فهرست مطالب

مطالعات جامعه شناختی شهری - پیاپی 47 (تابستان 1402)

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری
پیاپی 47 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهرزاد بذرافشان* صفحه 1

  این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر توسعه شهری بر کیفیت زندگی صورت پذیرفته است. نظریات غالب در این پژوهش نظریه های تکاملی، تمایز ساختی و کارکردی ازجمله  نظریه های دورکیم است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش 2 پرسشنامه استاندارد (کیفیت زندگی و توسعه شهری) بود. طیف مورد استفاده در پرسشنامه این پژوهش طیف لیکرت است. پایایی ابزار پژوهش نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر کیفیت زندگی (72/0)، و برای متغیر توسعه شهری (75/0) به تایید رسیده است، جامعه آماری این پژوهش 43763 شهروندان شهر آزادشهر  می باشد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم افزار نمونه گیری Spss Sample power برابر با 360 نفر و شیوه نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسشنامه ای این پژوهش نرم افزار آماری SPSS و AMOS است. به منظور تعیین وجود یا عدم وجود تاثیر بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به دست آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از مدل رگرسیونی ساده و چندگانه با متغیر پنهان جهت ارزیابی فرضیه های پژوهش استفاده شده است. با توجه به یافته های این پژوهش مولفه های توسعه شهری بر کیفیت زندگی تاثیرگذار بوده است پس می توان کیفیت زندگی را بر اساس توسعه شهری در جامعه آماری پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: توسعه شهری، کیفیت زندگی، مولفه های اجتماعی و اقتصادی
 • مریم ملکی*، مهرداد نوابخش، میثم موسائی، علی بقایی سرابی صفحه 2

  بافت های فرسوده که زمانی محور تمرکز جمعیت و اقتصاد بودند امروزه به نقاطی کم بازده در تعاملات اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده اند که نیازمند مداخله برای بهسازی و نوسازی هستند. در پژوهش حاضر، باهدف شناسایی تجربه زیسته، دیدگاه ها، دلایل و انگیزه های مردم از مشارکت در بهسازی و نوسازی در 4 منطقه از شهر تهران (مناطق 10، 11، 12 و 17) که بیشترین سهم از بافت فرسوده را دارند تدوین شد. روش تحقیق کیفی- کمی (پرسش نامه و مصاحبه) با بهره گیری از رهیافت توصیفی-تحلیلی است. در ساحت کمی از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و فرمول کوکران حجم نمونه 368 نفر تعیین شد و در ساحت کیفی جهت فهم تجربه زیسته ساکنین بافت و توصیف آن از روش گراندد تیوری که دارای ویژگی های منحصر به فرد بوده و زمینه ساز شکل گیری نگاه متفاوت و جدید در بررسی موضوعات جامعه شناسی شهری می گردد و از سویی در تحقیقات و تجارب داخلی مغفول مانده استفاده شد، لذا با بهره گیری از این روش و نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به مرحله اشباع نظری 15 نفر جمعیت پژوهشی تعیین گردید. یافته ‎های پژوهش گویای آن است که عوامل موثر بر مشارکت مردمی از قبیل اعتمادسازی، تمایل به مشارکت و امکانات و خدمات در ساماندهی محلات فرسوده شهر تهران نقش موثری داشته، به گونه ای که در ساحت کمی، از مجموع 368 پاسخ دهنده بیشترین سهم مشارکتی در گروه سنی بین 30 تا 50 سال (76 درصد) و با اکثریت جنسیتی مردان (89 درصد) بود. بر اساس نظریات کنش و مشارکت بالاتر بودن سطح مشارکت مردان برخاسته از ساختارهای فرهنگی سنتی ساکنین مبنی بر حذف و یا کمرنگ بودن نقش زنان است که بالتبع ضمن عدم آگاهی به طور مستقیم بر سطح مشارکت آنها اثرگذار است. میانگین میزان مشارکت، آگاهی و اطلاع‎رسانی و توانمندسازی پاسخ دهندگان به ترتیب 2.10و 2.27 و 2.35 است که از حد وسط طیف لیکرت (3) کمتر است که این میزان از عدم کارآمدی و هدفگذاری برنامه های توسعه پنجم وششم است. در بخش ساحت کیفی، میزان مشارکت ساکنین قدیمی به دلیل بیشتر بودن تجربه زیسته از سکونت در محلات و دارابودن حس تعلق بیشتر به دلیل مالکیت بر املاک تجاری و مسکونی انتخاب شدند، زیرا اشراف جامع تری از فرایند اجرای برنامه ها در این محلات دارند. احصاء نظرات و یافته ها نشان داد بدون در نظر گرفتن نقش و سهم مشارکتی ساکنین بافت در بهسازی و نوسازی نمی توان امید چندانی به اثربخشی فعالیت برنامه ها داشت.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، مشارکت اجتماعی، بهسازی و نوسازی، بافت فرسوده شهری
 • زهرا محمدی* صفحه 3

  امروزه رویکرد فرهنگی در همه امور ازجمله سیاست گذاری مدیریت شهری اهمیت یافته است و نظام های اجتماعی از آن حمایت می کنند. هدف پژوهش بررسی شهروندی فرهنگی در کلان شهر کرج است و رابطه ای که با سرمایه فرهنگی و فرهنگ شهروندی دارد. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری شهروندان 15 -65 ساله کرجی بودند که طبق فرمول کوکران 384 نفر با شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه گردآوری و به کمک spss و با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد، بین شهروندی فرهنگی با فرهنگ شهروندی رابطه معناداری وجود دارد اما بین شهروندی فرهنگی با سرمایه فرهنگی رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه اینکه شهروندان کرج حضور سایر ساکنان آن شهر را که با آنها از نظر زبان، نژاد، قومیت تفاوت دارند را در یک مجموعه شهری پذیرفته اند و با حقوق و وظایف خود نسبت به شهروندان دیگر آشنا هستند. با توجه به حقوق فرهنگی شهروندان، هریک از قومیت ها، نژادها و اقلیت های مذهبی اجتماعی دارای حق شهروندی است و فرهنگ شهروندی می تواند عاملی برای ارتقای حقوق فرهنگی آنها باشد.

  کلیدواژگان: شهروندی فرهنگی، فرهنگ شهروندی، تنوع فرهنگی، سرمایه فرهنگی
 • اکبر صفاری، مهرداد محمدیان*، صمد رسول زاده اقدم صفحه 4

  هدف پژوهش حاضر تبیین جامعه شناختی سیاست گذاری های توسعه ای دولت در بخش مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه شهری و روستایی در استان اردبیل است. پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و از نوع نظریه میدانی است. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حوزه مسکن در استان اردبیل است که به صورت نمونه گیری هدفمند صورت گرفته است. تحلیل اطلاعات، در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) با استفاده از نرم افزار (مکس کیو دی ای) انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که شرایط علی تحقیق سیاست گذاری های موفق در حوزه مسکن اجتماعی شامل مدیریت مقرون به صرفگی، مکان یابی با محوریت برابری اجتماعی و بهره مندی عمومی، بهسازی شهری همراه با جلب مشارکت مدنی، سازگاری با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی منطقه، رعایت استانداردهای علمی مقوله محوری شامل ایجاد هماهنگی با برنامه های توسعه شهری و روستایی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، مخاطب شناسی، توجه به مسایل فرهنگی، اعتمادسازی قبل از اجرا، بستر و زمینه شامل مدیریت بهینه اراضی و تاکید بر بهره وری، انبوه سازی، ارتقای فنی، ایجاد حس تعلق به مکان هست. شرایط مداخله گر شامل ساخت خودیار و تدریجی، حمایت از تعاونی مسکن، سیستم تضمین کیفیت و ایجاد اطمینان است. راهبردها شامل کنترل شکاف عرضه و تقاضا، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه های اجتماعی، توجه به نمادهای فرهنگی و نشانه های اجتماعی، توجه به فرهنگ اقلیم و اقتصاد مناطق، کنترل قیمت اجاره و پیامدها شامل تعادل بازار، کاهش استهلاک، ارتقای شاخص های بهسازی مسکن روستایی، ایجاد حس تعلق به مکان با سبک های  معماری نوین، واگذاری امور به مردم در اجرای طرح است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری مسکن، توسعه مسکن، اقشار آسیب پذیر، مسکن اجتماعی
 • معصومه کرمانشاهی، سید علی هاشمیانفر*، فریدون وحیدا صفحه 5

  تحمل اجتماعی از عناصر اساسی روابط اجتماعی سالم است. این مفهوم در زندگی پرتنش کلان شهرها به عنوان هسته اصلی رشد در زمینه های اقتصاد، سیاست و فرهنگ اهمیت ویژه ای دارد و در صورت کاهش آن، جامعه در سطوح مختلف، دچار مسایل و مصایب بسیاری می شود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی، دین داری، احساس نابرابری اجتماعی با تحمل اجتماعی می پردازد. که با تکیه بر نظریات وگت، چونگ، دورکیم، راولز انجام شده است. روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی است و جامعه آماری شامل شهروندان بالای 20 سال ساکن شهر اصفهان، در سال 1399-1400 به تعداد 1454186 نفر است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Gpower تعداد 461 نفر محاسبه شده است که با روش نمونه گیری طبقه ای با توجه به ویژگی های جامعه آماری بر اساس پایگاه اجتماعی - اقتصادی در مناطق 15 گانه اصفهان، مناطق 3،4،9،6،15 به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. یافته ها نشان می دهد که میانگین تحمل اجتماعی شهروندان در حد پایین طیف مورد بررسی بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بیان می دارد که بین متغیرهای احساس امنیت اجتماعی (345/0) و دین داری (308/0) با متغیر تحمل اجتماعی رابطه معنادار و مستقیم ، بین متغیر احساس نابرابری اجتماعی (308/0-) با متغیر تحمل اجتماعی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری می توان گفت بین متغیرهای احساس امنیت اجتماعی و احساس نابرابری اجتماعی با متغیر تحمل اجتماعی طبق مدل مفهومی تدوین شده ارتباط معناداری وجود دارد و در یک رابطه ساختاری هستند. اما در مورد دین داری بر تحمل اجتماعی معنادار نبود. متغیر احساس امنیت اجتماعی با اثر مستقیم (28/0) بیشترین مقدار واریانس ارتقا تحمل اجتماعی را تبیین کرده است.

  کلیدواژگان: زندگی شهری، تحمل اجتماعی، احساس نابرابری اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، دین داری
 • محمود قاسمی، عظیمه السادات عبداللهی*، شاپور بهیان صفحه 6

  پژوهش حاضر به بررسی درک معنایی کشاورزان ساکن شهر سمیرم از مساله کم آبی و نقش آن در حیات شهری است. از روش تحقیق نظریه زمینه ای (رویکرد سیستماتیک) برای تحقق این هدف استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش، کشاورزان شهرستان سمیرم بودند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود که بر اساس آن با 25 نفر از کشاورزان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای فهم پیامدهای کم آبی ناشی از کشاورزی بر حیات شهری سمیرم، کشاورزانی انتخاب شده اند که ساکن شهر سمیرم هستند. مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای نظریه زمینه ای تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که شرایط علی تاثیرگذار بر کم آبی در شهرستان سمیرم عبارت اند از: تغییر الگوها، حکمرانی ناکارآمد و تغییرات اقلیمی. برای مواجهه با کم آبی، کشاورزان سه راهبرد ارایه داده اند: تقویت سنت های همیاری، فرهنگ سازی زیست محیطی و صنعت گرایی جایگزین. زمینه هایی که این راهبردها را تسهیل کرده و یا مانع تحقق آنها می شوند عبارت اند از: سیاست های اقتصادی و مدیریت منابع آبی. فردگرایی اقتصادی و منابع مالی و اعتباری، شرایط مداخله گر بر راهبردهای مواجهه با کم آبی هستند. پیامدهای راهبردهای مواجهه با کم آبی از دید کشاورزان عبارت اند از: بازسازی زیست اقتصادی، بازسازی زیست اجتماعی و بازسازی حیات زیست محیطی. ناکارآمدی فردی-نهادی و همیاری جمعی نیز مقوله مرکزی درک معنایی کشاورزان از کم آبی در شهرستان سمیرم است. نتیجه پژوهش نشان داد که کم آبی هم تحت تاثیر مقوله های فردی قرار دارد و هم تحت تاثیر مقولات نهادی و ساختاری. بنابراین، راهبردهای مواجهه با آن نیز فردی-نهادی هستند و پیامدهای این راهبردها نیز همین گونه هستند.

  کلیدواژگان: ناکارآمدی فردی-نهادی، کم آبی، همیاری جمعی، نظریه زمینه ای، حیات شهری، درک کشاورزان
|
 • Shahrzad Bazrafshan * Page 1

  This research was conducted with the aim of evaluating the impact of urban development on the quality of life. The dominant theories in this research are evolutionary theories and structural and functional differentiation, including Durkheim's theories.The tool for collecting information in this research is 2 standard questionnaires (quality of life and urban development). The spectrum used in the questionnaire of this research is the Likert scale.The reliability of the research tool has also been confirmed based on Cronbach's alpha test for the quality of life variable (0.72) and for the urban development variable (0.75). The statistical population of this research is 43763 citizens of Azadshahr city. The sample size in this research is equal to 360 people using Spss Sample power sampling software and the sampling method in this research is available samplingThe tool for analyzing questionnaire data of this research is SPSS and AMOS statistical software. According to the findings of this research, the components of urban development have influenced the quality of life, so it is possible to predict the quality of life based on urban development in the statistical population.

  Keywords: Urban Development, quality of life, social, economic components
 • Maryam Maleki *, Mehrdad Navabakhsh, Meysam Mousaaei, Ali Baghaei Sarabi Page 2

  This research was compiled with the aim of identifying the lived experience, reasons and motivations of people to participate in improvement and renovation in 4 areas of Tehran (areas 10, 11, 12 and 17) which have the largest share of worn out fabric. The research method is qualitative-quantitative using a descriptive-analytical approach. In the quantitative area, multi-stage cluster random sampling was used and using Cochran's formula, the sample size of 368 people was determined, and in the qualitative area, in order to understand the lived experience of Baft residents, Grounded Theory, which has unique characteristics, is the foundation for the formation of a different view in urban sociology, which is Internal investigations are neglected. Factors affecting people's participation such as trust building, willingness to participate and facilities have an effective role in organizing Tehran's dilapidated neighborhoods, in quantitative terms, from the total of 368 respondents, the largest participation share is in the age group of 30 to 50 years (76 percent) and the gender majority is male ( 89 percent). The average rate of participation, awareness and information and empowerment is 2.10, 2.27 and 2.35 respectively, which is lower than the average of the Likert scale (3), which is the lack of efficiency and targeting of the fifth and sixth development programs. In the qualitative area, the participation rate of the old residents was chosen due to the greater lived experience of living and having a greater sense of belonging due to the ownership of commercial and residential properties.

  Keywords: Lived experience, Social Participation, improvement, renovation, worn-out urban fabric
 • Zahra Mohammadi * Page 3

  Today, the cultural approach has become important in all matters, including urban management policy-making, and social systems support it. The aim of the research is to investigate cultural citizenship in Karaj metropolis and its relationship with cultural capital and citizenship culture. The research is descriptive-correlation and its method is survey. The statistical population was the citizens of Karaji aged 15-65, who were selected by cluster sampling according to Cochran's formula. The data was collected through a questionnaire and analyzed with the help of spss and Pearson correlation coefficient and regression. The findings showed that there is a significant relationship between cultural citizenship and citizenship culture, but there is no significant relationship between cultural citizenship and cultural capital. The result is that the citizens of Karaj have accepted the presence of other residents of that city, who are different from them in terms of language, race, ethnicity, in an urban complex, and they are familiar with their rights and duties towards other citizens. According to the cultural rights of citizens, each of the ethnicities, races and social religious minorities has the right to citizenship, and the culture of citizenship can be a factor to promote their cultural rights.

  Keywords: cultural citizenship, citizenship culture, cultural diversity, cultural capital
 • Akbar Saffari, Mehrdad Mohammadian *, Samad Rasoulzadeh Aghdam Page 4

  The aim of the current research is to Sociological explanation of the development policies of the government in the housing sector of the vulnerable sections of the urban and rural society of Ardabil province. The research is qualitative research and field theory type. Data analysis was done using Max QDA software. The findings show that the causal conditions of successful policy research in the field of social housing include cost-effective management, location based on social equality and public benefit, urban improvement along with civil participation, adaptation to the economic, social, political and climatic conditions of the region, compliance with scientific standards. The core category includes creating coordination with urban and rural development programs, paying attention to the culture, climate and economy of the regions, audience awareness, paying attention to cultural issues, building trust before implementation, the background and context including optimal land management and emphasis on productivity, massification technical improvement, creating a sense of belonging to the place. Intervening conditions include self-help and gradual construction, support for housing cooperatives, quality assurance system and building confidence. The strategies include control of the supply and demand gap, attention to cultural symbols and social signs, attention to cultural symbols and social signs, attention to the culture, climate and economy of the regions, rent price control and the consequences include market balance, depreciation reduction, promotion of improvement indicators. Rural housing is creating a sense of belonging to the place with modern architectural styles, leaving things to the people in the implementation of the plan.

  Keywords: housing policy, housing development, vulnerable groups, Social housing
 • Masoome Kermanshahi, Sayed Ali Hashemianfar *, Fereydoon Vahida Page 5

  Social tolerance is one of the basic elements of healthy social relations. The present study examines the relationship between the feeling of social security, religiosity, and the feeling of social inequality with social tolerance. The research method is a survey and the statistical population includes 1454186 citizens over 20 years of age living in Isfahan city in 1399-1400. The sample size was calculated using Gpower software to be 461 people which was randomly selected by the stratified sampling method according to the characteristics of the statistical population based on the socio-economic The findings show that the average social tolerance of the citizens was at the low end of the studied spectrum. The results of the Pearson correlation test show that there is a significant and direct relationship between the variables of social security feeling (0.345) and religiosity (0.308) with the social tolerance variable, and there is a significant relationship between the social inequality feeling variable (-0.308) and the social tolerance variable. And there is the opposite. Based on the results obtained from the structural equation model, it can be said that there is a significant relationship between the variables of feeling of social security and feeling of social inequality with the variable of social tolerance according to the developed conceptual model are in a structural relationship. in the case of religiosity, was not significant on social tolerance. The variable of feeling of social security has explained the highest amount of variance in promoting social tolerance with a direct effect (0.28).

  Keywords: Social Tolerance, the feeling of social inequality, the feeling of social security, religiosity, Urban life
 • Mahmood Ghasemi, Azimeh Sadat Abdullahi *, Shapour Behyan Page 6

  This research examines the semantic understanding of Semiram farmers regarding water scarcity. The grounded theory research method, a systematic approach, was used to achieve this objective. The research participants consisted of Semiram farmers. The sampling method employed was purposeful, resulting in 25 farmers being interviewed using a semi-structured interview format. The interviews were analyzed using the three-step coding method of grounded theory. The findings revealed that several causal conditions contribute to water scarcity in Semiram, including changing patterns, inefficient governance, and climate changes. To address water scarcity, farmers have proposed three strategies: strengthening traditions of cooperation, fostering an environmental culture, and promoting alternative industrialism. The realization of these strategies is influenced by economic policies and water resources management. Economic individualism and limited financial resources act as hindering factors for coping strategies related to water scarcity. According to the farmers' perspective, the consequences of implementing these strategies include economic life reconstruction, social life reconstruction, and environmental life reconstruction. Furthermore, individual-institutional inefficiency and cooperation emerge as central categories in the farmers' semantic understanding of water scarcity in Semiram. The result showed that water scarcity is under the influence of both individual and institutional categories. Therefore, the strategies to face it are also individual-institutional and the consequences of these strategies are also the same.

  Keywords: Individual-institutional dysfunction, Water Scarcity, Collective Cooperation, contextual theory, Urban life