فهرست مطالب

فصلنامه طب مکمل
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه طاهری، زهرا سالمی* صفحات 1-13
  مقدمه

  بیوکانین A (BCA) به علت اثرات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی مورد توجه می باشد. استرس اکسیداتیو و التهاب دومسیر کلیدی در بروز و پیشرفت دیابت نوع یک هستند. هدف از این مطالعه، تعیین اثر بیوکانین A بر سطح سرمی اینترفرون گاما، فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا و همینطور سطح گلوتاتیون و مالون دی آلدیید در پانکراس رت هاییست که با استرپتوزوتوسین به دیابت نوع یک مبتلا شده اند.

  روش کار

  28 سر رت نر ویستار بطور تصادفی به چهار گروه 7 تایی تقسیم شدند. یک گروه کنترل سالمی است که دی متیل سولفوکسیک، حلال بیوکانین A، دریافت کرد. بقیه رت ها، تحت تزریق صفاقی استرپتوزوسین به میزان 55 mg/kg قرار گرفتند. یک گروه به عنوان کنترل دیابتی (گروه دوم) انتخاب شد که تنها دی متیل سولفوکسیک دریافت کرد و دو گروه دیگر به مدت 6 هفته تحت درمان با بیوکانین A به میزان 10 mg/Kg (گروه سوم) و 15mg/Kg (گروه چهارم) قرار گرفتند. درپایان خون از قلب جمع آوری شد و پارامترهای فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا، اینترفرون گاما و قند خون ناشتا در سرم اندازه گیری شد. سپس سطح گلوتاتیون و مالون دی آلدیید در بافت پانکراس هموژن شده اندازه گیری شد.

  یافته ها

  کاهش گلوکز خون (0.03=P) و مالون دی آلدیید (0.001=P) در گروه های درمانی معنیدار بود. گلوتاتیون (0.01>P) با درمان افزایش معنیداری داشت. کاهش فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا (0.03=P) تنها در گروه چهارم معنیدار بود اما کاهش اینترفرون گاما (0.12=P) در هیچ گروه درمانی معنیدار نبود.

  نتیجه گیری

  درمان با بیوکانین آ در کنترل هایپرگلایسمی موثر است. این ترکیب با افزایش سطح گلوتاتیون و کاهش مالون دی آلدیید در بهبود شرایط ردوکس در پانکراس حایز اهمیت بوده و با کاهش سطح سرمی فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا، شرایط التهابی ناشی از دیابت را بهبود بخشیده و به کاهش عوارض کمک می کند. تفاوت معنیداری بین دوزهای درمانی مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع یک، بیوکانین آ، فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا، اینترفرون گاما، استرس اکسیداتیو
 • امیرحسین لطیفی، سید عبدالله محمودی، حسن جعفری پور فردوسیه، محمدحسین اسدی* صفحات 14-21
  مقدمه

  تجربیات سنتی خانواده ها در زمینه مراقبت از نوزادان در بسیاری از موارد معادل آموزه های طب سنتی در نظر گرفته می شود اما اینکه این تجربیات تا چه حد ریشه درآثار مکتوب طب سنتی دارد مشخص نیست.

  روش کار

  دراین پژوهش مطالب مربوط به مراقبت از نوزادان ازکتاب خلاصه التجارب استخراج شد و سپس با جستجوی مقالات مربوطه درطب سنتی و طب مدرن از پایگاه های اطلاعاتی pubmed,google scholar,iran magazine, و... مطالب دسته بندی شده و در نهایت با دیدگاه های او مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  در کتاب خلاصه التجارب راه کارهایی جهت مراقبت از نوزادان هم در زمینه پیشگیری ازبروزعوارض دوران طفولیت و هم در زمینه درمان ورفع این عوارض وجود دارد که از طریق آن بهاء الدوله رازی همچون سایر حکمای قبل از خود سعی داشته است تا این دوران با کمترین آسیب به نوزاد سپری شود. ایشان با توصیه هایی در رابطه با چگونگی حمام کردن نوزاد، نحوه صحیح شیر دادن به نوزاد، چگونگی قنداق کردن و همچنین با تعیین معیارهای محیط مناسب از نظر نور، صدا و دما سعی در حفظ سلامت نوزاد داشته و همچنین در زمینه درمان برخی از عوارض دوران طفولیت مثل درد گوش، کم خوابی و گریه نوزاد راه کارهایی ارایه کرده است که بخشی از این توصیه ها امروزه موضوع چالش بر انگیزی بین طب سنتی ایرانی و طب مدرن می باشد که قرار است در این تحقیق تا حدودی به آنها پرداخته شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به تشابه زیاد توصیه های بهاء الدوله رازی با توصیه های سایر اطباء ایرانی قبل ازخود می توان کتاب خلاصه التجارب و یافته های بهاء الدوله را به عنوان نمونه ای کامل از توصیه های اطباء ایرانی در زمینه مراقبت از نوزاد در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: بهاء الدوله رازی، طب ایرانی، نوزادان
 • رضا سعیدی، هایده حیدری*، مرتضی سدهی، بهروز صفدریان صفحات 22-32
  مقدمه

  یکی از مهم ترین علایم بیماران پس از جراحی ارتوپدی اضطراب است که می تواند عوارض جانبی متعددی را برای بیمار ایجاد نموده و بر فرایند بهبود پس از جراحی نیز تاثیر بگذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چای بادرنجبویه و چای بابونه بر اضطراب بیماران پس از جراحی ارتوپدی اندام تحتانی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است که روی 96 نفر از بیماران پس از جراحی ارتوپدی اندام تحتانی در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد انجام شد. بیماران به روش آسان انتخاب و پس از کسب رضایت نامه آگاهانه کتبی، به روش تصادفی بلوک بندی به سه گروه بابونه، بادرنجبویه و کنترل تقسیم شدند. برای گروه بادرنجبویه چای کیسه-ای بادرنجبویه، برای گروه بابونه چای کیسه ای بابونه و برای گروه کنترل چای سیاه کیسه ای به میزان یک گرم سه بار در روز، به مدت سه روز تجویز شد. اضطراب بیماران یک مرتبه قبل از مداخلات و نه بار پس از مداخلات (پس از هربار تجویز چای) با استفاده از پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر سنجیده شد. سپس میانگین نمره اضطراب قبل از مداخلات و میانگین تغییرات نمره اضطراب بعد از هر مرحله مداخله بین گروه ها مقایسه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید.

  یافته ها

  نتایج آزمون توکی نشان داد که میانگین تغییرات نمره اضطراب در گروه بابونه و بادرنجبویه در مرحله دوم تا نهم پس از مداخله به طور معناداری نسبت به گروه کنترل بیشتر بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان داد که تجویز چای بادرنجبویه و چای بابونه در کاهش اضطراب آشکار بیماران پس از جراحی ارتوپدی اندام تحتانی موثر می باشد.

  کلیدواژگان: بادرنجبویه، بابونه، اضطراب، جراحی ارتوپدی
 • سعید واحدی، مهدی محمدی نژاد*، سید محمد سالاری، پیام عباسیان مهر، محمد طاهرزاده، علی قدیری صفحات 33-40
  مقدمه

  از دیدگاه طب ایرانی هر فرد دارای مزاج منحصر به فردی است و هرگز نمی توان دو نفر را علیرغم شباهت ظاهری آن ها، مشابه هم در نظر گرفت. مزاج متاثر از سه عامل فیزیولوژیک، آنتروپومتریک و روان شناختی می باشد. از شاخص های مهم سلامت روان در حوزه روان شناسی، عزت نفس می باشد. رابطه متغیرهای روان شناختی با مزاج شناسی از جمله خلاء هایی است که نیاز به پژوهش بیشتر دارد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط عزت نفس با مزاج در افراد جوان غیر ورزشکار پرداخته است.

  روش کار

  این پژوهش از نوع روش مقطعی - تحلیلی بود که به بررسی ارتباط دو مزاج (گرم و سرد) با عزت نفس در دانشجویان مرد جوان غیرورزشکار در فصل پاییز 1398 پرداخته شد. پس از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از متقاضیان حاضر در پژوهش، حجم نمونه در گروه مزاجی گرم 94 نفر و گروه مزاجی سرد 93 نفر مشخص شد. طبقه بندی مزاج آزمودنی ها از طریق پرسشنامه تشخیص مزاج (مجاهدی 2014) به صورت طبقه ای بر اساس نوع مزاج صورت گرفت. همچنین سطح عزت نفس آزمودنی ها با مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSE) ارزیابی شد. با توجه به طبیعی نبودن داده ها، تفاوت های بین گروهی را با آزمون یوی من ویتنی در محیط نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  براساس نتایج بدست آمده، تفاوت های معناداری بین گروهی مزاج گرم و سرد در زیر مولفه های عزت نفس، خود-ارزشمندی در گروه های سرد مزاج با میانگین رتبه 60/79 و گرم مزاج با میانگین رتبه 58/100 (006/0=P) و احساس رضایت مندی در گروه های سرد مزاج با میانگین رتبه 23/77 و گرم مزاج با میانگین رتبه 23/103 دیده شد (001/0=P)، به گونه ای که شاخص های خود-ارزشمندی و احساس رضایت مندی در گروه گرم مزاج بیشترین رتبه را نسبت به گروه سرد مزاج داشت.

  نتیجه گیری

  تنایج بگونه ای بود که افراد گرم مزاج به صورت معنی دار میزان خود ارزشمندی و رضایت مندی به عنوان مولفه های عزت نفس نسبت به افراد سرد مزاج بیشتر بود و به صورت کلی شاخص عزت نفس به عنوان یکی متغیرهای علوم روانشناسی در افراد گرم مزاج بالاتر بود.

  کلیدواژگان: مزاج، عزت نفس، طب ایرانی
 • علی قاسمی*، زهرا حاجی خدادادی صفحات 41-49
  مقدمه

  مداخلات تمرینی و مصرف برخی مکمل ها می تواند منجر به تغییراتی در برخی از عوامل رشدی و استرسی در فعالیت های ورزشی شود، بر این اساس پژوهش حاضر، به بررسی و مطالعه اثر چهار هفته مکمل دهی روغن سیاه دانه و تمرین هوازی بر سطوح سرمی کورتیزول و عامل رشد شبه انسولینی-1 زنان جوان غیر فعال پرداخت.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه تجربی به صورت پیش آزمون- پس آزمون و به شیوه میدانی انجام شد. بدین منظور، تعداد 40 نفر از زنان جوان غیرفعال دارای شرایط ورد به مطالعه در دانشگاه قم با دامنه سنی: 4 ± 22 و BMI: 8 ± 25 با پر نمودن رضایت نامه کتبی در پژوهش پیش رو شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به چهارگروه کنترل (9 نفر)، تمرین + دارونما (10 نفر)، مکمل (10 نفر) و تمرین + مکمل (11 نفر) تقسیم شدند. گروه های تمرین هوازی چهار هفته تمرینات هوازی ایروبیک را با شدت 50 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه را سه جلسه در هفته انجام دادند، همچنین گروه های مکمل چهار هفته مکمل روغن سیاه دانه روزانه یک کپسول 1000 میلی گرم در روز بعد از وعده ناهار دریافت کردند، گروه کنترل طی چهار هفته تحت هیچ تمرین و مکملی قرار نگرفت. تجزیه و تحلیل آماری بوسیله آزمون های t زوجی و تحلیل کوواریانس در سطح معنی داری 05/0P< انجام گرفت. کلیه بررسی های آماری و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و Excel (2007) انجام شد.

  یافته ها

  افزایش معنادار مقادیر IGF-I سرمی تنها در گروه مکمل (022/0=P) و کاهش معنادار مقادیر کورتیزول سرمی در گروه تمرین + مکمل (002/0=P) در مقادیر درون گروهی مشاهده شد. نتایج تفاوت های بین گروهی در مقادیر کورتیزول و IGF-I تغییر معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  مصرف توام مکمل سیاه دانه به همراه تمرین هوازی تاثیر مثبت و معناداری در میزان کورتیزول و IGF-I نداشت.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، مکمل روغن سیاه دانه، کورتیزول، فاکتور رشد شبه انسولین، زنان جوان غیرفعال
 • مهناز قاسمی، زهره اسکندری* صفحات 50-60
  مقدمه

  چاقی یکی از معظلات دنیای امروزی می باشد و به یک اپیدمی جهانی تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثر 6 هفته طب سنتی ایرانی با طب مدرن به همراه تمرین ترکیبی بر کاهش وزن بدن و پروفایل لپیدی سرم در زنان چاق باشد.

  روش کار

  در این مطالعه کاربردی، 24 زن چاق با BMI بالاتر از 30، به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری طب سنتی ایرانی و طب مدرن به همراه تمرین ترکیبی قرار گرفتند. در گروه طب سنتی ایرانی از روش اصلاح مزاج و طب مدرن رژیم عذایی کم کالری متعادل استفاده شد. برنامه تمرین ترکیبی دو گروه به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه با شدت متوسط اجرا شد. متغیرهای وزن بدن، نسبت دور کمر به باسن (WHR)، قند خون و پروفایل لیپیدی در قبل و پایان مطالعه اندازه گیری شدند. از آزمون t وابسته و مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  طبق نتایج، در گروه طب سنتی ایرانی به همراه تمرین ترکیبی، فقط متغیر LDL تغییر و کاهش معنی دار پیدا کرد. در گروه طب مدرن به همراه تمرین ترکیبی، HDL افزایش و بقیه متغیرها کاهش معنی داری یافتند. همچنین در مقایسه دو گروه مداخله، تفاوت معنی داری فقط در وزن بدن و HDL مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  رژیم غذایی طب مدرن در مقایسه با رژیم غذایی طب سنتی ایرانی به طور موثرتری در کاهش وزن بدن، کاهش WHR ، بهبود پروفایل لیپیدی و کاهش قند خون عمل کرد.

  کلیدواژگان: طب سنتی ایرانی و مدرن، تمرین ترکیبی، وزن بدن، فاکتورهای لیپیدی، چاقی
 • فاطمه صیدی، فاطمه عمادی، مریم ایرانزاد اصل*، فتانه هاشم دباغیان، محمدرضا صالحی، محمد غلامی فشارکی صفحات 61-72
  مقدمه

  اگر چه درمانهای زیادی برای کاهش سرفه و عوارض ناشی از آن وجود دارد ولی همچنان سرفه یکی از شایعترین و آزاردهنده ترین مشکلات بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی است. از این جهت یافتن درمانهای مکمل برای حل این معضل مورد توجه شدید جامعه پزشکی می باشد. این مطالعه با هدف شناسایی انواع سرفه و توصیه های درمانی ساده و موثر حکمای طب ایرانی انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش نوعی مطالعه مروری نقلی است که ابتدا کلید واژه های سرفه و سعال در کتب معتبر طب ایرانی با استفاده از نرم افزار جامع طب نسخه 5/1 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی [نور] جستجو و پس از گردآوری، فیش برداری و کدگذاری مطالب, انواع سرفه و علایم تشخیصی هر کدام تعیین و درمانهای رایج حکما در ذیل هر نوع سرفه آورده شد. آنالیز داده ها به روش تحلیل محتوای جهت دار (directed content analysis) انجام شد. همچنین در ادامه تعدادی از توصیه های رایج حکما از منظر پزشکی نوین نیز مورد بحث قرار داده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج این مطالعه از دیدگاه حکمای طب ایرانی انواع گوناگون سرفه، شامل سرفه های گرم و سرد با یا بدون ترشحات پشت حلقی، رطوبی (خلط دار)، خشک، سرفه ناشی از صدای بلند یا غبار و دود، سرفه ناشی از بثورات ریه, اورام، سرفه مشارکتی و سرفه اطفال می باشد که بر اساس علایم بالینی و شرح حال دقیق بیمار تشخیص داده می شود و بر اساس نوع سرفه درمان مناسب مانند غرغره، بخور، تمریخ، تکمید، نطول، ضماد، طبیخ، حجامت، زالو و فصد انجام می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به گستردگی درمان های ذکر شده برای انواع سرفه به نظر می رسد بهره گیری از نظرات حکمای طب ایرانی و توجه به نوع سرفه بتواند افق های جدیدی را بر روی پژوهشگران در جهت یافتن درمانهای مکمل باز کند.

  کلیدواژگان: سرفه، سعال، درمان، طب ایرانی
 • افسانه ایمانیان، مینا جوزی*، شادی گلی صفحات 73-82
  مقدمه

  یکی از روش های کنترل عوارض کم کاری تیرویید، بویژه در دوران بارداری، استفاده از روش های غیردارویی مانند آرامسازی عضلانی می باشد که می توان آن را به شیوه های مختلف آموزش داد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش آرامسازی عضلانی به دو شیوه حضوری و از راه دور بر میزان کیفیت خواب زنان باردار مبتلا به کم کاری تیرویید انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون در سال 1399 در مراکز خدمات جامع سلامت نجف آباد انجام گرفت. نمونه 66 نفر از زنان باردار مبتلا به کم کاری تیرویید بود. از روش نمونه گیری دردسترس و تخصیص تصادفی نمونه ها (با استفاده از برنامه اکسل و شماره پرونده بیماران) در دو گروه حضوری و از راه دور استفاده شد. رضایت نامه کتبی اگاهانه از همه نمونه ها گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و در سطح معناداری کمتر از 05/0 مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که قبل از آموزش میانگین نمره کل اختلال در کیفیت خواب و ابعاد آن بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت (05/0>P). بعد از آموزش میانگین نمره اختلال در کیفیت خواب در ابعاد تاخیر در به خواب رفتن، مدت زمان خواب، بازدهی خواب و اختلال در عملکرد روزانه بین دو گروه تفاوت معنادار نداشت (05/0  >P) اما میانگین نمره کل اختلال در کیفیت خواب و همچنین ابعاد کیفیت ذهنی خواب و اختلالات خواب در گروه آموزش حضوری (نمره کل اختلال در کیفیت خواب: 25/0±27/3) به طور معناداری کمتر از گروه آموزش از راه دور (نمره کل اختلال در کیفیت خواب: 60/0±67/5) بود (05/0  <P).

  نتیجه گیری

  آموزش حضوری روشی اثربخش در آموزش آرامسازی عضلانی به عنوان مداخله ای بی خطر و موثر درکاهش اختلال های خواب در زنان باردار می باشد.

  کلیدواژگان: آرامسازی عضلانی، کیفیت خواب، زنان باردار، کم کاری تیروئید
|
 • Fatemeh Taheri, Zahra Salemi* Pages 1-13
  Introduction

  BiochaninA (BCA) is of interest due to its antioxidant and anti-inflammatory effects.Oxidative stress and inflammation are key pathways in the development and progression of T1DM.The aim of this study is to determine the effect of biochaninA on the serum levels ofTNF-a, IFN-y,as well as the levels of GSH and MDA in the pancreas of rats infected with T1DM with streptozotocin.

  Methods

  28 male Wistar rats were randomly divided into 4groups of 7each.A healthy control group received DMSO,the solvent of biochaninA.The rest of them were subjected to peritoneal-injection of streptozocin at the rate of 55mg/kg.One group was selected as a diabetic control(the second group)that only received DMSO,and the other two groups were treated with biochaninA at the rate of 10mg/Kg(the third group)and 15mg/Kg(the fourth group)for 6weeks.At the end,blood was collected from the heart and the parameters of TNF-a, IFN-y and FBS were measured in the serum.Then GSH and MDA factors were measured in the homogenized pancreatic tissue.

  Results

  The reduction of blood glucose and MDA was significant in treatment groups.GSH increased significantly with treatment.The reduction of TNF-a was significant only in the fourth group,but the reduction of IFN-y wasn't significant in any treatment group(P<0.05).

  Conclusions

  BiochaninA treatment is effective in controlling hyperglycemia.By increasing the level of GSH and decreasing MDA,this combination is important in improving the redox conditions in the pancreas,and by reducing the serum level of TNF-a,it improves the inflammatory conditions caused by diabetes and helps to reduce complications. No significant difference was observed between treatment doses.

  Keywords: T1DM, biochaninA, TNF-a, IFN-y, oxidative stress
 • Seyed Amir Hossein Latifi, Abdollah Mahmoodi, Hasan Jafaripourferdosiye, Mohammadhosein Asadi* Pages 14-21
  Introduction

  The traditional experiences of families in the field of infant care are in many cases equivalent to the teachings of traditional medicine, but it is not clear to what extent these experiences are rooted in the written works of traditional medicine.

  Methods

  In this study, content related to neonatal care was extracted from the book Summary of Experiences, and then by searching for relevant articles in traditional Persian medicine and modern medicine from the databases of pubmed, google scholar, iran magazine, etc., the content was categorized and finally compared  with Baha’ al-Dawlah Razi views.

  Results

  In the book “Summary of Experiences”, there are solutions for caring for infants both in the field of prevention of the occurrence of complications in childhood and in the field of treatment and elimination of these complications, through which Baha’ al-Dawlah Razi, like other scholars before him,  how to bathe the baby, how to breastfeed the baby properly, how to swaddle, and also by determining the criteria of a suitable environment in terms of light, sound and temperature, as well as in the field of Mann has suggested some of the complications of childhood, such as earache, insomnia, and crying in infants.

  Conclusions

  Due to the high similarity of the recommendations of Baha’ al-Dawlah Razi with the recommendations of other Iranian physicians before him, the book "Summary of Experiences "can be considered as a complete example of the recommendations of Iranian physicians in the field of infant care.

  Keywords: Baha’ al-Dawlah Razi, Persian medicine
 • Reza Saidi, Haydeh Heidari*, Morteza Sedehi, Behrouz Safdarian Pages 22-32
  Introduction

  Anxiety is one of the most important symptoms after orthopedic surgery which can have various side effects and negatively affect the process of recovery after surgery. The present study was conducted with the aim of evaluating the effect of Melissa Officinalis tea and Matricaria Chamomilla tea on anxiety of patients after lower limb orthopedic surgery.

  Methods

  This was a randomized controlled trial which was conducted on 96 patients after lower-limb orthopedic surgery in Ayatollah Kashani hospital in Shahrekord, Iran. Patients were selected with convenience sampling method and allocated to either Melissa Officinalis, Chamomile or control group. For Melissa Officinalis group, 1g of Melissa tea, for Chamomile group 1g chamomile tea and for control group black tea was prescribed 3 times a day. Anxiety of participants was evaluated before start of interventions and after each step of interventions using Spielberger’s state anxiety inventory. The mean score of anxiety before interventions and the mean changes of anxiety score after each step of interventions compared between groups. Data were analyzed with descriptive and analytical statistics using SPSS software.

  Results

  the results of Tukey’s post-hoc test showed that after the second step of interventions till the last step, the mean change of anxiety score in Melissa Officinalis and Chamomile group was significantly greater than in the control group (P<0.05).   

  Conclusion

  The results of this study show that prescription of Melissa Officinalis and Chamomile tea is effective in reducing anxiety of patients after lower limb orthopedic surgery.

  Keywords: Melissa Officinalis, Matricaria Chamomilla, anxiety, orthopedic surgery
 • Saeed Vahdi, Mehdi Mohammadinejad*, Mohammad Salari, Payam Abbasian Mehr, Mohammad Taherzadeh, Ali Qadiri Pages 33-40
  Introduction

  From the point of view of Iranian medicine, each person has a unique temperament and two people can never be considered similar despite their appearance. Temperament is affected by three physiological, anthropometric and psychological factors. One of the important indicators of mental health in the field of psychology is self-esteem. The relationship between psychological variables and temperament is among the gaps that need more research. Therefore, the present study investigated the relationship between self-esteem and temperament in young non-athletes.

  Methods

  This research was a cross-sectional-analytical method that investigated the relationship between two temperaments (hot and cold) and self-esteem in young non-athletic male students in the fall season of 2018. After obtaining written informed consent from the applicants present in the research, the sample size was determined in the warm temperament group of 94 people and the cold temperament group of 93 people. Temperament classification of the subjects was done through the temperament diagnosis questionnaire (Mojahedi 2014) based on the type of temperament. Also, the self-esteem level of the subjects was evaluated with the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE). Due to the non-normality of the data, the differences between the groups were analyzed with the U-Man-Whitney test in the SPSS version 21 software environment.

  Results

  Based on the obtained results, there are significant differences between the warm and cold temperament groups in the sub-components of self-esteem, self-worth in the cold-tempered groups with an average rank of 79.60 and warm-tempered groups with an average rank of 100.58 (P = 0.006). And the feeling of satisfaction was seen in the cold-tempered groups with an average rating of 77.23 and warm-tempered with an average rating of 103.23 (P = 0.001), so that the self-worth and satisfaction indicators in The warm-tempered group had the highest rating compared to the cold-tempered group.

  Conclusions

  The results were such that warm-tempered people had significantly more self-worth and satisfaction as components of self-esteem than cold-tempered people. In general, the self-esteem index as one of the variables of psychological sciences was higher in warm-tempered people.

  Keywords: Temperament (Mizaj), Self-esteem, Persian medicine
 • Ali Ghasemi*, Zahra Haji Khodadadi Pages 41-49
  Introduction

  Exercise interventions and the consumption of some supplements can lead to changes in some growth and stress factors in sports activities, based on this, the current research investigates and studies the effect of four weeks of Nigella sativa oil supplementation and exercise Aerobic effect on serum levels of cortisol and IGF-I in inactive young women.

  Methods

  The current semi-experimental research was conducted in the form of pre-test-post-test and in the field method. For this purpose, a number of 40 inactive young women who were eligible to study at Qom University with age range: 22 ± 4 and BMI: 25 ± 8 participated in the upcoming research by filling out a written consent form. The subjects were randomly divided into four groups: control (9 people), exercise + placebo (10 people), supplement (10 people) and exercise + supplement (11 people). Aerobic training groups performed four weeks of aerobic aerobic training with an intensity of 50 to 80% of the maximum heart rate three sessions a week, and the supplement groups received Nigella sativa oil supplement for four weeks, one capsule of 1000 mg per day after lunch. The control group was not subjected to any training or supplements during four weeks. Statistical analysis was performed by paired t-tests and analysis of covariance at a significance level of P<0.05. All statistical studies and graphs were done using SPSS version 25 and Excel (2007) software.

  Results

  Correlated t results indicated a significant increase in serum IGF-I levels only in the supplement group (P = 0.022) and a significant decrease in serum cortisol levels in the training + supplement group (P = 0.002). The results of inter-group differences in cortisol and IGF-I values did not show significant changes.

  Conclusions

  The combined consumption of Nigella sativa supplement along with aerobic exercise did not have a positive and significant effect on the amount of cortisol and IGF-I.

  Keywords: aerobic training, Nigella sativa supplement, cortisol, insulin-like growth factor, inactive young women
 • Mahnaz Ghasemi, Zohreh Eskandari* Pages 50-60
  Introduction

  Obesity is one of the problems of today's world and has become a global epidemic. The aim of this study was to compare the effect of 6 weeks of traditional Iranian medicine with modern medicine along with combined exercise on weight loss and serum lipid profile in obese women.

  Methods

  In this applied study, 24 obese women with a BMI above 30 were randomly divided into two groups of 12 in traditional Iranian medicine and modern medicine with combined training. In the traditional Iranian medicine group, the method of using temperament correction and modern medicine using a balanced low-calorie diet were used. The combined exercise program of the two groups was performed for six weeks, three sessions per week and each session lasted 60 minutes with moderate intensity. Body weight, waist to hip ratio (WHR), blood sugar and lipid profile were measured before and after the study and were analyzed using independent and dependent t-test.

  Results

  The results of the study showed that in the traditional Iranian medicine group with combined training, only the LDL variable changed and decreased significantly. In the group of modern medicine, along with combination training, HDL increased and the other variables decreased significantly. Also, in comparing the two intervention groups, a significant difference was observed only in body weight and HDL.

  Conclusions

  Modern medicine diet was more effective in reducing body weight, reducing WHR, improving lipid profile and reducing blood sugar compared to Iranian traditional medicine diet.

  Keywords: Iranian traditional, modern medicine, combined exercise, body weight, lipid factors, obesity
 • Fateme Seydi, Fatemeh Emadi, Maryam Iranzadasl*, Fataneh Hashem-Dabaghian, Mohammadreza Salehi, Mohammad Gholami-Fesharaki Pages 61-72
  Introduction

  Although many treatments reduce cough and its complications, cough is still one of the most common and annoying problems of patients who refer to medical centers. Therefore, finding simple and effective treatments is of great interest to the medical community. This study aimed to determine the types of cough and find simple and effective therapies based on Persian medicine (PM).

  Methods

  This research is a kind of narrative review study. Firstly the keyword “soaal” (cough) in authentic Persian medical manuscripts was investigated using Jame Teb software version 1/5 of the Computer Research Center of Islamic Sciences [Noor]. After data gathering, types of coughs and their diagnostic signs and symptoms and appropriate treatments were identified and categorized. Data analysis was done by directed content analysis. Furthermore, some of the common recommendations were discussed from the point of view of conventional medicine.

  Results

  Based on the results of this study, from the point of view of PM, there are different types of cough, including hot and cold post nasal discharge, hot, cold, humid, dry, cough caused by loud noise or dust, and smoke, cough caused by lung ulcer, swellings, participatory cough, and children's cough. The type is determined based on the patient's clinical symptoms and detailed history. The appropriate treatment is selected based on the type of cough, such as gargling, fumigation, anointment, warm compress with drug, bathtubs, poultice, decoction, cupping, leech, and phlebotomy.

  Conclusions

  Considering the wide range of treatments mentioned for different types of cough, it seems that using the opinions of PM and paying attention to the type of cough can open a new window for researchers to find new treatments.

  Keywords: Cough, Soaal, Treatment, Persian medicine
 • Afsaneh Emaniyan, Mina Jouzi*, Shadi Goli Pages 73-82
  Introduction

  One of the methods to control of the effects of hypothyroidism, especially in pregnancy period, is the use of non-medicated methods such as muscle relaxation, which can be taught by different methods. The aim of this study was to compare the effectiveness of muscle relaxation training in both face-to-face and distance methods on sleep quality in pregnant women with hypothyroidism.

  Methods

  This quasi-experimental study with pre-test-post-test design was conducted in 2020 in Najafabad Comprehensive Health Service Centers. The sample consisted of 66 pregnant women with hypothyroidism. Convenience sampling method and random allocation of samples (using Excel program and patients' file numbers) were used in both face-to-face and remote groups. Written informed consent was obtained from all samples. The data collection tool was the Petersburg Sleep Quality Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 16 at a significance level of less than 0.05.

  Results

  The results showed that before training, the mean total score of sleep quality disorder and its dimensions were not significantly different between the two groups (P > 0.05). After training, the mean score of sleep quality disorder in the dimensions of sleep delay, sleep duration, sleep efficiency and daily dysfunction was not significantly different between the two groups (P > 0.05), but the mean total score of sleep quality disorder and the dimensions of mental quality of sleep and sleep disorders in the face-to-face training group (total sleep quality disorder score: 3.27 ± 0.25) were significantly lower than the distance education group (total sleep quality disorder score: 5.67 ± 0.60), (P < 0.05).

  Conclusions

  Face-to-face training is an effective method in muscle relaxation training as a safe intervention in reducing sleep disorders of pregnant women.

  Keywords: Muscle relaxation, Sleep quality, Pregnant women, Hypothyroidism