فهرست مطالب

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی
سال یازدهم شماره 43 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فهیمه تنهایی*، الهه محبی صفحات 7-29

  هدف پژوهش حاضر رتبه بندی روش های تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط است. گسترش روزافزون ابزارها و روش های تامین مالی، مدیران مالی را با تصمیم بسیار مهمی مواجه ساخته است که چه ابزار مالی می تواند در تامین احتیاجات مالی شرکت راهگشا باشد. در این مقاله با روش های تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عامل های تاثیرگذار بر انتخاب روش تامین مالی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به فاکتورهای موجود اولویت بندی گردید. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و نمونه تحقیق از میان مدیران مالی شرکت های مختلف کوچک و متوسط انتخاب شده است که 31 نفر از صاحب نظران به تعیین شاخص ها و زیرشاخص ها و تکمیل پرسشنامه های تکنیک فرآیند سلسله مراتبی شامل ماتریس های مقایسات زوجی و پرسشنامه های تکنیک تاپسیس اقدام کردند و نتایج حاصل از آن ها استفاده شده است. طبق بررسی های انجام شده در ادبیات موضوع عامل های تاثیرگذار برای انتخاب روش تامین مالی به صورت کلی در دو دسته عوامل منبع تامین مالی شونده و عوامل منبع تامین کننده تقسیم بندی می کردند که در این پژوهش انواع روش های تامین مالی در هفت گروه تعریف شده اند. نتایج نشان می دهد که معیار سود نسبت به سایر معیارها برتری دارد و همچنین روش مالی فاکتورینگ نسبت به سایر روش های مالی دارای اولویت است. البته قابل ذکر است که شرایط مدیران مالی و همچنین شرکت های مربوطه در هنگام تصمیم گیری بر انتخاب نوع روش تامین مالی بسیار تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس، شرکت های کوچک و متوسط، روش تامین مالی
 • ماندانا طاهری* صفحات 31-64

  افشای ریسک یکی از گزارش های کلیدی صنعت بانکداری در بازار سرمایه است. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی موانع افشای ریسک در بانک های ایران پرداخته شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر روش نظریه زمینه بنیاد انجام شده است. داده های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان بازار سرمایه، بانک ها، بانک مرکزی و حسابرسان مستقل بانک ها جمع آوری و کدگذاری شد. تحلیل و بررسی مصاحبه های انجام شده منجر به شناسایی چهار مانع جدی برای افشای ریسک در بانک های ایران شد که شامل چالش های محیطی، چالش های نهاد ناظر، چالش های کلان و چالش های صنعت بانکی است. بر اساس نتایج این بررسی ضعف های مقرراتی و نظارتی در تدوین و تنبیه، نوپا بودن صنعت بانکی ایران، فقدان آموزش و تبحر در شناسایی و افشای ریسک، تحریم های حاکم بر نظام بانکی ایران، فقدان زیرساخت های لازم برای اندازه گیری و افشا، فقدان استراتژی و انجام فعالیت هایی خلاف اهداف تاسیس بانک در اقتصاد، دولتی بودن و ساختارهای دولتی حاکم بر بانک، هزینه های افشا و فقدان سازوکار پاسخگویی مطلوب در بانک و عوامل دیگر بر افشای ریسک اثرگذار هستند و مانع از ارایه گزارش مطلوب، منسجم و جامع از وضعیت ریسکی بانک می شوند و ضرورت دارد جهت رفع این موانع نهادهای ناظر و تدوین کننده استاندارد و مقررات در بازار مالی ایران شامل بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی اقدامات اصلاحی جهت رفع این موانع و برنامه ریزی برای ارتقا سطح افشای ریسک را انجام دهند.

  کلیدواژگان: موانع افشای ریسک، موانع محیط کسب وکار، موانع مقررات گذاری بانکی، موانع صنعت بانکی، نظریه زمینه بنیاد
 • محسن اسلامی*، امیرحسین ارضاء صفحات 65-97

  ریسک سقوط قیمت سهام یکی از مباحث و موضوعات مورد توجه پژوهشگران بازار سرمایه بوده است. از آنجا که رسالت اصلی نهادهای ناظر، صیانت از حقوق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی است؛ لذا بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط قیمت سهام حایز اهمیت است. در این میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود مهم ترین ابزار کاهش ریسک سقوط سهام است؛ بنابراین هدف اصلی این مطالعه تبیین ارتباط بین مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام در 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1400-1395 است. برای دستیابی به این هدف، الگوی تجربی تحقیق به روش داده های تابلویی پویا برآورد شد. نتایج تخمین مدل دلالت بر ارتباط معکوس و معنی دار بین حاکمیت شرکتی و مدیریت واقعی سود با ریسک سقوط سهام داشته و حاکمیت شرکتی ارتباط بین مدیریت سود واقعی و ریسک سقوط سهام را تضعیف می کند.

  کلیدواژگان: ریسک سقوط قیمت سهام، مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی، رهیافت داده های تابلویی پویا
 • علیرضا دهقان پورفراشاه*، علی اصغر پورعزت، عزت الله عباسیان صفحات 99-129

  با توجه به تورم روزافزون سال های اخیر که در پی تحریم های بین المللی در حوزه فروش نفت و میعانات گازی به وجود آمده است و وجود کسری بودجه فراوان، ضروری است که دولت به فکر راهکارهایی برای بهبود تراز عملیاتی منفی بودجه خود باشد و هرچه سریع تر اقداماتی موثر انجام دهد. برای بهبود تراز عملیاتی بودجه دولت، ابتدا می بایست پیشران های تراز عملیاتی منفی بودجه شناسایی شوند. هدف اصلی این پژوهش که در سال 1401 انجام شده است، شناسایی پیشران های تراز عملیاتی منفی بودجه دولت است. در این پژوهش کیفی- اکتشافی با انجام 19 مصاحبه با خبرگان (3 نفر استادان دانشگاه، 6 نفر از مدیران و 10 نفر کارشناسان سازمان برنامه وبودجه) و تحلیل مصاحبه ها با تحلیل مضمون، درنهایت پیشران های تراز عملیاتی منفی بودجه دولت در قالب سه دسته پیشران های زمینه ای، فرایندی و برنامه ای (3 مضمون اصلی، 8 مضمون فرعی و 83 کد) شناسایی شدند. پیشران های زمینه ای اشاره به عواملی دارد که مرتبط با بستر اقتصادی کشور است و شامل توسعه نیافتگی صنایع تولیدی و صادرات، انحصارات در بخش های اقتصادی کشور و رشد بیش از اندازه بخش دولتی در ایران است. پیشران های برنامه ای بیان کننده عواملی است که مرتبط با بی برنامگی و یا نبود برنامه ای مناسب در حوزه مدیریت تراز عملیاتی است و شامل فقدان برنامه ای مناسب برای افزایش بهره وری دولت و نبود برنامه ای مناسب برای کنترل فروش منابع طبیعی است. پیشران های فرایندی اشاره به عواملی دارد که مرتبط با فرایندها، رویه ها و کیفیت اجرای آن در کشور است و شامل ضعف در سیستم مالیات ستانی، عدم انجام اصولی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نظارت غیر اثربخش بر فعالیت های اقتصادی دولت است.

  کلیدواژگان: پیشران های ترازعملیاتی منفی، بودجه دولت، کسری بودجه، تورم
 • مصطفی حیدری هراتمه* صفحات 131-153

  فرضیه نفوذزدایی دولت ها نشان می دهد اگر کشور میزبان یک توافقنامه تجاری با دیگر کشورها تصویب کرده باشد، دولت آن کشورها باید با احتمال کمتری به صورت جدی در مناقشات و دعاوی تجاری نفوذ کند؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش توافقنامه های چند جانبه و منطقه ای در نفوذزدایی دولت ها دعاوی تجاری با نگاه دیپلماسی در نظر گرفته شد. با استفاده از داده های 86 مورد اختلاف در کشورهای آسیایی از 1400 تا 1401 یک مدل لوجیت تبیین و با برآورد آن اقدام به تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد نفوذزدایی دولت ها دعاوی تجاری بیشتر ناشی از این موضوع است که آیا نفوذ سیاسی دولت ها در دعاوی با منافع راهبردی آن ها مطابقت دارد یا خیر به جای اینکه میزان نفوذ سیاسی عاملین اقتصادی را در نظر بگیرد؛ بنابراین به طور معمول در ازای نفوذ سیاسی کمتر در دعاوی تجاری تشویق می شوند تا به داوری مورد توافق در توافقنامه های چند جانبه و منطقه ای ترغیب شوند. در حالی که دولت ها به صورت مکرر در دعاوی دنیای درحال توسعه مداخله می کنند، دولت های قدرتمند به ندرت از تهدیدات، تحریم های صریح و نفوذ سیاسی در دعاوی تجاری استفاده می کنند. عدم نفوذ سیاسی دولت ها در چارچوب توافقنامه های چند جانبه و منطقه ای باعث نهادینه سازی پهنه نظام حقوقی جهت حل وفصل اختلافات تجاری شده که دخالت های دیپلماتیک کمتر اجباری و تهاجمی را نتیجه می دهد. درنهایت اینکه در توافقنامه ها، استانداردهای مبهم به دلیل تفاسیر متعدد ناشی از شکل پذیری زبان و آینده نامشخص به عنوان چالش مهم باید مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نفوذزدایی دولت ها، توافقنامه های چند جانبه و منطقه ای، دعاوی تجاری، دیپلماسی
 • فاطمه امامی، مجید یاسوری* صفحات 155-189

  توسعه اقتصاد دیجیتال روستایی به عنوان یکی از مهم ترین مسایل مطرح در ایران بیان شده است. استان گیلان نیز از جمله مناطقی است که به دلیل داشتن پتانسیل های بالقوه برای توسعه اقتصاد دیجیتال روستایی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع توسعه اقتصاد دیجیتال روستایی در استان گیلان است. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی است. در این پژوهش در ابتدا موانع موجود در زمینه پژوهش از طریق روش کیفی تحلیل مضمون از ادبیات و مبانی نظری تحقیق و تعداد 32 مصاحبه نیمه ساختاریافته اکتشافی پیرامون موضوع استخراج شده است. سپس با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی شانون به مدل سازی ساختاری روابط بین اجزا پرداخته شده است. روش تحلیل به این گونه بود که داده های کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل مضمون به کمک نرم افزار مکس کیودا 2020 تحلیل، سپس پس از ایجاد کدهای اولیه به مقوله های کلی تر دسته بندی شدند. جامعه آماری تحقیق، 91 نفر از خبرگان و کارآفرینان، شتاب دهنده در زمینه فعالیت های روستایی، اساتید دانشگاه، مدیران و کارآفرینان با تجربه به موضوع اقتصاد دیجیتال هستند. به منظور انتخاب نمونه های تحقیق و تشکیل پانل صاحب نظران از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. در این پژوهش نیز طی مصاحبه با 32 نفر از افراد خبره به اشباع نظری رسید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین موانع موجود در بحث اقتصاد دیجیتال روستایی در استان گیلان شامل مواردی چون عدم دسترسی به زیرساخت های فنی و ارتباطی مطلوب، کمبود آموزش های مورد نیاز برای استفاده از فناوری های دیجیتال، نبود سیاست های موثر و هماهنگ برای توسعه اقتصاد دیجیتال و عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبارات مناسب برای سرمایه گذاری در این حوزه است.

  کلیدواژگان: اقتصاد دیجیتال، استان گیلان، آنتروپی شانون، مکس کیودا
|
 • Fahimeh Tanhaie*, Elaheh Mohebbi Pages 7-29

  The aim of the present study was to rank the financing methods of small and medium companies. From the AHP-TOPSIS approach, the factors influencing the choice of financing method should be identified and prioritized. The research data were collected using a questionnaire and a sample of research from the financial managers of small and medium companies. Were also identified and defined in seven groups. The results show that the profit criterion is superior to other criteria and the financial method of factoring is preferred. Of course, the situation of companies and financial managers at the time of decision-making has a significant impact on the choice of different methods.

  Keywords: AHP, TOPSIS, Small, Medium Companies, Financing Method
 • Mandana Taheri* Pages 31-64

  Risk disclosure is one of the key reports of this industry in the capital market. In this paper, we investigated the barriers to risk disclosure in Iranian banks. This research has been done with a qualitative approach and based on grounded theory. The data of this paper were collected and coded through in-depth interviews with 15 capital market experts, banks, central banks and independent auditors of banks. The analysis of the interviews led to the identification of four serious barriers to risk disclosure in Iranian banks, which include environmental challenges, regulatory challenges, macro challenges and banking industry challenges. According to the results of this survey, regulatory weaknesses in set and punishment, the infancy of Iran's banking industry, lack of training and proficiency in risk identification and disclosure, sanctions on the Iranian banking system, lack of necessary infrastructure for measurement and disclosure, lack of strategy and activities Contrary to the objectives of establishing a bank in the economy, government and governmental structures governing the bank, disclosure costs and lack of proper accountability mechanism in the bank and other factors effect on risk disclosure and prevent the presentation of a favorable, coherent and comprehensive disclosure of the bank's risk situation. It’s necessity In order to remove these barriers, the supervisors and developers of standards and regulations in the Iranian financial market, including the Central Bank, the Stock Exchange and Securities Organization and the Auditing Organization, are taking corrective measures to remove these barriers and plan to improve the level of risk disclosure.

  Keywords: Risk Disclosure Challenges, Business Environment Challenges, Banking Regulation Challenges, Banking Industry Challenges, Grounded Theory
 • Mohsen Eslami*, AmirHossein Erzae Pages 65-97

  The risk of stock price crash is one of the topics of interest in capital market research. Since the main mission of capital market regulators is to protect the rights of investors, it has always been important to consider the factors that affect crash risk. The quality of financial reporting and earnings management patterns are the most important tools available to regulators that can help them manage crash risk aversion, the purpose of this research is to examine the relationship between real profit management, corporate governance and the risk of stock fall in a company listed on the Tehran Stock Exchange. This research is practical in terms of its purpose, and its statistical sample is 113 companies from among the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2016 to 2021. The research method of the present study is descriptive- correlation and the research hypotheses are tested using the generalized least squares method. The results of the research showed that there is a negative and significant relationship between real earnings management and the risk of falling stocks. Also, the results show that there is a negative and significant relationship between corporate governance and the risk of stock fall. Corporate governance moderates the relationship between earnings management and stock downside risk.

  Keywords: Stock Fall Risk, Real Earnings Management, Institutional Ownership, Dynamic Panel Data
 • Alireza Dehghanpour Farashah*, Aliasghar Pourezzat, Ezatolah Abbasian Pages 99-129

  Considering the ever-increasing inflation of recent years, which came about due to international sanctions in the field of oil and gas condensate sales, and the existence of a large budget deficit, it is necessary for the government to think of ways to improve the negative operational balance of its budget and take effective measures as soon as possible. In order to improve the operational balance of the government budget, drivers of the negative operational balance of the budget should be identified first. The main goal of this research, which was conducted in 1401, is to identify the drivers of the negative operational balance of the government budget. In this qualitative-exploratory research, by conducting 19 interviews with experts (3 faculty members, 6 managers, and 10 experts of plan and budget organization) and analyzing the interviews with thematic analysis, finally the drivers of the negative operational balance of the government budget in the form of 3 categories of contextual, procedural and Programmatic drivers (3 main themes, 8 sub-themes and 83 codes) were identified. Contextual drivers refer to the factors related to the country's economic background and include the undeveloped manufacturing and export industries, monopolies in the country's economic sectors and excessive growth of the public sector in Iran. The programmatic drivers express the factors that are related to lack of planning or the lack of a suitable plan in the field of operational balance management and include the lack of a suitable plan to increase the government's efficiency and the lack of a suitable plan to control the sale of natural resources. Procedural drivers refer to the factors that are related to the processes, procedures and the quality of its implementation in the country and include the weakness in the tax system, Failure to perform performance-based budgeting principles and ineffective monitoring of the government's economic activities.

  Keywords: Drivers of negative operational balance, government’s budget, budget deficit, inflation
 • Mostafa Heidari Haratemeh* Pages 131-153

  The hypothesis of de-infiltration of government, shows that if the host country has ratified a trade agreement with other countries, the government of those countries should be less likely to seriously interfere in commercial disputes and lawsuits. Therefore, the current research was considered with the aim of investigating the role of multilateral and regional agreements in de-infiltration of governments in commercial lawsuits from the perspective of diplomacy. Using the data of 86 disputes in Asian countries from 2021 to 2022, a logit model was explained and analyzed by estimating it. Netaich showed that the de-infiltration of governments in commercial lawsuits is more due to the issue of whether the political influence of governments in lawsuits is consistent with their strategic interests or not, instead of taking into account the extent of political influence of economic agents. Thus, they are typically encouraged to agree to arbitration in multilateral and regional agreements in exchange for less political influence in commercial disputes. While governments frequently intervene in developing world disputes, powerful governments rarely use threats, outright sanctions, and political influence in trade disputes. The lack of political influence of governments in the framework of multilateral and regional agreements has led to the institutionalization of the legal system to resolve commercial disputes, which results in less forced and aggressive diplomatic interventions. Finally, in the agreements, ambiguous standards due to multiple interpretations due to the malleability of language and the uncertain future should be considered as an important challenge.

  Keywords: De-Infiltration of Governments, Multilateral, Regional Agreements, Commercial Litigation, Diplomacy
 • Fatemeh Emami, Majid Yasoori* Pages 155-189

  The development of rural digital economy has been raised as one of the most important issues in Iran. Gilan province is also one of the regions that has been considered and investigated as one of the regions due to its potential for the development of rural digital economy. The purpose of the current research is to identify the obstacles to the development of rural digital economy in Gilan province. This research is exploratory in terms of purpose. In this research, at the beginning, the obstacles in the field of research have been extracted through the qualitative method of thematic analysis from the literature and the theoretical foundations of the research and the number of 32 semi-structured exploratory interviews about the topic. Then, using the Antropi Shannon weighting method, the structural modeling of the relationships between the components has been done. The analysis method was such that the qualitative data obtained from semi-structured interviews were analyzed in the first stage using thematic analysis method with the help of MAXQDA 2020 software, then after creating the initial codes, they were divided into more general categories. They were tied. The statistical population of the research is 91 experts and entrepreneurs, accelerators in the field of rural activities, university professors, managers and entrepreneurs with experience in digital economy. In order to select research samples and form a panel of experts, the snowball sampling method was used. In this research, theoretical saturation was reached during interviews with 32 experts. The results of the research indicate that the most important obstacles in the discussion of rural digital economy in Gilan province include things such as lack of access to appropriate technical and communication infrastructures, lack of training needed to use digital technologies, lack of effective and coordinated policies for economic development. digital, and the lack of access to financial resources and suitable credits for investment in this field.

  Keywords: digital economy, Gilan province, Antrpi Shannon, MAXQDA