe sites. Soil nitrogen, carbon, potassium, and clay were significantly higher under the nurse shrubs. Results of this research indicate the crucial role of safe sites in maintaining the diversity of plant species under the harsh conditions of stressful environments on the limestone outcrops.

  Keywords: Nurse plants, Nurse rock, Environmental factors, Rock outcrop, Biodiversity, Iran
 • T. Irani, H. Abghari*, A. A. Rasouli Pages 43-59

  One of the main factors in understanding environmental changes on different spatio-temporal scales is examining the prediction of land use changes. This research aimed to investigate the current and predict future landuseland use changes in the Baranduzchai watershed in West Azerbaijan. The Sentinel-2 images were received for 2016, 2020, and 2022, and pre-processing methods were applied to the images, and all processed images were exported to the eCognition software. Based on the object-oriented algorithms, the nearest neighborhood classification was applied, and by operating the CA-Markov method, the land use changes were simulated for 2028. Finally, the accuracy of the final map was validated. The results indicated that it is possible to produce land use maps with a high accuracy (Kappa coefficient 93%) using the nearest neighborhood approach, and the Markov model produced the map of land use changes with an acceptable accuracy (81%). Until 2028, agricultural lands will increase by 30.08%, residential areas by 1.48%, and salt lake areas by 0.02%. Soil class will decrease by 16.24% and pastures by 15.21%. The results of this research can help to evaluate past actions and find solutions to formulate strategies for land management in the Barandozchai watershed.

  Keywords: Sentinel2 images, Segmentation, Knowledge-Based, Validation, Pridicting future land use
 • N. Khosravani, P. Fayyaz*, A. Moghani, R. Zolfaghari Pages 61-74

  Despite the increase in heat waves and the sensitivity of forest ecosystems in desert areas, little information is available about the habitats of the Euphrates poplar in the southern parts of Iran. Characteristics of mother trees and geographical, climatic and soil characteristics of ten Euphrates poplar habitats in Bushehr province were recorded. In November, four trees from each habitat were selected and 14 cuttings were prepared from each mother tree. Seven months after planting, germination, sapling height, and branching were recorded and heat shock was applied at 70°C. Forty days later, traits of revival, sapling height, and resilience were measured. The results showed that, except for revival and resilience, there is a significant difference between the studied provenances. Branching decreased with increasing diameter of mother trees, germination increased with increasing height above sea level, and revival increased with increasing drought risk index. The resilience and height of seedlings showed a direct relationship with annual rainfall and latitude and an inverse relationship with evapotranspiration and latitude. The results of principal component analysis revealed that provenances that originated from relatively hot areas, with heavy soil, and high iron and low manganese contents had a lower germination and a higher revival rate. In addition, the resilience of provenances with high soil phosphorus and potassium contents was higher.

  Keywords: Adaptation, Ecotype, Heat shock, Poplar, Provenance trial
 • F. Rafiee, A. Karimi* Pages 75-87

  The natural environment provides ecosystem goods and services, and humans benefit from these goods and ecosystem services by being and living around them. The existence of these ecosystem services guarantees a good and healthy life for humans. Understanding of these benefits by people is very important. Therefore, in this research, an attempt has been made to evaluate the relationship between demographic factors and the understanding of ecosystem services by local people in the southern parts of Mashhad city. In this research, the Kruskal-Wallis statistical test was used to investigate the significant difference between gender, age, education, income, and occupation groups and the understanding of ecosystem services. The results obtained from this statistical test showed that age has the greatest effect on eight ecosystem services, and gender has the least effect on the understanding of ecosystem services. The results of this research can help urban authorities pursue participatory urban planning and management processes that incorporate people’s interests and concerns..

  Keywords: Local people, Demographic factors, Ecosystem services, Southern Mashhad