فهرست مطالب

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، پاییز و زمستان 1401)

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 24، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/29
 • تعداد عناوین: 3
|
 • حسین مصباحیان* صفحات 5-35

  در این مقاله تلاش شده است با تکیه بر پژوهش ها و آموزش هایی که در گروه فلسفه دانشگاه تهران صورت گرفته است، عناصر و مولفه های فلسفه دانشگاهی در ایران صورت بندی شوند و بر پایه اصل «معاصر بودن در فلسفه ورزی» مورد بررسی انتقادی قرار گیرند. گروه فلسفه دانشگاه تهران، در این نوشته، از آن رو نماد فلسفه دانشگاهی قلمداد شده است که این نهاد، نخستین گروه رسمی و تثبیت شده فلسفه در ایران بوده و بسیاری از استادانی که در دیگر گروه های فلسفه در سطح کشور مشغول تدریس شده اند از دانش آموختگان این گروه بوده اند. ازاین رو توجه به دغدغه های آموزشی-پژوهشی این گروه می تواند در فهم پدیدار فلسفه دانشگاهی ایران بینش آفرین و رهگشا باشد. در این مقاله بحث شده است که از پیشینه یک صدساله گروه فلسفه دانشگاه تهران شش ویژگی قابل استخراج است که کمابیش می‏توانند در پیوند با یکدیگر عناصر و مولفه های فلسفه دانشگاهی در ایران به شمار آیند. این عناصر عبارت اند از: 1. کانونی بودن توجه به مسایل مابعدالطبیعی؛ 2. حضور پررنگ فلسفه اسلامی، تاریخ و لوازم آن (زبان عربی، منطق، کلام و عرفان اسلامی)؛ 3. حضور دایمی فلسفه تطبیقی با همه تنوعاتش؛ 4. دغدغه‏هایی ناظر بر مسایل فلسفی معاصر (در مقیاسی به مراتب کمتر از سه ویژگی پیشین)؛ 5. جهت گیری تدریجی و بطیی از رویکردی عمومی و کلی به رویکردی تخصصی و فنی با تاریخ و مسایل فلسفی در هر دو حوزه آموزش و پژوهش؛ و 6. حضور برخی از چهره های گروه فلسفه در ساختار قدرت سیاسی. مولفه های مذکور در بخشی دیگر از این مقاله با این پرسش ها مواجه شده اند که تا چه حد مسایلی که فلسفه دانشگاهی در حوزه های مذکور با آن ها سروکار داشته است، مسایل فلسفی امروز آن حوزه ها بوده اند؟ شیوه فلسفه خوانی در فلسفه دانشگاهی آیا اصولا واجد امکانی برای دعوت به فلسفه ورزی بوده است؟ اگر قرار بر صورت بندی «شرایط امکان تاسیس تفکر فلسفی در ایران» باشد، فلسفه دانشگاهی آیا می تواند خود را همراه چنین دغدغه ای بداند و مشارکتی در آن داشته باشد؟

  کلیدواژگان: فلسفه دانشگاهی، مسائل مابعدالطبیعی، فلسفه تطبیقی، فلسفه ورزی، معاصر بودن
 • حجت صفارحیدری* صفحات 36-55

  هدف اصلی این مقاله بررسی نسبت میان سیاست گذاری های آموزش عالی و روایت های متافیزیکی است. ادعای اصلی مقاله نیز این است که چنین پیوندی به تولید چیرگی می انجامد. روایت های متافیزیک سنتی همواره در پی فهمی تمام و کامل از ذات و جوهر چیزها هستند. این خواست از طریق پدید آمدن دوقطبی ها و نادیده گرفتن تفاوت ها تحقق می یابد. استوار کردن سیاست گذاری های آموزش عالی بر روایت های متافیزیکی این خصلت را نیز به آن ها تسری می دهد. از لحاظ روش شناختی برای بررسی مدعای مقاله، متناسب با موضوع مورد بررسی از روش های توصیفی، تحلیلی و انتقادی استفاده شده. منابع پژوهش نیز شامل منابع دست اول و دوم، به ویژه دو سند تحول راهبردی علم و فناوری و سند نقشه جامع علمی کشور، بوده است. یافته ها نشان می دهد که نظام سیاست گذاری آموزش عالی ایران تحت تاثیر دوگانه گرایی افلاطون و ارسطویی است. به همین دلیل خصلت مذکور در مبانی ارزشی و نظری اسناد آموزش عالی ایران انعکاس روشنی یافته است. یکی از پیامدهای این دوگانه گرایی به حاشیه رفتن و غلبه یک سویه و مرکزیت یافتن سویه دیگر است، وضعیتی که در متن اسناد قابل مشاهده است. به نظر می رسد برای رهایی از این وضعیت، طرح چشم اندازهای فلسفی جدیدی ضروری است که بتواند افقی نو را برای طرح نوع متفاوتی از سیاست گذاری آموزش عالی بگشاید.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، اسناد، آموزش عالی، ایران، متافیزیک، چیرگی، نقد
 • مرتضی نقره ای، مقصود امین خندقی* صفحات 56-90

  این مطالعه برآمده از پرسشی محوری پیرامون حوزه مطالعات برنامه درسی است؛ آیا می توان این حوزه را به گونه ای الهیاتی مطالعه کرد؟ به عبارت دیگر آیا می توان حوزه ای تحت عنوان الهیات برنامه درسی را که به مطالعه الهیاتی دانش این رشته بپردازد، ممکن دانست؟ در این مقاله این امکان در قالب جستاری نظرورزانه، با نگاهی نسبتا انتقادی به تاریخ سکولار حوزه مطالعات برنامه درسی و همچنین مطالعات نظری معاصر رشته، موردبررسی قرار گرفت. ضمن اینکه استدلال های تاریخی و امکان سنجی های نظری بر اساس برخی فرضیه ها در پیوند با برخی مصادیق مرتبط با چرخش های الهیاتی معاصر نیز تبیین شد. نتایج نشان می دهند می توان ادعاهایی را در مورد حوزه مطالعات برنامه درسی به منظور آغاز راهی جدید برای مطالعات الهیاتی رشته مطرح کرد. این در حالی است که به نظر می رسد بسیاری از مباحث اساسی و جریان ساز در رشته مطالعات برنامه درسی با ایده های الهیاتی صاحب نظران آن گره خورده است و در وضع موجود نیز این پیوند در مطالعات نظری معاصر رشته به وضوح دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری این امکان وجود دارد تا میان پیش فرض های الهیاتی و مباحث حوزه مطالعات برنامه درسی پیوندی به منظور نظرورزی و نظریه پردازی الهیاتی برقرار کرد. این مطلب را، هم پیش فرض های عام در مورد الهیات برنامه درسی، هم پیش فرض های خاص در مورد الهیات اسلامی برنامه درسی تایید می کنند. البته این مطالعه هنوز در ابتدای راه معرفی این قلمرو پژوهشی در ایران است و نیازمند تعمیق و تدقیق در مطالعات آتی است.

  کلیدواژگان: الهیات، مطالعات برنامه درسی، دانش، امکان
|
 • Hossein Mesbahian * Pages 5-35

  Relying on research and scholarship in the department of philosophy at the University of Tehran, this article seeks to formulate the essential elements of philosophy as an academic discipline and critically examine these elements on the basis of what can be called the “contemporaneity of philosophizing”. In this article, the department of philosophy at the University of Tehran is characterized as the paradigm of academic philosophy—which is due both to its status as the first officially established department of philosophy in Iran, and to the fact that it was the institution in which many current professors of philosophy from other universities have cultivated their knowledge and education. For this reason, focusing on the educational and research concerns of the department of philosophy at the University of Tehran can be an illuminating and pathbreaking inquiry for understanding academic philosophy. This article identifies four crucial components in the 100-year history of the department of philosophy at the University of Tehran which, taken together, can more or less be construed as the distinctive elements of academic philosophy in Iran. In short, these factors are: 1) the centrality of metaphysical issues; 2) the strong presence of Islamic philosophy, including its history and tools (the Arabic language as well as Islamic Theology, logic and mysticism); 3) the permanent presence of comparative philosophy in all of its forms (and thus a dialectic-centric philosophy); 4) concerns about contemporary philosophical issues; 5) the gradual shift towards specialization and technical approaches to history and philosophy in both research and education; and 6) The involvement of some figures from the Philosophy Department in the structure of political power.This article accordingly asks the following questions: to what extent are the issues examined from in each of these five components contemporary philosophical issues? Has the method of reading philosophy in academia given rise to the possibility of inviting to philosophize? Can academic philosophy be concerned with the “conditions for the possibility of establishing philosophical thought in Iran”? Can it participate in shaping such conditions? As a final consideration, this article argues that shedding light on these questions requires critically examining one more distinct, but related issue—namely the relationship between academic philosophy and power.

  Keywords: Academic Philosophy, Metaphysical Issues, Comparative Philosophy, philosophizing, Contemporaneity
 • Hojjat Saffarheidari * Pages 36-55

  This paper aims to address the relationship between educational policy-making and metaphysical narratives. It claims that such linkage leads to the production of domination. Traditional narratives of metaphysics consistently long for a homogenous understanding of the essence of objects. However, such a volition is attainable but through the construction of binaries and the neglect of differences. Likewise, establishing higher educational policies based on metaphysical narratives reinforces the aforementioned attribute. Aligned with the subject matter, the methodology of the paper is descriptive, analytical, and critical. The research consists of both primary and secondary sources, especially the Document of Strategic Transformation of Science and Technology and the Document of Comperhensive Scientefic Plan of The Country, which were offered to the researcher. The result indicates that Iran’s higher educational policy-making is influenced by a Platonic and Aristotelian dualism. As a result, such a dualism is explicitly reflected in the theoretical and value foundations of Iran’s higher education documents. One of consequences of such a dualism, among many others, lies in the marginalization of a pole and the inevitable domination of the other. It appears that to resolve such a problematic condition a new philosophical perspective is required so that it might be able to render the possibility of a new distinctive perspective for educational policy-making.

  Keywords: policy–making, Documents, Higher Education of Iran, Metaphysics, Domination, Critique
 • Morteza Noghrei, Maghsoud Aminkhandaghi * Pages 56-90

  This study is based on a central question in the field of curriculum studies: Can this field be studied in a theological way? In other words, is it possible to consider a field called curriculum theology that deals with the theological study of the knowledge of this field? In the present study, this possibility was investigated in the form of a theoretical inquiry, with a relatively critical look at the secular history of the field of curriculum studies as well as contemporary theoretical studies of the field. In addition, these historical arguments and theoretical possibilities were explained based on some hypotheses in connection with some examples related to contemporary theological turns. The results show that claims can be made about the field of curriculum studies in order to start a new way for the theological studies of the field: many of the fundamental and current issues in the field of curriculum studies are tied to the theological ideas of its experts and in The current situation of this connection is clearly seen in the contemporary theoretical studies of the field. Also, theoretically, it is possible to establish a link between the theological presuppositions and the subjects of curriculum studies for the purpose of theological observation and theorizing. This content is confirmed by both the general presuppositions about the theology of the curriculum and the specific presuppositions about the Islamic theology of the curriculum. Of course, this study is still at the beginning of the introduction of this research area in Iran and needs to be deepened and clarified in future studies.

  Keywords: Theology, curriculum studies, Knowledge, possibility