فهرست مطالب

حکمت اسلامی - پیاپی 38 (پاییز 1402)

فصلنامه حکمت اسلامی
پیاپی 38 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عسکری سلیمانی امیری* صفحات 9-22

  اصطلاحات برهان، برهان لمی، برهان انی، برهان انی مطلق و دلیل در منطق تعاریف ویژه ای دارند. ولی برخی از این اصطلاحات آن گاه که از منطق به فلسفه منتقل شده، فیلسوفان بر پایه حفظ تقسیم برهان به لمی و إنی در منطق، در آن اصطلاحات تصرفاتی انجام داده اند. شواهدی در کلام ابن سینا و ملاصدرا وجود دارد که تطور این اصطلاحات را در فلسفه نشان می دهد. برهان در فلسفه بر "لمی مطلق" و دلیل بر "لمی غیر مطلق" اطلاق می شود و قیاس شبیه به برهان در کلام ابن سینا بر برهان "انی مطلق" از نوع سوم در منطق تطبیق می شود و برهان بالعرض در کلام ملاصدرا نوعی "برهان لمی غیر مطلق" است و برهان صدیقین ملاصدرا که از حقیقت وجود آغاز می کند بر "برهان انی مطلق" از نوع سوم منطبق است که ملاصدرا آن را "برهان شبیه به لمی" نامیده است. در فلسفه "برهان" به دو شق بالذات و بالعرض تقسیم می شود. «برهان دلیل»، خاصه برهان امکان در اثبات واجب، از نظر ملاصدرا "برهان لمی بالعرض" تلقی می شود، نه "برهان لمی بالذات". توجه به تطور این اصطلاحات از منطق به فلسفه اولی، راه گشای تفسیر دقیق عباراتی است که فیلسوفان آنها را در فلسفه به کار برده اند.

  کلیدواژگان: برهان لمی، برهان انی، دلیل، برهان محض، قیاس شبیه به لمی
 • احمد سعیدی* صفحات 23-45

  حقیقت اختیار امری وجدانی و بدیهی است و همه انسان ها آن را با علم حضوری بسیط می یابند، ولی تحلیل و تفسیر این حقیقت و تبیین تفصیلی آن بسیار دشوار است و از مسایل اختلافی بین اندیشمندان به شمار می رود. اخیرا برخی اندیشمندان مکتب تفکیک، با رد آموزه های فلسفی و عرفانی، تحلیلی از حقیقت وجدانی اختیار عرضه کرده اند که از جهاتی شبیه تفکر اشاعره است. این تحلیل با اینکه با ظاهری عقلی ارایه شده، اشکالات عقلی فراوانی دارد که برخی از آنها به نوع تقریر پیروان مکتب تفکیک اختصاص دارد.در این مقاله، با روش تحلیلی و توصیفی نشان داده ایم که اندیشه مکتب تفکیک در زمینه حقیقت اختیار و اختیار حقیقی نادرست است و در نتیجه همه ادعاهایی که پیروان این مکتب بر این اندیشه بنا کرده اند نیز بی دلیل یا بی پایه و اساس به شمار می روند. شایان ذکر است که در این نوشتار، اولا دیدگاه مکتب تفکیک را اندیشه های ارایه شده در کتاب «مساله علم الهی و اختیار» در نظر گرفته ایم و ثانیا از تکرار اشکالاتی که فلاسفه و متکلمان پیش از این در نقد این نظریه مطرح کرده اند، صرف نظر نموده ایم.

  کلیدواژگان: اختیار، فعل اختیاری، قدرت، علم حضوری، مکتب تفکیک
 • مهدی برهان مهریزی* صفحات 47-67
  مطابق دیدگاه علامه، مصلحت عبارت است از بودن شیء بر مقتضای طبیعت اصلی خود، به گونه ای که خیر و فایده شایسته و در خور بر آن مترتب گردد بدون اینکه فاسد شود تا از آثار خوبش محروم گردد. این تعریف به سه عنصر اصلی «مصلحت، امری از سنخ بودن و وجود»، «مقتضای طبیعت اصلی اشیاء» و «ترتب خیر و نفع شایسته بر طبیعت اصلی اشیاء» و دو عنصر فرعی دیگر قابل تحلیل معناشناختی است. پیامد این تحلیل در قلمرو و مصادیق مصلحت روشن می شود. گرچه تعریف ارایه شده تعریف دقیقی است، اما به نظر می رسد جامع افراد نبوده و تنها شامل مصلحت تکوینی باشد. به همین جهت اگر بخواهیم تعریف جامعی ارایه دهیم، باید بگوییم "مصلحت، شایستگی و تناسب هر امری با مقتضای حقیقت اصلی شیء است". این تعریف به سه عنصر اصلی «مصلحت، امری وجودی و عدمی متناسب با مقتضای حقیقت اصلی اشیاء»، «مقتضای حقیقت اصلی اشیاء» و «وابستگی مراتب مصلحت، به میزان تناسب و شایستگی با حقیقت اصلی اشیاء» و سه عنصر فرعی دیگر قابل تحلیل است. پیامد این تحلیل در قلمرو و مصادیق مصلحت نیز روشن می شود.
  کلیدواژگان: مصلحت، مفسده، طبیعت اصلی، فواعل مستکمل و فواعل غیر مستکمل
 • مهدی سعادتمند* صفحات 69-90
  در حکمت متعالیه، نفس انسانی همچون نظام هستی از وحدتی در عین کثرت برخوردار است. وحدت هستی نتیجه طبیعی اصالت و تشکیک وجود است. اما اینکه ملاصدرا فراتر از نگاه تشکیکی، به وحدت شخصیه وجود رسیده یا خیر، مساله ای مورد اختلاف بوده و نیازمند اثبات است. ازآنجاکه شناخت نفس روزنه ای بر شناخت هستی ست، با تحلیل ویژگی های آن می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا وحدت حاکم بر نفس به وحدت تشکیکی شبیه تر است یا وحدت شخصیه وجود؟ از ره گذر این پاسخ، نوع وحدت هستی نیز آشکار می گردد. نفس به نوعی با بدن، مراتب و قوایش وحدت دارد و هرچند بررسی این وحدت با استمداد از نظریه حرکت جوهری و تکامل تدریجی نفس تشکیکی بودن آن را تقویت می کند، اما از سوی دیگر، شواهد متعددی مثل ذاتیت مراتب نفس نسبت به آن، کیفیت تعقل، بساطت و حضور نفس و همچنین تحلیل رابطه نفس و بدن نشان از شخصیه بودن وحدت نفس دارد.
  کلیدواژگان: نفس، وجود، وحدت شخصیه، تشکیک
 • حمیده مختاری* صفحات 91-111
  در نظام فلسفی ابن سینا تبیین ماهیت اجسام مادی مبتنی بر مبانی ای از جمله پیوستگی است. این مبانی گام هایی برای رسیدن به نظریه مختار ابن سینا در باب حقیقت اجسام هستند. یعنی نظریه ماده صورت گرایی . گاه تصور این است که مفهوم پیوستگی جسم نزد ابن سینا صرفا امری تجربی انگاشته شده است. به علت همین طرز تلقی (یعنی ارجاع اثبات پیوستگی به حس و تجربه) و نیز تواتر و تکرار آن، گاه از منظر علم اشکالاتی نیز متوجه ابن سینا شده است. باور ناصحیح این است که وقتی از ابن سینا پرسیده شود جسم پیوسته است یا گسسته، پاسخ مبتنی بر حواس، پیوستگی است. آن گاه بر پایه چنین پاسخی با طرح دستاوردهای علم جدید به ابن سینا انتقاداتی وارد می شود. در این مقاله به بررسی و تبیین و تحلیل پیوستگی به عنوان یکی از مبانی نظریه ماده صورت گرایی ابن سینا خواهیم پرداخت. پرسش صریح این است که پیوستگی چه نسبتی با تبیین ماهیت جسم دارد؟ به عبارت بهتر، پیوستگی به عنوان یکی از مبانی نظریه ماده صورت گرایی چگونه به ابن سینا برای اثبات تیوری ماده صورت گرایی اش یاری می رساند؟ ضمن این بررسی نشان داده خواهد شد که خود ابن سینا هم قایل به این نیست که پیوستگی بر مبنای شهود حسی و تجربی قابل پذیرش است. دستاورد این پژوهش، بررسی و تحلیل نسبت شبکه ای از مفاهیم مرتبط با مفهوم پیوستگی است که در تبیین حقیقت جسم مدخلیت دارند. به این ترتیب، در این مقاله ضمن حل و فصل دغدغه های مطرح شده، با بهره از مباحث ابن سینا درباره مفهوم پیوستگی و مفاهیم مرتبط با آن از جمله قابلیت انقسام پذیری و نوع انقسام پذیری و نسبت پیوستگی و انقسام پذیری و... تلاش شده خوانش و تحلیلی منسجم از کلام ایشان ارایه شود.
  کلیدواژگان: ابن سینا، جسم، پیوستگی، انقسام پذیری
 • محمدمهدی کمالی*، محمد هادی کمالی صفحات 113-132

  به اعتقاد ارسطو، جسم حقیقتی مرکب از دو جوهر به نام صورت جسمیه و هیولای اولی است. همین اعتقاد از طرف اکثریت فیلسوفان اسلامی مورد قبول واقع شده و آنها در اثبات این نظریه تلاش زیادی نموده اند. برهان فصل و وصل یکی از مهم ترین براهین اثبات هیولای اولی و ترکیب جسم از ماده و صورت است که از ابداعات فیلسوفان اسلامی بوده و در آثار پیشینیان دیده نمی شود. در این برهان از طریق پیوستگی و گسستگی جسم، بر وجود عنصر ثابتی به نام ماده یا هیولای اولی که با بقاء خویش ضامن وحدت و این همانی جسم است، استدلال شده است. به نظر می رسد علی رغم کوشش بسیار حکیمان مسلمان در تقویت برهان مذکور و زدودن اشکالات و ابهامات آن، در نهایت این برهان با چالش های جدی روبه رو بوده و از اثبات هیولای اولی ناتوان است. در این مقاله ابتدا به تقریر برهان فصل و وصل پرداخته و در ادامه آن را نقد کرده و اشکالاتش را از قبیل عدم اثبات انفصال پذیری جسم، خلط بین معانی اتصال، عدم انحصار قابل اتصال و انفصال در ماده اولی، نقض برهان به خود ماده و... خواهیم شمرد.

  کلیدواژگان: برهان فصل و وصل، هیولای اولی، صورت جسمیه، جسم، اتم
 • حمید عاشوری*، سید محمد موسوی، هادی ایزانلو صفحات 133-149
  از میان فلاسفه، افرادی همچون شیخ اشراق و علامه حلی و پیروانشان قایل به اصالت ماهیت بودند و طبیعتا وجود را معقول ثانی دانستند، اما با ظهور حکمت متعالیه و قول به اصالت وجود انتظار می رفت که قایلین به این دیدگاه، وجود را معقول ثانی قلمداد نکنند. اما مشاهده می کنیم که ملاصدرا و پیروان وی در حکمت متعالیه باز هم وجود را معقول ثانی می دانند. هدف این پژوهش پاسخ به این مساله است که آیا این دو دیدگاه تهافت و تضادی دارند یا خیر، و اگر تضادی وجود دارد، وجه جمع و توجیه عبارات ملاصدرا به چه صورت است. طبیعتا روش ما در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. با توجه به عبارات ملاصدرا و جمع بندی نهایی از دیدگاه او، اولا شکی نیست که او قایل به اصالت وجود بوده است ودر عین حال وجود را معقول ثانی فلسفی قلمداد کرده است، و ثانیا از نگاه نگارندگان با توجه به اینکه ملاصدرا علاوه بر خارجی دانستن اتصاف معقولات ثانی فلسفی، عروضشان را نیز خارجی می داند، اساسا تهافت و تضادی باقی نمی ماند و نیازی به دست برداشتن از هیچ یک از دو دیدگاه ملاصدرا نیست.
  کلیدواژگان: اصالت وجود، معقول ثانی فلسفی، اتصاف و عروض خارجی، ملاصدرا
 • محمدداود انصاری*، محمد رضاپور صفحات 151-167

  اندیشمندان پاسخ های متعددی به معضل شرور داده اند. جورج مورودس نیز در کتاب «باور به خدا، مطالعه ای در باب معرفت شناسی دین» به مساله شر پرداخته است. ایشان مساله شرور را با "باور" پیوند می زند و اظهار می دارد که این مساله مربوط به باور است و باور نیز وابسته به شخص و دارای تنوع شخصی است. بر این اساس معضل شرور باید جزء معضلات معرفتی قلمداد شود، نه معضل منطقی. همچنین راه حل مفید و کارآمد برای معضل شرور آن است که بتواند بر باور تاثیر بگذارد. بنیاد اندیشه جورج مورودس در پیوند شرور و انسان مداری معرفت شناختی را دیدگاه خاص ایشان در مورد برهان تشکیل می دهد و آن اینکه "برهان" به صورت کلی وابسته به شخص است. در این نوشتار به بررسی و نقد دیدگاه جورج مورودس پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بنیاد اندیشه جورج مورودس در پیوند شرور وانسان مداری معرفت شناختی به دلایل "لزوم یقین معرفت شناختی برای برهان و عدم کفایت باور روان شناختی و همچنین تفاوت انسان ها از حیث معرفت و شناخت" با اشکال مواجه است، به علاوه پاسخ ایشان به معضل شرور نیز به دلایل "نسبیت معرفت، عدم ملاک جهان شمول جهت تشخیص خیر و شر و تبدیل شدن شر عینی به شر انفسی" قابل پذیرش نیست.

  کلیدواژگان: خیر، شر، انسان مداری، جورج مورودس
 • سید عبدالرئوف افضلی*، عزالدین رضانژاد صفحات 169-190
  اگرچه فروید طراح این نظریه که می گوید "خداوند ساخته و پرداخته ذهن بشر است" نیست (چراکه پیش از او نیز این دیدگاه مطرح بوده است)، اما او بانی تقریر روان کاوانه این مطلب است. او با تکیه بر یافته های روان کاوانه خود، الحاد روان شناختی را پایه گذاری نموده و خاطرنشان می کند که خداوند حاصل توهم کودکانه بشر است. انسان همواره به امنیت نیاز دارد. وقتی کودک است این نیاز از طریق پدر تامین می گردد، اما وقتی بزرگ می شود در یک فرایند روان شناختی از طریق جایگزین سازی پدر با خدا این کار انجام می گیرد. فروید تلاش می کند این مطلب را با پیاده سازی یافته های روان کاوانه خود در مورد جوامع ابتدایی و سپس ادیان توحیدی به اثبات برساند. فروید بدین منظور از زیرساخت هایی مانند جهان بینی علمی، داروینیزم و فیزیکالیزم نیز بهره برده است. در این نوشتار که به شیوه تحلیلی توصیفی نگاشته شده نشان داده ایم که هم مبانی دیدگاه فروید و هم اصل دیدگاه او با ضعف ها و چالش های مهمی روبه رو است. از چالش های مهمی که دیدگاه او با آن روبه روست این است که وی به رغم آنکه در بحث مبانی علم گراست و شیوه علمی را تنها شیوه صحیح رسیدن به حقیقت معرفی می کند، اما وقتی دیدگاه خود را مطرح می کند گویا از این شیوه غفلت می کند. دیدگاه او شرایط یک دیدگاه علمی را نیز ندارد؛ چراکه از شرایط دیدگاه علمی آزمون پذیری است که دیدگاه وی فاقد آن است. افزون بر این، بر فرض که دیدگاه او صحیح هم باشد، این دیدگاه مستلزم نفی خدا نیست.
  کلیدواژگان: خدا، توهم کودکانه، فروید، الحاد
 • روح الله حسینی* صفحات 191-209

  از مباحث مهم و تقسیمی فلسفه، بحث «تقدم و تاخر» است که از دیرباز مورد کاوش و ارزیابی محققان فلسفه قرار گرفته است. از جمله کسانی که در این موضوع تلاش نموده و دارای نوآوری است، صدرالمتالهین شیرازی می باشد. از نوآوری های او در این بحث تقدم و تاخر به بالحق است. این قسم از تقدم و تاخر در آثار صدرالمتالهین از جهت تبیین و تفسیر مختلف است؛ زیرا او در کتاب الشواهد الربوبیه تقدم بالحق را متفاوت با تفسیر آن در آثار دیگرش مطرح نموده است. او در برخی از آثارش تقدم «بالحق» را تقدم وجود علی بر وجود معلولی دانسته است. وی تفسیر دیگری از تقدم بالحق نیز ارایه نموده است. به این بیان که حق تعالی به اعتبار تجلی وی در اسماء خویش و هم به اعتبار تنزل در مراتب شیون وجودیه خود که عبارت از وجود ممکنات است، هم متصف به تقدم و هم متصف به تاخر است و اتصاف او به تقدم و تاخر به نفس ذات اوست نه به واسطه امری زاید بر ذات.

  کلیدواژگان: تقدم، تاخر، بالحق، تعینات، صدرالمتالهین
|
 • Askari Soleimani Amiri * Pages 9-22

  The terms proof, a priori proof, a posteriori proof, absolute a posteriori proof, and argument have specific definitions in logic. However, when some of these terms are transferred from logic to philosophy, philosophers have applied changes to these terms, retaining the division of proof in logic into a priori and a posteriori. There is evidence in the discourse of Ibn Sīnā and Mullā Ṣadrā that indicates the evolution of these terms in philosophy. In philosophy, proof (burhān) represents an “absolute a priori proof” and argument represents a “non-absolute a priori proof”.  The syllogism similar to proof in the discourse of Ibn Sīnā corresponds to the “absolute a posteriori proof” of the third kind in logic. The accidental proof in the discourse of Mullā Ṣadrā is a kind of "non-absolute a priori proof". Mullā Ṣadrā's burhān-i siddīqīn (Proof of the Veracious), which begins with the reality of existence, corresponds to the "absolute a posteriori proof" of the third kind. Mullā Ṣadrā calls it as the "proof similar to a priori". In philosophy, proof is divided into two branches: "essential" and "accidental." The argument specific to the argument from contingency to prove the necessary being, is considered by Mullā Ṣadrā as an "accidental a priori proof", and not an "essential a priori proof." Paying attention to the evolution of these terms from logic to philosophy opens the way for a precise interpretation of expressions that philosophers have used in philosophy.

  Keywords: a Priori Proof, a Posteriori Proof, Argument, Absolute Proof, Proof similar to a Priori
 • Ahmad Saeidi * Pages 23-45

  The reality of free will is an intuitive and self-evident matter that all humans perceive through simple presential knowledge. However, analyzing and interpreting this reality and providing a detailed explanation is quite challenging and remains a matter of dispute among scholars. Recently, some scholars of the School of Tafkīk (Separation), by rejecting the philosophical and mystical teachings, have presented an analysis of the intuitive reality of free will, which in some ways is similar to Ash'arite viewpoint. This analysis, while presented with a seemingly rational appearance, has numerous rational flaws. Some of these flaws are attributed to the manner of interpretation of the followers of the School of Tafkīk. In this article, using analytical-descriptive approach, we have demonstrated that the idea of the School of Tafkīk regarding the reality of free will and real free will is incorrect. Consequently, all claims made by the followers of this school based on this idea are groundless and unfounded. It is worth mentioning that in this paper, we have firstly considered the perspective of the School of Tafkīk based on the ideas presented in the book "The Issue of Divine Knowledge and Free Will". Secondly, we have refrained from repeating the criticisms that philosophers and theologians have previously raised in criticizing this perspective

  Keywords: Free Will, Volitional Act, Power, Presential Knowledge, School of Tafkīk (Separation)
 • Mahdi Borhan Mehreezi * Pages 47-67
  According to Allamah Tabataba’i, expediency means something being in accordance with its real nature, leading to its deserving and befitting goodness and benefit, without becoming corrupt that would deprive it of its positive effects. This definition can be semantically analyzed into three main elements: “expediency, being a state of existence”, "in accordance with the real nature of things" and "the real nature of things leading to deserving goodness and benefit”. Additionally, two secondary elements can be identified in this analysis. The consequences of this analysis become clear in the domain and instances of expediency. Although the provided definition is precise, it seems not to be comprehensive and only encompasses existential (takwīnī) expediency. Therefore, if we aim to provide a comprehensive definition, we should state that "expediency is the worthiness and appropriateness of every matter in accordance with the actual reality of the thing". This definition can be analyzed into three main elements: "expediency, being an existential and non-existential matter appropriate in accordance with the actual reality of things", "in accordance with the actual reality of things," and "the dependence of the levels of expediency on the degree of worthiness and appropriateness to the actual reality of things". Additionally, three secondary elements can be identified in this analysis. The consequences of this analysis are also clarified in the domain and instances of expediency
  Keywords: : Expediency, Inexpediency, Real Nature, Developing Agents, Non-Developing Agents
 • Mahdi Saadatmand * Pages 69-90
  In Transcendent Philosophy, the human self or soul (nafs) possesses a unity amidst multiplicity, just like the existential system. The unity of existence is the natural result of the fundamentality of existence and its gradation. However, whether Mullā Ṣadrā has gone beyond the idea of gradation to reach the particular unity of existence or not has been a contentious issue requiring clarification. Since understanding the soul paves the way for the understanding of existence, analyzing its characteristics can provide answer to the question that whether the unity of the soul resembles more to the gradational unity or to the particular unity of existence. Through this answer, the type of unity of existence also becomes apparent. The soul has a kind of unity with the body and its different stages, as well as with its faculties. Examining this unity through the application of the theory of substantial motion and the gradual development of the soul, reinforces its gradational nature. While, on the other hand, numerous evidences indicate the particular nature of the unity of the soul. These evidences include the inherence of the stages of the soul in relation to it, the quality of rationality, simplicity of the soul and its presence, and the analysis of the relationship between the soul and the body.
  Keywords: Soul (Nafs), existence, Particular Unity, Gradation
 • Hamideh Mokhtari * Pages 91-111
  In Ibn Sīnā's philosophical system, the elucidation of the nature of material bodies is based on foundations such as continuity. These foundations serve as steps toward reaching Ibn Sīnā's chosen theory concerning the reality of bodies, namely, the material-formalism theory. Sometimes, there is a misconception that the concept of corporeal continuity is merely considered an experiential matter by Ibn Sīnā. Due to this interpretation (i.e., attributing the proof of continuity to sensory perception and experience) and its repetition and successive transmission, Ibn Sīnā has sometimes been criticized from a scientific perspective. An incorrect understanding is that if Ibn Sīnā will be asked whether a body is continuous or discrete, his response, based on the senses, will be continuity. Then, on the basis of this response, criticisms are raised against Ibn Sīnā by showing the achievements of modern science. In this article, we will examine, explain, and analyze continuity as one of the foundations of Ibn Sīnā's material-formalism theory. The explicit question is, what is the relationship between continuity and the explanation of the nature of the body? In other words, how does continuity, as one of the foundations of the material-formalism theory, help Ibn Sīnā prove his theory? In the course of this investigation, it will be shown that Ibn Sīnā himself does not believe the continuity based on sensory intuition and experience to be acceptable. The achievement of this research is to examine and analyze the relation of network of concepts related to the concept of continuity that are involved in explaining the reality of body. Thus, in this article, while resolving the raised concerns, an attempt has been made to present a coherent reading and analysis of Ibn Sīnā's discourse using his discussions on the concept of continuity and related concepts, such as potentiality for divisibility, the type of divisibility, the relationship between continuity and divisibility, and more.
  Keywords: Avicenna, divisibility, Continuity, material objects
 • MohammadMahdi Kamali *, Mohammadhadi Kamali Pages 113-132

  According to Aristotle, a body is a reality composed of two substances (jawhar) called "material form" and "primary matter." This belief has been accepted by the majority of Muslim philosophers, and they have made significant efforts to prove this theory. The proof of "fasl and wasl" (disjunction and conjunction) is one of the most important arguments for proving the existence of the primary matter and the composition of a body from matter and form. This proof was first put forward by the Muslim philosophers and cannot be found in the works of earlier philosophers. In this argument, based on the continuity and discontinuity of the body, the existence of a constant element called "matter" or "primary matter" is argued, which guarantees the unity and identity of body through its everlastingness. It seems that despite the extensive efforts of Muslim philosophers to strengthen this argument and eliminate its doubts and ambiguities, ultimately, it faces serious challenges and is unable to prove the existence of the primary matter.  In this article, we first elaborate on the interpretation of the proof of "fasl and wasl" (disjunction and conjunction) and then critique it. The criticisms raised include the failure to prove the separability of the body, confusion between the meanings of connection, lack of exclusivity of potential connection and disconnection in primary matter, the contradiction of the proof with the matter itself, and more.

  Keywords: Argument of continuity, discontinuity, prime matter, Corporal form, Body, atom
 • Hamid Ashouri *, Seyed Mohammad Musawy, Hadi Izanloo Pages 133-149
  Among philosophers, figures like Sheikh Ishrāq, Allamah Ḥillī, and their followers believed in the principality of quiddity (māhiyyah) and naturally considered existence to be a secondary intelligible. However, with the emergence of transcendent philosophy and the endorsement of the principality of existence, it was expected that proponents of this perspective would not categorize existence as a secondary intelligible. Nevertheless, we observe that Mullā Ṣadrā and his followers in transcendent philosophy still consider existence as a secondary intelligible. The aim of this research is to answer whether these two perspectives are conflicting and contradicting each other or not. In case of a contradiction, how does Mullā Ṣadrā reconcile and justify his statements. Naturally, our method in this research is descriptive and analytical. Based on Mullā Ṣadrā's statements and making a final conclusion of his viewpoint, we could say that, firstly, there is no doubt that he endorses the principality of existence and concurrently consider existence as a secondary intelligible. Secondly, from the perspective of the writers, based on the fact that Mullā Ṣadrā not only acknowledges the attribution of the secondary philosophical intelligibles to be external, but also considers their occurrence as external, there is essentially no fallacy or contradiction remaining. Hence, there is no need to reject any one of Mullā Ṣadrā's ideas.
  Keywords: principality of existence, Philosophical Secondary Intelligible, External Attribution, Occurrence, Mullā Ṣadrā
 • MuhammadDawud Ansari *, MuhammadReza Pur Pages 151-167

  Scholars have provided various responses to the dilemma of evil. George Mavrodes, in his book "Belief in God: A Study in the Epistemology of Religion," addresses the problem of evil. He links the issue of evil with "belief" and asserts that this problem is related to belief, which, in turn, is dependent on the person and has personal diversity. Based on this, the dilemma of evil should be considered among epistemic dilemmas, and not a logical one. Moreover, a useful and effective solution to the dilemma of evil is for it to be able to impact belief. The foundation of George Mavrodes' thought regarding the connection between evil and anthropocentric epistemology is his particular perspective regarding proof (burhān), emphasizing that the "proof" is generally dependent on the person. This paper examines and critiques George Mavrodes' perspective. The research findings indicate that the basis of George Mavrodes' thought in linking evil and anthropocentric epistemology is flawed. The reasons for this flaw are as follows: “the necessity of epistemological certainty for the proof and the inadequacy of psychological belief as well as the difference between humans in cognition and understanding”. Additionally, his response to the dilemma of evil is also unacceptable due to the following reasons: “the relativity of knowledge, the lack of a comprehensive standard for distinguishing good and evil, and the transformation of objective evil into subjective evil"

  Keywords: Good, Evil, Anthropocentrism, George Mavrodes
 • Sayyid Abdrurauf Afzali *, Ezzedine Rezanejad Pages 169-190
  Although Freud is not the originator of the theory that "God is a creation and projection of the human mind" (as this idea has been discussed before him), he is the founder of the psychoanalytic interpretation of this concept. Relying on his psychoanalytic findings, Freud establishes the foundation of psychological atheism, asserting that God is the product of human childish illusion. Humans always need security. This need is fulfilled through the father during childhood. But as individuals mature, this is done through a psychological process that substitutes the father figure with God. Freud attempts to support this notion by applying his psychoanalytic findings to primitive societies and subsequently to monotheistic religions. For this, he employs frameworks such as scientific worldview, Darwinism, and physicalism into his argument. In this paper, written with an analytical-descriptive approach, we demonstrate that Freud’s perspective as well as its foundation encounter significant weaknesses and challenges. One of the important challenges that this perspective face is that despite accepting scientism as a principle and considering the scientific method as the only valid means to reach the truth, Freud appears to neglect this method when expressing his own views. His perspective also lacks the conditions of a scientific viewpoint because scientific viewpoints require testability, a criterion that his perspective lacks. Furthermore, even if his perspective is assumed to be correct, it does not necessitate the denial of God.
  Keywords: God, Childish Illusion, Freud, atheism
 • Ruholla Hosaini * Pages 191-209

  One of the significant topics in philosophy is the discussion of "priority and posteriority," which has long been a subject of contemplation and evaluation by philosophers. Among those who have made efforts in this regard and introduced innovations is Mullā Ṣadrā Shīrāzī. One of his innovations in the concept of priority and posteriority is "by-truth." This type of priority and posteriority varies in elucidation and interpretation in the works of Mullā Ṣadrā. In his book "Al-Shawāhid al-Rubūbiyyah," he presents a unique interpretation of priority-in-truth compared to his other works. In some of his works, he considers “priority-by-truth" as the precedence of the causal existence over the existence of the effect.He has also provided another interpretation of priority-by-truth by stating that the Almighty, with respect to His manifestation in His names as well as His descent in the hierarchical levels of His existential affairs, which are the contingent beings, is characterized by both priority and posteriority. His attribution to priority and posteriority belongs to His essence, and not to an extraneous matter beyond His essence.

  Keywords: priority, Posteriority, by-truth, Determinations, Mullā Ṣadrā