فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی ایلام - سال سی و یکم شماره 5 (پیاپی 142، آذر 1402)

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سال سی و یکم شماره 5 (پیاپی 142، آذر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ذوالفقار لطفی، فاطمه ملکی، سمیه فرهمند* صفحات 1-13
  مقدمه

  عصاره آویشن کوهی علاوه بر خاصیت آنتی اکسیدانی مناسب، اثر آنتی آمیلوییدوژنیک فوق العاده ای دارد که از این خاصیت می توان برای درمان انواع بیماری های آمیلوییدوز استفاده کرد. هدف از این مطالعه تولید نانوذرات نقره از عصاره آبی آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss)، بررسی آثار آنتی اکسیدانی و مهاری آن بر تولید نانوفیبریل های آمیلوییدی (آلبومین سرم گاوی (BSA) به عنوان یک پروتیین مدل) بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به روش تجربی در آزمایشگاه دانشگاه پیام نور استان قم در سال 1401 انجام شده است. ابتدا نانوذرات از عصاره آبی آویشن تهیه گردید و به محلول نیترات نقره AgNo3 (یک میلی مولار) اضافه شد؛ سپس از روش های طیف سنجی (مادون قرمز)، پراکندگی انرژی، پراکندگی نور دینامیکی و میکروسکوپ الکترونی (SEM) برای بررسی ویژگی ها و اندازه نانوذرات استفاده گردید. برای بررسی آثار آنتی اکسیدانی عصاره از روش حذف رادیکال آزاد 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) و برای بررسی میزان تولید نانوفیبریل های آمیلوییدی از روش جذب سنجی کنگورد استفاده شد. ترکیبات شیمیایی عصاره با روش کروماتوگرافی گازی ارزیابی گردید. از آمار توصیفی و آزمون آماری ANOVA برای تجزیه وتحلیل آماری با نرم افزار SPSS vol.23   استفاده شد.

  یافته های پژوهش: 

  آنالیز فیتوشیمیایی عصاره هفت ترکیب را نشان داد. بیشترین ترکیبات عصاره 4، 5 آلفا-اپوکسی-3- متوکسی (53/43 درصد)، 2-اتیل-پی پریدین-1-متیل (02/31 درصد) و تیمول (65/23 درصد) بودند. طیف (UV-Vis) بیشترین جذب را در 460 نانومتر نشان داد. نتایج SEM تولید نانوذراتی کروی با اندازه 93-70 نانومتر را تایید کرد. غلظت های 8/0 و 1 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره توانست DPPH را بیش از 50 درصد مهار کند. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در نمونه حاوی 2 میلی لیتر از محلول نانوذره (نمونه 5)، به میزان 82/56 درصد و بیشترین میزان مهار تولید نانوفیبریل های آمیلوییدی در غلظت 2/0 میلی گرم بر میلی لیتر به میزان 95 درصد مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد، نانوذرات سنتزشده خواص آنتی اکسیدانی و آنتی آمیلوییدوژنیک قوی دارند که می توان از آن ها به عنوان آنتی-اکسیدان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آلزایمر، آنتی آمیلوئیدوژنیک، آنتی اکسیدان، آویشن کوهی، نانوذره نقره، نانوفیبریل های آمیلوئیدی
 • ناهید ملکی*، مرضیه نجار محی آبادی، سکینه صدیقی صفحات 14-23
  مقدمه

  خودکارآمدی طی زایمان ارزیابی فرد از توانایی اش برای مقابله با استرس و اجرای رفتارهای ضروری، به ویژه در مقابله با درد زایمان است. زنانی که در بارداری از حمایت نزدیکان خود بهره مند می شوند، احساس توانایی بیشتری دارند. درباره پیامد مشارکت دادن همراه در آموزش های حین بارداری و یا حضور آنان طی فرایند زایمان، یافته های ضدونقیضی وجود دارد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش به همراه بر اساس نظریه بندورا بر خودکارآمدی مادر باردار طی زایمان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1397 بر روی 60 مادر باردار نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین مشهد انجام گردید که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی، در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. کلاس آمادگی زایمان برای گروه کنترل در 8 جلسه 90 دقیقه ای، به صورت شفاهی و عملی برگزار گردید. برای گروه مداخله علاوه بر این، جلسات آموزشی بر اساس نظریه بندورا، مشتمل بر دو جلسه مشترک برای همراه و مادر و دو جلسه به تنهایی برای همراه برگزار شد. پیش و بلافاصله پس از پایان آموزش، پرسش نامه ویژگی های دموگرافیک و خودکارآمدی زایمان (لوی، 1993)، از سوی دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، آزمون تی زوجی، من ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار SPSS vol.16 تحلیل شد. سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته های پژوهش: 

  میانگین سن مادران گروه مداخله 3/8±7/26 و گروه کنترل 9/5±3/28 سال بود. نسبت همراه با مادر در بیشتر موارد، خواهر بود (3/73 درصد). پیش از مداخله، میانگین خودکارآمدی زایمان در گروه مداخله 3/22±5/82 و در گروه کنترل 4/32±5/87 بود (P=0.492، آزمون تی مستقل). پس از مداخله، میانگین خودکارآمدی زایمان در گروه مداخله 5/18±4/132 و در گروه کنترل برابر با 4/26±2/115 شد (P=0.006، آزمون من ویتنی). خودکارآمدی زایمان پس از مداخله در مقایسه با قبل، در گروه مداخله 3/31±9/49 و در گروه کنترل 5/29±7/27 افزایش داشت (P=0.007، آزمون من ویتنی). در مقایسه درون گروهی، در گروه مداخله تفاوت پس با پیش از مداخله، معنی دار بود (0.001>P، آزمون ویلکاکسون)؛ همچنین در گروه کنترل تفاوت پس با پیش از مداخله معنی دار بود (0.001>P، آزمون تی زوجی).

  بحث و نتیجه گیری

  آموزش به همراه بر اساس نظریه بندورا بر خودکارآمدی مادر باردار در زایمان تاثیر دارد. استفاده از آن به عنوان یک روش آموزشی به منظور آمادگی برای زایمان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: زایمان طبیعی، آموزش، همراه، خودکارآمدی، نظریه روان شناسی
 • مینا توتونفروش، جعفر محسنی*، سعید قربیان، شهلا دانایی، مهدی قیامی راد صفحات 24-32
  مقدمه

  سقط مکرر و لانه گزینی ناموفق از عوامل اصلی محدودکننده در بارداری هستند. سقط مکرر به از دست رفتن حداقل دو مورد بارداری به صورت پی درپی اطلاق می گردد. زنان نابارور تحت درمان با تکنیک لقاح آزمایشگاهی (/IVF In Vitro Fertilizatio)، در صورت باردار نشدن پس از سه مورد انتقال جنین، به عنوان بیماران با لانه گزینی ناموفق مکرر (RIF) در نظر گرفته می شوند. micro RNAها (ریز آر ان آ ها) به عنوان تنظیم کننده های پس از ترجمه بیان ژن، در بسیاری از بیماری ها نقش کلیدی دارند که امروزه به عنوان بیومارکرهای قابل اعتماد و غیرتهاجمی در پیش آگهی و تشخیص اختلالات تولیدمثلی موردتوجه قرار گرفته اند؛ بنابراین، در این مطالعه بر آن شدیم تا با بررسی تغییرات سطح بیان  miR-23a-3p در پلاسمای بیماران با سابقه سقط مکرر و لانه گزینی ناموفق در مقایسه با زنان باردار طبیعی، قابلیت آن را به عنوان بیومارکر تشخیصی در این بیماران تعیین کنیم.

  مواد و روش ها

  تحقیق حاضر مطالعه ای توصیفی-مقطعی است. تعداد 120 نمونه خون از افراد مراجعه کننده به مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی تبریز، از مهرماه 1398 تا اسفندماه 1399 جمع آوری شد که شامل 40 نمونه از بیماران با سابقه حداقل دو مورد سقط، 40 نمونه زنان با سابقه حداقل سه مورد انتقال ناموفق و 40 مورد زنان با بارداری سالم و بدون سابقه ناباروری و یا سقط قبلی بود که برای ارزیابی سطح بیان miR-23a-3p توسط تکنیک Real Time PCR کمی انجام گرفت. آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS vol.22 انجام گردید. نمودار ROC (Receiver Operatig Characteristic) نیز با استفاده از نرم افزار Graphpad prism vol.9.1.1 برای بررسی ارزش تشخیصی miR-23a-3p در مواد سقط مکرر و لانه گزینی ناموفق مکرر ترسیم شد.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سطح بیان miR-23a-3p در بیماران با سابقه سقط مکرر در مقایسه با زنان باردار طبیعی، کاهش بیان داشته است، اگرچه این کاهش بیان از نظر آماری معنی دار نیست (P=0.113)؛ همچنین این نتایج کاهش بیان بی معنی miR-23a-3p در زنان با لانه گزینی ناموفق مکرر را نشان می دهد (P=0.974).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های به دست آمده از تحقیق نشان دهنده شواهدی مبنی بر ارتباط میان کاهش میزان بیان miR-23a-3p  و ابتلا به اختلالات سقط مکرر و لانه گزینی ناموفق مکرر است. پیشنهاد می شود این مطالعه در نقاط جغرافیایی متفاوت، تعداد نمونه بیشتر و توسط تکنیک های پیشرفته تر نظیر ریزآرایه و... صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: سقط مکرر، لانه گزینی، تکنیک Real Time PCR، micro RNA
 • جواد عظیمی وقار، رویا چگنه لرستانی، نازنین مقدسی نیا، عترت جوادی راد* صفحات 33-41
  مقدمه

  کارسینوم سلول سنگ فرشی حدود 90 درصد از سرطان های سر و گردن را تشکیل می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیک و الگوی درگیری آناتومیک کارسینوم سلول سنگ فرشی (SCC) سر و گردن در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، طی سال های 1401-1392 طراحی و اجرا شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر پژوهشی مقطعی_توصیفی است که روی همه بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگ فرشی (SCC) سر و گردن در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه، طی سال های 1392-1401 انجام گردید. ابتدا اطلاعات دموگرافیک و پاتولوژیک از پرونده بیمار استخراج شد؛ سپس داده ها با نرم افزار SPSS vol.23  تجزیه وتحلیل گردید.

  یافته های پژوهش: 

  از 299 بیمار مبتلا به کارسینوم سلول سنگ فرشی (SCC) سر و گردن، 9/78 درصد مرد و سایرین زن بودند. فراوانی بیماران در گروه سنی 72-55 سال با 8/48 درصد، سکونت در شهر با 9/76 درصد و مصرف کننده سیگار با 9/57 درصد بالاتر بود. در بیماران بررسی شده، شایع ترین محل درگیری به حنجره با 5/49 درصد اختصاص داشت و بالاترین میزان شیوع سرطان های سر و گردن در زنان و مردان نیز مربوط به سال 1398، به ترتیب با 9/15 درصد و 7/15 درصد بود.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد، بیشتر بیماران مردان مسن بالای 50 سال بودند که عمدتا در شهر سکونت داشتند و سیگار مصرف می کردند. بیشترین محل درگیری آناتومیک مربوط به حنجره بود؛ بنابراین، در پیشگیری و کنترل این سرطان، توجه به این عوامل خطر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، کارسینوم سلول سنگ فرشی (SCC)، سرطان سر و گردن
 • زهره مهدیان، سمیرا وکیلی*، سعید رضایی، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 42-57
  مقدمه

  اختلال های عصب تحولی در دوران کودکی شروع می شود و به ضعف در مهارت های جسمانی، شناختی، هیجانی و اجتماعی در کودکان مبتلا منجر می گردد. هدف از این پژوهش تدوین برنامه آموزشی چندرسانه ای و ارزیابی اثربخشی آن بر حل مسیله کودکان با اختلال های عصب تحولی بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش، ابتدا برنامه آموزشی چندرسانه ای طراحی و روایی آن از سوی متخصصان تایید شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر دبستانی با اختلال عصب تحولی شهر تهران بود که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، پس از اجرای نسخه پنجم مقیاس هوش استنفورد- بینه، 100 کودک با اختلال عصب تحولی با بهره هوشی طبیعی و بالاتر به عنوان گروه نمونه انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در دو گروه 50 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند؛ سپس برنامه آموزشی چندرسانه ای طی 24 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش برگزار گردید و گروه کنترل برنامه ای دریافت نکرد؛ سپس پس از یک ماه و نیم پیگیری انجام شد. ابزار استفاده شده آزمون برج لندن (1982) بود که در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده گردید. به منظور تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS vol.20 و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری همراه با اندازه گیری مکرر استفاده شد.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری با اندازه گیری مکرر نشان دهنده اثربخشی برنامه آموزشی چندرسانه ای بر مهارت حل مسیله کودکان با اختلال عصب تحولی است، به طوری که برنامه آموزشی چندرسانه ای بر مهارت حل مسیله کودکان با اختلال عصب تحولی موثر بود. علاوه بر آن، اثربخشی آموزش چندرسانه ای بر مهارت حل مسیله کودکان با اختلال عصب تحولی پس از یک ماه و نیم نیز پایدار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  برنامه آموزشی چندرسانه ای می تواند برای  آموزش و تقویت مهارت حل مسیله در کودکان با اختلال عصب تحولی به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: برنامه چندرسانه ای، مهارت حل مسئله، کودکان با اختلال عصب تحولی
 • زهرا رئیسی، مهدی باقری*، حسینعلی جاهد صفحات 58-69
  مقدمه

  بهبود سیستم هر اداره و نظام سلامتی همواره موردتوجه بوده است. یکی از فرایندهایی که در هر دستگاهی باید به آن توجه شود، توانمندسازی کارکنان آن دستگاه است؛ بنابراین، این پژوهش با هدف مشخص کردن مولفه های توانمندسازی کارکنان شاغل در سازمان بهزیستی ایلام انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است که با رویکرد کیفی و روش گرندد تیوری، در سال 1402-1401 انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید و صاحب نظران در زمینه توانمندسازی کارکنان بود. نمونه گیری با استفاده از روش در دسترس و گلوله برفی انجام شد و با 15 نفر، اشباع نظری به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس روش داده بنیاد و به صورت دستی صورت گرفت.

  یافته های پژوهش: 

  بر اساس یافته های پژوهش، 12 مقوله و 24 زیرمقوله در زمینه توانمندسازی کارکنان سازمان بهزیستی شناسایی گردید که مقوله ها عبارت اند از: مهارت های فردی، مهارت های گروهی و مدیریت (شرایط علی)، اخلاق، ارتباطات (شرایط زمینه ای)، دانش و ارتقای محیط کاری (شرایط مداخله گر)، توانمندی مدیریتی، توانمندی اخلاقی، توانمندی ارتباطی (راهبردها)، ارتقای خدمت به کارکنان و استفاده از ظرفیت های بالقوه کارکنان (پیامدها)..

  بحث و نتیجه گیری

  توجه به مهارت ها و مدیریت در سطح فردی و گروهی امکان توانمندسازی را در دستگاه بهزیستی برای شاغلان ایجاد می کند. توجه لازم به دانش و محیط از سویی و راهبرهای مدیریت و ارتباط از سوی دیگر، بستر و شرایط لازمی را برای رشد کارکنان فراهم می آورد. سازمان بهزیستی زمانی پیامد موثر توانمندسازی را خواهد دید که از کارکنان خود و ظرفیت های بالقوه آنان استفاده کند.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، کارکنان، سازمان بهزیستی، گرندد تئوری
 • مهدیه شامی زاده*، محمدرضا ذوالفقاری، امیر فتاحی صفحات 70-84
  مقدمه

  همیوستاز انرژی به عنوان یک مسیر کنترل متابولیکی می تواند از ابعاد مختلف بررسی شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر آدروپین، اسپکسین و TNFa و شاخص های مقاومت به انسولین در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 30 مرد چاق دارای دیابت نوع دو شهر خوی، در سال 1401 انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین هوازی و تمرین مقاومتی تقسیم شدند. دستورالعمل تمرین هوازی و مقاومتی (سه جلسه در هفته) به مدت هشت هفته اجرا گردید. در مراحل پیش آزمون و پس آزمون سطوح آدروپین، اسپکسین و TNFa سرمی و شاخص های مقاومت به انسولین و حساسیت به انسولین سنجیده شد. داده ها با آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی شامل شاپیروویلک، آزمون تی همبسته و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه به ترتیب برای بررسی آثار درون گروهی و بین گروهی با استفاده از نرم افزار SPSS vol.24 تجزیه وتحلیل گردید.

  یافته های پژوهش: 

  تمرین هوازی و مقاومتی نسبت به گروه کنترل، سبب تغییرات معنی دار در شاخص های درصد چربی، قند خون ناشتا، کلسترول، تری گلیسیرید، HDL و LDL در مردان چاق دارای دیابت نوع دوم شد (0.05≥P)؛ همچنین در مقایسه بین گروهی، تمرین هوازی نسبت به دو گروه دیگر، سبب تغییرات معنی دار در شاخص های فشارخون متوسط، انسولین، شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR)، سطوح آدروپین و اسپکسین در مردان چاق دارای دیابت نوع دوم گردید (0.05≥P).

  بحث و نتیجه گیری

  شرکت در برنامه تمرین هوازی با شدت متوسط نسبت به تمرین مقاومتی، با آثار معنی داری بهتری در شاخص های آدروپین و اسپکسین همراه است؛ بنابراین توصیه می شود، برنامه تمرین هوازی در افراد دیابتی به عنوان یک عامل موثر در مداخله درمانی مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، آدروپین، اسپکسین، مقاومت به انسولین، دیابت نوع دوم
 • زهرا ماسوری، سید عبدالحمید انگجی، گیلدا کریمی*، بهناز بیک زاده، راحله رودی صفحات 85-93
  مقدمه

  سرطان پروستات (PC) یکی از سرطان های رایج در میان مردان است. مطالعه همبستگی سراسرژنوم (GWAS) بیانگر این است، بعضی از چندشکلی های تک نوکلیوتیدی (Single Nucleotide Polymorphisms) از عوامل احتمالی سرطان پروستات هستند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط احتمالی پلی مورفیسم Rs1859962 با خطر سرطان پروستات در مردان ایرانی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه موردی-شاهدی روی 72 مرد با سرطان پروستات، به عنوان مورد و 100 مرد بدون سرطان پروستات تاییدشده، به عنوان شاهد، در سال 1400 انجام شد. همه افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر از بیمارستان هاشمی نژاد تهران انتخاب گردیدند. تشخیص هریک از دو گروه به واسطه مقدار آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)، تست دیجیتال رکتوم، بیوپسی پروستات و تایید پزشک متخصص صورت گرفت. به منظور SNP genotyping در هر نمونه، روش Tetra-ARMs PCR به کاربرده شد و برای بررسی های آماری از نرم افزار SPSS vol.25 استفاده گردید.

  یافته های پژوهش: 

  با توجه به نتایج به دست آمده، پلی مورفیسم Rs1859962 در مدل ژنتیکی مغلوب (GG) با خطر سرطان پروستات ارتباط معناداری را نشان می دهد (P=0.022، CI=1.135-10.344 95%، OR:3.426). با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی مدل غالب و افزایشی (به ترتیب P=0.580، CI=0.439-1.586 95%، OR:0.834 و P=0.057، CI=0.8-937.813 95%، OR:2.873)، پلی مورفیسم Rs1859962 در این مدل های ژنتیکی با خطر سرطان پروستات ارتباط معناداری را نشان نمی دهد. پلی مورفیسم Rs1859962 با مشخصات بالینی افراد شرکت کننده شامل GS≥8 (P=0.21، 95% CI=1.3-11.928، OR:2.088)، درگیری خارج پروستاتی (EPE) (P= 0.002) و PSA>10 (P=0.016، CI=1.3-144.978 95%، OR:2.133) ارتباط معنادار نشان داد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج ما نشان می دهد که پلی مورفیسم Rs1859962 به صورت هموزیگوت (GG) با خطر سرطان پروستات ارتباط دارد و ممکن است به عنوان یک بیومارکر بالقوه در غربالگری بیماران مبتلا به سرطان پروستات در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سرطان پروستات، Rs1859962، آنتی ژن اختصاصی پروستات
 • حسین مقصودی*، عنایت الله یزدان پناه، علی محب صفحات 94-108
  مقدمه

  استیوآرتریت یک بیماری پیش رونده و وابسته به سن است که با تخریب غضروف، بازسازی استخوان تحت غضروفی و التهاب غشای سینوویال مشخص می شود. با توجه به عوارض درمان های معمول استیوآرتریت (Osteoarthritis)، ازجمله داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی و کورتیکواستروییدها، بررسی درمان های جدید برای این اختلال بسیار مهم است. به تازگی، نقش متالوپروتیینازهای ماتریکسی در پاتوژنز استیوآرتریت توجه را به خود جلب کرده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر عطرمایه مرزه سهندی در مهار بیان ژن متالوپروتییناز 1، 2، 9 و 13 در سینوویوسیت های شبه فیبروبلاست گاوی (bovine fibroblast-like synoviocytes/ فیبروبلاست شبه سینوویوسیت) تحریک شده به وسیله لیپوپلی ساکارید، به عنوان مدلی از استیوآرتریت انجام شد.

  مواد و روش ها

  سلول های سینوویوسیت های شبه فیبروبلاست گاوی (BFLS) از غشای مفصلی غضروف مفصل رادیوکارپال یک گاو هولشتاین 8 ماهه جدا گردید. سلول ها پس از تعیین میزان سمیت توسط روش MTT Assay، در معرض تحریک لیپوپلی ساکارید بدون یا در حضور دگزامتازون، ایبوپروفن و عطرمایه مرزه سهندی قرار گرفتند. بیان ژن متالوپروتییناز 1، 2، 9 و 12 و با استفاده از روش RT-PCRو روش ELISA اندازه گیری شد. اثر عطرمایه مرزه سهندی بر مهاجرت و تهاجم سلولی توسط Transwell chambers بررسی گردید.

  یافته های پژوهش: 

  عطرمایه مرزه سهندی میزان ماتریکس متالوپروتییناز 9 و 13 را در سلول های سینوویوسیت های شبه فیبروبلاست گاوی تحریک شده با لیپوپلی ساکارید به میزان فراوانی کاهش می دهد؛ همچنین مهاجرت و تهاجم به سلول های یادشده را سرکوب می کند. بااین حال، عطرمایه مرزه سهندی تاثیر چشمگیری بر بیان متالوپروتییناز 1 و 2 نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  عطرمایه مرزه سهندی می تواند به طور چشمگیری فعالیت و اثر التهابی متالوپروتییناز 9 و 12 را در استیوآرتریت کاهش دهد. در این مطالعه نقش بالقوه آن به عنوان عامل مکمل درمان های رایج در بیماری استیوآرتریت تایید شد. با وجود این، مدل سازی سلولی تاثیر مفید آن را در بیماران مبتلا به استیوآرتریت تایید نمی کند.

  کلیدواژگان: استئوآرتریت، متالوپروتئیناز، سینوویوسیت های شبه فیبروبلاست گاوی، عطرمایه مرزه سهندی، مهاجرت و تهاجم سلولی
 • سمیه کرم اللهی، معین نیک روان، پریسا اسداللهی، سبحان غفوریان، عباس ملکی، حمید حیدری، حسین کاظمیان* صفحات 109-120
  مقدمه

  بیوفیلم باکتریایی از جنبه های مختلفی مانند بیماری های وابسته به عفونت های مزمن انسانی، پلاک دندان، عفونت اجسام خارجی مانند کاتترها و سایر بیماری های عفونی اهمیت دارد. سودوموناس آیروژینوزا یکی از عوامل عفونی تولیدکننده بیوفیلم است که باعث ایجاد عفونت های شدیدی می شود؛ بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان قدرت تولید بیوفیلم و مقاومت به کلاس های مختلفی از آنتی بیوتیک های بتالاکتام است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، تعداد 113 نمونه از زخم بیماران سوختگی بستری در بیمارستان های تهران و اهواز در سال 1400 جمع آوری گردید. جدایه های سودوموناس آیروژینوزا با روش های استاندارد بیوشیمیایی و مولکولی تشخیص داده شدند. الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن و ژن های بتالاکتاماز با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) شناسایی گردیدند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS vol.2020 آنالیز شد.

  یافته های پژوهش: 

  40 جدایه سودوموناس آیروژینوزا شناسایی گردید و همه این جدایه ها تولیدکننده بیوفیلم بودند. مقاومت کارباپنم در 16 جدایه تشخیص داده شد و blaTEM  (15 جدایه)، blaVIM  (12 جدایه) و blaCTX-M  (8 جدایه) شایع ترین ژن های بتالاکتاماز بودند. بیشترین مقاومت به سفوتاکسیم، سفتازیدیم، مروپنم، ایمیپنم و پیپراسیلین مشاهده گردید و 16 جدایه به این آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند. در بررسی نهایی جدایه های مولد کارباپنماز (40 درصد از جدایه ها) توانایی اتصال قوی داشتند و هیچ کدام از جدایه ها فاقد توانایی تشکیل بیوفیلم نبودند.

  بحث و نتیجه گیری

  مقاومت آنتی بیوتیکی به ویژه مقاومت به کارباپنم، در میان جدایه های سودوموناس آیروژینوزا که عامل عفونت زخم های سوختگی هستند، قابل توجه بود. ترکیب مقاومت کارباپنم با تولید بیوفیلم می تواند به عفونت های شدید و دشوار منجر شود. برای درمان بیماری های عفونی پیشنهاد می گردد که علاوه بر مبارزه با مقاومت های میکروبی، می بایست به دنبال راهی برای از بین بردن بیوفیلم باکتریایی نیز بود.

  کلیدواژگان: بیوفیلم، سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت های میکروبی
 • سید سلمان ذکریایی* صفحات 122-127

  ایمنی در برابر پرتو یکی از نگرانی های اصلی در درمان های پزشکی هسته ای است. پس از ترخیص بیماران سرطان تیرویید تحت درمان پزشکی هسته ای با استفاده از ید رادیواکتیو، دوز دریافتی اعضای خانواده بیماران یکی از دغدغه های اصلی بیماران و جامعه است که در برخی موارد می تواند سبب محروم شدن بیمار از دریافت مراقبت های لازم و حمایت های عاطفی از طرف اعضای خانواده و جامعه گردد. لذا برای کاهش آسیب های ناشی از این موضوع از طریق ضروری ترین موضوعات راهبردی و اجرایی ذکر شده در این خلاصه سیاستی می توان به موارد زیر اشاره نمود: آموزش و ارتقا سطح آگاهی پرسنل درمانی، بیماران و جامعه نسبت به مفاهیم مرتبط با پرتو، مقادیر دوز مجاز پرتویی، مخاطرات پرتویی، اصول حفاظت پرتویی، مقادیر دوز پرتویی دریافتی و عوامل تاثیرگذار بر مقدار دوز دریافتی در طول انجام مراقبت های درمانی و حمایتی از بیمار تحت درمان، حذف تاثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی، سبک زندگی و سطح سواد اعضای خانواده بیماران بر میزان انطباق مراقبان با توصیه های ایمنی و در نهایت دوزهای دریافتی توسط اعضای خانواده بیماران

  کلیدواژگان: دوز پرتوی اعضای خانواده، سرطان تیروئید، پزشکی هسته ای، ید درمانی، 131I
|
 • Zolfaghar Lotfi, Fatemeh Maleki, Somayeh Farahmand* Pages 1-13
  Introduction

  The extract of Thymus kotschyanus Boiss, in addition to its antioxidant properties, also has a marvellous anti-amyloidogenic effectthat can be used for the treatment of amyloidosis. The aim of this study was to prepare silver nanoparticles from the aqueous extract of mountain thyme (Thymus kotschyanus Boiss), to investigate its antioxidant and inhibitory effect on the production of amyloid nanofibrils (bovine serum album (BSA) as a model protein).

  Material & Methods

  This study was conducted experimentally in the laboratory of Payam Noor University in Qom Province in 2022. First, nanoparticles were prepared from aqueous thyme extract and added to AgNo3 silver nitrate solution (one millimolar). ThenFTIR, EDX, DLSand SEM methods were used to study the properties and size of the nanoparticles. The removing of free radicals 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) method was used to study the antioxidant effects of the extract and the Concorde absorption method was used to study the production of amyloid nanofibrils. The chemical composition of the extract was analysed using the gas chromatography method. For statistical analysis, descriptive statistics and ANOVA tests were used with SPSS software version 23.

  Findings

  The phytochemical analysis of the extract revealed seven compounds. Most compounds were associated with 5,4-alpha-epoxy-3-methoxy (43.53%), 2-ethyl-piperidine-1-methyl (31.02%) and thymol (23.65%). The UV-Vis spectrum showed the highest absorbance at 460 nm. The SEM results confirmed the production of spherical nanoparticles with a size of 70-93 nm. The concentrations of 0.8 and 1 mg/ml of the extract were able to inhibit DPPH by more than 50%. The highest antioxidant activity in the sample containing 2 ml of the nanoparticle solution (sample 5) was 56.82%. The highest inhibition of amyloid nanofibril production was observed at a concentration of 2 mg/ml with 95%.

  Discussion & Conclusion

  Thus, the synthesized nanoparticles have potent antioxidant and anti-amyloidogenic properties and can be used as antioxidants.

  Keywords: Alzheimer, Amyloid nanofibrils, Anti-amyloidogenic, Antioxidant, Silver nanoparticle, Thymus kotschyanus Boiss
 • Nahid Maleki*, Marzieh Najar Mohi Abadi, Sakineh Seddighi Pages 14-23
  Introduction

  Self-efficacy during pregnancy is a self-assessment of one's ability to manage stress and perform important behaviors, especially in coping with pain. Women who benefit from the support of others during pregnancy feel more self-efficacious. The studiesshow that involving family members in education, support or presence during pregnancy has contradictory consequences. This study was therefore conducted with the aim of determining the effect of an accompanying training programme based on Bandura's theory on the mother's self-efficacy during childbirth.

  Material & Methods

  This RCT was conducted on 60 primiparous mothers between 20 and 23 weeks of gestation who were admitted to Umm al-Banin Hospital in Mashhad and were randomly assigned to two intervention and control groups. The control group received 8 sessions of 90 minutes of oral and practical training. In addition to these sessions, training sessions based on Bandura's theory were held for the intervention group, includingtwo sessions of companions and pregnant mothers together and two sessionsalone. A demographic questionnaire and a Childbirth Self-Efficacy Inventory (CBSEI, Lowe, 1993) were completed by both groups before and immediately after the training. Data were analyzed using independent t-tests, paired t-tests, Mann-Whitney and Wilcoxon in SPSS 16 software. A significance level of less than 0.05 was considered.

  Findings

  The average age of the mothers in the intervention group was 26.7±8.3 years and in the control group 28.3±5.9 years. In most cases, the mother 's companion was her sister (73.3%). Before the training, the mean value of self-efficacy was 82.5±22.3 in the intervention group and 87.5±32.4 in the control group (P = 0.492, independent t-test). After the training, the mean value of self-efficacy was 132.4±18.5 in the intervention group and 115.2±26.4 in the control group (P=0.006, Mann-Whitney test). Self-efficacy after the intervention compared to before increased by 49.9±31.3 in the intervention group and by 27.7±29.5 in the control group (P=0.007, Mann-Whitney test). In intragroup comparison, the difference between the intervention group after and before the training was significant (P<0.001, Wilcoxon test). The difference between before and after the training was also significant in the control group (P<0.001, paired t-test).

  Discussion & Conclusion

  Companion training based on Bandura's theory has an effect on the self-efficacy of pregnant women during childbirth and is recommended as a training method for childbirth preparation.

  Keywords: Companion, Education, Natural Childbirth, Psychological Theory, Self Efficacy
 • Mina Tutunfroush, Jafar Mohseni, Saeed Ghorbian*, Shahla Danaii, Mehdi Ghiyamirad Pages 24-32
  Introduction

  Recurrent Pregnancy Loss and Recurrent Implantation Failure are major limiting factors in the establishment of pregnancy. Recurrent Pregnancy loss is defined as the failure of two or more clinically recognized pregnancies. A considerable proportion of infertile couples undergoing IVF treatment experiencing recurrent implantation failure (RIF) fail repeatedly to implant following at least three IVF cycles. MicroRNAs (miRNAs) can serve as reliable non-invasive diagnostic and prognostic biomarkers for pregnancy-related complications. Therefore, this study aimed to quantify miR-23a-3p expression level in the plasma of patients with idiopathic recurrent pregnancy loss (iRPL) and recurrent implantation failure compared to healthy subjects to evaluate its potential diagnostic value in iRPL and RIF patients.

  Material & Methods

  This study is a cross-sectional descriptive study. A total of 120 plasma samples were obtained from 40 women with a history of at least two consecutive iRPL, 40 women with RIF, and 40 healthy women without a history of miscarriage to evaluate the expression level of the circulating miR-23a-3p by quantitative real-time polymerase chain reaction (qPCR) technique. All participants were recruited from Assisted Reproductive Technology (ART) and Stem Cell Research Center, Tabriz, Iran, September 2019-March 2020. Statistical analysis was performed using SPSS (version 22). Diagnostic efficiency of the circulating miRNAs was determined by Receiver Operatig Characteristic curve analysis using Graphpad Prism version 9.1.1.

  Findings

  Our results showed that the miR-23a-3p expression level in plasma of iRPL patients was lower than those in healthy controls but without a statistically significant difference (P=0.113). We also found that miR-23a-3p plasma level in patients with RIF tended to be lower compared to healthy participants; however, it was not statistically significant (P=0.974).

  Discussion & Conclusion

  The current study provides evidence indicating that downregulation of miR-23a-3p may be associated with iRPL and RIF. Therefore, further research is needed, such as using different geographic regions, large sample sizes, and other techniques (microarray).

  Keywords: Implantation, Micro RNA, Real Time PCR, Recurrent miscarriage
 • Javad Azimibaghar, Roya Chegenelorestani, Nazanin Moghaddasi Nia, Etrat Javadirad* Pages 33-41
  Introduction

  Squamous cell carcinoma accounts for about 90% of head and neck cancers. The present study aimed to investigate the epidemiology and anatomical involvement pattern of squamous cell carcinoma (SCC) in the head and neck region from 2013-2021 in Imam Khomeini Hospital, Kermanshah, Iran.

  Material & Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted on all the patients with SCC of the head and neck treated at Imam Khomeini Medical Center in Kermanshah over a period of 10 years. Demographic and pathological information was extracted from the patients' medical records. Then, the obtained data was analyzed in SPSS software (version 23).

  Findings

  Out of 299 patients identified with SCC, 236 (78.9%) were male, and the remaining were female. The majority of the patients (48.8%) fell within the age group of 55-72 years, with 57.9% reporting a history of smoking and 76.9% residing in urban areas. Among those studied, the most commonly affected site was the larynx, accounting for 49.5% (148) of cases. The highest incidence of head and neck cancers in both men and women was observed in 2019, with 15.9% and 15.7% of cases, respectively.

  Discussion & Conclusion

  The results of this study showed that most patients were older men over 50, who mostly lived in the city and smoked. The most anatomical site of involvement was the larynx. Therefore, it is recommended to pay attention to these risk factors to prevent and control these cancers.

  Keywords: Cancer of the Head, Neck, Epidemiology, Squamous Cell Carcinoma (SCC)
 • Zohreh Mahdian, Samira Vakili*, Saeed Rezayi, Masoud Gholam Ali Lavasani Pages 42-57
  Introduction

  Neurodevelopmental disorders begin in childhood and lead to a weakening of physical, cognitive, emotional and social skills in affected children. The aim of this study is to develop a multimedia educational program and to evaluate its effectiveness on problem solving in children with neurodevelopmental disorders.

  Material & Methods

  In this study, a multimedia training program with a neuropsychological approach was first developed and the content validity of the tool was confirmed by experts. The effectiveness of the program was then evaluated in a quasi-experimental study with a pre-test, a post-tesand a follow-up phase. The participants in this study were children with neurodevelopmental disorders whose male students were studying in Tehran in the academic year of 1400-1401. The children were examined using the Tehran Stanford-Binet Intelligence Test, and 100 children with neurodevelopmental disorders were selected based on the available sampling method and randomly divided into two groups, the experimental group and the control group. The experimental group completed 24 -training sessions that focused on a multimedia training program with a neuropsychological approach. Each session took place five times a week and lasted 90 minutes. The instrument used in this research were London Tower Test (Shalis,1982) , which was used as a pre-test, post-testand for the follow-up studies. The data were then analyzed using repeated measurement tests and multivariate analysis of variance (MANCOVA).

  Findings

  The results showed that the multimedia training program can influence the problem-solving skills (p≤0/01) of children with neurodevelopmental disorders. It also showed that the effect of this instruction was constant even after 1/5 months.

  Conclusion

  multimedia training program with Neuropsychological approach enhance problem solving of Children with neurodevelopmental disorders.

  Keywords: Children with neurodevelopmental disorders, Multimedia training program, Problem solving
 • Zahra Raiisi, Mehdi Bagheri*, Hosseinali Jahed Pages 58-69
  Introduction

  The improvement of every administration and health system has always received assiduous attention. One of the processes that every system should pay attention to is empowerment. Therefore, the present study aimed to determine the empowerment components of employees working in the Ilam Welfare Organization.

  Material & Methods

  This applied research was conducted based on a qualitative approach and ground theory method in 2022-2023. The statistical population included professors and experts in the field of employee empowerment. Sampling was performed using the available and snowball method, and theoretical saturation was achieved with 15 cases. The interviewees of the research were 15 professors and experts in the field of employee empowerment who had the most experience in the research topic, and the data analysis was performed manually.

  Results

  Based on the findings, 12 components and 24 subcomponents were identified in the field of empowerment of welfare organization employees, including individual skills, group skills and management (causal conditions), ethics, communication (contextual conditions), knowledge and improvement of the work environment (intervening conditions), managerial ability., moral ability, communication ability (strategies), promotion of service to employees, and the use of employees' potential capacities (consequences).

  Conclusion

  Paying attention to skills and management at the individual and group level creates the possibility of employee empowerment in the welfare system. Necessary attention to knowledge and environment on the one hand and management and communication guidelines on the other hand provide the necessary platform and conditions for the growth of employees. The welfare organization will benefit from the effective result of empowerment when it uses its employees and their potential capacities.

  Keywords: Employees, Empowerment, Grounded theoryWelfare organization
 • Mahdiyeh Shamizadeh*, Mohamad Reza Zolfaghari, Amir Fattahi Pages 70-84
  Introduction

  Energy homeostasis as a metabolic control pathway can be investigated from different dimensions. The present study aimed to assess the effect of eight weeks of aerobic and resistance training on adropin, spexin, and TNFa, as well as insulin resistance indices, in obese men with type 2 diabetes.

  Material & Methods

  In this quasi-experimental study, 30 obese men with type 2 diabetes in khoy in 2022 were selected and randomly assigned to three groups: control, aerobic exercise, and resistance exercise. Aerobic and resistance training (three sessions per week) was performed for eight weeks. In the pre-test and post-test stages, the levels of serum adropin, spexin, and TNFa, as well as the indices of insulin resistance and insulin sensitivity, were measured. Data were analyzed in SPSS software (version 24) using Shapiro-Wilk, t-test correlated, and one-way analysis of variance test to investigate intra-group and inter-group effects, respectively.

  Results

  Aerobic and resistance training causes significant changes in fat percentage, fasting blood sugar, cholesterol, triglyceride, HDL, and LDL in obese men with type 2 diabetes (P≤0/05). Moreover, in the between-group comparison, aerobic exercise causes significant changes in mean blood pressure, insulin, Insulin resistance index (HOMA-IR), adropin, and spexin levels in obese men with type 2 diabetes (P≤0/05).

  Conclusion

  Participation in an aerobic exercise program with moderate intensity exerts more marked effects on adropin and spexin indices compared to resistance exercise. It is recommended to consider aerobic training programs in diabetic people as an effective factor in therapeutic intervention.

  Keywords: Adropin, Aerobic Training, Insulin Resistance, Spexin, Type 2 Diabetes
 • Zahra Masori, Seyed Abdolhamid Angaji, Gilda Karimi*, Behnaz Beikzadeh, Raheleh Roudi Pages 85-93
  Introduction

  One of the most common malignancies in men is prostate cancer. According to genome-wide association studies (GWAS), some single nucleotide polymorphisms (SNPs) are likely factors for prostate cancer.

  Objective

  The aim of this study was to investigate the association between the rs1859962 polymorphism and prostate cancer risk.

  Material & Methods

  This case-control study was conducted on 172 peripheral blood samples, including 72 cases of prostate cancer and 100 control subjects with BPH. The Tetra - ARMs PCR technique was used for SNP genotyping.

  Results

  The results showed that the GG genotype of the rs185996 polymorphism had a significant association with prostate cancer risk in the recessive model (P=0.022; OR=3.426; 95% CI=1.135-10.344). According to the results of the dominant and additive models, there is no risk of prostate cancer in these genetic models. The polymorphism Rs1859962 was correlated with GS≥8 (P=0.021; OR=2.088; 95%CI=1.11-3.928), EPE (P=0.002) and PSA>10 (P=0.016; OR=2.133; 95%CI=1.44-3.978).

  Discussion & Conclusion

  Our results suggest that the rs1859962 polymorphism is associated with prostate cancer risk in a recessive model and can be considered as a potential biomarker for screening prostate cancer patients.

  Keywords: rs1859962, Single Nucleotide Polymorphism, Prostate Cancer
 • Hossein Maghsoudi*, Enayatollah Yazdanpanah, Ali Moheb Pages 94-108
  Introduction

  Osteoarthritis is a progressive, age-related disease characterized by cartilage destruction, subchondral bone formation, and inflammation of the synovial membrane. Given the side effects of conventional OA treatments, including non-steroidal anti-inflammatory drugs and corticosteroids, it is important to consider new treatment options for this disorder. Recently, the role of matrix metalloproteinase in the pathogenesis of osteoarthritis has attracted attention.

  Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of Satureja sahendica Bornm essential oil on the expression of matrix metalloproteinases 1 , 2, 9 and 13 in a model resembling osteoarthritis.

  Material & Methods

  Bovine fibroblast-like synoviocytes were isolated from the articular cartilage of the radiocarpal joint of an 8-month-old Holstein bovine. Using RT-PCR and ELISA . the expression of Matrix metalloproteinase 1, 2, 9, and 12 was measured. The effect of Satureja sahendica Bornm essential oil on migration and cell invasion was investigated in transwell.

  Results

  The results showed that Satureja sahendica Bornm essential oil significantly reduced the expression of matrix metalloproteinase 9 and 12 in bovine fibroblast-like synoviocytes stimulated by lipopolysaccharide. It also suppresses the migration and invasion of these cells. However, the essential oil of Satureja sahendica Bornm had no significant effect on the expression of matrix metalloproteinase 1 and 2.

  Discussion & Conclusion

  Our results show that the essential oil of Satureja sahendica Bornm can significantly reduce the activity and inflammatory effect of matrix metalloproteinase 9 and 12. Its potential role as an adjunct to current treatments for osteoarthritis was confirmed. However, cellular modeling does not confirm its beneficial effect in patients with osteoarthritis.

  Keywords: Fibroblast-like synovocytes, Matrix metalloproteinase, Migration, cell invasion, Osteoarthritis, Satureja sahendica Bornm
 • Somaye Karamolahi, Moein Nikravan, Parisa Asadollahi, Sobhan Ghafourian, Abbas Maleki, Hamid Heidari, Hossein Kazemian* Pages 109-120
  Introduction

  Bacterial biofilm assumes importance across various contexts, including chronic human infections, dental plaque, and infections associated with foreign bodies such as catheters. Pseudomonas aeruginosa, recognized for its biofilm-forming capacity, is implicated in the onset of diverse infections. This study aims to explore the correlation between biofilm production and resistance to distinct classes of beta-lactam antibiotics.

  Material & Methods

  In this cross-sectional investigation, 113 wound samples from burn patients admitted to Tehran and Ahvaz hospitals in 2020 were collected. Pseudomonas aeruginosa strains were identified using conventional biochemical and molecular methods. Antibiotic resistance profiles were elucidated employing the disk diffusion method, while beta-lactamase genes were identified through polymerase chain reaction (PCR). Statistical analysis was conducted using SPSS 20 software.

  Results

  Forty isolates of P. aeruginosa, all exhibiting biofilm-producing capabilities, were identified. Carbapenem resistance manifested in 16 isolates, with the predominant beta-lactamase genes being blaTEM (15 isolates), blaVIM (12 isolates), and blaCTX-M (8 isolates). The highest resistance was observed against cefotaxime, cefazolin, meropenem, imipenem, and piperacillin, with 16 strains displaying resistance to these antibiotics. In the examination of carbapenemase-producing isolates (40% of the isolates), robust adhesion capabilities were consistently observed, and none lacked biofilm formation.

  Discussion & Conclusion

  Significant antibiotic resistance, particularly carbapenem resistance, was identified among P. aeruginosa isolates causing burn wound infections. The combination of carbapenem resistance with biofilm production poses a formidable challenge in managing infectious diseases. It is suggested that, in addition to combating microbial resistance, efforts should be directed towards the eradication of bacterial biofilm for effective treatment.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, biofilm, Carbapenem
 • Seyed Salman Zakariaee* Pages 122-127

  Radiation safety is one of the main concerns in nuclear medicine treatments. After the discharge of thyroid cancer patients treated with radioactive iodine, the radiation exposure to family members of the patients is one of the main concerns of the patients and the society, which in some cases can cause the patient to be stigmatized and not receive the necessary care and emotional support from family and community members. Therefore, in order to reduce the side effects of this issue through the most essential strategic and executive recommendations mentioned in this policy summary, the following hint can be pointed out: training and raising the awareness of medical staff, patients, and society regarding the concepts related to ionizing radiation, permissible radiation dose, radiation hazards, principles of radiation protection, absorbed radiation dose, and factors affecting the absorbed radiation dose during therapeutic and supportive care of the patient under treatment, eliminating the influence of socio-economic factors, lifestyle and literacy level of the patient's family members on the compliance of caregivers with safety recommendations and eventually the radiation exposure to the family members of the patients.

  Keywords: Radiation dose to family members, Thyroid cancer, Nuclear medicine, Iodine therapy, 131I