فهرست مطالب

مجله الهیات تطبیقی
پیاپی 29 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اسماعیل رادپور*، سیده مریم اصفهانی صفحات 1-13

  مفهوم «خرد» در متون پهلوی دارای مراتب و درجات مختلفی است؛ چنانکه گاه سخن از خردی به میان می آید که اکتسابی است و نسبت به مرتبه فردی تعالی ندارد و گاه خرد فطری و ذاتی در نظر است که حقایق را شهودا می بیند و گاهی هم به بالاترین درجه خرد، خرد مینوی متعلق به اورمزد اشاره می شود. متن پهلوی دادستان مینوی خرد که زبان و بیانی حکمی و عرفانی دارد، به ویژه بر «آسن خرد» (خرد فطری، ذاتی، مطبوع) و «مینوی آسن خرد» یا به طور خلاصه «مینوی خرد» تاکید می ورزد و خویشکاری های این مینو را در نسبت با اورمزد و جهان منوگ و گتیگ برمی شمارد. این نوشتار با اتخاذ نظرگاه حکمت و عرفان اسلامی و با رجوع به متن فارسی میانه مینوی خرد، تاملاتی چند راجع به مفهوم خرد مینوی و چیستی و کیستی مینوی خرد طرح می کند و مطابقت آن را با سپنته مینیوی گاهانی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: خرد، گوشوسرود خرد، آسن خرد، خرد اورمزد، مینوی خرد
 • مهری مهرابی فودانی، سید حسین واعظی* صفحات 15-30

  هدف از مقاله حاضر، جستجو درباره مسیله وحدت در وجود و شهود در روش سلوکی خواجه عبدالله انصاری و در آثار فلسفی - عرفانی غیاث الدین دشتکی و مقایسه این دو دیدگاه است. این موضوع به صراحت در آثار خواجه در دسترس نیست و از فحوای کلام او در بیان بعضی مقامات عرفانی به دست می آید؛ ولی در کلام دشتکی با تاویل های عرفانی مطرح شده است. خواجه عبدالله وحدت وجود را در مقام احدیت و وحدت شهود را در مقام شریعت، طریقت و حقیقت، مقامات فنا، فقر، تجرید، توحید و تشبیه در عین تنزیه، در قالب مثال طرح و توصیف کرده است؛ اما دشتکی نگاهی فرانگر به این موضوعات داشته و به صراحت آنها را تبیین کرده است. او وحدت وجود را به وحدت شهود تاویل کرده و وحدت شهود را در مقام و حدت با حق دانسته است؛ به نحوی که وجودات کثیر را نیز به رسمیت می شناسد و آنها را ظل وجود حقیقی می داند؛ البته دشتکی بین وحدت وجود و وحدت شهود نتوانست به خوبی تمایز قایل شود. این دو نگاه ازنظر چشم انداز متفاوت اند؛ اما از حیث مفاهیم بنیادی تفاوت چندانی ندارند. تحقیق حاضر، کیفی و با هدف بنیادی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی است.

  کلیدواژگان: وحدت وجود، وحدت شهود، معرفت شناسی، خواجه عبدالله انصاری، غیاث الدین منصور دشتکی
 • حمزه علی بهرامی*، مریم السادات هاشمی صفحات 31-48

  ارتداد یکی از آموزه های فقهی اسلامی است که دستاویز و بستری برای نقد و حمله به دین اسلام شده است؛ به ویژه اگر این مسیله در ارتباط با زنان باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. مذهب امامیه و رویکرد سلفیه دو گفتمان زنده و تاثیرگذار معاصری هستند که باوجود داشتن اشتراکات متعدد، در حوزه ارتداد زنان اختلافات فراوانی باهم دارند. مقایسه تطبیقی ارتداد زن در این دو گفتمان ضمن اینکه می تواند تبیین صحیحی از این مسیله ارایه دهد، جنبه های اختلافی آنها را نیز روشن می سازد. پژوهش پیش روی با نظر در اهمیت ارتداد زن با روشی اسنادی تحلیلی تطبیقی در پی پاسخ به جنبه های اختلافی دو گفتمان در پیامدهای اثباتی احکام ارتداد زن شکل گرفته و در پایان به این نتیجه رسیده است که امامیه با تقسیم مرتد به فطری و ملی و بنیادی دانستن مفهوم جنسیت در احکام ارتداد، شرایط خردمندانه تر و آزادنه تری از سلفیان برای زن مرتد مهیا می سازد؛ برای مثال، برخلاف رویکرد سلفیه، در مذهب امامیه زن مرتد کشته نمی شود. توبه او پذیرفته می شود. مالکیت او از اموالش و تصرفات غیرمالی او زایل نمی شود. وراث مسلمان او وارث اموال او می شوند. فرصت چندماهه برای تفکر و توبه و بازگشت و حفظ علقه زوجیت دارد؛ در حالی که در گفتمان سلفیان در احکام مرتد هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. زن مرتد از هیچ گونه امتیاز یا حمایت یا تخفیفی در مجازات بهره مند نیست. قوانین ارتداد سخت و خشن تری در انتظار او است.

  کلیدواژگان: مرتد، ابن تیمیه، سلفیان، امامیه، امام خمینی، سلفیه، زن
 • قربان علمی*، نیلوفر سلمانی صفحات 49-66

  پژوهش حاضر تلاش دارد سخنان عیسی در موعظه سر کوه Q و اثربخشی آن بر رساله یعقوب را بررسی کند. نگارنده گان با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته اند که با نظر به موعظه سر کوه Q و رساله یعقوب این تیوری مطرح می شود که عیسی به مثابه یک مصلح اجتماعی که طریق تحول اجتماعی را در اصلاحات فردی، تغییر ارزش های فرهنگی و وارونه ساختن هویت ها می داند، دست به انقلاب فرهنگی در جامعه می زند و یعقوب  نیز به عنوان پیرو و ادامه دهنده اصلاحات عیسی، دارای چنین دغدغه ای است؛ ضمن آنکه هر دو هویت به لحاظ اجتماعی، از یک وجه، نماینده تفکر واقع گرایی قلمداد می شوند؛ به این دلیل که قدرت نمایی در برابر امپراطوری قدرتمند روم را همان طور که زیلوت ها با شکست مواجه شدند، بی فایده می دانستند و از وجه دیگر، نماینده تفکر ایده آلیستی قلمداد می شوند؛ زیرا با ارایه قواعدی فرااخلاقی به دنبال ساخت جامعه ای آرمانی هستند.

  کلیدواژگان: موعظه سر کوه Q، انقلاب و دگرگونی، ایده های آرمانشهرانه، رساله یعقوب
 • زکیه بیات، علی سنائی*، عظیم حمزئیان صفحات 67-84

  این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به مقایسه اندیشه احمد غزالی و ژان لوک ماریون درباره عشق می پردازد. با وجود تفاوت های بین این دو اندیشمند در زمینه فکری و زمانه، محتوای اندیشه آنها از جهاتی شباهت دارد. غزالی در نگارش سوانح العشاق از روش تاویل برای کشف رموز صوفیه استفاده می کند و ماریون نیز با بهره گیری از پدیدارشناسی هایدگر، زوایای پنهان رویداد عشق را بیان می دارد. برحسب اینکه برخی مستشرقین مثل هانری کربن، روش پدیدارشناسی در سنت غربی را با روش تاویل گرایانه یا کشف المحجوب عرفای مسلمان در یک راستا می دانند، به نوعی هم افق کردن رویکرد پدیدارشناسانه ماریون و تاویل گرایی غزالی توجیه می شود. این دو متفکر از اشتراک معنوی مفهوم عشق سخن می گویند و عشق را به مجازی و حقیقی تقسیم بندی نمی کنند؛ بنابراین، غزالی و ماریون عشق را، خواه در ارتباطات انسانی و خواه در ارتباط با خداوند، به یک معنا می دانند. هدف اصلی ماریون، فراروی از غلبه متافیزیک بر الهیات و نفی نگرش مفهومی و بت گونه درباره خداوند است و غزالی نیز با تاویل تجربه زیسته عارفان، از حصار تنگ مفاهیم فلسفی عبور و از زبان تمثیل و رمز برای تبیین موضوع عشق استفاده می کند.

  کلیدواژگان: غزالی، ماریون، عشق، پدیده اشباع شده، رویداد از آن خود کننده
 • احمد شاکرنژاد* صفحات 85-102

  با رواج معنویت غیر دینی، متخصصان الهیات در جوامع غربی درصدد برآمدند تا نشان دهند معنویت در دل سنت های دینی یا ادیان نهادینه تحقق پذیر است. در قرن اخیر به مطالعاتی «الهیات معنوی» گفته می شود که متخصصان الهیات مسیحی درباره تجربه زیسته معنوی و راه های کسب و گسترش آن انجام می دهند. این مطالعات ریشه در الهیات عرفانی و الهیات زاهدانه دارد و در تعامل با دیگر شاخه های الهیاتی مانند الهیات نظام مند، الهیات اخلاق و الهیات عملی شکل گرفته است. مقاله حاضر، با هدف مرور انتقادی تلاش های علمی الهی دانان مسیحی در جهت گسترش معنویت دینی، به بازخوانی «الهیات معنوی» پرداخته و نشان داده شده است چگونه این سنت مطالعاتی پدیدار شده و چه مسیری را تا تبدیل به رشته مستقل دانشگاهی طی کرده است. در این مقاله پس از بیان تاریخچه، معرفی جریان ها و اشخاص و ارتباطات این مطالعات با دیگر شاخه های الهیات مسیحی، نقدهای موجود بر این فعالیت علمی و چالشهای پیش روی آن طرح خواهد شد.

  کلیدواژگان: معنویت، تجربه زیست معنوی، الهیات مسیحی، مطالعات معنویت، مطالعات بینارشته ای
 • مهرداد محمدی، حیدر حسن لو*، حسین آریان صفحات 103-120

  «قرب» در قاموس متصوفه از احوال عرفانی و به معنی اطاعتی است که موجب تقرب مطیع به مطاع می شود. نویسندگان این پژوهش برآنند تا با بررسی آرای ابن عربی و عزالدین کاشانی در باب قرب عرفانی، نوع تلقی، نوآوری و وجوه اشتراک و افتراق این دو اندیشه ورز متصوفه را با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مستندات کتابخانه ای باز کنند. براساس نتایج تحقیق، هر دو اندیشمند، قرب نوافل را برتر از قرب فرایض می دانند و دلیل برتری را به محبت الهی پیوند می زنند. قرب حقیقی در تلقی هر دو، وصل به محبوب و مشاهده او نیست؛ بلکه این نوع قرب در نظر کاشانی با پیوند به شوق مخصوص، در قوس صعودی، مستمر و دایمی است؛ در نظر ابن عربی نیز سالکان واصل دایما در مشاهده قرب هستند و این رویت چیزی جز تجلی حق نیست. هر دو برآنند که علم لدنی مخصوص اهل قرب و یکی از ملزومات نیل به قرب حقیقی است. کاشانی با پیوند قرب به جمع و تفرقه عرفانی برآن است که در قرب تام، روح سالک در محل جمع با وجود صفت تذلل در عبودیتش، صفت ترفع به درجات والا را نیز داراست؛ اما ابن عربی با تمایز قایل شدن به این نوع تفسیر، برآن است که برخی بزرگان متصوفه به جهت تلقی قرب در مقام جمع و بعد در موضع جدایی، معرفت بعد را در باب قرب داخل کرده اند.

  کلیدواژگان: قرب، قرب نوافل و فرایض، احوال، ابن عربی، کاشانی
 • مصطفی عزیزی علویجه* صفحات 121-136

  شناخت چگونگی پیوند میان نفس و بدن از مسایل پیچیده در نفس شناسی است. نفس پژوهان بر پیوند دوسویه میان نفس و بدن تاکید دارند. در این پژوهش تلاش شده است سه گونه پیوند میان آن دو در قرآن کریم تحلیل شود: الف) - تاثیر حالت روحی در حالت بدنی (روحی - بدنی)، ب) - تاثیر حالت بدنی در حالت روحی (بدنی - روحی) و ج) - تاثیر حالت روحی بر حالت روحی دیگر (روحی  - روحی). آیات دال بر پیوند شناخت با اشک چشم، تاثیر گناه بر چهره و سیما، شنیدن آیات الهی و لرزه افتادن پوست، رابطه میان تقوای قلب با فروکشاندن صدا، از سنخ ارتباط روحی  - بدنی به شمار می آیند و آیاتی که بر پیوند میان جرم و سنگدلی و گناه و زنگار دل تاکید دارند، از سنخ ارتباط بدنی  - روحی هستند و آیات بیان کننده پیوند میان رحمت الهی و نرمی دل، تدبر و گشوده شدن قفل های دل، ناظر به پیوند روحی - روحی هستند. مبنای فلسفی این سه گونه تاثیر متقابل میان نفس و بدن را باید در دو نظریه «روحانیه الحدوث والبقاء» بودن نفس یا «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء» بودن آن جستجو کرد. در این تحقیق با روش تحلیل عقلی، آیات مربوط به هر یک از سه گونه پیوند، بازپژوهی و مبانی نفس شناسی آن تبیین شده اند.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، نفس، بدن، روح، تاثیر متقابل، حکمت متعالیه، حکمت مشاء
 • خدیجه احمدی بیغش* صفحات 137-150

  پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که هرمنوتیک عینی گرایی اریک هرش، چگونه براساس معیارهای ناظر به مولف نظریه تفسیری علامه طباطبایی نقد و ارزیابی می شود. بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه هرمنوتیکی عینی گرایی اریک هرش نشان می دهد او با اعتقاد به مراد و مقصود مولف و توجه ویژه به ثبات معنا و جلوگیری از دخالت دنیای ذهنی مفسر در فهم معنای اثر، در مقابل ذهنی گرایی تفسیری و پیامدهایی چون تکثرگرایی و نسبیت ایستاده و رویکرد ناظر به مولف، خود را براساس معیارهایی چون تاکید بر مولف، قابلیت تعین معنا، تمایز میان معنای متن و واکنش مفسر ارایه می دارد. نقد و ارزیابی دیدگاه او بر مبنای نظریه تفسیری علامه طباطبایی حکایت از آن دارد که با وجود آنکه هرش این معیارها را در رویکرد ناظر به مولف خویش به سبب حفظ نقش و مراد مولف، گسترش کمی و کیفی فهم از متن و اثر بدون محدودیت خواستار بوده، دیدگاه مولف محوری او منجر به محدودیت هایی در فهم متن، برداشت های غلط و آمیخته با انحراف در تفسیر یا از میان رفتن مراد مولف شده است.

  کلیدواژگان: فهم متن، اریک هرش، علامه طباطبایی، هرمنوتیک عینیگرا، تاکید بر مولف
 • منصور رستمی* صفحات 151-168

  این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و بررسی متون اصلی اهل حق به تبیین علل تحولات فکری پیشوایان این اندیشه از آغاز شکل گیری تا عصر حاضر پرداخته است. یارسانیان (اهل حق) پیدایش آیین خود را بنابر تجلی ذات و صفات خداوند، به عصر حضرت علی (ع) پیوند زده اند . این آیین در آغاز شکل گیری تفکری شبیه به کیسانیه داشته است. باور به سه امام معصوم از ویژگی های اعتقادی این آیین در قرون اولیه است. یارسانیان، در قرن یازدهم به سبب تحولات فکری به سمت نگرش امامیه و تفکر صوفیه و عرفا مایل شده اند. این مقاله به این پرسش پاسخ داده است که بنابر متون اهل حق تحولات فکری و آیینی اهل حق در چه موضوعاتی است. یافته های این پژوهش نشان داده اند پیدایش دوره های ظهور ذاتی و شکل گیری خاندان ها در تحولات این آیین نقش آفرین بوده است. در عصر سلطان اسحاق، غلو درباره مقامات آیینی نسبت به دوره های قبل از آن شدت یافته و از قرن یازدهم به بعد، اندکی از شدت غلو درباره پیشوایان این آیین کاسته شده است. بررسی نگرش اهل حق در دوره های مختلف از دیگر اهداف این نوشتار است.

  کلیدواژگان: آیین یارسان، اهل حق، سلطان اسحاق، ظهور ذاتی
|
 • Esmaeil Radpour *, Seyyedeh Maryam Esfahani Pages 1-13

  The Concept of the Intellect (xrad) in Middle Persian literature is portrayed at various existential levels. Sometimes it is seen as an acquirable intelligence, which does not transcend the individual state; sometimes it is described as an essential and primal intellect that intuitively perceives the truths, and sometimes the highest level of the intellect is in view, i.e. Ohrmazd’s omniscient intellect. Dādistān-ī Mēnōg-ī Xrad (The Tribunal of the Divine Archetype of the Intellect), a work with a primarily metaphysical tone, emphasizes the āsn-xrad, or the inner primal intellect, and its divine archetype (mēnōg ī āsn-xrad, abridged as mēnōg ī xrad) in particular, and discusses the role of this archetypal intellect in relation to Ohrmazd, as well as to the spiritual and corporeal worlds. In the present study, we examine the concept of divine intelligence from an Islamic metaphysical perspective, explore the text to identify the divine archetype of the intellect, and establish a correlation between the concepts of Mēnōg-ī-xrad and Spǝnta-mainyu of the Gathas.

  Keywords: Xrad, Gōšōsrūd-Xrad, Āsn-Xrad, Ohrmazd’s Intellect, Mēnōg-ī-Xrad
 • Mehri Mehrabi Fodani, Sayyed Hossain Vaezi * Pages 15-30

  The present study aims at comparing the unity of existence and the unity of intuitions in Khajeh Abdollah Ansari’s codes of conduct and Ghiasuddin Mansour Dashtaki’s philosophical and mystical works. The study is a qualitative basic research using the descriptive-analytical method. Khajeh’s views regarding these issues are not attainable directly from his works and can only be deduced from his words about mystical positions, but Dashtaki’s views have been expressed through deep mystical comments. Khajeh Abdollah describes the unity of existence in the position of oneness and the unity of intuitions in the position of mortality, poverty, loneliness, monotheism and similitude in the form of examples. Dashtaki, however, has a comprehensive view of these issues and has clearly explained them. He has interpreted the unity of existence as the unity of intuitions and considered the unity of intuitions as unity with truth in such a way that he also recognized many existences and considers them as the shadow of true existence (i.e. God). Of course, Dashtaki could not differentiate well between the unity of existence and the unity of intuition. These two views are different in terms of perspective, but they do not differ much in terms of fundamental concepts.

  Keywords: the unity of existence, Ontology, the Unity of Intuitions, epistemology, Khajeh Abdollah Ansari, Ghiasuddin Mansour Dashtaki
 • Hamzehali Bahrami *, Maryam sadat Hashemi Pages 31-48

  Apostasy is a topic in Islamic jurisprudence that has been subject to criticism and attacks on Islam, particularly when it pertains to women. The Imamiyyah religion and the Salafiyyah approach are two contemporary discourses that have significant influence and share many commonalities, but also have differences regarding women's apostasy. This comparative analysis aimed to provide an accurate understanding of women's apostasy in these two discourses and shed light on their conflicting aspects. The research employed a comparative analytical documentary method to address the conflicting aspects of the two discourses regarding the positive consequences of rulings on women's apostasy. The study concluded that Imamiyyah distinguished between natural and national apostasies and considers gender as a fundamental concept. In its rulings on apostasy, Imamiyyah provided more lenient and liberated conditions for apostate women compared to the Salafists.

  Keywords: Apostate, Ibn Taymiyyah, Salafists, Imamiyyah, Imam Khomeini, Salafiyyah, female
 • Ghorban Elmi *, Niloufar Salmani Pages 49-66

  The present study tries to examine the Sermon on Mount Q, the first written book of the New Testament, and its influence on the Epistle of James. Using a descriptive-analytical method, the authors conclude that according to the Sermon on Mount Q and the Epistle of James, Jesus makes a cultural revolution in the society as a social reformer, who sees the path of social transformation in individual reform, change of cultural values, and the reversal of identities, and James as a follower of his reform has such a concern. In addition, both identities are socially representative of realist thinking on the one hand because they considered useless fighting against a powerful Roman empire as the Zealots failed. On the other hand, they are considered the representative of idealistic thinking because they sought to build an ideal society by presenting trans-ethical rules.

  Keywords: Sermon on Mount Q, Social Revolution, Utopian Ideas, Epistle of James
 • Zakie Bayat, Ali Sanaee *, Azim Hamzeian Pages 67-84

  This study compares Ahmad Ghazali and Jean-Luc Marion's thoughts about love using a descriptive-analytical method. Despite the differences between these two thinkers in terms of thought and time, the content of their thoughts is similar in some ways. In writing Savaneh al-Oshshaq, Ghazali uses the method of esoteric commentary to discover the mysteries of Sufi, and Marion uses Heidegger's phenomenology to explain the hidden angles of the love phenomenon. According to the fact that orientalists like Henry Corbin consider the method of phenomenology in the occident tradition to be in line with the esoteric commentary (Revelation of the Veiled or Kashf al-Mahjoub of Muslim mystics), the comparison of Marion's phenomenological approach and Ghazali's interpretation seems logical in a way. These two thinkers talk about the univocality of the concept of love and do not divide love into metaphorical and real aspects. Therefore, Ghazali and Marion consider love to have the same meaning, whether in human relationships or in connection with God. Marion's main goal is to refute the metaphysical dominance over theology and negate the conceptual and like idol attitude about God, and Ghazali interprets the lived experience of mystics, crosses the narrow fence of philosophical concepts, and uses the language of allegory and mystification to explain love.

  Keywords: Ghazali, Marion, Love, Saturated phenomenon, The event of appropriation
 • Ahmad Shakernejad * Pages 85-102

  Reviewing the efforts of Christian theologians to expand religious spirituality, the present study focuses on spiritual theology and examines the criticisms and related challenges. The method of the research is historical. Firstly, it examines the history of spiritual theology from mystical theology and ascetic theology to a new discipline. Then, it deals with its relationship with other theological branches, and finally, it examines the current state of this type of study and explains its challenges. The most important challenges found through this study are individualism, personalization of religion, and lack of defined connection with systematic theology and practical theology.

  Keywords: spirituality, Spiritual Lived Experience, Christian theology, Spirituality Studies, Interdisciplinary Studies
 • Mehrdad Mohammadi, Heidar Hasanlou *, Hossein Ariyan Pages 103-120

  Qorb (Closeness or Proximity) in the Sufi dictionary is a mystical state and means obedience that brings the obeyer close to the obeyed. The authors of this study intend to investigate the opinions of Ibn Arabi and Izz al-Din Kashani about mystical closeness, the type of perception, innovation, and commonalities and differences of these two Sufi thinkers using a descriptive-analytical method based on library documents. Based on the results of the research, they consider Qorb-e Nawafel (recommendation) to be superior to Qorb-e Farayez (obligation) and link the reason of superiority to divine love. True Qorb in the view of the two is not reaching God and observing him; rather, in Kashani's opinion, this type of closeness is connected to a special passion, in ascending levels, which is continuous and permanent. In Ibn Arabi's view, mystics are constantly observing proximity, and this observation is nothing but the manifestation of God. Both of them believe that God-given knowledge is special for close people. It is one of the requirements to reach real closeness. Both believe that God-given knowledge is reserved for mystics who are close to God. By linking mystical closeness to the two categories of ‘spiritual gathering’ and ‘internal dispersion’, Kashani believes that in complete closeness, the seeker's soul in the place of gathering, despite the attribute of humility in its servitude, also has the attribute of perfection and ascension to high levels. However, by distinguishing this type of interpretation, Ibn Arabi believes that some great Sufis, because of their belief in closeness in the position of spiritual gathering and distance in the position of separation, have included the knowledge of distance in the matter of closeness. Kashani calls the manifestation in the non-material as distant manifestation, and the manifestation in material as close manifestation. Both thinkers believe that getting close to God depends on research and science in the position of servitude or worship.

  Keywords: Qarb, Qorbe Nawafel (Recommendation), Farayez (Obligation), mystical state, Ibn Arabi, Kashani
 • Mostafa Azizi Alavijeh * Pages 121-136

  Understanding the connection between soul and body is one of the complex issues in psychology. Psychologists emphasize the two-way connection between the soul and the body. In this research, an attempt has been made to analyze three types of links between the two in the Holy Quran: 1) the effect of the mental state on the physical state (spiritual-physical), 2) the effect of the physical state on the mental state (physical-spiritual), and 3) the effect of the mental state on another mental state (spiritual-spiritual). The verses indicating the connection between cognition and tears, the effect of sin on the face and appearance, hearing the divine verses and the trembling of the skin, and the relationship between the piety of the heart and lowering the voice, are among the signs of spiritual-physical connection. And the verses that emphasize the connection between crime and hardness of heart, and sin and rust of the heart, are a sign of physical-spiritual connection. The verses that express the connection between divine mercy and the softness of the heart, thoughtfulness, and the opening of the locks of the heart, refer to the spiritual-spiritual connection. The philosophical basis of these three types of mutual influence between the mental and physical states should be sought in the two theories of the soul’s ‘Spiritual temporarily and endurance’ and its ‘Physical temporarily and endurance’. In the present study, using the method of rational analysis, the verses related to each of the three types of links have been re-examined and their psychological foundations have been explained.

  Keywords: The Holy Qur'an, Soul, Body, spirit, Mutual Influence, transcendental philosophy, Peripatetic Philosophy
 • Khadijeh Ahmadi Bighash * Pages 137-150

  The current research aims to answer the question of how the hermeneutics of Eric Hirsch's objectivism can be criticized and evaluated based on the criteria of the author in Allameh Tabatabai's interpretive theory. A descriptive-analytical investigation of the hermeneutic view of Eric Hirsch’s objectivism shows that Hirsch, with his belief in the meaning and purpose of the author, and paying special attention to the stability of meaning and preventing the interference of the interpreter’s mental world in understanding the meaning of the work, stands against interpretive subjectivism and its consequences such as pluralism and relativism. He presents the approach to the author based on criteria such as emphasis on the author, the ability to determine the meaning, and the distinction between the meaning of the text and the reaction of the interpreter. The criticism and evaluation of his view in the interpretive theory of Allameh Tabataba'i indicates that although Hersch uses these criteria in his approach to the author in order to preserve the role and meaning of the author, he calls for a quantitative and qualitative expansion of the understanding of the text and the work without limitations. However, his author-centered point of view leads to limitations in understanding the text, wrong perceptions mixed with deviations in interpretation, or the loss of the author's intention.

  Keywords: Understanding the text, Eric Hirsch, Allameh Tabatabai, Objective Hermeneutics, emphasis on the author
 • Mansour Rostami * Pages 151-168

  The present study explains the causes of the intellectual changes of Ahl-e Haqq from its beginning to the present era using a descriptive-analytical method and a review of its main texts. The Yarsanians (Ahl-e Haqq) have linked the origin of their religion to the era of Imam Ali (AS) based on the manifestation of God's nature and attributes. At the beginning of its formation, this religion had a thought similar to Kisanian. Belief in three infallible imams was one of the religious features of this religion in the early centuries. In the 11th century, due to intellectual developments, the Yarsanians were inclined towards the Imamiyyah approach and the thinking of Sufis and mystics. This study answered the question that, according to the texts of Ahl-e Haqq, what the intellectual and religious developments of Ahl-e Haqq are. The findings of this research show that the period of innate emergence and the formation of families played a role in the evolution of this religion. In the era of Sultan Ishaq, the arrogance about the religious authorities intensified compared to the previous periods, and from the 11th century onwards, the intensity of the arrogance about the leaders of this religion decreased a little. Examining the attitude of Ahl-e Haqq in different periods is another goal of this study.

  Keywords: Yarsanian Religion, Ahl-e Haqq, Sultan Ishaq, Inherent Manifestation