فهرست مطالب

اقتصاد توسعه و برنامه ریزی - سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
سال دهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شناسایی عوامل موثر برسواد مالی: مطالعه مروری
  محسن مولاپناه، یوسف نامور *، اعظم راستگو، مجید احمدلو، توران سلیمانی صفحه 0

  سواد مالی به دلیل تغییر چشم انداز مالی در سال های اخیر به یک دغدغه مهم تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر سواد مالی است. مطالعه به روش کیفی و با روش کتابخانه ای انجام شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. برای انجام این پژوهش، مقالات، اسناد و پژوهش های منتشر شده و مرتبط با موضوع سواد مالی با استفاده از کلیدواژه های عوامل موثر بر سواد مالی، سواد مالی، نگرش مالی، رفتار مالی، دانش مالی و نیز ترجمه انگلیسی این کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی معتبر از جمله پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی،گوگل اسکولار، مگیران و پرتابل جامع علوم انسانی مورد جستجو قرارگرفت. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که عوامل مختلفی برسواد مالی افراد موثر هستند که فاکتورهای مهم مختلفی از جمله جنسیت، سن، تاهل، تحصیلات، درآمد و اشتغال، نگرش و رفتار را شامل می باشند. در کل ایده اساسی پشت سواد مالی، دانش مدیریت امور مالی شخصی توسط هر فرد است. اما هیچ کس نمی تواند سرمایه های خود را بدون داشتن مهارت و دانش مالی به طور موثر مدیریت کند. فاکتورهای غالب اجتماعی-جمعیتی : سن ، جنسیت،درآمد، تحصیلات و روانی-اجتماعی : تعصب مذهبی، ناامیدی و رضایت مالی را آشکار کرد. این تحقیق در راستای توسعه چارچوب نظری عوامل موثر بر سواد مالی بر اساس بررسی های مطالعات اخیر انجام شده است.

  کلیدواژگان: سواد مالی، دانش مالی، نگرش مالی، رفتار مالی، عوامل موثر برسواد مالی
 • مدلسازی پیش بینی نرخ ارز در ایران با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم ذرات انبوه
  علی جمالی *، سعید دائی کریم زاده صفحه 0

  در سال های اخیر بکارگیری روش های هوش مصنوعی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری به جای روش های کمی مرسوم، رو به افزایش بوده و معمولا عملکرد بهتری را نسبت به روش های کلاسیک ارائه کرده است. شبکه عصبی مصنوعی علیرغم مزایای فراوان دارای نقاط ضعف نیز می باشند. در این پژوهش به منظور غلبه بر نقاط ضعف روش شبکه عصبی با آموزش داده های شبکه عصبی از طریق الگوریتم تکاملی یعنی از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم ذرات انبوه (PSO) جهت مدلسازی و پیش بینی روزانه نرخ های ارز اسمی در ایران در دوره زمانی 01/01/1392 تا 01/10/1398 استفاده شده است. این مدل های ترکیبی با روش شبکه عصبی به عنوان یکی از مدل های هوش مصنوعی با توجه به معیارهای خطای MSE، RMSE، MAE،U.Theil مقایسه می گردد. نتایج این پژوهش نشان از برتری مدل ترکیبی شبکه عصبی الگوریتم ذرات انبوه نسبت به سایر مدل های مورد بررسی تحقیق دارد

  کلیدواژگان: نرخ ارز، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ذرات انبوه
 • فرزاد کریمی*، مریم رشیدی نیا، حسن قربانی دینانی صفحات 1-40
  مهم ترین مزیت نسبی ایران از دیرباز صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است. با توجه به ماهیت خام این محصولات، تخصص در تولید و صادرات این محصولات ره آورد قابل توجهی برای رشد پایدار ایران نخواهد داشت. یکی از راهکارها، نفوذ به صنایع پایین دستی این محصولات است بدین لحاظ از آنجا که گسترش بازارهای صادراتی به منزله ی یکی از استراتژی های مهم حوزه بازاریابی مطرح است، هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی فرصت های صادراتی محصولات صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از تدوین یک مدل تلفیقی پشتیبان تصمیم- پیچیدگی اقتصادی، در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو موافقت نامه های تجاری اکوتا می باشد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی ، از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی - کمی) می باشد. در ابتدا با استفاده از پرسشنامه و مدل دلفی فازی بر اساس بهره گیری از نظرات خبرگان شاغل در بخش خصوصی و شرکت های پتروشیمی، خبرگان شاغل در مشاغل تخصصی دولتی وزارت صمت و خبرگان دانشگاهی، شاخص های موثر بر توسعه فرصت های صادراتی صنعت پتروشیمی شناسایی گردید. سپس بر اساس مدل تدوین شده تلفیقی پشتیبان تصمیم و پیچیدگی اقتصادی فرصت های صادراتی ایران در صنعت پتروشیمی در این کشورها شناسایی و اولویت بندی شدند.نتایج نشان می دهد روسیه و قزاقستان مهم ترین بازارها برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران در اتحادیه اوراسیا محسوب می شوند. در کشورهای عضو اکوتا، 169 مورد به عنوان فرصت های صادراتی واقع بینانه می باشند .بر همین اساس 67 مورد در گروه فرصت های صادراتی قوی طبقه بندی می شوند. بیشترین میزان صادرات در گروه فرصت های قوی در ترکیه و سپس پاکستان اتفاق افتاده است.
  کلیدواژگان: فرصت صادراتی، موافقت نامه های تجاری اکو و اوراسیا، مدل پشتیبان تصمیم، پیچیدگی اقتصادی، صنعت پتروشیمی
 • سجاد رحمتی ترکاشوند*، پری باباکشی زاده، فرزانه صبوری، ندا محمد اوغلی حیقی، حورا عطایی فر صفحات 41-58
  جرایم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه کنونی جمهوری اسلامی ایران است، که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. علی رغم وجود قوانین مختلف و تلاشهای متعدد مبارزه و مقابله با این نوع از جرایم، آن گونه که باید نتیجه بخش نبوده است. مقاله حاضر درصدد بررسی همین موضوع مهم است که چالشهای مقابله با جرایم اقتصادی و راهکارهای قابل طرح در این زمینه با توجه به بیانات و دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ تحقیق حاضر از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، نحوه انجام پژوهش به صورت کیفی بوده و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. در پایان یافته های تحقیق حاکی از آن است که، اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیت های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی، شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی-گری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی، مهمترین راهکارها در مقابله با جرایم اقتصادی می باشد.
  کلیدواژگان: جرایم اقتصادی، مجرم اقتصادی، مکانیسم پیشگیری، مقام معظم رهبری
 • ابراهیم افشاری* صفحات 59-79

  مفهوم توسعه پایدار، در حال حاضر به عنوان یکی از معتبرترین تعاریف علمی و عملی برای جامعه بشری شناخته می شود، بطوریکه سازمان ملل به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جهانی، اهداف گوناگونی را جهت نایل شدن به توسعه پایدار، تعریف کرده و آن را به سه مولفه امور اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی تقسیم بندی نموده است. هدف این مطالعه برآورد کشش های پایداری است تا بررسی کند که چگونه ارکان توسعه پایدار در ایران باید با اتحادیه اروپا و چین تعامل داشته باشند. بدین منظور، این تحقیق از مدل SEY شامل سیستم معادلات همزمان و علیت گرنجر در بازه زمانی 1993-2020 بصورت سالیانه با دو رویکرد اطلاعات محدود و کامل استفاده می کند. بر اساس نتایج حاصل شده، کشش های بالای پایداری در میان این کشورها وجود دارد که حاکی از اثرات سرریز قابل توجه آنها و تایید دیدگاه پایداری یکپارچه است. علاوه بر این نتایج نشان دهنده آنست که، جریان قابل توجه اثرات سرریز بین ایران و چین وجود دارد و همچنین، ایران در به کارگیری و فعال سازی جریان های بالقوه اثرات سرریز پایداری از اتحادیه اروپا ناموفق بوده است. بنابراین، سیاست گذاران در ایران باید برای بهبود و تسریع پیشرفت توسعه پایدار، همچنین باید روابط خود را با چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان حفظ کنند و در عین حال روابط خود را با اتحادیه اروپا بهبود بخشند تا اثرات سرریز احتمالی بین ارکان پایداری ایران و اتحادیه اروپا را فعال کنند.

  کلیدواژگان: پایداری یکپارچه، اثرات سرریز، توسعه پایدار
 • اکرم محمد زاده، جمال بیگی*، فاطمه احدی صفحات 60-86
  منظور از کلاهبرداری رفاهی در این مقاله، فریب دادن و توسل به وسایل و حیل متقلبانه نهادهای دولتی برای اخذ امتیارات رفاهی بیشتر است.هدف از این مقاله مطالعه و تبیین همه جانبه مکانیسم پیشگیری از کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی است. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی - تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها این پژوهش حاکی از راهکارهای پیشگیرانه غیر کیفری (اجتماعی و وضعی) بصورت توامان می تواند در پیشگیری از جرم کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی مناسب باشد. پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی از طریق پیشگیری اجتماعی و جامعه شناختی در قالب پیشگیری رشد مدارکلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی و پیشگیری جامعه مدار کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی به صورت ارایه برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی و تربیتی فضای مجازی، بالا بردن سواد رسانه ای، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، کنترل و نظارت، بهبود شرایط اقتصادی، تدوین کدهای رفتاری، پیشگیری وضعی هم در قالب تدابیر امنیتی دیوارهای آتشین، تدابیر پالایش (فیلترینگ) و تدابیر نظارتی، انجام خواهد شد. پلیس فتا با شیوه های پیشنهادی این پژوهش می تواند نقش موثری در کشف جرم کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی داشته، تا برخورد به هنگام با مجرمان از بروز جرم کلاهبرداری رفاهی در این فضا پیشگیری کند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: کلاهبرداری رفاهی، فضای مجازی، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی
 • مریم امامی میبدی، حسین علی یاسین العابدی صفحات 61-74

  دولت نقش اصلی را در مسیر رشد اقتصادی بر عهده دارد. با توجه به نقش و اهمیت دولت در اقتصاد کلان، نحوه تامین مالی دولت و سیاست های اتخاذی آن دارای جایگاه ویژه ای درراستای دستیابی به این هدف است. از طرفی، کشور عراق برخوردار از منابع عظیم نفتی است، درآمدهای حاصل از این منابع به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت است. ولی اقتصاد متکی به نفت مشکلاتی چون بیماری هلندی، کم توجهی به توانمندی ها و مزیت های کشور را در پی خواهد داشت. لذا، کاهش تدریجی وابستگی به نفت ضروری است و بهترین جایگزین درآمدی، درآمدهای مالیاتی است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سهم درآمد نفتی و درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور عراق و مقایسه سهم درآمد مالیاتی با سهم درآمد نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق است. در این پژوهش برای بررسی اهداف و فرضیات از الگوی خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی در فاصله زمانی 2008 تا 2021 به صورت فصلی استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل های تحقیق فرضیه اول، دوم و فرضیه سوم تایید گردید. براین اساس، درآمد نفت و درآمد مالیاتی هر دو دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی عراق داشته اند و همچنین در تایید فرضیه سوم اثر درآمد نفتی بزرگ تر از درآمد مالیاتی بوده است که نشان می دهد، تامین مالی دولت عراق بیشتر از طریق درآمد نفتی بوده و نشان دهنده متکی بودن اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی هست. از طرفی، افزایش درآمد مالیاتی دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در بلندمدت برای برنامه ریزی بلندمدت در کشور عراق قابل تامل هست.

  کلیدواژگان: درآمد مالیاتی، درآمد نفتی، رشد اقتصادی
 • فوژان تدین *، حسین شریفی رنانی صفحات 62-79

  از اهداف اصلی سیاست گذاری های دولت در هر نظام اقتصادی بهبود توزیع درآمد است. از سوی دیگر، نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد.در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سیاست پولی در توزیع درآمد ایران از روش خود بازگشتی با وقفه های گسترده (ARDL) و از آخرین داده های موجود طی دوره 1379-1401 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردها نشان داد، بهبود در شاخص توزیع درآمد در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست های پولی انبساطی در ایران طی دوره مورد مطالعه منجر به نابرابری در شاخص توزیع درآمد شد. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت تاثیر کمتری بر اقتصاد دارد ولی در بلندمدت این تاثیر بزرگتر شده و به میزان بیشتری از برابری درآمد می کاهد. همچنین افزایش رشد اقتصادی باعث افزایش در شاخص توزیع شد که ناشی از تورم بالا در این دوره در اقتصاد ایران بود.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد، سیاست پولی
|
 • Identifying factors affecting financial literacy: a review study
  mohsen molapanah, Yousef Namvar *, azam rastgoo, majid ahmadlu, turan soleimani Page 0

  Financial literacy has become an important concern due to the changing financial landscape in recent years. The purpose of this research is to identify the factors affecting financial literacy. The study was conducted using a qualitative and library method. Descriptive research method is an analysis done using library resources. In order to conduct this research, published articles, documents and research related to the subject of financial literacy using the keywords of factors affecting financial literacy, financial literacy, financial attitude, financial behavior, financial knowledge and also the English translation of these keywords in the databases Authentic information was searched, including the database of the Academic Jihad Scientific Information Center, Google Scholar, Maghiran, and the comprehensive human sciences database. The findings of this study indicate that various factors are effective in people's financial literacy, which include various important factors such as gender, age, marriage, education, income and employment, attitude and behavior. In general, the basic idea behind financial literacy is the knowledge of personal financial management by each individual. But no one can manage their funds effectively without financial skills and knowledge. Dominant socio-demographic factors: age, gender, income, education and psycho-social factors: revealed religious prejudice, despair and financial satisfaction. This research has been done in line with the development of the theoretical framework of factors affecting financial literacy based on the reviews of recent studies.

  Keywords: financial literacy, financial knowledge, financial attitude, financial behavior, factors affecting financial literacy
 • The Modeling of Exchange Rate Predict in Iran by Using Neural Network Based on Genetic Algorithms and Particle Swarm Algorithm
  ali jamali *, saeed daie karimzadeh Page 0

  In recent years the use of artificial intelligence techniques in the financial and investment markets instead of customary quantitative methods has been increasing and gives better performance towards classic methods usually. Artificial Neural Network (ANN), has weaknesses points despite its enormous benefits also. In this study, in order to overcome the weaknesses of the network consists of combining artificial intelligence methods with Evolutionary algorithms, means of artificial neural network combined with genetic algorithm (GA) and Particle Swarm algorithm (PSO) to model and daily predict of nominal exchange rates or the exchange rate dollar by Rial in Iran in the period 21.03.2013 to 22.12.2019 is used. This combined model with neural networks method as one artificial intelligence model according to the criteria of MSE , RMSE, MAE, U.Theil compared. The results of this research show the superiority of synthetic neural network model -Particle Swarm algorithm compare to other models of investigation.

  Keywords: Exchange Rate, artificial neural networks, genetic algorithms, Particle Swarm algorithm
 • Maryam Rashidinia, Hassan Ghorbani Dinani Pages 1-40
  The most important relative advantage of Iran has been the export of crude oil and natural gas for a long time. Considering the raw nature of these products, specialization in the production and export of these products will not have a significant impact on Iran's sustainable growth. One of the solutions is to infiltrate the downstream industries of these products, the most important of which is the development of the petrochemical industry. In this sense, since the expansion of export markets is considered as one of the important strategies in the field of marketing, the aim of this research is to identify and prioritize the export opportunities of Iran's petrochemical industry products by developing an integrated decision support model - economic complexity, in five countries that are members of the Eurasian Economic Union. It includes Belarus, Kazakhstan, Russia, Kyrgyzstan, and Armenia, and the member countries of ECOTA trade agreements include Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, and Turkey.the current research is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of data collection, and a mixed type of research. The statistical population of the research was formed by the member countries of ECO and Eurasia trade agreements during the period of 2014 to 2021. First, in order to identify the factors affecting the development of export opportunities, using a questionnaire and a fuzzy Delphi model, based on the opinions of experts working in the private sector and petrochemical companies, experts working in specialized government jobs of the Ministry of Health, and academic experts,
  Keywords: Export, export opportunity, ECO, Eurasia trade agreements, Decision Support Model, Economic complexity
 • Sajjad Rahmati Torkashvand *, Pari Babakeshizadeh, Farzaneh Saboori, Neda Mohammadoghli, Hora Ataeifar Pages 41-58
  Economic crimes are one of the important issues affecting the current society of the Islamic Republic of Iran, which has many destructive economic and social effects. Economy plays an irreplaceable role in the lives of people in the society, and because of its direct contact with people's lives, it is fundamental and cannot be ignored in any way. In a way that, according to Masoomin, disorder in the field of economy not only causes disruption in other areas of life, but also affects religion and human resurrection. Despite the existence of various laws and numerous efforts to fight and deal with this type of crime, it has not been as fruitful as it should be. This article tries to investigate this important issue, what are the challenges of dealing with economic crimes and the solutions that can be proposed in this field according to the statements and views of the Supreme Leader? The present research is theoretical;
  Keywords: economic crimes, Economic Eriminal, Prevention Mechanism, Supreme Leader
 • Ebrahim Afshari * Pages 59-79

  The concept of sustainable development is currently recognized as one of the most reliable scientific and practical definitions for human society, so that the United Nations, as one of the most important global institutions, has defined various goals to achieve sustainable development and divided it into three The component of social, environmental and economic affairs has been divided. The aim of this study is to estimate sustainability tensions to examine how the pillars of sustainable development in Iran should interact with the European Union and China. For this purpose, this research uses the SEY model including the system of simultaneous equations and Granger causality in the period of 1993-2020 annually with two limited and complete information approaches. Based on the results, there are high sustainability tensions among these countries, which indicates their significant spillover effects and confirms the integrated sustainability perspective. In addition, the results show that there is a significant flow of spillover effects between Iran and China, and also, Iran has failed to apply and activate potential flows of sustainable spillover effects from the European Union. Therefore, in order to improve and accelerate the progress of sustainable development, policy makers in Iran should also maintain their relations with China as the world's second largest economy, while improving their relations with the European Union to avoid possible spillover effects between the pillars of Iran's sustainability and Activate the European Union.

  Keywords: Integrated stability, Spillover Effects, Sustainable Development
 • Akram Mohammadzadeh, Jamal Beigi *, Fatemeh Ahadi Pages 60-86
  Welfare fraud means deceiving government institutions to obtain more welfare benefits. The purpose of this article is to comprehensively study and explain the mechanism of welfare fraud prevention in cyberspace. According to the nature of the subject, the present research has been conducted in terms of practical purpose and in terms of collecting information by documentary method and through the study of reliable sources, and the obtained information has been analyzed in a descriptive-analytical mannerct. This research indicates that non-criminal preventive solutions (social and situational) can be suitable in preventing the crime of welfare fraud in cyberspace. Non-criminal prevention of welfare fraud in cyberspace through social prevention in the form of preventing the growth of welfare fraud documents in cyberspace and community-oriented prevention of welfare fraud in cyberspace in the form of providing family-oriented programs, educational and training measures in cyberspace, increasing media literacy, informing And culture building, control and monitoring, improvement of economic conditions, development of codes of conduct, situational prevention in the form of firewall security measures, filtering measures and monitoring measures will be done.
  Keywords: welfare fraud, Cyberspace, social prevention, situational prevention
 • maryam emamimibodi, Hossein Ali Yasin Al Abidi Pages 61-74

  Hence, measuring the dependence of Iraq's budget on oil revenue and investigating the effect of the share of each source of income in financing the government on economic growth, considering the possibility of the resource curse phenomenon in Iraq, is the focus of this study. Therefore, the main purpose of this research was to investigate the impact of the share of oil income and tax income on the economic growth of Iraq and to compare the share of tax income with the share of oil income on the economic growth of Iraq. In this research, the autoregression model with a wide break has been used seasonally in the period from 2008 to 2020 to investigate the objectives and assumptions. Based on the results, the first, second and third hypotheses of the research were confirmed. To put it better, both oil income and tax income have had a positive and significant effect on Iraq's economic growth, and also in support of the third hypothesis, the effect of oil income has been greater than tax income, which shows that the financing of the Iraqi government is mostly through oil income and shows that the economy of this country is dependent on oil revenues. On the other hand, the increase in government tax revenue and its effect on economic growth in the long term can be considered for long-term planning in Iraq.

  Keywords: tax revenue, oil revenue, economic growth
 • fojan tadayon *, H. Sharifi-Renani Pages 62-79

  One of the main goals of government policies in any economic system is to improve income distribution.On the other hand, the type of policy and monetary policy tools used by the Islamic government should be in line with the direction of the society towards a balance in the level of living, income and wealth.In this research, in order to investigate the impact of monetary policy on the income distribution of Iran, the ARDL method and the latest available data during the period of 1401-1379 have been used.The results of the estimates showed that the improvement in the income distribution index in Iran's economy is a long-term process And expansionary monetary policies in Iran during the studied period led to inequality in the income distribution index.On the other hand, the results show that the expansionary monetary policy has less effect on the economy in the short term, but in the long term, this effect becomes larger and reduces income equality to a greater extent. Also, the increase in economic growth caused an increase in the distribution index, which was caused by high inflation in this period in Iran's economy.

  Keywords: Economic Growth, Monetary Policy, inflation, Income distribution