فهرست مطالب

رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی - پیاپی 54 (زمستان 1402)

نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
پیاپی 54 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سارا سوری*، فضل الله باقرزاده، رسول حمایت طلب صفحات 5-20
  مقدمه

  در پژوهش های اخیر تعادل و ناپایداری وضعیتی به عنوان یک اختلال حرکتی رایج در بیماران پارکینسونی گزارش شده است که موجب افتادن های مکرر، کاهش کیفیت زندگی و مرگ ومیر در این بیماران می شود. از سوی دیگر بر اساس شواهد ورزش در درمان علایم حرکتی و شناختی بیماران نورودژنراتیو موثر است.

  روش پژوهش: 

  بدین منظور 24 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به سه گروه هشت تایی کنترل سالم، کنترل پارکینسونی و تمرین پارکینسونی تقسیم شدند. حیوانات گروه تمرین به مدت چهار هفته، روی دستگاه نوار گردان قرار گرفتند. در انتهای دوره، اختلالات حرکتی (تعادل و رفتار حرکتی) با استفاده از آزمون های روتارود و اوپن فیلد و فاکتورهای بیوشیمیایی به روش الایزا ارزیابی شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری (0/05<P)، به وسیله نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هرچند گروه پارکینسون بدون تمرین از نظر عملکرد حرکتی، به طور معناداری در سطح پایین تری نسبت به سایر گروه ها بود (0/05<P)، اما چهار هفته تمرین هوازی با شدت متوسط، موجب افزایش تعادل (0/05<P) و بهبود اختلالات حرکتی در رت های پارکینسونی شد (0/05<P)، همچنین تمرین به طور معناداری موجب افزایش میزان سروتونین (0/05<P) و تیروزین هیدروکسیلاز (0/05<P)، شد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی یافته های این پژوهش نشان داد تمرین هوازی با شدت متوسط می تواند اختلالات بیوشیمیایی و حرکتی ناشی از تزریق 6 -هیدروکسی دوپامین را در رت های مدل پارکینسونی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، تعادل، تیروزین هیدروکسیلاز، پارکینسون، سروتونین
 • الینا کیانی شاهوندی*، عادل دنیایی صفحات 21-36
  مقدمه

  اختلالات روان شناختی در بین جمعیت مبتلا به دیابت شیوع بسیاری دارند. هدف این تحقیق بررسی اثر 12هفته تمرینات ترکیبی بر سطوح خشم، شادکامی و نگرانی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود.

  روش پژوهش:

   37 زن مبتلا به دیابت نوع دو به شکل تصادفی در دو گروه تمرین (18نفر، سن: 6/3 ± 60/6 سال، شاخص توده بدن: 1/3± 30/2 کیلوگرم/مترمربع و قند خون ناشتا: 15/1 ± 161/4 میلی گرم/دسی لیتر) و کنترل (19نفر، سن: 6/4 ± 60/6 سال، شاخص توده بدن: 1/2± 29/9 کیلوگرم/مترمربع و قند خون ناشتا: 16/1 ± 169/1 میلی گرم/دسی لیتر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل 20 دقیقه تمرین هوازی با 50-75 درصد ضربان قلب ذخیره و همچنین 40 دقیقه تمرین مقاومتی با 50-75 درصد RM1، سه جلسه در هفته به مدت 12 هفته بود. پرسشنامه های STAXI-2، PSWQ و شادکامی آکسفورد قبل و 48 ساعت بعد از مداخله تمرین تکمیل شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، تی زوجی و تحلیل کوواریانس واریانس در سطح معنا داری 0/05 >P تجزیه وتحلیل قشد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد پس از مداخله تمرین سطوح خشم (0/001) و نگرانی (0/001) آزمودنی ها کاهش و سطوح شادکامی (001/0) آنها افزایش معناداری هم نسبت به پیش آزمون و هم در مقایسه با گروه کنترل، داشت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد 12هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی + هوازی) برای بهبود اختلالات مربوط به خشم، شادکامی و نگرانی زنان مبتلا به دیابت نوع2 مناسب باشد و بتواند به این افراد در مدیریت این بیماری و عوارض مربوطه کمک کند.

  کلیدواژگان: اضطراب، تمرین ترکیبی، خشم، دیابت نوع 2، شادکامی
 • فاطمه کشوری، علیرضا فارسی*، بهروز عبدلی صفحات 37-53
  مقدمه

  هدف از تحقیق حاضر، بررسی توان آلفا در پرتاب های آزاد موفق و ناموفق بسکتبالیست های نخبه و نوآموز بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر نیمه تجربی بود و در قالب طرح سری های زمانی اجرا شد. دو گروه نخبه (10 آزمودنی با میانگین سنی 1/34 ± 22/25 سال) و نوآموز (10 آزمودنی با میانگین سنی 1/80 ± 22/55 سال) به صورت داوطلبانه مشارکت داشتند. داده ها با استفاده از 28 الکترود از یک دستگاه 32 کاناله بی سیم اندازه گیری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد (0/05 ≥P).

  یافته ها

  توان آلفای گروه نخبه بالاتر از گروه نوآموز بود (0/001=P). پرتاب های موفق نسبت به پرتاب های ناموفق توان آلفای کمتری را نشان داد (0/006=P). در مقایسه دو گروه، توان آلفا در پرتاب های ناموفق گروه نخبه نسبت به پرتاب های موفق آن ها بیشتر بود (0/001=P)، اما بین توان آلفای پرتاب های موفق و ناموفق گروه نوآموز تفاوتی مشاهده نشد (0/584=P). توان آلفا در زمان اجرای تکلیف پرتاب آزاد بالاتر از زمان های قبل بود (0/005>P)، اما بین زمان اول و دوم تفاوتی نبود (0/001=P). نتایج نشان داد که گروه نخبه فعالیت قشری بالاتری نسبت به گروه نوآموز در همه الکترودها داشتند (0/001>P).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان می دهد که گروه نخبه با مهار اطلاعات نامربوط تکلیف را با پیچیدگی قشری کمتری اجرا کردند. همچنین کاهش توان آلفا در پرتاب های موفق نشان دهنده افزایش فعال سازی قشر مغز و افزایش تمرکز است تا در نهایت تکلیف با منابع عصبی کمتری اجرا شود.

  کلیدواژگان: الکتروانسفالوگرافی، توان آلفا، نخبه، نوآموز
 • حمید عباسی بافقی، فرحناز آیتی زاده تفتی*، محمدرضا صادقیان شاهی، محسن وکیل زاده صفحات 55-70
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر شیوه های متفاوت تمرین ذهنی و بدنی بر عملکرد حرکتی دختران و پسران بود.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی است. نمونه آماری 80 نفر از دانش آموزان دختر و پسر شهرستان بشرویه با میانگین سنی 0/9±14 سال بودند که به تعداد برابر به صورت تصادفی به چهار گروه 20 نفری (تمرین بدنی، تصویرسازی سنتی، پتلپ و کنترل) تقسیم شدند. آزمودنی ها در پیش آزمون شرکت کرده و سپس به مدت شش هفته تمرین کردند. پس از تمرینات،  در آزمون اکتساب شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه، روش تحلیل واریانس دوراهه با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبیLSD  استفاده شد. سطح معنا داری 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین دختران و پسران با توجه به شیوه های متفاوت تمرین، در عملکرد حرکتی تفاوت معنا داری وجود دارد. عملکرد هر دو جنس فقط در گروه های تمرین بدنی و پتلپ افزایش معنا داری پیدا کرد. همچنین میزان عملکرد در دختران و در پسران در گروه پتلپ نسبت به سایر گروه های تمرینی به طور معنا داری بهتر بود. علاوه بر این، پسران در گروه پتلپ نسبت به دختران عملکرد بهتری از خود نشان دادند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش اهمیت و ضرورت توجه به شیوه های تمرین بدنی و پتلپ در بهبود عملکرد حرکتی دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها را مطرح می کند. همچنین با قرار دادن تصویرسازی ذهنی پتلپ در برنامه ریزی تمرینی به خصوص پسران می توان افزایش عملکرد آنها را انتظار داشت.

  کلیدواژگان: تمرین بدنی، تمرین ذهنی، عملکرد حرکتی
 • سپهر فردوسی*، مهدی شهبازی، الهه عرب عامری صفحات 71-86
  مقدمه

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تداخل زمینه ای و خود تنظیمی در نمرات انتقال سرویس ساده و چکشی والیبال است.

  روش پژوهش:

   بدین منظور 39 دانشجوی پسر (20-25 سال) به طور تصادفی، به سه گروه تمرینات قالبی، تمرینات تصادفی و تمرینات خود تنظیمی تقسیم شدند. هر سه گروه در شش جلسه تمرینی که هر جلسه شامل 40 ضربه سرویس ساده و چکشی والیبال بود، شرکت کردند. گروه تمرینات قالبی به طور متناوب، یک جلسه به تمرین سرویس ساده و جلسه بعد به تمرین سرویس چکشی پرداختند، درحالی که گروه تمرینات تصادفی در هر جلسه به صورت تصادفی هر دو سرویس را تمرین کردند. در گروه تمرینات خود تنظیمی، در هر جلسه نوع تمرینات با مشارکت فعال آزمودنی ها تعیین شد. پس از پایان جلسات تمرینی، آزمون انتقال پس از یک هفته در پنج تکرار برای هر آزمودنی برگزار شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین نمرات پیش آزمون و آزمون انتقال در گروه های تمرین قالبی و تصادفی وجود ندارد، اما تفاوت بین نمرات پیش آزمون و آزمون انتقال در گروه خود تنظیمی معنی دار بود. مقایسه نمرات انتقال سه گروه نشان داد که عملکرد گروه خودتنظیم نسبت به دو گروه دیگر بهتر است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه، تمرینات خودتنظیم باعث درگیر شدن آزمودنی در فرایندهای یادگیری می شود. با این روش شاگردان به طرز فعال تری در تعیین ویژگی های تمرین مشارکت دارند که مجموع این عوامل منجر به ارتقای یادگیری و عملکرد بهتر شاگردان در درازمدت می شود.

  کلیدواژگان: تداخل ضمنی، خود تنظیمی، تمرین قالبی، تمرین تصادفی
 • فرزانه حاتمی*، فرشید طهماسبی، هدیه پاسبانی صفحات 87-104
  مقدمه

  هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر تمرینات نوروفیدبک مبتنی بر الگوی الکتروانسفالوگرافی افراد ماهر بر یادگیری مهارت تیراندازی با تفنگ بادی در افراد مبتدی است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش کاربردی و از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود.  30 ورزشکار مبتدی (میانگین سنی: 1/509 ±20 سال) به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به سه گروه همگن نوروفیدبک بتا/ تتا، نوروفیدبک مبتنی بر الگوی مغزی تیراندازان ماهر (کاهش تتا در نقاط F4 و FZ  و افزایش آلفای پایین و بالا در نقاط  P3 و P7) و گروه کنترل تقسیم شدند. مرحله اکتساب شامل 6 جلسه بود. گروه کنترل در طول جلسات فقط به تمرین بدنی پرداختند. 48 ساعت پس از جلسات اکتساب، آزمون یادداری و پس از آن یک آزمون انتقال با تعویض دست برای گرفتن سلاح انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که گروه نوروفیدبک مبتنی بر الگوی مغزی تیراندازان ماهر در تمام جلسات به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت. گروه نوروفیدبک مبتنی بر الگوی مغزی تیراندازان ماهر در آزمون یادداری به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر و همچنین گروه نوروفیدبک بتا/تتا عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشت و دو گروه نوروفیدبک در آزمون انتقال نسبت به گروه کنترل از عملکرد بهتری برخوردار بودند، اما تفاوت معناداری بین دو گروه نوروفیدبک وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  مطالعات آینده می تواند با تصحیح پروتکل های نوروفیدبک بر اساس ارتباط مغز و نخبگی، روند پیشرفت و رسیدن به اوج اجرا در تیراندازی را برای افراد مبتدی تسریع کند.

  کلیدواژگان: الکتروانسفالوگرافی، تفنگ بادی، خبرگی، نقشه مغزی، نوروفیدبک
|
 • Sara Soori *, Fazlolah Bagherzadeh, Rasoul Hemayat Talab Pages 5-20
  Introduction

  In recent studies, balance and postural instability have been reported as a common motor disorder in Parkinson's patients, which leads to frequent falls, decreased quality of life, and mortality in these patients. On the other hand, evidence has shown that training is effective in treating motor and cognitive symptoms of neurodegenerative patients.

  Methods

  For this purpose, 24 male Wistar rats were randomly divided into three groups of eight rats including Healthy Control, Parkinson’s Control, and Parkinson’s Training. The animals in the training group were placed on a treadmill for four weeks. At the end of the course, motor disorders (balance and motor behavior) were evaluated using Rotarod and Open-Field tests, and biochemical factors were assessed by ELISA method. Data analysis was done using one-way ANOVA and Tukey's post hoc test at a significant level of P<0.05, via SPSS version 19 software.

  Results

  The results showed that although the Parkinson's group without training was significantly lower in terms of motor performance than the other groups (P<0.05), four weeks of moderate-intensity aerobic training increased the balance (P<0.05), and improved the motor disorders in Parkinson's rats (P<0.05). Also, training significantly increased the amount of serotonin (P<0.05), and tyrosine hydroxylase (P<0.05).

  Conclusion

  In general, the findings of this study showed that moderate-intensity aerobic training can reduce the biochemical and motor disorders induced by 6-hydroxydopamine injections in rats’ models of Parkinson's disease.

  Keywords: aerobic exercise, balance, Tyrosine hydroxylase, Parkinson, serotonin
 • Elina Kiani Shahvandi *, Adell Donyai Pages 21-36
  Introduction

  Psychological disorders have a high prevalence among the population with diabetes. The present study aimed to investigate the effect of 12 weeks of combined training on the levels of anger, happiness, and anxiety of women with type 2 diabetes.

  Methods

  Thirty-seven women with type-2 diabetes were randomly assigned into two training (18 people, age: 60.6 ± 6.3 years, body mass index: 30.2 ± 1.3 kg/m2 and fasting blood sugar: 161.4 ± 15.1 mg/dL) and control (19 people, age: 60.6 ± 6.4 years, body mass index: 29.9 ± 1.2 kg/m2 and fasting blood sugar: 169.1 ± 16.1 mg/dL) groups. The training program consisted of 20 minutes of aerobic training with 50-75 % of heart rate reserve and also 40 minutes of resistance training with 50-75 % of 1RM, three sessions per week for 12 weeks. STAXI-2, PSWQ and Oxford Happiness Questionnaires were completed before and 48 hours after the training intervention. The data were analyzed using the Kolmogorov-Smirnov, paired samples t-test and Analysis of Covariance statistical tests at a significance level of P<0.05.

  Results

  The results showed that after the training intervention, the subjects' anger (0.001) and worry (0.001) levels decreased and their happiness levels (0.001) increased significantly both compared with the pre-test and compared with the control group.

  Conclusion

  It seems that 12 weeks of combined training (resistance + aerobic) is suitable for improving disorders related to anger, happiness, and anxiety in women with type-2 diabetes and also can help these people manage this disease and related complications.

  Keywords: anger, anxiety, Combined exercise training, HappinessType 2 Diabetes
 • Fatemeh Keshvari, Alireza Farsi *, Behrooz Abdoli Pages 37-53
  Introduction

  This study aimed to investigate alpha power in successful and unsuccessful free throws of elite and novice basketball players.

  Methods

  The current research was quasi-experimental and was implemented in a time series design. Two Elite (10 participants with a mean age of 22.25 ± 1.34) and Novice (10 participants with a mean age of 22.55 ± 1.80) groups participated voluntarily. The data were measured using 28 electrodes from a 32-channel wireless device and were analyzed using the repeated measures analysis of variance test (p≥0.05).

  Results

  The alpha power of the elite group was higher than the novice group (P=0.001). The successful throws showed lower alpha power than unsuccessful throws (P=0.006). In the comparison of the two groups, the alpha power in the unsuccessful throws of the elite group was higher than in their successful throws (p=0.001), but no difference was observed between the alpha power of the successful and unsuccessful throws of the novice group (p=0.584). The alpha power during the execution time of the free throw task was higher than the pre-execution time (p<0.005), but there was no difference between the first and second pre-execution times (p=1.000). The results of the present study showed that the elite group had higher cortical activity than the novice group in all electrodes (p<0.001).

  Conclusion

  The findings show that the elite group performed the task with less cortical complexity by inhibiting irrelevant information. In addition, the decrease in alpha power in successful throws indicates an increase in activation of cerebral cortex and an increase in concentration, so that the task can be performed with fewer neural resources.

  Keywords: Electroencephalography, Alpha Power, elite, educated
 • Hamid Abbasi Bafghi, Farahnaz Ayatizadeh Tafti *, MohamadReza Sadeghian Shahi, Mohsen Vakilzadeh Pages 55-70
  Introduction

  The purpose of this study was to compare the effect of different mental and physical training methods on the motor function of girls and boys.

  Methods

  This study was quasi-experimental research. The statistical sample consisted of 80 male and female students of Boshruyeh City in equal numbers and with a mean age of 14±0.9 years old who were randomly assigned into four groups of 20 participants (Physical Training, Traditional Imagery, PETTLEP, and Control groups). The participants took part in the pre-test and then practiced for six weeks. After training, they participated in the acquisition test To analyze the data, one-way analysis of variance, two-way repeated measures analysis of variance, and LSD post hoc tests were used. A significance level of 0.05 was considered.

  Results

  The results showed that there is a significant difference in motor function between boys and girls based on the different training methods. The motor function of both genders has improved significantly in the Physical Training and PETTLEP groups. Also, the level of motor function of girls and boys was significantly better in the PETTLEP group than in other groups. In addition, Boys in PETTLEP have better motor function than girls.

  Conclusion

  The findings of the study highlight the importance and necessity of paying attention to the methods of physical training and PETTLEP in improving the motor function of students according to their gender. An increase in the motor function of students can be expected especially for boys, by adding the PETTLEP in their training plan.

  Keywords: Mental training, physical training, Motor Performance
 • Sepehr Ferdousi *, Mahdi Shahbazi, Elahe Arabameri Pages 71-86
  Introduction

  The purpose of present study was to test the effect of contextual interference and self-regulation on the transfer of volleyball services (underhand and windmill service).

  Methods

  Participants were 39 male students (20-25 years old) were randomly assigned to one of three groups (blocked, random and self-regulation) and performed total of 40 trials of volleyball service each session (6 sessions). The blocked group practiced 40 trials of one service each session but the random group randomly practiced both services. In self-regulated group, the type of services in each session was determined by subjects. The transfer test was conducted one week after practice period in 5 trials. In order to analyze the data, the one-way analysis of variance and the Tukey’s post hoc tests were used.

  Results

  The comparison between the pre-test and transfer test showed that the difference between blocked and random groups was not statically significant. The  self-regulation group had higher transfer scores compared to blocked and random groups.

  Conclusion

  The results of present work support the contexuual interference affect but it’s not significant. Self-regulated practices involve the subjects in learning processes. Also, with his method, they participate more activity in determining the characteristics of the exercise. These factors lead to the improvement of learning and better performance.

  Keywords: Contextual interference, Self-Regulation, blocked practice, random practice
 • Farzaneh Hatami *, Farshid Tahmasbi, Hedieh Pasbani Pages 87-104
  Introduction

  This study aimed to determine the effects of skilled people’s EEG-Based neurofeedback training on learning of the rifle shooting skills in novices.

  Methods

  This applied study was a semi-experimental research with a pretest-posttest control group design. Thirty novice athletes (mean age: 20±1.509 years) voluntarily participated in this study and were assigned into three homogenous groups including Beta/Theta Neurofeedback, Neurofeedback based on the brain pattern of skilled rifle shooters (decreasing the Theta activity in Fz and F4 area, and increasing the low and high Alpha at the P3 and P7 area, and Control groups according to pretest scores. The acquisition phase consisted of 6 sessions. The control group only did physical exercise during the sessions.  48 hours after the last acquisition session, a retention test was conducted followed by a transfer test by a non-dominant hand to grab the weapon.

  Results

  The results showed that the group with neurofeedback based on the brain patterns of skilled rifle shooters was significantly better than the other two groups in all sessions. In the retention test the group with neurofeedback based on the brain patterns of skilled rifle shooters significantly performed better than the other two groups and the Beta/Theta Neurofeedback group had better performance compared with the Control group. In the transfer test, both neurofeedback groups performed better than the Control group, but there was no significant difference between the two neurofeedback groups.

  Conclusion

  Future research can accelerate the progress and reach the peak shooting performance for novices by correcting neurofeedback protocols according to the brain and the expertise relationship.

  Keywords: Air Rifle Shooting, Brain Map, Electroencephalography, expertise, neurofeedback