فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 65 (پاییز 1402)

مجله نظارت و بازرسی
پیاپی 65 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شیرزاد لطیفی زاده، محمد بارانی، بهمن آقایی* صفحات 1-28
  زمینه و هدف

  پیشگیری و کشف جرایم توام با رعایت حقوق شهروندان یکی از وظایف اصلی و ذاتی فراجا محسوب می شود. پلیس های تخصصی(صفی) در حین پیشگیری و مراحل کشف جرایم علی رغم داشتن اختیارات قانونی ممکن است خواسته یا ناخواسته مرتکب تعدی و تعرض(ضرب وجرح،توهین وفحاشی) به حقوق شهروندان شوند.لذا پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر در پیشگیری از تعدی  و تعرض کارکنان صفی فراجا علیه شهروندان وارایه راهکارهای مناسب صورت گرفته است.

  روش

  از نظر هدف کاربردی واز روش کیفی و ابزار گرد آوری داده ها ضمن بررسی اسناد و پروندهای موجود (1395-1400) از طریق مصاحبه با کارکنان مجرب و متخصص در حوزه رسیدگی به جرایم  و تخلفات کارکنان به تعداد 15 نفر به صورت تلفیقی صورت گرفته  است .

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند همزمان با افزایش جرایم مهم در جامعه، وبالا رفتن سطح توقع جامعه  از فرماندهان و مدیران ارشد اجرایی فراجا و متعاقب آن از کارکنان از یک سو،وضعف در تجهیزات و زیرساخت ها ونیز ضعف اصول بازجویی فنی و علمی توسط پلیس های (صفی)، خواسته یا ناخواسته آنان را به سمت تعدی و تعرض به حقوق شهروندان سوق می دهد.

  نتیجه گیری

  با توجه به وظایف ذاتی پلیس و افزایش وقوع جرم عوامل موثردر پیشگیری ازتعدی و تعرض علیه شهروندان شامل :عوامل فرامحیطی (برون سازمانی)،محیطی(درون سازمانی)،وعوامل انسانی می باشد که اصلاح هرکدام متناسب با شرح وظایف آنان و تقویت و اطلاع رسانی در زمینه سامانه های نظارتی بر عملکرد کارکنان مانند سامانه 197به منظور نظارت و کنترل بر عملکرد یگانهای تابعه،استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی مناسب به منظور کشف رفتار مجرمانه و ثبت مستندات بصورت واقعی، استفاده بهینه از دوربین های البسه متناسب با ماموریت های سازمانی می تواند باعث کاهش  میزان جرایم گردد.

  کلیدواژگان: پیشگیری، پلیس عملیاتی، تعدی و تعرض، حقوق شهروندی، ماموریت های سازمانی
 • حبیب احمدی* صفحات 29-60
  زمینه و هدف

  شغل مجریان قانون در چند دهه اخیر دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. بسیاری استدلال می کنند که مهمترین دلیل این تغییرات حرفه ای گرایی پلیس است. از این رو، هدف این مقاله سنجش میزان نگرش کارکنان تحصیل کرده پلیس به حرفه ای شدن است.

  روش

  این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی است که به منظور سنجش حرفه ای بودن پلیس با مقیاس نگرشی ریچارد هال در دو سطح رده های ماموریتی اجرایی و رده های ستادی پشتیبانی انجام شد. با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه مورد نظر در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران برای جوامع نامعین با انحراف معیار 39/0 و میزان خطای 5/0 برای تعیین حجم نمونه، برای جامعه کارکنان پلیس در شهر تهران تعداد نمونه حداقل 233 نفر برآورد و این تعداد از علاقه مندان و واجدان شرایط شرکت در پژوهش یعنی افسرانی که حداقل یک مقطع تحصیلی دانشگاهی را گذرانده بودند، به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس نسخه 18 و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل نشان داد نگرش حرفه ای شدن در بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشته و نگرش حرفه ای بالاتر از حد متوسط در همه ابعاد به ترتیب رتبه سازمان حرفه ای(41/3)، خودتنظیمی(18/3)، حس تعهد(07/3)، استقلال(72/2) و خدمت به مردم(62/2)بدست آمد. همچنین در واحدهای ماموریتی اجرایی مولفه های نگرشی خدمت به مردم، حس تعهد، خودتنظیمی  و در واحدهای ستادی پشتیبانی وجود سازمان حرفه ای و استقلال در کار برای حرفه ای شدن را مهم و ضروری تر دانستند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه نگرش کارکنان تحصیل کرده پلیس با مولفه های اولیه حرفه گرایی همسو است این نتیجه حاصل شد که نگرش مدیریتی مثبت نسبت به حرفه گرایی می تواند مهارت های حرفه ای شدن را تقویت، متخصصان را آموزش و عملکرد کلی پلیس را بهبود ببخشد. همچنین، تحصیلات عالی به عنوان یک نقطه کانونی در فرآیند حرفه ای سازی سازمان و بالطبع کارکنان پلیس باید مورد توجه مدیران و فرماندهان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: حرفه ای شدن، پلیس تحصیل کرده، سازمان حرفه ای پلیس، نگرش مدیریتی
 • سید محمد سیدی تاجی، کیومرث خطیرپاشا*، وحید فلاح صفحات 61-100
  زمینه و هدف

  ایجاد سازمان اداری سالم از دغدغه های مقام معظم رهبری می باشد. با توجه به اهمیت مشارکت جمعی و نقش مغفول آن در تحقق سازمان سالم این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان سالم مبتنی بر مشارکت جمعی در سازمان صمت مازندران صورت گرفته است.

  روش

  این پژوهش با روش کیفی و بر اساس رهیافت نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل12 نفر از خبرگان و اعضای کمیته سلامت اداری این سازمان هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. متن مصاحبه بر اساس روش کد گذاری باز ، محوری و انتخابی و به کمک نرم افزار مکس کیودا تحلیل گردید.

  یافته ها

  عوامل موثر بر اساس متغیر های سازمان سالم و مشارکت جمعی ، با اولویت بندی 6 مقوله اصلی شامل مقوله توجه به پاسخ گویی محیط، سازوکار سازمانی، انسجام ، سلامت سازمانی، اثربخشی، عوامل سطح کلان و 21 زیرمقوله فرعی شامل ابعاد مفهومی پاسخ گویی به محیط، ابعاد عملکردی پاسخ گویی به محیط، راهبردها، هماهنگی، منابع انسانی، عملکرد، ابزاری- ساختاری، عاطفی و اجتماعی، یگانگی نهادی، نفوذ مدیریت، ملاحظه گری ، ساخت دهی، روحیه، پشتیبانی و منابع، تاکید علمی، اثربخشی بیرونی، اثربخشی درونی، اقتصاد جامعه، فرهنگ جامعه، دستگاه های دولتی، قوانین و مقررات برایجاد سازمان سالم مبتنی بر مشارکت جمعی در سازمان صمت مازندران موثر می باشند.

  نتیجه گیری

  سازمان صمت مازندران در قالب مدل پیشنهادی تحقیق فوق ، زمینه مناسبی را بر ایجاد سازمانی سالم مبتنی بر رویکرد مشارکت جمعی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: سلامت، سازمان سالم، مشارکت جمعی، صمت مازندران
 • رشید دارابی، سعید رمضان زاده*، میلاد آقایی صفحات 101-130
  زمینه و هدف

  فرماندهان پلیس، وظایف دشواری را برای مدیریت امور پلیسی برعهده دارند. در این میان سبک رهبری آنان می تواند تاثیر بسیاری بر برخی ویژگی های کارکنان پلیس داشته باشد. این تحقیق در صدد بررسی تاثیر سبک رهبری فرماندهان بر آوای سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر است.

  روش

  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر به تعداد 2200 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 328 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد سبک رهبری هرسی و بلانچارد[1] (1989) از نظر کارکنان و پرسشنامه استاندارد آوای سازمانی کارکنان همس[2] (2012) بود. روایی ابزار توسط معیارهای میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ابزار با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدلیابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که سبک رهبری با ضریب 460/0، بر آوای سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر موثر است. سبک رهبری آمرانه با ضریب تاثیر 224/0- تاثیر منفی و سبک های رهبری متقاعد کننده، مشارکتی و تفویضی تاثیر مثبت و معناداری بر آوای کارکنان فرماندهی انتظامی استان بوشهر دارند. همچنین نتیجه دیگر دلالت بر این دارد که سبک تفاوت معنی داری بین میزان آوای کارکنان در سبک های رهبری متنوع وجود دارد به طوریکه بیشترین آوای کارکنان اختصاص به کارکنان دارای فرماندهانی با سبک تفویضی است.

  نتیجه گیری

  نتیجه حاصل از یافته های تحقیق این است که فرماندهان انتظامی استان بوشهر، سبک رهبری تفویضی را در اولویت خود قرار دهند تا با این سبک موجبات افزایش آوای کارکنان شوند.

  کلیدواژگان: آوای سازمانی، سبک رهبری آمرانه، سبک رهبری متقاعد کننده، سبک رهبری مشارکتی، سبک رهبری تفویضی
 • صیاد درویشی*، حسین یاراحمدی، علیرضا شاه وردی صفحات 131-160
  زمینه و هدف

  امروزه بخش عمده ای از نیروهای مسلح را سربازان و نیروهای وظیفه تشکیل می دهند که همواره همپای دیگر نیروهای مسلح برای ایجاد انتظام و امنیت تلاش می نمایند. دراین میان یکی از جلوه های مختلف نهاد گریزی، جرایم کارکنان وظیفه است که وقوع آن معلول عوامل متعددی است. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با رویکرداکتشافی، تجربه های خدمتی فرماندهان مرزبانی در پیشگیری از جرایم کارکنان وظیفه در خراسان جنوبی را مورد کاوش قرار دهد.

  روش

  این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی است و به لحاظ ماهیت در تحقیقات کیفی دسته بندی می شود. مشارکت کنندگان پژوهش برای واکاوی تجربه های خدمتی فرماندهان مرزبانی در پیشگیری از جرایم کارکنان وظیفه مدیران و کارشناسان انتظامی مرتبط با این موضوع بودند که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته، از 31 نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط، تا اشباع نظری مصاحبه به عمل آمد. به منظور افزایش روایی درونی و بیرونی، از مشارکت کنندگان متخصص استفاده شد. برای تحلیل داده های متنی از روش تحلیل مضمون استفاده شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج حاصل از تحقیق،؛ مهمترین پیشگیری وضعی فرماندهان مرزبانی از جرایم کارکنان وظیفه؛ شامل شناسایی و مرتفع کردن موارد تسهیل کننده جرم؛ آموزش های مبتنی بر منحرف نمودن اندیشه مجرمانه؛ راهکارهای نظارتی؛ و پیشگیری اجتماعی، شامل؛ بهبود تعاملات اجتماعی؛ بهبود وضعیت محیط کاری؛ اعتلای شخصیتی سربازان  و پیشگیری کیفری فرماندهان مرزبانی از جرایم کارکنان وظیفه شامل: برخورد صحیح، منطقی و قانونی با سربازان مجرم می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده حاکی از این است که فرماندهان مرزی برای تحقق اهداف پیشگیری از جرایم سربازان، بایستی با رویکرد جامع و متوازن، اقدامات متناسب با هر سه نوع پیشگیری را انجام دهند. ضمن اینکه بهره گیری از برنامه های پیشگیری اجتماعی محور می تواند دراولویت اقدامات پیشگیری لحاظ شود.

  کلیدواژگان: پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری کیفری، جرایم کارکنان وظیفه
 • حسین نظری، حمیدرضا میرزاجانی*، زهرا احمدی صفحات 161-186
  زمینه و هدف

  نظامیان در راستای ایفای وظایف خاص خود، گاهی مرتکب جرایم خاص نظامی می شوند که فارغ از اصول شکلی، بایستی به صورت ماهوی، مسیولیت کیفری محض آنان را در جرایم موصوف مورد واکاوی و تبیین قرار داد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مسیولیت کیفری محض نظامیان بر سیاست تسامح صفر می باشد.

  روش

  این پژوهش، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود؛ داده کاوی ها بر اساس  آزمون‏های مختلفی مانند کالموگراف- اسمیرنوف و ابزارهای آماری صورت می گیرد.

  یافته ها

  مصادیق زیادی از مسیولیت کیفری محض در جرایم نظامی، می‏باشد که برخی از آن ها عبارتند از: "تخلیه تلفنی، استیلای دشمن بر خودی به واسطه تخلف و سرپیچی نظامیان، به عهده گرفتن فرماندهی بدون امر یا مجوز قانونی، عضویت نیروهای مسلح در جریانات سیاسی و...". به بیان دیگر مواردی در قانون، به عنوان شاهد مثال وجود دارد که دلالت بر مسیولیت کیفری محض دارد که بیان گردید؛ اما موارد یاد شده حصری نیست و (مقنن) آن ها را به عنوان مثال بیان نموده است و شامل مواد دیگری از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود.

  نتیجه گیری

  در این تحقیق که بین جامعه نخبگانی حقوقی استان خراسان شمالی به تعداد 130 نفر (به صورت تصادفی)، صورت می گیرد، این نتیجه حاصل گردید که کیفرگرایی، عدم استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب یا تخفیف دهنده و سیاست جنایی غیر تساهل گرا می‏توانند منجر به مسیولیت کیفری محض شوند و این نوع مسیولیت، عامل موجد تسامح صفر می باشد.

  کلیدواژگان: مسئولیت کیفری محض، مسئولیت بدون تقصیر، جرایم نظامی، سیاست تسامح صفر
 • یحیی کمالی* صفحات 187-224
  زمینه و هدف

  افشای فساد نقش مهمی در تسهیل فرایند مبارزه با فساد و تحقق سلامت اداری دارد. با توجه به لایه های پنهان فساد، افشای فساد سازوکار مهمی برای بیان رفتار غیرقانونی یا تخلفات به مدیریت سازمان، مقامات و عموم مردم است. افشای فساد می تواند پیامدهای زیان باری برای افشاگران نیز داشته باشد. از این جهت افشای فساد و افشاگران در کشورهای توسعه یافته مورد توجه و حمایت قانون قرار دارند. در ایران گام های مختلفی برای حمایت از افشاگران فساد برداشته شده است. اما این اقدامات پراکنده و غیرمنسجم هستند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و دسته بندی راهکارهای حمایت از افشاگران فساد است تا از این طریق دیدگاه جامعی در اختیار قانون گذاران و سیاست گذاران حوزه مبارزه با فساد قرار دهد.

  روش پژوهش: 

  برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. داده های پژوهش شامل گزارش ها و مصاحبه های منتشر شده توسط متخصصان دانشگاهی و مقامات اجرایی و همچنین پژوهش های مرتبط است که به روش اسنادی گردآوری شده اند. روش نمونه گیری، نمونه گیری هدف مند است که تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافته است.

  یافته های پژوهش: 

  یافته های پژوهش شامل مفاهیم مختلفی است که هر مفهوم بیانگر یک راهکار حمایت از افشاگران می باشد. این راهکارها بر اساس قرابت مفهومی در پنج مضمون اصلی راهکارهای حمایت حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی سازماندهی شده اند.

  نتیجه گیری

  حمایت از افشاگران فساد مستلزم مجموعه ای از راهکارهای مختلف حقوقی، حمایت امنیتی، حمایت مالی، حمایت اداری و حمایت اجتماعی است که باید در اصلاح و تکمیل قوانین موجود در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فساد اداری، افشای فساد، افشاگران، سوت زنی، سلامت اداری
|
 • Shirzad Latifizadhe, Mohammad Baaraani, Bahman Aghaei * Pages 1-28
  Background and purpose

  prevention and detection of crimes along with respecting the rights of citizens is one of the main and inherent duties of Faraja. During the prevention and discovery stages of crimes, specialized police officers (Safi) may intentionally or unintentionally violate the rights of citizens (assaults, insults and obscenities) despite having legal powers. Safi Faraja employees have been assaulted against citizens and appropriate solutions have been provided.

  Method

  In terms of practical purpose and qualitative method and tools, data collection was conducted by reviewing existing documents and files (1395-1400) through interviews with experienced and expert employees in the field of dealing with crimes and violations of employees in the number of 15 people.

  Findings

  The findings showed that along with the increase in important crimes in the society, and the increase in the society's expectations from the commanders and chief executives of Faraja and subsequently from the employees on the one hand, and the weakness in the equipment and infrastructure as well as the weakness of the principles of technical and scientific interrogation by the police (Safi), intentionally or unintentionally leads them to violate the rights of citizens.

  Conclusion

  Considering the inherent duties of the police and the increase in the occurrence of crime, the effective factors in preventing violations and assaults against citizens include: extra-environmental (extra-organizational), environmental (intra-organizational) factors, and human factors, the modification of each of which is appropriate to the description of their duties and strengthening and providing information in the field of monitoring systems on the performance of employees such as the 197 system in order to monitor and control the performance of subordinate units, the use of appropriate electronic and optical equipment in order to detect criminal behavior and record documents in real terms, the optimal use of body cameras in accordance with the organizational missions can reduce the amount of crimes.

  Keywords: prevention, operational police, Violation, Civil rights, Organizational Missions
 • Habib Ahmadi * Pages 29-60
  Background and purpose

  The job of law enforcers has undergone significant changes in the last few decades. Many argue that the most important reason for these changes is the professionalization of the police. Therefore, the purpose of this article is to measure the attitude of educated police officers towards professionalization.

  Method

  This is a descriptive survey type study that was conducted in order to measure the professionalism of the police with Richard Hall's attitudinal scale at two levels of executive mission ranks and support headquarters ranks. Considering the unknown number of the target population in this research, based on Cochran's formula for indeterminate populations with a standard deviation of 0.39 and an error rate of 0.5 to determine the sample size, for the community of police officers in Tehran, the sample size was estimated to be at least 233 people. This number of those interested and qualified to participate in the research, i.e. officers who had completed at least one university education, were selected by cluster sampling. The analysis of this research was done using SPS version 18 statistical software and at two levels of descriptive and inferential statistics.

  Findings

  The analysis showed that there was no significant difference in the professional attitude between the two groups, and the professional attitude was higher than the average in all dimensions, respectively, the rank of the professional organization (3.41), self-regulation (3.18), sense of commitment (07.00). 3), independence (2/72) and serving the people (2/62) were achieved. Also, in the executive mission units, the attitudinal components of serving the people, sense of commitment, self-regulation, and in the headquarters units, the existence of a professional organization and independence in work were considered more important and necessary for professionalization.

  Conclusion

  Considering that the attitude of educated police employees is aligned with the primary components of professionalism, it was concluded that a positive management attitude towards professionalism can strengthen professional skills, train specialists and improve the overall performance of the police. Also, higher education as a focal point in the process of professionalization of the organization and of course the police staff should be considered by managers and commanders.

  Keywords: professionalization, educated police, professional police organization, managerial attitude
 • Seyed Mohammad Seyedi Taji, Kiumars Khatirpasha *, Vahid Fallah Pages 61-100
  Background and Purpose

  Creating a healthy administrative organization is one of the concerns of the Supreme Leader. Considering the importance of collective participation and its neglected role in the realization of a healthy organization, this research has been conducted with the aim of identifying the effective factors in creating a healthy organization based on collective participation in Mazandaran's Samat Organization.

  Method

  This research was conducted with a qualitative method and based on the foundational data theory approach. The statistical population of this research includes 12  experts and members of the administrative health committee of this organization, who were selected by purposeful sampling. The text of the interview was analyzed based on the open, central and selective coding method and with the help of Max Kyuda software.

  Findings

  effective factors based on variables of healthy organization and collective participation, prioritizing 6 main categories including the category of attention to environmental responsiveness, organizational mechanism, cohesion, organizational health, effectiveness, macro-level factors and  21  sub-categories including conceptual dimensions of responsiveness to Environment, functional dimensions of responding to the environment, strategies, coordination, human resources, performance, instrumental-structural, emotional and social, institutional unity, influence of management, consideration, constructiveness, spirit, support and resources, scientific emphasis, external effectiveness, effectiveness Internal, society's economy, society's culture, government institutions, laws and regulations are effective in creating a healthy organization based on collective participation in Mazandaran's Samet organization.

  Conclusion

  In the form of the proposed model of the above research, the Mazandaran Peace Organization will have a suitable basis for creating a healthy organization based on the collective participation approach.

  Keywords: health, Healthy Organization, collective participation, Samt of Mazandaran
 • Rashid Darabi, Saeed Ramezanzadeh *, Milad Aghaei Pages 101-130
  Background and purpose

  Police commanders have difficult duties to manage police affairs. Meanwhile, their leadership style can have a great impact on some characteristics of police officers. The current research is descriptive in terms of its practical purpose and correlational in nature, and survey in terms of implementation method.

  Method

  The statistical population of this research was 2,200 employees of Bushehr police command; the sample size was considered to be 328 according to Cochran's formula. The data collection tool was the standard questionnaire of leadership style according to Hersey and Blanchard employees (1989) and the standard organizational voice questionnaire of Hames employees (2012). The total reliability value of leadership style questionnaires and staff voice were calculated as 0.910 and 0.856, respectively, which indicated a high level of instrument reliability. Also, for data analysis, structural equation modeling was used with the help of SmartPLS software.

  Finding

  The results showed that the leadership style with a coefficient of 0.460 is effective on the organizational voice of the employees. Dominant leadership style with an impact factor of 0.224 has a negative impact, and persuasive, participatory and delegating leadership styles have a positive and significant impact on the voice of employees. Also, another result indicates that there is a significant difference between the voice of employees in various leadership styles, so that the most voice of employees is assigned to employees with commanders with delegation style.

  Conclusion

  The result of the research findings is that the police commanders of Bushehr province should prioritize the delegative leadership style in order to increase the voice of the employees with this style.

  Keywords: organizational tone, authoritarian leadership style, persuasive leadership style, collaborative leadership style, delegated leadership style
 • Sayyad Darvishi *, Hossein Yarahmadi, Alireza Shahvardi Pages 131-160
  Background and purpose

  Today, a major part of the armed forces is made up of soldiers and conscripts, who always work together with other armed forces to create order and security. In the meantime, one of the various manifestations of institutional evasion is the crimes of duty employees, which occur due to several factors. Therefore, the current research seeks to explore the service experiences of border guard commanders in the prevention of crimes by duty employees in South Khorasan with an exploratory approach. 

  Method

  This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method, and it is categorized in qualitative research according to its nature. The participants of the research to analyze the service experiences of border guard commanders in crime prevention were the managers and law enforcement experts related to this issue, which was conducted using a semi-structured interview, from 31 experts and related experts, until the theoretical saturation of the interview. In order to increase internal and external validity, expert participants were used. Thematic analysis method was used to analyze the textual data. 

  Findings

  According to the results of the research,; The most important situational prevention of border guard commanders from the crimes of duty employees; including identifying and eliminating cases that facilitate crime; trainings based on diverting criminal thoughts; regulatory solutions; and social prevention, including; improving social interactions; improving the working environment; Elevating the personality of soldiers and criminal prevention of border guard commanders from the crimes of duty employees include: correct, logical and legal treatment of criminal soldiers.

  Conclusion

  The obtained results indicate that border commanders should take appropriate measures for all three types of prevention with a comprehensive and balanced approach in order to achieve the goals of preventing soldiers' crimes. In addition, the use of social prevention programs can be included in the priority of prevention measures.

  Keywords: Situational Prevention, social prevention, Criminal Prevention, crimes of duty employees
 • Hossain Nazari, Hamid Reza Mirzajani *, Zahra Ahmadi Pages 161-186
  Background  and  Purpose

  The military Commit Special military Crimes in Order to ful fill their duties, regardless of its formal Principles, their Pure Criminal responsibility should be investigated Substantively in the mentioned Crimes. The aim of  this research is the Study of the impact of the Pure Criminal responsibility of the military on Zero tolerance Policy.

  Method

  This research is Practical, and form it,s implementational method was descriptive-Survey and Correlation type. Data analysis is done  based  on  Various tests such as Kalmograph-Smirnov and Statistical tools.

  Findings

  The findings of this research show that there are many examples of pure criminal liability in military crimes, some of which are: "Evacuation by telephone, the enemy's control over friends due to the violation and disobedience of military personnel., taking command without legal order or permission, membership of the armed forces in political movements and so on.  In other words there are many examples of  Pure Criminal Libility in military  Crimes, some of which are, Evacuation by telephone, the enemy’s Conquest of  oneself due to the disobince and Violation of  the military, assuming Command whithout Legal Orders or  permission, membership of armed forces in Political  movementets. 

  Conclusion

  In this research Which is Conducted  among the  elite Legal Community of  North Khorasan Province numbering 130 People (Randomly), This result(Conclusion, this Study) was Obtained that Criminalism,non-use of alternative Prosecution or mitigating institutions and  non-Permissive Criminal Policy can Lead to Pure Criminal Libility and this  type of responsibility is the Couse of Zero tolerance.

  Keywords: Pure Criminal Liability, Liability Without Fault, the military Crimes, Zero tolerance Paolicy
 • Yahya Kamali * Pages 187-224
  Background and purpose

  Disclosure of corruption plays an important role in facilitating the process of fighting corruption and realizing administrative health. Considering the hidden layers of corruption, disclosure of corruption is an important mechanism for reporting illegal behavior or violations to the organization's management, authorities and the general public. Exposing corruption can also have harmful consequences for whistleblowers. For this reason, disclosure of corruption and whistleblowers in developed countries are considered and protected by the law. In Iran, various steps have been taken to support corruption whistleblowers. But these measures are scattered and inconsistent. The current research seeks to identify and categorize the methods of supporting corruption whistleblowers in order to provide a comprehensive view to the legislators and policy makers in the field of anti-corruption.

  Method

  To achieve this goal, thematic analysis method has been used. The research data includes reports and interviews published by academic experts and executive authorities, as well as related researches that have been collected by documentary method. The sampling method is purposive sampling, which is continued until reaching theoretical saturation.

  Findings

  The findings of the research include different concepts, each concept represents a way to support whistleblowers. These strategies are organized based on conceptual affinity in five main themes of legal support, security support, financial support, administrative support and social support.

  Conclusion

  Supporting corruption whistleblowers requires a set of different legal solutions, security support, financial support, administrative support and social support, which should be used in the amendment and completion of existing laws in Iran.

  Keywords: Administrative Corruption, disclosure of corruption, whistleblowers, Whistleblowing, Administrative health