فهرست مطالب

پژوهش های جغرافیای اقتصادی - پیاپی 13 (پاییز 1402)

نشریه پژوهش های جغرافیای اقتصادی
پیاپی 13 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد غفاری فرد*، مهدی صادقی شاهدانی، صفی الله حمیدی صفحات 1-17
  درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تامین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مولفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مولفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: درون زایی اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان، مخارج دولت، بهره وری نیروی کار، پنل دیتا
 • نازنین نعیم آبادی، فرهاد جوان*، سیروس حجت شمامی صفحات 18-31

  پژوهش حاضر با هدف بررسی گردشگری روستایی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کمی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش ساکنین روستاهای گردشگرپذیر در شهرستان رضوانشهر تشکیل داده اند، در این راستا نمونه گیری در منطقه مورد مطالعه به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله استفاده شد، به گونه ای که سه تیپ روستاهای ناحیه (جلگه ای، ساخلی و کوهپایه ای) شناسایی شدند. سپس با روش سهیمه ای تعداد روستاهای نمونه به تفکیک بخش و دهستان تعیین شد. در نهایت تعداد 380 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل ماتریس تعاملی استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، که میزان اثرات مثبت اقتصادی در چهار شاخص (درآمد، اشتغال، قیمت زمین، سرمایه گذاری) از دیدگاه جامعه میزبان زیاد بوده، و به نسبت آن میزان اثرات منفی اقتصادی از جمله: (ایجاد شکاف و اختلاف درآمدی بین ساکنان، افزایش میزان استفاده از کالاهای تحملی و لوکس، فصلی شدن درآمد خانوارهای روستایی، تقویت شغل-های کاذب، تغییر کاربری های زمین برای اهداف و فعالیت های گردشگری، سوداگری زمین، بالا رفتن قیمت زمین، بالا رفتن میزان ریسک پذیری سرمایه گذاری)، در روستاهای گردشگرپذیر زیاد می باشد. در ادامه نیز نتایج مدل ماتریس تعاملی نیز نشان داد، شاخص اشتغال با قدرت نفوذ (4) بیشترین تاثیرپذیری و شاخص قیمت زمین و سرمایه گذاری با قدرت نفوذ (2)، کمترین میزان تاثیرپذیری را از گردشگری به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر، شاخص اشتغال در سطح اول همانند سنگ بنای زیربنای مدل عمل می کند، در ادامه نیز نتایج مدل ماتریس تعاملی نیز نشان داد، شاخص اشتغال با قدرت نفوذ (4) بیشترین تاثیرپذیری و شاخص قیمت زمین و سرمایه گذاری با قدرت نفوذ (2)، کمترین میزان تاثیرپذیری را از گردشگری به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر، شاخص اشتغال در سطح اول همانند سنگ بنای زیربنای مدل عمل می کند،شاخص درآمد در سطح دوم، و شاخص های قیمت زمین و سرمایه گذاری در سطح سوم مدل قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، اثرات اقتصادی، جوامع میزبان، شهرستان رضوانشهر
 • شریفه جعفرمدار قره باغ*، سیمین ارمغان، تهمینه دانیالی صفحات 32-52
  مهاجرت معکوس یکی از عوامل مهم تغییر دهنده فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی روستاها و شهرها در دوران کنونی است و باعث تغییر در وضعیت زندگی روستاهای مهاجرپذیر می گردد، چرا که در دوران کنونی و با توجه به وضعیت بحرانی شهرها از لحاظ های اقتصادی، زیستی، سلامتی و... مردم در حال برگشت مجدد به سمت روستاها بوده و برای اینکه زندگی به دور از ترافیک و سر و صدای شهر را داشته باشند، در روستاها با خرید باغ و خانه سکونت کرده و به زندگی خویش ادامه می دهند و هم چنین سعی در تولید اقلام مصرفی خود در راستای صرفه جویی اقتصادی در معیشت خانواده هستند. هدف تبیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای شهرستان اورمیه (محال انزل) در استان آذربایجان غربی طی سالهای 1400-1396 بود. طرح پژوهشی، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش، 944 خانوار از شهر برگشته به روستاهای محال انزل بودند که از این تعداد، 275 خانوار با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و به پرسشنامه ها به صورت تصادفی پاسخ دادند. داده ها با پرسشنامه، محقق ساخته که با پایایی 818/0 جمع آوری و با نرم افزارهای (SPSS-V.28) و (Lisrel-V.10) تجزیه و تحلیل شدند. پرسشنامه پژوهش دارای روایی تحلیل عاملی اکتشافی (847/0) و تحلیل عاملی تاییدی، مورد قبول بود. نتایج نشان داد بین مهاجرت معکوس، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (P≤0.01). مهاجرت معکوس دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر توسعه اقتصادی (69/0)، توسعه اجتماعی (70/0) و توسعه فرهنگی (28/0) بوده و هم چنین مهاجرت معکوس دارای تاثیر غیرمستقیم و مثبت (39/0) بر توسعه فرهنگی از طریق توسعه اجتماعی بود (P≤0.01). مسیولین امر باید با بررسی تاثیرهای مثبت مهاجرتهای معکوس به روستاها، با تدوین قوانین جدید و با حفظ کالبد روستایی باعث توسعه و درآمدزایی روستاها و روستاییان در راستای بهبود وضعیت شغلی، درآمدی و معیشتی برای همه مردم به خصوص اهالی روستاهای مهاجرپذیر شوند.
  کلیدواژگان: مهاجرت معکوس، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، محال انزل شهرستان اورمیه
 • فردین شیری، مبین قادری* صفحات 53-72

  در عصر کنونی جهت رسیدن به توسعه هر چه بیشتر در سکونتگاه های روستایی تدابیر و اقدامات گوناگونی به کار گرفته شده است؛ که سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری و راهی در جهت نیل به توسعه پایدار، یک اصل کلیدی در جامعه محلی و یکی از مهم ترین عنصرهای حیاتی و انسجام بخش جامعه به حساب می آید. امروزه سرمایه اجتماعی به-ویژه در ارتباط با رفاه اجتماعی و اقتصادی می تواند نتیجه اصلی توسعه متعادل و به عنوان رهیافتی جامع برای تحقق توسعه پایدار مناطق روستایی باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر رفاه اجتماعی _ اقتصادی بر سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی در دهستان ییلاق جنوبی تابع بخش بلبان آباد واقع در شهرستان دهگلان صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت در چارچوب روش توصیفی _ تحلیلی قرار می گیرد. آمار و اطلاعات لازم به دو صورت، کتابخانه ای و پیمایش میدانی جمع آوری شدند که در بخش مطالعه میدانی تمرکز اصلی مبتنی بر ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه روستاهای دارای بیش از 20 خانوار دهستان ییلاق جنوبی است. به منظور تعیین حجم نمونه ها با بهره گیری از فرمول کوکران 220 خانوار به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون چند متغیره در محیط نرم افزاری SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی با سرمایه اجتماعی، رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد؛ و با توجه به میزان ضریب همبستگی به دست آمده، رفاه اقتصادی از همبستگی بیشتری با سرمایه اجتماعی برخوردار است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که با توجه به ضریب تعیین در رگرسیون، رفاه اجتماعی و اقتصادی بر سرمایه اجتماعی اثر مستقیم دارند. در نتیجه رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی با ایجاد شبکه ای از ارتباط و هماهنگی ها با سرمایه اجتماعی، زمینه را جهت رسیدن به توسعه و به ویژه توسعه پایدار روستایی فراهم می آورند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار روستایی، رفاه اجتماعی و اقتصادی، سرمایه اجتماعی، شهرستان دهگلان
 • امیر قاسمی*، بهزاد ملک پور اصل صفحات 73-100

  برهم کنش کارآفرینی منطقه ای در کنار متغیرهای دیگری نظیر رهبری، نهادها، تناسب با ساختار بازار و موهبت منابع، می تواند یک منطقه را به سوی شکوفایی و توسعه ی درون زا سوق دهد. در این مسیر، کارآفرینی منطقه ای یکی از متغیرهای میانجی توسعه ی درون زای منطقه ای بوده و می تواند مانند یک کاتالیزور، فرآیند دستیابی به توسعه را تسهیل کند. هدف از این پژوهش نیز، بررسی و واکاوی ارتباط میان این اجزا در دستیابی به توسعه اقتصادی درون زا در سطح منطقه موردپژوهش است. از این رو پس از آن که در بخش نظری پژوهش، ذیل متغیرهای اصلی کارآفرینی منطقه ای یعنی سرمایه ی انسانی و دانش جدید، معیارها و شاخص هایی از منابع متعدد احصاء گردید، با بهره جویی از روش هایی نظیر روش PLS و معادلات ساختاری و با تکیه بر داده های آماری موجود و گردآوری شده ذیل شاخص ها در سطح موردپژوهی یعنی شهرستان های استان تهران، روابط موجود میان شاخص ها با یکدیگر، شاخص ها با متغیرها و متغیرهای مستقل و میانجی با متغیر وابسته از طریق دستیابی به مدل اندازه گیری پژوهش تحلیل شد. از آن جا که در مدل اندازه گیری پژوهش، بارهای عاملی میان هریک از متغیرها با شاخص های خود، بیش از 4/0 بوده و همچنین ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی هریک از متغیرها بیش از 7/0 است، درنتیجه پایایی مدل پژوهش قابل قبول است. همچنین، میانگین واریانس استخراجی تمامی متغیرها بزرگتر از 5/0 است، درنتیجه روایی همگرای مدل نیز در بازه قابل قبول است؛ از سوی دیگر، مقادیر موجود در قطر اصلی ماتریس فورنل و لارکر، از کلیه مقادیر موجود در ستون مربوطه بزرگتر است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این مدل، از روایی واگرای قابل قبولی نیز برخوردار است. مدل ساختاری پژوهش نیز، در سطح معناداری کوچکتر از 5 درصد، ضریب رگرسیونی 698/0 را میان دو متغیر کارآفرینی و توسعه درون زای منطقه ای نشان می دهد که ارتباط میان این دو متغیر و درنتیجه فرضیه پژوهش را در سطح معناداری قابل قبول اثبات می کند. در انتهای پژوهش و با اثبات نقش میانجی گر کارآفرینی در فرآیند توسعه درون‎ زای منطقه ای، وضعیت توسعه یافتگی هریک از شهرستان های استان تهران مبتنی بر داده های پژوهش نشان داده شده است و سیاست ها و برنامه هایی در راستای ارتقای سطح توسعه یافتگی شهرستان های کمتر توسعه یافته مبتنی بر عناصر و المان های کارآفرینی پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: کارآفرینی منطقه ای، توسعه ی اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی، معادلات ساختاری، آماره استون گیسر، ضریب آلفای کرونباخ، ماتریس فورنل و الرکر، سطوح توسعه یافتگی، سیاستگذاری و الزامات فضایی، برنامه های اقدام فضایی
 • علی زرگری*، طاهره رسولی صفحات 101-111

  صنعت برق یکی از صنایعی است که به طور سنتی انحصار آن در دست دولت‏ها بوده است و در بخش برق بسیاری از نقاط جهان همچنان این انحصار وجود دارد. از طرفی، ماهیت صنعت برق به گونه‏ای است که برخی بخش های آن انحصار طبیعی دارد و معرفی رقابت در این بخش‏ها امکان‏پذیر نیست و یا به بیان بهتر موجب رونق کسب و کار فعالیت های این بخش ها نمی‏شود. با اینحال، تبیین کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده از سوی این صنعت و میزان رضایت مشترکین از خدمات اهمیت بسزایی در ارتقاء کیفیت خدمات دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی-پیمایشی بدنبال تحلیل رضایت مندی از مشترکان شرکت توزیع نیروی برق بمنظور تبیین الگوی مصرف براساس نوع انشعاب و محل زندگی در شهر زنجان است. گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای و میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل مشترکین شرکت توزیع نیروی برق در شهر زنجان و حومه شهر است. با استفاده از توزیع جغرافیایی از هر منطقه شهر زنجان 1درصد از مشترکین بصورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تک نمونه ای t و آزمون تحلیل واریانس و آزمون همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که شاخص افکارسنجی مشترکین با آزمون تک نمونه ای T با میانگین 31/3 (2/66 درصد) و ضریب t (72/44 =t) بوده، که این آمار در وضعیت مطلوب قرار دارد . از نظر منطقه شهری، بیشترین سطح رضایت از خدمات شرکت توزیع برق در منطقه اشراق با میانگین 11/3 و کمترین سطح رضایت نیز متعلق به منطقه گلشهر با میانگین 53/2 است. از نظر نوع انشعاب، بیشترین سطح رضایت از خدمات شرکت توزیع برق در مشترکین با انشعاب تجاری و خانگی با میانگین 35/3 و انشعاب کشاورزی با میانگین 38/3 ؛ و کمترین سطح رضایت نیز متعلق به مشترکین با انشعاب صنعتی با میانگین 03/3 و انشعاب عمومی با میانگین 32/3 است. در نهایت، بمنظور تقویت عملکرد شرکت توزیع برق تقویت اطلاع رسانی؛ پاسخ گویی مناسب؛ تقویت کارایی ارایه خدمات سامانه برق من؛ و ساده نویسی و مختصر و مفید نمودن فرمت الکترونیکی ضروری است

  کلیدواژگان: شرکت توزیع برق، مشترکین برق، انشعاب برق، رضایت مندی، شهر زنجان
|
 • Mohammad Ghaffary Fard *, Mehdi Shahdani, Safi Aalh Hamidi Pages 1-17
  Internalization of economic units is one of the goals of sustainable development, which can keep the economy stable against external crises and impulses. Using the capacity of knowledge in the economy and creating a platform for the commercialization of knowledge-based products in a competitive and creative platform is known as an important factor affecting the strengthening of the economy and can bring the region's economy to a level where it can support its expenses by relying on internal resources. . In this research, the effects of knowledge-based economics on the endogeneity of the economy of Iran's provinces during the period of 1390-1398 have been analyzed using the modified panel least squares method through the Eviuse program. Using the Morris method and sub-indices of the knowledge-based economy, the combined index is calculated and based on the tax revenue power of the provinces, the economic endogeneity index has been calculated after carrying out Kayo, Limmer and Hausman tests to determine the long-term relationships, the panel model and the determination of fixed and random effects. The coefficients of the model have been estimated. The results of the research show that with a one percent increase in the combined index of the knowledge-based economy, the endogeneity of the economy of Iran's provinces increases by 0.44 percent. An increase in labor productivity and government spending increases the economic endogeneity of Iran's provinces, although an increase in the inflation rate reduces this trend. Also, the constituent components of the knowledge-based economy also show that with a one percent increase in the education index, the economic endogeneity increases by 0.2 percent. With a one percent increase in the information index, the economic endogeneity increases by 0.55 percent, and with a one percent increase in the innovation index, the economic endogeneity increases by 0.091 percent. Therefore, in order to improve the internal capacity of different provinces of the country, regional policy makers should pay more attention to the components of the knowledge-based economy, including the promotion of economic incentives, the development of educational skills in schools and the development of skill centers along with increasing the productivity of the labor force and financial decentralization in spending from the central government to the provinces. Set your agenda.
  Keywords: economic indigeneity, knowledge-based economy components, Government spending, Labor Productivity
 • Nazanin Naim Abadi, Farhad Javan *, Sirous Hojjat Shamami Pages 18-31

  The present study was conducted with the aim of investigating rural tourism and its economic effects on the host communities of touristic villages in Rezvan Shahr County. The research method in the present study is quantitative and practical in terms of its purpose. The statistical population in this research is made up of the residents of touristic villages in Rezvan-Shahr County, in this regard, sampling in the studied area was done by multi-stage cluster sampling method, in such a way that three types of villages in the district (plains, Coastal and foothills) were identified. Then, the number of sample villages was determined by division and district using the share method. Finally, 380 people were selected as the sample community. In order to analyze the data, SPSS software and interactive matrix model were used. The results of the T- test showed that the amount of positive economic effects in four indicators (income, employment, land price, investment) from the perspective of the host community was high, and in proportion to that, the amount of negative economic effects, including: (creating The income gap and difference between the residents, the increase in the use of affordable and luxury goods, the seasonality of the income of rural households, the strengthening of fake jobs, the change of land uses for tourism purposes and activities, land speculation, the rise of land prices, high The level of investment riskiness is high in touristic villages. Further, the results of the interactive matrix model also showed that the employment index with influence power (4) has the highest influence and the land price and investment index with influence power (2) have the lowest influence from tourism. In other words, the employment index acts as the foundation stone of the model at the first level, the income index is at the second level, and the land price and investment indicators are at the third level of the model.

  Keywords: rural tourism, Economic Effects, host communities, Rezvanshahr
 • Sharifeh Jafarmadar Gharabagh *, Simin Armaqan, Tahmineh Daniyali Pages 32-52
  Background
  Reverse migration is one of the important factors that change the economic, social, cultural and physical environment of villages and cities in the current era and causes changes in the living conditions of the villages that accept immigrants, because in the current era and considering the critical situation of the cities in terms of economy , life, health, etc., people are returning to the villages and in order to live far away from the traffic and noise of the city, they settle in the villages by buying gardens and houses and continue their lives. And they also try to produce their own consumer items in order to save money in the family's livelihood.
  Objectives
  The aim was to explain the direct and indirect effects of reverse migration on the economic, social and cultural development of the villages of Urmia (Mahal Anzal) in West Azerbaijan province in 2017-2021.
  Method
  The research design was descriptive and analytical. The statistical population of the research was 944 households who returned from the city to the villages of Mahal Anzal, of which 275 households were selected by quota sampling method and answered the questionnaires randomly. The research questionnaire has the validity of exploratory factor analysis 0.847 and confirmatory factor analysis was accepted. Data with questionnaire, researcher made with reliability 0.818 collect and with (SPSS-V.28) and (Lisrel-V.10) software were analyzed.
  Result
  The results showed that there is a positive and significant relationship between reverse migration, economic development, social development and cultural development (P≤0.01). Reverse migration has a direct and positive effect on economic development (0.69), social development (0.70) and cultural development (0.28) has been and also, reverse migration has an indirect and positive effect (0.39) on cultural development was through social development (P≤0.01).
  Conclusion
  The authorities should review the positive effects of reverse migration to the villages, by formulating new laws and by maintaining the rural body, it causes development and income generation of villages and villagers in order to improve the employment and income situation and become a livelihood for all people, especially the residents of the villages.
  Keywords: Reverse Migration, Economic Development, Social Development, cultural development, Mahal Anzal in Urmia city
 • Fardin Shiri, Mobin Ghaderi * Pages 53-72

  In the current era, various measures and measures have been used in rural settlements to achieve development as much as possible; that social capital is considered as a central principle and a way to achieve sustainable development, as a key principle in the local community and one of the most important vital elements and cohesion of the society. Today, social capital, especially in relation to social and economic welfare, can be the main result of balanced development and as a comprehensive approach to achieve sustainable development in rural areas. The current research was conducted with the aim of identifying the effect of social-economic well-being on the social capital of rural households in South Ilaq village under Bolbanabad district located in Dehgolan city. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature it is placed in the framework of descriptive-analytical method. The necessary statistics and information were collected in two ways, library and field survey, which in the field study section, the main focus was based on the questionnaire tool. The statistical population under study includes all villages with more than 20 households in South Ilaq district. In order to determine the size of the samples, 220 households were selected by stratified random sampling using Cochran's formula. To analyze the data, Pearson's correlation coefficient test and multivariate regression were used in the SPSS software environment. The research results indicate that there is a significant and positive relationship between social welfare and economic welfare with social capital; And according to the obtained correlation coefficient, economic prosperity has a higher correlation with social capital. Also, the findings indicate that according to the determination coefficient in the regression, social and economic well-being have a direct effect on social capital. As a result, social welfare and economic welfare, by creating a network of communication and coordination with social capital, provide the basis for achieving development and especially sustainable rural development.

  Keywords: Sustainable Rural Development, Social, economic Welfare, Social Capital, Dehgolan city
 • Amir Ghasemi *, Behzad Malekpurasl Pages 73-100

  Regional endogenous development can be reached through the interaction of regional entrepreneurship along with other variables such as leadership, institutions, market-fit and resource endowment. In this way, regional entrepreneurship is one of the mediating variables of endogenous regional development and can facilitate the process of achieving development like a catalyst. The purpose of this study is to investigate the relationship between these factors in endogenous development through analyzing statistics related to case study. Therefore, after determining some criteria and indicators related to main variables of regional entrepreneurship (human capital and new knowledge) from various sources, the existing relationships between the indicators with each other, indicators with variables and independent and mediating variables with dependent variable will be analyzed by using methods such as PLS method and structural equations and relying on available and collected statistical data. Since in the research measurement model, the factor loadings between each of the variables and their indicators are more than 0.4 and also the Cronbach's alpha coefficient and the combined reliability coefficient of each of the variables are more than 0.7, as a result, the reliability of the research model is acceptable. Also the average extracted variance of all variables is greater than 0.5, as a result, the convergent validity of the model is also within the acceptable range; On the other hand, the values on the main diameter of the Fornell and Larcker matrix are larger than all the values in the corresponding column. Therefore, it can be concluded that this model has acceptable divergent validity. the structural model of the research shows a regression coefficient of 0.698 between the two variables of entrepreneurship and regional endogenous development at a significance level of less than 5%, which proves the relationship between these two variables and as a result the research hypothesis at an acceptable significance level. At the end of the research and by proving the mediator role of entrepreneurship in the process of regional endogenous development, the development level of all the Tehran counties has been shown based on the research data and statistics, and then policies and action plans aimed at improving the development level of less developed counties based on entrepreneurship have been suggested.

  Keywords: Regional, Entrepreneurship, Development, spatial provisions
 • Ali Zargari *, Tahere Rasoooli Pages 101-111

  The electricity industry is one of the industries that has traditionally been monopolized by governments, and this monopoly still exists in the electricity sector in many parts of the world. On the other hand, the nature of the electricity industry is such that some parts of it have a natural monopoly and the introduction of competition in these parts is not possible, or to put it better, it does not promote the business activities of these parts. However, explaining the quality and quantity of services provided by this industry and the level of customer satisfaction with services is very important in improving the quality of services. The present article, with a descriptive-survey method, seeks to analyze the satisfaction of the subscribers of the electricity distribution company in order to explain the consumption pattern based on the type of branch and the place of residence in Zanjan city. Data collection was done by library and field method. The statistical population includes subscribers of the electricity distribution company in Zanjan city and its suburbs. Using geographical distribution, 1% of subscribers from each region of Zanjan city has been randomly selected as a statistical sample. Finally, to analyze the collected data, one-sample t test, analysis of variance test, and Pearson's correlation test were used with the help of SPSS software. The findings of the research showed that the opinion index of the subscribers with the single-sample T test was 3.31 (66.2 percent) and t coefficient (t = 44.72), which is in a good state. In terms of the urban region, the highest level of satisfaction with the services of the electricity distribution company is in Eshraq region with an average of 3.11 and the lowest level of satisfaction belongs to Golshahr region with an average of 2.53. In terms of the type of branch, the highest level of satisfaction with the services of the electricity distribution company is among customers with commercial and household branches with an average of 3.35 and agricultural branches with an average of 3.38; And the lowest level of satisfaction belongs to subscribers with industrial branch with an average of 3.03 and general branch with an average of 3.32. Finally, in order to strengthen the performance of the electricity distribution company, to strengthen information; appropriate response; Strengthening the efficiency of providing services of my electricity system; And it is necessary to simplify and make the electronic format concise and useful

  Keywords: Electricity distribution company, electricity subscribers, electricity branch, Satisfaction, Zanjan City