فهرست مطالب

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
سال سوم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محسن رضوی اصل* صفحات 153-166
  باتوجه به سخت گیری های مقنن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال  دهنده و یا رای مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود   آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال گیرنده و عدم وصول اعتراض  معلوم می گردد که قانون گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسیله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده اند. لذا در این تحقیق که با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، این مسیله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت با توجه به شایع بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شده است که اگر چه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، از جمله عقود معتبر می باشند ولیکن قانون گذار با هدف حفظ حقوق عامه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجود و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده اند، حتی در صورتی که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال دهنده پذیرفته خواهد شد.
  کلیدواژگان: بیع شرط، صلح محاباتی، معاملات با حق استرداد، معاملات ربوی، قانون ثبت
 • محمدجواد حسینی*، ایرج حسینی صدرآبادی، مجتبی همتی صفحات 167-185

  گذار از حکومت های خودکامه و حرکت جوامع به سمت پذیرش نقش و اراده مردم در اداره امور عمومی و حاکمیت بر سرنوشت خویش سبب پیدایی اندیشه دموکراسی خواهی گردید و این پارادایم در درازنای زمان تغییرات و تحولات زیادی پذیرفته است تا تضمین کننده مشارکت مردم در جامعه باشد. یکی از گونه های جدید دموکراسی، دموکراسی مشارکتی است که تکیه و تاکید بر کنشگری مستمر شهروندان در اداره امور عمومی دارد و ایشان را از صرف انتخاب کننده مقامات عمومی به مشارکت کننده در اداره امور عمومی تبدیل می نماید. در دموکراسی مشارکتی مشارکت مردم فراتر از انتخابات است و در حوزه زندگی شهری و مسایلی مانند نحوه طرح ریزی و اولویت بندی بودجه عمومی، نحوه تمشیت امور عمرانی شهری، نحوه و چگونگی تهیه و تصویب قوانین و مقررات، خط مشی گذاری عمومی شهروندان مداخله مستقیم و مستمر دارند و ناظر عملکرد مقامات عمومی هستند. این گونه دموکراسی مستلزم ایجاد آزادی در دسترسی به اسناد و اطلاعات اداری، نظرسنجی از مردم و شناسایی حق مشارکت در تمامی زمینه های عمومی جامعه برای آنهاست. در این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ترسیم چهره و تبیین بن مایه ها و ریشه های دموکراسی مشارکتی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: دموکراسی مشارکتی، جامعه دموکراتیک. آزادی دسترسی به اسناد و اطلاعات، نظرسنجی، حق مشارکت
 • اسماعیل قمری، ناهید مرادی زاده* صفحات 186-196
  از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون گذار پوشش شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. پیش فرض های مبتنی بر مسیولیت های اجتماعی دولت برای حفظ ارزش های ساختاری، رعایت آن ها و حفظ اخلاق اجتماعی به عنوان اصول کلان و اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب قربانی شدن در برخی جرایم، آگاهی و تامین امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در مبانی حکمت، قانون گذار را بر آن داشت تا حجاب زنانه را با قوانین کیفری مرتبط کند. این مقاله با تحلیل توصیفی و تحلیلی به بررسی اصول حقوقی مداخله کیفری در حجاب از طریق آیات، روایات و منابع قانونی پرداخته است. بر اساس نتایج، حکم شرعی حجاب دارای یک نهاد اجتماعی است که با الزامات قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای اساسی حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شرایط مربوطه است، درحالی که بدحجابی تخلفی است که موجب اصلاح اختیاری می شود. بدحجابی ذاتا در حقوق شهروندی (در سایر عناوین کیفری) مجرمانه نیست و بررسی کیفری آن با پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی نادرست است. براین اساس نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باید بدحجابی را به عنوان یک آسیب اجتماعی رعایت کند.
  کلیدواژگان: مبانی، حجاب، مداخله کیفری، تعزیر، حقوق کیفری، تخلف
 • هدی قمری*، اسماعیل قمری صفحات 197-211
  یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری است. مطابق این اصل، هر کشوری می تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. روش گردآوری اطلاعات در این پروژه کتابخانه ای است که اصلی ترین ابزار در این روش، کتاب و مقالات موجود پیرامون موضوع پژوهش است که سعی شده حتی المقدور از منابع درجه اول استفاده شود و روش پژوهش، حقوقی یعنی مبتنی بر استدلال و براهین عقلی و نقلی است. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند؛ اما تعداد بسیار کمی از آنها عملا اقدام به اجرای اصل مزبور کرده اند و این مهم به موجب کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی محقق می گردد تا در صورت ارتکاب جرم، علی رغم اینکه مرتکب در سرزمین آن کشور «صلاحیت سرزمینی» و یا تبعه آن کشور «صلاحیت شخصی» و یا اینکه از جمله جرایم منصوص در قوانین کیفری «صلاحیت واقعی» نبوده، دادگاه های کشور محل دستگیری طبق قوانین کیفری خود مرتکب را محاکمه و مجازات می نمایند.
  کلیدواژگان: صلاحیت جهانی، دیوان بین المللی کیفری، جرائم بین المللی، نظام های حقوق کیفری
 • رعنا گائینی* صفحات 212-228
  گاهی اوقات یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیت دار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است. هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانین ایران، قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیت دار شناخته شود، اجرای آن قانون صلاحیت دار در ممالک محروسه ایران ممکن است با دو مانع اساسی برخورد کند. این موانع اساسی عبارت اند از نظم عمومی،تقلب نسبت به قانون. با توجه به اینکه در حقوق ایران نظم عمومی جزء قوانین امری محسوب می گردد، لذا ارتباط آن با منافع عمومی به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش است و ماده 975 قانون مدنی ایران مبنای عمل قاضی در خصوص اجرای قانون خارجی می باشد. در بعضی از مواقع شخص با استفاده از تدابیر صحیح قانونی، خود را از قید قانون خلاص می کند. در واقع هدف شخص از تهیه تمهیداتی که اجرای قانون خارجی را درباره او مجاز می دارد، فرار از قانون متبوع کشور خود می باشد.
  کلیدواژگان: حل تعارض قوانین، قانون صلاحیت دار، نظم عمومی، تقلب نسبت به قانون، موانع اجرای قانون خارجی
 • پرهام پوررمضان* صفحات 229-241
  تا یک دهه پیش نام عربستان سعودی برای جامعه جهانی مترادف با استفاده از قدرت سخت داخلی همچون اعدام ها، قتل خاشقچی و مواردی این چنین بود؛ اما چندی است که این کشور با یک تغییر نگرش در سیاست داخلی و خارجی توانسته است با ابزاری همچون توسعه سیاست خارجی، اصلاحات و دیپلماسی فوتبال در بهبود تصویر سازی از عربستان سعودی در اذهان جهانیان کوشش کند. ازاین رو این کشور در سال های اخیر روی به ایده پردازی و اقدامات عملی در راستای پروژه هایی همچون نیوم آورده است که بیشتر از آنکه در راستای توسعه داخلی عربستان سعودی باشد بر مبنای توسعه گرایی سیاست خارجی این کشور است. حال با ذکر این مقدمه پرسش اصلی این پژوهش را می توان پروژه های توسعه محور عربستان سعودی با چه اهداف و ابزاری در عرصه داخلی و خارجی تبیین می شود؟ مطرح کرد. روش پژوهش این مقاله کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است که ابزار گردآوری اطلاعات را نیز می توان مقالات، کتاب ها و وبگاه های اینترنتی مطرح کرد. ازآنجاکه این پژوهش اکتشافی است از دادن فرضیه خودداری می گردد. با تحلیل اطلاعات گردآوری شده در این امر می توان برداشت کرد که پروژه های عربستان سعودی بر اساس نا واقعیت ها برنامه ریزی شده اما بر اساس واقعیت ها سعی در گام برداشتن در این عرصه داشته است. به نظر می رسد این کشور با وجودداشتن ذخایر انرژی فراوان و همچنین منابع مالی سرشار، در آینده نزدیک برای بالابردن سطح توقعات جامعه عربستان دچار بحران بی هویتی فزاینده گردد.
  کلیدواژگان: عربستان سعودی، واقعیت ها، توسعه، ناواقعیت ها، خلیج فارس
|
 • Seyyed Mohsen Razavi Asl * Pages 153-166
  Considering the strictness of the legislator in accepting the request for registration of real estates that are subject to transactions with the right of restitution and accepting the request for registration of such properties from the transferor pursuant to Article 33 of the Registration Law, except in cases where the confirmation of the transfer- The giver or the decision of the judicial authority from the transferee of the transferee's request for registration is accepted - on the condition that the right of restitution expires and the transferee's ownership is certain and no objection is received - it is clear that the legislator of registration, transactions with the right of restitution is not included in the transfer of ownership transactions, and this issue indicates that in the registration law, transactions with the right of return and specifically, examples such as conditional sale, are not considered among the transfer of ownership items. Therefore, in this research, which was carried out with a descriptive-analytical method and a library method, this issue and the necessity of preserving the public interest from the point of view of the registration law, considering the prevalence of such transactions in the society, has been investigated, and such a result It has been concluded that although according to Iran's civil law and the opinions of Shia jurisprudence scholars, conditional sale and other types of transactions with the right of restitution are valid contracts, However, in order to protect the public rights of the people of the society and to prevent the abuse of the benefited people and the exploitation of the needy class of the society, according to the provisions of Article 33 of the Registration Law, the legislator has decreed that in the case of real estates that are subject to transactions with the right of restitution, even in If the return deadline has expired and the property is in the hands of the transferee, the transferor's request for property registration will still be accepted.
  Keywords: conditional sale, peace of mind, transactions with the right of restitution, usurious transactions, Registration Law
 • MohammadJavad Hosseini *, Iraj Hosseini Sadrabadi, Mojtaba Hemmati Pages 167-185

  The transition from autocratic governments and the movement of societies towards accepting the role and will of the people in managing public affairs and ruling over their own destiny will lead to the emergence of the idea of democracy, and this paradigm has accepted many changes and developments in the long run of time to guarantee the participation of the people in the society. . One of the new types of democracy is participatory democracy, which relies on and emphasizes the continuous activism of citizens in the administration of public affairs and transforms them from merely electing public officials to participants in the administration of public affairs. In participatory democracy, people's participation goes beyond elections, and in the field of urban life and issues such as how to plan and prioritize public budgets, how to organize urban construction affairs, how and how to prepare and pass laws and regulations, public policies, direct intervention of citizens and They are continuous and monitor the performance of public officials. This type of democracy requires creating freedom in accessing administrative documents and information, surveying people and recognizing the right to participate in all public areas of society for them. In this article, in a descriptive and analytical way, using library sources, it has been used to draw the face and explain the principles and roots of participatory democracy

  Keywords: participatory democracy, democratic society. Freedom of access to documents, information, Survey, participation right
 • Ismail Qamari, Nahid Moradizadeh * Pages 186-196
  Among the obligations of Islamic religion and Sharia, Hijab has become a mandatory law for females with diverse beliefs in our society besides its religious facet. In criminal law, freedom is different based on adopted criminal policy by each state relevant to delinquency. Based on Article 4 of the Constitution, the general policy of Iran's legal and social context must rely on Islamic codes; the legislator has placed Sharia wearing under legal (criminal) protection. The presuppositions based on state social responsibilities to protect structural values, their observance, and preserve social ethics as macro-principles, and belief in hijab preventive side of victimization in some crimes, awareness, and security provision in females as a psychological basis in wisdom foundations, prompted the legislator to link female hijab with criminal law. Through descriptive and analytical analysis, this article examined legal principles of criminal intervention for hijab through verses, traditions, and legal sources. Based on the results, hijab sharia ruling has a social entity examined by legal requirements. The essential basis for hijab in administrative law is recruitment regulations and relevant conditions, while non-hijab is a violation resulting in discretionary correction. Having no hijab is not inherently criminal in civil rights (under other criminal titles), and its criminal examination is incorrect with religious, political, and social outcomes. Accordingly, legal and judicial system of Islamic Republic of Iran should observe non-hijab as a social harm
  Keywords: fundamentals, hijab, Criminal intervention, Discretionary correction, Criminal law, violation
 • Hoda Ghamari *, Ismail Qamari Pages 197-211
  The principle of universal jurisdiction of criminal laws is one of the most important principles in determining the jurisdiction of countries and criminal laws. According to this principle, any country can, without any traditional relationship with the crime of preventing the citizenship of the criminal or the defendant against the place of the crime or the interests of the country, be harmed, in order to keep the criminal unpunished, pursue and punish him. Although most countries in the world today have not recognized this principle, but very few of them have actually taken action to implement it, and this is important due to international conventions and treaties that in the event of a crime, despite the fact that the perpetrator is not a citizen of that country's "territorial jurisdiction" or "personal jurisdiction" or that the crimes are not represented by the criminal laws of the country of detention
  Keywords: Global Jurisdiction, The International Criminal Court, International Crime, the systems of criminal law
 • Rana Gaini * Pages 212-228
  Sometimes a private law relationship is related to two or more countries due to the involvement of one or more foreign factors. In such cases, the judge of the court headquarters must determine which of these countries' laws apply to the legal relationship by referring to the conflict of law rules. will rule In fact, the purpose of the competent judge to refer to the conflict resolution rules of the country of the seat of the court is to find the competent law. When, according to the conflict resolution rules of Iran's laws, a foreign law is recognized as particularly competent in a case, the implementation of that competent law in Iran's closed countries may face two basic obstacles. These basic obstacles are public order, fraud against the law. According to the fact that in Iranian law, public order is considered as part of imperative laws, therefore, its relationship with public interests is such that the principle of sovereignty of the will is worthless against it, and Article 975 of the Iranian Civil Code is the basis of the judge's action regarding the implementation of foreign law. is. In some cases, a person frees himself from the constraints of the law by using the correct legal measures. In fact, the purpose of a person to prepare arrangements that allow the implementation of foreign law on him is to escape from the law of his country
  Keywords: conflict of law rules, foreign competent law, Public Order, fraud against the law, obstacles to the implementation of foreign law
 • Parham Pourramezan * Pages 229-241
  Until a decade ago, the name of Saudi Arabia for the international community was synonymous with the use of domestic hard power such as executions, the murder of Khashoggi and such things, but for some time now, this country has been able to change its attitude in domestic and foreign policy with a tool such as the development of foreign policy. Football reforms and diplomacy should try to improve the image of Saudi Arabia in the minds of the world. Therefore, in recent years, this country has been developing ideas and taking practical measures in line with projects such as Neom, which is more based on the expansionism of the country's foreign policy than it is in line with the internal development of Saudi Arabia. Now, by mentioning this introduction, the main question of this research can be explained by what goals and tools are the development projects of Saudi Arabia in the domestic and foreign arenas? brought up The research method of this article is qualitative and with a descriptive and analytical approach, which can also be used to collect information from articles, books and websites. Since this research is exploratory, we refrain from giving hypothesis. By analyzing the information gathered in this regard, it can be concluded that Saudi Arabia's projects are planned based on unrealities, but it has tried to take steps in this field based on the facts. It seems that this country, despite having abundant energy reserves as well as rich financial resources, will suffer an increasing crisis of identity in the near future in order to raise the level of expectations of the Saudi society​
  Keywords: Saudi Arabia, facts, Development, false facts, Persian Gulf