فهرست مطالب

مجله بهداشت و ایمنی کار
سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا شکیبا، علی اصغر فرشاد، ایرج علیمحمدی، نرمین حسن زاده رنگی، یحیی خسروی* صفحات 663-684
  مقدمه

  مراکز درمانی به عنوان یک سیستم پیچیده فنی-اجتماعی همواره در معرض ریسک حوادث آتش سوزی هستند. این مطالعه با هدف بررسی نظام یافته علل و عوامل موثر در رخداد حوادث آتش سوزی در مراکز درمانی با تمرکز بر حادثه آتش سوزی کلینیک سینا مهر تهران با 19 کشته و 14 مجروح، جهت پیشگیری از حوادث مشابه انجام شده است.

  روش کار

  علل و عوامل موثر در حوادث مراکز درمانی از طریق تحلیل محتوای قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی مرتبط با تاسیس و عملیات مراکز درمانی، گزارش های رسمی حادثه، مصاحبه با متخصصان و مرور مطالعات گذشته، استخراج و دسته بندی شدند. از روش های واکاوی حادثه مبتنی بر نظریه سیستم ها شامل AcciMap و STAMP جهت واکاوی همزمان سلسله مراتبی علت ها و بازخوردی کنترل ها استفاده شد. در این مطالعه از روش های بازگشت چند باره یافته ها به منابع گردآوری داده و نظر خبرگان برای اعتبارسنجی و استحکام یافته ها استفاده شد.    

  یافته ها

  بر اساس تحلیل محتوای داده ها، علل و عوامل موثر بر حوادث آتش سوزی مراکز درمانی شناسایی و دسته بندی شدند. صدور مجوز قانونی پایان کار برای ساختمان ناقض مقررات ملی ساختمان، صدور مجوز قانونی موسسه درمانی برای ساختمان با کاربری مسکونی و همچنین عدم کفایت نظارت دستگاه های دولتی و عمومی بر دانشگاه های علوم پزشکی، اداره های کار و سازمان آتش نشانی به عنوان ناظران مستقیم مراکز درمانی، مهم ترین علل ریشه ای و سلسله مراتبی وقوع حوادث آتش سوزی و عدم واکنش اضطراری صحیح در مراکز درمانی است.

  نتیجه گیری

  اصلاح مقررات تاسیس، بهره برداری و فعالیت مراکز درمانی با تاکید بر مقررات ایمنی و همچنین تعدد و کوتاه کردن حلقه های بازخوردی نظیر استعلام نوع مجوز پایان کار ساختمان از شهرداری، اعلام تاسیس مرکز درمانی به سایر دستگاه های ناظر دولتی و عمومی، گزارش موارد ناایمن از طرف ناظران مستقیم به وزارت بهداشت و مراجع قانونی مهم ترین چرخه ها در تاب آوری حوادث آتش سوزی و پیامدهای آن ها در مراکز درمانی است.

  کلیدواژگان: آتش سوزی سینا مهر، واکاوی حادثه، AcciMap، STAMP، کلینیک، ایران
 • مریم نوراللهی درآباد، داوود افشاری*، ساناز محی پور، غلامعباس شیرالی صفحات 685-700
  مقدمه

  ناراحتی های اسکلتی-عضلانی ماهیت چند عاملی دارند. فاکتورهای بیومکانیکی، یکی از عوامل بسیار مهم می باشند. درنتیجه شناسایی دقیق این فاکتورها می تواند نقش مهمی در کنترل و پیشگیری اختلالات اسکلتی-عضلانی داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی پوسچرهای نامطلوب اندام های بالاتنه و تاثیر آن ها بر شیوع ناراحتی های اسکلتی-عضلانی در کارکنان اداری در دو گروه زن و مرد به روش عینی انجام شد.

  روش کار

  در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر، 36 کارمند اداری شرکت کردند. شیوع ناراحتی اسکلتی-عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک ارزیابی شد. پوسچر اندام های فوقانی شامل کمر، گردن و مچ دست نیز به ترتیب با شیب سنج الکترونیکی و الکتروگونیامتر به صورت پیوسته به مدت 30 دقیقه ارزیابی شد و سپس داده های جمع آوری شده، آنالیز شدند.  

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیشترین میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی-عضلانی در هر دو گروه جنسیتی به ترتیب در گردن (33/58 %)، کمر (77/52 %) و مچ دست (22/47  %) بود. نتایج نشان داد که میانگین زاویه خمش کمر و گردن در هر دو گروه بیش از 20 درجه می باشد و زاویه پوسچر در زنان بیشتر از مردان است (P<0.05). نتایج نشان داد که در هر دو گروه جنسیتی، ارتباط معناداری بین احساس ناراحتی در نواحی کمر و گردن با میانگین زاویه خمش کمر و گردن وجود دارد (P<0.05). همچنین پوسچر مچ دست در هر دو گروه جنسیتی، در شرایط اکستنشن و استاتیک قرار داشت.

  نتیجه گیری

  بر مبنای نتایج مطالعه حاضر، میزان شیوع ناراحتی در زنان بیشتر از مردان بود. اگرچه وظایف انجام شده در هر دو گروه مشابه بود، اما ارزیابی پوسچرها نشان داد که پوسچرهای نامطلوب در کمر و گردن کارکنان زن بیشتر از مردان بوده است و در هر دو گروه شیوع ناراحتی اسکلتی-عضلانی با پوسچرهای نامطلوب در ناحیه کمر و گردن ارتباط معنی داری دارد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به منظور پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی به خصوص در میان کارکنان زن، مداخلات ارگونومیکی با هدف کاهش پوسچرهای نامطلوب پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ناراحتی اسکلتی عضلانی، کارکنان اداری، پوسچر نامناسب، اندام های فوقان
 • میرغنی سیدصومعه*، فریده گلبابائی، رضا ارجمندی، فرزام بابائی سمیرمی، علی محمدی صفحات 701-713
  مقدمه

  علی رغم قانون منع استفاده از الیاف آزبست در کشور، مطالعه های متعدد موجود، نشان دهنده وجود الیاف آزبست در هوای شهرهای مختلف از جمله شهر تهران است که دلیل آن می تواند کاربرد وسیع این ماده معدنی در گذشته در فرآورده های مختلف ساختمانی مانند ایرانیت، لوله های آزبستی، عایق های سیستم های سرمایش و گرمایش و هم چنین تجهیزات اصطکاکی، لنت ترمز، صفحه کلاج و استهلاک آن ها باشد. هم چنین، ورود کالاهای غیراستاندارد از مجاری غیرقانونی نیز می تواند به عنوان یک عامل دیگر آلودگی هوا به الیاف آزبست مطرح باشد. وجود آزبست در هوای کلان شهرها در دراز مدت می تواند منجر به ایجاد اثرات نامطلوب بر سلامتی شهروندان و سیستم تنفسی آنان شود و در نهایت منجر به ایجاد فیبروز ریوی و سرطان ریه یا مزوتلیوما گردد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی و کیفی انتشار و پراکنش الیاف آزبست در هوای شهر تهران طی سال 1396، طراحی و به اجرا درآمد.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی-توصیفی، غلظت الیاف آزبست در هوای شهر تهران طی فصول و ماه های مختلف سال 1396، در 11 نقطه منتخب بر اساس داده ها و اطلاعات بدست آمده از شرکت کنترل کیفیت هوا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نمونه برداری، آماده سازی و تجزیه نمونه ها براساس روش NIOSH7400 انجام گردیده است. بررسی کیفی الیاف مشاهده شده میکروسکوپی با استفاده از اطلس الیاف آزبست صورت گرفت و پس از اطمینان از نوع لیف، بررسی کمی الیاف به روش میکروسکوپ فازکنتراست انجام و نتایج حاصل با استفاده از فرمول های مربوطه به غلظت الیاف آزبست در هوا تبدیل گردید.  

  یافته ها

  نتایج حاصل از بررسی نمونه ها در چهار فصل مختلف نشان داد که بیشترین میزان پراکندگی غلظت الیاف آزبست مربوط به فصل بهار با میانگین 0/00134 (± 0/0002) f/ml و کمترین میزان پراکندگی مربوط به فصل تابستان با مقدار میانگین  0/000117 (± 0/0004) f/ml بوده است. با توجه به مناطق مختلف منتخب شهری تحت مطالعه و در نظر گرفتن ماه انجام مطالعه، کمترین غلظت الیاف آزبست در شهریور ماه در منطقه 21 (شادآباد) با غلظت 0/00022 f/ml بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از یافته های این تحقیق نشان داد که میانگین تراکم الیاف آزبست بر اساس فصول سال متغیر بوده است و با توجه به حد آستانه قابل پذیرش این آلاینده در هوای عمومی شهرها، میانگین غلظت اندازه گیری شده در تمامی فصول بالاتر از حدود مجاز یعنی f/ml 5-10×5 بوده است و لزوم اقدام کاربردی مراکز تصمیم گیر در خصوص پیشگیری و کنترل این آلاینده ها از هوای عمومی شهر تهران ضرورت می یابد.

  کلیدواژگان: الیاف آزبست، شهر تهران، آلودگی هوا
 • محمدجواد شیخ مظفری، فاطمه السادات میرنجفی زاده، ندا ساسانی نسب، پارسا محمد علی زاده، جمال بیگانه، سید ابوالفضل ذاکریان* صفحات 714-735
  مقدمه

  اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار (WMSDs) یکی از شایع ترین مشکلات بهداشت شغلی می باشد. علاوه بر فاکتورهای فیزیکی، فاکتورهای روانی-اجتماعی نیز نقش مهمی در شیوع WMSDs دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرند. یکی از روش های ارزیابی سریع و کم هزینه WMSDs و فاکتورهای تاثیرگذار، استفاده از پرسشنامه های معتبر است. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه MDRF و کاربردپذیری آن در کشور ایران و همچنین بررسی شیوع WMSDs در بین افراد و ارتباط آن با ریسک فاکتورهای استرس فیزیکی و روانی-اجتماعی محیط کار بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود که در سال 1402 در میان 100 نفر از کارکنان (50 نفر خط تولید و 50 نفر اداری) یک صنعت خودروسازی در استان کرمان انجام شد. برای بررسی روایی زبانی پرسشنامه و ترجمه آن از روش Forward-Backward و برای بررسی روایی محتوایی از شاخص CVI و CVR استفاده شد. برای ارزیابی پایایی درونی و توافق درونی پرسشنامه به ترتیب از روش آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درونی (ICC) استفاده شد. اعتبارسنجی پاسخ های داده شده از سوی کاربران برای پرسشنامه های توزیع شده در سری اول و دوم با استفاده از آزمون کاپا و اسپیرمن و آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 27 انجام شد.  

  یافته ها

  میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ICC به ترتیب 960/0 و 925/0 بدست آمد. میزان روایی پرسشنامه با استفاده از آزمون CVR و CVI در حد مناسب ارزیابی شد. بیشترین میزان شیوع WMSDs برای کارگران خط تولید و کارکنان اداری در 12 ماه گذشته در ناحیه کمر بود. از میان 4 زیر گروه مطرح شده در پرسشنامه، بالاترین میزان ریسک مربوط به فاکتور رضایت شغلی بود. حدود 85 درصد از افراد با توجه  به سطح ریسک پرسشنامه در محدوده بالا و خیلی بالا ارزیابی شدند که نشان از وخیم بودن شرایط کارکنان دارد. شیوع WMSDs در نقاط مختلف بدن با تمامی فاکتورهای استرس فیزیکی و استرس روانی-اجتماعی ارتباط معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه نشان داده شد که میزان شیوع WMSDs در میان گروه های شغلی کارگران و کارکنان اداری به ریسک فاکتورهای فیزیکی و روانی-اجتماعی مختلفی بستگی دارد که باید در بحث ارزیابی WMSDs مورد توجه قرار گیرند و همچنین پرسشنامه MDRF که کاربردپذیری بالای آن در این مطالعه در ارزیابی ریسک فاکتورهای WMSDs اثبات گردید، ابزاری مناسب برای شناسایی اولولیت ها و برنامه ریزی و اجرای اقدامات آموزشی و پیشگیرانه برای نیرو کاری جامعه به منظور پیشگیری و کاهش WMSDs می باشد.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار، پرسشنامه MDRF، صنعت خودروسازی، ریسک فاکتورهای فیزیکی و روانی-اجتماعی
 • فاطمه فصیح رامندی، فریده گلبابایی، هادی شکیبیان، سید محمد اسدزاده، محمدرضا منظم اسماعیل پور* صفحات 736-753
  مقدمه

  انتخاب درست و استفاده مناسب از تجهیزات حفاظت فردی، یکی از راهکارهای بسیار مهم در حفظ سلامتی و ایمنی کارکنان می باشد. لازمه انتخاب درست، شناخت معیارهایی است که در گزینش تجهیزات حفاظتی مد نظر قرار می گیرند. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت و معیارهای لحاظ شده در انتخاب تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی و شنوایی در صنایع استان تهران انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده، که روی 400 نفر از کارشناسان و متخصصان ایمنی و بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع استان تهران در سال 1401 انجام شد. به منظور آگاهی از معیارهایی که جهت انتخاب تجهیزات حفاظتی مد نظر قرار می گیرند، از چک لیست و پرسشنامه محقق ساخته (نسخه فیزیکی و آنلاین) استفاده شد. چک لیست حاوی یک سری سوالات جمعیت شناختی و تخصصی و پرسشنامه حاوی سوال باز در مورد معیارهای انتخاب تجهیزات حفاظت تنفسی و شنوایی بود. از نرم افزار SPSS-v21 و Excel-2016 به منظور آنالیز آماری داده ها و ترسیم نمودارها استفاده شد.  

  یافته ها

  میانگین سن و سابقه کاری شرکت کنندگان به ترتیب 66/38 و 78/11 سال بود. از بین شرکت کنندگان، به ترتیب 3/48% و 7/47% آن ها کیفیت و 5/42% و 5/39% از آن ها کمیت تجهیزات حفاظت تنفسی و شنوایی موجود در واحد تولیدی/ صنعتی تحت نظارت خود را تایید نکرده و 3/56% آن ها اذعان نمودند که هیچ مسیولیتی در خصوص تهیه یا تایید این تجهیزات در محیط کار خود ندارند و این مسیولیت اغلب بر عهده کارپردازان، کارفرما و مسیولین خرید/تدارکات می باشد. همچنین در بررسی معیارها، در مجموع به ترتیب 27 و 29 معیار در ارتباط با تجهیزات حفاظت تنفسی و شنوایی توسط شرکت کنندگان در مطالعه عنوان شد که پرتکرارترین آن ها معیارهایی چون نوع و غلظت آلاینده های تنفسی، کیفیت و جنس اجزاء تشکیل دهنده، قیمت و کارایی فیلتراسیون در ارتباط با حفاظ های تنفسی و شاخص کاهندگی صدا، کیفیت و جنس گوشی های ایمنی، قیمت و راحتی استفاده-کننده در ارتباط با حفاظ های شنوایی بود. توزیع فراوانی معیارهای شناسایی شده نیز حداقل 3/0 % و حداکثر 38% بود.

  نتیجه گیری

  فراوانی بالای گزارش شده در خصوص عدم دخالت و رضایت کارشناسان از تناسب تجهیزات حفاظتی و نیز فراوانی ناچیز اغلب معیارهای مطرح شده، نشان می دهد که با وجود اهمیت زیاد مساله انتخاب درست تجهیزات حفاظت تنفسی و شنوایی، این مساله در صنایع مورد بررسی آنچنان مورد توجه قرار نگرفته و مستلزم بررسی های بیشتر و ارایه راهکارهای عملیاتی و کاربردی جهت بهبود وضعیت می باشد.

  کلیدواژگان: تجهیزات حفاظت تنفسی، تجهیزات حفاظت شنوایی، بهداشت حرفه ای، گوشی ایمنی، ماسک و رسپیراتور، PPE
 • زینب رستمی*، محمدرضا عابدی، پریسا نیلفروشان صفحات 754-778
  مقدمه

  با توجه به نبود ابزاری برای سنجش مشکلات شغلی مختص افراد با اختلال دوقطبی و ضرورت وجود چنین ابزاری، پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ی مشکلات شغلی افراد با اختلال دوقطبی صورت گرفت.

  روش کار

  به منظور بررسی روایی تشخیصی، با روش نمونه گیری هدفمند و انجام مصاحبه توسط روانپزشک، 108 نفر از دو گروه نمونه (53 نفر از افراد بهنجار و 55 نفر شرکت کننده با اختلال دوقطبی) انتخاب شدند و پژوهش انجام شد. گویه ها از سه منبع مقالات علمی مرتبط با مشکلات شغلی افراد دوقطبی، مصاحبه با افراد مبتلا و مصاحبه با مشاوران و روانشناسان متخصص، به روش کیفی سیستمی MOOSE استخراج و پس از انجام مراحل و اصلاحات لازم، گویه های این پرسشنامه نهایتا به 81 سوال رسید. روایی محتوا، سازه و همگرا و تحلیل عاملی پرسشنامه ی مشکلات شغلی افراد با اختلال دوقطبی نیز مورد بررسی قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه با روش همسانی درونی و ثبات زمانی با 7 هفته فاصله پس از اجرای اولیه ی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.  

  یافته ها

  روایی همگرای نمره کل این پرسشنامه با نمره کل پرسشنامه ی علایم اختلال افراد با اختلال دوقطبی در نمونه ی افراد بهنجار و نمونه ی افراد با اختلال دو قطبی به ترتیب (79/0 = r، 01/ 0> P ، 53=N) و (78/0 = r، 0001/ 0> P، 53=N) بود. در بررسی روایی سازه به روش تحلیل عاملی با استفاده از چرخش واریمکس 9 خرده مقیاس استخراج شد که شامل: مشکلات ارتباطی، عملکرد ضعیف کاری، ناامنی، بزرگ منشی، بی اعتباری، تغییرطلبی، آسیب پذیری، بی مرزی و عدم خودکنترلی در ارتباط با جنس مخالف می باشد. در بررسی پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0 (55=N، در نمونه افراد با اختلال دو قطبی) و86/0 (53=N، در نمونه افراد بهنجار) 05/0> P بود که نشان از همسانی درونی بالای این ابزار داشت. ضریب همبستگی بازآزمایی نمرات کل پرسشنامه 91/0 = r ، 01/0>P بود، که حاکی از ثبات بسیار خوب این پرسشنامه داشت. 

  نتیجه گیری

  پرسشنامه ی تشخیص مشکلات شغلی افراد با اختلال دوقطبی یک پرسشنامه ی روا و پایا برای سنجش دقیق مشکلات شغلی خاص این افراد و ابزاری سودمند برای توانبخشی شغلی زودرس آن ها می باشد.

  کلیدواژگان: اختلال دوقطبی، مشکلات شغلی، توانبخشی شغلی، پرسشنامه، روایی، پایایی
 • پوریا احمدی جلال دهی، ژیلا یاوریان، فریده گلبابایی، صبا کلانتری، عباس رحیمی فروشانی، حسین عباسلو* صفحات 779-796
  مقدمه

  کووید-19 در سالهای اخیر یکی از مهم ترین معضل بهداشتی در جهان بوده که منجر به مرگ و میر و بیماری بسیاری از افراد گردیده است. مراکز بهداشتی -درمانی به عنوان خط مقدم که غالبا بیماران و افراد مشکوک به آن مراجعه می کردند، منبعی برای انتقال بیماری از طریق هوا به عنوان راه اصلی انتقال آن بوده اند. لذا، مطالعه حاضر به بررسی ارزیابی ریسک انتقال هوابرد کووید-19 در یک مرکز درمانی پرداخته است.

  روش کار

  در مطالعه حاضر، دو بخش اتاق نمونه گیری و سالن انتظار یک مرکز منتخب بهداشتی-درمانی منتخب کرونا جهت ارزیابی ریسک انتقال هوابرد ویروس کووید-19 تحت دو سناریوی مختلف و با در نظر گرفتن فعالیت، تعداد مراجعین، مدت زمان مواجهه و نرخ تنفس انتخاب شدند. به منظور بررسی ارزیابی ریسک انتقال هوابرد ویروس کووید-19 از معادله ویلز-ریلی استفاده شد.  

  یافته ها

  این مطالعه نشان داد که با افزایش بار ویروسی، میزان کوانتای منتشر شده برای همه انواع فعالیت ها افزایش پیدا می کند. میزان نرخ انتشارکوانتا، در فعالیت از نوع صحبت با صدای غیریکنواخت، در هر دو بخش مورد بررسی بیشتر از سایر فعالیت های بازدمی بوده است (P-Value<0.001) و در عمل تنفس به نسبت سایر فعالیت ها کمتر است. همچنین در اتاق نمونه گیری، میزان کلی نرخ انتشارکوانتا اندکی بیشتر از سالن انتظار بود که البته از نظر آماری معنادار نبود. همچنین، محاسبه ریسک انتقال هوابرد نشان داد که احتمال انتقال هوابرد ویروس در اتاق نمونه گیری حدود 2 تا 8 درصد بالاتر از سالن انتظار بوده و استفاده از ماسک می تواند به میزان 77 تا 81 احتمال انتقال ویروس را کاهش دهد. 

  نتیجه گیری

  براساس نتایج مطالعه همواره ریسک انتقال هوابرد در اتاق نمونه گیری و سالن انتظار وجود داشته و استفاده از ماسک باعث کاهش چشمگیر احتمال انتقال هوابرد ویروس می شود. بنابراین، اتخاذ تدابیر بهداشتی مناسب مانند جلوگیری از تجمع، استفاده از ماسک، پرهیز از صحبت با صدای بلند، رعایت فاصله گذاری اجتماعی می تواند به کاهش احتمال انتقال هوابرد ویروس کووید منجر شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، کووید-19، مرکز بهداشتی درمانی، انتقال هوابرد، معادله ولز-ریلی
 • زانیار کریمی، فیروز ولی پور* صفحات 797-816
  مقدمه

  خستگی بدنی ناشی از فعالیت های سرپایی طولانی مدت، که بین نیروهای نظامی رایج است، با اختلال در کارایی سیستم حسی-پیکری ثبات وضعیتی و کنترل حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد. اعمال ارتعاش مکانیکی زیر آستانه می تواند موجب تقویت حساسیت گیرنده های مکانیکی کف پا و بهبود کنترل حرکتی و تعادل گردد. لذا، در این پژوهش اثربخشی کفی فعال مبتنی بر ارتعاش مکانیکی در کاهش اثرات خستگی بر ثبات وضعیتی بین نیروهای نظامی بررسی شد.

  روش کار

  هر یک از 20 مرد جوان و سالم شرکت کننده مطالعه، آزمون های تعادل ایستادن را در سه وضعیت؛ 1) با هر دو پا، 2) روی یک پا و 3) روی یک پا همراه وظیفه ثانویه شناختی برای دو حالت روشن و خاموش بودن سیستم ارتعاش کفی فعال قبل و بعد از پروتکل خستگی روی صفحه نیروسنج انجام دادند. فعالیت عضلات ساق نیز توسط دستگاه الکترومیوگرافی ثبت گردید. شاخص خطی میانگین (مقدار) و شاخص غیرخطی آنتروپی نمونه (ساختار) برای فاصله برآیند جابجایی های مرکز فشار بدن و همچنین درصد نرمال سازی شده سطح فعالیت عضلات (پوش خطی سیگنال) برای تحلیل های آماری استفاده شد.  

  یافته ها

  تغییرات معنی دار در بیشتر پارامترهای وضعیتی و عضلانی بعد از خستگی نسبت به قبل از آن برای حالت “خاموش” سیستم ارتعاش کفی فعال ثبت شد. اما، اثرات روشن بودن سیستم ارتعاش به صورت عدم تفاوت معنی دار در مقدار و ساختار فاصله برآیند جابجایی های مرکز فشار بدن و همچنین سطح فعالیت مشابه عضلات گاستروکنمیوس خارجی و سولیوس بعد از خستگی نسبت به قبل از خستگی مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  یافته های ارزیابی بیومکانیکی ما موید اثربخشی اعمال ارتعاش مکانیکی زیر آستانه به کف پا برای بهبود تعادل ایستادن از طریق کاهش پیامدهای منفی خستگی بر پارامترهای ثبات وضعیتی است. بنابراین، پیشنهاد می شود استفاده از کفی فعال توسط نیروهای نظامی با فعالیت های سرپایی طولانی مدت می تواند یک مداخله ارگونومیک موثر، قابل اجرا و در دسترس باشد.

  کلیدواژگان: کفی فعال، ارتعاش مکانیکی، خستگی، ثبات وضعیتی، نیروهای نظامی
 • رضا برزگر، امید کلات پور*، مریم فرهادیان، رشید حیدری مقدم صفحات 817-837
  مقدمه

  آتش نشانی صنعتی (IFF) یک شغل پرخطر در صنایع فرآیندی است. تیم های آتش نشانی به عنوان بازوی اجرایی تیم فرماندهی حادثه شناخته می شوند. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان انطباق آزمایشات فیزیکی انجام شده در حوزه آتش نشانی صنایع فرآیندی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از درصد تشابهات احتمالی با الزامات NFPA می باشد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مشاهده مقطعی بر روی 14 شرکت فرآیندی ایرانی متشکل از دو شرکت پالایشگاهی و 12 شرکت پتروشیمی از طریق نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. استاندارد مرجع مد نظر این مطالعه NFPA1582-2018 بود. تجزیه و تحلیل داده ها از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به کمک نرم افزار SPSS 27 انجام شد. در این مطالعه، مطابق با آزمون ها و مولفه های مد نظر استاندارد نام برده، در پنج گروه با زیرمولفه های مربوطه به بررسی درصد تشابهات لازمه پرداخته شد.  

  یافته ها

  اکثر شرکت های منتخب (58%) فاقد برنامه منسجم یا چهارچوب معینی جهت ارزیابی تناسب اندام آتش نشان های شرکت فرآیندی خود بودند و مابقی شرکت های دارای برنامه معین جهت ارزیابی تناسب اندام (42%) به تعداد اندکی (کمتر از 20%) به صورت موردی و تک به تک با مولفه های مد نظر استاندارد NFPA1582-2018 در زمینه ارزیابی تست های تناسب اندام مطابقت داشتند.

  نتیجه گیری

  از آنجایی که 58% از شرکت های فرآیندی مورد بررسی در این مطالعه فاقد برنامه ارزیابی تناسب اندام منسجم و یکپارچه بوده و 42% باقیمانده، از نظر مولفه های مورد بررسی تطابق خیلی کمی با استاندارد NFPA1582-2018  داشتند؛ این مسیله با توجه به کیفیت مولفه ها و نیازسنجی فنی تدوین مولفه های متناسب و منعطف با شرایط کاری در صنعت فرآیندی و در مرحله بعدتر الزام قانونی جهت اجرای یک چهارچوب یکپارچه از طرف وزارتخانه مربوطه، شرایطی را ایجاد می کند تا شرکت های فرآیندی از نظر گزینش و پایش نیروهای آتش نشان خود دارای مسیر مشخص و منظمی باشند.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، آتش نشان صنعتی، تناسب اندام
 • مهدی علی نیا آهندانی، صبا کلانتری، منیره خادم، فاطمه جعفری، کمال اعظم، فریده گلبابایی* صفحات 838-855
  مقدمه

  ترکیبات آلی فرار (VOC’s)، از جمله آلاینده های خطرناک هوا هستند که جهت نمونه برداری از آن ها از لوله های جاذب نمونه‏ ‏بردار زغال فعال استفاده می شود. هدف این مطالعه، بررسی ساختار و عملکرد لوله جاذب زغال فعال ساخت داخل در مقایسه با نمونه تجاری متداول آن در بازار جهت نمونه برداری از ترکیبات آلی فرار، به ویژه تولوین، می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی از دو نوع لوله جاذب نمونه‏ ‏بردار زغال فعال ساخت داخل و مدل تجاری شرکت SKC به عنوان نمونه مرجع استفاده شد. جهت بررسی ساختار ریخت شناسی از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، تعیین ساختار تخلخل از آنالیز BET و جهت پایش عنصری از آزمون EDAX  استفاده شد. به منظور بررسی عملکرد جذبی، تحت شرایط یکسان، غلظت های مختلف آلاینده از لوله ها عبور داده شد و نتایج در روزهای 0، 15 و 30 آنالیز شدند. در نهایت امکان کاربرد عملی  لوله های جاذب نمونه‏ ‏بردار به منظور نمونه‏ ‏برداری از تولوین در هوای یک واحد جایگاه سوخت نیز بررسی شد.  

  یافته ها

  نتایج نشان داد سطح ویژه و حجم منافذ لوله جاذب نوع تجاری با تفاوت اندکی از لوله جاذب ساخت داخل بیشتر است. نتایج تست EDAX مقادیر اندک (1%) از عناصر ناخالصی در جاذب ساخت داخل را نشان داد. بررسی اثر زمان بازیافت و تراکم ورودی آلاینده در هردو جاذب معنادار شد. نتایج فاز میدانی نشان داد میانگین جذب در جاذب های ساخت داخل و نوع تجاری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. میزان صحت و دقت عملکرد لوله جاذب ساخت داخل به ترتیب 77/90 و 76/91 درصد به دست آمد. با بررسی تاثیر روز بازیافت در فاز میدانی، این ارتباط برای جاذب ساخت داخل به صورت معنادار، و برای جاذب تجاری ارتباطی یافت نشد.

  نتیجه گیری

  کارایی جذب تولوین توسط لوله های جاذب ساخت داخل در نمونه‏ ‏برداری از تراکم های بالا با نوع تجاری آن علارغم وجود تفاوت های ساختاری اندک شباهت بسیاری داشته، اما برای کاربرد در محیط هایی با تراکم پایین (10 ppm و کمتر) توصیه نمی شود.

  کلیدواژگان: جاذب سطحی، زغال فعال، لوله نمونه بردار، جذب سطحی، تولوئن
 • مجتبی ذکایی، مرضیه صادقیان، محسن فلاحتی، اعظم بیابانی* صفحات 856-879
  مقدمه

  به دلیل افزایش ارایه خدمات الکترونیک به شهروندان در ادارات دولتی، تعداد کاربران کامپیوتر و در نتیجه بروز اختلالات اسکلتی عضلانی افزایش یافته است. لذا هدف این مطالعه پیش بینی و مدلسازی روابط پیچیده بین عوامل خطر اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران کامپیوتر شاغل در ادارات دولتی توسط شبکه عصبی مصنوعی بود.

  روش کار

  مطالعه مقطعی حاضر در سال 2020 روی 342 نفر از کارکنان ادارات مختلف دولتی شهر ساوه در ایران انجام گردید. ابتدا محقق به منظور شناسایی اولیه مشکلات از محیط کار بازدید نموده و عوامل محیطی را اندازه گیری کرد. با استفاده از پرسشنامه نوردیک و روش ROSA، ارزیابی ریسک ارگونومیک و بررسی عوامل روانی اجتماعی صورت پذیرفت. بمنظور تدوین مدل، تاثیر عوامل مختلف در ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک بررسی شد، سپس داده های حاصل توسط یکی از الگوریتم های شبکه عصبی جمع آوری و مدل سازی گردید و در نهایت یک مدل بهینه برای پیش بینی خطر اختلالات اسکلتی عضلانی توسط شبکه های عصبی مصنوعی ارایه شد.  

  یافته ها

  نتایج نشان داد با افزایش سطح تعاملات اجتماعی، سطح تقاضا، کنترل و رهبری در شغل، اختلالات اسکلتی عضلانی در مردان و زنان کاهش می یابد. بین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و میزان تقاضای شغل، سطوح کنترل شغل، سطوح تعاملات اجتماعی، سطوح رهبری، سطوح جو سازمانی، سطح رضایت شغلی و سطوح استرس رابطه معناداری وجود داشت. علاوه بر این، بین گزارش درد در ناحیه گردن، شانه و مچ/دست با نمره کلی ROSA رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین گزارش درد یا ناراحتی در ناحیه گردن با امتیاز خطر صفحه نمایش گوشی، مچ/دست با نمره خطر صفحه کلید-موس و همچنین شانه، قسمت بالای کمر، آرنج و پایین کمر با نمره ریسک صندلی رابطه معنادار وجود داشت. دقت مدل ارایه شده جهت پیش بینی اختلالات اسکلتی عضلانی نیز حدود 5/88 % بود که نشان دهنده قابل قبول بودن نتایج است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد چندین فاکتور در ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی نقش دارند که شامل عوامل فردی، محیطی، روانی اجتماعی و ایستگاه کاری می باشد. لذا در طراحی یک ایستگاه کاری ارگونومیک بایستی تاثیر توام عوامل ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیش بینی میزان تاثیرگذاری هر کدام از عوامل مذکور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که این نوع مدلسازی می تواند به عنوان ابزاری جهت پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی و یا دیگر اختلالات چندعاملی کاربردپذیر باشد.

  کلیدواژگان: مدل پیش بینی کننده، MSDS، شبکه عصبی مصنوعی، رایانه
 • موسی جباری، حسن صادقی نائینی، پروین سپهر* صفحات 880-902
  مقدمه

  سقوط از ارتفاع یکی از حوادث شایع در محیط کاری ساخت و ساز می باشد. استفاده از وسایل حفاظت از سقوط فردی  مناسب از قبیل هارنس های ایمنی، یکی از راه های کنترلی موثر در این خصوص می باشد. در این مطالعه به بررسی سیستماتیک طراحی هارنس های ایمنی و اثرات تعلیق پرداخته شده است.

  روش کار

  در این مطالعه مروری سیستماتیک، مقالات منتشر شده در مجلات علمی در خصوص ایمنی سقوط و طراحی هارنس های ایمنی و پیامدهای ناشی از سقوط هنگام استفاده از هارنس در طی سال های2000 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفت. جستجو با استفاده از  8 کلمه کلیدی هارنس تمام بدن، سیستم توقف سقوط، هارنس صنعتی، هارنس ارگونومی، طراحی هارنس، استاندارد های هارنس، حفاظت از سقوط و تجهیزات حفاظت فردی در مقابل سقوط با معادل انگلیسی در پایگاه های داده ای معتبر  انجام گردیده و مقالات مرتبط جمع آوری و انتخاب شدند. بعد از استخراج داده های مورد نیاز تقسیم بندی و آنالیز مطالعات انجام گردید  

  یافته ها

  براساس کلمات کلیدی مورد استفاده، 101 مقاله جمع آوری گردید و در نهایت پس از بررسی های انجام شده 23 مقاله مرتبط انتخاب و وارد مطالعه اصلی شد. مقالات انتخاب شده در دو گروه  شامل «طراحی هارنس ها و بهینه سازی سیستم های توقف سقوط» و  «مطالعات مربوط به پیامدهای تعلیق از ارتفاع و اثرات آن» تقسیم بندی شدند. مطالعات انجام شده نشان داد که 34/7  درصد از مطالعات در خصوص ایمنی هارنس، 34/7  درصد در خصوص ارگونومی هارنس، و 30/3 درصد مطالعات به بررسی پیامد تعلیق پرداخته اند. نتایج نشان داد بیشتر مطالعات در این خصوص در امریکا (39/7% از مقالات مورد بررسی) انجام گردیده است. 

  نتیجه گیری

  علایم و تغییرات فیزیولوژیک در زمان تعلیق هارنس بوجود می اید. هیچ مطالعه ای تاکنون به مرگ ناشی از تعلیق هارنس اشاره نکرده است. لوازم جانبی مناسب برای هارنس ها می تواند زمان تحمل تعلیق را طولانی تر کند. بیشترین مشکل در خصوص طراحی ارگونومیک هارنس ها وجود دارد.

  کلیدواژگان: کار در ارتفاع، ایمنی، هارنس، سقوط، تعلیق
|
 • Zahra Shakiba, AliAsghar Farshad, Iraj Alimohamadi, Narmin Hassanzadeh-Rangi, Yahya Khosravi* Pages 663-684
  Introduction

  Medical centers, as complex technical-social systems, are exposed to the risk of fire incidents. This study analyzes the causes and contributing factors of the fire accident at Sina Mehr Clinic to prevent similar accidents, resulting in 19 deaths and 14 injuries.

  Material and Methods

  The causes and contributing factors for accidents in medical centers are found through studies related to laws and regulations, official accident reports, expert reports of regulatory bodies, interviews with experts, and review of past studies, extraction, and categorization. Accident analysis methods included AcciMap and STAMP. Finally, experts’ opinions were used to confirm and strengthen the findings.

  Results

  The most critical root and hierarchical causes of the weakness of medical center management in the field of safety, dangerous conditions, fire accidents, and emergency response are the issuance of a legal building completion permit for a building that violates national building regulations and the issuance of a legal permit for a medical institution for a building with residential use, as well as the insufficiency of supervision by government and public institutions with horizontal relationships with each other and vertical relationships with universities of medical sciences, labor offices, and firefighting organizations, as the direct supervisors of medical centers.

  Conclusion

  The AcciMap and STAMP findings indicate that the priority is to amend the regulations for the establishment, operation, and activity of medical centers with an emphasis on safety regulations, as well as the frequency and shortening of feedback loops such as inquiring about the building completion permit from the municipality, announcing the establishment of a medical center to other governmental and public supervisory authorities, and the reporting of unsafe cases directly by supervisors to the Ministry of Health. Legal authorities are the most crucial cycle in the resilience of fire incidents and their consequences in medical centers.

  Keywords: Sina Mehr fire, Accident analysis, Clinic, Iran
 • Maryam Nourollahi-Darabad, Davood Afshari*, Sanaz Mohipour, Gholam-Abbas Shirali Pages 685-700
  Introduction

  Musculoskeletal disorders (MSDs) have a multifactorial nature. Biomechanical factors are one of the most important factors. Consequently, the precise identification of effective factors plays a significant role in controlling and preventing these disorders. Therefore, the current study aimed to identify the awkward upper body postures and their effect on the prevalence of MSDs in office workers in both women and men groups by objective methods.

  Material and Methods

  In this cross-sectional study, the participants were 36 office workers (18 women and 18 men). The prevalence of musculoskeletal discomfort was evaluated using the Nordic questionnaire. The upper limbs posture, including the back, neck, and wrists, was evaluated continuously with an electronic inclinometer and an electrogoniometer for 30 min, followed by analyzing the collected data.

  Results

  The results revealed that the highest prevalence of musculoskeletal symptoms in both gender groups was in the neck (58.33%), trunk (52.77%), and wrist (47.22%), respectively. The results disclosed that the median trunk and neck flexion in both groups is over 20° and the posture angle in women is higher than that of men (P<0.05). The results showed that pain and discomfort in the trunk and neck in both gender groups have a significant relationship with the median posture angle (P<0.05). Also, the wrist posture in both gender groups during work was in extension and static condition.

  Conclusion

  Based on the results of this study, the prevalence of disorders in women was higher than in men. Although the tasks performed in both groups were similar, the assessment of postures disclosed that women office workers had more awkward postures in the trunk and neck than men. In both groups, the prevalence of musculoskeletal discomfort had a significant relationship with awkward postures in the trunk and neck. According to the results of the current study, ergonomic interventions are recommended to reduce awkward postures and to prevent MSDs, particularly among women office workers.

  Keywords: Musculoskeletal disorders, Office workers, Awkward posture, Upper limbs
 • Mirghani Seyed Someah*, Farideh Golbabaei, Reza Arjomandi, Farzam Babaei Semiromi, Ali Mohammadi Pages 701-713
  Introduction

  Despite the legal prohibition of asbestos fiber usage in the country, numerous studies have documented its presence in the air of various cities, including Tehran. This urban air pollution stems from the extensive use of asbestos in construction materials such as pipes, insulators in cooling and heating systems, and friction devices like brake pads and clutch plates, among other consumer products. Prolonged exposure to these fibers can have severe health consequences for residents, leading to respiratory issues, pulmonary fibrosis, and cancers such as mesothelioma. Consequently, we conducted a descriptive cross-sectional study to examine both the extent and nature of asbestos fiber distribution in Tehran’s air.

  Material and Methods

  This study measured the concentration of asbestos fibers in Tehran’s air over a 12-month period. Monthly samplings were conducted at eleven Tehran Air Quality Control Company-operated stations. The sample collection, preparation, and analysis adhered to the NIOSH 7400 method. Microscopic examination results were then translated into asbestos fiber concentrations using the appropriate formulas.

  Results

  Analysis of samples taken across four seasons revealed that spring recorded the highest average asbestos fiber concentration at 0.00134 f/ml, while the lowest concentration was observed in summer at 0.117 f/ml.

  Conclusion

  Given the widespread ban on asbestos use in many countries, including Iran, its presence in urban air is unexpected. Regrettably, flawed policy decisions made during the import ban announcement and the extended timeframe set for the ban’s initiation allowed companies to import and stockpile asbestos indiscriminately for future use.

  Keywords: Asbestos fibers, Tehran city, Air pollution
 • MohammadJavad Sheikhmozafari, Fatemeh Sadat Mirnajafi Zadeh, Neda Sasani Nasab, Parsa Mohammad Alizadeh, Jamal Biganeh, Seyed Abolfazl Zakerian* Pages 714-735
  Introduction

  Work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) are a prevalent occupational health concern, influenced by both physical and psychosocial factors. Valid questionnaires offer a cost-effective and efficient means of evaluating WMSDs. This study aimed to validate the Persian version of the MDRF questionnaire, assess its applicability in Iran, and investigate the prevalence of WMSDs among employees in an automotive industry.

  Material and Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted among 100 employees (50 production line workers and 50 office workers) in Kerman province. The linguistic validity of the questionnaire and its translation were ensured using the Backward-Forward method. Content validity was assessed through CVI and CVR indexes. To evaluate the questionnaire’s reliability and agreement, Cronbach’s alpha and ICC were employed. User responses from the first and second series of the questionnaires were validated using Kappa and Spearman’s tests.

  Results

  Results indicated high reliability which was achieved by Cronbach’s alpha and ICC values of 0.960 and 0.925, respectively. The questionnaire’s validity was acceptable based on CVR and CVI tests. The prevalence of WMSDs was the highest in the lower back for both production line and office workers over the past year. The job satisfaction factor exhibited the highest risk level among the questionnaire’s four subgroups. Approximately 85% of participants were classified as having a high or very high-risk level, reflecting concerning conditions among the employees. The prevalence of WMSDs in different body parts significantly correlated with all physical and psychosocial stress factors.

  Conclusion

  This research highlights the influence of diverse physical and psychosocial risk factors on the occurrence of WMSDs among both occupational workers and office employees. Also, the MDRF questionnaire, whose high applicability in assessing the WMSDs risk factors was proven in this study, is an effective tool for prioritizing, planning, and executing educational and preventive measures within the workforce community to mitigate and prevent WMSDs.

  Keywords: Work-related musculoskeletal disorders, MDRF questionnaire, Automotive industry, Physical, psychosocial risk factors
 • Fatemeh Fasih-Ramandi, Farideh Golbabaei, Hadi Shakibian, Seyed Mohammad Asadzadeh, MohammadReza Monazzam-Esmaeelpour* Pages 736-753
  Introduction

  To ensure employee safety and health, it is crucial to choose and use personal protective equipment correctly. An investigation of the respiratory and hearing protection equipment used in the industries of Tehran was conducted in the present study.

  Material and Methods

  This study was a descriptive-analytical study conducted in 2023 on 400 occupational health and safety experts in Tehran province. A researcher-made checklist and questionnaire (physical and online versions) were used to determine the criteria that are considered when selecting protective equipment. Statistical analysis and graphing were performed using SPSS-v21 and Excel-2016.

  Results

  Participants had an average age of 38.66 and an average work experience of 11.78 years. The participants reported 48.3% and 47.7% disapproval of the quality and 42.5% and 39.5% disapproval respectively of the quantity of respiratory and hearing protection equipment available in their industrial units. In addition, 56.3% of them admitted that they have no responsibility for providing or approving the equipment in their workplace. Overall, 27 and 29 criteria were mentioned by study participants pertaining to respiratory and hearing protection equipment, respectively. In the identified criteria, the frequency distribution ranged from 0.3% to 38%.

  Conclusion

  A high rate of expert dissatisfaction with protective equipment and a low frequency of most of the criteria mentioned indicates that industries aren’t paying much attention to the issue of choosing the right respiratory and hearing protection equipment. To improve the situation, more investigation is needed and practical and operational solutions will be provided. This study highlights the importance of proper selection and use of personal protective equipment in ensuring the safety and health of employees.

  Keywords: Respiratory Protective Equipment, Hearing Protection Equipment, Occupational Health, Safety, PPE
 • Zeinab Rostami*, MohammadReza Abedi, Parisa Nilforooshan Pages 754-778
  Introduction

  Due to the lack of an instrument for measuring the career issues of those with bipolar disorder, the present study was conducted to develop and examine the psychometric characteristics of the Career Issues Inventory for Persons with Bipolar Disorder (CII-BD).

  Material and Methods

  To check the diagnostic validity, via purposive sampling and interviews by a psychiatrist, 108 people were selected from two sample groups (53 normal people and 55 participants with bipolar disorder). The items were extracted from three sources including scientific articles related to the career issues of bipolar people, interviews with individuals with bipolar disorder, and interviews with experts using the Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology (MOOSE) systematic qualitative method. Finally, the items of the CII-BD were reduced to 81 questions. Content, construct, and convergent validity plus factor analysis of CII-BD were also examined. The reliability of CII-BD was evaluated by internal consistency and test-retest method with seven weeks intervals after the initial implementation of the CII-BD.

  Results

  The convergent validity of the sum score of CII-BD with the sum score of the symptom inventory of people with bipolar disorder among the sample of normal people and the sample of persons with bipolar disorder was (r=0.79, P<0.01, N=53) and (r=0.78, P<0.0001, N=53) respectively. In construct validity examination, nine subscales were extracted using the factor analysis method with varimax rotation, which included communication problems, poor work performance, insecurity, grandiosity, unreliability, change-seeking, vulnerability, lack of boundaries, and lack of self-control towards the opposite sex. In the reliability analysis, Cronbach’s alpha coefficient was 0.96 (N=55, participants with bipolar disorder) and 0.86 (N=53, normal people), respectively, P<0.05, showing the high internal consistency of CII-BD. The test-retest correlation coefficient of the sum scores of the CII-BD was r = 0.91, P < 0.01, which indicated the credible stability of the CII-BD.

  Conclusion

  The CII-BD is a valid and reliable instrument to measure the specific career issues of bipolar persons and their early vocational rehabilitation. It is suggested that future research should focus on choosing a job and job placement for bipolar disorder persons.

  Keywords: Bipolar disorder, Career issues, Vocational rehabilitation, Inventory, Validity, Reliability
 • Pourya Ahmadi Jalaldehi, Jila Yavarian, Farideh Golbabaei, Saba Kalantary, Abbas Rahimi Foroushani, Hossein Abbaslou* Pages 779-796
  Introduction

  The COVID-19 pandemic has been a significant global health challenge. Primary care services, such as screening health centers, were crucial in identifying infected individuals. However, these centers were often crowded and posed a high risk to staff and non-COVID-19 patients. This study aims to assess the risk of airborne transmission of SARS-CoV-2 in such settings through simulation.

  Material and Methods

  In this study, waiting and sampling rooms of a COVID-19 healthcare center were simulated using different scenarios. Then, the Quanta emission rate was estimated using the viral load in the sputum of infected individuals. Finally, the airborne transmission risk of SARS-CoV-2 was determined using the Wells-Riley method for scenarios of wearing and without masks.

  Results

  The study showed that the Quanta emission rate in an unmodulated speaking activity was higher than other expiratory activities in both units (p <0.001). Also, the total amount of Quanta was slightly higher in the sampling room than in the waiting room, which was not statistically significant. On the other hand, the calculation of transmission risk showed that the probability of airborne virus transmission in the sampling room was higher (about 2 to 8%). In addition, wearing masks reduced the possibility of airborne transmission of the virus significantly (77 to 81%).

  Conclusion

  This study shows that the level of risk in the sampling and waiting rooms is moderate. Masks also significantly reduce the possibility of airborne transmission of SARS-CoV-2. Taking appropriate health and safety measures such as avoiding crowds, wearing masks, whispering, and monitoring social distancing can reduce the plausibility of airborne transmission of the SARS-CoV-2 virus.

  Keywords: Risk Assessment, Covid-19, Healthcare Center, Wells-Riley model
 • Zanyar Karimi, Firouz Valipour* Pages 797-816
  Introduction

  Fatigue, caused by prolonged standing activities, affects postural stability through disrupting somatosensory system functions. The application of sub-threshold mechanical vibration can enhance the sensitivity of the mechanical receptors in the sole of the feet. Improved sensory function leads to better movement control and balance. Therefore, this study investigated the effectiveness of vibration-based active insoles in reducing the impacts of fatigue on postural stability among military forces.

  Material and Methods

  Each of the 20 healthy male participants of the study completed three standing balance tests: 1) on both legs, 2) on one leg, and 3) on one leg with a cognitive secondary task for two states of the vibration system (on and off), before and after a fatigue protocol, on a force plate. The activity of leg muscles was also monitored by electromyography (EMG). The mean as a linear index (amount) and the sample entropy (SaEn) as a non-linear index (structure) related to the resultant distance of the body’s center of pressure (CoPRD) displacements, as well as the normalized percentage of the muscle activity level (linear envelope), were used for statistical analyses.

  Results

  Significant changes in most of the postural and muscular parameters were recorded after the fatigue protocol for the off-mode of the vibration system. Meanwhile, running the vibration system of active insoles was accompanied with no significant differences in the amount and structure of the CoPRD displacements, as well as the activity level of the lateral gastrocnemius and soleus muscles after fatigue, compared to the measurements before fatigue.

  Conclusion

  The findings confirm the effectiveness of applying sub-threshold mechanical vibration to the sole of the foot in improving standing balance by reducing the negative effects of fatigue on postural stability parameters. Therefore, it is suggested that the use of active insoles can be an effective, feasible, and accessible ergonomic intervention to address fatigue among military forces.

  Keywords: Active insoles, Mechanical vibration, Fatigue, Postural stability, Military forces
 • Reza Barzegar, Omid Kalatpour*, Maryam Farhadian, Rashid Heidarimoghadam Pages 817-837
  Introduction

  Industrial firefighting (IFF) constitutes a high-risk occupation within the domain of process industries. Firefighting teams serve as the operational component of the incident command team. This study aims to assess the alignment of physical fitness assessments conducted in selected Iranian process industrial firefighting settings and to scrutinize the extent of compliance with The U.S. National Fire Protection Association (NFPA) requirements by analyzing the resultant percentages of similarity in test outcomes.

  Material and Methods

  A cross-sectional observational study was undertaken across 14 Iranian process companies, encompassing two refinery companies and 12 petrochemical companies, employing a census sampling approach. The study’s benchmark was NFPA1582-2018. Data analysis was performed utilizing SPSS 27 software. This investigation focused on assessing the percentage of essential parallels within five distinct groups, along with their corresponding sub-components, in alignment with the tests and elements stipulated in the NFPA standard.

  Results

  Most of the selected companies (58%) lacked a cohesive program or established standard to assess the fitness of their firefighting personnel. Among the subset of companies (42%) that did employ an evaluation standard, in the majority of instances, a minimal proportion (less than 20%) underwent individualized assessments in line with the components outlined in NFPA 1582-2018 for physical fitness evaluation tests.

  Conclusion

  Given that 58% of the surveyed process companies in this study lacked a cohesive fitness assessment program and 42% demonstrated limited compliance with NFPA 1582-2018 in the assessed components, this issue underscores the critical need to evaluate the components quality and conduct a technical needs assessment. Developing adaptable and suitable components aligned with the work conditions prevalent in the process industry becomes imperative. Additionally, there must be existed a legal mandate for the pertinent ministry to implement an integrated framework. This scenario necessitates that process companies reevaluate their approaches concerning the selection and oversight of their firefighting personnel.

  Keywords: Crisis management, Industrial firefighter, Physical fitness
 • Mahdi Alinia Ahandani, Saba Kalantary, Monireh Khadem, Fatemeh Jafari, Kamal Azam, Farideh Golbabaei* Pages 838-855
  Introduction

  VOCs are harmful air pollutants that must be detected, monitored and eliminated. Adsorber tubes are standard tools for this task, specifically activated carbon tubes with high adsorption and selectivity. This research aims to compare the structural and functional characteristics of domestically produced activated carbon tubes with the conventional commercial ones for sampling toluene, a volatile organic compound.

  Material and Methods

  The characteristics of each adsorbent, such as structure, morphology, porosity, and element composition, were examined by SEM photography, BET testing, and EDAX analysis. The central composite design (CCD) method was employed to investigate the adsorption properties of the adsorbents. The input concentration and readsorption time of the samples were the variables considered in this study. Additionally, a field phase of personal air sampling was performed to evaluate the effectiveness of adsorbent tubes.

  Results

  SEM and BET analyses indicated that the porous structure of domestic activated carbon was comparable to the model produced by SKC. EDAX analysis detected a minor impurity (1%) in the domestic activated carbon adsorbent. The adsorption performance was significantly influenced by the variations in readsorption time and pollutant input concentration. The accuracy and precision of the performance of the domestic adsorbent tube were obtained as 90.77% and 91.76%. The field phase results demonstrated that the amount of pollutant adsorbed in the SKC-activated charcoal adsorber did not differ significantly during 0 to 30 days. However, the domestic adsorber showed a significant difference in the same period. The overall performance of the two adsorbers did not exhibit a significant difference between 0 and 30 days.

  Conclusion

  Despite minor structural differences, the adsorption efficiency of toluene by domestic adsorbent tubes in sampling high concentrations is very similar to its commercial type. However, it is not recommended for use in low-concentration environments (10 ppm and less).

  Keywords: Adsorber tubes, Activated carbon, Toluene, Sampling tubes
 • Mojtaba Zokaei, Marzieh Sadeghian, Mohsen Falahati, Azam Biabani* Pages 856-879
  Introduction

  Due to the increase in the provision of electronic services to citizens in government offices, the number of computer users and the occurrence of musculoskeletal disorders have increased. Therefore, this study aimed to predict and model the complex relationships between the risk factors of musculoskeletal disorders in computer users working in government offices by an artificial neural network.

  Material and Methods

  The current cross-sectional study was conducted in 2020 on 342 employees of various government offices in Saveh city. First, the researcher visited the work environment to identify the problems and measure the environmental factors. Then, ergonomic risk assessment and psychosocial factors were evaluated using the Nordic questionnaire and the ROSA method. The effect of various factors in causing musculoskeletal disorders was investigated using a logistic regression test.Then the resulting data were collected and modeled by one of the neural network algorithms. Finally, artificial neural networks presented an optimal model to predict the risk of musculoskeletal disorders.

  Results

  The results showed that by increasing the level of social interactions, the level of demand, control, and leadership in the job, musculoskeletal disorders in men and women decrease. There was a significant relationship between the prevalence of musculoskeletal disorders and job demand, job control levels, social interaction levels, leadership levels, organizational climate levels, job satisfaction levels, and stress levels, in addition between reports of pain in the neck and shoulder and wrist/hand region. There was a significant relationship with the overall ROSA score. Also, there was a significant relationship between the report of pain or discomfort in the neck area with the phone screen risk score, wrist/hand with the keyboard-mouse risk score, and shoulder, upper back, elbow, and lower back with the chair risk score. The accuracy of the presented model for predicting musculoskeletal disorders was also about 88.5%, which indicates the acceptability of the results.

  Conclusion

  The results showed that several factors play a role in causing musculoskeletal disorders, which include individual, environmental, psychosocial, and workstation factors. Therefore, in the design of an ergonomic workstation, the effects of the mentioned factors should be investigated. Also, predicting the effectiveness of each of the mentioned factors using an artificial neural network showed that this type of modeling can be used to prevent musculoskeletal disorders or other multifactorial disorders.

  Keywords: Predictive model, MSDS, Artificial neural network, Computer
 • Mousa Jabbari, Hassan Sadeghi Naeini, Parvin Sepehr* Pages 880-902
  Introduction

  Falls from height rank among the most frequent accidents encountered in construction workplaces. To mitigate such risks, the utilization of suitable personal fall protection equipment, including safety harnesses, proves to be an effective control measure.

  Material and Methods

  This study involved a comprehensive review of articles pertaining to the study’s objective, published in renowned scientific journals between 2000 and 2021. To achieve this, a meticulous search was conducted across ten scientific-specialized databases, employing eight keywords: “Full body harness,” “fall arrest systems,” “industrial harness,” “harness ergonomic,” “design procedures harness,” “standard for harness,” “fall protection,” and “P.P.E work at height.” The search yielded a collection of relevant articles for analysis and examination.

  Results

  A total of 101 articles were gathered through the utilization of the specified keywords. Subsequently, a meticulous review process led to the selection of 23 relevant articles for inclusion in the primary study. These chosen articles were categorized into two distinct groups: one focused on the “design of harnesses and optimization of fall arrest systems,” while the other delved into “studies on the consequences of suspension from a height and its effects.” Our findings revealed that 34.7% of the studies evaluated harness safety, 34.7% examined harness ergonomics, and 30.3% investigated suspension consequences.

  Conclusion

  When a harness is suspended, it leads to physiological changes. Notably, no studies have reported any fatalities resulting from harness suspension. However, the longevity of the suspension greatly depends on utilizing the appropriate harness accessories. The most significant challenge lies in the ergonomic design of the harnesses.

  Keywords: Work at height, Safety, Harness, Fall, Suspension