فهرست مطالب

مطالعات توسعه و مدیریت منابع - پیاپی 3 (پاییز 1402)

نشریه مطالعات توسعه و مدیریت منابع
پیاپی 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اسدالله حسن زاده دلوئی*، امیرحسین محمدداودی، محمدعلی حسینی، اختر جمالی صفحات 1-14

  برنامه ریزی جانشینی شامل شناسایی رهبران آینده، تغییر مالکیت، انتقال کنترل و مدیریت، و توسعه رهبران در هماهنگ سازی با چشم انداز سازمانی است. به طریقی، برنامه ریزی جانشینی، تداوم و پایداری طولانی مدت را برای یک سازمان فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر ارایه ی مدلی جهت توسعه جانشین پروری در مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها میدانی –کتابخانه ای و ماهیت داده ها کیفی است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوای کیفی بوده، مشارکت-کنندگان جامعه آماری، 13 نفر از خبرگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که توسط نمونه گیری هدفمند و از نوع قضاوتی انتخاب شده و تا رسیدن به اشباع نظری نمونه گیری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها در این بخش، مصاحبه نیمه ساختار یافته است. روش گردآوری داده ها، روش مثلث سازی بوده و داده ها با روش تحلیل محتوای قراردادی، تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج، 55 شاخص و 11 مولفه برای توسعه جانشین پروری استخراج گردید. این 11 مولفه شامل: عوامل سازمانی، رفتار سازمانی، پیامد منفی سازمانی، پیامد مثبت جانشین پروری، کارکنان سازمان، محیط برون سازمانی، مدیران سازمان، مدیریت منابع انسانی، موانع جانشین پروری، ویژگی های شغلی، استراتژی مدیریت استعداد بودند.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، توسعه، رویکرد کیفی، مدیران، علوم پزشکی
 • سمیرا بیرم وند، حمدالله منظری توکلی صفحات 15-38
  زمینه و هدف

  محیط کسب و کار پویای امروزی نیروی محرکه چابکی سازمانی، رهبری تحول گرا و هوش استراتژیک است و سازمان ها برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخگویی سریع و کارا نیازمند به مولفه هاست.هدف پژوهش حاضر ارایه مدل چابکی سازمان و رهبری تحول گرا با توجه به نقش تعدیل گر هوش استراتژیک مدیران شرکت پایانه های نفتی ایران می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل 19 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران پایانه های نفتی ایران می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدندو با استفاده از روش تحلیل مضمون، به بررسی و کدگذاری مصاحبه ها پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از کدگذاری باز منجر به استخراج 108 کد اولیه، 35 مضمون پایه و 13 مضمون سازمان دهنده شامل ایجاد چشم انداز سازمانی پویا، دگرگونی در ارزش های فرهنگی، ایجاد رابطه بین علایق فردی و جمعی در سازمان، ارتقا ظرفیت انطباق پذیری پیروان، چابکی رهبری، چابکی در فرآیندها و فناوری، چابکی کارکنان، چابکی در فرهنگ، چابکی در خدمت رسانی، هوشمندی منابع انسانی، طراحی هوشمند فرآیندها، هوشمندی کلان محیطی و منابع مالی هوشمند گردید.

  نتیجه گیری

  در فضای کسب و کار غیر قابل پیش بینی و متغیر عصر کنونی، برتری در رقابت هدف اصلی هر سازمانی است و برای رویارویی با تغییرات غیرقابل پیش بینی، همیشگی و بی سابقه چابکی سازمانی، رهبری تحول گرا و هوش استراتژیک مهمترین نیاز برای راهای از چالش هاست که باید به آن توجه ویژه داشت.

  کلیدواژگان: چابکی سازمان، رهبری تحول گرا، هوش استراتژیک، شرکت پایانه های نفتی ایران
 • مطهره صالحی، عبدالعلی کشته گر صفحات 39-64

  کشورهای در حال توسعه ، جوامع رو به رشد ، جهان سوم ، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی ، سیاسی ، اداری ، اجتماعی ، فرهنگی ، فنی و تکنولوژیک هستند . یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم ، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه هستند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها ، زیربنایی است و از ویژگی های آن می توان به چالش هایی مشترکی که می توانند باعث کاهش توانمندی های اقتصادی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، تضعیف حکمرانی خوب و توسعه پایدار شوند. دراین مقاله با استفاده از روش فراترکیب و با بهره گیری از پروتکل PRISMAچارچوبی برای مطالعات درباب چالش ها و معضلات نظام اداری ارایه میدهیم. به این منظبور، 300مقاله برگرفته از از پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، Elsevier ، Science Direct، isi، mendeley، researchgate، در بازه زمانی سالهای 2008تا 2023مورد بررسی قرار گرفت. پبس از انجام دو مرحله غربالگری، 24پژوهش به عنوان مقاله جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند و در نهایت چارچوبی مطالعاتی در چالش ها و معضلات نظام اداری ارایه شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی ازآن بود که سیاست گذاری در جهت مقابله با چالش های نظام اداری در کشورهای جهان سوم بسیار حیاتی است. در هر برنامه ریزی، رویکردها و راهکارهای مورد استفاده بسیار مهم هستند .برنامه ریزی باید با توجه به شرایط محلی و ویژگی های خاص هر کشور و منطقه صورت گیرد. این شامل فرهنگ، تاریخچه، و شرایط اجتماعی و اقتصادی است. با این حال، توصیه می شود مطالعات گسترده تری در این باب صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: چالش ها، معضلات، نظام اداری، جهان سوم، کشورهای در حال توسعه
 • مختار رنجبر صفحات 65-76

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مزیت رقابتی (مورد مطالعه شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب) می باشد. روش پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل کارکنان شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب به تعداد 2300 نفر می باشد. در این پژوهش حجم نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران و از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه، 341 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین لی و همکاران (2006)، پرسشنامه استاندارد پرسشنامه مزیت رقابتی لی و همکاران (2006) و پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی پاترسون (2005) بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و روایی سازه و پایایی پرسشنامه های مذکور بر اساس ضریب الفای کرونباخ مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری" و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان داد مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی مورد مطالعه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب تاثیر مثبت داشته و مزیت رقابتی نقش واسطه ای را در تاثیر گذاری مدیریت زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی ایفا می نماید.

  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی، شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
 • رضا ستوده *، علیرضا فخرآبادی، میترا کاشه، مریم موحدیان صفحات 77-92
  زمینه و هدف

  مدیریت مالی عمومی نوین، اساسا باهدف افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی استفاده کنندگان گزارش های مالی مطرح گردید. هدف از این تحقیق بررسی اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است .

  روش شناسی: 

  تحقیق فوق یک تحقیق توصیفی و کاربردی می باشد. مبانی نظری تحقیق با مطالعه مقالات و کتاب های مطرح در بخش عمومی نگارش و پرسشنامه تحقیق اتخراج گردیده است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه ای شامل ، 15 گویه بوده است . جامعه موردنظر مدیران و کارشناسان شهرداری در سطح استان تهران بوده است . درنهایت 215 پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت . با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است .

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که کنترل اداری داخلی ، کنترل حسابداری داخلی ، خودکنترلی و حسابرسی داخلی بر اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاثیرگذار است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که کاربران داخلی به عنوان انواع مختلف کنترل داخلی که اطلاعات مالی در معرض آن قرار دارند، بسیار مهم در نظر گرفته می شوند. اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان بر این باور بودند که برای تصمیم گیری داخلی خودکنترل داخلی مهم است زیرابه بهبود قابلیت اطمینان اطلاعات مالی کمک می کند و اجازه می دهد تا اطلاعات به موقع آماده شوند، ازاین رو به رابطه بین کنترل داخلی ، فرصت اطلاعات و کفایت گزارش مالی اشاره می کنند. هم چنین، در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به اهداف استفاده کنندگان با توجه به گزارشگری مالی باید توجه گردد، زیرا شفافیت و پاسخگویی را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: صورت های بودجه و مالی، کنترل داخلی، تصمیم گیری، شهرداری ها
 • ابراهیم مرادی، محمد عطایی، مهدی خیراندیش صفحات 93-110

  مطالعه حاضر باهدف مدل سازی رفتاری کاهش خطای انسانی در صنعت حمل ونقل هوایی کشور انجام شد. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی - توسعه ای از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی است که با رویکردی آمیخته انجام شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل مدیران صنعت حمل ونقل هوایی کشور است که 11 نفر به شیوه هدف مند و تا دستیابی به اشباع نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارشناسان و فعالان صنعت حمل ونقل هوایی کشور است و حجم نمونه با فرمول کوکران 366 برآورد شد. نمونه گیری بخش کمی با روش خوشه ای - تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسش نامه بررسی شد. مقدار روایی همگرا برای همه سازه ها بالای 5/0 و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز برای همه سازه ها بالای 7/0 برآورد شد بنابراین روایی و پایایی مطلوب ارزیابی شد. برای شناسایی ابعاد و مولفه های مدل رفتاری کاهش خطای انسانی از روش تحلیل کیفی مضمون، تعیین روابط عناصر از روش مدل سازی ساختاری - تفسیری و اعتبارسنجی مدل رفتاری کاهش خطای انسانی از روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته ها نشان داد عوامل سازمانی و مدیریتی به عنوان عناصر زیربنایی الگو هستند که بر عوامل فیزیکی، ارگونومی، فنی و فناوری اثر مستقیم دارند. این عوامل نیز به ترتیب بر عوامل شغلی و سیستمی و سپس رفتار فردی و گروهی تاثیر دارند. در نهایت رفتار فردی و گروهی نیروی انسانی بر کاهش خطای انسانی تاثیر دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت مدیران صنعت حمل ونقل هوایی با بهبود شرایط فنی، فیزیکی، ارگونومی و فناورانه می توانند شرایط شغلی را کارکنان را تسهیل و تقویت نمایند.

  کلیدواژگان: مدل سازی رفتاری، کاهش خطای انسانی، صنعت حمل ونقل هوایی
 • حسن سلطانی*، طاهره سادات آروین اصل صفحات 111-126

  چنانچه دادگستری جمهوری اسلامی ایران در زمینه خدمت به ارباب رجوع، در نظر داشتن خدا در کلیه امور قضاوت، داشتن روحیه مردمی توسط قضات و مسیولین آن، تزکیه نفس، استفاده صحیح و دقیق از بیت المال و... از مطلوبیت کافی برخوردار نباشد رفته رفته محبوبیت خود را میان آحاد مردم از دست می دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، پیامدهای کارآمد نبودن فرهنگ سازمانی مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی در دادگستری جمهوری اسلامی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا آمیخته است. جامعه هدف پژوهش حاضر در بخش کیفی و کمی اساتید و خبرگان مدیریت سازمانی و مدیریت جهادی با حداقل 10 سال سابقه خواهند بود. حجم نمونه مبتنی بر رویکرد اشباع نظری تعیین می گردد و روش نمونه گیری نیز روش گلوله برفی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها، در مرحله کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده می شود. فرایند در روش داده بنیاد شامل کدگذاری است. همچنین در مرحله کمی، روایی گویه های مصاحبه تایید شده است. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که پیامدهای نبود فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی عبارتند از : هدر رفتن منابع، عدم مسیولیت پذیری، نداشتن جهت گیری خدایی، نبود اعتماد به نفس، عدم توجه به مشارکت، عدم تکریم یکدیگر، بدخلقی، بی توجهی به کردار دینی و... .

  کلیدواژگان: پیامد، فرهنگ سازمانی مطلوب، مدیریت جهادی، دادگستری جمهوری اسلامی ایران
 • فیروزه میاحی، عبدالمهدی معرف زاده، محمد حسین پور صفحات 127-146

  مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می گذارد. سازمان ها مجبورند استراتژی های مدیریت دانش را متناسب با محیط سازمان خود طراحی کنند. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان است. این پژوهش جزء پژوهش های آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) می‏باشد. در بخش کیفی از تکنیک دلفی و 12 خبره برای تعیین مولفه و شاخص های تحقیق استفاده شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار میک مک و روش ساختاری- تفسیری (ISM) سطح‏بندی ‏عوامل انجام شد. در بخش کمی روش نمونه گیری از نوع تصادفی خوشه ای ، 217 نفر از کارکنان دانشگاه فرهنگیان انتخاب و با نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل صورت گرفت. برای اعتبار هر دو روش از روش صوری و پایایی نیز با آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان داد تکنیک ساختاری- تفسیری نشان داد که عامل بهره برداری از سیستم دوسوتوانی یادگیرنده در بالاترین سطح یعنی سطح اول قرار دارد و عملکرد مستمر و کشف پایه دانشی در پایین ترین سطح قرار دارد. نتایج نشان داد که بین مولفه‏ها و الگوی استقرار مدیریت دانش دانشگاه فرهنگیان در استان خوزستان رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، دانشگاه فرهنگیان، استان خوزستان
 • امید صفری صفحات 147-156

  هدف از این تحقیق، تعیین ارتباط بین رفتارهای سیاسی و تفکر استرتژیک با رفتارهای منافقانه در معلمان تربیت بدنی شهرستان کازرون بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، تمامی معلمان تربیت بدنی شهرستان کازرون به تعداد 97نفر بود، که از این تعداد 83 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری کل شمار با محقق همکاری کردند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد رفتارهای سیاسی دوبرین (1978)، تفکر استراتژیک گلدمن (2005) و رفتارهای منافقانه دانایی فرد و همکاران (1392) بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای منافقانه رابطه ی مثبت و معناداری و بین تفکر استراتژیک و رفتارهای منافقانه رابطه ی منفی و معناداری وجود داشت و همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رفتارهای سیاسی و تفکر استراتژیک قابلیت پیش بین معنادار رفتارهای منافقانه آزمودنی ها را دارد (01/P ≤p). قیق نشان داد که بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای منافقانه رابطه ی مثبت و معناداری و بین تفکر استراتژیک و رفتارهای منافقانه رابطه ی منفی و معناداری وجود داشت و همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رفتارهای سیاسی و تفکر استراتژیک قابلیت پیش بین معنادار رفتارهای منافقانه آزمودنی ها را دارد (01/0  ≤p). قیق نشان داد که بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای منافقانه رابطه ی مثبت و معناداری و بین تفکر استراتژیک و رفتارهای منافقانه رابطه ی منفی و معناداری وجود داشت و همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رفتارهای سیاسی و تفکر استراتژیک قابلیت پیش بین معنادار رفتارهای منافقانه آزمودنی ها را دارد (01/0 ≤p). قیق نشان داد که بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای منافقانه رابطه ی مثبت و معناداری و بین تفکر استراتژیک بین تفکر استراتژی می باشد.

  کلیدواژگان: رفتارهای سیاسی، تفکر استرتژیک، رفتارهای منافقانه، معلمان تربیت بدنی، شهرستان کازرون
 • بهنوش احمدی شولی، امید راسخ صفحات 157-172

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بهبود عملکرد مالی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل 60 نفر از کارکنان شرکت صنایع شیمیایی شیراز می باشد، که با توجه به کوچک بودن جامعه آماری کل این جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است و از طریق روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، برای پاسخگویی به ابزارهای پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد عملکرد مالی (شبانکار، 1400) و بازاریابی داخلی (مومنی و فورمن، 2015)، بوده است. روایی پرسشنامه ها از طریق محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس انجام شد و با استفاده از رگرسیون به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین بازاریابی داخلی با بهبود عملکرد مالی تاثیر معناداری وجود دارد. امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک راهبرد برای اجرای برنامه های سازمان، شناخته شده است و کلیه سازمان ها باید بر اساس موقعیت و منابع سازمان یک چهارچوب هدفمند بر مبنای بازاریابی داخلی را برای سازمان تعریف نموده تا در نهایت با کمک آن در جهت بهبود عملکرد مالی گام های موثری بردارند.

  کلیدواژگان: شرکت صنایع شیمیایی شیراز، بازاریابی داخلی، عملکرد مالی
|
 • Asadolah Hassanzadeh Deloi, AmirHossein Mohammad Davoudi, Akhtar Jamali Pages 1-14

  Succession planning includes identifying future leaders, changing ownership, transferring control and management, and developing leaders in alignment with the organizational vision. In a way, succession planning provides continuity and long-term sustainability for an organization. The aim of the current research was to present a model for the development of succession in managers of Mashhad University of Medical Sciences. This research is practical in terms of its purpose, and in terms of the field-library data collection method and the nature of the data is qualitative. The research method was qualitative content analysis, the participants of the statistical population were 13 experts from Mashhad University of Medical Sciences, who were selected by purposeful and judgmental sampling, and the sampling continued until the theoretical saturation was reached. The data collection tool in this section is a semi-structured interview. The method of data collection was triangulation and the data was analyzed using conventional content analysis method. Based on the results, 55 indicators and 11 components were extracted for the development of surrogacy. These 11 components included: organizational factors, organizational behavior, negative organizational consequences, positive consequences of succession, organization employees, extra-organizational environment, organization managers, human resource management, succession barriers, job characteristics, talent management strategy. .

  Keywords: Substitute parenting, development, qualitative approach, managers, medical sciences
 • Samira Beyramvand, Hamdollah Manzari Tavakkoli Pages 15-38
  Background and purpose

  Today's dynamic business environment is the driving force of organizational agility, transformational leadership and strategic intelligence, and organizations need components to understand environmental change and then respond quickly and efficiently. The purpose of this research is to provide a model of organizational agility and transformational leadership Paying attention to the moderating role of strategic intelligence of the managers of Iran Oil Terminals Company.

  Research method

  This research has a mixed approach (qualitative and quantitative) and the means of gathering information is referring to documents, interviewing experts and questionnaire. They were selected purposefully and the interviews were reviewed and coded using thematic analysis method.

  Findings

  The results of open coding lead to the extraction of 108 primary codes, 35 basic themes and 13 organizing themes, including the creation of a dynamic organizational landscape, transformation in cultural values, the creation of a relationship between individual and collective interests in the organization, and the improvement of the adaptability capacity of followers. , agility in leadership, agility in processes and technology, agility in employees, agility in culture, agility in service delivery, intelligence of human resources, intelligent design of processes, intelligence of macro environment and intelligent financial resources.

  Conclusion

  In today's unpredictable and changing business environment, superiority in competition is the main goal of any organization, and to face unpredictable, constant and unprecedented changes, organizational agility, transformational leadership and strategic intelligence are the most important requirements for overcoming challenges. which should be given special attention.

  Keywords: Organization agility, transformational leadership, strategic intelligence, Iran Oil Terminals Company
 • Motahara Salehi, Abdolali Keshtegar Pages 39-64

  Developing countries, growing societies, third world, are all titles to describe a group of countries that have economic, political, administrative, social, cultural, technical and technological similarities. One of the common aspects between third world countries is the characteristics of the administrative system governing these societies and the problems caused by them. The mentioned characteristics are similar in a way that distinguishes these countries from other countries. The characteristics and problems of the administrative system governing such countries are fundamental, and its characteristics include common challenges that can reduce economic capabilities, reduce the quality of public services, weaken good governance and sustainable development. In this article, we present a framework for studies on the challenges and problems of the administrative system using the meta-combination method and using the PRISMA protocol. In this regard, 300 articles taken from the databases of Google Scholar, Elsevier, Science Direct, isi, mendeley, researchgate, were examined in the period of 2008 to 2023. After performing two stages of screening, 24 studies were identified as articles for deeper analysis, and finally, a study framework was presented in the challenges and problems of the administrative system. The results of the research indicated that policy-making is very vital to deal with the challenges of the administrative system in third world countries. In any planning, the approaches and solutions used are very important. Planning should be done according to the local conditions and specific characteristics of each country and region. It includes culture, history, and social and economic conditions. However, it is recommended to conduct more extensive studies in this regard.

  Keywords: Challenges, problems, administrative system, third world, developing countries
 • mokhtar ranjbar Pages 65-76

  The purpose of this research is to investigate the impact of supply chain management on improving organizational performance with regard to the mediating role of competitive advantage (the case study of South Aluminum Corporation). The present research method is a descriptive analysis of the survey type and is applied in terms of purpose. The statistical population of the research includes 2300 employees of South Aluminum Corporation. In this research, the sample size was determined using Cochran's formula and the stratified sampling method according to the sample size, 341 people as a sample. The research tools in this research included three standard questionnaires of supply chain management by Lee et al. (2006), the standard questionnaire of competitive advantage questionnaire by Lee et al. (2006) and the standard questionnaire of Patterson's organizational performance (2005). The validity of the questionnaire was evaluated and confirmed using content validity and construct validity and the reliability of the mentioned questionnaires based on Cronbach's alpha coefficient. In this research, to analyze the data from the "structural equation model" and especially the path analysis technique, using the Smart PLS software, the specified paths of the research according to the conceptual model have been examined. The findings of the research showed that the management The supply chain has a positive effect on the improvement of the organizational performance studied by the South Aluminum Corporation, and the competitive advantage plays a mediating role in the influence of the supply chain management on the improvement of the organizational performance.

  Keywords: Supply Chain Management, Organizational Performance, Competitive Advantage, South Aluminum Corporation
 • Reza Sotudeh, alireza fahkrabadi, mitra kasheh, maryam movahedian Pages 77-92
  Background and purpose

  The new public financial management was basically proposed with the aim of increasing transparency and improving the accountability of users of financial reports. The purpose of this research is to investigate the goals of users of financial reports of municipalities with regard to performance-based budgeting.

  Methodology

  The data collection tool of this research was a questionnaire containing 15 items. The targeted community was the managers and experts of the municipality at the level of Tehran province. Finally, 215 questionnaires were examined. Hypotheses have been tested using structural equation modeling methods and smart.PLS software.

  Findings

  The findings of the research showed that internal administrative control, internal accounting control, self-control and internal audit have an effect on the goals of users of financial reports of municipalities with regard to performance-based budgeting.

  Conclusion

  In performance-based budgeting, users' goals should be considered with regard to financial reporting, because it improves transparency and accountability. Keywords: budget and financial statements, internal control, decision making, municipalities.

  Keywords: budget, financial statements, internal control, decision making, municipalities
 • Ebrahim Moradi, Mohammad Atai, Mehdi Kheirandish Pages 93-110

  The present study was conducted with the aim of behavioral modeling to reduce human error in the country's air transportation industry. This study, in terms of the purpose of an applied-developmental research, from the point of view of the method and time frame of data collection, is a cross-sectional survey research that was conducted with a mixed approach. The community of participants of the qualitative part includes the managers of the country's air transportation industry, 11 of whom were selected in a targeted manner until reaching theoretical saturation. The statistical population is a small part of the experts and activists of the country's air transportation industry, and the sample size was estimated by Cochran's formula of 366. Quantitative sampling was done by cluster-random method. The data collection tool was a semi-structured interview and researcher-made questionnaire, which was validated by construct validity, convergent validity and divergent validity methods. Using Cronbach's alpha and composite reliability, the reliability of the questionnaire was also checked. The value of convergent validity for all constructs was above 0.5 and Cronbach's alpha and combined reliability were estimated to be above 0.7 for all constructs, so validity and reliability were evaluated as favorable.-..

  Keywords: Behavioral modeling, human error reduction, air transport industry
 • hassan soltani, taherehsadat arvinasl, Saeed Razeghi Pages 111-126

  If the Judiciary of the Islamic Republic of Iran does not enjoy sufficient favor in the field of serving clients, considering God in all matters of judgment, having a public spirit by judges and its officials, self-cultivation, correct and accurate use of the treasury, etc. Gradually, it loses its popularity among the people. Therefore, the purpose of the current research is the consequences of the ineffectiveness of the organizational culture based on Jihadi management indicators in the judiciary of the Islamic Republic. The present research is applied in terms of purpose and mixed in terms of execution method. The target population of the present research in the qualitative and quantitative part will be professors and experts of organizational management and jihadi management with at least 10 years of experience. The sample size is determined based on the theoretical saturation approach and the sampling method is the snowball method. In order to analyze the interview data, in the qualitative stage, thematic analysis method is used. The process in the foundation data method includes coding. Also, in the quantitative stage, the validity of the interview items has been confirmed. Finally, the findings indicate that the consequences of the lack of a favorable organizational culture based on jihadi management indicators are: waste of resources, lack of responsibility, lack of godly orientation, lack of self-confidence, lack of attention to participation, lack of respect for each other, bad mood, Ignoring religious actions.

  Keywords: Strategy, optimal organizational culture, jihadi management, judiciary
 • Firouzeh Mayahi, Abdolmahdi Moarefzadeh, Mohammad Hosseinpour Pages 127-146

  Knowledge management is the promotion of a comprehensive approach to identify, capture, recover, share and evaluate an organization's information capital and affects various aspects of the organization. Organizations have to design knowledge management strategies according to their organization's environment. The aim of the current research is to achieve the establishment model of knowledge management in Farhangian University of Khuzestan province. This research is one of mixed exploratory research (qualitative and quantitative). In the qualitative part, the Delphi technique and 12 experts were used to determine the components and indicators of the research; Then, the leveling of the factors was done by using Mic Mac software and structural-interpretive method (ISM). In the quantitative part of cluster random sampling method, 217 employees of Farhangian University were selected and analyzed with SmartPLS software. For the validity of both methods, the formal and reliability method was also used with Cronbach's alpha test. The findings showed that the structural-interpretive technique showed that the factor of exploiting the two-column system of the learner is at the highest level, i.e. the first level, and the continuous performance and discovery of the knowledge base is at the lowest level. The results showed that there is a significant relationship between the components and the establishment pattern of knowledge management of Farhangian University in Khuzestan province

  Keywords: Knowledge Management, Farhangian University, Khuzestan Province
 • omid safari Pages 147-156

  The purpose of this research was to determine the relationship between political behaviors and strategic thinking with hypocritical behaviors in physical education teachers of Kazerun city. This research was applied and descriptive and correlational. The statistical population of this research was all the physical education teachers of Kazeron city in the number of 97 people, of which 83 people cooperated with the researcher as a sample and using the total number sampling method. The tools of data collection were the standard questionnaires of Dobrin's political behaviors (1978), Goldman's strategic thinking (2005) and Danai Fred et al.'s hypocritical behaviors (2013). Descriptive statistics methods were used to describe the data, and Pearson's correlation coefficient and regression statistical methods were used to analyze the data. The results of the research showed that there was a positive and significant relationship between political behaviors and hypocritical behaviors, and there was a negative and significant relationship between strategic thinking and hypocritical behaviors, and the results of the research showed that political behaviors and strategic thinking have significant predictive ability. It has the hypocritical behavior of the subjects(P ≤ 0.01)ionship between strategic thinking and hypocritical behaviors, and the results of the research showed that political behaviors and strategic thinking have significant predictive ability. It has the hypocritical behavior of the subjects (P ≤ 0.01) onship between strategic thinking and hypocritical behaviors, and the results of the research showed that political behaviors and strategic thinking have significant predictive ability. It has the hypocritical behavior of the subjects(P ≤ 0.01) olitical behaviors and strategic thinking have significant predictive ability. It has the hypocritical behavior of the subjects(P ≤ 0.0olitical behaviors and strategic thinking have significant predictive ability. It has the hypocritical behavior of the subjects(P ≤ 0.0olitical behaviors and strategic thinking have significant predictive ability. It has the .

  Keywords: Political behaviors, strategic thinking, hypocritical behaviors, physical education teachers, Kazerun city
 • behnoosh ahmadi shooli, omid rasekh Pages 157-172

  The purpose of this research is to investigate the effect of internal marketing on improving financial performance. The research method is descriptive-correlation and the statistical population of this research includes 60 employees of Shiraz Chemical Industry Company, which is considered as a sample due to the smallness of the statistical population of this entire population and through non-random sampling method in available, were selected to respond to the research tools. The measurement tools in this research were standard questionnaires of financial performance (Shabankar, 1400) and internal marketing (Momeni and Forman, 2015). The validity of the questionnaires has been confirmed through its content and reliability using Cronbach's alpha. Data analysis was done using Lisrel software and calculation of Pearson's correlation coefficient, variance analysis test, and research hypotheses were tested using regression. The research results showed that there is a significant effect between internal marketing and improving financial performance. Today, internal marketing is known as a strategy for the implementation of the organization's plans, and all organizations must define a targeted framework based on internal marketing for the organization based on the organization's position and resources, so that finally, with its help, effective steps can be taken to improve financial performance.

  Keywords: Shiraz Chemical Industry Company, internal marketing, financial performance